Hotărârea nr. 72/2020

HOTARAREnr. 72 din 2020-02-14 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL VOLUNTARI, PENTRU APROBAREA CELOR DOUA ACORDURI DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR DEPUSE DE PRIMARIA VOLUNTARI IN CADRUL POR 2014- 2020, CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului București cu Orașul Voluntari, pentru aprobarea celor două acorduri de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor depuse de Primăria Voluntari în cadrul POR 2014 - 2020, ce vizează achiziția de autobuze electrice

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Transporturi nr. 778/06.02.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 11/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 77/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare întercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 13.556/04.02.2020 și adresa Primăriei Orașului Voluntari nr. 2439/05.02.2020;

Ținând cont de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, aprobat de către Consiliul General al Municipiului București și încheiat între Asociația de Dezvoltare întercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A.;

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c) și ari. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului "Reînnoirea parcului de mijloace de transport public cu autobuze electrice, în vederea reducerii emisiilor de carbon în Orașul Voluntari", conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze acordurile de parteneriat menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăria Orașului Voluntari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucure:


AaiS’.xA' 4

Pro^amui Operați cin fd Refiteeaș 201-V2G20

Ghidul SoMcitarstiai - Condiții specifice ae accesare a fondurilor in cadrul «pehrriisr de proiecte cu numărin POR/2017/3/3.2Z 1/7

REGIUNI, POR/2O17/3/3.2/1/BI și POR/2OV/3/3.2/Vm

Ătadelir_C

Acord de parteneriat

nr.          /

pentru realizarea proiectului:” "Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice” SM/S 123683

Art. 1. Părțile

ORAȘ VOLUNTARI - Oraș Voluntari, România, Str. Bulevardul Voluntari nr. 74, , județul Ilfov, cod postai 077190, România , Cod de înregistrare fiscala/CIF: 4283481, Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala, tel/fax :0314036110 / 0314036179.- Lider parteneriat.

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1:RO16TREZ42121400216xxxx

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA JUDEȚULUI ILFOV

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare RO64TREZ42121A481501xxxx

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA JUDEȚULUI ILFOV

Art. 2. Partener 2 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscalavând calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale partenerului și, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel:

Art.3 Partener 3- Comuna Dascalu, Strada Victoriei, Nr 87 Comuna Dascalu Județ Ilfov

T ele fon: 021.267.31.88Fax: 021.267.31.89 Ema i l: contact@comunadascalu.ro>, reprezentata prin dna Doina Mănăilă-Primar

Art 4. Partener 4- Comuna Ganesa Strada Ștefan cel Mare, Nr. 34, Comuna Ganeasa, Județul Ilfov, 077010, tel/fax Tel/Fax (021) 351 30 6 Oreprezentata prin dnul Tudor Marin-Primar

Art 5. Partener- 5 Comuna Afumați, sos. București - Urziceni, nr. 151. Localitatea Afumați Jud. Ilfov: Afumați: 077010; Cod de înregistrare fiscala/CIF : 4420708, tel/fax 021-352 94 24 / 021 - 350 12 87/ 021-350 12 87 (fax - secretariat)http://www.primariaa fumati.ro , reprezentat de Gabriel Duminica- Primar

Art 6. Partener 6 Comuna Petrachioia -str. Vanatori, nr. 300 ,Telefon:021-3617444, 3617443 Fax:021-3617443 primaria-petrachioaia.ro, reprezentat de Mihai Dobre-Primar

. *          -       - .. < 7          .. .        .          ..

REGH.JNh              u KWMnn/iy vm

Mcșifeș.

