Hotărârea nr. 78/2020

HOTARAREnr. 78 din 2020-02-14 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL CHITILA, PENTRU APROBAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR DEPUSE DE PRIMARIA CHITILA IN CADRUL POR 2014-2020, CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE

Consiliul General al Municipiului București

privind asocierea Municipiului București cu Orașul Chitila, pentru aprobarea acordurilor de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor depuse de Primăria Chitila în cadrul POR 2014 - 2020, ce vizează achiziția de autobuze electrice

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Transporturi nr. 5026/13.02.2020 și al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 980/13.02.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 1/14.02.2020, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 13/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 94/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Primăriei Orașului Chitila nr. 4707/11.02.2020;

Ținând cont de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 2/28.02.2019, aprobat de către Consiliului General al Municipiului București și încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și S.C. Ecotrans STCM S.R.L.;

în temeiul prevederilor ari. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului "înnoirea transportului public în Orașul Chitila”, cod SMIS 123019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului "Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila - Mogoșoaia - Băneasa", cod SMIS 124200, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului "Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străuiești - Mogoșoaia - Buftea - proiect de bază și complementar", cod SMIS 124201 și cod SMIS 124202, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


răsti să semneze a hotărâre.


Art.4 Se împuternicește Primarul General acordurile de parteneriat menționate la art. 1, art.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăria Orașului Ghitila vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ordinară a Consiliului General al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 14.02.2020.
G/G-Tbonai         /O----2UZO

Ghidi.H dciKdt-ntukH ■ Ccnnidî specifica /Kxe-sate « f^rtdcirncr c^did aa&m iic-' proiecte cu eamărc.d F’OR720?>7 3/3-.2/1/7 f’rG:i -7 POR/zOl 7>G/3, ?/ Vîir și POH/zO ; 2M/PH Meeel.C

Acord de parteneriat

nr............./................... pentru realizarea proiectului „înnoirea transportului public in Orașul Chitită”

cod proiect MySMIS 123019

Art. 1. Părțile

 • 1. Oraș Chitită, cu sediul în str. Ion Olteanu, nr. 6, cod postai 077045, Oraș Chitită, Județ Ilfov codul fiscal 4420848, având calitatea de Lider de parteneriat/proiect, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: R089TREZ422504102X001862

Denumîrea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE OPERATIVA BUFTEA

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

RO81TREZ42221A480W1XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

RO28TREZ42221A480102XXXX ■ Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

R072TREZ42221A480103XXXX ■ Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Prefinantare

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA OPERATIVA BUFTEA

 • 2. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul Generat al Municipiului București, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod postai 050013, reprezentat de GABRIELA FIREA, in calitate de Primar General, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.140din 11.04.2017, având calitatea de Partener 1

 • 3. Comuna Domnești, cu sediul in Sos. Alexandru loan Cuza, nr. 25-27, cod postai: 077090, localitate Domnești, jud. Ilfov, reprezentat de GHIȚĂ ÎOAN ADRIAN , în calitate de Primar, având calitatea de Partener 2

 • 4. Comuna Dragomirești-Vale, cu sediul in Strada Micsunelelor, Nr. od postai: 077095, localitate Dragomirești-Vale, jud. Ilfov, reprezentat de SOCOL GHEORGH de Partener 3


kTT’an'T'-i                       KH-4 7i}?0

GHidui Skkî^rin.iUri ■■ Ccrdihî sp-sx:fko d<:        t-> « fondunicr c^dry? ^p-ohm Hd? d£ proiecte cu noniărid POR/2017/3/3,2/1/7

RtGlUin, PCfd2G 17/V2.2/ r\- d 70^/201 7/3/3.2/VI’n Mcdei _ C

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „înnoirea transportului public in Orașul Chitila", care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2, apel de proiecte POR/187/3/2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana/2/Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, cod MySMIS 123019, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

Traseele de transport public conform cererii de finanțare: R29, R37

Terminal 1   Terminal 2

R29:    PĂCII -   CHITILA

R37: STRAULESTI - CHITILA

 • (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  Organizația

  Lider de parteneriat/proiect

  ORAȘ CHlTiLA


Roluri și responsabilități

Derulează si gestionează următoarele activități în cadrul proiectului:

A1 Asigurarea managementului și publicității proiectului

A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

A1.2 Desfășurarea achizițiilor din cadrul proiectului

A1.3 Realizarea promovării și publicității proiectului

A1.4 Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

A2 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

A2.1 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

A3 Realizarea investiției de bază pentru înnoirea transportului public in Orașul Chitila

A3.1 Realizarea investiției de bază pentru înnoirea transportului public in Orașul Chitila

Implementarea măsurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31.12.2023 și menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării 'ectului.


