Hotărârea nr. 71/2020

HOTARAREnr. 71 din 2020-02-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "SCOALA SOCIAL A SPORTIVA", IN PARTENERIAT CU ASOCIATIA FDP - PROTAGONISTI IN EDUCATIE

Consiliul General al Municipiului București


............... HOTĂRÂRE privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord pentru derularea proiectului "Școala Socială Sportivă”, în parteneriat cu Asociația FDP - Protagoniști în educație

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 614/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 2/13.02.2020, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 2/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 76/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 69/2000 a educației fizicie și a sportului, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 387/19.12.2019 privind aprobarea și implementarea proiectului "Școala Socială Sportivă";

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a) și lit. f), alin. (9) lit. a), ari. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

;; LHOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 2 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui acord pentru derularea proiectului "Școala Socială Sportivă”, în parteneriat cu Asociația FDP - Protagoniști în educație.


Art.2 Cheltuielile aferente acțiunilor, lucrărilor, serviciilor sau proi public local, menționate rt. 1 se vor efectua în concordanță


3, sector 5, București, România: tel,: +4021 305 55 00; autorităților administrației publice locale, potrivit legii și se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consilul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI t Georgiana Zamfir

București, 14.0212020

Nr. 71            '//