ART.8. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului:,*’ "Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice" care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiție 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apel de proiecte POR/2017/3/3.2/1/BI (Cod nr. POR/187/3) precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

Traseele de transport public conform cererii de finanțare:

Terminal 1 Terminal 2

R11 - Bucur Obor - Gagu

R13 - Bucur Obor - Sindrilita

R17 - Bucur Obor - Cozieni

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art.9. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (3)   Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  Organizația


  Lider de parteneriat (Partener 1) - UAT VOLUNTARI


Roluri și responsabilități

Liderul de proiect va gestiona fondurile alocate si va răspunde de implementarea proiectului. Coordoneaza/gestioneaza tehnic si financiar desfasurarea proiectului. Asigura administrarea bugetara si alocarea de resurse financiare partenerilor si colaboratorilor proiectului. Asigura o comunicare eficienta intre parteneri, care sa permită implementarea cu succes a proiectului. Primește si analizeaza rapoartele narative si financiare primite din partea colaboratorilor. Elaborează rapoarte periodice (tehnice si financiare) cu privire la progresul implementării, activitatile realizate in perioada acoperita de raport, indicatori realizați, rezultate obținute la momentul raportării si asigura comunicarea cu Autoritatea de Management a programului. Contractează echipa de implementare a pproiectului.

Asigura prestarea serviciului de transport public de calatori si asigura menținerea traseelor aferente investiîlor din proiect, precum si implementarea inevstiilor complementare proiectului pana la data de 31.12.2023OpC \ S ț: Q f :;Ș i fe tj i';7: i /OR ÂM3

.. . : : .. . ..:.... : ~ . .

REGRjWL POR/201 7/3/3,2/1/B/ș/POR/20i7/3/3..2/1/H'ș AA-odî? t_, C

Derulează si gestionează următoarele activitati in cadrul proiectului:

Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finanțare

Activ.   I. Contractarea si derularea serviciilor de

consultanta

Subactiv. 1.1. Elaborarea Cererii de finanțare

Activ. II. Contractarea si derularea serviciilor elaborare a altor studii specifice necesare

Subactiv. 11.1. Elaborarea Studiului de Oportunitate si Studiului de Trafic

Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Activ. 11.1. încheierea contractului de finanțare

Activ II.2. Activitatea de management de proiect Subactiv. 11.2.1 Monitorizarea implementării proiectului

Activ. II.3. Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum si încheierea contractelor cu operatorii economici

Subactiv. 11.3.1. Actualizarea planului de achiziții al proiectului

Subactiv. II.3.2. Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum si încheierea contractelor cu operatorii economici

Activ. II.4. Realizarea investiției de baza

Subactiv. 11.4.1. Achiziție mijloace de transport si dotările aferente

Activ. II.5. Informare, publicitate si promovare

Suactiv. 11.5.1. Informare si publicitate

Subactiv 11.5.1. Promovarea proiectului

Activ. II.6. Audit financiar

Suactiv. IL6.1. Audit financiar

Implementarea masurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Partener 2 - UAT ~ Municipiul București


Implementarea masurilor complementare pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complementare-priori tiza rea transportului public pe secțiunile de trasee care se regăsesc pe teritoriul Municipiului București (Șoseaua Colentina) (BTMS).■ . . : , . . .                                            . ..                  :                                : . .                                          .                     : . ..                     . : . . .: .. i . c .                .                  ; . . . . . . ■                                      :                  .

REGîUNL POR/zOȘ7/3/j..z///S' sH=OR/20 i 7/3/3.2/1/ITj Wiodd.....C


perioada de implementare si durabilitate a proiectului


Partener 3 UAT Dascalu Implementarea masurilor complementare pana cel târziu


la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complementare- menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Dascalu precum si modernizarea acestora, unde este cazul

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului


Partener 4 -UAT Ganeasa Implementarea masurilor complementare pana cel târziu


la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complementare menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Ganeasa precum si modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului


Partener 5-UAT Afumați


Implementarea masurilor complementare pana cel târziu


la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complmnentare- menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Afumați precum si modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului


Partener 6-UAT Petrachioaia


Implementarea masurilor complementare pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata


de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complenentare- menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Petrachioia precum si modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului; ... .... : . . < . .: , : . . . .. .. . . .. ; . - - . . .: -