țA /ke$pe2țprea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toată perioada de lerfiențare si durabilitate a proiectului.


7'ț           _  _ _____

lehpefttârea masurilor complementare pana cel târziu la data 31J 2.2QJ23 si menținerea acestora pe o durata de minim 5


2714"2020

GrUdtH :iahi.Gt=.snUjhn ■• Ctriidițiî specfîkc sccccar^ a T&ndu? Ho; di c.idrid ^p^h.iriiOr d<i praicide ca ntin^rț-: P'OFVzCH 7/7/3 /se? RWilM, paiVMUnS.Î/i/Bi și PORr20V?/3/3..7/i/m WteiJs-R.C

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ani de la finalizarea implementării proiectului, in conformitate cu prevederile PMUD. Masuri complementare-prioritizarea transportului public pe secțiunile de trasee care se regăsesc pe teritoriul Municipiului București (BTMS).

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

Partener 2

Asigura accesul circulației autobuzelor aferente traseului R29 pe

Comuna Domnești

teritoriul Comunei Domnești conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov, pe toată perioada de sustenabilitate și durabilitate a proiectului.

Implementarea măsurilor complementare, daca este cazul, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov și menținerea acestora pe o durata de minimum 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Măsuri complementare -menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Comunei Domnești, aferente traseului R29, precum și modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE) 1370/2007 pe toată perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

Partener 3

Comuna Dragomirești- Vale

Asigura accesul circulației autobuzelor aferente traseului R29 pe teritoriul Comunei Dragomirești- Vale conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov, pe toată perioada de sustenabilitate și durabilitate a proiectului.

Implementarea măsurilor complementare, daca este cazul, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -ilfov și menținerea acestora pe o durata de minimum 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Măsuri complementare -menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Dragomirești- Vale, aferente traseului R29, precum și modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toată perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

 • (2) Contribuția ta co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteneriat Oraș Chitită

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 388,127.81 lei - min 2%

Valoarea contribuției la tot^seffaSnW5h^ligibile (în lei și %) 3,459,713.42 lei - 100% (re^e^niandjV/ț/cT., Ordinului de Ministru nr. 6233/19.11.2018)     /z 3

Valoarea contribuției lawatoareaAtbwil prdfei'țului (în lei si %):        /
xr/xi            Scxcu/U zOlP7022

Ghidul SoMtiUrtUîh.u ■ Lxridinî x<</nx de Tc/.j/sa?/:; fondix ikn in c^chu; /ipeiunk/r de proiecte* cu ntuT-ă.fiH F^ri/Wî/zJ/l. 2/1/7

X. I- ./■:;. F'-JP/'d"-X u! •>-•:. X X 7.7 3           > : 2

.M:XC>

3,847,841.23 - 16.83%

Partener 1

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0% Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 (ei - 0%

Partener 2

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Comuna Domnești

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 3

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 0 lei - 0% Valoarea contribuției (a total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Comuna Dragomiresti-Vale

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform Acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

 • b)  Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile Liderului de parteneriat/partenerul care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din Acordul de parteneriat.

zOHQTi'j

Ghiduî :•- Clnditn sncdfk/? de          <•? focdiirii'Jr ii cădn^ apdwdcr de prdKts cu rumiărui POH/zOl 1/3/3.2/1/7

/•••"hj-.. pcm/20? 7/3/12/vm i PG^?Qi7/3n.2/vrn Gcdd..C

corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor Acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile Liderului de parteneriat/proiect

A. Drepturile Liderului de parteneriat/proiect

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile Liderului de parteneriat/proiect

 • (1)   Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului,

iM’yon/ri PGM Z020

.*■■    .:■. ■■<-.■                                                                                 “t                                                                          :’ ’• -.■•                                            ■. • . • =•: • .:. t. ’       ■                              ■

RlGMHL paRpzuî7/3/3-2/VBMi

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Liderul de parteneriat și partenerul răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, Liderul de parteneriat și partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

A. Drepturile Partenerului

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către Liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerul are dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către Liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către Liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

rrC:':j.:r'nuL Cp--";RU6/0

REGIUNE            • 5-N. f. IU:-;•. •                       J

Mcd<„C

B. Obligațiile Partenerului

 • (4)   Partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)   Partenerul are obligația să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerul are obligația să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerul are obligația să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

