Hotărârea nr. 68/2020

HOTARAREnr. 68 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 14845/1612/16.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 13/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 75/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 862/1513388/12.07.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 103/24.09.2018;

 • -   Ministerul Culturii si Identității Naționale: avizul nr. 226/U/2019;

>77       ’

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 116/19.12.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1370615/14.08.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București: avizul nr. 3429.453/SSR/BS/18.03.2019;

 • -  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: avizul nr. 34/70875/10.10.2019;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 316.594/31.10.2019;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 14633/07.05.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 416.230/11.04.2019;

 • -  Ministerul Transporturilor - Direcția Reglementări Tehnice și Autorizații de Construire: avizul nr. 9729/25.03.2019;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.3071/23.04.2019;

 • -  Apa Nova București S.A.: avizul nr. RG 91906373/02.05.2019;

 • -  Distrigaz Sud Rețele: avizul nr. DGSR68099/313.160.308/313.337.510/20.12.2018 și nr. 314.643.037/16.12.2019;

 • -  E - distribuție Muntenia: avizul nr. 237777768/18.10.2018;

 • -  Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - R.A.D.E.T.: avizul nr. 68062/23.10.2018;

 • -  Societatea de Transport București: avizul nr. 15223/16.10.2018;

 • -  S.C. Telekom Romania Communications S.A.: avizul nr. 100/05/03/01/4529/29.11.2008;

 • -  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.: avizul nr. 18398/18.03.2019;

 • -  Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A.: avizul nr. R.2/24/575/07.12.2018;

 • -  Societatea Comercială de Transport cu Metroul - METROREX S.A.: avizul nr. M.04.01.01/1058/25.03.2019;

 • -  Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea - Sistemul de Gospodărire a apelor Ilfov - București: avizul nr. 159 - B/10.07.2019;

 • -  Electrocentrale București S.A. - ELCEN: avizul nr. 16380/05.03.2019;

 • -  S.C. Petrotrotrans S.A. Ploiești: avizul nr. 361/26.11.2018;

 • -  Societatea Națională de Transport a Energiei Electrice S.A - Sucursala de Transport București:avizul nr. 16527/23.10.2018;

 • -  Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.:65796/1906/06.11.2019;

 • -  S.C. Luxten Lighting Company S.A.: avizul nr. P. 180/25.03.2019;

 • -  Netcity Telecom: avizul de principiu nr. 10660AL/16.03.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1756433/25.09.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1666019/17301/05.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e),

din Ordonanța de Urgență < modificările și completările uiteCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 85/16.12.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (1 exemplar), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14844/16.112.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


/ SECRETAR GENERAL

1 MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism

>. —


Ca urmare a cererii adresate de SC VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL- urb.

de Proiectant de Urbanism pentru PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI      ________

în București, Sector 6, Calea Plevnei, Nr.147-149, telefon/fax.-, e-mail - , “                         Municipiului

București cu nr. 1752702/05.07.2019, completată cu Nr.1782864/15.10.2019, Nr.1784 Z21.10.2019, Nr. 1790253/06.11.2019, Nr. 1799163/04.12.2019 și Nr.1799689/05.12.2019:e iuUsediul


în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modi'icările și


completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR.___L / Z£.'/2».2019

PENTRU

PLAN URBANISTIC ZONAL "MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCUREȘTIGENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN: București, TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 6, în suprafață totală de 4.161,7025ha (conform Aviz de începere lucrări OCPI Nr.48/2019) (Suprafață studiată S=4.163,83Ha, conform planșe Reglementări Urbanistice, Nr.U03A și U03B), suprafață caracterizată de existența tuturor formelor de proprietate, pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism Nr.862/1513388 din 12.07.2017 cu valabilitatea prelungită pînă la data de 11.07.2020, emis de Primăria Municipiului București.


INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în zona de Vest a Municipiului București, și este reprezentată de întregul teritoriu administrativ al Sectorului 6.


PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018, nr.566/2019 și nr.567/2019), teritoriul este încadrat în următoarele unității teritoriale de referință:

• C - ZONA CENTRALA

U.T.R. CA2- SUBZONA CENTRALA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTITUIRE IN CARE REGULAMENTUL URMĂREȘTE ÎNCURAJAREA INTERVENȚIILOR MENITE SA CONSTRIBUIE LA CONFERIREA ACESTEI SUBZONE STATUT DE ZONA CENTRALA REPREZENTATIVA

POTmax - 60%; CUTmax -3,0 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE

POTmax - 50%; CUTmax - 2,4 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI

POTmax - 70%; CUTmax - 4,5 mp.ADC/mp.teren;

• M - ZONA MIXTA CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVESI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURII, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE SI LOCUINȚE

U.T.R. M2 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE

POTmax - 70%; CUTmax - 3,0 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. M3 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI

POTmax - 60%; CUTmax - 2,5 mp.ADC/mp.teren;

• L- ZONA DE LOCUIT


U.T.R. L1 a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI, SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU (ÎNȘIRUIT) SAU DISCONTINUU (CUPLAT, IZOLAT) DEZVOLTATE IN TIMP PRIN REFACERI SUCCESIVE, ACESTEA REPREZENTÂND O DIVERSITATE DE SITUAȚII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CALITATII SI AL VIABILITĂȚII

POTmax - 45%; CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren (in cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC);

U.T.R. L1 c - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE ÎN NOILE EXTINDERI SAU ENCLAVE NECONSTRUITE

POTmax - 45%; CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren (in cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC);

U.T.R. L1 e - LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOTURI SUBDIMENSIONATE CU / SAU FĂRĂ REȚELE EDILITARE

POTmax - 60%; CUTmax - 1,2 mp.ADC/mp.teren (in cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC);

U.T.R. L2 a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI URBANE ANTERIOARE CU P-P+2 NIVELURI, SITUATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE

POTmax - 45%; CUTmax -1,3 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. L3 a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU f3 - >+4 NIVELURI. FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax - 45%; CUTmax - 2,0 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. L4 a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax - 20 - 45%; CUTmax - 1,3 -1,4 mp.ADC/mp.teren;

• V-ZONA SPATIILOR VERZI

U.T.R. V1 a - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT - PARCURI, GRĂDINI, SCUARURI. PRECUM SI PLANTAȚII DE ALINIAMENT ALE ARTERELOR PRINCIPALE SAU SECUNDARE, PLANTAȚII AFERENTE PROMENADELOR PIETONALE, AMENAJARI LOCALE AMBIENTALE

POTmax - 15%; CUTmax- 0,2 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V2a - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES LIMITAT: GRĂDINI BOTANICE SI ZOOLOGICE


POTmax - 15%; CUTmax - 0,2 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V3a - SUBZONA BAZE DE AGREMENT, PARCURI DE DISTRACȚII. POLI DE AGREMENT (LACURILE GRIVITA. FLOREASCA, DOBROIEȘTI. PANTELIMON. TEL. MORII, VĂCĂREȘTI

POT max cu construcții, platforme, circulații - 30%; CUTmax- 0,35 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V3 b - SUBZONA COMPLEXE Șl BAZE SPORTIVE (STADIONUL GIULESTI. PARCUL SPORTIV DINAMO, COMPLEX SPORTIV STEAUA. STADIONUL PROGRESUL, ARENELE B.N.R.. BAZA SPORTIVĂ PESCĂRUȘUL (BUCUREȘTII NOI). BAZA SPORTIVĂ C.C.C.F. ( BUCUREȘTII NOI - STRĂULESTI), BAZA SPORTIVĂ POLITEHNICA. BAZA SPORTIVĂ GRANITUL, BAZA SPORTIVĂ GRIVITA, CLUBUL SPORTIV METALUL, ALTE BAZE Șl CLUBURI SPORTIVE)

POT max cu construcții, platforme, circulații - 30 %; CUTmax- 0,35 mp. ADC/ mp. Teren;

U.T.R. V4 - SUBZONA SPATII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA


POTmax - cu construcții, platforme, circulații carosabile si pietonale - 15%; CUTmax- 0,2 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V5 - SUBZONA CULOARE DE PROTECȚIE FATĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ


- fără obiect; CUTmax-fara obiect;

SUBZONA PAPURI SI FASII PLANTATE DE PROTECȚIE SANITARAobiect; CUTmax-fara obiect;

DE ACTIVITATI PRODUCTIVE PARCURILOR DE ACTIVITATI


CUTmax volumetric - 4,5 mc/mp teren;


Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
U.T.R. A2a - SUBZONA UNITĂȚILOR PREDOMINANT INDUSTRIALE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 15 mc./mp. Teren, pentru Hmax= 20,00 m;

U.T.R. A2b - SUBZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE SI DE SERVICII

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 15 mc./mp. Teren, pentru Hmax= 20,00 m;


U.T.R. A3 - SUBZONA UNITĂȚILOR MICI Șl MIJLOCII PRODUCTIVE Șl DE SERVICII

POTmax - 60%; CUTmax volumetric - 9 mc./mp. Teren, pentru Hmax= 9,00 m;

U.T.R. A4 - SUBZONA SERE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 9 mc./mp. Teren, pentru Hmax= 9,00 m;

 • • G - ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA

U.T.R. G1 - SUBZONA CONSTRUCȚII SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

POTmax - 50%; CUTmax- 1,8 mp ADC / mp.teren;

U.T.R. G2a - SUBZONA CIMITIRELOR

POTmax - suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7.5-10 mp, din care 15 % circulații carosabile și pietonale, 5 % plantații și 1 % construcții; CUTmax- 0,15 mp ADC / mp.teren;

. S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

U.T.R. S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

POTmax - recomandabil 50%; CUTmax- conform normelor specifice, recomandabil 1,8 mp ADC-/-mp4etșn;

 • • R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

U.T.R. R-ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric- 9 mc./mp. Teren; CUT max - 2,4 mp ADC/mp. Ti

. T-ZONA TRANSPORTURILOR

U.T.R. T1 - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric- 12 mc./mp. Teren; CUTmax - 2,4 mp ADC/mp. Ti

U.T.R. T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE


POTmax - 80%; CUTmax volumetric- 12 mc./mp. Teren; CUTmax - 2,4 mp ADC/mp. teren

Teritoriul administrativ al Sectorului 6 a fost reglementat urbanistic prin PUZ Coordonator Sector 6, aprobat prin HCGMB Nr.278/2013 și HCGMB Nr.2/2016, teritoriul este încadrat în următoarele unității teritoriale de referință:

• C - ZONA CENTRALA

U.T.R. CA2- SUBZONA CENTRALA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTITUIRE IN CARE REGULAMENTUL URMĂREȘTE ÎNCURAJAREA INTERVENȚIILOR MENITE SA CONSTRIBUIE LA CONFERIREA ACESTEI SUBZONE STATUT DE ZONA CENTRALA REPREZENTATIVA

POTmax - 60%; CUTmax -3,0 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE

POTmax - 50%; CUTmax - 2,4 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI

POTmax-70%; CUTmax-4,5 mp.ADC/mp.teren;

 • • M - ZONA MIXTA CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURII, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE SI LOCUINȚE

U.T.R. M2 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE

POTmax - 70%; CUTmax - 3,0 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. M3 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI

POTmax - 60%; CUTmax - 2,5 mp.ADC/mp.teren;

 • • L- ZONA DE LOCUIT

U.T.R. L1 a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2+M NIVELURI. SITUATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE PE PARCELAR TRADITIONAL/SPONTAN

POTmax - 45%; CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren (in cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC);

U.T.R. L2 a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI URBANE ANTERIOARE CU P-P+2 NIVELURI, SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax - 45%; CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren;

U.T.R. L3 a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI. FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax - 40 - 45%; CUTmax - 1,3 - 2,0 mp.ADC/mp.teren;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

UKAS

Tel: 021.305.55.00

ti rC>

http://www.pmb.ro

MANACCMSVT

5WTTM5

ISO 9001 • tso 14OO1

001

U.T.R. L4 a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax-20 - 45%; CUTmax- 1,3 -1,4 mp.ADC/mp.teren;

 • • V - ZONA SPATIILOR VERZI

U.T.R. V1 a - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT - PARCURI. GRĂDINI, SCUARURI, PRECUM SI PLANTAȚII DE ALINIAMENT ALE ARTERELOR PRINCIPALE SAU SECUNDARE. PLANTAȚII AFERENTE PROMENADELOR PIETONALE, AMENAJARI LOCALE AMBIENTALE

POTmax - 15%; CUTmax- 0,2 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V1 m - SPATII VERZI PUBLICE CU ACCENTE COONSTRUITE ÎNALTE -cf. PUZ Nod Intermodal Răzoare - Calea 13 Septembrie aprobat prin HCGMB Nr,211/08.05.2008

POTmax -15%; CUTmax- 0,2 - 5,0 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V2a - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES LIMITAT: GRĂDINI BOTANICE SI ZOOLOGICE

POTmax - 15%; CUTmax - 0,2 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V3 a1 - SUBZONA BAZE DE AGREMENT. PARCURI DE DISTRACȚII, POLI DE AGREMENT CU POT MAXIM 30%

POTmax - 30%; CUTmax- 0,35 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V3 a2 - SUBZONA BAZE DE AGREMENT, PARCURI DE DISTRACȚII, POLI DE AGREMENT CU POT MAXIM 10%

POTmax - 10%; CUTmax - 0,35 mp ADC/mp teren;

U.T.R. V3 b - SUBZONA COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE

POT max cu construcții, platforme, circulații = 30 %; CUTmax- 0,35 mp. ADC/ mp. Teren;

U.T.R. V4 - SUBZONA SPATII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA

POTmax - cu construcții, platforme, circulații carosabile si pietonale - 15%; CUTmax- 0,2 mp ADC/mp teren; U.T.R. V8 - SUBZONA PAPURI SI FASII PLANTATE DE PROTECȚIE SANITARA

POTmax - fără obiect; CUTmax-fara obiect;

 • • A- ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

U.T.R. A1 - SUBZONA PARCURILOR DE ACTIVITATI

POTmax -40%; CUTmax volumetric - 4,5 mc/mp teren;

U.T.R. A2a - SUBZONA UNITĂȚILOR PREDOMINANT INDUSTRIALE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 15 mc./mp. Teren;

U.T.R. A2b - SUBZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE SI DE SERVICII POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 15 mc./mp. Teren;

 • • G - ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA

U.T.R. G1 - SUBZONA CONSTRUCȚII SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA POTmax - 50%; CUTmax- 1,8 mp ADC / mp.teren;

U.T.R. G2 a - SUBZONA CIMITIRELOR DIN AFARA ZONELOR PROTEJATE

POTmax - suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7.5-10 mp, din care 15 % circulații carosabile și pietonale, 5 % plantații și 1 % construcții; CUTmax- 0,15 mp ADC / mp.teren;

 • • S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

U.T.R. S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

POTmax - recomandabil 50%; CUTmax- conform normelor specifice, recomandabil 1,8 mp ADC / mp.teren; U.T.R. S1.1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

POTmax -40%; CUTmax-2,2 mp ADC / mp.teren;

 • • R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE U.T.R. R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric- 9 mc./mp. Teren; CUT max - 2,4 mp ADC/mp. teren

 • • T - ZONA TRANSPORTURILOR

U.T.R. T1 - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric- 12 mc./mp. Teren; CUTmax - 2,4 mp ADC/mp. teren

U.T.R. T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric- 12 mc./mp. Teren; CUTmax - 2,4 mp ADC/mp. teren

Aviz Preliminar Nr. 103/24.09.2018


P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriulu și urbanismului actualizată, Lit.b, Alin.5, Lit.a și Art.47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București:

CENTRALAU.T.R. CA2- SUBZONA CENTRALA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTITUIRE IN CARE REGULAMENTUL URMĂREȘTE ÎNCURAJAREA INTERVENȚIILOR MENITE SA CONSTRIBUIE LA CONFERIREA ACESTEI SUBZONE STATUT DE ZONA CENTRALA REPREZENTATIVA

POT max - 60%

CUTmax -3,0 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

U.T.R. CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE

POTmax- 50%

CUTmax - 2,4 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

U.T.R. CB1.1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN ZONA DE LOCUINȚE, ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

POTmax - 50%

CUTmax - 2,4 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

U.T.R. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI

POTmax - 70%

CUTmax - 4,5 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - conform pct.10 din RLU aferent

 • • M - ZONA MIXTA CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURII, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE SI LOCUINȚE

U.T.R. M1 - SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ ÎN ZONA PROTEJATĂ

Conform PUZ Zone Protejate Construite aprobat prin HCGMB Nr.279/2000

U.T.R. M2 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ACCES LA INFRASTRUCTURA MAJORA

POTmax - 70%

CUTmax - 3,0 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

U.T.R. M3 - SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU

POTmax - 60%

CUTmax - 2,5 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - conform pct.10 din RLU aferent

 • • L- ZONA DE LOCUIT

U.T.R. L1 a - LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE ÎN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU (ÎNȘIRUIT) SAU DISCONTINUU (CUPLAT, IZOLAT) DEZVOLTATE IN TIMP PRIN


PREZENTÂND O DIVERSITATE DE SITUAȚII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL VIABILITĂȚII

POTmax-45%

CUTmax - 1,57 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - P+2+M/P+2+3Er

U.T.R. L1 e - LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOTURI SUBDIMENSIONATE

POTmax-60%

CUTmax - 1,2 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - P+2+M/P+2+3Er


A0


U.T.R. L3 a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax - 40%

CUTmax - 2,0 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

U.T.R. L4 a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

POT max - 20%

CUTmax - 1,4 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

• A- ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

U.T.R. A1 - SUBZONA PARCURILOR DE ACTIVITATI

POT max -40%

CUTmax volumetric - 4,5 Rhmax - 12,00 m.

U.T.R. A2a - SUBZONA

mc/mp teren.

UNITĂȚILOR PREDOMINANT INDUSTRIALE

- PARCURI, GRĂDINI,

POTmax - 80%

CUTmax volumetric - 15

Rhmax -20,00 m

U.T.R. A2b - SUBZONA

mc./mp. Teren,

UNITĂȚILOR INDUSTRIALE SI DE SERVICII

POTmax - 80%

CUTmax volumetric - 15 mc./mp. Teren,

Rhmax -20,00 m

• V - ZONA SPATIILOR VERZI

U.T.R. V1 a - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT -

SCUARURI, PRECUM

SI PLANTAȚII DE ALINIAMENT ALE ARTERELOF

3 PRINCIPALE SAU

SECUNDARE, PLANTAȚII AFERENTE PROMENADELOR PIETONALE, AMENAJARI LOCALE

AMBIENTALE

POT max - 15-30%

CUTmax- 0,2 -0,35 mp ADC/mp teren

Rhmax - P+2 (11,00 m)

U.T.R. V1 M - „ZONA RĂZOARE” - SPATII VERZI PUBLICE CU ACCENTE CONS'

rRUITE ÎNALTE - CF.


PUZ NOD INTERMODAL RAZOARE - CALEA 13 SEPTEMBRIE APROBAT PRIN HCGMB Nr.211/08.05.2008

POT max - 15%

CUTmax- 0,2 - 5,0 mp ADC/mp teren

Hmax - conform pct.1O din RLU aferent

U.T.R. V2a • SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES LIMITAT: GRĂDINI BOTANICE SI ZOOLOGICE

POTmax -15%

CUTmax - 0,2 mp ADC/mp teren

Hmax - P+2


U.T.R. V3 a1 - SUBZONA BAZE DE AGREMENT. PARCURI DE DISTRACȚII, POLI DE AGREMENT CU POT MAXIM 30%

POTmax - 30%

CUTmax- 0,35 mp ADC/mp teren

Hmax - P+2

U.T.R. V3 a2 - SUBZONA BAZE DE AGREMENT, PARCURI DE DISTRACȚII, POLI DE AGREMENT CU POT MAXIM 10%

I


. ...... 10%

CUTmax - 0,35 nip ADC/mp teren

Hmax- 10,00 m

U.T.R. V3 b - SUBZONA COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE

P.O.T. maxim cu construcții - 50% cu suplimentare pentru circulații platforme - 20%, conform HGR 525/1996 republicata cu modificările si completările ulterioare

C.U^j maxim - conform normelor specifice in vigoare sau tema beneficiarului


•Z

UKAS MANAGEMENT SVSTCMX

ISO 900! ■ SO 14001      001


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Rhmax - P+2.

U.T.R. V4 - SUBZONA SPATII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA

POTmax-cu construcții, platforme, circulații carosabile si pietonale- 15% CUTmax- 0,2 mp ADC/mp teren

Rhmax - P+2

U.T.R. V8 - SUBZONA PAPURI SI FASII PLANTATE DE PROTECȚIE SANITARA

POTmax - fără obiect

CUTmax - fara obiect

Rhmax -P + 2

• G - ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA

U.T.R. G1 - SUBZONA CONSTRUCȚII SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

POT max - 50%.


CUTmax- 1,8 mp ADC / mp.teren

Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

U.T.R. G2 a - SUBZONA CIMITIRELOR ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE

15% va fi rezervata


POTmax - suprafața totală pentru un loc de veci va avea între 7,50 - 10,00 mp, din care circulaților carosabile și pietonale, 5% plantațiilor și 1% construcțiilor.

CUTmax- 0,15 mp ADC / mp.teren

Rhmax - Nu e cazul

• S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

U.T.R. S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

POT max - 50%

CUTmax - 1,8 mp ADC / mp.teren

Rhmax - Fara precizări.

U.T.R. S1.1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ UTILIZĂRI COMPLEMENTARE SERVICIILOR DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

POTmax -40%

CUTmax-2,2 mp ADC / mp.teren.

Rhmax - P+8 (32,00 m)

U.T.R. S1.2 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ LOCUINȚE DE SERVICIU

POTmax -50%

CUTmax-2,5 mp ADC / mp.teren

Rhmax - P+14 (45,00 m)

U.T.R. S1.3 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ SERVICII DE SANATATE

POTmax -70%

CUTmax-3,0 mp ADC / mp.teren

Rhmax - P+11

U.T.R. S1.4 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ SERVICII DE SPORT SI


AGREMENT


POTmax -20%

CUTmax-0,5 mp ADC / mp.teren Rhmax - P+2 (15,00m)

 • • R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE U.T.R. R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE POTmax - 50 - 80%

CUTmax volumetric- 9 mc./mp. Teren CUT max - 2,4 mp ADC/mp. teren Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

 • • T - ZONA TRANSPORTURILOR

U.T.R. T1 - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE POTmax - 50 - 80%U.T.R. T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

POTmax - 50 - 80%

CUTmax volumetric- 12 mc./mp. Teren

CUTmax - 2,4 mp ADC/mp. teren

Rhmax - conform pct.1O din RLU aferent

SPAȚIILE VERZI: conform Deciziei Etapei de încadrare Nr.116/19.12.2018 emisă de ANPM - APMB.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.17301/1666019/05.04.2019 emis de Direcția Transporturi.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1756433/25.09.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - 'MODIFICARE Șl ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCUREȘTI” cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism 1 aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism Nr.862/1513388 din 12.07.2017 cu valabilitatea prelungită pînă la data de 11.07.2020, eliberat
Număr identificare pe


Nr.crt in

LMI


UTR-uri aflate sub incidența sitari artieologlce si zone de


500 m


rcilindru=500m iprafata de protecție)R con =15000m ma de protecție)


^-ZONE DE REFERINTA AERONAUTICA


TDTAL-C

-WMIXTA CONȚINÂND INSTITUȚII, servicii si echipamentepubuce,

SHW Eli DE INT 0TES GHfHLAL (SfflV IDI

MANAG0TIALE. TEHNICE PROFESIONALE SOCIALE COLETIVESI PffiSONALE COMHTT, HUTHURI, RESTAURANTE

RECREERE) ACTIVITATI PRODUCT IV EMICI-

NffiOUlANIE


BILANȚ TERITORIAL COMPARATIV

PUZ CODROOMATDR SECTOR 6 PUZ COORDONATOR SffiTDR

APROBAT IN 2016          6 VERSIUNEA 2019


SUPRAFAȚA Ha

■7b LI


CAZ - SUBZONA CENTRALA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CDNSTITUIRE CB ■ ZONE SDUATE IN AFARA PERMTRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ fUNCTIUNI COM>LEXE DE IMPORTANTA SUPRAMJNICIPALA SI HJNEIPALA C8I ■ SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE N AFARA ZONELOR PROTEJATE


COI.I - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE. IN CARE ESTE PERMSA LOCUIREA

C03-SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI


M2 - SUBZONA MXTA SITUATA IN AFARA LIMFELOR ZONEI PROTEJATE. CU CLĂDIRI AVAND REGIMDE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI WALTIM MAXIME OE P-14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE


M3 ■ SUBZONA MXTA SITUATA IN AFARA LIMFELOR ZONEI PROTEJATE, AVAND REGN DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNALT IM MAXINE OE P+4 NIVELURI


 • 23.47

 • 23.47


1.215,35


31,16


1.228,89


29,51


1223


W TT

PROPUNHTI VALORI PATRIMONIU CDNSTRU1T PBiTRU CLASARE


Număr identificare pe


plan nr. UD3-Reglementeri Urbanistice


ANEFS - Fostele Grajduri Regale

Ansamblul de feste locuințe tip.astazi ambulatoriu pentru copi Cotroceni si căminul 303

Institutul Politehnic București___________

Biserica "Sfinții Apostoli Petru si Pavel -

Belvedere" - "C.A.M" - "Regie"________

T rezoreria Sector 6


Șoseaua de Centura in zona comunei Domnești din județul Ilfov


Ansamblul de locuințe tip Vasile Mlea-Drumul T aberei-Bd. T imisnara


Intre Fortul 17 Domnești si Fortul 18 Chiajna _________pe Șoseaua de Centura_________

Cvartalu de locuințe tip cuprins intre Bd. T imisoara la N. str. Vasile Mlea la V. Bd. Drumul T aberei la S si blocuri bara din a


doua jum. A sec. XX la E. Calea Giulesti nr. IIIA


Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Giulesti-Sărindar


Biserica "Sf. Nicolae" - Giulesti-Sarbi - Veche

Biserica Sf liie ■ Grant


Uzinele Grozăvești


din Cimitirul Vechi. Calea Giulesti nr. 455A/0rumul Fantana Difer


Falcfe nr.55 str. Orșova nr.4


deceniile 3-4 secXX


CBI, Lla hBa, L4a, SI

L3a.M2 R


CB1.M3


f. X

 • 1 330630305

 • 2 330600432

 • 3 330548 442

 • 4 33053X405

 • 5 330679254

 • 6 330564905

 • 7 33O52L32O 3 330)92344 9 330474234

 • 10 330459992

 • 11 330439.081

 • 12 330)00.609

 • 13 330397.120 330391 301 330434 642 330420 324 330421077 330446.962 3304S9.612 33047X421 330464,532 330464.413 330453123 330451437


J4

J5

J7

.!?

 • 19

 • 20

21

22

23

.24


23 330437.690

 • 26 330398044

 • 27 330359.432

23 330334,692

 • 29 330442087

 • 30 330423347 jl

J2 .33


 • 35

 • 36 330336616

 • 37

^9

40

^1

 • 42

 • 43


330296866

330297.231 330285624 330280 776 330305 099 330289.625 330294,351


 • 44 330300 517

 • 45

 • 46 330282.980

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51


 • 52 33025X167

 • 53 330257 399

 • 54 330264.609

33026X041 330266,193 330250655 330214.161 33020X833 330234.342 330227.862 330223.946 33023X 645 330230.244 330217.538 330200653 33019 1 903 330134.941 330173 816 33017X 365 330184555 33019X 204


55 J6 ,57

 • 58

 • 59 .60

61

J62

63 ^4

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

69 n

 • 71

 • 72


73 3301SL641 33019X 336

 • 75 330192 235

 • 76 330189.663 J7

ra 79 30


' 330180.534 I 330157.235

 • > 330149.847 ) 330173.277 i 330158582 330167.949 I 330152 639 i 330231920 i 330129.949 i 330126089 ' 330147.572 i 330143550 i 33014 1 715

 • > 330138 617 i 330138 383 i 330135955 i 330135553 i 330131.087 330140.333 1 330132855 ' 330125.831 I 330107.441 i 330101 093 I 330118096 . 330104 526 ! 330096269 i 330088840

330071 517 330064.819 330081879 330063.255 330052 725 330035 926 330027.736 330037.157 330029 166 330043 124 330038080 330040 395 330025604 330008324 329996 849 330007.383 330007.160 329978 586 329962747 329955603 329971566 329957.715 329942776 329927.433 329921389 329924,416 329936712 329930973 329926621 329921608 329926809 329917,873 329914.627 329915220 329909.640 329909223 329897.307 329890933 329885.145 329944,675 329945177 329945740 329946422 329947.049 329947.468 329947.395 329946952 329944.911 329933669 329929.507 329918618329906586329900559329891 737329877.833329870134329868804329861870329848119329833 525329829.643329828977329827.598329836338329832786 ! 329825062 i 329809.723 ! 329811369329801193329790917329791 628 329784.850 329780 490 329768479 329765582 329764 511


81

82

 • 83

 • 84

 • 85

 • 86

87

83

 • 89

 • 90

 • 91

 • 92

 • 93

 • 94

 • 95

 • 96

 • 97

 • 98

 • 99

100

101

102

 • 103

 • 104

 • 105

 • 106

 • 107

 • 108

 • 109

 • 110

111

112

 • 113

 • 114

 • 115

 • 116

117

113'

119:

120:

121'

122:

123:

124 :

12S:

126:

127:

128:

129:

130:

131:

132:

133:

134;

135:

136:

137;

138;

139:

140;

141;

142;

143;

144;

145;

146;

147;

148;

149;

isoi

 • 151 ;

 • 152 j

153;

154;

155;

1561

157;

158;

159;

160;

 • 161 i

 • 162 1

163 î

im:

165 i

166;

167;

168 ■ j»i

170;

171 3

172;

 • 173 3

 • 174 ;

175;

176:

177;

173 i

179;

 • 180 '329756202

 • 181

182

183

 • 134

 • 135

 • 136

187

183

 • 189

 • 190

 • 191

 • 192

 • 193

 • 194

 • 195

 • 196

 • 197

 • 198

 • 199


582131.950 582108160

 • 582019.633

 • 582015.339 582012099

 • 581993.633 581981.1<B 581973.356 581967.428 581958.723 581942667 581941256 581955.542

 • 581923.878 582009.146 582011.7SS 582020858 581984,096

 • 581989.879 582012015 S82011 298 582026.244 582024.067 582061.424 5820)5.435 582029.227 582040.062 582076.135 582112806 S82160818

 • 582233.625 582225.984 582223 340 582215.846 582217,277 582200.688

 • 582199.626 S82194712

 • 582208.652 582218.758 582255.500 582257.544 582260.636 582276.191 582271595 SS2292.82S

 • 582282.339 582293.790 582303.744 582340669 582342.468 582343.423 582346.143 582345.432 582346004 582382.397 582366846 582378.427 582388.884 582403.796

 • 582414.653 582419.285 582430.635 582425.238 582418.033 582437.990

 • 582454.654 582452024 582463617 582466422 58242 1914 582500.982 582506795 582514.314 582513.258 582S26.140


582566448 582578059 532594.079 582599.509 582598170 582602.934 582602.781 582606.231 582606026 582613.017 532619.921 582629.924 582639.331 532626467 582636502 5826)8808

 • 532667.556 532679.039 532689.117 582676.770 582686.766 582698646 582724.580 582739.053 682726410 582736139 58274L964 582753.201 582762.780 532772,650 582775,319 582795.505 S82779.300 582788800 S82797.240

 • 582797.556 S82836.907 582825.164 582835.517 582846.610 582866.042 582385.861 582874.103 5S2883.08S 582885.211 582394.265


582927.784 582927.021 582922.976 582923.663 582914.701 582923.383 S8293Q121 582922.453 S82972.854 682973.387 582974.282 582976.584 582977.342 582978.644 582980.866


329744.160 329719.783 329718002 329700 354 329700 087 329692389 329739.306 329767.009 329824.849 329837 996 329744.008 329728 647 329718817 32971LO16 329687.02329636233 329628618 329612953 3296C6 276


357

353 39>

.160..

 • 361 T

 • 362

 • 363


Y_____

__________ 584634.216 328315.726 S84656 835 328339,241 584663.274 328311.751 584667.206

328376106 581642475

581625.308


328405.636 328452.442 584610.805

__1128529.349 '584625.552

361 328559.3441584625.948

 • 365 328561.632 __________

 • 366 328565.083 '584664,268 328581.712


 • 367

 • 368 328563.923 584732 827

 • 369 323493.840 '584735.438

310 323434.599

 • 371 323425.634

 • 372 ________

373'328311.787

 • 374 323314.859 _________

 • 375 328306.557 534725.742

 • 376 328307,733 534719 538

 • 377 328282 570 534704.885

 • 378 328275.876 '584709.531

 • 379 328267.367 584715.436 380’328253.542


------ 584721.105

381 [328256212 584722590 584722797 584726.301 584732 969

S84736.962


382 32325X 7X7

3X1 3232)9.696

33) 328238.389

 • 335 323230.978 ........

 • 336 328221.906 584741.629

 • 387 328216.472 Ș847-44.3O5

 • 388 328207,617 '584743,416

339 323206.569


 • 714 ________ _______

 • 715 32S958.0SS (584651.3S3

 • 716

 • 717

 • 718

 • 719

 • 720   ......

 • 721 325907.734

 • 722

 • 723 325890.9571-________

 • 724 32S87S.527 S84617.103

 • 725 32S87Q.4O4 (584611.641

 • 726

 • 727

 • 728

 • 729

 • 730 _______

 • 731 325360.166

232 325856563   .......

 • 733 325843.981 S34549.203

 • 734 32SS40.390 584S49.0B2

 • 735 32SS36S4S

 • 736


______ X________ ________

 • 1066 327326.593 57B268664

 • 1067 322329.331 573285.936

 • 1068 327334 089 S78313.39S 106S 327338382 678370.066 1070 327338945


 • 1071 32734 L779 578433.170

 • 1072 ________ ________

 • 1073 32734L983 'S78466.328

 • 1074 327346.309

 • 1075 327346434 578523.46?

1076:

1077:

1078: 1079.

 • 1080 i

 • 1081 L_________     _______

 • 1082 '327362872 (578713.94?

 • 1083

 • 1084

 • 1085 327367.635 578771.941

 • 1086 327369.323 578813.391

 • 1087 327370.763 578836.238

 • 1088


578561 758

________ 573585.761

327353.843 S7S601463

327357.184 578642.621

327359.102 578668.010

578679.599


Y

S77729.6S4

577744.392

577729.203

577301073

577935.433

577921131

578013525

578025.294 - ___ 573069,207

330774,134 S7S2S5.S98 331194.567 578621602

?'S71i>41

573776.948
Ț422

 • 1423

 • 1424 330240 099

 • 1425 330399.153

 • 1426

 • 1427

 • 1428

 • 1429

 • 1430

 • 1431

 • 1432 331257.406

 • 1433 331310535

 • 1434 331360.636  ........

 • 1435 3314114S9 573831.0»

 • 1436 331459.825 51

 • 1437 331490315 ?

 • 1438 331S16447

 • 1439 331536.365

 • 1440 331546.594 579315, U4

 • 1441 331663.752 '579433.209

 • 1442 331S6S.463

 • 1443 331572.113

 • 1444 331375.857 __________

 • 1445 331576.40? 579543,147

331576.925 331580.086 331532.260 331582 922


__1 32737L394 578841.438 1089 327374.878 S7B37Z739

327376.3741 _______7

— _ 327379.239 57893S.51Î

 • 1092 '327334.488 578988.493

 • 1093 '327336.92? 579020.844

327333.363 579040.475

327339.5331579047.392

327390.732


579551.482 579598161 579613.246 579630.397 579643093 579653.261 579657.251 579663728 579673.203 579682.615 579687,497 57969? 386 579722.551 579751.763 579774.515 579795,628 579819.297

S7984L820

579869.580 331558487 519885.675


___733 325812.609 534543,143 ___739 325799.477 [S34547.693 __740_________ _______ ___741 325776.054 IS84S49.395 ___742 ___743 ___744 745 746

___747:

743 :

749 : ___țșo: ____751: ____752: ____733 : ____754: 755;

756: 7S7: ___758: ___ȚȘ9: ___76oi ____761: ___762: ___763: ___764:

765: 766767763769: ____770 : 771: ___772;

773: ____774 : ___77ș; ___776: ___777;

773;

___779: 730:

____7Bi; ___7Ș2 ; ___733: ___734 ; __7»;

736 : ___737:

788 ;

___739; 790;

___791;

792 1

____793 ; ____794 ; ___795 ; ___796; ___797; __7»;

___799; ___800; soi;

___802 ; 803;

304; sos; ___806; __®7;

308;

 • 809

 • 810 811

___812 __813

814 __815

816

 • 817

 • 818

 • 819

 • 820 821

___822

 • 823

 • 824

 • 825

326

827 __828

829

___830

 • 831

 • 832

 • 833

 • 834

 • 835

 • 836

 • 837

 • 838

839'

840

 • 842

 • 843 : __844

846 :

842 : 8438498So851852853:

„854 :

855: 856857858859860 : ___S6i; __^2:

863: 864 ;

8651

866:

8671 863:

 • 869

 • 870871;

 • 872

 • 873 î 

87SÎ 876877878879 ;

880: 831882;

 • 883 ;

 • 884 8ss886882 : 838:

 • 839890891892:

893 : 894:

895 î

__896:

897;

893: 3999oo901;

 • 902 ;

 • 903 1

904; 9059061

907;

908;

909; 910911;

 • 912 î

 • 913 î 914915 î 916917;

 • 918

 • 919 î 920;

 • 921

 • 922 ■ 923;

 • 924

 • 925

 • 926 î 927;

 • 923

 • 929

 • 930

 • 931

 • 932

 • 933

 • 934

 • 935

 • 936

 • 937

 • 938

 • 939

 • 940

941: 9429439449459469479489499509si952953:

 • 954

 • 955

 • 956

 • 957558959:

 • 960

 • 961

 • 962

 • 963

 • 964

 • 965

 • 966

 • 967

 • 968

 • 969

 • 970

 • 971

 • 972

 • 973

 • 974

 • 975

 • 976

 • 977

 • 978

 • 979

 • 980

 • 981

 • 982

 • 983

 • 984

 • 985 98693798898999099199299399499S996997998999:

îooo: 1001100210031004îoos10061007îoos1009îoioionion1013ioi41015101610171018101910201021;

 • 1022 i

 • 10231024Π102510261027 ; 102și 102910301031;

 • 1032

 • 1033

 • 1034

 • 10351036;

 • 1037 327246.700

 • 1038

 • 1039

 • 1040

 • 1041

 • 1042

 • 1043 104410451046:

 • 1047

 • 104810491050:

 • 1051

 • 1052

 • 1053

 • 1054

 • 1055

 • 1056

 • 10571068105910601061106210631064; 10651


 • 1094

 • 1095

 • 1096 _______

 • 1097 327392.969

 • 1098

 • 1099

 • 1100 1101 1102 11031104110511061107nos1109monu111211131114im11161117ins1119mo112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135nas113711381139114011411142ii431144;

1145: 1146114711481149nsonsi;

1152115311541155115611571158;

1159; ii6o11611162;

 • 1163

 • 1164

 • 1165

 • 1166

 • 1167

 • 1168

 • 1169 327878.564

 • 1170 327880.957

 • 1171

 • 1172

 • 1173

 • 1174

 • 1175

 • 1176

 • 1177

 • 1178

 • 1179

 • 1180 1181 1182 1183 118411851186 .

118?: 11381189H9o1191119211931194119511961197119811991200 î 1201;

1202: 1203noi1205;

1206; 120712081209;

1210: i2ii12121213;

1214; i2is1216;

1217;

1218 î 121912201

 • 1221 î

 • 1222 ■ 1223Π12241225Π12261227 î 12281

 • 1229

 • 1230

 • 1231

 • 1232

 • 1233

 • 1234

 • 1235

 • 1236

 • 123712381 ■ 1239 M

124ol328936789 124112421243:

 • 1244

 • 1245

 • 12461247:

 • 1248

 • 12491250125112521253:

 • 1254

 • 12551256:

 • 1257

 • 1258

 • 12591260i26i126212631264Π126S1266126712681269Π1270;

 • 1271

 • 1272

 • 1273

 • 1274

 • 1275

 • 1276

 • 1277

 • 127812793

 • 1280

 • 1281

 • 1282

 • 1283

 • 1284

 • 128512863

 • 1287

 • 1288

 • 1289

 • 1290

 • 1291

 • 1292

 • 1293

 • 1294

 • 1295

 • 1296

 • 1297

 • 1298

 • 1299

 • 1300

 • 1301

 • 1302

 • 1303

 • 1304 1306

 • 1306

 • 1307

 • 1308

 • 1309

 • 1310

 • 1311

 • 1312

 • 1313

 • 1314

 • 1315 131613121318: 1319: 132013211322132313241325132613271328:

 • 1329

 • 1330

 • 1331

 • 1332

 • 1333

 • 1334

 • 1335

 • 1336

 • 1337

 • 1338

 • 1339

 • 1340

 • 13411342:

 • 1343 .

 • 1344 :

 • 134513461347134813491350135113521353135413551356135?13581359136013611362:

 • 1363 ;

 • 13641365136613671368136913701371137213731374;

 • 1375

 • 13761377;

 • 1378

 • 137913801381:

 • 1382

 • 1383

 • 1384

 • 1385

 • 1386138?|: 1388-: 13891: 1390139113921393139413951396139713981399 330104.296 1400;

 • 1401

 • 1402

 • 1403

 • 1404

 • 1405

 • 1406 330087.138

 • 1407 330083.815

 • 1408

 • 1409

 • 1410

 • 1411

 • 1412

 • 1413

 • 1414

 • 1415

 • 1416

 • 1417

 • 1418

 • 1419

 • 1420


 • 1450 331S83.947 1451145214531454145514S6145714581459 : 1460: 14611462146314641465146614671468146914701471;

 • 1472

 • 1473

 • 1474

 • 1475

 • 147614771478147914801481143214331484148514861487; 1483 j 1489;

 • 1490 i

 • 1491 j

 • 14921493149414951496149714981499isopisoi1502:

 • 1503 i

 • 1504isos15061507isos1509i5io1511151215131514ISIS î isi61517151815191520152115221523:

 • 1524 :

 • 1525 : 1526:

 • 1527 ;

 • 15281529153015311532:

.1Ș33:

 • 1534 ;

 • 15351536153715331S39; 1540 ; 15411542 ; 1543; 154415451

"1546;

 • 1547 ;

 • 15481549;

 • 1550 ;

 • 1551

 • 1552

 • 1553

 • 1554

 • 1555

 • 1556

 • 1557

 • 1558

 • 1559 156015611562156315641565156615671568:

 • 1569 :

 • 1570iS7i157215731574157515761577: 1578:


‘ 7906C 579081 832 579121598 579133.078 579162.538 579171.011

 • 579204.797 579229.040 579250. U4 579271.123 579307.344 579337.424 579359.198 579331-799 579408130 579428 786 579450486 579470.991 579491.910 S795O5.161 579512.635 579S23.O76 579752.802 579929.S51

 • 580022.798 580044.419 580069.493 580119.130 580136.014 580202.093 580265.411 560299.476 S8036L532 S8O429.671


331S84.713 331584.581 331584.682 331584 840 331583.733 331583.103 331582.532 331580809 331581.121 331578.056 331574.429 331570.795 331S66755 331563.170 331562.017


325768.163 584551.239 32S742.228 325739.S05 [534556.45? 325726.368 32S713.136 32S717.719 32571L4S1 325712.597 32S707.290 325702.497 325696.803 325699.649 325690259 325683.927 325681.425 325673.110

 • 325667.473

 • 326644.473 32S643.467 325630.234 325616.072 325604.622 325609.17S 325603 257 325597.627 325586.847


327395.540 327396323

 • 327398.899 327400 264 327402.080 327404,158 327405.665 327407.213 327410,353 327412.732 327414,495 327416309

 • 327418.626 327419.848

 • 327421.899

 • 327423.313 327425,349 327427.076 327427.818 327428.061 327446197 327478.957 327486145 327477.388

 • 327479.314 327483.469 327484.530 327490.08S 327495.439 327497.695 327502.831 327508.506 327509.597 327S13.767 327515.058 327516449 327517,542 327519.451 327S20.888

 • 327521.627 327522.268 327524.632 327528363 327529.783 327530551 327531.384 327532.466 327534.086 327536513 327537.912 327540018 327543.752 327547.330 327553.178 327558281 327563.387 327566.561 327571.044 327593.778 327643.945 327695.533 327740.613 327761.953 327783.038 327792.156 32780L023 327806.131 327826738 327327.641 327866.126 327873.210


1 S84S33000 î 534536684

 • > 534545.598 F 534548.785 ' 584551.429

 • > 534554.264 F 534544.042 F S84546087 1 584552037 ) 584550.997 F 534560 330 F 584SS6631

 • > 584562725 F 534553.256 F S84567.056 SS456S.73S F 584575.014 ( 534555.873 F 584S64.845 F 584571.151 F 584575,434 F 584578450 534534,224 ) 534553.031 ' 584558482 i 584555.278 F 534547.554 1 534547.555 F 584547.295 i S84S34.810 F 584542719 F 584546181 F 584527.964 F S84S23.002 F 584512.236 i 584505.829 F 584500895 ! 584492.958 F 584493.176 F 534493.879 F 584495.976 F 584499.155

 • > 584S2OQ18 534539.156

F 584517.785 F 534492226 ' 584492236 I 534487.893 F 534486002 F 534480647 F 584481.464 584484.545 i 584SS3.379 1 584579.427 î 584595.008 i 584593.513

 • > 584582991 [ 534582.813 î 534546687 F 534546.5S0' F 534571,240 ( 584570324 i 584572852 [ 584572281 F 584568714

I 534565466 I 584532242 534547.292 ' S845S2.753 I 584475.288 : 534469.205 : SB4464.676

 • 554462.830

i 584459.663 S844SS.600 584440.957 584442087

' 534364.021

 • 534374.139

 • 584235.671 584228.590 534222360 534216983 584241.463 534236675 584268869 584260409 SS4194.918 584139.551 534160971 584138123 584127,564 534113.693 584088592 584098790 584085.739 584086.002' 584117.956 584114.698 5841CS 144 53)162046 584114. U3 534127,824 534039.102 583989.869

 • 583931.672 583878.974 583900173 533385 339 583889.274583879.992583626791583605.653583565.985533517.914 583435.730 583368838583353.410583333.933 S8340L611582917,837587870924 582860127582682619582657.876582456 744 582144,644 582244.396582201.790582338 987582355.937 ’ 582425.4S6 ’ 582396741 SSZ377.TK582320714 582288920 582244.619 582240,581 582208397 5S1SSS6Ș 582187.250 582168266 582127.9)0 582092121 582088592 582033.588 582082357 582080.840

 • 582043.140 582036.427 582008909 582005.336 581982185 581837.867 581836.138 581809.495 581759.534581756230 581741.298 581723.599 581687.832 581660649 ’ 581657.607581619.380 581563. <B4 531550.230581322.465

 • 581215.830 581214.724 581197.821581193.216581186039 581165.177

 • 531135.679581109.067 581071.780581068060 581066.099

 • 581059.679530860572 580854 973 5SO799.S44 ’ 580805.226580730789 580707.373 ' 580697.193 '


391 323153.010 395 328147.868 .........