REGIM, F0K/2G1?n/j-..z/um POE/zC 1 7/3/1 2/1/m Modi?LC

proiectului. Masuri complenentare- menținerea stațiilor de transport public aflate în administrare precum si modernizarea acestora, unde este cazul

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

 • (4) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteriat (Partener 1 )UAT VOLUNTARI

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei si %): 762.563,54 lei - 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 6.868.607,98 lei - 100%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 7.631.171,52 lei - 16,95%

Partener 2 - UAT

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei si

Municipiul București

%): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%'

Partener 3 UAT

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei si

Dascalu

%): 0 lei 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%’

Partener 4 UAT

Găneasa

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) : 0 lei 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %y. 0 lei - 0%'

Op;?șap:jFș :v Perpoș;-!’ zij.-p/ozO

.. ..-;        .. ■ .                  .....    .   .        7 ... s - .:               .    ..:     .: .l.                             ...      .■           •

REGPJML PGfG2(H7/3/3.2:'VW ți P0R/20O/3/3.2/Wffi Madd.C

Partener 5 UAT

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei si

Afumați

%): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 6 UAT

Petrăchioaia

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 7 UAT

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei si

Consiliul Județean Ilfov

%): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%’

 • (5) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  Toate cheltuielile proiectului vor fi suportate și efectuate de Lider.

 • b)  liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management2, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • c)  liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare

riOzțzrș/.ii Qkmțk:nsș RegM; i- A 20i4ZzM

. ... . ..../. • ; L.: :....?: .

REGK.șHL POR/zO17/3/3.2/1/m ți POR/z01 7/3/3.2/1/m

Modei.....C

finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare3.

Art.10. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art.11. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat- ORAȘ VOLUNTARI

 • (6) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B.  Obligațiile liderului de parteneriat-ORAS VOLUNTARI

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

sM ReyMzai 2ij s -1 ■ zu?0

' : . / , . .

REGKJNL POR/20i7/3/3..2/î/iM si FOR;2Q17/j/3G/1GTi Modei „C

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art.12.Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilor: MUNICIPIUL BUCUREȘTI ,COMUNA DASCALU,COMUNA GANEASA,COMUNA AFUMAȚI, COMUNA PETRACHIOIA,CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

 • (10)  Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (11)  Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

B. Obligațiile Partenerilor: MUNICIPIUL BUCUREȘTI,COMUNA DASCALU,COMUNA GANEASA, COMUNA AFUMAȚI,COMUNA PETRACHIOIA,CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

 • (12)  Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (13)  Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (14)  Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (15)  Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

 • (16) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/01, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerii au obligațiă să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legjyțirf^           ■■________7-                       rdocumentele solicitate privind geșții eQtenf)ic|’ ^financiară a Proiectului, atât pe suport

Pj0pi?r3țjG{s;P fesi 2G1-1 ■zC/G

■:-■■■    : ..     . .J .      :              . .              ,               .     ..    .      ..                    \                                                              :                    .    <;                                            .               \                    ;         : .

REGÎUNL FGMfnWD/V-M 5? PCîR/201 Î73/3..2/Vm Modd,.C

hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (18)  Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (19)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (20)  Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (21)  Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (22)  Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (23)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (24)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (25)    Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (26)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (27)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (28)  Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 13. Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/Ol și/sau alte organisme abilitate.