 • (8)   Partenerul are obligația să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10)  Partenerul are obligația să furnizeze Liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Partenerul răspunde proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12)  Partenerul are obligația de a restitui AM/Ol, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerul are obligația să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14) Partenerul are obligația să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

  (15)


  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării ' iste de audit adecvate, în conformitate cu ntele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani


  regulamentele comunitare și națion după expirarea perioadei de valabj^TaQ în cazul unui prejudiciu, partene, Liderul de proi
  ujpftde finanțare. • (17)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele Liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerul pe numele căruia a fost emis titlul de creanță are obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, Liderul de parteneriat și Partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul este ținut de respectarea de către Liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 8. Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

■••..•                :                      = =.!-: • f                                ! •      .   •.   "   ? • - • • • •

R^GHJNL P0R-2G17nH..'/Vm P{W2G17nGOP/rn

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

 • (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat/proiect


OPREA EMILIAN,

Primar


Semnătura Data și locul semnării


Oraș Chitila

Partener 1


Firea Gabriela,


Semnătura Data și locul semnării


Primar

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Partener 2

CHITĂ IOAN ADRIAN,

Semnătura

Data și locul semnării

Primar

Comuna Domnești

Partener 3

SOCOL GHEORGHE

Semnătura

Data și locul semnării

Primar

7;         O I 7 7 G   î GG C A

i MIA HM

GhGul SoKctUnhJG ■ CoMițîî specifice de /scc-osare c fondGdGr d= ti"d<L:i apehu'ihr de p:’ciec?e cu numărtd POR/201 7/ GG 2;1/7

MGRJHL G GGC GGGM. :3 G GG 'G ! G'/G. G ' ■ ' :

M-odel „C

Acord de parteneriat n r • •>>*mn»/<n*>in*n><<> pentru realizarea proiectului „Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila - Mogosoaia

- Baneasa”, cod MySMIS 124200

Art. 1. Părțile

 • 1.  Oraș Chitila, cu sediul în str. Ion Olteanu, nr. 6, cod postai 077045, Oraș Chitila, Județ Ilfov codul fiscal 4420848, având calitatea de Lider de parteneriat/proiect, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: RO89TREZ422504102X001862

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE OPERATIVA BUFTEA

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

RO81TREZ42221A480101XXXX ■■ Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ■ Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

RO28TREZ42221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

RO72TREZ42221A480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Prefinantare Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA OPERATIVA BUFTEA

 • 2.  Comuna Mogosoaia, cu sediul în SOS. București-Targoviste, nr. 138, cod postai 077135, Comuna Mogosoaia, Județ Ilfov, codul fiscal 4420830, având calitatea de Partener 1, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO45TREZ422504102X001878

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE OPERATIVA BUFTEA

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

RO81TREZ42221A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Prc-;j’Qpcr■ :'P fe/T'G ZO ? -i-2G2G

■: 1-:::-.L'..î: i:. •                                                              J':?     ••:.:•:••>           i’..           U                 Pt!                                     I • i r?:'-..:

W/.        VV G PCRvGi/W.2f i.TH

Mcd<„C

RO28TREZ42221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

RO72TREZ42221A480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Prefinantare

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA OPERATIVA BUFTEA

 • (3) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod postai 050013, reprezentat de GABRIELA FIREA, in calitate de Primar General, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.140 din 11.04.2017, având calitatea de Partener 2

 • (4) Oraș Otopeni, cu sediul in Str. 23 August, nr.10, cod postai: 075100, localitate Otopeni, jud. Ilfov, reprezentat de Silviu Constantin Gheorghe, în calitate de Primar, având calitatea de Partener 3

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitită - Mogosoaia - Baneasa", care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2, apel de proiecte POR/187/3/2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana/2/Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, cod MySMIS 124200, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

Traseele de transport public conform cererii de finanțare: R35

Terminal 1 Terminal 2

R35: Straulești - Otopeni

 • (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația


Lider de parteneriat/proiect


ORAȘ CHITI LARoluri și responsabilități

Derulează si gestionează următoarele activități în cadrul proiectului:

A1 Asigurarea managementului și publicității proiectului

A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

A1.2 Desfășurarea achizițiilor din cadrul proiectului


A1.3 Realizarea p             . licitații proiectului

a4ijap.ortarea proiectului

::: 20U-20/C

Ghkh:î Soîkirsn- Condî

C.

