Hotărârea nr. 70/2020

HOTARAREnr. 70 din 2020-02-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 DE A SE ASOCIA CU ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PE STRAZILE ADMINISTRATE DE ACEASTA, AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALA A SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură - Direcția Urmărire Lucrări Mari Infrastructură nr. 130/22.01.2020 si al Administrației Străzilor București nr. 2659/22.01.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 10/13.02.2020, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 01/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 51/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 199/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. s), art. 3 și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 5 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Administrația Străzilor București în vederea realizării în comun a unor lucrări de interes public local, pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.2 (1) Se împuternicește expres Administrația Străzilor București să încheie, în condițiile legii, Protocolul de asociere cu Sectorul 5 al Municipiului București.

(2) Modelul protocolului de asociere este prevăzut în anexa care face parte


integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu prevederile prezentului protocol și cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

, \ V


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5,curești


/G

ia; tel.: +4021 305 55 00; www. jnb.r


•«


\.                I — ll


Art.4 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primăria sectorului 5, Administrația Domeniului Public Sector 5 și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTARARE NR.I) Preambul:

Având în vedere obiectivul comun de a îmbunătăți calitatea lucrărilor de interes public local de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, aflate in administrarea Administrației Străzilor București, precum si oportunitatea unei colaborări inter-instituționale in vederea ducerii la îndeplinire a acestui obiectiv,

II) Părțile:

 • 1. Consiliul Local Sector 5, cu sediul in Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, București Sector 5, reprezentat prin Daniel Florea, având funcția de primar și

Administrația Domeniului Public Sector 5, cu sediul in Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, București Sector 5, reprezentat prin director general,

pe de o parte, iar pe de alta parte;

 • 2. Administrația Străzilor București, cu sediul in str. Domnita Ancuța nr. 1, sector 1, București, reprezentată prin Răzvan Mihăilescu având funcția de director general,

Au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

III) Obiectul protocolului:

Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spatiile publice de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, aflate in administrarea Administrației Străzilor București.

>                                                                                   5

IV) Durata protocolului:

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către părți și își va produce efectele pentru o durata de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

V)


Drepturile si obligațiile părților:

 • 1. Primăria Sectorului 5 și ADP Sector 5, vor identifica lucrările de interes public local, ce fac obiectul prezentului protocol si vor solicita Administrației Străzilor București acordul prealabil privind măsurile necesare in vederea întreținerii, amenajării si/sau reamenajării străzilor de pe raza Sectorului 5, aflate in administrarea Administrației Străzilor București.

 • 2. Administrația Străzilor București va aviza, la propunerea Primăriei Sectorului 5 și a ADP Sector 5, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local ce urmează a fi realizate pe raza administrativ - teritorială a S administrarea Administrației Străzilor București.

  ui 5, aflate in
în vigoare.

 • 4. Primăria Sectorului 5 și ADP Sector 5 vor asigura dotările și mijloacele necesare derulării fiecărei activități, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

 • 5. Primăria Sectorului 5 și ADP Sector 5 vor lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenurilor și amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

VI) Principiile de bune practici ale Protocolului

 • 1.   Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar in modalitățile precizate pentru fiecare în parte in prezentul protocol de asociere.

 • 2.  Părțile se consulta în mod regulat si se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activității.

3                                  3

 • 3.   Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etica cele mai înalte.

 • 4.  Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu prevederile prezentului protocol și cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

 • VII) încetarea protocolului

Prezentul Protocol încetează prin:

 • 1.   îndeplinirea obiectului său.

 • 2.   Denunțarea unilaterală in cazul nerespectării obligațiilor asumate, cu respectarea unui

preaviz de 30 de zile.                                                             /

 • 3.   Acordul scris al Părților.                                                              <

VIII) Alte clauze

 • 1.  Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

 • 2.  Părțile pot încheia acte adiționale, în scris, pentru stabilirea exactă a calendarului activităților ce urmează a se desfășura.

IX) Forța majoră și cazul fortuit

 • 1.   Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neînlăturat care fac imposibila executarea obligațiilor asumate de către părți si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpă și să notifice celeilalte părți in termen de 15 zile de la data încetării situației de forță majoră.

 • 2.   Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existentei faptelor constituind forța majoră.

 • 3.  Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa părții care îl invocă.

X. Litigii

1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial si material.

XI.  Dispoziții finale

 • 1.  Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către părți.

 • 2.  Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, in scris.

 • 3.  Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voința a părților privind aspectele reglementate si prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale si orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol a fost întocmit astăzi______________/____________, in 2 (două) exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte.

Administrația Străzilor București

Sectorul 5 al Municipiului București

Director General, Răzvan MIHĂILESCU

Primar,

Daniel FLOREAAdministrația Domeniului Public Sector 5