Hotărârea nr. 74/2020

HOTARAREnr. 74 din 2020-02-14 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 – ”INVENTARUL BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI", PARTE INTEGRANTA A ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 625/2019 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI -ILFOV, STABILIREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIE, ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A., PRECUM SI AVIZAREA PROIECTULUI CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI -ILFOV

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 3 - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului București”, parte integrantă a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 625/2019 privind avizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Termoenergetică București - Ilfov, stabilirea modalității de gestiune ă serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Integrate nr. 1323/06.02.2020 și al Direcției Patrimoniu nr. 2049/06.02.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 7/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 79/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 625/2019;   --=^==-' ’            "

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se completează anexa nr. 3 - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului București”, parte integrantă a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 625/2019 privind avizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu

energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice-în-arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București--Ilfov, cu bunurile imobile ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii 'Consiliului General al Municipiului București rîr. 625/14.11.2019, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov și Compania Municipală Termoenergetică București - Ilfov S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 14.02.2020.

PREȘEDINTE DE


Marius Adrian PavelAR GENERAL

NICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

S.Nr. crt.

Denumire bun

Nr. tnventar Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprteor

țVat oare justă lei

1

teren CT 2 Băneasa aferent nr. Inv. Clădire 457

457

Str. George Bibescu Valentin 21

1

552

265009

265009

71610/23.10.2014

MB

1.080.238 lei

2

teren PT1 Aviației aferent nr. Inv. Clădire 506

506

Str. Zăgazului 10 (Smaranda Brescu W)

1

275

265010

265010

71612/23.10.2014

MB

537.969 lei

3

teren PT Hrisovului- Pajura aferent nr. Inv. Clădire 838

838

Str. Hrisovului 5A

1

547

265013

265013

71614/23.10.2014

MB

711.400 lei

4

teren PT 12 aferent nr. Inv. Clădire 530

530

Str. Doctor Felix 29

1

730

265033

265033

71619/23.10.2014

MB

1.428.532 lei

5

teren CT 1 Băneasa aferent nr. Inv. Clădire 406

406

Str. Marinarilor 10

1

901

265026

265026

71609/23.10.2014

MB

1.763.449 lei

6

teren PT Veronica Micle aferent nr. Inv. Clădire 251

251

Str. Veronica Micle 5

1

391

264943

264943

65737/06.10.2014

MB

765.388 lei

7

teren PT 3 Aviației aferent nr. Inv. Clădire 580

580

Șos. Aviației 40-44

1

272

265024

265024

71616/23.10.2014

MB

532.236 lei

8

teren PT Nicolae Racotă aferent nr. Inv. Clădire 250

250

Str. Nicolae Racotă 2

1

423

264957

264957

65739/06.10.2014

MB

827.975 lei

9

teren PT 2 aferent nr. Inv. Clădire 2733

2733

Bd. Munții Tatra 27

1

436

264953

264953

65733/06.10.2014

MB

853.297 lei

10

teren PT ANS Știrbei Vodă aferent nr. Inv. Clădire 648

648

Str. știrbei Vodă 164

1

370

264942

264942

65723/06.10.2014

MB

724.299 lei

11

teren PT 1 Banu Manta aferent nr. Inv. Clădire 440

440

Bd. Banu Manta 189

1

354

264956

264956

65731/06.10.2014

MB

692.767 lei

12

teren PT Ciulești (Prunaru) aferent nr. Inv. Clădire 325

325

Str. Prunaru 8

1

319

264954

264954

65728/06.10.2014

MB

414.704 lei

13

teren PT 1 cosmos aferent nr. Inv. Clădire 194

194

Șos. Pantelimon 363

2

528

232620

232620

29883/30.06.2014

MB

686.555 lei

14

teren PT 1 Hățișului aferent nr. Inv. Clădire 464

464

Șos. Dobroiești 14-16

2

280

232609

232609

29896/30.06.2014

MB

364.061 lei

15

teren PT 17 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 345

345

Șos. Pantelimon 225

2

280

232610

232610

29894/30.06.2014

MB

364.061 lei

16

teren PT 1 Cărei aferent nr. Inv. Clădire 450

450

Str. Cernăuți 50

2

345

232619

232619

29884/30.06.2014

MB

448.626 lei

17

teren PT 3 Socului aferent nr. Inv. Clădire 417

417

Str. Săniuței 3

2

337

232612

232612

29890/30.06.2014

MB

438.115 lei

18

teren PT 21 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 425

425

Șos. Pantelimon 74

2

391

232606

232606

29898/30.06.2014

MB

508.347 lei

19

teren PT llarie Chendi aferent nr. Inv. Clădire 576

576

Str. llarie Chendi 42

2

316

232618

232618

29886/30.06.2014

MB

618.234 lei

20

teren PT 1 Republicii + 2 anexe aferent nr. Inv. Clădire 555

555

Șos. Mihai Bravu 110

2

287

232616

232616

29887/30.06.2014

MB

561.858 lei

21

teren PT 24 (Delfinului) aferent nr. Inv. Clădire 514

514

Șos. Delfinului 3

2

324

232493

232493

26786/12.06.2014

MB

421.393 lei

22

teren PT 19 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 387

387

Str. Cristescu Dima 9

2

317

232501

'232501

26789/12.06.2014

MB

412.316 lei

23

teren PT 4 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 280

280

Șos. Pantelimon 237

2

354

232510

232510

26791/12.06.2014

MB

460.570 lei

24

teren PT 10 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 243

243

Str. Alexandru Ispilanti 9

2

959

232502

232502

267841/12.06.2014

MB

1.246.980 lei

25

teren PT 11 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 244

244

Șos. Vergului 65

2

554

232500

232500

26785/12.06.2014

MB

720.477 lei

26

teren PT 18 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 348

348

Șos. Pantelimon 117

2

316

232509

232509

26792/12.06.2014

MB

410.882 lei

27

teren PT 2 Voiniceni aferent nr. Inv. Clădire 456

456

Bdul. Chișinău 18

2

466

232605

232605

29897/30.06.2014

MB

605.812 lei

28

teren PT 7 Piața Muncii aferent nr. Inv. Clădire 617

617

Str. Cărei 11

2

179

232621

232621

29885/30.06.2014

MB

232.674 lei

29

teren PT 5 Socului aferent nr. Inv. Clădire 471

471

Str. Socului 11

2

379

232608

232608

29895/30.06.2014

MB

493.059 lei

30

teren PT 4 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 677

677

Str. Abanosului 4

2

357

233095

233095

46334/06.10.2014

MB

464.392 lei

31

teren PT 16 Mecanică Fină aferent nr. Inv. Clădire 587

587

Bdul. Ferdinand 123

2

279

233092

233092

46324/06.10.2014

MB

362.627 lei

32

teren PT 3 Moșilor aferent nr. Inv. Clădire 437

437

Calea Moșilor 215

2

342

233093

233093

46309/06.10.2014

MB

669.356 lei

33

teren PT 3 Ștefan cel Mare aferent nr. Inv. Clădire 376

376

Bdul. Ștefan cel Mare 33

2

359

233101

233101

46317/06.10.2014

MB

702.800 lei

34

teren PT Galvani Tei aferent nr. Inv. Clădire 556

556

Str. Pastorului 1

2

367

233110

233110

46327/06.10.2014

MB

477.292 lei

35

teren PT 1 Fundeni aferent nr. Inv. Clădire 573

573

Str. Piatra Mare 1

2

397

233109

233109

46320/06.10.2014

MB

516.469 lei

36

teren PT Opanez aferent nr. Inv. Clădire 447

447

Str. Opanez 2

2

446

233112

233112

46328/06.10.2014

MB

580.013 lei

37

teren PT 5 Moșilor aferent nr. Inv. Clădire 400

400

Bdul. Ștefan cel Mare 240

2

282

233113

233113

46310/06.10.2014

MB

551.824 lei

38

teren PT D18 Mihai Bravu aferent nr. Inv. Clădire 622

622

Șos. Mihai Bravu 158

2

397

233096

233096

46319/06.10.2014

MB

776.854 lei

39

teren PT Ramuri Tei aferent nr. Inv. Clădire 680

680

Str. Vidin 9

2

444

233100

233100

46326/06.10.2014

MB

577.624 lei

40

teren PT 2 Socului aferent nr. Inv. Clădire 614

614

Al. Bistricioarei 8

2

280

233124

233124

46323/06.10.2014

MB

364.061 lei

41

teren PT 6 Moșilor aferent nr. Inv. Clădire 463

463

Calea Moșilor 205

2

279

233104

233104

46318/06.10.2014

MB

546.091 lei

42

teren PT 3 Fundeni aferent nr. Inv. Clădire 571

571

Str. Radovanu 10

2

467

233105

233105

46313/06.10.2014

MB

607.246 lei

43

teren PT 1/3 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 291

291

Șos. Colentina 83

2

702

233177

233177

49917/23.10.2014

MB

1.373.589 lei

44

teren PT 3 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 135

135

Str. Mașina de Paine 16

2

98

233180

233180

49926/23.10.2014

MB

127.565 lei

45

teren PT 14 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 261

261

Str. Aurului 18

2

449

233185

233185

49927/23.10.2014

MB

583.835 lei

46

teren PT Nada Florilor aferent nr. Inv. Clădire 832

832

Str. Ripiceni 3

2

476

233184

233184

49922/23.10.2014

MB

619.190 lei

47

teren PT 4 Cheile Zănoaqei aferent nr. Inv. Clădire 482

482

Str. Oteșani 63

2

317

233188

233188

49928/23.10.2014

MB

412.316 lei

48

teren PT 7 Moșilor aferent nr. Inv. Clădire 488

488

Calea Moșilor 268

2

279

233091

233091

46314/06.10.2014

MB

546.091 lei

49

teren PT 2/3 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 289

289

Șos. Colentina 62

2

1.163

233191

233191

49919/23.10.2014

MB

1.512.620 lei

50

teren PT 1 Colentina-Socului aferent nr. Inv. Clădire, 6Î5''

6L5\

Str. Rauseni 5

2

496

233196

233196

49924/23.10.2014

MB

644.990 lei

51

teren PT 1 Vatra Luminoasă aferent nr. Inv. Clădire 793

193

Str. Constantin Tănase 8-10

2

125

233183

233183

49921/23.10.2014

MB

162.442 lei

52

teren PT 9 C4/2 aferent nr. Inv. Clădire 344

344

Str. Lotrioara 9

3

239

226019

226019

54222/53^^044

MB

311.028 lei

53

teren PT 7 Placare aferent nr. Inv. Clădire 317 \

317

Al. Ilioara 10

3

441

226026

226026

54228^'10.20'14^

MB //

429.993 lei

54

teren PT Cămine Vitan aferent nr. Inv. Clădire lfe2

1Ș2

Bd. Energiticienilor 9-11

3

426

226024

226024

542^723^10.2014^)

MBK

554.213 lei

l Patrimon

Nr. crt

Denumire bun

Nr. Inventar

Clădire

Adresă

Sector

Suprafață

teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

lei

55

teren PT 4 Theodor Speranția aferent nr. Inv. Clădire 634

634

Str. Voroneț 1

3

357

225994

225994

51769/13.10.2014

MB

698.500 lei

56

teren PT 1 XA aferent nr. Inv. Clădire 616

616

Str. Câmpia Libertății 46

3

127

225985

225985

51764/13.10.2014

MB

165.308 lei

57

teren PT 4 Labirint aferent nr. Înv. Clădire 2659

2659

Str. Matei Basarab 70

3

253

225971

225971

51451/10.10.2014

MB

494.970 lei

58

teren PT 3 Călărași aferent nr. Inv. Clădire 698

698

Cal. Călărași 173

3

395

225964

225964

51033/09.10.2014

MB

773.032 lei

59

teren PT 1 Vitan aferent nr. Inv. Clădire 338

338

Str. Baia Mare 4

3

354

225987

225987

51701/13.10.2014

MB

460.570 lei

60

teren PT 10 Cămine nefamiliști aferent nr. Inv. Clădire 176

176

Str. Liviu Rebreanu 39

3

239

225982

225982

51696/13.10.2014

MB

311.028 lei

61

teren PT Lucrețiu Pătrășcanu aferent nr. Inv. Clădire 507

507

Str. Lucrețiu Patrascanu 13

3

244

225975

225975

51447/10.10.2014

MB

317.239 lei

62

teren PT 21 Foișor aferent nr. Inv. Clădire 676

676

Str. Anastasie Panu 10

3

359

225967

225967

51036/09.10.2014

MB

702.800 lei

63

teren PT Dristor Insula aferent nr. Inv. Clădire 279

279

Bd. Mihai Bravu 295

3

543

226017

226017

54233/23.10.2014

MB

706.144 lei

64

teren PT 13 Vitan (Foișor) aferent nr. Inv. Clădire 651

651

Str. Foișorului 9

3

241

225998

225998

51704/13.10.2014

MB

471.559 lei

65

teren PT 4 Vifornița aferent nr. Inv. Clădire 265

265

Drumul Găzarului 38

4

546

221073

221073

35880/23.10.2014

MB

709.966 lei

66

teren PT 2 Nitu Vasile aferent nr. Inv. Clădire 14

14

Str. Nitu Vasile 66

4

363

221075

221075

25900/23.10.2014

MB

472.037 lei

67

teren PT Huedin aferent nr. Inv. Clădire 469

469

Str. Huedin 5

4

357

221071

221071

35903/23.10.2014

MB

464.392 lei

68

teren PT Prasilei aferent nr. Inv. Clădire 487

487

Str. Minca Dumitru 32

4

202

221074

221074

35898/23.10.2014

MB

196.841 lei

69

teren PT Liniștei (Dealul Cernei) aferent nr. Inv. Clădire 314

314

Str. Cetatea Veche 2

4

389

221072

221072

35879/23.10.2014

MB

505.958 lei

70

teren PT 2 Viforniței aferent nr. Inv. Clădire 228

228

Str. Straja 12

4

353

221076

221076

35904/23.10.2014

MB

459.137 lei

71

teren PT 4 Abatorului (4 Tineretului) aferent nr. Inv. Clădire 451

451

Str. Baladei 4

4

392

221069

221069

35881/23.10.2014

MB

767.299 lei

72

teren PT Curcani aferent nr. Inv. Clădire 207

207

Str. Lamotesti 1

4

350

221080

221080

35885/23.10.2014

MB

455.315 lei

73

teren PT 7 zona 1 aferent nr. Inv. Clădire 333

333

Al. Someșul Cald 4bis

4

192

221067

221067

35902/23.10.2014

MB

249.874 lei

74

teren PTSTT2 Berceni Sud 1 (2 zona 1) aferent nr. Inv. Clădire 34

34

Al. Străduinței 8bis

4

855

221256

221256

41230/27.11.2014

MB

1.111.771 lei

75

teren PTSTT1 Berceni(1 zona 1) aferent nr. Inv. Clădire 33

33

Al. Terasei 6

4

720

221276

221276

41227/27.11.2014

MB

936.429 lei

76

teren PT3 Spiniș aferent nr. Inv. Clădire 227

227

Str. Spinis 1

4

529

221273

221273

41249/27.11.2014

MB

687.989 lei

77

teren CT Stoian Militaru aferent nr. Inv. Clădire 255

255

Str. Stoian Militaru 97

4

381

221258

221258

41241/27.11.2014

MB

371.705 lei

78

teren PT 1 Berceni- Oltenița aferent nr. Inv. Clădire 438

438

Str. Ciochina 2

4

491

221263

221263

41248/27.11.2014

MB

638.301 lei

79

teren PT Urziceni aferent nr. Inv. Clădire 204

204

Al. Slatioara 5

4

482

221255

221255

41246/27.11.2014

MB

626.834 lei

80

teren PT Metalurgiei aferent nr. Inv. Clădire 248

248

Str. Ghemului FN

4

442

221257

221257

41229/27.11.2014

MB

574.757 lei

81

teren PT 1 bis Metalurgiei ( 1 bis zona 1) aferent nr. Inv. Clădire 362

362

Al. Terasei 6bis

4

483

221264

221264

41251/27.11.2014

MB

628.268 lei

82

teren PT 3 SUD ( 3 zona V) aferent nr. Inv. Clădire 247

247

Str. Izvorul Crisului 1

4

558

221265

221265

41247/27.11.2014

MB

725.733 lei

83

teren PT 5 zona 2 aferent nr. Inv. Clădire 154

154

Str. Vatra Dornei 3

4

640

221261

221261

41231/27.11.2014

MB

832.275 lei

84

teren PT 5 Berceni- Oltenița aferent nr. Inv. Clădire 452

452

Str. Samoilă Dumitru 9

4

493

221275

221275

41238/27.11.2014

MB

641.167 lei

85

teren PTSTT4 Berceni Sud ( 4 zona II) aferent nr. Inv. Clădire 36

36

Str. Dorohoi 3

4

612

221267

221267

41255/27.11.2014

MB

795.965 lei

86

teren PT 4 Berceni- Oltenița aferent nr. Inv. Clădire 426

426

Str. Anton Bacalbasa 11

4

500

221271

221271

41244/27.11.2014

MB

650.245 lei

87

teren CT 3 Mărărșești aferent nr. Inv. Clădire 822

822

Bd. Dimitrie Cantemir 6

4

548

221277

221277

41239/27.11.2014

MB

1.072.594 lei

88

teren PT 1 Oltenița Placare aferent nr. Inv. Clădire 453

453

Str. Olteniței 140

4

463

221272

221272

41235/27.11.2014

MB

906.330 lei

89

teren PT 5 Ciceu (5 zona 1) aferent nr. Inv. Clădire 37

37

Al. Ciceu 14

4

812

221262

221262

41257/27.11.2014

MB

1.055.872 lei

90

teren PT Alexandria 6 aferent nr. Inv. Clădire 273

273

Str. Teius 1

5

682

229668

229668

30806/09.10.2014

MB

886.741 lei

91

teren PT 2 Ferentari aferent nr. Inv. Clădire 597

597

Str. Tutunari 26

5

461

229704

229704

31090/10.10.2014

MB

599.601 lei

92

teren PT 7 Sebastian aferent nr. Inv. Clădire 624

624

Str. Sebastian 19

5

316

229703

229703

30813/09.10.2014

MB

410.882 lei

93

teren PT 2 Sălaj aferent nr. Inv. Clădire 495

495

Șos. Salaj 136

5

355

229664

229664

30819/09.10.2014

MB

461.526 lei

94

teren PT 5 13 Sptembrie aferent nr. Inv. Clădire 664

664

Str. Sebastian 86

5

317

229665

229665

31096/10.10.2014

MB

620.145 lei

95

teren PT 3 Sălaj aferent nr. Inv. Clădire 551

''.551

Str. Petru Păun 1

5

281

229650

229650

30817/09.10.2014

MB

274.240 lei

96

teren PT 1 Telita aferent nr. Inv. Clădire 492

492

Str. Telita 14

5

355

229654

229654

30804/09.10.2014

MB

461.526 lei

97

teren PT 6 Rahovei aferent nr. Inv. Clădire 420

42Q

Str. Malcoci 3

5

712

229658

229658

30810/09.10.2014

MB/"

925.918 lei

98

teren CT Caporal Bălan aferent nr. Inv. Cladirfe 258

258

Str. Anghel Dogaru 14

5

400

229737

229737

32692/2340.2014

MS

259.907 lei

99

teren CT Sălaj aferent nr. Inv. Clădire 208

208

Str. Humulesti 6

5

684

229730

229730

32^^^fc)14

444.326 lei

100

teren CT Depou Ferentari aferent nr. Inv. Cladjre 161

Î6T

Str. lacob Andrei 31

5

325

229733

229733

3^02/23.10.2W

//MB

211.174 lei

£ Patrim
Nr. ert.

Denumi re bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoare justă lei

101

teren CT Vistea aferent nr. Inv. Clădire 182

182

Al. Livezilor 14

5

38C

229731

229731

32689/23.10.2014

MB

247.007 lei

102

teren PT 8 Mărqeanului aferent nr. Inv. Clădire 483

483

Str. Glicinelor 7

5

545

229738

229738

32696/23.10.2014

MB

708.533 lei

103

teren PT Soldat Croitoru aferent nr. Inv. Clădire 574

574

Str. Caporal Preda 10

5

281

229659

229659

30815/09.10.2014

MB

365.494 lei

104

teren PT 10 Mărgeanului aferent nr. Inv. Clădire 545

545

Str. Craisorului nr. 2

5

240

229662

229662

30802/09.10.2014

MB

311.984 lei

105

teren PT 5 Mărqeanului aferent nr. Inv. Clădire 441

441

Str. Dumbrava Nouă 11

5

274

229655

229655

30808/09.10.2014

MB

356.416 lei

106

teren PT 11 Mărgeanului aferent nr. Inv. Clădire 626

596

Str. Dumbrava Nouă 26

5

320

229700

229700

31092/10.10.2014

MB

416.138 lei

107

teren PT 1 Rahovei aferent nr. Inv. Clădire 378

378

Str. Soldat Donici 4

5

529

229735

229735

32700/23.10.2014

MB

687.989 lei

108

teren PT 8 Alexandriei aferent nr. Inv. Clădire 598

598

Șos. Alexandriei 68

5

449

229727

229727

32694/23.10.2014

MB

583.835 lei

109

teren PT 6 Mărqeanului aferent nr. Inv. Clădire 458

458

Str. Cap. Mișca Petre 3

5

352

229928

229928

35320/10.11.2014

MB

457.704 lei

110

teren PT 6 Farado aferent nr. Inv. Clădire 8

8

Str. Podul Giurgiu 3

5

537

229923

229923

35307/10.11.2014

MB

348.772 lei

111

teren PT 5 Ferentari aferent nr. Inv. Clădire 613

613

Str. Sergent Blejan 11

5

240

229924

229924

35309/10.11.2014

MB

311.984 lei

112

teren PT 2 Petre Ispirescu aferent nr. Inv. Clădire 625

625

Str. Ev. Popovici 6

5

315

229920

229920

35312/10.11.2014

MB

409.449 lei

113

teren PT Crizantemelor aferent nr. Inv. Clădire 198

198

Str. Crizantemelor 14

5

145

229913

229913

35322/10.11.2014

MB

141.420 lei

114

teren PT 4 Petre Ispirescu aferent nr. Inv. Clădire 643

643

Str. Novaci 8

5

317

229912

229912

35321/10.11.2014

MB

412.316 lei

115

teren PT 2 Ghencea aferent nr. Inv. Clădire 633

633

Str. Colonel Marinescu 7

5

242

229927

229927

35319/10.11.2014

MB

473.470 lei

116

teren PT 2 13 Septembrie aferent nr. Inv. Clădire 475

475

Str. Sirenelor 190

5

623

229916

229916

35316/10.11.2014

MB

1.219.269 lei

117

teren PT 1 Chiriqiu aferent nr. Inv. Clădire 655

655

Str. Nasaud 10

5

329

229925

229925

35310/10.11.2014

MB

644.034 lei

118

teren PT 2 Rahovei aferent nr. Inv. Clădire 379

379

Cal. Rahovei 338

5

436

229919

229919

35313/10.11.2014

MB

567.113 lei

119

teren PT 4 Rahovei aferent nr. Inv. Clădire 419

419

Str. Pecineaga FN

5

459

229918

229918

35314/10.11.2014

MB

596.735 lei

120

teren PT 7 Mărqeanului aferent nr. Inv. Clădire 459

459

Str. Dumbrava Noua 3

5

278

229917

229917

35315/10.11.2015

MB

361.672 lei

121

teren PT 9 Mărqeanului aferent nr. Inv. Clădire 526

526

Str. Dumbrava Noua 18

5

278

229915

229915

35317/10.11.2014

MB

361.672 lei

122

teren PT 2 Panduri aferent nr. Inv. Clădire 638

638

Str. Caporal Garbea 4

5

395

229926

229926

35318/10.11.2014

MB

773.032 lei

123

teren PT Petre Ispirescu aferent nr. Inv. Clădire 602

602

Str. Ileana Cosanzeana 10

5

316

229922

229922

35308/10.11.2014

MB

410.882 lei

124

teren PT Malcoci-Vicina aferent nr. Inv. Clădire 172

172

Al. Pricopani 20

5

468

229914

229914

35323/10.11.2014

MB

608.679 lei

125

teren PT 4 Ferentari aferent nr. Inv. Clădire 611

611

Șos. Ferentari 20

5

240

229921

229921

35311/10.11.2014

MB

311.984 lei

126

teren PT 3 Rahovei aferent nr. Inv. Clădire 394

394

Cal. Rahovei 358

5

279

229911

229911

35306/10.11.2014

MB

362.627 lei

127

teren PT Garsoniere București aferent nr. Inv. Clădire 428

428

Str. Ghercu Constantin FN

6

279

226866

226866

44196/10.10.2014

MB

362.627 lei

128

teren PT 2 Virtuții aferent nr. Inv. Clădire 629

629

Str. Dealul Tuqulea 54

6

446

226859

226859

44201/10.10.2014

MB

580.013 lei

129

teren PT 8 Ghirlandei aferent nr. Inv. Clădire 397

397

Str. Lavandei 15

6

277

226870

226870

44473/13.10.2014

MB

269.940 lei

130

teren PT STT4 Micro 6 aferent nr. Inv. Clădire 214

214

Al. Calatis 16

6

299

226871

226871

44433/13.10.2014

MB

388.905 lei

131

teren PT 1 Micro 7 aferent nr. Inv. Clădire 188

188

Drum Drumul Taberei 124

6

371

226867

226867

44424/13.10.2014

MB

482.548 lei

132

teren PT 1 Virtuții aferent nr. Inv. Clădire 628

628

Str. Uverturii 8

6

358

226861

226861

44200/10.10.2014

MB

465.348 lei

133

teren PT 1 Veteranilor aferent nr. Inv. Clădire 407

407

Bdul Uverturii 51

6

280

226857

226857

44195/10.10.2014

MB

364.061 lei

134

teren PT 8 Virtuții aferent nr. Inv. Clădire 667

667

Str. Dealul Tugulea 5

6

356

226858

226858

44205/10.10.2014

MB

462.959 lei

135

teren PT 14 Păcii Sud aferent nr. Inv. Clădire 642

642

Str. Valea Cascadelor 14

6

262

226872

226872

44428/13.10.2014

MB

340.650 lei

136

teren PT 7 Lavandei aferent nr. Inv. Clădire 390

390

Str. Pitulicei 2

6

304

226868

226868

44468/13.10.2014

MB

296.695 lei

137

teren PT 2 Roșu aferent nr. Inv. Clădire 647

647

Str. Tufanelelor 1

6

469

226856

226856

44204/10.10.2014

MB

457.226 lei

138

teren PT 8 Crânqasi aferent nr. Inv. Clădire 508

508

Str. Izbanda 26

6

473

226869

226869

44197/10.10.2014

MB

614.890 lei

139

teren PT 2 Crivina aferent nr. Inv. Clădire 432

432

Str. Saidac Gheorghe 7

6

393

226860

226860

44198/10.10.2014

MB

511.214 lei

140

teren PT 1 Placare aferent nr. Inv. Clădire 318

318

Str. Barsanesti 1

6

448

226863

226863

44434/13.10.2014

MB

582.402 lei

141

teren PT 4 Virtuții aferent nr. Inv. Clădire 630

630

Str. Dreptății 22

6

318

226855

226855

44203/10.10.2014

MB

413.749 lei

142

teren PT 4 Micro 10 aferent nr. Inv. Clădire 512

512

Str. Meseriașilor 2

6

362

226865

226865

44426/13.10.2014

MB

470.603 lei

143

teren PT 3 Dreptății aferent nr. Inv. Clădire 410

410

Str. Dreptății 7

6

280

226862

226862

44477/13.10.2014

MB

364.061 lei

144

teren PT STT12 Micro 4 aferent nr. Inv. Clădire 241

241

Str. Dealul Macinului 10

6

277

226873

226873

44431/13.10.2014

MB

360.239 lei

145

teren PT 4 Roșia Montana aferent nr. Inv. Clădire 395

395

Str. Cetatea de Balta 22

6

334

226864

226864

44471/13.10.2014

MB

434.293 lei

146

teren PT 5 Desișului aferent nr. Inv. Clădire 408

408

Str. Dreptății 1

6

458

227125

227125

53372/27.11.2014

MB

595.779 lei

147

teren PT 2 Placare aferent nr. Inv. Clădire 213

213

Str. Valea Lungă 10

6

1.229

227128

227128

53392/27.11.2014

MB

1.598.141 lei

148

teren PT 13 Micro 4 aferent nr. Inv. Clădire 335

335

Al. Câmpul cu Flori 14

6

365

227131

227131

53382/27.11.2014

MB

474.426 lei

149

teren PT 3 Micro 7 aferent nr. Inv. Clădire 168

168

Str. Târgul Neamț 7

6

507

226895

226895

46444/23.10.2014

MB

659.323 lei

150

teren PT 2 Micro 7 aferent nr. Inv. Clădire 169

169

Str. Segarcea 4

6

636

226893

226893

46419/23.10.2014

MB

827.020 lei

151

teren PT 2 SC6 Micro 2 aferent nr. Inv. Clădire 20

20

Bd. Timișoara 45

6

904

227127

227127

53395/27.11.2014

MB

1.175.792 lei

152

teren PT 1 Crivina 1 aferent nr. Inv. Clădire 431

431

Bd. Constructorilor 22-24

6

900

227134

227134

53400/27.11.2014

MB

1.170.537 lei

153

teren PT 6 Micro 8 aferent nr. Inv. Clădire 373

373

Str. Bozieni 2

6

279

226900

226900

46423/23.10.2014

MB

362.627 lei

154

teren PT 4 Placare aferent nr. Inv. Clădire 2Ș2

252

Str. Zorelelor 1

6

575

227129

227129

53376/22^2014

MB

747.710 lei

155

teren PT 6 Roșia Montana aferent nr. Inv. Clădire 372

1 372

Str. Desișului 2

6

317

227133

227133

533^^^^^.

412.316 lei

156

teren PT 3A Placare aferent nr. Inv. Clădire'352

352

Bd. luliu Maniu 65

6

850

227138

227138

53^5/27.11.20

jMb

1.105.560 lei

E Patrimoniu «Nr. ort.

Denumire bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoare justă lei

157

teren PT 1 Indesirii aferent nr. Inv. Clădire 249

249

Str. Apele Vii 1A

6

318

227136

227136

53373/27.11.2014

MB

413.749 lei

158

teren PT ST11 Micro 4 aferent nr. Inv. Clădire 236

236

Al. Dealul Măcinului 2

6

524

227135

227135

53413/27.11.2014

MB

681.300 lei

159

teren PT 4 Micro 7 aferent nr. Inv. Clădire 393

393

Str. Valea Călugărească 8

6

834

227124

227124

53363/27.11.2014

MB

1.084.538 lei

160

teren PT 15 aferent nr. Inv. Clădire 206

206

Str. Ghirlandei 38

6

434

227126

227126

53401/27.11.2014

MB

423.304 lei

161

teren PT 9 Placare aferent nr. Inv. Clădire 353

353

Str. Valea Lungă 9

6

501

227137

227137

53388/27.11.2014

MB

488.759 lei

162

teren PT 3 Micro 10 aferent nr. Inv. Clădire 427

427

Str.Serg. Latea Gheorghe 14

6

859

227142

227142

53390/27.11.2014

MB

1.117.026 lei

163

teren PT 1 Roșu aferent nr. Inv. Clădire 659

659

Str. Piscul Crăsani 16

6

487

226897

226897

46418/23.10.2014

MB

474.903 lei

164

teren PT 7 Micro 2 aferent nr. Inv. Clădire 835

835

Str. Poiana Vadului 1

6

610

226896

226896

46442/23.10.2014

MB

793.098 lei

165

teren PT 1 Micro 7 aferent nr. Inv. Clădire 191

191

Str. Cetatea Histria 7

6

937

226894

226894

46416/23.10.2014

MB

1.218.314 lei

166

teren PT 5 Placare aferent nr. Inv. Clădire 253

253

Str. Lujerului 2

6

429

226892

226892

46420/23.10.2014

MB

558.035 lei

167

teren PT 1 Micro 8 aferent nr. Inv. Clădire 343

343

Str. Drumul Taberei 37A

6

273

226901

226901

46426/23.10.2014

MB

354.983 lei

168

teren PT 1 Răzoare aferent nr. Inv. Clădire 681

681

Intr. Drumul Taberei 2-4

6

92

226904

226904

46417/23.10.2014

MB

180.119 lei

169

teren PT 4 Micro 7 aferent nr. Inv. Clădire 179

179

Str. Delinești 2

6

392

226899

226899

46445/23.10.2014

MB

509.781 lei

170

teren PT 7 Placare aferent nr. Inv. Clădire 350

350

Str. Poarta Albă 1 -3

6

278

226905

226905

46421/23.10.2014

MB

270.896 lei

171

teren STT5 Micro 5; comanda 1/45-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 202

202

Al. Băiuț 1

6

712

227650

227650

29883/11.06.2015

MB

925.918 lei

172

teren STT9 Micro 4; comanda 1/45-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 225

225

Al. Boteni 2

6

994

227651

227651

29884/11.06.2015

MB

1.292.846 lei

173

teren PT6 Sebastian aferent nr. Inv. Clădire 607

607

Str. Ileana Cosânzeana FN

5

278

230104

230104

4264/05.02.2015

MB

361.672 lei

174

teren PT Garoafei aferent nr. Inv. Clădire 164

164

Al. Costinești 6

5

515

230105

230105

4263/05.02.2015

MB

502.136 lei

175

teren PT 1 Alexandria aferent nr. Inv. Clădire 839

839

Șos. Alexandriei 18

5

317

229746

229746

32693/23.10.2014

MB

412.316 lei

176

teren PT 7 Petre Ispirescu aferent nr. Inv. Clădire 666

666

Str. Dorneasca 23

5

318

229908

229908

37696/27.11.2014

MB

413.749 lei

177

teren PT 9 Farado; comanda 1/56-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 9

9

Str. Podul Giurgiu 2

5

412

230509

230509

20690/11.06.2015

MB

267.551 lei

178

teren STT2 Stoian Militaru (Oltenița Placare) aferent nr. Inv. Clădire 515

515

Șos. Olteniței 52

4

434

221535

221535

4518/05.02.2015

MB

849.475 lei

179

teren PT 6 zona II aferent nr. Inv. Clădire 177

177

Str. Râul Mara 8

4

478

221487

221487

4510/05.02.2015

MB

621.579 lei

180

teren PT 6 Berceni-Oltenita aferent nr. Inv. Clădire 500

500

Str. Colțunași 4

4

429

221559

221559

4515/05.02.2015

MB

558.035 lei

181

teren STT Moldovita aferent nr. Inv. Clădire 296

296

Al. Moldovița 19bis

4

240

221533

221533

4528/05.02.2015

MB

311.984 lei

182

teren PT Lânăriei (Norilor) aferent nr. Inv. Clădire 623

623

Str. Maria Tănase 2-4

4

280

221530

221530

4513/05.02.2015

MB

548.002 lei

183

teren PT 4 Oltenița Placare aferent nr. Inv. Clădire 588

588

Bd. Brâncoveanu 6

4

280

221531

221531

4531/05.02.2015

MB

364.061 lei

184

teren PT 4 Săbăoani aferent nr. Inv. Clădire 178

178

Al Moldovița 2

4

361

221532

221532

4524/05.02.2015

MB

469.648 lei

185

teren STT 4 Nitu VAsile aferent nr. Inv. Clădire 15

15

Str. Mirea Mioara Luiza 4

4

299

221508

221508

4532/05.02.2015

MB

388.905 lei

186

teren PT 1 Trotușului (1 zona V) aferent nr. Inv. Clădire 245

245

Str. Izvorul Mureșului 2

4

310

221534

221534

4520/05.02.2015

MB

403.238 lei

187

teren PT 1 Văcărești aferent nr. Inv. Clădire 570

570

Str. Pridvorului 1

4

350

221489

221489

4525/05.02.2015

MB

685.122 lei

188

teren PT Livada Nouă- prin incheierea nr. 57833/2015 se not.exist. litigiu lui in baza adresei emisa de TB secția a IV-a civ. In dos.nr. 24816/3/2009 aferent nr. Inv. Clădire 200

200

Str. Ghimpați 15

4

371

221486

221486

4541/05.02.2015

57833/27.11.2015

MB

361.672 lei

189

teren PT Almașul Mare aferent nr. Inv. Clădire 436

436

Str. Almașul Mic 20

4

275

221509

221509

4521/05.02.2015

MB

357.850 lei

190

teren PT 2 Sud (2 zona V) aferent nr. Inv. Clădire 246

246

Str. Izvorul Crișului 2

4

496

221488

221488

4511/05.02.2015

MB

644.990 lei

191

teren PT 3 Berceni -Oltenița aferent nr. Inv. Clădire 446

446

Str. Tulnici 10

4

391

221538

221538

4530/05.02.2015

MB

508.347 lei

192

teren PT 2 Stoian Militaru aferent nr. Inv. Clădire 675

675

Str. Pictor St. Dumitrescu 9

4

359

221536

221536

4526/05.02.2015

MB

466.781 lei '

193

teren PT 3 Oltenița Placare aferent nr. Inv. Clădire 485

485

Str. Olteniței 6

4

316

221537

221537

4535/05.02.2015

MB

618.234 lei

194

teren PT 3 Șincai aferent nr. Inv. Clădire 467

467

Al. Trestiana 4

4

413

221540

221540

4534/05.02.2015

MB

808.387 lei

195

teren PT 1 Nitu Vasile aferent nr. Inv. Clădire 10

10

Str. Nițu Vasile 48

4

319

221539

221539

4517/05.02.2015

MB

414.704 lei

196

teren PT 1 Șerban Vodă aferent nr. Inv. Clădire 493

493

Str. Șerban Vodă 232

4

289

221544

221544

4523/05.02.2015

MB

565.680 lei

197

teren PT ANS Dumitru Petrescu aferent nr. Inv. Clădire 579

579

Al. Tomești 9

4

391

221545

221545

4522/05.02.2015

MB

508.347 lei

198

teren PT 5 Brâncoveanu aferent nr. Inv. Clădire 590.

590

Bd. Brâncoveanu 16

4

367

221541

221541

4527/05.02.2015

MB

357.850 lei

199

teren PT Plugarilor aferent nr. Inv. Clădire 561

561

Al. Bran 3

4

420

221543

221543

4529/05.02.2015

MB

821.764 lei

200

teren PT 3 Tineretului aferent nr. Inv. Cladire-405

405

Str. Cărămidarii de Jos 4

4

391

221554

221554

4514/05.02.2015

MB

765.388 lei

201

teren PT 9 Brâncoveanu aferent nr. Inv/Cladire 584

584

Str. Secuilor 17

4

325

221507

221507

4512/05.02.2015

MB

422.826 lei

202

------------- --------—r

teren PT 7 Berceni- Oltenița aferent nr.ilnv. Clădire 501

501

Str. Șoldanului 10

4

462

221547

221547

4519/^jOS^

MB

601.035 lei

203

teren PT Uioara aferent nr. Inv. Clădire’203

203

Al. Gornești 5

4

238

221506

221506

45-^5.02.2015^

MB

309.595 lei


Nr. crt.

Denumire bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar          îust®

204

teren PT 2 Berceni- Oltenia aferent nr. Inv. Clădire 445

445

Str. Girniței 4

4

462

221546

221546

4533/05.02.2015

MB

601.035 lei

205

teren PT 6 Brâncoveanu; comanda 1/88-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 606P

606P

Bd. Pomarla 1

4

349

221799

221799

25811/11.06.2015

MB

453.882 lei

206

teren PT 2 Giurgiu; comanda 1/122-inreg.nov 72015. aferent nr. Inv. Clădire 12

12

Șos. Giurgiului 67-77

4

376

221793

221793

25818/11.06.2015

MB

366.450 lei

207

teren PT 1 Zona 2; comanda 1/123-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 163

163

Al. Covasna 21

4

595

221876

221876

28748/26.06.2015

MB

773.987 lei

208

teren PT 2 Zona 2; comanda 1/125-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 173

173

Al. Someșul Mare 3

4

337

221875

221875

28749/26.06.2015

MB

438.115 lei

209

teren PT 18 (18 C5/2) aferent nr. Inv. Clădire 347

347

Str. Ghiță Șerban 18

3

202

226021

226021

54225/23.10.2014

MB

262.774 lei

210

teren PT 6 Străpunqere aferent nr. Inv. Clădire 723

723

Splai Unirii 37

3

394

226469

226469

6494/05.02.2015

MB

771.121 lei

211

teren PT 6 (2 Stejarului) aferent nr. Inv. Clădire 41

41

Str. Ion Țuculescu 42

3

217

226406

226406

6505/05.02.2015

MB

282.362 lei

212

teren PT C4 (Sediu SDS 3 Titan) (PT1 C3/1) aferent nr. Inv. Clădire 583

583

Str. Bădeni 10-12

3

365

226457

226457

6478/05.02.2015

MB

474.426 lei

213

teren PT 24 (24/c5/2) aferent nr. Inv. Clădire 497

497

Str. Perișorului 12

3

384

226456

226456

6490/05.02.2015

MB

374.572 lei

214

teren PT 5 Călărași aferent nr. Inv. Clădire 700

700

Cal. Călărași 178

3

284

226458

226458

6501/05.02.2015

MB

555.647 lei

215

teren PT 5 Cătelu aferent nr. Inv. Clădire 380

380

Str. Câmpia Libertății 5

3

279

226424

226424

6506/05.02.2015

MB

362.627 lei

216

teren PT 11 Laborator aferent nr. Inv. Clădire 472

472

Str.Râmnicul Valcea 4

3

278

226455

226455

6479/05.02.2015

MB

361.672 lei

217

teren PT 10 Matei Ambrozie aferent nr. Inv. Clădire 563

563

Str. Odobești 17

3

474

226430

226430

6488/05.02.2015

MB

616.323 lei

218

teren PT 3 (3 Papiu llarian) aferent nr. Inv. Clădire 636

636

Intr. Complexului 1

3

2781

226428

226428

6503/05.02.2015

MB

361.672 lei

219

teren PT 2 Nicolae Pascu aferent nr. Inv. Clădire 481

481

Str. Lăcrămioarei 45-47

3

277

226454

226454

6481/05.02.2015

MB

360.239 lei

220

teren PT 2 (2 Papiu llarian) aferent nr. Inv. Clădire 635

635

Str. Camil Ressu 15

3

199

226453

226453

6491/05.02.2015

MB

258.951 lei

221

teren PT 3 (3 Th. Speranția) aferent nr. Inv. Clădire 2672

2672

Bd. Decebal 17

3

356

226459

226459

6475/05.02.2015

MB

696.589 lei

222

teren PT 4 Mărășesti aferent nr. Inv. Clădire 696

696

Str. Octavian Goga 114

3

392

226471

226471

6493/05.02.2015

MB

767.299 lei

223

teren PT 15 Foișor aferent nr. Inv. Clădire 702

702

Str.Brânduselor 8

3

658

226466

226466

6486/05.02.2015

MB

1.287.590 lei

224

teren PT 1 Laborator aferent nr. Inv. Clădire 603

603

Bd. Mihai Bravu 434

3

356

226434

226434

6502/05.02.2015

MB

696.589 lei

225

teren PT 6 Laborator (6 Vitan) aferent nr. Inv. Clădire 653

653

Cal. Vitan 117

3

328

226435

226435

6477/05.02.2015

MB

642.123 lei

226

teren PT 11 Vlaicu (11 Foișor) aferent nr. Inv. Clădire 656

656

Str. Foișorului 13

3

356

226451

226451

6492/05.02.2015

MB

696.589 lei

227

teren PT 2 Unității aferent nr. Inv. Clădire 391

391

Str. Vulcan 39

3

356

226468

226468

6485/05.02.2015

MB

696.589 lei

228

teren PT 14 Tomis aferent nr. Inv. Clădire 444

444

Str. Lăcrămioarei 2

3

238

226467

226467

6496/05.02.2015

MB

309.595 lei

229

teren PT 1 Matei Ambrozie aferent nr. Inv. Clădire 510

510

Al. Suraia 1

3

469

226113

226113

62164/27.11.2014

MB

610.112 lei

230

teren PT 23 (23 C5/2) aferent nr. Inv. Clădire 433

433

Bd. 1 Decembrie 1918 27b

3

745

226117

226117

62078/27.11.2014

MB

726.688 lei

231

teren PT 2 placare+modernizare aferent nr. Inv. Clădire

240

240

Str. Valea Buzăului 14

3

243

226431

226431

6476/05.02.2015

MB

236.974 lei

232

teren PT 1 Labirint (scos din 698) aferent nr. Inv. Clădire

848

848

Bd. Matei Basarab 71

3

314

226432

226432

6504/05.02.2015

MB

614.412 lei

233

teren PT 3 Mărășești aferent nr. Inv. Clădire 695

695

Str. Alexandru Vlahuță 2

3

390

226433

226433

6474/05.02.2015

MB

762.999 lei

234

teren PT 12 Foișor;comanda 1/92-inreg.nov./2015 aferent nr. Inv. Clădire 652

652

Str. Foișorului 18

3

312

227085

227085

45635/17.07.2015

MB

610.590 lei /

235

teren PT 17 C5/2; comanda 1/60-inreg.nov./2015. aferent

nr. Inv. Clădire 396

396

Str. Codrii Neamțului 4

3

203

227084

227084

45634/17.07.2015

MB

264.207 lei

236

teren SC7 C1 112 (7 C3/2); comanda 1/114-

inreq.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 21

27

Str. Vasile Goldiș 6

3

155

227086

227086

45633/17.07.2015

MB

201.619 lei

237

teren PT 5 Cornu Caprei aferent nr. Inv. Clădire 722

722

Bd. Burebista 3

3

486

227074

227074

37222/15.06.2015

MB

951.240 lei

238

teren PT 21 C5/5 (21 C5/2); comanda 1/116-

inreq.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 374

374

Str. Poștașului 4

3

433

227075

227075

37236/15.06.2015

MB

422.349 lei

239

teren PT Bd. 1 Decembrie (8A); comanda 1/81-inreq.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 569

569 z X

Str. Câmpineanca 3

3

329

226904

226904

37218/15.06.2015

MB

321.061 lei

240

teren PT 16 (16 C5/2); comanda 1/104-inreg.pov./2015.

aferent nr. Inv. Clădire 166

166

Al. Giurgeni 1

3

450

226891

226891

37^-15.0^^T

MB

439.071 lei

241

teren PT 5 Placare; comanda 1/107-inreg.nov./20lȘ. aferent nr. Inv. Clădire 260

- I 1

260

/

Str. Prevederii 3

3

356

226889

226889

/MB

347.339 leiNr. ort.

Denumire bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoare justă lei

242

teren PT 4 Placare; comanda 1/106-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 238

238

Str. Patrioților 1

3

279

226902

226902

37229/15.06.2015

MB

271.851 lei

243

teren SC 5 Solidarității C111 2 3 (SC 6 C3/2); comanda

1/115-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 29

29

Str. Barajul Dunării 4

3

305

226892

226892

37219/15.06.2015

MB

396.549 lei

244

teren PT 16 Dudești (16 Foișor); comanda 1/38-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 678

678

Cal. Vitan 9

3

293

226888

226888

37226/15.06.2015

MB

573.324 lei

245

teren PT 9 Grădinari; comanda 1/94-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 654

654

Cal. Vitan 110

3

396

226885

226885

37225/15.06.2015

MB

774.943 lei

246

teren PT 1A (1 Nufărul); comanda 1/77-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 504

504

Str. Liviu Rebreanu 14

3

173

226886

226886

37228/15.06.2015

MB

225.030 lei

247

teren PT 4XA; comanda 1/36-inreg.nov./2015. aferent nr.

Inv. Clădire 503

503

Str. Liviu Rebreanu 13A

3

219

226895

226895

37234/15.06.2015

MB

284.751 lei

248

teren PT 12Tomis; comanda 1/71-inreg.nov./2015. aferent

nr. Inv. Clădire 478

478

Str. Tudor George Bogdan 5

3

515

227007

227007

40296/26.06.2015

MB

669.834 lei

249

teren PT 13Tomis; comanda 1/35-inreg.nov./2015. aferent

nr. Inv. Clădire 448

448

Str. Istriei 10

3

726

227008

227008

40295/26.06.2015

MB

944.074 lei

250

teren PT 5 Codrii Neamțului C5 ( 5 C5/2); comanda 1/105-

inreq.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 170

170

Bd. 1 Decembrie 1918 40

3

445

227009

227009

40294/26.06.2015

MB

578.579 lei

251

teren PT 6 Doamna Ghica; comanda 1/33-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 688

688

Șos. Terasa Colentina 3

2

279

234095

234905

30182/11.06.2015

MB

362.627 lei

252

teren PT 2 Ștefan cel Mare; comanda 1/30-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 434

434

Șos. Ștefan cel Mare 14

2

347

234087

234087

30188/11.06.2015

MB

678.911 lei

253

teren PT Luncșoara; comanda 1/31-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 442

442

Str. Făinari 26

2

372

234090

234090

30185/11.06.2015

MB

728.121 lei

254

teren PT 3 Cheile Zănoagei; comanda 1/119-inreq.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 595

595

Str. Ghica Tei 91

2

282

234096

234096

30186/11.06.2015

MB

366.927 lei

255

teren PT 1 Teiul Doamnei; comanda 1/32-inreg.nov./2015. aferent nr. Inv. Clădire 462

462

Str. P. Antonescu 11

2

315

234068

234068

30179/11.06.2015

MB

409.449 lei

256

teren PT 15 CV Titan (15 C5/2) aferent nr. Inv. Clădire 309

309

Str. Stelian Mihale 8

3

381

226122

226122

62061/27.11.2014

MB

495.447 lei

257

teren PT 1 Muncii-inreg.iunie 2016 aferent nr. Inv. Clădire

392

392

Str. Soldat Nicolae Sebe 2

3

404

226131

226131

62102/27.11.2014

MB

525.547 lei

258

teren PT 6 Șulea Placare-inreg.iunie 2016 aferent nr. Inv Clădire 286

286

Str. Trapezului 2

3

470

226133

226133

62118/27.11.2014

MB

458.181 lei

259

teren PT 1 Uverturii aferent nr. Inv. Clădire 234P

234P

Str. Arieșul Mare 3

6

931

229319

229319

46924/03.08.2016

MB

1.210.669 lei

260

teren PT 2 Indesirii aferent nr. Inv. Clădire 354

354

Str. Floare Roșie 4

6

2.156

229293

229293

46923/03.08.2016

MB

2.803.554 lei

261

teren PT 2 Micro 2 aferent nr. Inv. Clădire 706

706

Drum Drumul Taberei 32

6

400

229318

229318

46936/03.08.2016

MB

520.292 lei

262

teren PT 2 Micro 10 aferent nr. Inv. Clădire 369

369

Str. Vlădeasa 3 (fost nr. 13)

6

314

229313

229313

47155/04.08.2016

MB

408.493 lei

263

teren PT 2 Veteranilor aferent nr. Inv. Clădire 422

422

Str. Veteranilor 8 (fost nr. 13)

6

279

229294

229294

46900/03.08.2016

MB

362.627 lei

264

teren PT 3 Crivina aferent nr. Inv. Clădire 460

460

Bd. Constructorilor (fost Mihăilescu

Vintilă) 31

6

385

229316

229316

46903/03.08.2016

MB

500.703 lei

265

teren PT 3 Micro 2 aferent nr. Inv. Clădire 707

707

Drum Drumul Taberei 36

6

654

229320

229320

46914/03.08.2016

MB

850.431 lei

266

teren PT 3 Micro 8 aferent nr. Inv. Clădire 375

375

Str. Sibiu 16

6

681

229301

229301

46928/03.08.2016

MB

885.786 lei

267

teren PT 3 Virtuții aferent nr. Inv. Clădire 658

658

Str. Apeductului (fost Veteranilor nr.

20) 15

6

500

229299

229299

46926/03.08.2016

MB

650.245 lei

268

teren PT 4 Constructorilor (Crivina) aferent nr. Inv Clădire

461

461

Str. Mihăilescu Vintilă 9

6

507

229310

229310

46901/03.08.2016

MB

659.323 lei

269

teren PT 5 Crivina aferent nr. Inv. Clădire 486

486

Str. Ceahlău (fost Porumbacu) 64

6

467

229289

229289

46898/03.08.2016

MB

607.246 lei

270

teren PT 5 Virtuții aferent nr. Inv. Clădire 657

657

Str. Virtuții 50 (fost nr. 14)

6

365

229317

229317

46888/03.08.2016

MB

474.426 lei

271

teren PT 7 Crivina aferent nr. Inv. Clădire 550

550

Str. 9 MAI 10 (fost nr. 6)

6

450

229291

229291

46933/03.08.2016

MB

585.268 lei

272

teren PT 8 placare aferent nr. Inv. Clădire 368

368

Str. Răsăritului 18

6

319

229315

229315

47152/04.08.2016

MB

311.028 lei

273

teren PT 7 Virtuții aferent nr. Inv. Clădire 669

669

Sos. Virtuții 17

6

355

229297

229297

46905/03.08.2016

MB

461.526 lei

274

teren PT 9 Crivina aferent nr. Inv. Clădire 568

568

Str. Nicolae Filimon 30

6

490

229300

229300

46904/03.08.2016

MB

637.345 lei

275

teren PT 10 Araqonului aferent nr. Inv. Clădire 552

552

Str. Aragonitului 60

6

840

229296

229296

4691^0^0.16

MB y

819.376 lei

276

teren PT 11 Mărgelelor aferent nr. Inv. Clădire 534

534

Intr. Mărgelelor 50

6

302

229290

229290

46^/03.08.28®.

TAB'

294.306 lei

277

teren PT 12 Liniei aferent nr. Inv. Clădire 473

473

Str. Liniei (fosta Murguța nr. 4) 60

6

305

229309

229309

®1/03.Qfi£OW'

” ZMB

297.651 lei
4^ "tî

Denumire bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoarejustă lei

278

teren PT 12 Maratonului aferent nr. Inv. Clădire 502

502

Intr. Maratonului (fosta Ghirlandei nr.

9) 16

6

831

229288

229288

46906/03.08.2016

MB

810.298 lei

279

teren PT 15 Păcii aferent nr. Inv. Clădire 612

612

Str. Păcii (fosta luliu Maniu nr. 101) 87

6

340

229287

229287

46920/03.08.2016

MB

441.937 lei

280

teren PT Alcaz aferent nr. Inv. Clădire 2755

2755

Str. Valea Cascadelor 3-5

6

383

229292

229292

46902/03.08.2016

MB

373.616 lei

281

teren SC 1 Micro 3 aferent nr. Inv. Clădire 22

22

Str. Timișoara 63

6

190

229311

229311

46922/03.08.2016

MB

247.007 lei

282

teren STT2 Micro 6 aferent nr. Inv. Clădire 205

205

Str. Calatis 2

6

829

229321

229321

47156/04.08.2016

MB

1.077.849 lei

283

teren STT2 Micro 8 aferent nr. Inv. Clădire 295

295

Str. Timișoara 27

6

963

229322

229322

47151/04.08.2016

MB

1.252.235 lei

284

teren STT3 Micro 6 aferent nr. Inv. Clădire 215

215

Str? Istru 7

6

481

229295

229295

46915/03.08.2016

MB

625.401 lei

285

teren STT 10 Micro 4 aferent nr. Inv. Clădire 235

235

Al. Câmpul cu Flori 1

6

912

229298

229298

46938/03.08.2016

MB

1.185.825 lei

286

teren PT intrare Drumul Taberei aferent nr. Inv. Clădire 621

621

Str. Crăișorului 3

5

368

231999

231999

31283/04.08.2016

MB

719.999 lei

287

teren PT 1 Drumul Sării aferent nr. Inv. Clădire 631

631

Str. Drumul Sării 6

5

410

231996

231996

31292/04.08.2016

MB

802.176 lei

288

teren PT 3Drumul Sării aferent nr. Inv. Clădire 632

632

Al. Botorani 6

5

288

231981

231981

31281/04.08.2016

MB

563.769 lei

289

teren PT 4 Drumul Sării aferent nr. Inv. Clădire 650

650

Str. Lacul Plopului 10

5

419

231980

231980

31291/04.08.2016

MB

544.658 lei

290

teren PT 3 Ferentari aferent nr. Inv. Clădire 560

560

Str. Tutunari 6

5

391

231985

231985

31286/04.08.2016

MB

508.347 lei

291

teren PT 3/13 Septembrie aferent nr. Inv. Clădire 476

476

Cal. 13.sept 71-73

5

659

232005

232005

31272/04.08.2016

MB

1.289.501 lei

292

teren PT 1 Panduri aferent nr. Inv. Clădire 609

609

Str. Panduri 60

5

578

232000

232000

31288/04.08.2016

MB

1.131.359 lei

293

teren PT 5 Petre fspirescu aferent nr. Inv. Clădire 644

644

Str. Contești 6

5

733

232007

232007

31280/04.08.2016

MB

953.151 lei

294

teren PT 3 Sebastian aferent nr. Inv. Clădire 663

663

Str. Sebastian 16

5

315

232006

232006

31290/04.08.2016

MB

616.323 lei

295

teren PT 6 Sălaj aferent nr. Inv. Clădire 641

641

Str. Malcoci 3

5

338

232001

232001

31278/04.08.2016

MB

439.548 lei

296

teren PT 3 Petre Ispirescu aferent nr. Inv. Clădire 626

626

Str. Dumbrava Nouă 29

5

409

231987

231987

31285/04.08.2016

MB

531.758 lei

297

teren PT 6 Petre Ispirescu aferent nr. Inv. Clădire 665

665

Str. Petre Ispirescu 17

5

597

231989

231989

31295/04.08.2016

MB

776.376 lei

298

teren CT Păunasul Codrilor aferent nr. Inv. Clădire 171

171

Str. Zăbrăuților 13

5

401

231986

231986

31276/04.08.2016

MB

390.816 lei

299

teren PT 4 Chirigiu aferent nr. Inv. Clădire 649

649

Str. Năsăud 102

5

470

231998

231998

31274/04.08.2016

MB

611.068 lei

300

teren SC 8-9 aferent nr. Inv. Clădire 59

59

bd. Armata Poporului (fosta Floare Roșie nr. 4)

6

176

229333

229333

47593/08.08.2016

MB

228.852 lei

301

teren SC 3 Micro 3 aferent nr. Inv. Clădire 17

17

Str. Săndulești 1

6

250

229325

229325

47596/08.08.2016

MB

324.884 lei

302

teren STT 7 Micro 5 aferent nr. Inv. Clădire 216

216

Str. Timișul de Jos 5

6

637

1229337

229337

47613/08.08.2016

MB

828.453 lei

303

teren PT 6 Placare aferent nr. Inv. Clădire 209

209

bd. luliu Maniu 15

6

302

229314

229314

47153/04.08.2016

MB

591.001 lei

304

teren PT 5 Micro 8 aferent nr. Inv. Clădire 142

142

str. Obcina Mică 1

6

305

229331

229331

47592/08.08.2016

MB

396.549 lei

305

teren PT 4 Micro 8 construcție C1 aferent nr. Inv. Clădire

332

332

str. Compozitorilor 20

6

445

229335

229335

47588/08.08.2016

MB

578.579 lei

306

teren PT Cămin Nefamiliști aferent nr. Inv. Clădire 367

367

str. Bujoreni 48

6

318

229312

229312

47157/04.08.2016

MB

310.073 lei

307

teren PT 1 Micro 1 aferent nr. Inv. Clădire 342

342

str. Mihaela Ruxandra Marcu 3

6

178

229329

229329

47612/08.08.2016

MB

231.241 lei

308

teren SC 14 aferent nr. Inv. Clădire 51

51

str. Ghirlandei 50

6

109

229328

229328

47607/08.08.2016

MB

106.065 lei

309

teren SC 12-13 aferent nr. Inv. Clădire 46

46

str. Ghirlandei 9

6

223

229336

229336

47595/08.08.2016

MB

217.385 lei

310

teren SC 4-5 aferent nr. Inv. Clădire 54

54

bd. luliu Maniu 4-5

6

167

229324

229324

47589/08.08.2016

MB

217.385 lei

311

teren SC 1 Micro 2 aferent nr. Inv. Clădire 30

30

str. Sibiu 2

6

147

229323

229323

47598/08.08.2016

MB

191.108 lei

312

teren SC 2 Micro 3 aferent nr. Inv. Clădire 24

24

str. Nera 3

6

209

229334

229334

47590/08.08.2016

MB

271.851 lei

313

teren SC11 aferent nr. Inv. Clădire 47

47

str. Ghirlandei 32

6

55

229326

229326

47614/08.08.2016

MB

53.510 lei

314

teren PT 13 Liniei aferent nr. Inv. Clădire 578

578

str. Cupolei 7

6

377

229330

229330

47587/08.08.2016

MB

367.883 lei z

315

teren PT Amurgului aferent nr. Inv. Clădire 157

157

Str. Pucheni 14

5

371

231984

231984

31279/04.08.2016

MB

361.672 lei

316

teren PT Tudor Vladimirescu aferent nr. Inv. Clădire 610

610

Str. Tudor Vladimirescu 2

5

703

231983

231983

31289/04.08.2016

MB

1.375.978 lei

317

teren PT Farado Giurgiu aferent nr. Inv. Clădire 199

199

Str. Podul Giurgiului 1

5

454

231990

231990

31284/04.08.2016

MB

295.262 lei

318

teren PT 1/13 Septembrie aferent nr. Inv. Clădire 466

466

Cal. 13 Septembrie 102-104

5

396

231988

231988

31293/04.08.2016

MB

774.943 lei

319

teren PT 2 Șerban Vodă aferent nr. Inv. Clădire 516

516

Cal. Șerban Vodă 272

5

549

231982

231982

31277/04.08.2016

MB

1.074.505 lei

320

teren CT Baciului aferent nr. Inv. Clădire 184

184

Str. Baciului 18

5

1.132

232030

232030

32354/16.08.2016

MB

735.766 lei

321

teren CT Pavel Constantin aferent nr. Inv. Clădire 288

288

Str. Radu Constantin 16

5

238

232039

232039

32350/16.08.2016

MB

154.797 lei

322

teren CT Ferentari Școala aferent nr. Inv. Clădire 181

181

Al. Livezilor 21

5

547

232038

232038

32352/16.08.2016

MB

355.461 lei

323

teren CT Casa Presei aferent nr. Inv. Clădire 709

709

Str. Băiculești 2

1

7.654

269428

269428

80683/19.08.2016

MB

9.953.382 lei

324

teren CT Dorobanți 1 aferent nr. Inv. Clădire 267

267

Cal. Dorobanți 134

1

1.001

269482

269482

86777/06.09.2016

MB

1.958.857 lei

325

teren CT Victoriei aferent nr. Inv. Clădire 411

411

Cal. Victoriei 83-85

1

109

269488

269488

86994/07.09.2016

MB

213.085 lei

326

teren PT 9 -1 Mai aferent nr. Inv. Clădire 496

496

Bd. 1 Mai 14

1

43

269495

269495

87005/Q2=â9b2Q16

MB

84.088 lei

327

teren CT Ferentari aferent nr. Inv. Clădire 4

4

Cal. Ferentari 72-74

5

2.488

232091

232091

MB

z 2.426.116 lei

328

teren PT 1 Giurgiu aferent nr. Inv. Clădire 13

13(

Str. Ștefan Vodă 5

5

1.610

232092        1232092

31^/04.08.201^

----nrra—

1.046.316 lei

Nr. ort.

Denumire bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoare justă lei

329

teren PT 2 Banu Manta aferent nr. Inv. Clădire 439

439

Bd. Banu Manta 201

1

491

269502

269502

87000/07.09.2016

MB

960.795 lei

330

teren PT 6 Aviației aferent nr. Inv. Clădire 594

594

Str. Zăgazului 44

1

406

269481

269481

86766/06.09.2016

MB

794.532 lei

331

teren PT 2 Turda aferent nr. Inv. Clădire 484

484

Str. Abrud 27

1

327

269487

269487

87007/07.09.2016

MB

639.734 lei

332

teren PT Cosmonauților aferent nr. inv. Clădire 413

413

Str. Cosmonauților nr. 6

1

72

269493

269493

86781/06.09.2016

MB

140.942 lei

333

teren CT Băneasa Agronomie aferent nr. Inv. Clădire 190

190

Str. Someșul Rece 29

1

232

269501

269501

86772/06.09.2016

MB

301.473 lei

334

teren CT Scala aferent nr. Inv. Clădire 402

402

Str. C.A. Rosetti 19-14

1

158

269480

269480

86779/06.09.2016

MB

309.117 lei

335

teren PT 2 Aviației aferent nr. Inv. Clădire 523

523

Str. Monoplan 26

1

485

269494

269494

86771/06.09.2016

MB

949.329 lei

336

teren PT Radu Beller aferent nr. Inv. Clădire 489

489

Str. Radu Beller 30

1

583

269497

269497

86776/06.09.2016

MB

1.140.915 lei

337

teren PT 4 Aviației aferent nr. Inv. Clădire 559

559

Str. Moeciu 48

1

297

269478

269478

86770/06.09.2016

MB

581.446 lei

338

teren PT 5 Aviației aferent nr. Inv. Clădire 591

591

Str. Bujorului 26

1

382

269496

269496

86765/06.09.2016

MB

747.710 lei

339

teren PT 12-1 Mai aferent nr. Inv. Clădire 530

530

Str. Doctor Felix 29

1

218

269485

269485

86997/07.09.2016

MB

426.649 lei

340

teren CT Dunărea aferent nr. Inv. Clădire 412

412

Bd. Nicolae Bălcescu 5

1

333

269500

269500

86783/06.09.2016

MB

651.678 lei

341

teren PT 10 Liniei aferent nr. Inv. Clădire 549

549

Slr. Trenului nr.4

6

428

229351

229351

48495/12.08.2016

MB

417.571 lei

342

teren CT Desișului aferent nr. Inv. Clădire 175

175

Str. CETATEA DE BALTA NR.118

6

248

229355

229355

48500/12.08.2016

MB

322.495 lei

343

teren PT 4 Turda aferent nr. Inv. Clădire 521; 522

521

Str. Radu Greceanu 10-22

1

990

269555

269555

87008/07.09.2016

MB

1.937.357 lei

344

teren PT 7 Giulești aferent nr. Inv. Clădire 935

935

Cal. Giulești 44

6

1

222056

222056

48484/12.08.2016

MB

1.433 lei

345

teren P.T. 2 - 1 Mai aferent nr. Inv. Clădire 477

477

Bd. 1 Mai i 17

1

42

269620

269620

100409/12.10.2016

MB

82.176 lei

346

teren P.T. 10-1 Mai aferent nr. Inv. Clădire 490

490

Bd. 1 Mai 45

1

359

269504

269504

87002/07.09.2016

MB

702.800 lei

347

teren P.T. 6 -1 Mai aferent nr. Inv. Clădire 377

377

Str. Abrud 140

1

218

269622

269622

100411/12.10.2016

MB

426.649 lei

348

teren P.T. 3 Turda aferent nr. Inv. Clădire 479

479

Str. Turda 39

1

304

269638

269638

100418/12.10.2016

MB

594.824 lei

349

teren P.T. Sandu Aldea aferent nr. Inv. Clădire 237

237

Str. Sandu Aldea, nr.8-12 8-12

1

137

269633

269633

100405/12.10.2016

MB

268.029 lei

350

teren C.T. Viilor aferent nr. Inv. Clădire 2

2

Str. Mitropolit Dosoftei 35-37

5

670

232192

232192

38051/28.09.2016

MB

1.311.001 lei

351

teren C.T. Floreasca aferent nr. Inv. Clădire 1

1

Str. Banu Antonache 17

1

972

269484

269484

86775/06.09.2016

MB

1.902.002 lei

352

teren P.T. 9 Titulescu aferent nr. Inv. Clădire 339

339

Sos Nicolae Titulescu 14

1

1

250684-C1-U95

250684-C1-U9

104440/24.10.2016

MB

1.911 lei

353

teren PT Zaqanescu aferent nr. Inv. Clădire 940

940

Str. Capitan Zaqanescu Pavel 5

6

1

222651-C1-U26

222651-C1-U2

56140/28.09.2016

MB

1.433 lei

354

teren P.T. Beller Bitolia aferent nr. Inv. Clădire 371

371

Str. Av. Radu Beller 6

1

1

251876-C1-U59

251876-C1-U5

106883/31.10.2016

MB

1.911 lei

355

teren P.T. 3 Titulescu aferent nr. Inv. Clădire 429

429

Sos. Nicolae Titulescu 95-100

1

1

251218-C1-U110

251218-C1-U1

104438/24.10.2016

MB

1.911 lei

356

teren P.T. 8 -1 Mai aferent nr. Inv. Clădire 297

297

Bd. Ion Mihalache 45-52

1

1

251823-C1-U223

251823-C1-U2:

104435/24.10.2016

MB

1.911 lei

357

teren P.T. 1 TurdaTurda, nr.129 aferent nr. Inv. Clădire 470P+R

470P

Str. Turda 129

1

333

269635

269635

100416/12.10.2016

MB

651.678 lei

358

teren C.T. Piața Amzei

Str. Amzei 10-22

1

1

253607-C1-U216

253607-C1-U2

104452/24.10.2016

MB

1.911 lei

359

teren P.T. Popisteanu aferent nr. Inv. Clădire 223

223

Str. Aviator Popisteanu 1

1

385

269625

269625

100403/12.10.2016

MB

753.443 lei

360

teren P.T. 2 Titulescu, Șoseaua aferent nr. Inv. Clădire

276

276

Sos. Nicoale Titulescu 163

1

250745-C1-U73

250745-C1-U7:

104437/24.10.2016

MB

1.911 lei

361

teren PT 5 Lacul Tei aferent nr. Inv. Clădire 294

294

Bdul. Lacul Tei 121

2

1

227014

227014

59191/29.09.2016

MB

1.433 lei

362

teren PT 13 Lacul Tei aferent nr. Inv. Clădire 904

904

Bdul. Lacul Tei 109

2

1

225746

2257496

59203/29.09.2016

MB

1.433 lei

363

teren PT 7 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 140

140

Șos. Colentina 8

2

297

235328

235328.

52857/30.08.2016

MB

581.446 lei

364

teren PT 7 IRTA aferent nr. Inv. Clădire 293

293

Șos. Colentina 27A

2

1

227921

227921

59217/29.09.2016

MB

1.911 lei

365

teren PT17-18 PETRICANI aferent nr. Inv. Clădire 302

302

Bdul. Lacul Tei 126-128

2

226641-C1-U241

226641-C1-U2

59192/29.09.2016

MB

1.433 lei

366

teren PT P10 Foișor aferent nr. Inv. Clădire 44

44

Str. Oborul Nou 13

2

1

227827-C1-U438

227827-C1-U4I

59911/04.10.2016

MB

1.911 lei

367

teren PT 30 Ștefan cel Mare aferent nr. Inv. Clădire 906

906

Șos. Ștefan cel Mare 33

2

1

226240-C1-U129

226240-C1-U1.

59190/29.09.2016

MB

1.911 lei

368

teren PT 4' Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 366

366

Șos. Pantelimon 229

2

1

227006-C1-U71

227006-C1-U7

59916/04.10.2016

MB

1.911 lei

369

teren PT Bloc 100 aferent nr. Inv. Clădire 912

912

Șos. Pantelimon 148

2

1

227563-C1-U81

227563-C1-U8

59221/29.09.2016

MB

1.911 lei

370

teren PT H1 Vatra Luminoasă aferent nr. Inv. Clădire 914

914

Str. Victor Mânu 81

2

1

225848-C1-U21

225848-C1-U2

59914/04.10.2016

MB

1.433 lei

371

teren PT 9 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 270

270

Șos. Pantelimon 328

2

1

225756-C1-U127

225756-C1-U1;