A3 Realizarea investiției de bază pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila - Mogoșoaia - Băneasa

A3.1 Realizarea investiției de bază pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila - Mogoșoaia - Băneasa


Partener 1

COMUNA MOGOȘOAIA


Partener 2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Implementarea măsurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31.12.2023 și menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de 1a finalizarea implementării proiectului.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toată perioada de implementare si durabilitate a proiectului.

Derulează si gestionează următoarele activități în cadrul proiectului:

A1 Asigurarea managementului și publicității proiectului

A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

A1.2 Desfășurarea achizițiilor din cadrul proiectului

A1.3 Realizarea promovării și publicității proiectului

A1.4 Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

A2 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice A2.1 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

Implementarea măsurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31.12.2023 și menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toată perioada de implementare si durabilitate a proiectului.

Implementarea masurilor complementare pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, in conformitate cu prevederile PMUD. Masuri complementare-prioritizarea transportului public pe secțiunile de trasee care se regăsesc pe teritoriul Municipiului București (BTMS).

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

Partener 3

ORAȘ OTOPENI


Asigura accesul circulației autobuzelor aferente traseului R35 pe teritoriul Orașului Otopeni conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov, pe toată perioada de sustenabilitate și durabilitate a proiectului.

implementarea măsurilor complementare, daca este cazul, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov și menținerea acestora pe o durata de minimum 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Măsuri complementare -menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul seului R35, precum și pste cazul.

\(€E)1370/2007 pe toată perioada de


Orașului Otoperjrjmodernizările


Trierii Oper-ilJO;i-M PkkCTik 7u‘-kzG/G

■: •         '• C:. b      r,•’j:-. ■ i. • : ri'i • •?•          ■,'■ ■. . .: • •?;••r- .:■ ••: •-••Jt-. :i- •• • •• ” •£ •.     .f»-r k < :••• .«•:■ f i                           Rjr7mÎ7//7TSÎ'7

'   '                                           fita-M, FOPP201 7/3/3,î/l/ia ii POR/20 I 7/3'3,2/ț/iî i

Modwi'jC

implementare și durabilitate a proiectului.

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteneriat

Oraș Chitila

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 364,439.70 lei - min 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 3,319,440.25 lei -100% (reprezentând TVA cf. Ordinului de Ministru nr. 6233/19.11.2018)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %):

3,683,879.95 - 17.10%                                     ’

Partener 1

Comuna Mogoșoaia

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 5.786,37 lei - min 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 0,00

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 5.786,37 lei - min 0.03%

Partener 2

MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) : 0 lei - 0% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei ■ 0% Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 3

Oraș Otopeni

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) : 0 lei - 0% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei ■ 0% Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor include


epune la liderul de \ ’-W n I

ckiatenconform Acordului de

Cpc/aiinM iMyidTi 2014 2727

•Ghld-jO SohclT^ri’dius Condiții          de          ?»fondu/Hor in cadru? .wehjnhr 7c prijiectc ce! nun^nd PQtV2î)i 7’X3/,3.2/1/7

REGUJH7 POR/20 17/3/7.'■■'-■ 1/fîl șl PGR7 20 W7/3.2/1/Pn Modei.,. C

parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

 • b)  Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile Liderului de parteneriat/partenerul care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din Acordul de parteneriat.

 • c)  Liderul de parteneriat și partenerul - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor Acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile Liderului de parteneriat/proiect

 • A.  Drepturile Liderului de parteneriat/proiect

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B.  Obligațiile Liderului de parteneriat/proiect

 • (1)   Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

GhîdG SohdUnudid - Condiții         de s:xc"»r6 « rGnduritcr îr> rzdnJ zpdanic?- de prcGecte ce mu-Grui ^GîvGG'G GGGG V~

’  '                                   HdGUJHL PGR/z(H7nn.2?Vm ș: R>/20 n/3/G ZH/ÎH

ModiG. C

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Liderul de parteneriat și partenerul răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, Liderul de parteneriat și partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

P;oci-ra-mul OpcorVHV         zOb--2G2O

C’hithst SdVi^nmku ■ Condiții         n< ;■ c ~ fcndiVVi' în c^druî ;mh:Hurilor dc proiect;? cu nuiY-ănd FOîVWl'VVV V ?/7

V7:C. POR/2G17/3/3.2/VBi v POR.VO73/3/3.11 ViV Mg/M,7-'

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

A. Drepturile Partenerului

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către Liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerul are dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către Liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către Liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

B. Obligațiile Partenerului

 • (4)   Partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)   Partenerul are obligația să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerul are obligația să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerul are obligația să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

 • (8)   Partenerul are obligația să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau

european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. ..........