'123138.307 '584304.518

328135.343 328122.456 .328123.934 328125.769 328146081 328135.546 328134.382 328134,007 328133.116 328125.496 328138.009 408 328137.883

328139.453 328)35.249 328132551 .128139.589

 • 328134.155 328128.945 328112520 323099.541

 • 328091.535 .128074.461 328067.634 328057.264 .128063.831 328069,733 328058 973 328051.053 328057,210 328012562

 • 328029.652 323030.026 328028227 323027.847 323016.79)

 • 323010.443 327991.292 327978461 327970,439 327919,812 327983.883 327972400

 • 327997.731 327986.662 327971.643 327955.642 327916634 327939.434 327931.208

 • 327922.173 327919.350 .127912.512

 • 327899.334

 • 327908.444 327899.490 327890.472 327897.930 327936367 327912401 327900.066 327883.728

 • 327867.653 32785.1.459

460 327845.940

 • 327837.816 327853.034 327840,613 327842291

 • 327829.731 327826882 327814312 327813.612 327810.660 327817.827 .327801.818 327845.502 327855,696

 • 327875.536 327892561

476 327916KB .327910.799 327897,118

 • 327883.335 327870,611 327859.010 327858.627 327843.973 327822910 327823.106 .127816.129

 • 327815.817 327802545 327778.748 327775.273 327733.703

492 327727.109 327738.451 327735.064 327734.406 327739,279327749,318327759.015 :

 • 327756.89)327771.556327793.356327793.953327799.011 :

 • 327800.155 ■ 327813.169327809.50632780290)32778),886327761.758327741.092327730.671327728.140327716566

 • 327693.89)327688.089327743,392327744.239327739.963'327733.90732773000) ■ 327726853327722)14327707,046327686 958327681.610327683.517 !

327679.636 i 327659.259 !


 • 396

 • 397

 • 398

 • 399

 • 400

 • 401

 • 402

 • 403

401

 • 405

 • 406

 • 407


409:

410:

 • 411 '

 • 412413:

414:

415:

4io:

417:

418:

419:

420 :

42i:

422Î

423

424'

425>

436:

427:

 • 428

 • 429

 • 430

 • 4314321

 • 433

 • 434

 • 435

436;

437;

438;

439:

440 : 44i;

442:

443:

444 ;

445:

446; 447;

443 ;

 • 449 :

 • 450451;

4521

453;

434;

 • 455

 • 456

 • 457

 • 458

 • 459


 • 461

 • 462

40

 • 464

 • 465

 • 466

 • 467

 • 468 m

470

l’>

 • 472

 • 473

 • 474

 • 475


 • 477

 • 478

 • 479

 • 430

 • 431

433

 • 484

 • 485

 • 486

 • 487

..ÎS

 • 489

 • 490

49)


584816571 534854.716 534855.519 584857.328 584890.059 584397,90) 534396.372 584896626

 • 584895.606 584902114 534916.451

 • 534916.606 58491892584924.130 58)926 6% 584936387 584941.095 534935.499 584949.76)

 • 584934.771 584925.089 584935.435 584912874 584918.170 584939.640 584959.806 584965.633 584969.316

1 584981.687 F 584991.249

! 584999.966 F 585000.566 ' 535001.808 F 535001.279

 • > 585OO8.S28 F 584999.377

585013.095 F 584999.939

 • > 585008,274 F 585018.543 i 585029,357

 • > 5850)6377

 • 585069.339 F 535082.413 F 585069.937 F 585096012 F 585091.465 F 58508685) F 585080.661 F 585074,881 F 585077.812 F 585071.057 I 585084,6)0 F 585089.144 >1585097.360 F 585107.914

 • > 535114.599 ' S3514S.314

1535160.715 F 585175,363 ' 585161 663

585148,059 585135.93?

1 585129.691 ' 585137.402 585151.095 58516S.537 585166,978

 • 585181.771 585179.147 585193.238

. 585192562 ; 585195.900 585202807 58S22I.16) 585231.057 585220.427 ' 585237,698

535211.199 535246.755 585269.371 5S5266.SO9 585263.848 535261,031

' 585238.631 535258^349 585256.218 S8S25I.9Z3 585256856 58S2494I9 S8S25640I 535247,306 535242488 5852SS.256 585246595 585255.785 535259.0)4 585271.022 585272439 535274.123 585277.106 585280.033

 • 585288.532 585292 550 585297.125 585292838 585293.768 585287,885 585290714 585.315.798 535314 711 585309.566 585301.69.3 385294 505

 • 585290.339 585298.832

 • 583294.188 535284.467 585290.063 385.314.329 585323.457 585.3.32452 585329.5.36 585336677 585336005 585.333.61» 585325.969

 • 385315.366

 • 585325.367 5Ș5326J53 585334.535 585324.758 585319.788 5853420)3 385344.240 SS5.346.491 58S.U9.O76 58535X 551 385372 237 535.182 707

 • 585387.618 585100,516 585)09.535 583404.386 385394.793 585400.917 SS5.397.725 585395.086 535.384,187 585382 534 585376211 585391.395 585392880 585401.707585406800 585411.374585416657 585407.870

 • 335409.188 585)20.515 585)26 356585)1X18) 585409,043585)21.543

 • 585427.829585445.089 58 5446.581 585)54.878 585455.470585)72792585)80.096 ' 585)94.90158S516640585524.754383512657585184.64558549X 742 38544X313 385466678 F 583523. W3 583536.201 585477.555585506.39)

 • 585546.810 385566M1 585530.0»5855.31..374 '

 • 5855.37.532585S35.347 F

 • 585518.619585519.721585521.4» '

I 583537.201 ' I 585X33,739 ' ' 585516150 ' F 585520.330

 • > 585)8X923

I 585)72696 ~

 • > 585473.812 ' ! 585475.697 ' F 585463.465 ' F 58543X 521 ' F 585418.558

F 585416579 ~ F 585)15.119 ' F 585391.502 '

 • > 585405.61» F F 585388.378 F

 • 585373.842 ~ • 585339.520 ~ F 385305.277 ~

 • > 585291.946 ~

585306.080 ~ ' 585311.625 ' F S83314.724 ~

585321.542 ' F 583324 813 ~

585324 671 ~ 585317.401585317.271585309.41958529X214 ~ F 385274.226585276043 ~ i 58S273.559583261.366585241191585226.043585233.578 585220.433585229.245

 • 585233.829585219,717585206626 585206 392585203.003 F

 • 585197.842585189.735585188 493 FF 585189.056 FF 583186117 FF 585181.496 585181.660 585177.175 FF 585180.070

 • 585169.8105S5166.45O

S85152967 _ 585154 305 585154.781 FF 583150,860585137.17858513X 380 583133.537585133.960585116465 '

 • 585121.135 585098,68358307X867 585079.049 385072712 585053.42858505X 282 385053.950 385055.730585056 899 585027.577585005.760585000.501 _

 • 584997.159584983. IS9584949.800584927,124584902 559584876681534827.508534817,411584785.101384757.68138472X911584701 14358468X028 584668.438 584639.927584597.83838)551.76258)531.392584525.292 584525.079 58)527.009584519.901 F

 • 584519.135 584514.346584494.957584492611 584491.69.1 _

 • 584483.159584489.1%584486.390534433. IM _ 584133.968 584192 539534496.421584499.302584519.416384525.609584532120584593.886 534595.685584612700584615.339584616.745584622 262 _ 584626.744


325556.327

325553.823

 • 325543.751

325537.418

325537.169 32SS3O736 325520314

 • 325515.752 325502.094 325498.373 32S4S0.202


INTERSECȚII COMPLEXE LA NIVEL CU CF CE NECESITA STUDII

(ZONE CE VOR FI REGLEMENTATE PRIN DOCUMENTAU! OE URBANISM SI/SAU DOCUMENTAȚII TEHNICE ULTERIOARE) LINII EXISTENTE TRAMVAI (cod linie #05)


331523.183 331516.315 331508.300 331490.565 331487.594 331482533 331473.881 331442469 331432770 331419.451 331406.485 331392.950 331375.707 331363062 331360.584 331350973 331347.520 331343.203 331340660 331344 854

 • 331349.388 331352.418 331352752 331347.620 331342853 331338094 331325.124 331314.411 331303.815 331293.379 331285.223 331282.119 331283.618 331252753 331212688 331174,195 331142491 331118202 331059.762 331OT0.090 331015.093 33102 2032 331008704 330999.724 330935.821

 • 330976.389 330969.833 330955446


530061.663 S8OO20.S31 58003X662 58008L468 580092553 S301CS.S6S 530129730 S&> 194375 S3021X087 580234.413 580257.075 58028X721 580311.062 530330.838 530333.450 530327.876 530329848 53033X623 58034X123 530347,368 580343.763 58035L064 580354,167 580362311 530371.712 530387.630 530411.537 580433.509

.>> ssoieo.ioo S3C- I î >99 580510.701 580513,646 58059X651 53067X657 530754.766


580494,564

580510956

580524.299

580533465

530664.197

530586702

580599.316

580611.731


1 32S3S4.K» ! 325268.902 i 325266872 I 325264.652 325261618 i 325259.323 ' 32S2SL4OO I 325243.897 i 32S227.465 i 325210.595 I 325205.647 325198774 i 325192.798 i 325138.850 ' 325136.406 i 325134.827 ' 325135.843 i 325136085 i 325136216 >325093.949 : 325093.959 i 325091792 I 325094.000 i 325048.220 . 32SO48.OO3 î 325O23.S82 '325005.779 I3250O2.98S i 324999.986 324997.324 324986484 324945.317 324933.925 324896810 324897,088 324901158 324901364 324901.460 324860 795 324861.105 324825627 324785.939 324763.464 324702536 324718.162 324729.716 324726829 324672.755 324671.639 324604.944 324599.923 324559.569 324556.562 324540 233 324527,098 324521.048 324512850 324498720

 • 324477.434 324471.587 324470.988 324397.983 324386.337 324378865 32424 1682 32422 1804 324196 104

 • 324162.971 324266.234 324255.738 324231239 324178994 32417 1930 324164.959324161238324054.780324182119 324433B50324407.814 i

 • 324395.972324386.335324384.179324165.545324030.22732395 1690 i

 • 323813.796323819.304323909.870323849.611 323457.389323603.066323856734323878510324079.092324107.998324211070324230830324202.653324241.138324195.901324227,037324229.540324183.313324196190324192436 324205,752

 • 324146.299 324168.554 324163.827 324163.969 324161908324162754324156468 i

 • 374155.830324113.736324118.058 !

 • 324144.797324111.345324112534324069.922 !

 • 324103.652 !

 • 324105.744324083.449 I 324094.513 !

 • 324117.300324083.892324086130324078624 ! 324063. 725 î 324091SS2323910471323978004323976 305 i 323987.411323990.437323978992323992.158323948871 323960704 3239S7.O4S 323956592 323964 836 323963.522 323926198 3239S636S 323946.080 323908972 323397.268 323892953 323942031 323917.747 323909.378 323689.112 323663.453 323606121 323553359 323512321 323630.856 323684,772 323668.135

 • 323644.434 323634.475 323667.035 323565.520

 • 323563.652 323S18165 323512.120 323510.283 323S11.842 323517,867 323518,220 323518154 323515.890 323521.428 323S 15.952 323508920 323391.532 323428279 323978495 324359.038 324507.362 324481.649 324467.659 324445.991 324434.004 324398.044 324500.128

 • 324677.744 324855.359 324908177 324942424 324988783 32S051.295 325077.942 325104.589 325118098 325133.392 325133.629 325133.865 325190.981

 • 325250.831 325342.374 325433.356 325607.406' 325782.763 326114.246 326112810 326244.235 326251.007 326273.932 326270.143 326290352 326301.224 326294.250 326296155 326297.115 326297.567


327832.127 32789L888 327902664 327911,490 327917.570 327920979 327923.065 3279SL227 327987.108 323025.078 323049.136 328067.065 323063429 328121070 3231SL319 323168.344 328217.962 328232.309 32322L972 323213.385 323210.266 328208391 328203.402 328219.755 328223390 328233336


3. Z0NE DE PR0TECTIE/RESTRICTI1 PENTRU CARE AUTORIZAREA LUCRĂRILOR SE FACE NUMAI PE BAZA SI IN CONFORMITATE CU AVIZUL/ACORDUL DIN PARTEA ORGANISMELOR CENTRALE


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SJI. - CTE GROZĂVEȘTI (cod linie #06)

ELECTRDCENTRALE BUCUREȘTI Si. - CTE VEST (cod linie #07)


[ S8O7O2.5S4 580711712 i 580717.076 ' 580724.929 > 58073 1870 ; 580742.266 560750.920 ' 580760.069 ' 580765.887 580773.983 580809.361 530886.0)3 530964.846 531035.165 531068.330 581100.557 ' 581114.666 ' 531128.031 531135.736 581167.533 581168.026 581229.571 581240.343 581237.718 561237'367 581237.351

 • 581238.342 581239.536 531241.456 581242.140 531242.430 581234.004 581238107

 • 581244.213 581250.197 581253701 581257,310 581250,782 581257.292 581228.264

 • 581212.734

 • 581164.734 581108562 581077.375 581050.674

581016500

580940.424

560911837 580903.012 580908103 580909.891 580902.995 580896823 530890123 530834, 580878289 580874.641 530878811 580874,4S0

 • 580871.214 530367.640 530875.027 580171406 580368 160

 • 580866.343 580884.189 530883 924 ■..i>    -k.-. 580845.464 530826612 530810.446


330927.483 330926923 330924.651 330922 521 330920659 330917.88S 330913.094 330911780 330908736 330902742 330901.360 330897.113 330892784


F 58083070) ' 580878859 ' 58101Z.617 I 581059.475 l 561114.716 ' 581118172 F 581146211 F 5811^.648 581187.869 > 581203.109 [ 581214.343 ' 581237.800 581255.898 5812/9 021 5812SQ826 '3<?2479 5812S.818 581288628 581299.020 S81298623 581360271 5813U.056 S81312.743 581316072 S8132L637

 • 581327.468 581330834 581339.134 5811 581; 5811 581 < ___ 581366423 581377.698 5811 5813». 690 S8146Q.575 581417.510 581426156 531434.941 581445,208 S814S9.838 581496126 581473.726 531489.570 581466.443 531510376 581525.119 581542.219 581545.125 581552.157 581SW.19S 581568930 531577.211 S815S7.238 581612531 581614.237 581624,088 5816^,528

 • 581669.468 5816/6.7S4 5810.32259

S ?,/<!

581719.523

;î S 581757.956 581768082 5811 5811


-----MONUMENTE ISTDRICE AFLATE IN VECINĂTATEA SECTORULUI G, A CĂROR ZDNA DE PROTECȚIE INFLUENȚEAZĂ TERITORIUL ADMINISTRATIV AL

SECTORULUI 6 (cod linie #10)

ZDNA DE PROTECȚIE AFERENTA SIT ARHEOLOGIC


linie #13)

ZONE CU INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE

* J ! . •   *1---

.(=17=71^-1 ZONA INUNDABILA A SPAȚIULUI HIDROGRAFIC ZDNA GIULESTI-SARBI


 • 330884.173

330881.469 330877.137 330873.079 330865.659 330653430 330844.112 330837.605 330822.411 330812501 330804477 330796837 330786396 330775.238 330766483 330751.554 330742613 330725,793 330714.968 330698536 330682547 330662609 3306SS.077 330652297 33064 2958 330628.920

 • 330615.716 330604 492 330583.641 33OS8LS9O 330574.579 330564.765

 • 330549.174 330540 208 330535025 330527.500 330522265 330527502 330524,456 330624.506 330524.692 330526412 330528930 330530 962

 • 1579 330533.472

 • 1580 330539.431 330544.666 330549.059 330552930 330556906 330563 755 330666922 330572249 330576140 330580.538 330586.050 330592665 330590.627

 • 330619.716 330669.537 330645.905 330639.683 330634.196ZDNA PROTECȚIE CDNOUCTE GAZE NATURALE (cf. adresa nr. 24855/B30I din 17.10.2011 , distanta min. pe orizontala dintre axele conductelor

de gaze este de ZD.GOm pentru locuințe individuale/colective, construcții industriale, sociale si administrative; daca se intenționează sa se construiască clădiri cu patru sau mai multe etaje, atunci se impun cheltuieli in vederea creșterii gradului de siguranța al conductelor care vor fi suportate de către solicitant, in acest caz distanta de sisiguranta poate fi ridicata la min. 200m)


328251.798 323256371 328257.835 3282S9.214 32826L162 328263.139 328272460 328280.403 328290.688 328296.177 328301.312 328311.222 323319.320 323326094 328395.861 323403.064 328409.021


 • 493

 • 494

 • 495

 • 496

 • 497

493

 • 499

 • 500

 • 501

 • 502

 • 503

 • 504

 • 505

 • 506

 • 507

 • 508

309

 • 510

 • 511

 • 512

 • 513

 • 514

513

 • 516

 • 517

 • 518

 • 519

 • 520

 • 521

 • 522

 • 523

 • 524

 • 525

 • 526

 • 527

523

 • 529 327638.480

 • 530 327636,231

 • 531

 • 532

333

531

 • 535

 • 536

 • 537

 • 533

 • 539

 • 540

 • 541

 • 542

 • 543

 • 544

 • 545


ZONA DE PROTECȚIE SANITARA FATA DE GRDPA DE GUNOI SI FATA DE CIMITIRE (50m, cnf. Ordinului 113/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației)


LIMITA ZONELOR DE PROTECȚIE ALE ECHIPAMENTELOR CNS OMNIDIRECȚIONALE (PSR-MSSR OTOPENI, MSSR-MOOE S BUCUREȘTI, MSSR-BUCIUMENI) (cod linie #14)


328451.657 328470542 328478.702 328499.438 328546962 328558.634 328561.852 328589.335 328617.521 328662071 328677.019 328687.235 328745.904 328753.331 328780.967 328784.016 328788.726 328808.793

323876.161 328891.636 328900.857 328918.471 379009 TSft


583010861 583016.518 583030.833 583030.536 533036119 S83O33.QOS 583022.642 583032.396 583031 346 583027.282

 • 583019.216 533038.456 583043.984 5830)3.642 533045.615 58305 1642 583066.530 583067,104 583086197 533104 25583U9.497 583135.241 533135.847 583146.158 583152539 583171.569

 • 583169.732 583168.723 583177.896 533169.928 SS3204.22S 583202934 533191.307

 • 583191.733 583203.497 583234.196 58325 1814 583290.186 533296370 583432.020 583421.939 583414,666 583409.589 583394.492 583375.261 583357.655 583379 131 583386133 583391 507 583400 168 583401608

 • 583422.533 583427,674 533453.284 5834SS. 10) S83459.167 S83.)60.71S 583462025 583463.412

 • 583471.246 533488.160 583509.223 SS3SOS.6W 583506023 583505.151 583529.771 583536 417 583561 761

 • 583574.533 583S94.199 583597.350 583S06.O63 583620002 S83H7938 S3364O817 633641392 533641 693 583662.100 533671 704 583670.495 583662 404 S83666.SS8 533666338 583666.489

 • 583667.217 583666629 583669.329 583676412 583706 709 583711300 583720007 583726478 583742.276 583757.179 S8376S.961 583766189 583771.943

 • 583780.114 583795.889 583796.289 583821 396 533846256 583349.794 583853.051

 • 583854.448 583855.964 583856632 583856302 S83847.286 583869631 583867.017 S838S7.912 583863.130 583395.079 583902.172 583907.10) 583944.419 583946777 583946564 583950 059 583951.423 583954 234 583970076 583972.263 533974,937 5339765^' 533976677 533986031 583987.221 583999.759 584000,646 584001131 584001.569 584001.5S3 534001 314

 • 534000.247

 • 534012.448

 • 584014.115 534014 627 584016697 584030.077 584040,372 584046.488 584068.486 ■ SS4069.074584073.417584073.836534074,514534095.650534094,542534102526584112534584130.109584144.724 . 534161 345584186.596584211482SS4247.429534246080S342S9.078534266040534266813534271 361584278.683 . 584316595 .


200 329601082

I 329593 693

1 329592 652

> 329S76988 I 329570 334

i 329551.743 1329554246 [ 329559.594

i 329SS8392 1 329558 203 >329558666 1 32955X 244 1 32954 L 306 I 329527093 I 329321.808 i 329S2L512 F 329320 231 ' 329SOX62S 1329500910 >329485192 >329473.305 i 329462050 ! 329467.456 i 329461 685 329452 791 32944 1 282 329445 5S1 329445 266 329445 707 329438539 329425474 32942X871 329419.131 329417.428 329415966 32941X722 329411438 329409.706 329409244 329404.356 329382.232 329386077 329330931 329374802 329365 737 329356150 329350 566 329350.88S 329359 618 329351 7S2 32934 1473 329341.910329323 92732930692232931181332931O78S32931005732930886532930678032930X 704329292297329286831329279.566329266218329262995329309.999329317.47432931X364329282419329284.10532928667S329288 356329289.609329290.020329280 349329278 728329276041329273 73932926060332924X892329241600329232658 î 329231968î 329231411329230299 ■ 329229095329228 292329226157 î 329217.571329210835329220151 ■ 329220057 ■ 329216552 î 329210418329221924329210327329211385329208213329204.776329202889 î 329170178 ■ 329177.242329172753 î 329168215 ■ 329177 975305132919X975 ■ 329182 385 ■ 329167.594 ■ 329145 203 • 329122 976 ■ 329090 284 Ș 329090637 î 31907X528 Ș 329078265 32907X 725 329072931 329065337 329028 252 _______

__ 328990 623 584353.605 319 328959621 584388662

328937.713 534410.023


201

202

2°<

 • 204

 • 205

 • 206

 • 207

 • 208

 • 209

 • 210

211

212

 • 213

 • 214

 • 215

 • 216

 • 217

 • 218

215

220

221

222

223


 • 309

 • 310

 • 311

 • 312

 • 313

 • 314

 • 315

 • 316

 • 317

 • 318


 • 320 328937.713 584410.023

 • 321 328902.713 584434,291

 • 322 328907.722

 • 323 _

3247

ÎS


'328834.516 584458 958 323345 792 584368 368 „i 328809.525 584381033 326 328783.898 '534333.645

' 323784.493

328 328734.253


 • 329

 • 330 _______ _______

 • 331 3287036561534364.879

 • 332

 • 333

 • 334

 • 335


323687.954 584354.193

328678977

323667.554

323656339   .......

328646203 534349.475

337 328632.^9 SS43S4 051

333 323626830


323637.826 SS440S.011 323674791 534393.163 323679.314 534403.9SS - -- 328704,230 534394,334 344 323737.304 584480.437

323720 705 S344S8.029


 • 345 ____________

 • 346 323722124 [584S11415

 • 347

 • 348

 • 349

 • 350

 • 351

 • 351

 • 352

 • 353

 • 354

 • 355


547 543

349

550

531

 • 552

 • 553

 • 554

 • 555

 • 556

 • 557

 • 558

 • 559

 • 560

 • 561

 • 562

561

561

 • 563

 • 566

 • 567


327638.836 327642568 327617.970 327665.171 327693.591 327687,210 327683.888 327674.071 327668.010 327662049 327650 512 327645.201 327641.981 327638.893 327627.713 327626337 327620.019 327604.670 327606347 327594.410 327599.568 327595,882 327591.291 327581.689 327580,415 327572073 327569.245 327558,848 327559.829 327543.663 327551.062 327573.197 327572079 327585.151 327586 562 327608.675 327617,897 327636460 327624.477 327612085


571 327598.635

327538.738

327528.152

327484.154 327446740 327491.775 327472.656 327424.579


 • 572

 • 573

 • 574

 • 575

 • 576

377

578


579 327365.418

327384.451

327316.437

327323.434

327325.426

327313.769

327297,464

327273,645


 • 580

 • 581

 • 582

 • 583

 • 584

 • 585 536

 • 587

 • 588

 • 589

 • 590

 • 592

 • 593

 • 594

 • 595

 • 596

 • 597

 • 598

 • 599 țgg

601 602

603

601

 • 605

 • 606

 • 607

 • 608

«n

610 611

612

 • 613

 • 614

 • 615

 • 616

 • 617

 • 618

 • 619

 • 620 621

622

 • 623

 • 624

 • 625

 • 626


327277.I25 327262.453 327258.593 327239.257 327215.244 327181,899 327177.044 327174,319 327170.262 327166035 327173.00 327160.555 327159,874 327158.769 327152415 327136618 327120.044 327133.931 327098.149 327056413


623

 • 629

 • 630

 • 631

 • 632

 • 633

 • 634

 • 635

 • 636

 • 637

 • 633

 • 639

 • 640

 • 641

 • 642

 • 643

 • 644

 • 645

 • 646

 • 647

SH

649

630

 • 651

 • 652

 • 653

 • 634

653

 • 656

 • 657

633

639


661

662

663

661

 • 665

 • 666

 • 667

 • 668

 • 669

 • 670

 • 671

 • 672

 • 673

 • 674

 • 675

 • 676

 • 677

 • 678


l 327026748 i 327021.155

327016663 : 327000.153

326983.436 326979.881 326980.166 326985.096 326985.164 326987.534 326977,916 326973.655

 • 326967.710 .126961.334 326998.133 .126987.487 326968 323 326962390 326912912 326936289 326927.030

 • 326916.711 326916.447 326914.079 326929.750 326927.628 326912828 326933.003 326944.452

 • 326913.600 326942871 326912039 326931.807 326929.407 326951.635 326945.000 326912011 326937.725 326935.288 326928.996 326927.053 326924,526 326923.461 326912913 326903.936 326890.364 326874.039 326866.312 326862321 .126330.219 326381.543 326336 132 326391.015 326894.154 326872183 326855.336 326356,467 326856.350

 • 326853.601 326827,316 326811.783 326794.968 326777.249 326743.578 326736.046 326724.795

 • 326723.601 326721.179 326718.216 326714.756


 • 679 326710.701

630;

681

682

683

681

 • 685

 • 686

 • 687

 • 688

639

 • 690

 • 691

692:

 • 693 ;

 • 694 ;

695;

696;

 • 697

 • 698

 • 699

 • 700

 • 701

 • 702

 • 703

701

 • 705

 • 706

 • 707

 • 708


326699.068 326679.067 326656.835 326647,246

 • 326644.486 326640 144 326636.248 326633.375 326635.862 326639.5.34 326628.539 326605.980 326606.088 326575.937 326575.841 326SS9.124 326490.850 326419,364 326375.864 326329.377 326282817

 • 326226.486


326212747 326169 542 326101.442 326102483 326074.544 326070.056 326068.142


326296.949 326296.432 326299.600 326304.994 326310.947 326322.364 326358 795 326383.016 326386.406 326400,904 326459.719 326492.100 326556,138 326559.352 326562.237 326565.514 326564.684 326567.532 326S7L942 326SS6.7S3 326593.239 326599.695 326608.302 326616.908 326624.001 326631.093 326632.382 326643,131 326655.102 327033.972 327223343 327233.797 327236.262 327238-504 327241201 327242.700 327243.770 327243.974


327248885 327250075 327252706 327258070 327260768 327262 279 327263.676 327266957 327267.794 327269.875 327273.233 327278036 327280.255 327281.88) 327284.309 327284.754 327289.005 327293.219 327300.123 327301.611 327303.238 3273OS.S82 327307.976 327311.626 327310.558 327312.780 327316434 327320016


1 580540.037 F 580583.071 F 580451,382 F 53013L461 F 579862.101 F 579613.CS1

 • > 579574.937 F 579574.288 F 579491.280 i 5793S9.8S2 F 579315.200 i 579306200 F 579028.446 F 579018.922 i 573909.225 F 57B839.05S F 578866080 F 578760599 ' 573462.251

 • > 573444.746 I 578393 562 i 57834Z429 i 578290.854 F 578247.747 i 578204,367 1 577833358 i 577816400 i 577587.050

[ 577427.401 ' 577376 286

i 577275214

 • > 5772SO 715

F S77197.S75 i 577151.484

i 577012.309 ' 576986 745 ' 576935.670 ' 576884.596 [ 576857.560

i 576852.372 576930.801

' 576893.678 ' 576996308 [ 577102938 : 577160934 ' 577226591 ' 572226482

577226 373 577205.927 577196010 S 7/186.904

; 577149.964 577140.611 57711Z34Ș

i 577064.111 577062941 577109.368 577107.314

 • 577050.481 S77049.133 577019.326 526992316 576987.186 576979.185 576960156 578932 UI 576926709 576910.725 576908.104 576902.69)

 • 576899.482 576896119 576894.475 576891.178 576889.741 576887.963 576881056 576876156 576871900 576836696 576904,177 576923.058 576927.343 576935.995 576942.259 576943.960 57S94S.O41 576946121 576946838 576947.665 576948896 576950 141 576973.664 576973.266 577073,170 577033.734 577022 374 577075,160 577110251 577154,930 577193120 S7721Z711 S77226.5S1 577240.797 577263.660 577279.255 577303.729 577338420 577395.753 577422234 577458552 577477.794 577508248 577523 336 577550.227 577589.457 577646.814 577635 577 577714.983 577758791 577764.354 577808211 577837.180577904.576 577924.836 577942.878577974,195 578000263578051652 578076081 573096388 S78129.769

S78177.264 ’


323951265 328956954 328968.932 328976637 328995.158 329003.245 329012564 329016571 329013.833 329028511 329043.272 329052.947 329057.757 329071753

 • 329079.469 329087.191 379095.791 329104231 329108745 329113.970 329116910 329122523 329134.545 329139.739 3291SO322 329178.838 329196.456 329249.121 329281447 32933676329346790 3293S7.249 329384.033 329419.635 329423.436

 • 329412.327 329405.310 329401505 329397.114 329400809 329408568 329415.400 329422.780

 • 329430.268

 • 329445.144 329454,033 329463. S60 329476.331 329490.555 329503.512

 • 329520.406 329525.782

 • 329524.551 329528727

 • 329534.328 329527.687 329S27.2S4 329540.247 329550.962 32956 1731 329577.523 329577.360 329572.490 329573.604

 • 329577.144 329584.205 329607.806

 • 329643.406 329650949 329656570 329665.105 329671852

 • 329695.269

 • 329709.753 329718303 329722.033 329726559

 • 329735.134 329743.415 329752453 329762.366 329768808

 • 329773.406

 • 329777.322 329779.293 329731 360 329783.768

 • 329785.390 329787.558 329795.699 329803.373 329809.216 ! 329316221 !

 • 329327.793329840.211329849.236329858 4 72329365.055329870,076329874.340329876809329886362329893.065329394410329891959329334563 !

 • 329876.754329875.279329873.655329870.228329366727329867.252329378877329890352329904.110 '

 • 329922.794 !

 • 329939.391329949.047329951984 ! 329952.834 !

329970,188329984.023329986371 !

 • 329989.55233001943233003647233003874333004 1 773330049.232 ■ 330052930330056.778330060884330068721

 • 330075.323 ■ 330080163 ■ 330085.451 ■ 330093.132 ! 330096.955330108991 ■ 330118736330129.427330140.441330144,102 ■ 330145,691 ‘ 330151320 î 330149.166 ■ 33013883411

 • 330133.469330128771330124,801330120.015330118531330116962330113.183 1

 • 330109.134 ■ 330106022 ! 330104.577 !


580767.263 530760.931 580766.609 580763.618 530757.925 583752031 530749.729 580749.0» 580742563 580734.420 580735.755 580734 852 530732231 580722.9» 580713.922 580692001 580692442 580690.719 580683.593 580679 638 530678317 580672254 530668679


53066046S 530652.433

 • 580655.598 580651.314 530649.977 580648.547 530642.738 580632.733 580621133 530614.522 530594.497 580583.334 530573.437 580565.785 S8OS59.3O4 530557.752 530553109 530560.071 530565.003 530576.740 580582.340 530530 846 580623956 580600198 580490.034

 • 530365.598 530231 335 580199.661 580164 363 580122.725 580083 231


580053.501 580050360 580044. S46 580027.412 58001011S 579993.583 579976617 579966 529 579956.492 579932.263 579905.257 579339.423 S79376.067 579866.926 579354,209 579823179 S79797.617 579776.86S 579756.500 579723307 579700 340


330104.527

330105.367

330107.295

330110758

330107,623

330090.303


330074.77S 330069.467 330066.391 330062028 330056.322 330052.011 330049.962 330046.996 330040.249 330034.612 330069.316 330014.576 330064.030


579662.718 579658.574 5796S4.709 579641 039 i 579620.188 ' 579596.157 579S71.5S9 S7955O152 579529.635 579464.855 579405.812 579388.245 i 579369.973 579354 035 579337.261 579276.097 579254.472 579229.889 579219.083 579208.586 579193.865 579178»76 579160.390 579142256 579130235 579117.395 579110215 579102277 579090190 579078.166 579072494 579067.007 579062796 579038.327

 • 579027.308

 • 579016.989 Ș79004J78 578992.186 573985.394 578973754

 • 573971.774 578963.598 578958.272 573953.117 573945.439 578937.008

 • 578922.990 578909.123 57389LS02 578874,059 578866.036 57SS5S.M2 578343012 578833007 S78314 324 573793.684

 • 573787.643 578785.619 578732387 578773.218

 • 578762.431 578743254 578737.0)7

 • 578725.913 573696.342

 • 573666.775 573661.62S 578656.944 578613.590 578563.770 578551.863 S7SS40.136 578530831 573519.494 573512773 573506.207 573492.925

 • 578478.991 573468.121 573457.464 573433425 573413255 573390382

 • 573380.431 578370.9)9 573358.107

 • 573341.589 578321.778 578302732 578270.594 578240065 578219.891 578199.538 578182 292 573165.255 578160436

 • 578155.644 573147,953 573140.400

 • 578130.914 578121.036 573111,993 573102.943 578097.836 573093.027 573085.435 578077.801 578060.879 573058 297 578055.917 578049.215 578039.292

573032.321

 • 578029.589 578024.960 578022979 573019.910 573015.825

 • 578010.308 577854.445 577740867 577741.294


1531 ;

1582 i

1S33 ;

1S84Î

1535 ;

 • 1586 î

 • 1587 î

 • 15881589is9o;

is9i;

 • 1592 ;

 • 1593i59i':

1595 I 1596: 1597:


53134b. 305

581352038

58130X102

‘•■ A

581850344

531897.671

531904.497

581900.300

531914.394

531919.303

531910.337

531942600 5319^.^3 532012.597

:S.'

ss/casoc


AEROPORTUL INTERNATIONAL AUREL VLAICU BUCUREȘTI BANEASA r——i —--------------------------------


ZONA IV - H MAX > 45 M (FATA DE COTA AERODROMULUI SI,13 M. RESPECTIV CDTA LA VÂRF DE 136,13 M) (cod linie #20)

AERODROM CUNCENTRASEU REȚEA DE APA TEHNOLOGICA CE ALIMENTEAZĂ CET, PROPUS SPRE DEVIERE ETAPA I (cf. proiect SC VERTA-TEL SRL -"Penetrație si racord Splaiul Independentei - Ciurel - autostrada București - Pitești; Nud Virturii") (cod linie #23)


TRASEU REȚEA OE APA TEHNOLOGICA CE ALIMENTEAZĂ CET. PROPUS SPRE DEVIERE ETAPA I (cf. proiect SC VERTA-TEL SRL -"Penetrație si racord Splaiul Independentei - Ciurel - autostrada București - Pitești; Nod Virturii") (cod linie #24) TRASEU APEDUCTE APA POTABILA (cod linie #25)


CB - ZONE SITUATE IN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCTIUNI COMPLEXE DE IMPORTANTA SUPRAMUNICIPALA SI MUNICIPALA CBI - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PRDTEJATE

CBI.I - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE, IN CARE SE PERMITE LOCUIREA CB3 - SUBZDNA POLILOR URBANI PRINCIPALI


M - ZDNA MIXTA CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE. SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE. TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE. RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTESI LOCUINȚE


M2 - ZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CDNSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ACCES LA INFRASTRUCTURA MAJORA

M3 - ZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PRDTEJATE, AVAND REGIM OE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU


Via - PARCURI, GRĂDINI, SCUARURI Si FASII PLANTATE PUBLICE, PLANTAȚII DE ALINIAMENT ARTERE PRINCIPALE/SECUNDARE, PLANTAȚII PROMENADE PIETGNALE, AMENAJARI LOCALE AMBIENTALE

Vlm - SPATII VERZI PUBLICE CU ACCENTE VOLUMETRICE ÎNALTE

V3- SPATII VERZI PENTRU AGREMENT


J. V3a - BAZE DE AGREMENT. PARCURI DE DISTRACȚII, POLI DE AGREMENT (LACUL MORII) V3b - COMPLEXE SI BAZE SPDRTIVE (BAZA SPORTIVA POLITEHNICA)


L4a - ȘUEONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5-P+ID NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE, SITUATE IN


L3a - ȘLIEDNA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3-P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENITALE SITUATE IN AFARA ZONEI PRDTEJATE

L2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI URBANE ANTERIOARE CU P-P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE


Lla - SUBZDNA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2+M NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELDR DE PROTECȚIE,


PE PARCELARI TRADIȚIONALE, SPONTANE A - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE


Al - ZONA PARCURILOR DE ACT1VITATI

A2 - ZDNA ACT1VITATIL0R PRODUCTIVE SI DE SERVICII

G- ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA


Gl - ZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENJARILDR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA G2a - SUBZONA CIMITIRELOR DIN AFARA ZONEI PROTEJATE

S-ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA


SI,

 • 51.1,

 • 51.2,

 • 51.3,SI - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

 • 51.1 - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ UTILIZĂRI COMPLEMENTARE SERVICIILOR DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

 • 51.2 - ZDNA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ LOCUINȚE DE SERVICIU

 • 51.3 - SUBZDNA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ SERVICII DE SANATATE

 • 51.4 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ SERVICII OE SPORT SI AGREMENT


TI - ZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE T2 -ZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE“"H LIMITA AMPLASAMENT FAVORABIL DIN PUNCT DE VEDERE AL ACCESIBILITĂȚII SI AL ARIEI DE DESERVIRE PENTRU DEZVOLTAREA UNOR DOTĂRI DE INTERES PUBLIC (cnd linie #27)ZZ

// y

* ARHITEC


Nota: Secțiunile reprezentate pe principale. Toate circulațiile publij


insa de Reglementari urbanistice - Zonificare funcționala marcheaza tronsoanele cu toate tronsoanele, sunt detaliate in caietele de profile.


NUME PROIECT:

Modificare și actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6

ADRESA PROIECT:

Sector 6. București


PROIECT NR

VPE2017020


COD PROIECT 3378


VEGO CONCEPT ENGJNEER1M J40/13314/ 09.11.2011, CIT RO2?


VEGO CONCEPT EMO1NKKR1N6 S.Rl. urb. loan-Auguslin Suciu urb. Roxana Rusu__________

urb. Pana Drăghici_______

urb. Atena-loana Gârjoabă urb. Diana-lulia Merișan urb. Suzana Elena Gașpar urb. Elena Niculachc________

urb. Anca-Elena Cuculici urb. Andra Filofteia Zamfir urb. Andreea-Bianca Ivan Jouomud in urhiuxuir) Viigil PivRan»


COD LIVRABIL 38534


FAZA


PUZ


PLANȘA NR.:


U 03 A
umăr identificare


ANSAMBLURI SI MONUMENTECONRJM LMI2015


NR.CRT.


NOTA:


MESTI


Spatii verzi publice de folosința specializata


ii verzi


cresE


gradrite sedi iritrti saritare sat tfe protedie sociala institulii. edfidi de cult cirritire


PROPUS


PllZ Coordonator Sector S


Spațiu verde dispersat in teritoriu*


Gradri betarnee si ztrioțjtE nuzee in aer liber, paruri ex poziționale ztre artiertate si de agrarert pentru arirtBlele dresate in spedacriele de circ


Baze sai parări spertiv e pentru practicarea sportdii de perftrnHta


Spatii verzi pentru agrement baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive


Suprafața de spatii verzi pe cap de locuitor in sectorul 6

(** calculata la un nr. de 37I.8GI locuitori, populație stabila in 2009, conf. INSSE)

‘NUIA: spațiu verdte EXISTENT a fast preluat irEUTHt dn cadastru verde dMiridpiduBijaresti irdes^rrtata de sprtiuvafae nu este reprezentata detalii d are intotal de BI0.00 ha (strsa pagina webpniiro)ZONA DE PROTECȚIE


ILS_LOC


pe plan


Nr.crt. In LMI


Cod LMI


Denumire


Stare


Stare


192


778


B-ll-s-B-17914


B-ll-a-B-18821


Parcelarea Grart


Gradna Botarica


Fabrica de Tigaie "Bdvafere"


proasta


medie


Stare buna


max(dist. la pragul in serviciu, lung.supraf. sensibile)


15)0m      ^^20"

500 m                 ■


500 m


- a+ 6000m


ciiindru-500mR con =15000m (zona de protecție)


VOLUMUL DE SPAȚIU PROTEJAT


PENTRU MIJLOACELE


CNS DIRECȚIONALE ILS_LOC


ZONA DE PROTECȚIE


MIJLOACE CNS


CU RADIAȚIE


OMNIDIRECȚIONALA / NAV


PSR/SSR (r = 500 m; R = 15000m


___ZONEDEREfF.RINTA AERONAUTICAB (Latitudinea) L (Longitudinea) Denumirea punctului -


r ■"]


I.OC 07


44°30'28".50.\


26°07'30".30


COORDONAmE MU1.OACT. CSSS DETERMINATE PK EUrSOlDCL WCM4 Coordona, gredttk,


B (latitudinea) l (longitudinea) Denumirea punctului---


r "f


MSSR BUC1UMENI


MSSR Otopeni


Mode_S_Bucuresti


Denumirea


punctului


THR 25


THR07


44°33'28".326


44°33'37".372


44°33’56".832


CTN MN 1975


(cota) |m|


86.0300


CTN MN 1975


(cota) |m)


25°59'06".2083


26°04’24".5446


26°01’56".5463


rxxrnixisATi-: hcigiri DETKRM1NATS FF. ELIPSOIDUL WGS-W C<wr4nnalr


103.8000


95.2136


100.1760


AFROIY1RTVL INTERNA'nON'Al. Al'REL M.AICF BIKXRESTI BARBARA

—:-------n—:-----«--n--


B (Latitudinea)


44°30'25".81


44°29’59".27


L (Longitudinea)


H MN 1975


12


13


14


15


IG


17


19


20


21


22


23


24


1102


1224


1409


1715


1720


1721


1722


1723


1724


1725


I72G


1727


1978


2314


2332


2355


235G


2357


2409


2G5I


1717


B-ll-m-B-18822


B-ll-mB-18947


B-ll-nrB-19129


B-ll-nrB-l940G


B-ll-nrB-19410


B-ll-mB-19412


B-ll-a-B-19413


B-ll-mB-19413.01


B-ll-mB-19413.02


B-ll-mB-19413.03


B-ll-mB-19413.04


B-ll-mB-l94l3.05


B-ll-mB-19413.06


B-ll-mB-19414


B-ll-mB-19415


B-ll-mB-l94IG


B-ll-m-B-19417


B-ll-m-B-19418


B-ll-mA-19650


B-lll-mB-19972


B-lll-ntB-19988


B-lll-mB-20010


B-lll-m-B-20012


B-lll-mB-20DGI


B-IV-m-B-20955


B-ll-a-A-19408


B-ll-mB-19408.01


B-ll-m-B-19408.02


B-ll-rrtB-19408.03


B-ll-mB-19408.04


B-ll-mB-19408.05


B-ll-mA-l9408.0G


B-ll-mB-19408.07


B-ll-mB-19408.08


B-ll-mB-19408.09


B-ll-mA-19408.10


B-ll-mB-l94D8.ll


B-ll-mA-19408.12


B-ll-mA-19408.13


B-ll-mB-l94DS.I4


('


']


ra < Ir


(cota) |m|


26°07'17",21


26°05'08".67


85.9536


91.1352


SUPRAFEȚELE CUPRINSE IN BILANȚUL TERITORIAL SUNT OBȚINUTE PRIN PLANIMETRIE, DIRECT PE


PLAN, CIFRELE DE BILANȚ SDNT DECI APROXIMATIVE SI AO CARACTER INFORMATIV,


ORIENTATIV SI COMPARATIV, FIIND UTILE DOAR PRIN CDRELARE CU PLANȘA CARE LE CDNTINE


BILANȚ TERITORIAL COMPARATIV


UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA


CA - SUBZONA CENTRALA SITUATA IN AFARA LMTELDR ZONEI PROTEJATE CA2 - SUBZONA CENTRALA DESTRUCTURATA SAU IN CURS OE CONSTITUIRE CB - ZONE SITUATE IN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCTUNI COMPLEXE DE IMPORTANTA SUPRAHJNICIPALA SI MUNICIPALA CBI - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DEPERSATE IN AFARA ZONELOR


PROTEJATE

CBI.I - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE IN CARE ESTE PERMSA LOCUIREA

CB3 - SUBZDNA POLILDR URBANI PRINCIPALI


TOTAL-C ZONA MIXTA CONȚINÂND INȘIII UIII, SOTVICIISI ECHIPAMBfTEPUBUCE SOTVICII DE INTOTES GOTOTAL (SERVICII MANAGERIALE, TB1NICE PROFESIONALE SOCIALE COLECTIVE SI POTSONALE COMOTT, HOTELURI, RESTAURANTE.

RffiRELE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-______________NFPflilIANTF______________


Ml - SU8Z0NA MXTA SITUATA IN ZDNA PROTEJATA


M2 - SUBZDNA MXTA SITUATA IN AFARA LIMTELOR ZONEI PROTEJATE. CU CLĂDIRI AVAND REGIMOE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNALTM MAXIME OE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE


M3 - SUBZONA MXTA SITUATA IN AFARA LIMTT ELOR ZONEI PROTEJATE. AVAND REGIM DE CDNSTRU1RE CONT INUU SAU DISCONTINUU SI ÎNALTM MAXIME OE P*4 NIVELURI


Al - SUBZDNA PARCURILOR DE ACTIVITATI


A2 - SUBZDNA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE SI DE SERVCII


A2b- SUBZDNA UNITATILDR INDUSTRIALE SI DE SERVICII


A3 - SUBZDNA UNITATILOR MCI SI MJLDCII PRODUCTIVE SI DE SERVICII


LI - SUBZDNA LDCUINTELDR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MCI CU MAXIM P+2+M


NIVELURI

Lla - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MCI CU MAXIM P+2E+M NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIhETRELOR OEPRDTECTIE. PE PARCELARI


. |

PUZ COORDONATOR SBCTDR G PUZ COORDONATOR SET OR APROBAT IN 20IG          6 VERSIUNEA 2019


SUPRAFAȚA Ha


23,47


23.47


267,47


185.69


81.78


290,94


0,00


702,83


512,52


1.215,35


23,27


59,78


59.78


4,82

87.8G


321,32


315,17


0,60


O.BO


6.86


176


ZIO


7,46


0,00


18,02


13,14


31,16


0,60


1,53


1.53


0,12

2,25


8.24


B.D8


SUPRAFAȚA Ha


23,47


23.47


259,97


153.95


24.23


81.78


283,44


0,01


810,45


418,43


1.228,89


23,27


59,78


3Z77


0,30

83,35


370,42


370,42


0,56


0,56


G.24


3,70


0,58


1,96


6,81


0,00


19,46


10,05


29,51


0,5B

1,44


0,79


0,01

2,00


8,90


8,90


B-ll-m-B-19408.15


B-ll-mB-l94D8.IG


B-ll-a-B-19408.17


B-ll-mB-19408.18


25


2G


27


28


29


30


32


33


34


35


36


37


38


39


Număr identificare pe plan nr. U03-Reglementeri Urbanistice


23G7


2388


23G9


2370


2371


24G3


2315


23IG


2317


2318


2319


2429


2430


2431


1223


Denumire


T eatrul Ciulești


Cazarma Melmaison


B-lll-m-B-2002D


B-lll-mB-2DD2l


B-lll-mB-20022


B-lll-mB-20023


B-lll-m-B-20024


B-IV-mB-20113


B-lll-mB-19973


B-lll-mB-19974


B-lll-mB-19975


B-lll-mB-19976


B-lll-mB-19977


B-IV-mB-2008D


B-IV-mB-20082


B-ll-mB-18946


Casa de tarțp/rt


_ X_______

1330630305 330606432 330548442 330585405 330575254 330564.905 33052 L 320 33049X 844 330474234 330459.992 330439.061 330400509 330397.120 33039 1 301 330434.642


2

3

_4

_5 _6

 • 7

 • 8

_9

JO

u

Ț2

_13

JW


Stdia cfe Porrpare Grnza/esti


fost Pa/ilim rrilitar - A


Biserica "Sf. Gheor^t"


Spitaid Witing - C.F.R.


FostaMaiiataaAnreta


fabrica db Pane


Castel rretdic ^a


Cat raia telefonica si poarta - fațada spre strada


Siloz fana - fațadele


Catrda terimica a ani de fun - zora inițiala


Hm veche - zona înalta


Silnzii vedi cte yau


Casa


Casa


Casa


Casa


Farade


Runde MaBstirii "Cfiqna" de la Giulesti


Mtniraiii irfarteristiiii 1916-1918


Dna stătu "Muritori"


Mmnertii eroilor dn ama geriiiii - Leu


Mmnertii lui Pitit Drrici


Obelisc Garge Caranda


McrtiTErtd ernilcr caziti in primi război nurid


Conacul Gdescu-Grart


Spitalul Militar


Birau-CorpA


Pari ortrd-CtrpA


T riș pneunitizidoge-Corp B


Neao-psiliatrie-Corp Bl


Urdoge-gnecdoge-Crrp B2


Ldnrior- Antone patdogcă -Morgă -Corp C


Bloc dioErtar Cap D


Serviciu CazamB-edipaiert-Corp Dl


Certrdă termică (p'țid) -Cap D3


Dermatdoge-Corp E


Centru mariană prwertivă a M. Ap. N.-CrrpG


Medicală I și gastroerterdoge-Ctrp HI


Parilicn ahiristrativ-Corp H2


Centru irrplartdoge imagstică credcală și mediană


nudea’ă-Co’p H3


Certat boli carriwscdar-Secția caridoge ll-Corp H4


Post trdn-Cap J2


Mmnartd eralr carpaid a ll-a saritară I9IG-I919


SoH'dVenbCertrd


Bustd cd. famadst C. Maisan


MmiTHtd gen. tk Atrase Damstheo


Mmnartd ertilor regirrertii l-hl linie


Bustd prd. ck Zahaia Petrescu


Bustd k. Gard Oa/ila


Cruce in namria arilor sanitari cazuti in primi război


mndal


Bustd tk. 0. Grecescu


Bustd prd. 0. Braidza (I)


Bustd prd. D. Braidza (2)


Bustd prd. (k. Em T adresai


Placa narând revdrtia Iii T urkr V larinirescu


Carpi» fireran osuar și narmrte inrividrie arritird


erdlor cazuti in [rimi război rnnrid


Manartd erdlcr udsi la 8 irierrfri 1945


Mmrartd Iii Nicdae T oitza


Casa


PROPUNERI VALORI PATRIMONIU CONSTRUIT PBJTRU CLASARE


Adresa


Datare


Calea Ciulești nr.16


Calea Plevnei


1927-1929


UTR-uri aflate sub incidente


zonelor de protecție aferente


V3b


Via


TRADIȚIONALE. SPONTANE

Lle - LOCUINȚE INOIVUUALE PE LOTURI SUBDIMENSIONATE CU / SAU FARA REȚELE EDILITARE

L2 - SUBZONA LOCUINT ELDR INDIVDUALE SI COLECTIVE MCI CU P-P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI ANTERIOARE

L2a - LOCUINȚE WDIVIOUALE SI COLECTIVE MCI REALIZATE PE BAZA UNOR

LOTIZĂRI URBANE ANTERIOARE CU P P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA ZONEI


PROTEJATE

L3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE hEDII (P+3-P+4 NIVELURI) SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

L3a - SUBZDNA LOCUINȚELOR COLECTIVE KEDB CU P+3-P+4 NIVELURI RlRMiND ANSAffiLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI


PROTEJATE

L4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5-P*IO NIVELURI SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

L4a • SUBZDNA LDCOINTELDR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5-P+ID NIVELURI SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE


VI - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELMTAT

Via - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELMTAT-PARCURI. GRADUL SCUARURI. PRECUM SI PLANTAȚII DE ALINIAhENT ALE ARTERELOR PRINCIPALE SAU SECUNDARE. PLANTAȚII AFERENTE PROhENADELOR PIETDNALE.


AhENAJARI LOCALE AMBIENTALE

Vlm - SUBZONA SPAȚIILOR VERZI CU ACCENTE VOLUMETRICE ÎNALTE V2 - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE DE FOLOSINȚA SPECIALIZATA


V2a- GRĂDINI BOTANICE SI ZOOLOGICE


V3 - SDBZDNA SPATIILOR VERZI PENT RO AGREKNT


V3a - BAZE OE AGREMENT. PARCURI OE DISTRACȚII POLI DE AGREMENT (LACUL

MORI)

V3b-COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE


V4 - SUBZDNA SPATIILOR VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR OEAPA


V5 - CULOARE DE PROTECȚIE FATA DE INFRASTRUCTURA TEHNICE


V8 SUBZDNA SPAT IILOR. PĂDURILOR SI FÂȘIILOR PLANTAT E DE PRUT ECT IE SANITARA (IN JURUL GROPILOR DE GUNOQ


TI - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE T2 - SUBZONA TRANSPORT URILORFERDVIARE


G1 - SUBZDNA CONSTRUCȚIILOR SIANENAJARILDR PENTRU GOSPODĂRIE


COMiNALA

G2 - SUBZONA CIMDriRELOR

G2a - SUBZONA CIMTRELOR DIN AFARA ZONEI PROTEJATE


SI ■ SUBZDNA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN


SLI - SUBZONA CU DEȘT NAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ UTILIZĂRI COMPLEMENTARE SERVICIILOR OE TELECOMUNICAȚII SPECIALE


SI.2 - SUBZONA CU DESTINATE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ LOCUINȚE DE


SI .3 - SUBZDNA CU OESTÎNATE SPECIALA CE NGLOBEAZA SERVICII DE


St.4 - SUBZDNA CU DESTINATE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ SERVICII DE SPORT


R - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI INSTALAȚIILOR AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE


6,15


D.I6


0,00


29,90


29.9D


262,53


262,53


160,28


IGD.28


774,03


70,31


68.59


1.72


17,41

17,41


282,97


242.98


39,99


38,36


21,33


430,38


663,47


27,65

43,52


71,17


36,30


76,10

76,10


112,40


146,57


146,57


39,40


39,40


19,42


3.900,DD


3.1


0,77


0.77


6,73


G.73


4,11


4.11


19,85


1,80


I.7B


0.04


0,45

D.45


7,26


6.23


.03

0,98


0,55


11,04


0,71

.12


,82


,93


1.95

,95


.88


3.7G


3.7G


I.D


i.6


0,5


DO


23,88


23.88


261,86


2GI.8G


156,28


I5G.28


812,44


70,31


B8.59


1.72


17,41

17,41


28Z97


242.98


39,99


38,36


93,33


21,33


430,38


663,47


27,65

43,52


71,17


38,77


76.10

7G.I0


114.87


137,47


1,00


6,91


1,13


0,64


147,15


39,40


39,40


19,42


839,99


4.163,83


D.57


0,57


6,29


6,29


3,75


3,75


19,51


1,69


1,65


0,04


0,42


0,42


6,80


5,84


0,96


0,92


2,24


0,51


10,34


0,66

1,05


1.71


0,93


1,83

1,83


2,7G


3,30


D.D2


0,17


0,03


0,02


3,53


0,95


0,95


0,47


20,17


IOD


* Nota: Suprafața calculata cu 30%din znnficarea funcționala, si nu se adauga bilanțului teritorial

** Nota: Suprafața teritoriului administrativ al sectorului G, ce a folosit ca referința pentru actualizarea documentației de urbanism, a fost de 3,900 ha (conform P.U2. Coordonator al Sectorului G aprobat prin HCGMB nr. 278/2013, rectificate prin HCGMB nr. 293/2013 si HCGMB nr. 2/2D1G). Conform linâtei administrative actuale si proceselor de vecinătate incheiate cu Primăria Sectorului 5 si Primăria Sectorului I in cursul anului 2019, suprafața reglementata este de 4.163,83 ha.


Total TDS-MApN = 139,3021 ha din care 9,4404 ha nu se afla pe teritoriul Sectorului G. rezultând o suprafața de 129,8917 ha Din 129,8017 ha: 105,4544 ha se afla in UTR S

24,4073 ha se afla in UTR V

Suprafața totala estimata aferenta domeniului public al Statului concesionata "CFR" SA - 293773mp

Suprafața totala estimata Bferenta domeniului privat "CFR" SA - 4l552mp


fi


ID


12


13


14


15


IB


17


18


19


Număr


identificare pe


________ANEFS - Fostele Grajduri Regale_________ Ansamblul de faste locuințe tip.astazi ambulatoriu pentru copii Cotroceni si căminul 303 ___________Institutul Politehnic București___________ Biserica "Sfinții Apostoli Petru si Pav el ■ Belvedere" • "C.A.M" ■ "Regie"


I rezoreria Sector B


Fortul 17 Domnești


Bateria 17-18


Ansamblul de locuințe tip Vasile Mlea-Drumul T aberei-Bd. T imisoara


Biserica "Buna Vestire” - Hamanda

Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Giulesti-

Sarindar


Biserfca "Sf. Nicolae" - Giulesti-Sarbi - Veche

Biserica Sf. Ilie • Grant


Biserica "Adormirea bfaicii Domnului' - Mlitari I Uzinele Grozăvești


Fosta academie Ștefan Gheorghiu azi Universitatea Politehnica București


______________Castel de apa______________

Biserica Buna Vestire Cărămidarii de Sus


Zona construita protejata Plevnei-Vulcanescu-

Noica


Nr.crt. in


LMI


89


SD


91


92


93


94


95


96


97


98


99


112


113


114


115


Cod LMI


B+s-A-17884


B-Em-A-17884.01


B-Em-A-I7884.D2


B-l-m-A-17884.03


B-l-m-A-17884.04


B-km-A-17884.05


B-km-A-17884.06


B-I-S-A-I788G


8-km-A-l788B.0l


B-l-m-A-f788G.O2


B-l-m-A-l788G.O3


B-Fm-A-I788B 04


B-Fm-A-I788G.D5


B-l-m-A-17888.06


B-Lm-A-rZ88G.O7


B-l-s-A-17887


B-l-m-A-17887.01


B-l-m-A-17 887.02


B-Pm-A-17887.03


B-l-m-A-17 887.04


B-Pm-A-I7887.D5


B-Pm-A-I7887.BG


B-l-s-B-17888


B+m-B-17888,01


B-l-m-B-17888.02


B-Fm-B-17888.03


B-l-s-B-17883


B-Ps-8-17830


Fara cod LM (cod RAN 173132.88)


Sit neinregistrat in RAN sau LM


Str. Constantin Noica nr.140


Splaiul Independentei 200


str. Cav umanilor nr. I


Calea Ciulești nr.3


Șoseaua de Centura in zona comunei __________Domnești din județul Ilfov__________ Intre Fortul 17 Domnești si Fortul 18 Chiajna _________pe Șoseaua de Centura_________ Cvartalu de locuințe tip cuprins intre Bd. Timișoara la N. str. Vasile Mlea la V. Bd. Drumul T aberei la S si blocuri bara din a


doua jum. A sec. XX la E. Calea Giulesti nr. IIIA


din Cimitirul Vechi. Calea Ciulești nr. 455A/0rumul Fantana Oilor


Calea Giulesti nr. 5DG / str. Răsadniței


Falciu nr.55


str. Orșova nr.4 Splaiul Independentei 22S-23I


Bd. luliu bfaniu nr.l-3


Str. Sibiu


___________Sos. Grozăvești nr. 7___________ Splaiul Idenpendentei nr.200,200A si 200B.

Calea Plevnei nr 137. Str. W iting. numere impare. Bd. Dinicu Golescu între str. W iting și str. Mrcea Vufcănescu. numere impare, str. Mrcea Vufcănescu. str Făgăraș, str. Virgiliu. Cal. Plevnei nr.127. str. Constantin Noica


1937-1940


sec.XX


1934-1940


jum. Sec. XX


1921-1923


mij. Sec. XVIII


1907-1918


deceniile 3-4 secXX


1975


LISTA SITURI ARHH)LOGICE SI MONUMBiTE ISTORICE CF LMI -Ediția 2015


SITURI ARHEOLOGICE


Denumire


Adresa


Datare


CBI


CBI


CBI


L2a


CB3, L2a


M2.S1,G2a


A2b,M2,A1


M3, Via, 13a


M3


M3, Da, G2a


CBI, Lla MBa, L4a, SI

L3a,M2

R


CB1.M3


L4a


M2


CBI, CA2, Via, M2, M3


Ffanastirea Chiajna - Gidesti


Ruinele bfanastirii Chiajna


Așezare


Așezare


Așezare


Așezare


Așezare


Mlitari -Câmpul Boja


Așezare


Așezare


Așez re


Așez re


Asezre


Asezre


Asezre


Asezre


Deald Ciurel


Asezre


Asezre


Asezre


Asezre


Asezre


Asezre


Universitatea Politehnica din București


Necropola

Așezare


Asezre


T unei de refugiu al Conacului Gdescu Grant


Vatra satului Cotroceni


Necropola din epoca modernă din București-cartier Grozăv ești-Biserica Căldărenii Vechi


Nod Razore


UTR-uri aflate sub incidența situri arheologice si zone de protecție aferente


Carterul Giulesti. pe malii nordic al

Dambuv iței, suprapus de Șoseaua de centura si de str. Poiana Trestiei carou cadastral:3-4: UT (*)


Carterul Mlitari. pe malul sudic al Lacului Dambovita. intre Aleea Lacul Morii la N si str. Dambov iței la S. străpuns de canalul Argeș spre Vcarou cadastral:9-ID si 11-12;

PO11-12; NM(‘)


Carterul Mlitari. pe malul sudcestic al Lacului Dambovita.intre acesta, str.

Dambovita la S si Sos. Virtuții la Ecarou cadastraLD II-I2: NM(’)


Intre Bd. luliu Maniu la S. Universitatea Politehnica la N si str. Baia de Aries la

V.carou cadastrali 13-14: LK (*)


Str. Tibles G4. pe mald stâng al Dambov iței, intre str. Zinca Golescu si str. Adrian Fulga; carou cadastral S-IO: IH (*)

Cartierd Cotroceni. pe malul drept al Dambov iței, intre Bd. Lliu Mfeniu si v asile Mlea la S si Sos. Grozăvești la E carou cadastral: I3-I4:IH(*)


Lângă Biserica Căldărenii Vechi, pe malul drept al Oâmbov ițe


sec. XVIII


sec. XVIII


sec. IX-XI


M3, T, V8, V3a2


sec. VI-VIIp. Chr.


Epoca bronzulu. Cultura T ei Neolitic. Cultura Doian


sec. XV III -XIX


sec. K


sec. VI-VII p. Chr. sec. III p. Chr.


sec. IV - III p. Chr.