Art. 14. Proprietatea

d)


Părțile au obligați^^^~^ă^ mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reatyjwiâ/^xdhs^ J bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a


mijloacelor de transport îfi^dmprrșțTtațura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe oPGft/2O!7/3/3..2/î/f)Ș  f!OK/2017/2/3.2/imi

Madei,C

perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 15, Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 16 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 17 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 8 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

Florentin Costel PÂNDELE Primar

Semnătura

Data și locul semnării

Partener

Gabrieta FIREA

Semnătura

Data și locul

Primar

semnării

MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

Madeî C


dascalu

Partener        Marian TUDOR

COMUNA       Primar

GANEASA


Semnătura


Data și tocul semnării


Partener        Gabriet DUMĂNICĂ

COMUNA       Primar

afumați


Semnătura Data și locul semnării


Partener        Mihai DOBRE

COMUNA       Primar

petrachjoia

Partener        Marian PETRACHE

Consiliul          Președinte

Județean ilfov


Semnătura Data și locul semnării

Semnătura Data și locul semnării
PY-;';:/î;;jî:i.;A Oi^î::; VijMi t&Ki ’. M 7C?7-7ij70

.i ;. • • • .       .                                                                                                                                        7                                   : \         .      . . .. . /     ■ : '. :/ 7

■■■■-■     - .        :                7 .: 3 . Ț :     :-.      . 3                  7 . .:

Msde^C

Acord de parteneriat

nr.____________/_________________,

pentru realizarea proiectului: " REÎNNOIREA PARCULUI DE MIJLOACE DETRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZE ELECTRICE ,IN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE CARBON IN ORASULVOLUNTARI”

Art. 1. Părțile

ORAȘ VOLUNTARI - Oraș Voluntari, România, Str. Bulevardul Voluntari nr. 74,, județul Ilfov, cod postai 077190, România , Cod de înregistrare fiscala/CIF: 4283481, Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala, tel/fax :0314036110 / 0314036179,- Lider parteneriat.

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: R032TREZ24A705000203030

Denumi rea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA JUDEȚULUI ILFOV

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare R032TREZ24A705000203030

Denumi rea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA JUDEȚULUI ILFOV

Art. 2. Partener 2 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI denumirea completa a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscalavând calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale partenerului și, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: ........................

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: .................................

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:.........

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: .................................

Art. 3. Partener 3 Comuna Petrechioaia, str. Vanatori, nr. 300 ,Telefon:021-3617444, 3617443 Fax:021-3617443 primaria-petrachioaia.ro. Cod de înregistrare fiscala/CIF : 4420708 , reprezentat de Mihai Dobre-Primar.

Cont trezorerie - R054TREZ42124510220XXXXX

Art 4. Partener 4 Comuna Afumați, sos. București - Urziceni, nr. 151. Localitatea Afumați Jullfov: Afumați: 077010; tel/fax 021-352 94 24 / 021 - 350 12 87/ 021-350 12 87 http://www.primariaafumati.ro , Cod de înregistrare fiscala/CIF : 4420708, reprezentat de Gabriel Dumănică- Primar.

Cont trezorerie: R072TREZ24A840303200107X.

Art 5. Partener 5 Consiliul Județean Ilfov , București, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector;

+40.21.212.57.01, +40.21.212.56,98/ , reprezentat de Marian Petrache-Presedinte Consiliu Județean.

: . . . :. : . ... . ■ ■

RnQUHL POR/zOO/M/.J/VER PQfi/MI 7/3/3 .z/î/m Mr/dd,. C

au convenit următoarele:

ART.6. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: ” REÎNNOIREA PARCULUI DE MIJLOACE DETRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZE ELECTRICE,IN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE CARBON IN ORASULVOLUNTARI" care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiție 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apel de proiecte POR/2017/3/3.2/1/BI (Cod nr. POR/187/3) precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

POR/2017/3/3.2/1 /Bl, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

Traseele de transport public iconform cererii de finanțare

Terminal 1 Terminal 2

 • 1.  R12 Bucur Obor - Maineasca

 • 2.  R16 Voluntari - Pipera

 • 3.  R67 Bucur Obor- Voluntari

4   R68 Bucur Obor - Voluntarifpod CFR Stefanesti)

Art.7. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (2)   Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  Organizația                Roluri și responsabilități

  Lider de   parteneriat  Liderul de proiect va gestiona fondurile alocate si

  (Partener  1)      UAT  va răspunde de implementarea proiectului.

