Hotărârea nr. 79/2020

HOTARAREnr. 79 din 2020-02-14 PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI AI CENTRELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CAT SI A CONTRIBUTIEI LUNARE DE INTRETINERE SI A METODOLOGIEI DE CALCUL PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 248/2019

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar pentru beneficiarii Centrelor rezidențiale și ai Centrelor de zi aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București cât și a contribuției lunare de întreținere și a metodologiei de calcul pentru beneficiarii Centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele dependente

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 134/05.02.2020 și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 577/05.02.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 10/13.02.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 20/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 91/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 129 alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele dependente asistate în cadrul Centrelor rezidențiale publice aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la un cuantum de 5976 lei/lună/beneficiar.

Art.2 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrului de Asistență pentru Agresori ”O Nouă

Șansă” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 2781 lei/lună/beneficiar.

Art.3 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrului de Sprijin pentru Familii Defavorizate aflat

în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București,Ja^yaloarea de 1757/lei/lună/beneficiar.Bd. Regina Elîsabeta nr. 47, cod pcștai 050013, sșCtor 5, S

Art.4 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Adăpostului de noapte din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți ”Sf.loan" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, ia valoarea de 3972 lei/lună/beneficiar.

Art.5 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrelor de îngrijiri și educație timpurie pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 0-3 ani, Clubul Copiilor și Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională - Covorul Magic, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 4908 lei/lună/beneficiar.

Art.6 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrului de zi pentru Integrarea/Reintegrare Socială din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți "Sf. loan" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 3972 lei/lună/beneficiar.

Art.7 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București "Acad. Nicoîae Cajal” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 7792 lei/lună/beneficiar.

Art.8 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Unității de îngrijiri la Domiciliu din cadrul Centrului Rezidențial „Sf. Teodora" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 23 lei/oră/beneficiar pentru serviciile de îngrijire personală la domiciliu, cu respectarea limitelor orare prevăzute de legislație.

Art.9 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Cantinelor Sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 1088 lei/lună/beneficiar.

Art.10 Se aprobă contribuția lunară de întreținere pentru persoanele dependente asistate în cadrul Centrelor rezidențiale publice aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la un cunatum de 1195 lei/lună/beneficiar.

Art. 11 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Spălătoriilor Sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 600 lei/lună/beneficiar.

Art.12 Se aprobă Metodologia de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorată de adulții asistați în cadrul Centrelor rezidențiale publice aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București sau de susținătorii acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13 Prevederile Consiliului General al Municipiului București nr. 248/2019 își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.

Art.14 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 14.02.2020SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 14.02.2020

Nr. 79 '

Anexa la H.C.G.M.B.

METODOLOGIA de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorată de adulții asistați în cadrul Centrelor rezidențiale publice pentru persoane dependente, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București sau de susținătorii acestora

Art. 1. — (1) Sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere, stabilită la art. 10 din prezenta H.C.G.M.B., persoanele dependente asistate în centrele rezidențiale publice pentru persoanele dependente, denumite în continuare centre rezidențiale publice, care realizează venituri salariale sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent.

 • (2) La calculul veniturilor realizate de persoana asistată și de susținătorii legali ai acesteia nu se iau m considerare:

 • a) indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

 • b) indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 alocației de stat pentru copii; indemnizația de creștere a copilului;

h) pensia alimentară/obligația de întreținere a minorului, stabilită în baza unei hotărâri judecătorești definitive.

Art. 2. — (1) în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Codul Civil.

 • (2) în cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (1), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuției lunare de întreținere celui asistat, diferența de plată trece în obligația celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin. (1), până la completarea integrală a cuantumului contribuției lunare de întreținere; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor obligați la plată, contribuția lunară de întreținere datorată se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele respective.


cu respectarea limitei maxime de îndatorare prevăzută de legislație și cu prezentarea unor declarații notariale de la celelalte persoane obligate la plată.              -      .. n .

(4) Pentru persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere;, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum și din alte surse cu caracter permanent, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3. — (1) La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel:

 • a) din veniturile proprii lunare se deduc obligațiile legale de întreținere ale persoanei asistate, aflate în executare;

 • b) din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziția persoanei asistate, pentru cheltuieli personale;

 • c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreține efectiv - soț, soție, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceștia nu au venituri proprii și nu beneficiază de asistență socială în instituții rezidențiale de asistență socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată Ia plată.