CB3, M2, M3, Lla, V3a


Epoca bronzului. Cultura T ei

Epoca bronzului. Cultura Glina ni


Neolitic


sec. XVI-XVIII


sec IX-XI


sec. VI-VII


Latene


C83, M2, SI .1. V4


Hallstatt

Eepoca bronzului. Cultura

Glina II


sec. XVI-XVIII


sec. XVI-XVIII


Epoca bronzului


sec.XVIILXIX


sec. XVI


sec. XVI


CB3


CBI, V3b, Via. M3


CBI, CB3, V3a2, GI.SI,

M2,Vla


G1, M2,Vla


16 330420824

J7

J9

22

21

22

22

22

25 330437.690

J6 2Z

28 330354 692 _29i

 • 30 330426 347

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34 330356.675

 • 35

 • 36

 • 37

JS

 • 39

 • 40 330280 776

 • 41


330421077

330446962

3304S9612 330473421 330464532 330464 413

330458123


330398014

330359.432


330404 719

330374606

330357463


330338920

330336616

330296866

330297.231

330288624


330306099

42 330239.625 330294 351 330300 517

 • 45 330293.839

 • 46 330282.980

330274 225 330249789 330244.821 330269.396 330254032 330258167 330257 899 S4 330264609

330265 011 330266193 330250655


 • 43

 • 44


47

J9

 • 50

 • 51

J2

53


55

57

53 330214.161

J9

J2

64 330230 244

J5

J6

67

J3

JȘ9

22

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

Ț5

 • 76

 • 77

-2

79

J1

32

 • 83

 • 84 330131.920


330208838 330234 342 330227.862 330228946 33023S.64S


330217.538 330200658 330191903 330184941 330178816 330171365 330184 555 330193.204 330181641 330195386 33019X 285 330139663 330180,584 330157.235 330149.847 330171277 330158 582 330167.949 33015X 639


y__________:

532(62.826 ' 532131.960582108160

 • 582019.633 582015.339582011099

 • 581993.633 531981.103S81973.3S6 581967.428581958.723 581912.66758194 1256 581955 542

 • 581973.878 582009.146 582011.755 582020858 581934 096

 • 531989.879 582011.015 532011.298 532026.244 582024,067 582061.424 532015.435 532029.227 532040062 582076.13S

; 532112.805 : 582160.318 I 58223X625 I S8222S.9S4 ' 582223.340 i 582215.346

 • > 582217,277 i 532200688 j 582199.626 I 532194,712 I S3220S6S2 j 532218758 i 532258500 L 532257,544 ' 582260.636 I 582276.191 I 532271.595 i 53229X325 i 58228X339 L 582293.790

 • > 582303.744 j 532340669 ' 582342.468

 • > 582343,423 1 582346.143 1 S8234S.432 î 582346004 î 58238X 397 î 582366846 i 582378,427

532388884 532403.796

 • 532414.653 582419.235 582430 635 532428233 532418033 S32437.990

 • 582454.654 53245X024 582463.617 532468422 582421.914 532500982 582506.795 582514.314 532513.258 582526.140 S82SO9.5S2 S32S18797 582535.922 582555.937 532563.061


XR.CRT. X______

356 '323375.010

_____357 328345.726

_____358:

359;


Y______

5846.31,216 5846%.815

584663.274

534667.206


328339.241

328341.751" _________

360 328376106 '581612.475 ___328405.686 5S462S.3OS

362 328452442 584610.805

— 328529 349 SIU62S.552 3611378559.344 584625.948

584638.815 '531664.268


361


363


 • 365 328561.632

 • 366 328565.083

 • 367 323581,712 -________

363 328568923 581732827

 • 369 323493.840 584735.438

 • 370 323434.599ISS4725.303

 • 371


584668.609


328425.634

.372 32841299?

^23311.787

374 328314.SW

.175 328306 557

.128107.738


S82582.677


85 330129.949 330126089 330147.572 330141 550 330141715 330138617 330138 333 33O13S.9SS 330135553 330131087 330140.333 33013X 855 330125831 330107 441 330101093 100 330118096 101: 102 >03 ' 104105 i 106:

107 . 108. 1W : no: in: iu : ii3:

 • 114 :

 • 115 i 116: 117na:

 • 119 330007.383

 • 120 ■

121 ■ 122 : 123: 124; 125126: 127: 128: 129; 130;

ui: 132: 133134135: 136: 137; 138: 139: 140; 141: 142:

 • 143 :

 • 144 : 145: 146: 147: 148: 149:

 • 150

 • 151 152:

 • 153 '

 • 154

 • 155 156'

 • 157

 • 158

 • 159 160: 161 162 : 163: 164' 165166'

 • 167

 • 168

 • 169

 • 170

 • 171

 • 172

 • 173

 • 174

 • 175

 • 176

 • 177


^6 ;

J7: 88:

J9:

90:

.91: J2: ^3:

94

^5 . j6: jzi

98[

99


582567.252 582566443 582578.059 582594,079 582599.509 582598170 582602.934 582601781 582606.231 582606026 582613.017 582619.921 582629.924 582639.331 582626467


582636.502


330104526 330096269 330088 340 330071 517 330064819 330081 879 330063.2SS 330052.72S 33UU36926 330027.736 330037.157 330029166 330043.124 330036080 330040395 330029604 330001324 329996849


330007.160 1 329978536 1 329962 747 1 329956603329971 566 ! 329957.715 î 329942776329927.433 ! 329921 389 ■ 329924,416329936.712329930973329926621329921 608329926809329917.873329914.627329916220329909.640 1 329909.223 ! 329897 307 1 329890 933 ■ 329886145 1 329944 675329946177 ! 329946740 1 329946422329947.049329947 468329947.395329946952329944,911329933:669329929.507329918618329906586329900559329891 737329877.833329870134329868304 ! 329861870 329848 179 329831525 329829.643 329828977 329827.598 329836 333 329832.736 329326062 329809.723 329811369 329801193 329790917 329791 623 329784 8S0 329780490 329768479 '.73 339766582 329764511 329756202 329744160 329719.733 329718002 329700 3S4 329700.087 129692.339


532643.803

 • 582667.556 532679.039 582689.117 53267X 770 53268X 766 53269X646 532724,530 532739.053 53272X470 53273X139 532741964 532753.201 532762730 5S2772.6SO 532775.319 53279X505 582779.300 532738800 582797.240

 • 582797.556 53283X907 582325.164 532835.517 58234X610 58286X042 532385 861 582874.103 532383.035 582885.211 582894,265 532902,066 532907.861 532914.367 532917.963 582930.197 582927.784 582927.021 58292X976 582921563 532914,701 58292X 333 532930.121 532972.4S3 532972.854 532973.337 582974 232 58297X534 582977.342 582973.644


582980.866


582994.935

583010861

533016.513

583030.838

533030.536

583038119


58303.005

533022.642


179 ISO

181

182

 • 183

 • 184

 • 185

 • 186 31 329739.3061: 329767.009329824.349329837.996329744,008329728 647 ! 329718317 ! 329711046329687.024 329656.233 329628618 329612953 329605.276 329601082 329593.693 32959X 652 329576983 329570334 329551 743 329554.246 329559.594 329558392 329558 203 3295S8666 329551244 329541 306 329527 095 329521808 329521512 329520231 329501 625 329500910 329485.192 329475505 32946X050 329467.456 329461.685 32945X791 329441 282 329445551 329445266 329445707 329438 S39 329425474 329421871

! 329419.131 i 329417.428


187

ibs:

J89 ;

190:

i9i;

192:

 • 193 :

 • 194 ;

195:

196;

vi

198:

199:

200:

201:

202 ;

 • 203

 • 204

205:

206Î

 • 207

 • 208

209 .

ao:

2ii:

212:

213;

214

2is:

aș:

 • 217

 • 218

 • 219

 • 220

221

222

223

22i

 • 225

 • 226

??7

228

 • 229

 • 230

 • 231

 • 232

 • 233

 • 234

 • 235

 • 236

 • 237

 • 238

 • 239

 • 240

 • 241

 • 242

 • 243

 • 244

 • 245

 • 246

 • 247

 • 248

 • 249


58303X396 583081346 583027.282 583019.216 533038456 58301X934

583045615 583051 642 583056530 583067.104 583063.197 583104.253

 • 583119.497 583135.241 58313X847 583146.153 S83152 5S9 583171 569 583169732 583168723 583177.896 533169.923 533204.225 583202.934 533191.307 533191.733

 • 583203.497 583234,196 583251814 583290136 533298.870 53343X020 533421.939 S83414 666


58M03.589


S83394.492

583373.261

583357.655

583379.181

583336133

583391.507


583400.168


534772673

534770,8»

584753.398

04727.281

584725.742 584719.533

04704.385

__________ 04709.531

379 328267.367 04715.436 ___328258 542 584721.105

3311328256212 534722590 584722797 F 04726.301

 • > 04732969

i 04736962

1 04741.629

F 047*4.305 ' 534748.416

 • > 534748.664 i 534750.340

„  ______i 04751.93*

.392(32313*.in 534753,564 584754.832


373


 • 376 .........

 • 377 328282570

 • 378 328275.876


380


 • 382 328255.757

 • 383 J

384' 385;

386'

3871

388;

389’


3282*9.696

323233.389

328230.978

328221.906

328216472"

328207,617 __ 323206569

 • 390 328201,032

 • 391 328192460


 • 393 fal78055,..

 • 394 323153 010 584757.216

 • 395 328147,868 581774.147

 • 396 328138 3071584804.508

 • 397

 • 398


328135343 328122.456

..'A;

128125.769 323146081 323135.546

 • 328134.382 328134007 128133.116 123125.496 328138009

 • 323137.383 123139.453 123135.249 328132551 323139.539 328134.155 328128945 323112520


 • 400 3:

 • 401

 • 402

 • 403

401

403 3:

 • 406

 • 407

 • 408

 • 409

 • 410

 • 411

 • 412

 • 413

 • 414

 • 415

 • 416 328099.541

 • 417

 • 418


328091.535

328074461

419 328067.684

328057.261

328063 331 323069 733


 • 420

 • 421

 • 422


 • 423 328058973

 • 424

 • 425

 • 426

 • 427

 • 428


328051.053

328057.210

328012562

328029.652

328030026


 • 429 328028227 430;

431 :

432:

433:

431:

435:

436:

 • 437 327988.883

 • 438

 • 439


328027.847

328016759

328010.448

327991.292

327978464 327970489 327979.812


327972400

327997.731

440 327936662 327971.64?


 • 441

 • 442 327955.612

 • 443

 • 444

 • 445

 • 446 327922173

 • 447

 • 448

 • 449 327899.334

450:

451:

452:

453:


3Z7ȘM6634

327939,434

327931.208


327919.330

327912512


327908.444

327899.490

327890.472

327397.930

454 327936367


 • 455 327912404

 • 456

437 327883.728

 • 458

 • 459

 • 460

 • 461


VT/XIJX/,


327867653

327853.459

327845.940

327837,816

327353.034

327840.613

327342291

327829.731

327826332

327314.312

327313.612

469 327310660


462


463

461

465

 • 467

 • 468


 • 470 327817.827

 • 471

 • 472

 • 473

 • 474

 • 475


327801.838 3278*5.502 327855.696 327875.536 327892564 476 327916103

327910799 327897,113 327383.335 327870.611 327859.010 327858627 327843.973 327822910 327823.106 327816129 327815 817 327802545


 • 477

 • 478

 • 479

ISO

481

 • 432

 • 433

484

435

 • 486

 • 487

 • 488

 • 489 327778748 490.

491 :

492:

493 j

491'

495:


.127775.27.1

327733.703


327727.109


.127733.451

327735.064

327734.406

496 327739.279

327749.318

327759.015

499 327756 894


 • 497

 • 498


 • 500 327771 556

 • 501


327791356 327791953 327799.041 327800155 327813.169 327809.506 327802901 327784.886

 • 509 327761.758

 • 510 327741 092

 • 511

 • 512

 • 513

 • 514

 • 515

 • 516


502


 • 503

 • 504

 • 505

 • 506

 • 507

 • 508


327730.673 : 32772814032771X566327693.891 327683.089 32774X 392

 • 517 327744.239

 • 518 327739.963

 • 519 327733.907

 • 520 327730.004

 • 521 32772X8X3

 • 522 32772X114

327707.016 32768X958 327681,670 32768X517 327679.636 327659.259 327658480 32763X 281 327638886 327612563 327647.970 327665.171 327693.591 327687.230 .32768X888 327674 071 327668040 32766X049 327650 512 .327615201 327641.981 327X38393 327627 713 12762X 337 327620.019 .327601.670 127606.347


523: 524;

525'

526:

527:

528:

530:

S3i: 532:

<33

 • 534

 • 535

 • 536

 • 537

 • 538

 • 539

 • 540

 • 541

 • 542

 • 543

 • 544

 • 545

 • 546

 • 547

 • 548

 • 549

 • 550 32755M.47O

 • 551

552:

553:

554:

555:
NR.CRT. X_________

____711 326059.056 ____712 326021.676

 • 713 325986.340

 • 714 3g962.904 _________

 • 715 0595X085 046S1.353

 • 716 05947.879153464L005

 • 717 32593X654.-________

 • 718 05924 334 534645.319

 • 719 05921.396 _________

 • 720 05917.498 584637.174

 • 721 0S9O7.734~

 • 722 32S899.3S3

 • 723 325890.951

____724 325875.S27

 • 725 325870.404

 • 726 :

727:

___ral

729:

730'_______

____731 325860.166

 • 732 325856.S63

 • 733 325843.931

___734 0584X390 ___735 0583X545

736 325829.198 ___737 05824409 ____738 0SS12.6O9

 • 739 05799.477

 • 740 325784,605 

 • 742

 • 743

 • 744

 • 745

747

 • 749

 • 750

 • 751

 • 752

 • 753

 • 754

 • 755

 • 756

 • 757

 • 758

 • 759

 • 760

 • 761

 • 762

 • 763

 • 764

 • 765

 • 766

 • 767 3251

 • 768 325564.700

 • 769 325556 327

 • 770 325553.823

 • 771 32SS4X751

 • 772 325537.418

 • 773 325537.169

 • 774 325530.736

 • 775 325520.314

 • 776 325515.752

 • 777 325502.094

 • 778 32S49X373

 • 779 325480.202

 • 780

 • 781 325354.105

 • 782 32526X902

 • 783 325766.872

 • 784 325264.652

 • 785 325261.613

 • 786 325259.323

 • 787 325251.400

783 325243.897

 • 789 325227.465

 • 790 325210.595

 • 791 325205.647

 • 792 32519X774

 • 793 32519X798

 • 794 32S13X850

 • 795 32513X406

 • 796 32S134.827

 • 797 325135.843

 • 798 325136.085

 • 799 32513X216

 • 800 325093.949

 • 801 32S093.9S9

 • 802 325091.792

 • 803 325094,000

 • 804 32504X 220

 • 805 32504X003

 • 806 32S023.582

 • 807 32S005.779

SOS325OO2.9S5

809 324999.986

310 324997.324

 • 811 324980484

 • 812 324945.317

 • 813 324933.925

 • 814 32489X810

 • 815 324897.088

 • 816 324901.158

 • 817 324901.364

 • 818 324901460

 • 819 324860 (95

 • 820 324S6L10S

 • 821 324825.627

322 324785.939

 • 823 32476X464

 • 824 32470X536

 • 825 32471X162

 • 826 324729.716

 • 827 32472X829

 • 828 32467X 755

 • 829 324671639

 • 830 324604.944

 • 831 324599 923

 • 832 324559.569

 • 833 32455X562

 • 834 324540.233

 • 835 324527.098

 • 836 32452 1048

 • 837 324S1X8S0

 • 838839840'

841

842:

843 :

844'

845 :

846'

 • 847

 • 848

 • 849

 • 850

 • 851

 • 852

 • 853

 • 854

 • 855

 • 856

 • 857

8SS

 • 859

 • 860

861

862

863

364

 • 865

 • 866

 • 867

 • 868

 • 869

 • 870

 • 871

372

 • 873

 • 874

 • 875


Y_________

584630.642

S84652.393

584683.513

584653.060


584630.815


534647.473 '534640.006 04631935 584617.103

.......534611.641

325381.800 534599.831

325888.960

325385.379


NR.CBT. X_________

 • 1066 327326.593

 • 1067 327329.831

 • 1068

 • 1069

 • 1070

 • 1071 ________ _________

 • 1072 327340.988 ^78445.439

 • 1073 ________ _______

 • 1074 S7346.3O9 578497.895

 • 1075 327346434

 • 1076 327350.378

 • 1077

 • 1078

 • 1079


584592.410 584588970 '325872.783 S84578053 >[325865.883 584570.538 . 584S64.558 l 584560.876 . 584549.203 i 584549.082 ' 584548952 i 584548703 i 534548.542 1^34548143 Ț534547.698


S84549.038


ȘMȘ&IȘȘ

534551.239


Y________

578268.664 ....... 573285.936

327334,039 573313.395

327333332 S78370 066

0733X945 573382.538 32734 1779 573431170


32734 1983


rS®lt.6PS


NR.CRT. X_________V_________

 • 1421 330110.131 577729.684

 • 1422 330134,444 57Z744~392

 • 1423 33OÎSX22O 577729203

 • 1424 330240.099 577802.073

 • 1425 330399.158 577935.483 1426Î33O411 309 57792L131

S7S018. S25

573025.294

578069.207


 • 1427 330529.338

 • 1428 '330550.764

 • 1429 _______ _________

 • 1430 330774.'134 578285.598

 • 1431 '331194.567(57862 1602

 • 1432


330514.212


F 578523.463

 • > 578563.758

' 578S85.761

[ 578603.463

 • > 578642.621

i 578668010

S78679.599

578713,941

i 578743755


32735X433

07353.843 ---- 327357.134 1080 073S9.1O2 327360.067 327362.372 327365.269 _________

32736X494 578759.422 , 578771,941 ...  .....- J 0881X391

 • 1087 07370-763 57883X233

 • 1088 32737X394 578841.438

 • 1089 07374.șrâ 57887X 739

 • 1090 07376.374 578895.919

 • 1091 07379.239 573935.511

 • 1092 07334,483 57393X493

 • 1093 32733X921

 • 1094

 • 1095

 • 1096

 • 10971093 3

 • 1099

 • 1100

 • 1101

 • 1102

 • 1103

 • 1104

 • 1105

 • 1106

 • 110711061109monu11121113iii4insni6linnis1119mo11211122112311241125112611271123

 • 1129

 • 1130

 • 1131

 • 1132

 • 1133

 • 1134

 • 1135

 • 1136

 • 11371138113911401141114211431144ins1146114711481149lise115111521153 1154115511561157'

 • 1158

 • 1159 327740613

 • 11601161116211631164116511661167116032^X210

 • 1169

 • 1170

 • 1171

 • 1172

 • 1173

 • 11741175:

 • 1176

 • 1177

 • 1178

 • 1179îiso;

1131 3 1182 3 1183: 1184113511361137U8s1189ii9o11911192:

 • 1193 ;

 • 1194119511961197U9s1199120012011202120312041206120612071208120912101211121212131214 1215'

 • 1216

 • 1217

 • 1218

 • 1219

 • 122012211222Π12231224122512261227:

 • 1228

 • 1229

 • 12301231:

 • 1232

 • 12331234:

 • 1235

 • 1236

 • 12371233 :

 • 1239 328923.238

 • 1240 32893X739

 • 1241

 • 1242


1081

1082

 • 1083

 • 1084 _________

 • 1085 327367.635

 • 1086 '327369.323


331257.406 57866X000

 • 1433 '331310 585 57871X241

 • 1434 331360.616 578776.948

 • 1435 331411.4"S9 578837.009

 • 1436 01459.325 573908.438

 • 1437 01490815 578989.036

 • 1438 0151X4471579099.610 331536.365


 • 1439

 • 1440 331546.594

144 1 331563.752

1442


03 B REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONIFICARE FUNCȚIONALA,


579211.354

' 579315.114

579438.209 \ 57945 L707 . 579503.452 579535.268

579543.147 f 5795S4 432 i 579590161 i 579613.246 ! 579636697

579643.098 579653.261 5796S7.2S1 579661728

 • 579673.203 579682.615 579687,497 579692.386 579722.551 579752.763 579774.515

 • 579795.623 579819.297 S79S4L820 579864,084 579369. S80 579885.675 579908093

 • 579932.203 579956034 S79976.567 579994?218 530003.668 580020.531 S80039.662 580081.468 530091.553 580105.565 580120.230

 • 580194.875 530211087 530234,418 SSO257.O7S 580283.721 530311062 530330838 530332450

 • 580327.876 530329.348

 • 530336.623 580343.123 580347,368 580348768 530351.064 580354.167 580362.811 580374 712 580387.630 580411.587 530433.509 S804S4.913 580430100 530501369 530510.701 580513.646 530595.651 580670657


CAI DE COMUNICAȚIE, INTERDICȚII DE CONSTRUIRE


____331S6S.463

 • 1443 331572.113

 • 1444 331575357

I 331576401 î 331576925 331586086 i 331582.260 1449 331582.922 331533.947 331S34.713 331584,581 331534,632 331534.340 331533.733 331583.103 331582.532 331580809 331581.121 331578056 331574.429 331570.795 3315667S5 331563.170 331562.017 331558437 331553.113 331546000


 • 1445

 • 1446

 • 1447

 • 1448


LEGENDA


_________ 579020.844 07388868 579040,475 327389 583 579047.392 327390.732 579060.680 327392969 579081832 327395.540 S7912159S 579133.078 579162533 579171M1

 • 579204.797 579229.040 579250.114 579271123 579307.344 579337.424 579359.198 57938 1799

 • 579408.130 579428.786 579450.486 579470.991 579491910 579505.161 579512635 579523.076 579752802 579929.551

 • 580022.798 580044 419 580069.493

 • 580119.130 530135.044 580202.093 530265.411 S80299.476 580361.532 580429.671 580444.385 580494.564 530510956 580524,299 580533465 580564.197 580586702 580599.316 580611.731 580639.408 530669.349 530678.661 580681351 580687.550

' 580692.722


1450: 14511452145314541455145614S71458145914601461:

 • 1462 :

 • 14631464146514661467:

 • 1468

 • 1469 '331540,041

 • 1470

 • 1471

 • 1472

 • 1473

 • 1474

 • 1475

 • 1476

 • 1477

 • 1478

 • 1479

 • 1430

 • 1431 1482

 • 1433

 • 1434 1485

 • 1436

 • 1437 1433 331347.520 14391490 î 1491;

 • 1492

 • 1493

 • 1494

 • 149514961497;

1498 : 1499isop;

 • 1501 ;

 • 150215031504 :

_15O5 :

1506: 1507isos1509'i 1510îsii15121513;

1514; 1515;

1516; 1517151815191520152115221523:

 • 1524 ;

 • 15251526;

1S27 : 152315291530:

1531;

1532:

 • 1533

 • 1534

 • 1535

 • 1536

 • 1537

 • 153815391540iS4i15421543154415451546:

 • 1547 :

 • 15481549155015511552155315541555:

 • 1556

 • 1557

 • 1558

 • 1559 1560:

 • 1561

 • 1562

 • 1563

 • 1564

 • 1565

 • 1566

 • 1567

 • 1568

 • 1569 157015711572157315741575157615771573 157915801581:

 • 1532

 • 1533

 • 1584

 • 1585

 • 1586

 • 1587

 • 1588

 • 1589

 • 1590

 • 1591

 • 1592

 • 1593

 • 1594

 • 1595

 • 1596

 • 1597


1. LIMITE

i

. I


325/Z6.OȘ4

325768,163.-_______

05742,228 584556023 32S739.5OS S845564S1 325726368 325713.136 325717.719 325711451 325712.597 325707.29325702.497 325696803 325699.649 32569O2S9 325683 927 325681.425 325673.110

 • 325667.473

 • 325644.473 325643.467 32S630.234 325616072 325604,622 325609.175 325603.257

325597.627

1S86847


LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONFORM PUG BUCUREȘTI (cod linie #01)


327396323 I 327396899327400.264327402.080327404.15832740S.665327407,21332741O3S3327412.732327414,495327416309327416626327419.84832742189932742631832742S849 327427.076 327427.818 327426061 327446197 327476957 327486145 327477.388 327479.314 327483.469 327484.530 3274960BS 327495.439 327497.695 327502.831 327506506 327S09.597 327513.767 327515.058 327516449 327S17.542 327519.451 327520888 327521627 32752X268 327524,632 327526363 327529.783 327530551 327531384 327532.466 327534,086 327536.513 327537.912 327540.013 327S43.752 "327547.330 327SS3.178 327556281 327563.387 327566S61 32757L044 327593.778 32764694S 327695.533


584538.000 584536.684 584545.598 584546785 5S45S1429 584554.264 584544.042 584546087 584552037 584556997 584560.330 561556.631 584561 725 584553.256 584567.056 584565.735 584575.014

 • 584555.878 584564,845 584571151 584575.434 584578.450 584584,224 584553.001 584558432 584555.278

 • 584547.554

 • 584547.555 S84S47.295 584534.810 584542.719 S84546131 584527.964 584523.002

 • 584512.236 584505.829 584500.895 584492.958 584493.176

 • 584493.879 584495.976

 • 584499.155 I 584520.018

 • 584539.156 ' 584517.785 ' 584497.226

 • 584492.236 584437 893


LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONFORM PUG BUCUREȘTI (cod linie #02)


LIMITA SECTOR G- conform PV de delimitare cadastrala intre Sectorul I si Sectorul 6, nr 14186 din 23.04.2019 (cod linie #03)


LIMITA SECTOR B- conform PV de recepție OCPI București, nr 1907/2019 (cod linie #03 )


584816571 ___

581854.716 ___

584355.519 ___

 • 534857.328 ___

534890.059 ___

584397901 ___

531896.372 ___

584896626___

 • 534895.606 ___

581902114 ___

584916,451 ___

 • 581916.606 ___

584918.922 ___

584924.130 ___

534926696 ___

584936.387 ___

584941.095 ___

584935*99 ___

584949.764 ___

 • 584934.771 ___

584925.089 ___

584935.435 ___

534912374 __

584918.170 ___

584939.640 _ 584959.306 ___

584965.683 ___

584969.316 ___

534931.637 ___

534991.249 ___

584999.966 ___

585000.567,__

585001.808 ___

585001.279 ___

 • 585008.328 ___

584999.377 ___

585013.095 ___

534999.939 ___

585008.274 ___

585018.543 _ 585029.357 ___

585046377 __

585069.389 ___

535082413 __

' 585069.937 ___

585096012 __

585091.465 __

58S086.S54 __

 • 585030.603 __

585O74.SSI __

' 585077,312 ___

; 535071.057

585084.610__

585089.141 __

I 5S5O97.36O ___

' 585107.914 ___

l 585114.599 ___

585145.314 ___

F 585160.715 i 535175.363 i 535161.663 : 535143.059 i 585135.931 _ i 585129.691585137.402 585151.095 ' 585165.537 ' 535166,978

 • 535181.771 : 535179.147 ' 585193.238 1 585192 562 i 585195.900 ' 585202807 ' 585221.161 ' 585231.057

<85.’2<U.-7

i 585237,698 I 585241,499 _ F 585246 755 _

 • > 535269,371 i 585266809

 • > 585263.843

535261.031 _

 • > 585253.631 ' 585258.849 I 585256218 i 585251.923 j 585250.856

I 535249.419 ' 535250.401 i 585247,306

I 585242488 _ f 585253.256 f 585246595

 • > 585255.785 F 585259.044 i 585271,022

 • > 585272439

 • > 585274.128 585277.106 585280.033 585283.532 585292 550 «5297* 25 _ 585292888585293.768585287.885585290.7145S531S.798 _ 585314.741 _

 • 585309.566 585301.693585294.505585290.359535298.832585294.188 585284.467535290.003585314.829 5853X3.457 585332452585329 536 585336677535336005 _

 • 585333.604585.325.969 585315.366

 • 585325.567585326.453585334.535535.324.758585319.788585342W35S5.3H.24O585346 491>35.349.076585358.551 _

' 585372.237 i 585332X17 ' 585337.613 535400.516

l SS5409.535 585404.586 _ ' 585394.795 _ ' 585400.917

' 585397.725 _ ' 585395.086 ' 585384.187 ' 585382.534 ' 585376211

i 585391.395 _ ' 585392330 i SS54O1.71)7 i 585406.800

L S8Ș41L374 _ 535416657

i 535407.370 _ i 585409.183

I 5SSI2O.515

I 535-126.356'

I 535418.134 > 5S54O9.O43 f 585421.543 i 535427.829 t 585445.089

535446.581 585456.878 535455.470 535472.792535430.096 585494.901 585510.640 535524.754 585542657 585434.645 535493.742585448.313 535466.678585523.483535536 201585477.5S5 585506 394585546810 5S5566.O4I 535530.041535531.3745855.37.532583535.347385518.619 Ț 585519.721 335521.411535337.201585333,759535516.150585520.530585488.925585472696 ~

 • 585173.812 585475.697535163.465585458.521 _

 • 585418.558585416579 535415.119

 • 555391.502 585405.604 ” 535388.373585373.842

' 585339.320 585305.227 535291.916 585306.080

 • 585311.625535314.724585321.512 ~

 • 535324.813585324.671 585.317.401

' 535317.271 ~ 585309*19 535298 214 ' 585274.226 ' ' 585276043

 • 585273.559 535261,366 ’ 585243.191 585226.013 585233.378 585220.438585229.245 585233.829 585219.717 .

 • 585206.626585206.592585203.003535197,812585189.735 535138 493 585189.056 585186.117585181.496 535131.660 535177,175 585130.070535169.810535166.450 585152967 535154.305 585154.781 585150.360 535137,178 535138.330 535133.537 585133 960 585116465

 • 535121.135 5S5O9S.6S3 5S5O73.S67 5SSO79.OI9 SS50727I2

 • 585058.423 535053.282 585053.950 535055.730 585056.399 585027.577 585005.760 585000.501 584997.159 581983.189 581949.300 534927,124 584902 559

 • 534876.681

 • 581827.503 534317.411 584735.101

 • 534757.681 584728.911 584701.143 SIH683.023 5SK68.438 584639.927 584597.833 584551.762 534531,392 534525.292 584525.079 584527,009 531519.901

 • 584519.135 584514.346 584494.957 584492.611 53H91.693 53USX.159 584439.170 58HS6.S9O 584433161 531488.968 584492 539

 • 584496.424 531499.302 584519.416 531525.609 534552120 534593.386 531595.635 534612700 584615.339 584616745 534622262 584626744


580699.408


584486.002


534430.647 534431464 534484.545 534551 379 584579.427 584595.008 584591518 S845SZ991 58453X813 584546.687 534546.530 5S4S71240 534570324 584571852 584571231 58456X 714 534565.46534531 242 534547,292 584552.753 534475.288


327761953

327733.033

32779X156

327301023

327306131

327826.738

327827.641 327866126


584464.676


581462.830


324498.720

324477.434

32447LS87

324470.988

324397.983

324386337

324378.86S

324241,682

 • 324221.304

324196.104

324162971

324266.234

324285.733

324231.239

324178.994

324171.930

324164.959

324161.233

324054.730

324132.119

324433.350

324407.814

324395.972

324386.335

324384 179

324165.S45

324030.227

323951.690

323813.796

 • 323813.304

323909.870

323849.611

323457,389

323603.066

323856734

323878.510

324079.092

324107.998

876 324211070

324230830

324202.653

32424L138


 • 877

 • 878

 • 879


LIMITA UTR-URI (cod linie #04)


2. CIRCULAȚII


331532.959 331526623 331528133 331516315 331508.300 331490.565 331487.594 331483.533 331473.381 33144 1469 331431770 331419.451 331406.48S 331392.950 331375.707 331363.062 331360.584 331356973


INTERSECȚII COMPLEXE LA NIVEL CU CF CE NECESITA STUDII

(ZONE CE VOR FI REGLEMENTATE PRIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM SI/SAU DOCUMENTAȚII TEHNICE ULTERIOARE)


LINII EXISTENTE TRAMVAI (cod linie #05)


PASAJ DENIVELAT SUPERIOR


[      1 PASAJ SUBTERAN


PASAJ SUBTERAN/SUPRATERAN PIETDNAL


INTERSECȚII COMPLEXE CE NECESITA STUDII DE SPECIALITATE


CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA SI PIETONALA


DRUM OCAZIDNAL CAROSABIL


5S44S9.663

S844S5600 584440,957 58444X087 584364.021 584374139

 • 584235.671 534228590 584223.360 584216.983 S8424L463 584238675 5Ș4268SȘ 534260409 584194.918 584189.551 584160.971 584138123 584127.564 534113.693 534OS8.S92 534098 790 534085.739 53408600584117,956 534114 698 534105.144 58416X046 584114,123 584127.824 584039.102 583939.869

 • 583931.672 583878974 583900173


 • 880 324195.901

 • 881

882

833

 • 884

 • 885

 • 886

887


331343.203 1 331340660 331344.8S4 331349.338 331352.418 331351752 331347.620 33134 1853 331336094 331325.124

 • 331314.411 331303.815 331293.379 33128S.223 33123X119 331283.618 331251.753 331211.688 311174.195 331141491 331118202 331059.762 331040090 33101S.093 33102 1032 331008.704 330999.724 330985.821 330976.389 330969.833 330955.446 330948895 330927.488 330925.923 330924.651 330922.521 330920659 330917.885 330913.094 330911780 330903.736 330902.742 330901.360 330897.118 33089X734 330889.630 330834,173 330381.469 330377.137 330873.079 330865.659 330853.430 330844,112 330837.605

 • 330822.411 33081X501 330804.477 330796.837 330736396 330775.233 330766483 3307S 1.554 33074X613 330725.793 330714.963 330698536 330681 547


TRASEU RUT1ER/FER0VIAR CE URMEAZA A FI STUDIAT PRINTR-0 DOCUMENTAȚIE DE URBANISM


--STRĂZI ORIENTATIVE PRIVATE


3. ZONE DE PR0TECTIE/RESTRICT1I PENTRU CARE AUTORIZAREA LUCRĂRILOR SE FACE NUMAII PE BAZA ȘHNCONFORMITATE CU


AVIZUL/ACORDUL DIN PARTEA ORGANISMELOR CENTRALE


OBIECTIVE SEVESO


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA - CTE GROZĂVEȘTI (cod linie #06)


580707.554

S8071L712 580717.076 580724.929 S8O73L87O 580742.266 580750.920 580766069 580765.887 580773.983 580809.361 580886013 580964.846 581035.165 581068 330 581100.557 581114.666 581128031 581135.736 581167.533 581168026 581229.571 531240.343 581237.713 581237.367 581237,351 581238342 531239.536 531241,456 581242.140 581242.430 SS1234 COI 531233.707 581244.213 531250 197 581253.701 581257.310 581250.782 S812S7.292 581228264

 • 581212.734

 • 531164.734 531108.562 581077.375 581050.674 581022.832 531016500 530940424 580911.837 530903.012 580908.703 580909.891


580754.766


r           i

apa NOVA BUCUREȘTI SI. (cod linie #DB)


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA. - CTE VEST (cod linie #07)


ZDNELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SI SITURILOR ARHEOLOGICE


580830.704 580878859 581017.617 581059.475 581114,716 581118172

 • 581146.211 531163.648 531187,869 581203.109 S81214.343 581237.300 S31255.893 531279.021 531230.826 581282479 S3128S.813 S312SȘ 08 581292.020 531298.623 sșuayii S81311.0S6 531312.743 581315.072 531321.637

 • 581327.463 531330.834 581337.134 581340.181 581344,955 581349.286 581354.901 531366.423 581377.698 581384.234 531399.690 531409.575 531417.510

 • 531425.156 581434.941 S81445.2OS 531452.833 531466126 S81473.776 531437.570 581496448 531510.376 531525.119 SS1S4Z219 581549.125

 • 581552.157 581560.193 531568930

 • 531577.211 S31S87.238 5S161L531 531614.237 ȘS1624C8S 581633 523

 • 531661.463 S81676.754 5816S72S9 531706.396 SS1719.523 SS1723.352

' 531757,956 I 531768032 531775.054 531737.472 ' 581304.960

S81S14 472 ' 531824.895

581340305 . 531352.088 I 581860.025 i S31866102 i 581374.900 . 531384.120 ’ 531890.344


SITURISI/SAU MONUMENTE ÎNSCRISE IN L.M.1.2010


I         " ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE (cod linie #09)


MONUMENTE ISTORICE AFLATE IN VECINĂTATEA SECTORULUI G, A CĂROR ZONA DE PROTECȚIE INFLUENȚEAZĂ TERITORIUL ADMINISTRATIV AL


SECTORULUI G (cod linie #10)

ZONA DE PROTECȚIE AFERENTA SIT ARHEOLOGIC


LIMITA SIT ARHEOLOGIC (cod linie #11)


PROPUNERI CLASARE MONUMENTE ISTORICE


327873.564 327880957327882.127327891.888327902.664327911.490327917.570327920979327923.065327951227327987.108328025.078328049.136328067.065328066429328121070 328151.819 s;s as 328217.962 328232.309 328221.972 328213.385 328210266 328206391 323203 402 323219.755 323223.390 328236336 328245.325 328251.798 328256.371 323257.835 32S2S9.214 328261.162 328263.139 328272.460 328230.403 323290.638 328296.177 323301 312 328311222 323319.320 328326.094 328395361 328403.064 328409.021 323434.225 328451657 328470.54328476702 328499.438 37ȘȘ46.962' 328558634 328561.852 328589.335 328617.521 323663.071 323677.019 328687.23S 328745.904 328753.331 323730.967 328784.016 328788726 328806793 328323.094 328876161 328891636 328900857 328913471


580902.995


580896.823 580890 123 580884,954 580878.289 533874,641 580373.811 S30874.450 580371,214


330662,609


580867.610


ZONA DE PROTECȚIE PROPUNERE CLASARE MONUMENTE ISTORICE (cod linie #12)


PROPUNERE ZONA CONSTRUITA PROTEJATA PLEVNEIVULCANESCU (cod linie #13)


ZONA CONSTRUITA PROTEJATA cf. PUZ Zone Construite Protejate probat prin H.C.E.M. nr.273/2000. (cod linie #13)

ZONE CU INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE

^=0=^1 ZONA INUNDABILA A SPAȚIULUI HIDROGRAFIC ZONA GIULESTI-SARBIZONA PROTECȚIE CONDUCTE GAZE NATURALE (cf. adresa nr. 24855/8301 din I7.ID.2DI1, distanta mln. pe orizontala dintre axele conductelor de ga2e este de 2D.0Dm pentru locuințe individuale/colective, construcții industriale, sociale si administrative: daca se intenționează sa se construiască clădiri cu patru sau mal multe etaje, atunci se impun cheltuieli in vederea creșterii gradului de siguranța al conductelor care vor fl suportate de către solicitant, in acest caz distanta de sisiguranta poate fi ridicata la mln. 2D0m)

ZONE IN CARE AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE SAU DESFIINȚARE SE FACE PE BAZA SI IN CONFORMITATE CU AVIZUL ORGANISMELOR CENTRALE


3306S5.Q77 330651.297 330641.958 330628920

 • 330615.716 330604.492 330588641 330581 590 330574.579 330564.765 330549.174 330540 208 330535.025 330527.500 33O52L26S 330527.502 330524.456 330524.506 330524,692 330526412

 • 330528.930 330530.962 330533.472 330539.431 330544 666 330549.059

 • 330551.930 33OSS6.9O6 330563.755 330566.912 330671.249 330576.140 330680.538 330586050 33059L665 330590.627

 • 330619.716 330659.537 330645 905 330639.683 330634.196


LIMITA C.F.R.ZONA DE PROTECȚIE INFRASTRUCTURA FEROVIARA PUBLICA (IN LIMITA A MAXIODM DE LA ZDNA CAII FERATE)


ZONA DE PROTECȚIE SANITARA FATA DE GRDPA DE GUNOI SI FATA DE CIMITIRE (50m, cnf. Ordinului 113/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației)


580875.027

580371.406

530868160 530366 343

ii-;

530883.924

530879.868

580845.464

580826.612

580810,446

530305.812


583339.274 _ 583879.992 533626.791 "

533605.653 _ SS3S6S.985 jj 583517.914SS343S.730

583368.338 583351410 Ț 533383.933

583401611 _ 582917.337582870.924532S60Î127

 • 582682.6195826S7.876 ~

5324S6.744

582144.644

 • 582244.396582201 79058233X987 ~

58235X937

582425.456 j 58239X741532377.718SS2320.714582283920 j

 • 582244.619582240.581

 • 582203.397 582189.8585821S7.2SO

58216X 266

582127.940 _ 582097.1211'

[ 582088.597 i 582083.583

: 58208X357

[ 582080.840 [ 532043.140

i 53203X 427

L 582003909 ț 582005.336

' 581982.185

 • > 531337.867 ț 581836.138 ' S81809.495 ' 531759.S34

1 531756.230

I 58174 1 293 I 581721 599

I 581687.832

' 531660.649 î 581657.607 î 581619.380

i 581563.034

I 53132X465 i 581215.830 i 531214.724 î 581197.821

581193.216 î 58118X039 i 531165.177 f 581135.679 i 581109.067 î 531071.780

58106X060

 • > 58106X099

 • > 581059.679

 • > 580860.572


SSO794.O5O


ZONE CU SERVITUTI AERONAUTICE CIVILE:


LIMITA ZONELOR DE PROTECȚIE ALE ECHIPAMENTELOR CNS OMNIDIRECȚIONALE (PSR-MSSR OTOPENI, MSSR-MDDE S BUCUREȘTI, MSSR-BUCIUMENI) (cod linie #14)


LIMITA ZONELOR DE PROTECȚIE ALE ECHIPAMENTULUI CNS DIRECȚIONAL (ILS LLZ07) (cod linie #15)


580767.263 _ 580760931580766609580763.613580757.925 580751031580749.729530749.041 580742.563 530734,420580735.755580734.35258073X731 580722.94158071X92258069X00153069X442530690.719530683.593580679.63358067631758067 L2S4S80663679530664 SSs 580660465

' 53065X433

S80655.S96 ' 580651 314

580649.977 530643.547 j 58064X 738

580632.738 580621133

' 580614.522 ' 580594.497

: 530583.334 ' 58057X437 ' 530565.785

. SSOSS9.3O4 ; 580557.752 I 580558109 î 530660071 I 580565.003

 • > 580576.740

i 53058X 340 ; 580580.846

i 58062X956 f 580600.193 ? 530490.034 '530365.598 ! 530231 335 I 580199.6S1 î 580164,363 i 53012X725 F 580088.231 î 580069.297 ' 58005X501 î 580050.360 F 530044.546 I 580027.412 i 580010115 i 579993.583 ) 579976.647

 • > 579966.529 579956492 57993X 26579905.257 579839.423 579876.067 579865.926 579354.209 579828179 579797.617 579776865 579756500

 • 579728.307 579700340 579679.288 579662.718 579658574 579654.709 579641,039 579620138 579596.1S7 579571.559 579550152 579529.635 S79464.85S 579405.812 579388.245 S79369.973 579354 035 579337.261 579276.097 S792S4.472 579229.889 579219.083 579208586 S7919X365 579178976 579160.390 57914X256 579130235 579117.395 579110215 579102.277 579090.190 579078166 579072.494 579067.007 57905X796 579038327

 • 579027.308 579016.989 579004.178 578992.186 578985.394 578978.754 578971.774 573963.598 578958272 57395X117 578945.439 578937.008 57892X990 578909.123 578S9LS02 573874 059 578866.036 578358042

' 578348012 578338007 578814.324

' 578793.634 ' 578787.643

 • > 578785.619 57878X 387

f 57877X218 ' S78762.431 I S78748.2S4 I 578737.047 F 578725.913 i 578696.842

 • > 578666.775 j 578661.625 578656.944 ! S78613.590 j 578563.770 i 573551.868 I 578540136 ! 578530831 î 578S19.494 i 57851X773 f 578506.207 f 578492.925 1 578478.991 i 578468121

578457.464 578438.425 578418 25S 578390.882 S78380.431 578370.949 578358107

 • 578341.589 578321 778 578302.732 578270.594 578240.065 578219.891 578199.533 57818X292 578165.255 578160436 57815S.644 578147.953 578140400 578130914 578121.036 S78111993 57810X913 S78097.836 578093.027 578085.485 578077.801 578060.879 578058297 578055.917 578049.215 578039.292 S78O34.5S7 578032.321

 • 578029.589 578024.960 57802 L979 578019.910

' 578015.825

57SO1O.3O8 ' 577854 445 ; 577740.867 > S7774 1294


581897,671


LIMITA ZDNELDR CU SERVITUTI GENERATE DE HELIPORTUL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA BUCUREȘTI (cod linie #16)


LIMITA ZONELOR DE REFERINȚA GENERATE DE AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI-BANEASA AUREL VLAICU (cod linie #17)


ZONE IN CARE ESTE NECESARA SOLICITAREA SI OBȚINEREA AVIZULUI AACR:


AEROPORTUL INTERNATIONAL AUREL VLAICU BUCUREȘTI BANEASA


ZDNA I - H MAX > 21,5 M (FATA DE COTA AERODROMULUI 91.13 M, RESPECTIV COTA LA VÂRF DE UZ G3 M) (cod linie #18)


581904.497

581909 300

531914.394

581919.303

581920.837

531942.600

531972.933

SS2012597 58202 L 223 532039.500


ZDNA III - H MAX > 30 M (FATA DE COTA AERODROMULUI 91,13 M, RESPECTIV COTA LA VÂRF DE 121,13 M) (cod linie #19)


324227.037 324229.540 324183.313 324196.190 324192.436 324205.752 32414X299 SS8 32415X554

 • 889 324163.827

 • 890 324163.969

 • 891 324161.908

 • 892 32416X 754

 • 893 32415X463

 • 894 3241S5.830 395 324113.736

 • 896 32411X053

 • 897 324144.797 893 324111345

 • 899 32411XS34

 • 900 324069.922

 • 901

 • 902

 • 903 JXM

 • 905

 • 906 324083.892

 • 907 32408X130

 • 908 32407X624

 • 909 324068.725

 • 910 324091557

 • 911 323910.471

 • 912 32397X004

 • 913 32397X305

 • 914 323987,411

 • 915 323990.437

 • 916 32397X992

 • 917 323992.158

 • 918 32394X871

 • 919 323960.704

 • 920 323957.045

 • 921 323956.592

 • 922 323964.836

 • 923 323961522

 • 924 32392X198

 • 925 3239S6.36S

 • 926 323946.080

 • 927 32390X972

 • 928 323897.268 1

 • 929 32389X953 !