  VOLUNTARI              Coordoneaza/gestioneaza tehnic si   financiar


desfasurarea proiectului. Asigura administrarea bugetara si alocarea de resurse financiare partenerilor si colaboratorilor proiectului. Asigura o comunicare eficienta intre parteneri, care sa permită implementarea cu succes a proiectului. Primește si analizeaza rapoartele narative si financiare primite din partea colaboratorilor. Elaborează rapoarte periodice (tehnice si financiare) cu privire la progresul implementării, activîtatile realizate in perioada acoperita de raport, indicatori realizați, rezultate obținute la momentul raportării si asigura comunicarea cu Autoritatea de Management a programului. Contractează echipa de implementare a pproiectului. Asigura prestarea serviciului de transport public de calatori si asigura menținerea traseelor aferente investiilor ^in >ph^ect, precum si implementarea inevștiiîor complementare proiectului pana la data de


:-VsCrențir-n/il Reșșonisl ÎGlWiJZl?

. .. .. . . .. . RkG^jNK PCR/70i?/3/3:.11/Bi p FOR/SO17/3/3, liVșTî

Mode-LC

31.12.2023

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului Derulează si gestionează următoarele activitati in cadrul proiectului:

Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. I.Contractarea si derularea serviciilor de consultanta Subactiv. 1.1. Elaborarea Cererii de finanțare

Activ. IE. Contractarea si derularea serviciilor elaborare a altor studii specifice necesare

Subactiv, 11.1. Elaborarea Studiului de Oportunitate si Studiului de Trafic

Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Activ. 11.1. încheierea contractului de finanțare

Activ H.2. Activitatea de management de proiect

Subactiv. 11.2.1 Monitorizarea implementării proiectului Activ. II.3. Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum si încheierea contractelor cu operatorii economici

Subactiv. 11.3.1. Actualizarea planului de achiziții ai proiectului

Subactiv. II.3.2. Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum si încheierea contractelor cu operatorii economici

Activ. II.4. Realizarea investiției de baza

Subactiv. 11.4.1. Achiziție mijloace de transport sî dotările aferente

Activ. II.5. Informare, publicitate si promovare

Suactiv. 11.5.1. Informare si publicitate

Subactiv 11.5.1. Promovarea proiectului

Activ. II.6. Audit financiar

Suactiv. 11.6.1. Audit financiar

Implementarea masurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31,12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Partener 2  - UAT

Municipiul București- Implementarea masurilor complementare pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complementare -prioritizarea transportului public pe secțiunile de trasee care se regăsesc pe teritoriul Municipiului București -Șoseaua Colentina (BTMS).


P?GpCMțwnP RhKsnP ZGH -MzQ

REGHJNL paR/2O17/3/3.2/UBl G PCÎR/2017/3/3.2/1 m

MarfzG ,.C

Partener 3 Petrachioaia


UAT Implementarea masurilor complementare pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complenentare- menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Petrachioaia precum si modernizarea acestora, unde si daca este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

Partener 4 - UAT Afumați


Implementarea masurilor complementare pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Masuri complenentare- menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Afumați precum si modernizarea acestora, unde si daca este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

Partener 5 - Consiliul Implementarea masurilor complementare pana cel târziu județean Ilfov             la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata

de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.Masuri complementare- menținerea stațiilor de transport public aflate în administrare precum si modernizarea acestora, unde si daca este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

 • (3) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Contribuția (unde este cazul)
PfC::jî:iYs;iĂÎ Op/;???: ?/ O????? JiJ???O/Q

.. :- .. .: . : . . - . . ■ < . .. . .. ... .. . ...:..: ■ ; - ...

