Hotărârea nr. 76/2020

HOTARAREnr. 76 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 627/14.11.2019 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 627/14.11.2019 privind participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 248/10.02.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 18/13.02.2020, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 9/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 89/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 627/14.11.2019 privind participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea modalității de majorare a

Municipale Termoenergetica București S.A. prevăzută la art, 1 di


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00 al Municipiului București nr. 627/14.11.2019, prin participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social prin aport în natură reprezentând utilaje, echipamente și alte bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 18.212.271,46 lei și prin aport în numerar cu suma de 627.667.728,54 lei.


Art.ll Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 627/14.11.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. prin aport în natură reprezentând utilaje, echipamente și alte bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 18.212.271,46 lei si prin aport în numerar cu suma de 627.667.728,54 lei.”

Art.lll Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 627/14.11.20.19 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în cuantum de 627.667.728,54 lei, reprezentând aportul în numerar al Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului societății”.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 627/14.11.2019 privind participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 14.02.2020

Nr. 76 ’