 • (2) La stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată care realizează venituri salariale, la suma rezultată la alin.(l) lit.c), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. In tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidențial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și a unui plan de locuire în comunitate.

 • (3) Cuantumul contribuției lunare de întreținere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăși contribuția lunară de întreținere reglementată la art. 10 din H.C.G.M.B.

Art. 4. — (1) în situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției, la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

J din veniturile nete medii lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere;

 • c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorat de susținătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:

  Venitul mediu net lunar/o persoană (lei)

  Contribuția lunară (% din contribuția lunară calculată)

  Sub 2230

  0%

  2231 -2300

  10%

  2301 -2400

  20%

  2401-2500

  30%

  2501-2600

  40%

  “260K2700

  '” . ■ - 50%
  2701 -2800

  60%A

  f. - --- ■                                                            ■-                      ■ 2

  2801-2900

  70%-        .         .

  2901 -3000

  80% .;

  3001 -3100

  90%

  peste 3101

  100%

 • (2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin HCGMB.

 • (3) Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor dependente au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere este cel prevăzut la art. 4, alin. (1) lit. c).

 • (4) La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, în condițiile alin. (1), se procedează la reținerea sumei, în ordinea de obligație la plată menționată la art. 2 alin.(l) până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuția lunară de întreținere datorată se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.

 • (5) Dacă persoana asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri și nici diferențele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată și nivelul contribuției lunare de întreținere, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul local al municipiului București.

 • (6) Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidențial public pentru persoane dependente pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția lunară de întreținere datorată se recalculează scăzându-se contribuția corespunzătoare zilelor respective.

 • (7) Perioada maximă pentru care serviciile se suspendă în acord cu art. 4, alin. (6) nu poate depăși 30 de zile. Pentru cazurile pentru care suspendarea serviciilor depășește o perioadă de 30 de zile centrul rezidențial pentru persoane dependente va propune externarea beneficiarului, în următoarea ședință a Comisiei de admitere.

 • (8) Orice modificare a cuantumului contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se procesează la momentul la care sunt aduse la cunoștința centrului rezidențial/Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București, în baza hotărârii Comisiei de admitere.

v9) Modificarea cuantumului intră în vigoare de la data admiterii solicitării în Comisie, fără a opera retroactiv.

Art. 5. — (1) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidențial public a persoanei dependente, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează un angajament de plată.

 • (2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată sau persoanele stabilite la art. 2 alin.(l) din prezenta metodologie nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreținerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuției lunare de întreținere potrivit prevederilor prezentei metodologii.

 • (3) După stabilirea persoanelor obligate la plată și a cuantumului sumelor ce Ie revine de plătit se întocmește un angajament de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menționarea sumelor respective.

 • (4) în cazul în care susținătorii legali nu își asumă obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o completeze în condițiile Codului civil.

  exemplare, dintre care;

  ite persoanei/per^g^Art. 6. —— (1) Angajamentul de plată se întocmește în trei atașează la dosarul persoanei asistate, un exemplar se trar plata contribuției lunare de întreținere, iar cel de-al treilea exemplar se remite organului care urmează să facă reținerile sau care urmărește plata contribuției lunare de întreținere.
 • (2) Sumele reprezentând contribuțiile lunare de întreținere datorate de persoanele obligate la plată se rețin de centrul rezidențial public pentru persoane dependente în care se află asistată.

 • (3) Centrele rezidențiale publice pentru persoane dependente au obligația să informeze persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere ori de câte ori intervin modificări ale cuantumului contribuțiilor sau încetarea plății acestora.

Art. 7. — (1) Cuantumul contribuției lunare de întreținere ce urmează a fi plătit de persoana asistată sau de susținătorii legali ai acesteia se comunică de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • (2) Recalcularea contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

 • (3) în vederea stabilirii cuantumului contribuției lunare de întreținere, dosarul persoanei asistate va cuprinde și actele privind starea civilă, componența familiei și situația materială a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată, astfel:

 • a) declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

 • b) copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul;

 • c) copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care cei care datorează plata contribuției lunare de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane;

 • (4) Sumele încasate cu titlu de contribuție lunară de întreținere se varsă în termen de 3 zile la bugetul local al municipiului București.