 • (9)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

  (10)


  (11)


Partenerul are obligația să furnizeze Liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Partenerul răspunde proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.


Cipd-dbC';dl R2Ț-i<T:."d Pi/M-ZUzU

•’      •       ’••      •••*•• • c ’ •    ’ - • .     ” • •      • •      .                                                                                       .:      • .     •• : r. • ; . . 2     .. :

Mcdd.....C

 • (12)  Partenerul are obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerul are obligația să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14)  Partenerul are obligația să pună 1a dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu Liderul de proiect.

 • (17)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele Liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerul pe numele căruia a fost emis titlul de creanță are obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, Liderul de parteneriat și Partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul este ținut de respectarea de către Liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

  (4)
Ghfdui SoHciî.an^Lih-! • Condiții ".ptxȘfiCix de Sixe- ^ro a fondurdcr vn câdruî apf?(uriio; de p^^Lte c.v xiu^G-ui POH./2.G17/3/3,2/1/7 hEGîlJN:, : C-1//G1 ’: ?• 7 .. ’. :G u PQR/201 'V Gx JX/l/Hî Mod(?i._C

respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parte n eriat / p roiect


OPREA EMILIAN,


Semnătura Data și tocul semnării


Primar


Oraș Chitila

Partener 1


Precup Paul Mihai Nicu,


Semnătura


Data și locul semnării


Primar

Comuna Mogoșoaia

Partener 2


SemnăturaData și locul semnăriiCH'.gg jOog.O PedCGO 2iJb:-2G>G

KbkkU :-c0k:țunn.thG OondkG <pcciH<e dc accede- * fondunior in csdu.ii apdu? ?h?-    prciOi’te'cGnu’iThiriț!’ PÎP;V2D1 iTÎ/T y/î-7''

RECEUNI, gg/.;: - : j ; ?n/:': 7 POR;?CH77SC1   i\PH

Mtfdd ...C

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Partener 3


Silviu Constantin Ghearghe,

Primar


Semnătura Data și locui semnării


Oraș Otopeni


/țwo. i fo         /uh.

C yev.i'i ÎC :V1: ri<:?yiC;; V / Q; -î - 2d G.}

Ghkh.d ’SoHcțUnruhd •■ Cor?dițn ^eofis de- sa.c-vw zi • orxhjrHor v- ^-.ku! ăpetorHor do prvîe-w cu nîun=G'iJ PGH/201 ?’/3/3.;2/1/7

RPGHJNL        r':-: :J::/-: •: POR;QOi/7.S/.LI

Mcd<d C

Acord de parteneriat

nr. ........../...............

pentru realizarea proiectului „Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti -Mogosoaia - Buftea - proiect de baza si complementar”, cod MySMIS 124201 si 124202

Art. 1. Părțile

1. Oraș Chitită, cu sediul în str. Ion Olteanu, nr. 6, cod postai 077045, Oraș Chitită, Județ Ilfov codul fiscal 4420848, având calitatea de Lider de parteneriat/proiect, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: R089TREZ422504102X001862

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE OPERATIVA BUFTEA

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

RO81TREZ42221A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

RO28TREZ42221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ■■ Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

RO72TREZ42221A480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Prefinantare

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA OPERATIVA BUFTEA

2. Comuna Mogosoaia, cu sediul în SOS. București-Targoviste, nr. 138, cod postai 077135, Comuna Mogosoaia, Județ Ilfov, codul fiscal 4420830, având calitatea de Partener 1, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: R045TREZ422504102X001878

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE OPERATIVA BUFTEA

H C-y? L                         'ZOM'/nZ-U

Ghiduș Sdidti.snmkR ■■■ C^ndUii          di? aex^sure a hjndurikr c^drth              proiect# c;.t nurnăriu pOg/’tl}': 7/3/3,Z/î/z

■   '                                                   P---..4UNL P■0ri/2()         ’7:.K p : -p           • .::;G::

Mci-rfe; C

RO81TREZ42221A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

RO28TREZ42221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

RO72TREZ42221A480103XXXX Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ■ Prefinantare

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA OPERATIVA BUFTEA

 • (3) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod postai 050013, reprezentat de GABRIELA FIREA, in calitate de Primar General, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.140 din 11.04.2017, având calitatea de Partener 2

 • (4) Oraș Buftea, cu sediul in Mihai Eminescu Nr. 1, cod postai: 070000, localitate Buftea, jud. Ilfov, reprezentat de Pistol Gheorghe, în calitate de Primar, având calitatea de Partener 3 au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectulu, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia - Buftea - proiect de baza si complementar", care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2, apel de proiecte POR/187/3/2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana/2/Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, cod MySMIS 124201 si 124202, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractelor de finanțare.