RE?                                                   : :'

It-aivAS,

Lider de parteriat (Partener 1)   - UAT

VOLUNTARI


Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) : 762.563,54 lei - 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 6.868.607,98 lei 100%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 7.631.171,52 lei - 16,95%

Partener 2 - UAT

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei si %)

Municipiul București

: 0 lei ~ 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 3 UAT

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și

Petrachioaia

%): 0 tei 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %)'. 0 lei “ 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 4 UAT

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și

Afumați

%): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 5 UAT              Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și

/* i i a <■ h/ %): 0 lei ~ 0%

Consiliul Județean Ilfov

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

 • (4) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor^Ordd^n^F^de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financi M fondurilor 1 1 thperioada de programare 2014-2020, aprobate prin HGGh' : : _. .'.          : = :.-.                  •                                              '        ;.- ■ .      ■■■■■-:       .       .        .      .        . -■ ’. - -■ ■          :     ■ ■ ■ : ■                      :     !                  ?.             ': 2/ V7

RK7U/U, P0R/M17/3/3.37 vm G PQR/M1Î73/3,2/1/m Mî/deș c

nr. 93/2016. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  Toate cheltuielile proiectului vor fi suportate si efectuate de către Lider (UAT VOLUNTARI)

 • b)  liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management2, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • c)  liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare3.

Art. 8. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 9. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (ORAȘ VOLUNTARI)

 • A.  Drepturile liderului de parteneriat

 • (5) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B.  Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.;;usj Ope:• țirh?î-l Reae::/-/. KH4 MîS

GNdi.H Soskkantuk.d ■■■ C

ar? E            .     ■.. .                                                                                                     ..      .        .. f                                                                              J

REGH/HL POR/20-7/3/3. z/1/’G G FCT./z01 7/3/3,2/1/șIȘ

Msdet.X

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 10. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilor: MUNICIPIUL BUCUREȘTI,COMUNA PETRACHIOIA,COMUNA AFUMAȚI,CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

 • (10)  Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (11)  Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

B. Obligațiile Partenerilor: MUNICIPIUL BUCUREȘTI,COMUNA AFUMAȚI,COMUNA PETRECHIOAIA,CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

 • (12)  Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (13)  Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (14)  Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (15)  Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

 • (16)  Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

  (17)


în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerii au obligațiă să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează ProiectuL_ indusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să puni depoziție  documentele solicitat            iynea tehnică și financiară a Proiectului/atâtjie suport
Pifwr.d Opt;;auonjș         dDid-KÎZO

: .          .            ..      . .             -     .         .-. -    . - .     .. ~ .                       .                      ....      :. ;. s .....      •              . ;           ...         ?         / ț/7

RKdUNL POR/2O17/3/3:27VBî <s POR/.M 17/3/:d2/1/m Msdrf,, C

hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (18)  Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (19)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/rea liza re/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursa re/plată.

 • (20)  Partenerii au obligația de a restitui AM/Ol, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (21)  Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (22)  Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (23)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (24)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (25)    Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (26)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (27)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (28)  Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 11. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/Ol și/sau alte organisme abilitate.

Art. 12. Proprietatea

REGKJNL P0»/201'?73/Lz/ VB^ sț POR/301 773/3.2/ Vm

Marfd.....C

pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părți le/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 13. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 14. Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 15. Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)


Florentin Costel PÂNDELE

Primar


Semnătura


Data și locul semnării


ORAȘ VOLUNTARI


Partener 2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
: ...             .. .          .       . :\ .             . ' .:...- ..... .          . ...        .             .. J .         .           .. .            -. - :                   •        : =

ktGUJWL PQfU2Ql7n/3.2/im G POR/2Q1 7/'î/3.2/VGH MoehG „C

Partener 3

COMUNA

PETRACHIOAIA

Mfhaf DOBRE

Primar


Semnătură Data și locul semnării


Partener 4


Gabriel DUMĂNiCĂ


COMUNA AFUMAȚI


Primar


Semnătura Data și locul semnării


Partener 5             Marian PETRACHE

Consiliul Județean Președinte

Ilfov

Semnătura Data și locul semnării