Hotărârea nr. 77/2020

HOTARAREnr. 77 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 22, 26, 29, 30, 45, 46 SI 47 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 40/22.02.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVELOR DE INVESTITII "LUCRARI DE MODERNIZARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL BTMS A INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE DE PE ARTERELE COLENTINA, CAMIL RESSU THEODOR PALLADY, 13 SEPTEMBRIE- BULEVARDUL GHENCEA, GALEA GRIVITEI- BUCURESTII NOI, GIURGIULUI"

Consiliul General al Municipiului București

privind modificarea anexelor 22, 26, 29, 30, 45, 46 și 47 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 40/22.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivelor de investiții "Lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 septembrie - Bulevardul Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 276/10.02.2020 și al Administrației Străzilor nr. 4930/10.02.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 19/13.02.2020, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 12/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 90/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de avizele Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București nr. 7 - 13/1821538/165/10.02.2020;

In conformitate cu prevederile:

 • -  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru.....elaborarea actelor......normative,.....republicată,.....cu.....modificările și

completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.l Se modifică anexele 22, 26, 29, 30, 45, 46 și 47 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 40/22.02.2018 pentr - economici aferenți obiectivelor de investiții "Lucrări

1                                                                               r                             r

sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe


indicatorilor tehnico ^rrtig^p și integrare în ebtinaĂCamil Ressu -


Bd. Regina Elisabata nr, 47, cod poșta! (J5001sector 5, București, România; tei.: +4021 305
Theodor Pallady, 13 septembrie - Bulevardul Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului", conform anexelor nr. 1 - nr. 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/22.02.2018, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului "Proiectare pentru autorizare si proiectare tehnica de execuție semaforizări 101 intersectii/treceri de

Intersecția Sos.Colentina - Sos.Stefan Cei Mare

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

2. Ca pa ci ta ti:

Semafoare Prim vehicul

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

Cabluri electrice

166.151 lei

22.218 lei


21 buc

12 buc

165 ml


 • 3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

"proiectare pentru autorizare si proiectare termica oe execuție semarorizari iui intersectn/treceri ae pietoni si modernizare (integrare BTMS) 59 intersecții semaforizate si obținere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizații de construire"

Intersecția Calea Grivtteî - Bd.I.Gh.Duca

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

2. Capacitati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare primvehicul

Canalizatii electrice

Camere de tragere

Bucle Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 8 m

Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS

Cabluri electrice

1,480.539 lei

1,086.294 lei


 • 1 buc

33 buc 1329 ml

22 buc

19 buc

12 buc

4 buc

4 buc

 • 2 buc

1 buc 3793 ml


 • 3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

aî proiectului

■'Hroiecrare pentru autorizare si proiectare termica oe execuție semarorizari iui intersecții/treceri oe pietoni si modernizare (integrare BTMS) 59 intersecții semaforizate si obținere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizații de construire"

Intersecția Calea Grivitei - Str.Stoica Ludescu

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

1,143.538 lei

837.729 iei


din care:

Lucrări de construcții montaj

2. Capacitati:

Automate de dirijare a circulației                                                   1 buc

Semafoare primvehicul                                                        14 buc

Canalizați! electrice                                                                 1192 ml

Camere de tragere                                                         19 buc

Bucle inductive                                                                    12 buc

Dispozitiv acustic pentru nevazatori                                                4 buc

Stâlpi simplu                                                                       2 buc

Stâlpi cu consola de 8 m                                                        2 buc

Camere video (CCTV)                                                       1 buc

Echipamente comunicații conectare BTMS                                     1 buc

Cabluri electrice                                                                 803 ml

 • 3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

■proiectare pentru autorizare si proiectare tenmca ae execuție semaronzan iui intersecții/treceri ae pietoni si modernizare (integrare BTMS) 59 intersecții semaforizate si obținere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizații de construire"

Intersecția Calea Grivitei - Bd.NicoIaeTitulescu

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

252.141 lei

105.237 lei


din care:

Lucrări de construcții montaj
INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

"Proiectare pentru autorizare si proiectare tehnica de execuție semaforizări 101 intersectii/treceri de pietoni si modernizare (integrare BTMS) 59 intersecții semaforizate si obținere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizații de construire"

Intersecția Calea 13 Septembrie - Sos.Panduri

 • 1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

 • 2. Capacitati:

Semafoare

Canalizați! electrice

Camere de tragere

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 8 m

Camere video (CCTV)

Cabluri electrice

528.732 lei

345.898 lei


25 buc

249 ml

28 buc

16 buc

5 buc

2 buc

1 buc 5025 ml


 • 3, Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului "Proiectare pentru autorizare si proiectare tehnica de execuție semaforizări 101 intersectii/treceri de pietoni si modernizare (integrare BTMS) 59 intersecții semaforizate si obținere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizații de construire"

Intersecția Bd.Ghencea - Cimitirul Ghencea

 • 1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

 • 2, Capacitate

Semafoare

Canalizați! electrice

Camere de tragere

Bucle inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

Stâlpi cu consola de 3.8 m

Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS

Cabiuri electrice

906.546 lei

698.399 lei


8 buc

1124 ml

14 buc

8 buc

6 buc

2 buc

2 buc

1 buc

987 ml


 • 3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni
INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

"Proiectare pentru autorizare si proiectare tehnica de execuție semaforizări 101 Intersectii/treceri de pietoni si modernizare {integrare BTMS) 59 intersecții semaforizate si obținere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizații de construire"

Intersecția Drumul Sării - Eroina de la Jiu - Gh.Marinescu

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care;

1,157.447 lei

856.598 lei


Lucrări de construcții montaj

2. Capacitati:

Semafoare

27 buc

Canalizata electrice

904 ml

Camere de tragere

25 buc

Bucle inductive

21 buc

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

16 buc

Stâlpi simplu

5 buc

Stâlpi cu consoia de 3.8 m

5 buc

Camere video (CCTV)

2 buc

Echipamente comunicații conectare BTMS

1 buc

Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

252 mp

Cabluri electrice

4585 ml

3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni