Hotărârea nr. 69/2020

HOTARAREnr. 69 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA STEFAN HOLBAN NR. 38A, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Ștefan Holban nr. 38A, Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 11065/19.09.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 112/17.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 807/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1022/16/H/24887/08.07.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 27/06.03.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 03/05.02.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 35/27.05.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu nr. 5339/262/24.05.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” * București - Ilfov: avizul nr. 385/18-SU-BIF-A/01.04.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1727485/31.05.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1708306/2699/27.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Ștefan Holban nr. 38A, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 63/19.09.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 11066/19.09.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

J

Serviciul Urbanismîn conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. G I          .2019

PENTRU

PUZ - STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, SECTOR 1GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN: București, STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR.38A, SECTOR 1, cu NC240928, teren suprafață totală de 889,00mp, proprietate privată persoană fizică, în conformitate cu Certificatului de Urbanism Nr.1022/16/H/24887 din 08.07.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București (emis pentru continuare proceduri avizare Plan Urbanistic Zonal).

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

RUR:


ILIE DUMITRESCU


S.C. DESENATURA ATELIER DE


PROIECTARE S.R.L.AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 și este delimitată: Sud - Strada General Ștefan Holban, Est-Drum de exploatare, Nord și Vest proprietăți private.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015         H.C.G.M.B.

nr.877/12.12.2018), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință: -CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

-Regim de construire: continuu sau discontinuu;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


UKAS MAMtfXMNT SISTEM

tso 9001 -S014001

001Pagina 2 din 3


STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, SECTOR 1 -Funcțiuni predominante:instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu mcomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

-Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 50%;

-Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim= 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri;

-Retragerea minimă față de aliniament: serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

-Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul fronturilor discontinue, noua clădire se va retrage la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5,0 metri. Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri.

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 27/ 06.03.2018

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriulu și urbanismului actualizată, Art.32, Alin. 1, Lit.b,c, Alin.5, Lit.a și Art.47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București:

• U.T.R.: CB1;

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - FUNCȚIUNI: HOTEL;

 • - Regimul maxim de înălțime:RH=2S+P+5E (19,74m);

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUTmaxim = 2,88 mp.ADC/mp. Teren;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmaxim = 19,74m;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 5,00m față de aliniamentul Străzii General Ștefan Holban și pe aliniamentul reglementat la partea de Est a imobilului;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: 3,00m față de limita de proprietate Vestică respectiv 5,00m față de limita de proprietate Nordică;

Pentru toate zonele funcționale se va asigura un minim de 30% spații verzi, cu respectarea prevederilor Deciziei etapei de încadrare Nr.35/27.05.2019, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.2699/1708306/27.02.2019 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1727485/31.05.2019.

Oșe-avizează, favorabil Planul Urbanistic Zonal - STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, / SEQTOîT 1-jCu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale

47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


©

bb.

V

UKAS

tso «xn ■ so i*Kji

001Pagina 3 din 3


STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, SECTOR 1

și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.1022/16/H/24887 din 08.07.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

ISO 9001-BO 14001

001


F

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

Xfffi]

YM

2

334758.522

588824.977

24.162

5

334754.160

585648.762

36.633

8

334717.740

586642.628

24.181

3

334722.412

586818.004

36.617

S(lCc>889.00mp P«121.912m


A

\s\


MS/

f                                                                       o                                     i

/    4---/r'I

a                    /                1

•?____

• 92S3                                   1 f


r.

1    Au         r*'*

\  “ț

Au

v yf

/J ’

1 /ps

l y

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PREZENTUL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM REFERITOR LA PLANUL URBANISTIC ZONAL STRADA ȘTEFAN HOLBAN 38A (NR. CADASTRAL 240928) CONȚINE PREVEDERILE PENTRU SUBZONA DE TIP CB1 (IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI) ADAPTATE LA CONDIȚIILE AMPLASAMENTULUI IN STUDIU SI PROPUNERII DE MOBILARE URBANISTICA: APARTHOTEL IN REGIM 2S+P+5E

CB1

Subzona de tip CB _ zone situate in afara Perimetrului Central, care grupează funcțiuni complexe de importanta Supra-Municipala si Municipala _ respectiv servicii publice dispersate existente în afara zonelor protejate;

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.....

VIZAT SPRE NEe‘CHIMBARE

PLECIND DE LA PREVEDERILE SUBZONEICB1 _ DESTINAȚIE IN CARE ESTE AMPLASAMENTUL IN STUDIU PREZENTUL REGULAMENT DE URBANISM

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

- instituții si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale.

