Hotărârea nr. 75/2020

HOTARAREnr. 75 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA MAJORARII DE IA 2% IA 5% A COTEI CORESPUNZATOARE CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A SACET, CA PARTE COMPONENTA A TARIFELOR LOCALE PENTRU ENERGIA TERMICA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării de la 2% la 5% a cotei corespunzătoare cheltuielilor de dezvoltare și modernizare a SACET, ca parte componentă a tarifelor locale pentru energia termică

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 1324/06.02.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 11/13.02.2020, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 8/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 80/13.02.2020 din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

Ținând cont de adresa Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. nr. 8945/05.02.2020 înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 1321/06.02.2026, prin care se transmite documentul „Studiu tehnico - economic pentru justificarea oportunității ajustării cotei de dezvoltare necesară Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. pentru lucrări de investiții aferente dezvoltării și modernizării SACET';

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 466/2018 privind acordarea mandatului special Asociației Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 146/2019 privind asigurarea permanenței și continuității serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 625/2019 privind avizarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asogatia=^de^pezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de

alimentare cu energie termică în arealul deservit de asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare întercomunitară Termoenergetica București - Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Campania Municipală Termoenergetica București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare întercomunitară Termoenergetica București - Ilfov;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea de la 2% la 5% a cotei de dezvoltare și modernizare a SACET, aplicată asupra tarifelor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice folosite de către operatorul delegat, precum și a tarifelor de producere a energiei termice în unitățile de producere pe care le operează.

Art.2 Sumele încasate prin tarife, corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea și modernizarea SACET, se constituie într-un cont distinct al operatorului șl se utilizează pe baza programului de dezvoltare aprobat de autoritatea administrației publice locale, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare întercomunitară Termoenergetica București -Ilfov și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; te!.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2