60472/06.10.2016

MB

1.433 lei

372

teren PT 8 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 271

271

Șos. Pantelimon 287

2

1

227134-C1-U110

227134-C1-U1

60457/06.10.2016

MB

1.433 lei

373

teren PT 15 ABC aferent nr. Inv. Clădire 909

909

Șos. Vergului 67

2

1

205077-C1-U76

205077-C1-U7I

59220/29.09.2016

MB

1.433 lei

374

teren PT P7A Foișor aferent nr. Inv. Clădire 920

920

Șos. Mihai Bravu 88A

2

1

228006-C1-U18

228006-C1-U1

60459/06.10.2016

MB

1.911 lei

375

teren PT P8 Foișor aferent nr. Inv. Clădire 921

921

Șos. Mihai Bravu 42-46

2

1

225837-C1-U136

225837-C1-U1

60717/07.10.2016

MB

1.911 Iei

376

teren PT P7 Foișor aferent nr. Inv. Clădire 922

922

Șos. Mihai Bravu 64-88

2

1

228333-C1-U140

228333-C1-U1

60725/07.10.2016

MB

1.911 lei

377

teren PT 29 Ștefan cel Mare aferent nr. Inv. Clădire 907

907

Șos. Ștefan cel Mare 31

2

225585C1-U177

225585C1-U17

60479;9&^&2£16

MB

1.911 lei

378

teren PT U1 Avriq aferent nr. Inv. Clădire 918

918

Str. Avrig 9-12

2

1

225386-C1-U195

225386-C1-U1

MB

1.433 lei

379

teren PT ALMO aferent nr. Inv. Clădire 589

589

Șos. Colentina 2

2

1

227388-C1-U240

227388-C1-U2

65^0/06.10.201

-fa-----tu na---rttr-

MB/

1.911 lei
Nr. ort

Denumire bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoare justă lei

380

teren PT 3 lancului aferent nr. Inv. Clădire 327

327

Șos. lancului 7

2

1

226919-C1-U70

226919-C1-U7

160464/06.10.2016

MB

1.911 lei

381

teren PT 4 lancului aferent nr. Inv. Clădire 300

300

Șos. lancului 4

2

1

226533-C1-U62

226533-C1-U6

60466/06.10.2016

MB

1.911 lei

382

teren CT Dimitrov A1

Bdul. Ferdinand 141

2

1

225905-C1-U50

225905-C1-U5

60460/06.10.2016

MB

1.433 lei

383

teren CT Dimitrov B1

Bdul. Gării Obor 10

2

1

226177-C1-U22

226177-C1-U2

60462/06.10.2016

MB

1.433 lei

384

teren PT 2 Voiniceni aferent nr. Inv. Clădire 456

456

Bdul. Chișinău 18

2

381

235418-C1

235418-C1

59208/29.09.2016

MB

495.447 lei

385

teren PT 1 Socului aferent nr. Inv. Clădire 324

324

Str. Mozaicului 4

2

515

235415-C1

235415-C1

59207/29.09.2016

MB

669.834 lei

386

teren PT 8 Piața Muncii aferent nr. Inv. Clădire 618

618

Str. Cărei 15

2

2.296

235419

235415-C2

59206/29.09.2016

MB

2.985.585 lei

387

teren PT 24A aferent nr. Inv. Clădire 233

233

Str. Baba Novac 20

3

1

217652-C1-U92

235415-C3

69312/04.10.2016

MB

1.433 lei

388

teren PT SC 4 Cățelu aferent nr. Inv. Clădire 57

57

Str. Câmpia Libertății 33

3

334

228833

235415-C4

61145/30.08.2016

MB

434.293 lei

389

teren PT SC 4 C 3/2 aferent nr. Inv. Clădire 28

28

Str. Liviu Rebreanu 23

3

353

228880

235415-C5

63263/08.09.2016

MB

459.137 lei

390

teren PT SC 3 C 3/1 aferent nr. Inv. Clădire 311

311

Al. Budacu 3

3

213

228875

235415-C6

63265/08.09.2016

MB

277.107 lei

391

teren PT 3 Dudești aferent nr. Inv. Clădire 56

56

Str. Complexului 1

3

378

228889

235415-C7

63268/08.09.2016

MB

491.625 lei

392

teren PT 1 Șulea Nord aferent nr. Inv. Clădire 305

305

Bd. Camil Ressu 29

3

483

228851

235415-C8

61143/30.08.2016

MB

628.268 lei

393

teren PT 2 Șulea Nord aferent nr. Inv. Clădire 61

61

Bd. Camil Ressu 33

3

409

228859

235415-C9

61141/30.08.2016

MB

531.758 lei

394

teren PT 4 C 4/2 aferent nr. Inv. Clădire 71

71

Al. Fuiorului 1

3

712

228886

235415-C10

61718/01.09.2016

MB

925.918 lei

395

teren PT 6 C4/2 aferent nr. Inv. Clădire 72

72

Al. Rotundă 1

3

539

228890

235415-C11

63270/08.09.2016

MB

700.889 lei

396

teren PT 3 Tomis aferent nr. Inv. Clădire 78

78

Bd. Camil Ressu 50

3

330

228881

235415-C12

63271/08.09.2016

MB

429.037 lei

397

teren PT SC 8C3/2 aferent nr. Inv. Clădire 307

307

Al. Baraj Bistrița 14

3

307

228876

235415-C13

63273/08.09.2016

MB

399.416 lei

398

teren PT 2 Baia de Aramă aferent nr. Inv. Clădire 312

312

Bd. Basarabia 204A

3

153

228841

235415-C14

61140/30.08.2016

MB

198.752 lei

399

teren PT 1 Cornișa aferent nr. Inv. Clădire 313

313

Al. Barajul Bicaz 7

3

731

228879

235415-C15

63274/08.09.2016

MB

950.762 lei

400

teren PT 1 8X aferent nr. Inv. Clădire 62

62

Al. Barajul Cucuteni 4

3

426

228822

235415-C16

61139/30.08.2016

MB

554.213 lei

401

teren PT 5X aferent nr. Inv. Clădire 75

75

Al. Barajul Uzului 1

3

365

228866

235415-C17

61722/01.09.2016

MB

474.426 lei

402

teren PT 3X aferent nr. Inv. Clădire 76

76

Bd. Nicolae Grigorescu 2

3

283

228891

235415-C18

63275/08.09.2016

MB

367.883 lei

403

teren PT 6 C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 136

136

Str. Postăvarului 21

3

421

228860

235415-C19

61138/30.08.2017

MB

547.524 lei

404

teren PT 9 C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 141

141

Al. Ciucea 1

3

396

228928

235415-C20

61137/30.08.2016

MB

386.038 lei

405

teren PT 10 C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 159

159

Al. Ciucea 8

3

523

228834

235415-C21

61135/30.08.2016

MB

510.258 lei

406

teren PT 4X aferent nr. Inv. Clădire 73; 299

73;299

Str. Liviu Rebreanu 17

3

459

228852

235415-C22

61133/30.08.2016

MB

596.735 lei

407

teren PT SC 6 C3/2 aferent nr. Inv. Clădire 26

26

Str. Liviu Rebreanu 29

3

305

228837

235415-C23

61132/30.08.2016

MB

396.549 lei

408

teren PT 1 C5/1 aferent nr. Inv. Clădire 65

65

Bd. Nicolae Grigorescu 39

3

349

228861

235415-C24

61131/30.08.2016

MB

453.882 lei

409

teren PT 6X aferent nr. Inv. Clădire 66

66

Bd. 1 Decembrie 1918 17

3

346

228842

235415-C25

61128/30.08.2016

MB

450.059 lei

410

teren PT 7 C4/2 aferent nr. Inv. Clădire 67

67

Str. Lunca Bradului 3

3

439

228882

235415-C26

63277/08.09.2016

MB

570.935 lei

411

teren PT 8 C4/2 aferent nr. Inv. Clădire 68

68

Str. Liviu Rebreanu 6

3

205

228892

235415-C27

63254/08.09.2016

MB

266.596 lei

412

teren PT 2 C5/1 aferent nr. Inv. Clădire 70

70

Str. Cozla 4

3

539

228883

235415-C28

63255/08.09.2016

MB

700.889 lei

413

teren PT 12 C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 151

151

Str. Armenis 4

3

651

228884

235415-C29

63256/08.09.2016

MB

634.956 lei

414

teren PT 13 C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 180

180

Str. Becaței 31

3

268

228874

235415-C30

63258/08.09.2016

MB

348.294 lei

415

teren PT 8 Placare aferent nr. Inv. Clădire 277

277

Str. Ilioara 3

3

515

228877

235415-C31

63260/08.09.2016

MB

502.136 lei

416

teren PT 4 C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 63

63

Str. Prisaca Dornei 4

3

347

228823

235415-C32

61127/30.08.2016

MB

451.015 lei

417

teren PT 3 C5/1 aferent nr. Inv. Clădire 69

69

Al. Postăvarului 4

3

396

228929

235415-C33

61126/30.08.2016

MB

515.036 lei

418

teren PT 5 C4/2 aferent nr. Inv. Clădire 74

74

Str. Rotundă 10

3

432

228888

235415-C34

63261/08.09.2016

MB

561.858 lei

419

teren PT S6 aferent nr. Inv. Clădire 2675

2675

Bd. Decebal 14

3

1

220674-C1-U85

235415-C35

68195/29.09.2016

MB

1.911 lei

420

teren PT Decebal i 3 aferent nr. Inv. Clădire 2688

2688

Piața Alba lulia 4

3

472

228832

235415-C36

61124/30.08.2016

MB

923.529 lei

421

teren PT 9 Laborator aferent nr. Inv. Clădire 278

278

Str. Râmnicu Vâlcea 3

3

318

228853

235415-C37

61122/30.08.2016

MB

413.749 lei

422

teren PT 11 C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 155

155

Str. Lipănești 4

3

551

228839

235415-C38

61115/30.08.2016

MB

537.491 lei

423

teren PT 2 Tomis aferent nr. Inv. Clădire 79

79

Bd. Camil Ressu 36

3

320

228862

235415-C39

61112/30.08.2016

MB

416.138 lei

424

teren PT Mihai Bravu Vest + PT 1 anexa Mihai Bravu

aferent nr. Inv. Clădire 268; 604

268;604

Str. Apostol Mărgărit FN

3

1.159

228936

235415-C40

68169/29.09.2016

MB

2.267.974 lei

425

teren PT 3 Labirint aferent nr. Inv. Clădire 687

687

Str. Matei Basarab 85

3

502

228824

235415-C41

61110/30.08.2016

MB

982.295 lei

426

teren PT 16 Răcari aferent nr. Inv. Clădire 533

533

Str. Adrian Cristea 16A

3

349

228836

235415-C42

61076/30.08.2016

MB

453.882 lei

427

teren PT 17 Răcari aferent nr. Inv. Clădire 562

562

Str. Florin Ciungan fosta Catanelor 3

3

416

228941

235415-C43

68166/29.09.2016

MB

540.836 lei

428

teren PT 15 Răcari aferent nr. Inv. Clădire 505

505

Str. Adrian Cârstea 70

3

1.288

228943

235415-C44

68162/29.09.2016

MB

1.675.062 lei

429

teren PT 3 Unității aferent nr. Inv. Clădire 566

566

Șos. Mihai Bravu 306

3

443

228855

235415-C45

61077/30.08.2016

MB

867.153 lei

430

teren PT 1 Cățelu aferent nr. Inv. Clădire 381

381

Str. Câmpia Libertății 36

3

378

228830

235415-C46

61079/30.08.2016

MB

491.625 lei

431

teren PT 5 Mărășești aferent nr. Inv. Clădire 697

697

Str. Mircea Vodă 43

3

472

228930

235415-C47

61081/30.08.2016

MB

923.529 lei

432

teren PT 4 Dudești aferent nr. Inv. Clădire 640

640

Str. Brăilița 9

3

435

228863

235415-C48

61082/30.08.2016

MB

851.386 lei

433

teren PT 18 KLM aferent nr. Inv. Clădire 575

575

Str. înotătorilor 5

3

171

228826

235415-C49

61084^158^0^.

MB/

222.163 lei

434

teren PT 19 Foișor aferent nr. Inv. Clădire 2718

2718

Al. Banu Udrea 9

3

778

228843

235415-C50

610Șl^0.08.2016^:

1.522.653 lei
Nr. crt.

Denumire bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoare justă lei

435

teren PT 2 Mărășești aferent nr. Inv. Clădire 2681

2681

Str. Nerva Traian 15

3

696

228835

235415-C51

61087/30.08.2016

MB

1.362.122 lei

436

teren PT MY aferent nr. Inv. Clădire 627

627

Bd. Basarabiei 240

3

424

228854

235415-C52

61089/30.08.2016

MB

551.347 lei

437

teren PT 2 Călărași aferent nr. Inv. Clădire 686

686

Str. Matei Basarab 104

3

532

228933

235415-C53

68176/29.09.2016

MB

1.041.061 lei

438

teren PT 2 Cornul Caprei aferent nr. Inv. Clădire 721

721

Bd. Burebista 3

3

367

228831

235415-C54

61092/30.08.2016

MB

718.088 lei

439

teren PT 2 Vitan aferent nr. Inv. Clădire 430

430

Str. Călușari 4

3

566

228931

235415-C55

61094/30.08.2016

MB

736.244 lei

440

teren PT 10 Vitan aferent nr. Inv. Clădire 846

846

Str. Zizin 4

3

455

228858

235415-C56

61095/30.08.2016

MB

890.563 lei

441

teren PT 14 Vitan Foișor aferent nr. Inv. Clădire 847

847

Str. Alexandru Moruzzi 11

3

419

228825

235415-C57

610979/30.08.2016

MB

819.853 lei

442

teren PT 1 Oltenița Nord aferent nr. Inv. Clădire 532

532

Str. Cercetătorilor 5

4

847

226193

235415-C58

72031/05.12.2016

MB

1.101.260 lei

443

teren PT F6 aferent nr. Inv. Clădire 738*

738

Str. Maximilian Popper (fost bd. Unirii nr. 591 30

3

1

217292

235415-C59

84053/07.12.2016

MB

1.911 lei

444

teren PT C4 aferent nr. Inv. Clădire 928

928

Aleea Buchetului (fosta intr. Badeni) 5 7

3

1

220238-C1-U44

235415-C60

84174/07.12.2016

MB

1.433 lei

445

teren PT 3 Zona 2 aferent nr. Inv. Clădire 153

153

Al. Covasna 6BIS

4

667

226176

235415-C61

72110/05.12.2016

MB

867.153 lei

446

teren PT 8 Brâncoveanu aferent nr. Inv. Clădire 593

593

Str. Băltița 9

4

707

226192

235415-C62

72904/06.12.2016

MB

919.229 lei

447

teren PT 3 bis zona 1 și PT 3 zona 1 aferent nr. Inv. Clădire 35; 519

35,-519

Al. Ornamentului 8bis

4

836

226179-C1 2261'