Traseele de transport public conform cererilor de finanțare: R36...........................

Terminal 1 Terminal 2

R36: Straulesti - Buftea

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererile de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din cererile de finanțare pentru:

GhkHH               ■ 7 «//di ții specifice de accesare a fendurHar ce/irci apeieriior de proiecte pi rutina;ui POR/2717/3/7 „ 2 /1/7

'                                                   Rs/CiiJNL POB/2017/j/j,2/i/Bi /< POfi/ziS > 7/3/J. 2i i/ffi

MccteLC

Organizația


Lider de parteneriat/proiect

ORAȘ CHITI LA


Roluri și responsabilități (cod SMIS - 124201)

Derulează si gestionează următoarele activități în cadrul proiectului:

A1 Asigurarea managementului și publicității proiectului

A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

A1.2 Desfășurarea achizițiilor din cadrul proiectului

A1.3 Realizarea promovării și publicității proiectului

A1.4 Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

A2. Elaborarea studiilor si proiectelor tehnice

A2.1 Elaborarea studiilor si proiectelor tehnice

A3 Realizarea investiției de bază pentru ealizarea investiției de bază pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia - Buftea proiect de baza

A3.1 Realizarea investiției de bază pentru ealizarea investiției de bază pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia Buftea proiect de baza

Implementarea măsurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31.12.2023 și menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Respectarea Regulamentului (CE/1370/2007 pe toată perioada de implementare si durabilitate a proiectului.

Derulează si gestionează următoarele activități în cadrul proiectului:

A1 Asigurarea managementului și publicității proiectului

A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

A1.2 Desfășurarea achizițiilor din cadrul proiectului

A1.3 Realizarea promovării și publicității proiectului

A 1.4 Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

Partener 1

COMUNA MOGOSOAIA


Partener 2

MUNICIPIUL BUCUREȘ


A2 Elaborarea studiilor si proiectelor tehnice..........................

A2.1 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

A3 Realizarea investiției de bază pentru ealizarea investiției de bază pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia - Buftea proiect de baza

A3.1 Realizarea investiției de bază pentru ealizarea investiției de bază pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti ■ Mogosoaia Buftea - proiect de baza

Implementarea măsurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31.12.2023 și menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Respectarea RegulameațitliăJCE) 1370/2007 pe toată perioada de implementare si eh        ' iedului.


implementare^™ de 31.12.2O230si«m ani de la finalizare prevederile PmUD. țAa

■/


P'r'H iCbl'ZOzO

Ghîdtd SnhuiUnîuhd •         sdccd<? scTe^rtr a fcnduribi' in cxdrui ^pciurihr dc prokxte cu r^rnd U POIV2-)! 7/3/3.271/7

'   '                                                   :<-/:J:.?••< ;:7 ■•/?;:/ •.:/.•:,../• -: POiVPOl7n/3..7/vm

Msdx'd. ,C

transportului public pe secțiunile de trasee care se regăsesc pe teritoriul Municipiului București (BTMS).

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

Partener 3

ORAȘ BUFTEA

Asigura accesul circulației autobuzelor aferente traseului R36 pe teritoriul Orașului Buftea, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București Ilfov, pe toată perioada de sustenabilitate și durabilitate a proiectului.

Implementarea măsurilor complementare, daca este cazul, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov și menținerea acestora pe o durata de minimum 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Măsuri complementare -menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Orașului Buftea, aferente traseului R36, precum și modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toată perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

cod MySMIS 124202 - Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti -Mogosoaia - Buftea - proiect complementar

Organizația

Lider de parteneriat/proiect

ORAȘ CHITILA


Roluri și responsabilități (cod SMÎS - 124202)

Derulează si gestionează următoarele activități în cadrul proiectului:

A1 Asigurarea managementului și publicității proiectului

A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

A1.2 Desfășurarea achizițiilor din cadrul proiectului

A1.3 Realizarea promovării și publicității proiectului

A1.4 Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

A2. Elaborarea studiilor si proiectelor tehnice

A2.1 Elaborarea studiilor si proiectelor tehnice

A3 Realizarea investiției de bază pentru ealizarea investiției de bază pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia ■ Buftea ■■ proiect complementar

