Hotărârea nr. 73/2020

HOTARAREnr. 73 din 2020-02-14 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TRUSE DE PRIM AJUTOR CATRE CETATENII LOCATARI AI IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE REPREZINTA PERICOL PUBLIC SI AI IMOBILELOR INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

Consiliul General al Municipiului București


privind darea în folosință gratuită a unor truse de prim ajutor către cetățenii locatari ai imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic care reprezintă pericol public și ai imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția de înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 33/10.01.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 10/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 78/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1), ari. 21 alin. (3), art. 27 lit. d) și lit. o) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită a unui număr de 5845 truse de prim ajutor către cetățenii locatari ai imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic care reprezintă pericol public și ai imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic.

Art.2 Trusele de prim ajutor vor fi predate pe bază de proces verbal ce se va încheia între Direcția de înzestrare Materială și Situații de Urgență și locatarii din imobilele expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic care reprezintă pericol public și ai imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a foșt adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.20^0.


PREȘEDINTE DE ȘEDl^ȚĂ\ k


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 14.02.20^0

Nr. 73 ’