UTILIZARE FUNCȚIONALA PROPUSA PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA ARE CARACTER PUBLIC SPECIALIZAT; RESPECTIV SERVICII HOTELIERE SPECIALIZATE _ APARTHOTEL.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile învecinate;

 • - se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor

 • - în proximitatea aeroporturilor se va respecta avizul autoritatii aeronautice privind condițiile impuse de culoarului de zbor;

ACTIVITATEA COMERCIALA _ ALIMENTAȚIA PUBLICA _ LOCALIZATA LA NIVELUL PARTERULUI, COMPLEMENTARA, VA AVEA UN CARACTER CONDIȚIONAT SPECIFIC INTEGRĂRII IN CATEGORIA DOMINANTA _ APARTHOTEL _ IN RELAȚIE DIRECTA CU ZONA PUBLICA; RESPECTIV STRADA.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice


MOBILAREA URBANISTICA PROPUSA NU VA CONȚINE SUPLIMENTAR ALTE ACTIVITATI CARE NU CORESPUND CARACTERULUI ZONEI; RESPECTIV CARACTERULUI ACTIVITATILOR ADMISE.

SECȚIUNEA n - CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

- se vor rezerva terenuri pentru instituții si servicii publice parcelat în module avand suprafața minima de 1000 mp. si un front la strada de minim 30.0 metri;

AMPLASAMENTUL _ PARCELA DE COLT _ CU AMPRIZE DE 24.18m (SUD), RESPECTIV 36.93m (EST), ARE O SUPRAFAȚA INIȚIALA DE 889,00mp DIN CARE 360,00mp SINT NECESARI, DATORITA GABARITELOR APROBATE, CIRCULAȚIILOR PROPUSE DIN CARE SE VOR FACE ACCESELE.

ASTFEL SUPRAFAȚA DESTINATA ACESTUI SERVICIU PUBLIC SPECIALIZAT DEVINE 529,00mp.


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

\liW SPRE NESCHIMBAREIARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10 metri sau vor fi aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activitatii si de normele

 • - clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime fata de aliniament depăși 20.0 metri (aliniere posterioare)

CONSTRUCȚIA PROPUSA VA OCUPA NOUL ALINIAMENT ESTIC REZULTAT IN URMA EXPROPRIERII PENTRU CIRCULAȚIA PROPUSA SI VA RESPECTA REGLEMENTĂRILE APROBATE CARE PREVĂD RETRAGERE DE 5m LA ALINIAMENTUL SUDIC.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE

 • - clădirile publice se vor amplasa de regula în regim izolat

 • - clădirile care vor alcatui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.0 la aliniament;

 • - în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latura se învecinează cu o clădire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fațada laterala ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumătate din înălțime dar nu mai puțin de 6.0 metri;

 • - clădirile se vor retrage fata de limita posterioare a parcelei la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la comise dar nu mai puțin de 6.0 metri;

 • - distanta dintre clădirea unei biserici si limitele laterale si posterioare ale parcelei este de minim 10.0 metri;


CONFORM PREZENTEI DOCUMENTAȚII CONSTRUCȚIA PROPUSA SE VA RETRAGE FATA DE LIMITA NORDICA (LATERALA) MINIM 5,00m SI FATA DE LIMITA VESTICA (LATERALA) MINIM 3,00m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELA

 • - clădirile vor respecta între ele distante egale cu înălțimea la comise a celei mai înalte dintre ele;

 • - distanta se poate reduce la jumătate din înălțime dar nu mai puțin de 6.0 metri numai în cazul care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi fie de fie pentru alte activitati permanente ce necesita lumina naturala;

EDIFICABILUL PROPUS PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA VIZEAZA UN SINGUR CORP DE CLĂDIRE, IZOLAT PE PARCELA.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim 3.0 metri dintr-o circulație publica;

 • - în cazul fronturilor continue la strada se va asigura un acces carosabil în curtea posterioare printr-un pasaj dimensionat astfel încât sa permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; distanta dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.0 metri.

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

IN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE OPERAȚIONALE IN ZONA AMPLASAMENTULUI STRĂZILE DIN CARE SE FAC ACCESELE AU UN GABARIT APROBAT DE 13m (SUD); RESPECTIV 24m (EST). IN CEEA CE PRIVEȘTE ACCESIBILITATEA PROPUNEREA PRECIZEAZĂ DOUA ACCESE PIETONALE DE-A LUNGUL AMPRIZEI ESTICE SI UN ACCES CAROSABIL LA CAPATUL VESTIC AL

AMPRIZEI SUDICE.

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR..

VIZAT SPRE WESCHIMBARE


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în publice;

  supra/subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini


 • - locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun în construcții si vor fi înconjurate cu gard viu de 1.20 m înălțime;

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanta de maxim 150 metri.

PROPUNEREA DE MOBILARE URBANISTICA A AMPLASAMENTULUI IN STUDIU ASIGURA, CONFORM H.C.G.M.B. 6612006, PARCAREA IN INCINTA (12 LOCURI LA NIVELUL SUBSOLULUI).

