Hotărârea nr. 7/2020

HOTARAREnr. 7 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A ARTEREI DE CIRCULATIE STRADA AMILCAR C. SANDULESCU, SECTOR 6 MODIFICA HCGMB NR. 254/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Consiliului General al Municipiului București a arterei

de circulație strada Amilcar C. Săndulescu, sector 6


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 114/22.01.2020 și al Direcției Patrimoniu nr. 1026/22.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 2/29.01.2020, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 1/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 5/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureșt nr. 235/2005, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 436/26.07.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană, în administrarea Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Amilcar C. Săndulescu, sector 6, în vederea amenajării.

Art.2 Predarea - primirea acestei artere de circulație se face pe bază de proces verbal încheiat între reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administrația Domeniului

Bd Regina Elisabeta nr. 47, om poți


Art.3 Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008 cu modificările și completările ulterioare, se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliului Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 29.01.2020.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tel: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2