A3.1 Realizarea investiției de bază pentru Linie de transport public Linie de transport public cu emisii zero pe ruta 5traulesti -Mogosoaia - Buftea - proiect complementar


Implementarea măsuri cel târziu ta da durata de proiectului, ff q_. Respectare^Regifa implementeze si dura


omplementare asumate prin HCL pana 3 și menținerea acestora pe o finalizarea implementării țțdlfl (btfffâfy/2007 pe toată perioada de


z

& //


Op'.-:'i: Ro'CCC.O zij — OG/Q

Ghidul So(k.iO-fiî.i;lUi •■ CoftdiG? ^Lîdrke accesa >:- c fcndurdnr in f&dru-: âpdurUcr de proiecte cu numiO’ui FdR/201 77.V3, 2/1/7 ‘  '                                        REGiUHl PG-VzOi7/2/3.2/i/nș G FOR/Z01 7/3/3,2/1/70

Modd.....C

Derulează si gestionează următoarele activități în cadrul proiectului:

A1 Asigurarea managementului și publicității proiectului

A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

A1.2 Desfășurarea achizițiilor din cadrul proiectului

A1.3 Realizarea promovării și publicității proiectului

A1.4 Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

Partener 1

COMUNA MOGOSOAIA


Partener 2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Partener 3


ORAȘ BUFTEA


A2 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

A2.1 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

A3 Realizarea investiției de bază pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia - Buftea - proiect complementar

A3.1 Realizarea investiției de baza pentru Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia - Buftea -proiect complementar

Implementarea măsurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31.12.2023 și menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Respectarea Regulamentului (CE)1370l2007 pe toată perioada de implementare si durabilitate a proiectului.

Implementarea masurilor complementare pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului in conformitate cu prevederile PMUD. Masuri complementare-prioritizarea transportului public pe secțiunile de trasee care se regăsesc pe teritoriul Municipiului București (BTMS).

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

Asigura accesul circulației autobuzelor aferente traseului R36 pe teritoriul Orașului Buftea, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov, pe toată perioada de sustenabilitate și durabilitate a proiectului.

Implementarea măsurilor complementare, daca este cazul, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov și menținerea acestora pe o durata de minimum 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complementare -menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Orașului Buftea, aferente traseului R36, precum și modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE) 1370/2007 pe toată perioada de iBagțementare și durabilitate a proiectului.Op/4                   ?■;< p-’/P’PP

Gh;d-i? S<jdk,iU;>:uh.îi ■• CoHC-ip- $a€t:ifke de necesare a fcndieda:- ih «dred <TH?kfd.< de proiecte ct- riuaiărei POR/<G 17/2/3.2/i/Z HHdedL                 i. i': -p PCRHOl 7/SH.z/l-TH

Made!.,.C


(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, asa cum sunt ele detaliate in cererile de finanțare pentru:

cod MySMIS 124201 - Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti -Mogosoaia - Buftea - proiect de baza

cod MySMIS 124202 - Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti -Mogosoaia - Buftea - proiect complementar,


așa cum este precizat în Cererile de finanțare și în prezentul acord.


Organizația


Lider de parteneriat/proiect

ORAȘ CHITILA


cod MySMIS 124201


Lider de parteneriat/proiect

ORAȘ CHITILA


cod MySMIS 124202


Partener 1


COMUNA MOGOSOAIA


cod MySMIS 124201


Partener 1


COMUNA MOGOSOAIA


cod MySMIS 124202


Partener 2


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


cod MySMIS 124201 cod MySMIS 124202


Partener 3


Oraș Buftea cod MySMIS 1Contribuția (unde este cazul)


Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 15,224.94 lei -minim 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile:

0,00

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 15,224.94 lei -minim 0.07%

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile:

6,560.47 lei minim 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile:

0,00

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 6,560.47 lei minim 0,61%

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 354,998.24 lei -minim 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile:

3,319,440.25 lei (reprezentând TVA cf. Ordinului de Ministru nr. 6233/19.11.2018)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 3,549,982.43 lei

 • - minim 16.26%

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 174,707.38 lei ■ minim 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile:

1,659,720.13 lei (reprezentând TVA cf. Ordinului de Ministru nr. 6233/19.11.2018)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 1,747,073.82 lei

 • - minim 16.29%

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 0 lei - 0% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei -0%

Valoarea contribuției ta valoarea totală a proiectului (în lei si %): 0 lei -0%
Valo^^c^tr^u^^totaTcheltuieli eligibile (în lei și %): 0 lei -

]r$fbuțieh$itâal cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei -
Op-'::                   ?Cbl 2073

Ghîduî ?’■ CondbH spixifice de          a foșbb-rikb in cadrul apehirih/f d;.? proiecte cu nurvărid PQK/2Q17/3/3.2/177

Reai/HL bbbb iu ..h ;■/ b FGR/2Q1 b-b/b/i ?ÂG<sd_C

cod MySMIS 124202


Valoarea contribuției ia valoarea totală a proiectului (în lei si %j: 0 lei -0% '

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform Acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

 • b)  Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile Liderului de parteneriat/partenerul care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din Acordul de parteneriat.