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - înălțimea maxima admisibila nu va depăși distanta dintre aliniamente (înălțimi maxime în planul aliniamentului de P+6 pe străzile cu 4 fire de circulație si P+3 pe străzile cu doua fire de circulație)

 • - pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit, înălțimea clădirilor de pe o strada principala cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce si pe străzile secundare care debușează în aceasta pe o lungime de 50.0 metri pe străzile de 4 fire de circulație si pe o lungime de 25 metri pe străzile cu doua fire de circulație sau mai puțin; în acest spațiu se recomanda racordarea în trepte a înălțimii clădirilor de pe strada considerata principala cu înălțimea clădirilor de pe strada secundara daca diferența dintre acestea este mai mare de doua niveluri;

 • - se admite ca la intersecții înălțimea maxima sa fie depășită cu cel mult doua niveluri, retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 6 metri pe o distanta de maxim 15.0 metri de la intersecția aliniamentelor.

EDIFICABILUL PROPUS PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA VIZEAZA UN SINGUR CORP DE CLĂDIRE _ IN REGIM 2S+P+5E SI ÎNĂLȚIMI PE NIVEL SPECIFICE PENTRU APARTHOTEL _ CARE NU VA DAPASIINALTIMEA MAXIMA DE 19,74m (111,14m COTA ABSOLUTA) CONFORM AVIZ A.A.C.R.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform P.U.Z cu recomandarea ca aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relații de co-vizibilitate.

DIN PUNCT DE VEDERE AL ASPECTULUI CLĂDIREA PROPUSA VA EXPRIMA CARACTERUL FUNCȚIUNILOR ATIT PRIN FORMA SI PROPORȚIA El CIT SI PRIN ELEMENTELE DE MODENATURA, ELEMENTELE DE DECOR SI MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE FOLOSITE.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice si la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

 • - în cazul alimentarii cu apa din surse proprii se va obține acordul autoritatii competente

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice.

 • - data fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

DIRECJIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZNR......

VIZAT SPRE NESCHIMBATE


PLECIND DE LA CARACTERUL PUBLIC SPECIALIZAT;

SPECIALIZATE _ APARTHOTEL _ PROPUNEREA SE VA INTEGRA URBAN SI PRIN REȚELELE TEHNICO-EDILITARE.

ARTICOLUL 13 - SPATII PLANTATE

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

 • - se vor identifica, păstră si proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4.0 metri înălțime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori în perimetrul spatiilor publice plantate din proximitate;

 • -  pentru îmbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

 • - parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini si vor fi înconjuratre cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;

 • - în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare iar în zonele de versanti ale comiselor Colentinei si Dambovitei se recomanda speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor

PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU SUPRAFAȚA SPAȚIULUI VERDE ESTE DE MINIM 30%.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea înălțimea de 1.80 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.40 m., partea superioara fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor putea fi dublate de gard viu;

IN CEEA CE PRIVEȘTE ÎMPREJMUIREA AMPLASAMENTUL IN STUDIU VA RESPECTA CELE DOUA SPECIFICITĂȚI ALE VECINĂTĂȚII; RESPECTIV INCINTE PRIVATE ÎMPREJMUITE PE LATURA NORDICA I VESTICA SI CIRCULAȚIE PUBLICA PE LATURILE SUDICA SI ESTICA.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI DE OCUPARE SI UTILIZARE ALE TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 50%

PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU PRECIZEAZĂ O NECESARA OCUPARE DE MAXIM 50%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului dar fara a se depăși CUT maxim - 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 si mai multe niveluri si CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4-niveluri                                        j

jheorgh'fa '  7 i

EA7A n
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURE


Direcția Generală Urbanism și

Direcția Urbanism

JaXTeritoriului


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUIPUZ - STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, SECTOR 1

1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 21.08.2018 - 05.09.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 27.10.2018-11.11.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 12.06.2019 - 27.06.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.;mb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului “URBONLINE”.


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

prin adresa Nr.1660080/13.09.2018;


si


5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

• S-a răspuns solicitărilor


Nr. 1689588/12.12.2018, răspunsul fiind afișat pe portalul UrbOnline;

S-a                      dl.                                               prin adresele

Nr.1662878/21.09.2018 și Nr^53264/0^^OT9^aspunsunl^iinc^!fișate pe portalul

UrbOnline;


 • 6.     Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7.     Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

După obținerea Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. Procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

J


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comișiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 2699/1708306/ 27.02.2019  emis de Direcția Transportă, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

Referitoriae'

urma căruia a fast ei


^omișiei ă, JTrum


Bd. Regina Elisabeta nr.

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roK.


uarea de, mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în t^pei de încadr:               .2019.

—<Lj pbșta! 050013, r 5, București, România

'......ns
£

UKAS

KOTO1-BO1W1

001


Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații cu privire la PUZ-ul descris mai sus care au fost analizate și la care s-a răspuns petenților, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București ari. 12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, SECTOR 1”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

5.

V

UKAS kuwawr muMs

1509001- ISO 14001       001