235415-C63

72760/06.12.2016

MB

1.086.927 lei

448

teren PT 6 zona 1 Berceni aferent nr. Inv. Clădire 38

38

Al. Ciceu 1

4

1.073

226177

235415-C64

72038/05.12.2016

MB

1.395.566 lei

449

teren PT 6 Mărășești

Bd. Dimitrie Cantemir 5

4

1

216512-C1-U61

235415-C65

72057/05.12.2016

MB

1.911 lei

450

teren CT 9-10 Mărăsesti aferent nr. Inv. Clădire 3

3

Bd. Dimitrie Cantemir 22-24

4

655

226169

235415-C66

72055/05.12.2016

MB

1.281.857 lei

451

teren PT 2 Văcărești aferent nr. Inv. Clădire 592

592

Str. Pridvorului 19

4

466

226181

235415-C67

72118/05.12.2016

MB

912.063 lei

452

teren PT 4 zona 1 aferent nr. Inv. Clădire 158

158

Str. Dragoș Mladinovici 4

4

1.671

226172

235415-C68

72126/05.12.2016

MB

2.172.898 lei

453

teren PT 12 Giurqiu aferent nr. Inv. Clădire 942

942

Șos. Giurgiului 118

4

1

217894-C1-U128

235415-C69

72166/05.12.2016

MB

1.433 lei

454

teren PT Posta Berceni aferent nr. Inv. Clădire 340

340

Bd. Alexandru Obregia 12

4

332

226191

235415-C70

72764/06.12.2016

MB

431.904 lei

455

teren PT 2A Metalurqiei aferent nr. Inv. Clădire 947

947

Bd. Alexandru Obregia 2A

4

1

218229-C1-U65

235415-C71

73562/08.12.2016

MB

1.433 lei

456

teren PT 1 zona IV aferent nr. Inv. Clădire 226

226

Str. Uioara 31

4

250

226170

235415-C72

72019/05.12.2016

MB

324.884 lei

457

teren PT 64 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 315

315

Șos. Colentina 26

2

1

226262-C1-U128

235415-C73

71027/29.11.2016

MB

1.911 lei

458

teren PT 4 Moșilor aferent nr. Inv. Clădire 399

399

Calea Moșilor 241

2

619

235574

235415-C74

71029/29.11.2016

MB

1.211.625 lei

459

teren PT Aleea Circului aferent nr. Inv. Clădire 908

908

Șos. Ștefan cel Mare 17

2

1

226160-C1-U76

235415-C75

71058/29.11.2016

MB

1.911 lei

460

teren PT 2 lancului aferent nr. Inv. Clădire 301

301

Șos. lancului 19

2

1

226993-C1-U61

235415-C76

71048/29.11.2016

MB

1.911 lei

461

teren PT 1 lancului aferent nr. Inv. Clădire 316

316

Șos. lancului 53

2

1

226249-C1-U84

235415-C77

70967/29.11.2016

MB

1.911 lei

462

teren PT C16 aferent nr. Inv. Clădire 917

917

Șos. Mihai Bravu 85-93

2

1

225989-C1-U120

235415-C78

70971/29.11.2016

MB

1.911 lei

463

teren PT A4 Muncii aferent nr. Inv. Clădire 911

911

Bdul. Basarabia (fost Muncii) 104

2

1

220817-C1-U45

235415-C79

70922/29.11.2016

MB

1.911 lei

464

teren PT 13 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 287

287

Șos. Pantelimon 286

2

1

227427-C1-U215

235415-C80

71072/29.11.2016

MB

1.911 lei

465

teren CT Barbu Văcărescu

Str. Barbu Văcărescu 44

2

1

228428-C1-U42

235415-C81

70987/29.11.2016

MB

1.433 lei

466

teren PT Chiristigii aferent nr. Inv. Clădire 537

537

Str. Chiristigii 6

2

201

235565

235415-C82

71037/29.11.2016

MB

261.340 lei

467

teren PT 7 Doamna Ghica aferent nr. Inv. Clădire 691

691

Str. Pâncota 7

2

281

235569

235415-C83

71042/29.11.2016

MB

365.494 lei

468

teren PT 3 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 135

135

Str. Mașina de Pâine 16

2

359

235358

235415-C84

63354/21.10.2016 54

MB

466.781 lei

469

teren PT 5 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 150

150

Șos. Colentina 45

2

350

235338

235415-C85

63352/21.10.2016 5G

MB

685.122 lei

470

teren PT 6 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 292

292

Șos. Colentina 22

2

454

235341

235415-C86

53351/01.09.2016 6c

MB

888.652 lei

471

teren PT 3 Colentina Socului aferent nr. Inv. Clădire 165

165

Str. Ziduri între Vii 23

2

605

235361

235415-C87

54502/08.09.2016 62

MB

786.887 lei

472

teren PT 2/2 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 272

272

Al. Sinaia 4

2

731

235387

235415-C88

55779/15.09.2016 62

MB

950.762 lei

473

teren PT P16 Mihai Bravu aferent nr. Inv. Clădire 465

465

Str. Ziduri 13

2

179

235377

235415-C89

55781/15.09.2016 62

MB

232.674 lei

474

teren PT 1 Cheile Zănoaqei aferent nr. Inv. Clădire 565

565

Str. Narciselor 96

2

416

235381

235415-C90

63348/21.10.2016 52

MB

540.836 lei

475

teren PT 2 Cheile Zănoaqei aferent nr. Inv. Clădire 491

491

Str. Cheile Zănoagei 7

2

276

235376

235415-C91

55782/15.09.2016 62

MB

358.805 lei

476

teren PT 2 Fundeni aferent nr. Inv. Clădire 582

582

Str. Maior Băcilă 13

2

418

235391

235415-C92

56094/19.09.2016 62

MB

543.702 lei

477

teren PT 3 Vaselor aferent nr. Inv. Clădire 330

330

Șos. Mihai Bravu 29-43

2

606

235389

235415-C93

63356/21.10.2016 5E

MB

787.843 lei

478

teren PT 20 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 424

424

Șos. Pantelimon 209

2

409

235386

235415-C94

63335/21.10.2016 5E

MB

531.758 lei

479

teren PT 4 Ștefan cel Mare aferent nr. Inv. Clădire 370

370

Șos. Ștefan cel Mare 36

2

352

235393

235415-C95

56088/19.09.2016 63

MB

688.944 lei

480

teren PT 1 Dimitrov aferent nr. Inv. Clădire 418

418

Bdul. Ferdinand 122-126

2

357

235382

235415-C96

55776/15.09.2016 63

MB

464.392 lei

481

teren PT 4 Socului aferent nr. Inv. Clădire 499

499

Str. Cernăuți fostă Voiniceni 11

2

361

235385

235415-C97

56091/19.09.2016 62

MB

469.648 lei

482

teren PT A2 aferent nr. Inv. Clădire 910

910

Bdul. Basarabia fost Muncii 90

2

1

228011-C1-U33

235415-C98

59909/04.10.2016

MB

1.911 lei

483

teren PT 7 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 254

254

Șos. Pantelimon 255

2

1

227602-C1-U233

235415-C99

60721/07.10.2016

MB

1.911 lei

484

teren PT 6 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 319

319

Șos. Pantelimon 249

2

1

225918-C1-U83

235415-C100

60724/07.10.2016

MB

1.433 lei

485

teren PTBarbu Văcărescu aferent nr. Inv. Clădire 690

690

Str. Barbu Văcărescu 4

2

1

225978-C1-U84

235415-C101

60469/06.10 2Q16

MB

1.433 lei

486

teren PT8 Doamna Ghica aferent nr. Inv. Clădire 834

834

Str. Pâncota 7

2

371

235526

235415-C102

55778^^3^%

MB

482.548 lei

487

teren PTIon Maiorescu aferent nr. Inv. Clădire 416

416

Șos. Mihai Bravu 12

2

215

235515

235415-C103

5608^9.09.2016^, --a— —— ---

MB

420.915 lei

Nr. ort

Denumire bun

Nr. Inventar Clădire

Adresă

Sector

teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoare justa lei

488

teren PT 7X aferent nr. Inv. Clădire 77

77

Str. Câmpia Libertții 66

3

428

228951

235415-C104

69310/04.10.2016

MB

556.602 lei

489

teren PT 3 Șulea Nord aferent nr. Inv. Clădire 306

306

Str. Odobești 4

3

229

228949

235415-C105

61142/30.08.2016

MB

297.651 lei

490

teren PT 7 Vitan aferent nr. Inv. Clădire 639

639

Str. Brăilița 3

3

445

228940

235415-C106

68179/29.09.2016

MB

870.975 lei

491

teren PT 14 C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 201

201

Al. Pătulului 4

3

412

228972

235415-C107

70370/07.10.2016

MB

535.580 lei

492

teren PT G3 Giulești aferent nr. Inv. Clădire 939

939

Bd. Constructorilor 3

6

1

222508-C1-U22

235415-C108

56141/28.09.2016

MB

1.433 lei

493

teren PT 1 Giulești aferent nr. Inv. Clădire 934

934

Cal. Giulești 115

6

1

222226-C1-U102

235415-C109

56151/28.09.2016

MB

1.433 lei

494

teren PT B Giulești aferent nr. Inv. Clădire 938

938

Cal. Giulești nr 111

6

66

229422

235415-C110

56142/28.09.2016

MB

85.999 lei

495

teren P.T. Sănătescu aferent nr. Inv. Clădire 167

167

Al. Locotenent Gheorghe Stâlpeanu 1 5

1

55

269623

235415-C111

100407/12.10.2016

MB

107.498 lei

496

teren P.T. 5 - 1MAI aferent nr. Inv. Clădire 334

334

Bd. Ion Mihalache 70-84

1

1

253986

235415-C112

104433/24.10.2016

MB

1.911 lei

497

teren P.T. 61-63 Dorobanți aferent nr. Inv. Clădire 454

454

Cal. Dorobanților 61-63

1

1

252847

235415-C113

104446/24.10.2016

MB

1.911 lei

498

teren P.T. 2 Dorobanți aferent nr. Inv. Clădire 304

304

Cal. Dorobanți 111-131

1

1

250902

235415-C114

104447/24.10.2016

MB

1.911 lei

499

teren PT2 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 139

139

Șos. Colentina 3A

2

1

228430-C1-U64

235415-C115

71051/29.11.2016

MB

1.911 lei

500

teren PT 5 lancului aferent nr. Inv. Clădire 326

326

Șos. lancului 130

2

1

225811-C1-U24

235415-C116

70991/29.11.2016

MB

1.433 lei

501

teren PT D5 Mihai Bravu aferent nr. Inv. Clădire 913

913

Șos. Mihai Bravu 147-169

2

1

226725-C1-U155

235415-C117

70318/25.11.2016

MB

1.911 lei

502

teren PT E2 Vatra Luminoasă aferent nr. Inv. Clădire 915

915

Str. Ciurea 9

2

1

227359-C1-U18

235415-C118

71067/29.11.2016

MB

1.433 lei

503

teren PT U1 BIS Avrio aferent nr. Inv. Clădire 918

918

Str. Avrig 43727

2

1

225386-C1-U196

235415-C119

71063/29.11.2016

MB

1.433 lei

504

teren PT 5 Doamna Ghica aferent nr. Inv. Clădire 705

705

Str. Doamna Ghica (fost șos. Terasa Colentina nr. 11) FN

2

832

235559

235415-C120

70312/25.11.2016

MB

1.082.149 lei

505

teren PT 22 Pantelimon aferent nr. Inv. Clădire 435

435

Str. Măgura Vulturului 9

2

765

235556

235415-C121

70298/25.11.2016

MB

994.717 lei

506

teren PT 201 Mihai Bravu aferent nr. Inv. Clădire 599

599

Str. Claudiu (fostă cal. Călărași nr. 323) FN

2

317

235567

235415-C122

70954/29.11.2016

MB

620.145 lei

507

teren P.T. 1 Tomis aferent nr. Inv. Clădire 80

80

Bd. Camil Ressu 14

3

257

229187

235415-C123

81881/25.11.2016

MB

334.439 lei

508

teren P.T. U 1 aferent nr. Inv. Clădire 923

923

str. Baba Novac 2

3

1

221322-C1-U33

235415-C124

82163/25.11.2016

MB

1.433 lei

509

teren P.T. 1 X aferent nr. Inv. Clădire 144

144

Str. Șapte Drumuri 16

3

279

229181

235415-C125

81874/25.11.2016

MB

362.627 lei

510

teren S.C. 2 Cățelu aferent nr. Inv. Clădire 18

18

Str. Gruiul Argeșului FN

3

71

229193

235415-C126

82036/25.11.2016

MB

92.210 lei

511

teren S.C. 3 Cătelu aferent nr. Inv. Clădire 19

19

str. Baba Novac 13

3

247

229209

235415-C127

82165/25.11.2016

MB

321.061 lei

512

teren P.T. 2 Cățelu aferent nr. Inv. Clădire 303

303

Str. Gruiul Argeșului 1

3

152

229186

235415-C128

82056/25.11.2016

MB

197.797 lei

513

teren P.T. 2 Viișoara aferent nr. Inv. Clădire 308

308

Al. Barajul Cucuteni 6

3

54

229184

235415-C129

81877/25.11.2016

MB

70.232 lei

514

teren P.T. M 14 aferent nr. Inv. Clădire 355

355

Str. Constantin Brâncuși 21

3

1

220690

235415-C130

82180/28.11.2016

MB

1.433 lei

515

teren P.T. E1 aferent nr. Inv. Clădire 708

708

Str. Vintilă Vodă 2 (fost nr. 4

3

1

221632

235415-C131

81973/25.11.2016

MB

1.911 lei

516

teren P.T. E6 aferent nr. Inv. Clădire 718

718

Str. Traian (fost bd. unirii nr. 57) 3

3

1

217706

235415-C132

83240/05.12.2016

MB

1.911 lei

517

teren P.T. D 16 aferent nr. Inv. Clădire 929

929

Str. Constantin Brâncuși 11

3

1

218453-C1-U177

235415-C133

82178/28.11.2016

MB

1.433 lei

518

teren P.T. S 14 aferent nr. Inv. Clădire 2678

2678

bd. Decebal 11

O

c

1

220669-C1-U75

235415-C134

81939/25.11.2016

MB

1.911 lei

519

teren P.T. G3 aferent nr. Inv. Clădire 737

737

bd. Unirii 73

3

1

221651-C1-U95

235415-C135

81947/25.11.2016

MB

1.911 lei

520

C.T. Republicii aferent nr. Inv. Clădire 414

414

bd. BD. CAROL I, NR.23

3

1

221345-C1-U50

235415-C136

83863/07.12.2016

MB

1.911 lei

521

teren C.T. Turturele aferent nr. Inv. Clădire 160

160

Str. DANIEL BERCEANU NR.31

3

792

229227-C1

235415-C137

82062/25.11.2016

MB

1.549.886 lei

522

teren P.T. 3 Placare aferent nr. Inv. Clădire 845

845

Str. Lemnișorului 4

3

244

229185

235415-C138

82168/25.11.2016

MB

237.929 lei

523

teren P.T. 7 Călărași aferent nr. Inv. Clădire 683

683

Bd. Corneliu Coposu (fosta

Călărașilor nr. 1) FN

3

454

229183

235415-C139

81821/25.11.2016

MB

888.652 lei

524

teren P.T. 8C5/2 aferent nr. Inv. Clădire 174

174

Bd. 6910 53

3

771

229194

235415-C140

81824/25.11.2016

MB

752.010 lei

525

teren P.T. 9 Placare aferent nr. Inv. Clădire 474

474

Str. Fizicienilor 4

3

389

229201

235415-C141

82012/25.11.2016

MB

379.349 lei

526

teren P.T. 10 Laborator aferent nr. Inv. Clădire 443

443

Str. Laborator 154

3

463

229180

235415-C142

81845/25.11.2016

MB

601.990 lei

527

teren P.T. 1 Călărași aferent nr. Inv. Clădire 685

685

Cal. Călărași 207

3

507

229198

235415-C143

82181/28.11.2016

MB

992.328 lei

528

teren P.T. 1 Mărășești aferent nr. Inv. Clădire 724

724

Str. Anastasie Panu 14

3

491

229191

235415-C144

81966/25.11.2016

MB

960.795 lei

529

teren PT 2 Oltenița aferent nr. Inv. Clădire 945

945

Șos. Olteniței 55

4

1

217743-C1-U98

235415-C145

71459/29.11.2016

MB

1.911 lei

530

teren PT 5 Oltenița aferent nr. Inv. Clădire 946

946

Șos. Olteniței 73

4

1

217853-C1-U98

235415-C146

72117/05.12.2016

MB

1.911 lei

531

teren PT 6 Vifornița aferent nr. Inv. Clădire 266

266

Al. Gornești 10

4

591

226130

235415-C147

70840/25.11.2016

MB

768.732 lei

532

teren PT 2 Luica aferent nr. Inv. Clădire 264

264

Al. Ucea 12

4

535

226188

235415-C148

72212/05.12.2016

MB

695.633 lei

533

teren PT 2 Oltenița Nord aferent nr. Inv. Clădire 581

581

Str. Stolnici 9

4

425

226190

235415-C149

72225/05.12.2016

MB

552.780 lei

534

teren PT 1 Tineretului și PT 2 Tineretului aferent nr. Inv.

Clădire 357; 388; 527

3S7;388

Str. Constantin Rădulescu Motru 18(158)

129/158

4

2.697

226178

235415-C150

72749/06.12.2016

MB

5.277.925 lei

535

teren PT 3 Nitu Vasile aferent nr. Inv. Clădire 7

7

Al. Urucu Adrian 24(4)

4

602

226182

235415-C151

72754/0^^2016

MB

783.065 lei

536

teren PT 2 Lanariei aferent nr. Inv. Clădire 531

531

Str. Lânăriei 16

4

613

226185

235415-C152

728Ș^®*tA&\

MB

1.199.680 lei

537

teren PT 4 Lanariei aferent nr. Inv. Clădire 668

668

Str. Lânăriei 36

4

486

226197

235415-C153

720^/05.12.2016*^

———

951.240 lei

Nr. ort.

Denumire bun

Nr. Inventar

Clădire

Adresă

Sector

Suprafață teren

Nr. cadastral

Nr. CF

Nr. încheiere

Proprietar

Valoare justă lei

538

teren PT Izvor Cosbuc aferent nr. Inv. Clădire 605

605

Str. Tismana 3

4

1

216103-C1-U1

235415-C154

73484/07.12.2016

MB

1.911 lei

539

teren C.T. 11 Mărăsești aferent nr. Inv. Clădire 37P

37P

Bdul. Dimitrie Cantemir 15

4

258

226168

235415-C155

72054/05.12.2016

MB

505.003 lei

540

teren PT B3 Cauzași aferent nr. Inv. Clădire 949

949

Splaiul Unirii 4

4

1

216227-C1-U110

235415-C156

73173/07.12.2016

MB

1.911 lei

541

teren PT 11 Giurgiu aferent nr. Inv. Clădire 941

941

Șos. Giurgiului 119

4

1

218202-C1-U196

235415-C157

72148/05.12.2016

MB

956 lei

542

teren PT P5A aferent nr. Inv. Clădire 950

950

Str. Bibescu Vodă 21

4

1

217773-C1-U23

235415-C158

72026/05.12.2016

MB

1.911 lei

543

teren PT 17 Dolhasca aferent nr. Inv. Clădire 944

944

Str. Serg. Tache Gheorghe 13

4

1

216583-C1-U219

235415-C159

72022/05.12.2016

MB

1.911 lei

544

teren PT 5 Metalurgiei aferent nr. Inv. Clădire 361

361

Bdul. Alexandru Obregia 46

4

309

226180

235415-C160

72051/05.12.2016

MB

401.805 lei

545

teren PT Tudor Goqiu aferent nr. Inv. Clădire 183

183

Str. Orăștie 19

4

367

226175

235415-C161

72187/05.12.2016

MB

238.407 lei

546

teren PT D11 aferent nr. Inv. Clădire 916

916

Șos. Mihai Bravu 123-135

2

1

226646-C1-U96

235415-C162

71086/29.11.2016

MB

1.911 lei

547

teren PT 33 Muncii aferent nr. Inv. Clădire 833

833

Bdul. Basarabia 52

2

146

235531

235415-C163

63794/24.10.2016

MB

285.706 lei

548

teren PT SC 1 aferent nr. Inv. Clădire 16

16

Str. Liviu Rebreanu 3

3

326

228887

235415-C164

63272/08.09.2016

MB

423.782 lei

549

teren PT 2 Moșilor aferent nr. Inv. Clădire 364

364

Calea Moșilor 314

2

529

235343

235415-C165

53347/01.09.2016 7G

MB

1.035.328 lei

550

teren PT 1 Moșilor aferent nr. Inv. Clădire 363

363

Calea Moșilor 290

2

336

235359

235415-C166

54500/08.09.2016 73

MB

657.412 lei

551

teren PT 3 Petricani aferent nr. Inv. Clădire 905

905

Str. Doamna Ghica 6

2

1

227325

235415-C167

59194/29.09.2016

MB

1.433 lei

552

teren PT 4 Colentina aferent nr. Inv. Clădire 149

149

Șos. Colentina 43

2

360

235337

235415-C168

52855/30.08.2016

MB

704.711 lei

553

teren PT SC 1 Baba Novac aferent nr. Inv. Clădire 40

40

Str. Reconstrucției 1

3

401

228878

235415-C169

63266/08.09.2016

MB

521.247 lei

554

teren PT U2 Avriq aferent nr. Inv. Clădire 919

919

Str. Avrig 21-31

2

1

227555-C1-U49

235415-C170

72211/07.12.2016

MB

1.433 lei

555

teren subsol tehnic ce reprezintă PT aferent nr. Inv. Clădire 926

926

Al. Botta Emil 6

3

1

218493

235415-C171

877/10.01.2017

MB

1.911 lei

556

teren CT Luterană

Str. Ion Câmpineanu 31

1

1

251536

235415-C172

S clădire 174,69

MB

1.911 lei

557

teren CT C.A. Rosetti

Str. C.A. Rosetti 15

1

1

251349

235415-C173

S clădire 115,16

MB

1.911 lei

558

CT 13 Decembrie

Cal. Victoriei 41-43

1

1

251400

235415-C174

S clădirel 94,64

MB

1.911 lei

559

n/a aferent nr. Inv.

nu are nr inv.

Bd. Timișoara nr 5

6

901

229398

235415-C175

MB

1.763.449 lei

#NUME?