 • c)  Liderul de parteneriat și partenerul - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor Acordului de parteneriat, anexă la cererile de finanțare4.


RTiUi QZ/'i'-JÎ'CZ.T i"i :.Z    '7 /QM'/G/C

Ghidul SoHcit■?n?uhh - Ccndib? «p^Hfre de             I«nriilar in cadru? apeiudior dz pr/Gvcte cu r;uîyiăruI PDsv2017/3/3.2/1/7

’                                   iTc/jNi. por/zonn./L2/i/m mR/2un/3/:o/i/m

Mcd<J.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractele de Finanțare aferente proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile Liderului de parteneriat/proiect

A. Drepturile Liderului de parteneriat/proiect

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile Liderului de parteneriat/proiect

 • (1)   Liderul de parteneriat va semna Cererile de finanțare și Contractele de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor

proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima....................

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, Liderul de parteneriat și partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

<01 -5 7-^C

Ghidul SGOd^wJhO ■■ Ccncid* spedfk/? de         /; fcncurHct m odrk epeh;n!er de prclecte ct- nei-'^ne ??OR/ZOl7/3/3,2/</7

'  ’                                        REGiUHL FOk<:C; i/Aj/klkl/k $3 PQR/20 i//3;k 2/vm

Mcdsl C

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

A. Drepturile Partenerilor

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către Liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerul are dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către Liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către Liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

B, Obligațiile Partenerilor

 • (4)   Partenerul au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)   Partenerul are obligația să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerul are obligația să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerul are obligația să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

 • (8)   Partenerul are obligația să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10)  Partenerul are obligația să furnizeze Liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

Prc<;n-c;Y:u;.                         zuM-ZiUd

Ghîflu' SoUcituhii ■ Cnndițn          de          << fcndurvar in rziiz'iA »peh?rd«r d<? proiect a.i nurnărtd î-GR/20177373.2/ V7

Lz/WH’i

Atedci.....C

proprii, Partenerul răspunde proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12)  Partenerul are obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentelor contracte de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerul are obligația să țină o evidență contabila distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14)  Partenerul are obligația să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractelor de finanțare.

 • (16)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu Liderul de proiect.

 • (17)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele Liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerul pe numele căruia a fost emis titlul de creanță are obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)   în cazul rezilierii/revocării contractelor/ordinelor de finanțare, Liderul de parteneriat și Partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul este ținut de respectarea de către Liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractele de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.H         O31              zG^-'k/Q/U

Ghidul 5oGk'G'znr.șjhu ■■ GonGGG -puc"fk:e de           e fondurik.”i j'n eacki.H iiiptfhjdsor de pr-deeie cir ni.n'n^rtjl POE72G1 7/3/3.-2/1/7

'   '                                           klGîUHL PQR/20V//3/lo2/ i/BI k •..:/:.?•■ G ,J G :J7

•Zzdeij:

Art. 9. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc, ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractelor de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra

modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.......................................................

G CCI              -iL PcCk'C.'T C/CkG

GhkkH So;Kiiuk-> - Condițti              Z'tx^cîre & fcr-rh-fUGr i’n cadnd upchu Hur d# precis cu nti-'u-ărtC PGR/2G1 7/ 1> .Î..V /

RPG1UKL :H- ’G.-:.            i c.              7 7

MCidt"k,C

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru fiecare cerere de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat/proiect


OPREA EMILIAN,

Primar


Semnătura Data și locul semnării


Oraș Chitila

Partener 2


Firea Gabriela,


Semnătura


Data și locul semnării


Partener 1

Precup Paul Mi hai Nicu,

Semnătura    Data și locul

semnării

Primar

Comuna Mogoșoaia

Primar

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Partener 3


Pistol Gheorghe,


Semnătura Data și locul semnării


Primar

Oraș Buftea