 • 930 323942.031 !

 • 931 323917.747 I

 • 932 323909.378 1

 • 933 323689.112 1

 • 934 323663.453 i

 • 935 323605.121 i

 • 936 3235S3.8S9 1

 • 937 32351X371 1

 • 938 323680.856 i

 • 939 323684.772 I

 • 940 323668.135 i

 • 941 323644,434 !

 • 942 323634.475 !

 • 943 323667.035 i

 • 944 323565.520 1

 • 945 323563.652 1

 • 946 32351X16S !

 • 947 32351X120 !

 • 948 323510.283 1

 • 949 323S1L842 '

 • 950 323517.867 :

 • 951 32351X220 '

 • 952 323518.154 '

 • 953 323515.890 '

 • 954 323521.428

 • 955 32351S.952

 • 956 32350X920

 • 957 323391.S32

 • 958 32342X279

 • 959 32397X495

 • 960 324359.038

 • 961 324507 362

 • 962 324481.649

 • 963 324467.659

 • 964 32444S.991

 • 965 324434.004

 • 966 324398.014

 • 967 324500.128

 • 968 324677.744

 • 969 3248S5.359

 • 970 32490X177

 • 971 32494X424

 • 972 32498X783

 • 973 325051.295

 • 974 325077.912

 • 975 325104.589

 • 976 32511X098

 • 977 325133.392

 • 978 325133.629

 • 979 325133.865

 • 960 325190.981

 • 961 32S2S0.831

 • 982 325342.374

 • 983 325431356

 • 984 325607.406

 • 985 32578X763

 • 986 326114.246

 • 987 326112.810

 • 988 326244,235

 • 989 326251.007

 • 990 326271932

 • 991 326270,143

 • 992 326290.352

 • 993 32X3OL224

 • 994 326294.2SO

 • 995 32629X155

 • 996 326297.115

 • 997 326297.567

 • 998 326295.758

 • 999 32629X949

 • 1000 326296.432

 • 1001 1002

 • 1003

 • 1004

 • 1005

 • 1006

 • 1007

 • 1008

 • 1009 326459.719

 • 1010 326492100

 • 1011 326S5X138

 • 1012 326559.352

 • 1013 32656X237

 • 1014 326565.514

 • 1015 326564.684

 • 1016 326567.532

 • 1017 326571.942

 • 1018 326586.783

 • 1019 32659X239

 • 1020 326599.695

 • 1021 32660X302

 • 1022 32661X908

 • 1023 326624.001

 • 1024 326631.093

 • 1025 326632.882

 • 1026 32664X181

 • 1027 326655.102

 • 1028 32703X972

 • 1029 32722X343

 • 1030 327233797

 • 1031 32723X 262

 • 1032 327238.504

 • 1033 327241.201

 • 1034 32724X700

 • 1035 327243770

 • 1036 327243 974

 • 1037 327246.700 1038103910401041104210431044104S1046:

 • 1047 :

 • 10481049îoso1051:

 • 1052 :

 • 105310541055:

 • 1056 :

 • 105710S81059106010611062

 • 1063

 • 1064

 • 1065


324103.652

324105.744

324083.449

324094.518

324117.300


ZONA IV - H MAX > 45 M (FATA DE COTA AERODROMULUI 91,13 M, RESPECTIV CDTA IA VÂRF DE 136,13 M) (cod linie #2D)


328951.265

328958954


I2c,as6a9g


AERODRDMCLINCENI

ZDNA III - H MAX ă 30 M (FATA DE COTA AERODROMULUI 78 M, RESPECTIV COTA LA VÂRF DE 10B M) (cod linie #21)


4. REȚELE TEHN1C0-EDILITARE MAJORE


328978637 328995.1SS 329003.245 329012.564 329016 571 329018333 329028511 329043.272 329052947 329OS7.7S7 329071.753 329079.469 329087,191 329095.791 329104,231 329108.745 329113.970 329116.910 329122.523 329134.545 329139.739 329150322 3291738» 329196.456 329249.121 329231.447 329336762 329346.790 329357.249 329334.083 329419.635 329423.436 329412327 329406.810 329401.505 329397.114 329400.809 329406568 329415.400 329422.780 329430.263 32944S.144 329454.033


 • 1244

 • 1245

 • 1246

 • 1247 ■ 124812491250uși:

 • 1252

 • 1253

 • 1254

 • 1255

 • 1256125712581259126012611262 :

 • 1263

 • 1264

 • 12651266;

 • 1267

 • 12681269;

J270;

1271: 1272;

 • 1273

 • 1274

 • 1275

 • 12761277:

 • 1278

 • 1279

 • 1280

1281: 12821283;

"1284 : 12851286128712881289129012911292:

 • 1293

 • 1294

 • 1295

 • 1296

 • 1297

 • 1298

 • 1299

 • 13001301;

 • 1302

 • 1303

 • 130413051306:

 • 1307

 • 1308

 • 1309

1310: 131113121313131413151316131713181319132013211322:

1323 : 13241325132613271328132913301331:

 • 1332

 • 1333

 • 1334

 • 1335

 • 1336

 • 1337

 • 1338

 • 1339

 • 1340

 • 1341

 • 1342

 • 1343

 • 1344

 • 1345

 • 1346

 • 1347

 • 1348

 • 1349

 • 1350

 • 1351

 • 1352

 • 1353

 • 1354

 • 1355

 • 1356

 • 1357

 • 1358

 • 1359 1360:

 • 1361

 • 1362

 • 13631364:

 • 1365

 • 1366136713681369 13701371'

 • 1372

 • 1373

 • 1374

 • 1375

 • 1376

 • 1377

 • 1378

 • 1379 330096.955

 • 1380 :

 • 1381 : 1382; 13831384:

1385 13861387138813891390:

 • 1391

 • 1392

 • 1393

 • 1394

 • 1395

 • 1396

 • 1397

 • 1398

 • 1399

 • 1400

 • 1401

 • 1402

 • 1403

 • 1404

 • 1405

1406:

 • 1407 :

 • 14081409:

 • 1410 330066.891

 • 1411

 • 1412

 • 1413

 • 1414

 • 1415

 • 1416

 • 1417

 • 1418

 • 1419

 • 1420 330064,080TRASEU REȚEA DE APA TEHNOLOGICA CE ALIMENTEAZĂ CET (cod linie #22)


TRASEU REȚEA DE APA TEHNOLOGICA CE ALIMENTEAZĂ CET, PROPUS SPRE DEVIERE ETAPA I (cf. proiect SC VERTA-TEL SRL -"Penetrație si racord Splaiul Independentei - Ciurel - autostrada București - Pitești; Nod Virturii") (cod linie #23)


TRASEU REȚEA DE APA TEHNOLOGICA CE ALIMENTEAZĂ CET, PROPUS SPRE DEVIERE ETAPA I (cf. proiect SC VERTA-TEL SRL -"Penetrație si racord Splaiul Independentei - Ciurel - autostrada București - Pitești; Nod Virturii") (cod linie #24) TRASEU APEDUCTE APA POTABILA (cod linie #25)


TRASEU CONDUCTA GAZE NATURALE (cod linie #26)


5. ZONIFICARE FUNCȚIONALA


327599.563

327595.332

327591.291

327531.639

327580415

 • 556 327572073

 • 557 327569.245

 • 558 327558.843

 • 559 327559.829

 • 560 327543.663

327551.062

327573.197 327572079 327585.151


ZDNA CENTRALACAZ - SUBZDNA CENTRALA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTRUIRE


583401608 58342X533 583427.674 583451 284 S834SS101 583459.167 583460.715 533462.025 S83463.412 583471.246 583488.160 583509.223 583505.669 583506073 583505.151 S83S29.771 583538417 583S61.761 583574.533 583594.199 5S3S97.85O

583620.002 583637.938 533640817 533641 392 533641.693 583362.100 583671 704 583670495 583667.404 583666 SS3 583666.338 533666.489 SS3667.217 583668.629 583669.329 ; S83676412 : 583708709 ' 583711.300 . 583720.007 : 583728.478 ' 583742.276 I 583757.179 i 583765.961 . 583766.189 I 583771 943 ' 583780114 f 583795.889 > 583796.239 583821.396 ■ 583846256


 • 561

 • 562

 • 563

261

56S


CB - ZONE SITUATE IN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANTA SUPRAMUNICIPALA SI MONICIPALA CBI - SUBZDNA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZDNELDR PROTEJATE

CBI.I - SUBZDNA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZDNELDR PROTEJATE, IN CARE SE PERMITE LOCUIREA

CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI


329415.966 32941X722 329411.433 329409.706 329409.244 329404.356 32938X 232 32933X077 329330931 329374 802 32936X 737 32935X150 329350 566 329350835 329359.618 329353 757 250 329341.473 32934 L91O 329323927 32930X922 329311313 329310785 329310057 329303365 32930X 730 329303704 32929X 297 32928X 831 329279.566 32926X 213 32926X995 329309.999 329317.474 329313364 32928X 419 329234105 32928X675 329283356 329239.609 329290020 329230 349 329273728 32927X041 329273739 329269.603 329243 892 32924L600 32923X 653 329231968 3292314» 329230299 329229.095 329223292 329226157 288 329217 571 329219835 3292201S1 329220057 32921X5S2 329210418 32922 1924 329210327 329211335 329208213 329204.776 32920X839 329179173 329177.242 329172753 329168 215

 • 329177.975

 • 329193.975 329132335 329167 594 329145.203 32912X976 329090 234 329090637 32907X523 329073 265 32907X 725

i 329072931 132906X337 ' 329028252 ________

i 323990.623 'S343S86OS~


 • 251

 • 252

 • 253

 • 254

 • 255

 • 256

 • 257

 • 258

 • 259

 • 260

,1.1

262

 • 263

 • 264

 • 265

 • 266

 • 267

 • 268

269

 • 271

 • 272

 • 273

 • 274

 • 275

 • 276

 • 277

 • 278

779

280

281

282

 • 283

 • 284

 • 285

 • 286

287


583849.791


583853.051

583854.448

583855.964

583856.632

583856302

533847.286

583856631

583867.017

583857.912

583863.130

583895.079

583902.172

583907. KM

533944,419

533916777

583918564


583950 059


583951.428 583954.234 583970.076 533972.263 533974.937 583976.533 53397X677 SS39BXO31 533987.221 533999.759 534000 646 534001131 534001,569 S8400L55S 534001 314 534000.247 534012.443 534014.115 584014,627 58401X697 584030.077 584040.372 534016.433 53406X486 584069 074 58407X417 534073.336 534074.514


 • 289

 • 290

 • 291

 • 292

 • 293

 • 294

 • 295

 • 296

 • 297

 • 298

 • 299

3C0

 • 301

 • 302

 • 303

 • 304

 • 305

 • 306

 • 307

 • 308

 • 309

 • 310

 • 311

 • 312

 • 313

 • 314

 • 315

 • 316

 • 317

 • 318 ________ _______

 • 319 328959.621 584388.662

 • 320 328937.713

 • 321 328902 713

 • 322 328907.722

 • 323 328884.516


534095.650


534094.542

534098.904

S34102.526

534112.534

534130.109

534144.724

5S4161.84S

534136.596

534211.432 534247.429 584248080 534259.073 534266040 584263.813 534271 361 534273683 534318595


581I10C23

I SS4434.294 ; 534442.698

_________j 584453.953

324 323345 792 584363368

. 584381.033

I SS4333.6C

__________I 04334 746 3231328784.^3 534334.852

1 534334,960

J584363.20S


375 323309.525

 • 326 323783.898

 • 327


328784493


 • 329 328784.014

 • 330 328722 575 _________

 • 331 328701656 584364.879

 • 332 323687.954 584354.193

 • 333 328678977 584348720

 • 334 328667.S54

 • 335

 • 336

 • 337

 • 338

 • 339 ______ ______

300 328637.826153*405.011

 • 341

 • 342

 • 343 323704,230

 • 344 328737.804

 • 345 32872Q705

 • 346

 • 347

 • 348


■ _______ 534341.043

i 328656339 534345.285

i 323646203 5S4349.47S ' 328632999 534354,051

i 328626330 534356.267

i 328620325 SS435S.6S4


328674791 534393.163 '328679.314 584403.955 [ 584394,334 i 534430437 . ______j 534483.029

, 328722124 584511.415 ' 328669:559 584514.606 - 3 323667 454 534511.980 349 328629.713 534S1S.159 '323574846 534534.963 323439.776 534564,039 323439 776 534564,039 328449,221 534565.971


 • 350 și

 • 351

 • 352

 • 353 328446 524 534567.115

 • 354 323396468

 • 355 323392 334 584616.992


58461L099


327586 562 : 566 327608675 :

327617.897 : 327636460 ’ 327624.477127613.085.327598.635 327533.738 327528.152 327484.15* 327*16740 127491.775 327472656 327424.579 127365,418 >27334 *51 327346437 327328.434 327325.426 327311769 5851327297.464 127278645 327278294 327277.125 327262453 327258 593 327239.257 327215.244 593 327181.899 327177,014 327174.319 327170 262 3271660.35 327171063 327160555 327159 874 327158769 327152415 327136618 327120014 327133.1731 327098149 327056413 327037,696 327026748 610 327021.155 327016663 327000153 326983.436 614 326979.883 326980166 326985.096 326985.164 326987.5.34


3671

v,s

369:

 • 570

 • 571

372:

573:

2Ț4 .

 • 575

 • 576 3: 577:

 • 578

 • 579

 • 580

 • 581

 • 582

 • 583

 • 584


586 3: 587588539: 59O:

 • 591

 • 592


594:

 • 595 3

 • 596 5

597:

J9s;

599 : 600601602:

603 :

60i:

605:

606:

607:

608:

6<»;


611

612

613


 • 615

 • 616

 • 617

 • 618

 • 619 326977,916

 • 620 326973.655

 • 621

622

 • 623

 • 624

 • 625

 • 626 326962 390

 • 627


326967.710

326961.334

326998133

326987.487

326968 323


32694X912

 • 628 326936289

 • 629 326927.030

326916711 326916447 632 326914.079

326929.750 326927628 32693X828 32693X003 3269H.452

 • 638 326943 600

 • 639 32694X 871

 • 640 32694X039

326931.807

642 326929M2

326951.635 326945000 32694X033 326937,725 326935288 326928996

 • 649 326927,053

 • 650 326924.526

326923.464 32691X913 326903.936


630:

631 :


 • 633

 • 634

 • 635

 • 636

 • 637


611


643: «44 645:

646:

647:

648 I


651


652


653

6M 326390364

 • 655 326874.039

 • 656 32686X 312

 • 657

 • 658


326862321

326880219

 • 659 326881.548

 • 660 326886132

326891 045

326894.154

326872183

326855.836

326856467


661

662

 • 663

 • 664

 • 665


 • 666 32635X350

 • 667 32685X601

 • 668 326327.316

 • 669 326311.788

 • 670 326794.963

326777.249

326743.578 32673X046 326724.795 326723.601 676 326721.179

32671X216

326714.756

 • 679 326710701

 • 680 326699.068 631 326679.067 682 32665X835 633 684


671: 672:

673 I

«74

675:


 • 677

 • 678


326647,246 326644.486

 • 635 326640.144

 • 636 326636248 326633.375 326635.862 326639.534 326628539 3266O5.9SO 326606088 326575.937 326575.341 326559.124

 • 696 326190 350

 • 697 326419.364 326375.864 326329.377 326232817 326226486 326212747 326169,542 326101.442 326102481

706 326074 544 326070.056 326068.142


 • 687 .

 • 688 :

689:

690:

691:

692:

69.V

694:

695:


 • 698

 • 699

 • 700

 • 701

 • 702

70.1

71»

705


 • 707

 • 708

 • 709 326063.117

 • 710 326060694


326299.600


326304.994 326310947 326322 364 3263S8.795 326333.016 326336406


326400.904


327246335 327250.075 327252706 327256070 327260763 327262.279 327263.676 327266957 327267.794 327269.375 32727X233 "327278.036 327280.255 327281.834 327284309 327234 754 327239.005 327293.219 327300.123 327301.611 327306233 377305.582 327307.976 327311.626 327310.558 327312.780 327316434 327320016


580799.544 _ 58080X226580730.789S80707.373580697.193 53058X270 _ 59B4C.ra7 _ 58058X0215SO4SL38258013 1461579862101S79613.C61 ’ 579574.9B7 ~

 • 579574.285 ’ 579492230579359 852

 • 579315.200 ~

 • 579308.200 579028.446 579019922573909.225578839 055578368.030573760.599573462.2S1 _

 • 578444.746 578393.562578342.429578290.354 '

 • 578247.747 ’ 578204.867 577833.858 _

 • 577818.400S77S37.C6O _

 • 577427.401

 • 577376.286 577275.214577280.715 '

S77197.375 _ 577152434 57701X309576986.745 57693X670 5768S4.S96576857.56057685X 372576930.801

S76S93.673 ' 576998.308 '

; 57710X933 ' 577160.934 ' ' 577226.591 : 57722X482 ' F 57722X 373 ' ST72OS.927, 57719X010 I 577136.904 i 57717X 291 ' : 577149.964 ' î 577140.611 ' î 577117.343 " i 577064.111L 577062.9» ' 577109.368 ’ 577107.314 '

I 577050.431

 • > 577049.133

I 577019.326 ' i 576992 316 j 576987.136 î 576979.185 ' ' 576960.156 j î S76932.U1 j î 57692X 709

! 576910.725

1 576908.104 I 576902.691 S76S99.482 ț 576898119 [ 576894 475 î 576891.173

1 576889.741 I 576387.963 i 576381.056

 • > 57687X156 î 576372900 576838.696

7 576904.177 576923.053 576927.348 576935.995 57694X 259 576943.960 576945.041 576946.121 576946.833 576947.665 576943.893 576950.141 576973.654 576973.266 577073.170 57703X 734 577022.374 S77O7S.16O 577110 251 577154.930 577193.120 57721X711 57722X 551 S7724O.797 577263.660 577279.2SS 577303.729 577333.420 i 577395.753 S7742X284 577453.552 577477.794 577508.243 57752 X 336 577S5O.227

' 577589.457

57764X 814 ' 577685.577

577714.983 ' 577758.791

S77764.3S4 57780X211 ' 577837.180 S779O4.576 577924 836 ' 577942.378 577974.195 . 578000.263 .1573051,652 : 57807X081 i 57809X 388 I 573129.769 I 5781Z7.264


329463.560


329476331 1 329490555329S03.S12 !

 • 329520.406329525,782 !

 • 329524.551 ! 329528. TIT? 329S34.328329527.687329527.254329540,247329SSO962329561 781329577 S28329577.860329572.490329573.604329577.144329584.205329607.806 !

 • 329643.406329650949329656.S70329665.105329671.852329695.269329709.753329718.303329722.033329726559 329736134 ’ 329743.415329752453329762.366329766808329773 406329777.322329779.293329781 360329783.768329785.390 329787.558 329795.699 329803.373 329809.216 329816221 329827.793 329840.211 329849.286 329856472 329865.055 329870.076 329S74.34O 329878809 329886.362

i 329893.065 i 329894.410 >329891959 >329884.563 ' 329876.754 i 329875.279 i 329873655 i 329870228 i 329866727 i 329867.252 i 329876877 i 329S9OSS2 i 329904.110 î 329922.794 î 329939.391

329949.047 329951.984 329952834 329954,365 329970,188 329984.023 329986371

 • 329989.552 330019 432 330036472 330038743 330041773 330049.232 330052.930 330056778 330060.884 330068.721 33007S.3Z8 330080.163 330085.451 330093 132


330108991 330118736 330129.427 330140.441 330144.102 33014S.691 330151.370 330149.166 330138.884 330133.469 330128771 330124,801 330120.015

Soi ÎS.531"

330116962 330113.183 330109.134 330106022 330104,577 330104,296 330104.527 330105.367 330107.295 330110.758 330107.623


330090.308


330087.138

330033.815

330074.775

330069.467


330062.028

330056.322

330052011


330049.962

330046.996


330040.249

330034,612

330069.316

330014.576


ZONA MIXTA


M - ZDNA MIXTA CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII OE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE,

PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MÎCI-NEPOLUANTE SI LOCUINȚE


Ml - SUBZDNA MIXTA SITUATA IN ZDNA PROTEJATA


M2 - ZDNA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ACCES LA INFRASTRUCTURA MAJORA

M3 - ZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU


ZONA SPATII VERZI


VI - ZONA SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT


Vla+Vlm


Via - PARCURI, GRĂDINI, SCUARURI SI FASII PLANTATE PUBLICE, PLANTAȚII DE ALINIAMENT ARTERE PRINCIPALE/SECUNDARE, PLANTAȚII PROMENADE PIETDNALE. AMENAJARI LOCALE AMBIENTALE


Vlm - SPATII VERZI PUBLICE CU ACCENTE VOLUMETRICE ÎNALTE


V3- SPATII VERZI PENTRU AGREMENT


V8


V3a - BAZE DE AGREMENT, PARCURI DE DISTRACȚII, POLI DE AGREMENT (LACUL MORII) V3b - COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE (BAZA SPORTIVA POLITEHNICA)


V4 - SPATII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA


SPATII VERZI AFERENTE CAILOR DE CIRCULAȚIE RUTIERA


V8 - PĂDURI SI FASII PLANTATE DE PROTECȚIE SANITARA (IN JURUL GROPII DE GUNOI CHITILA)


L-ZDNA DE LOCUIT


L4a


L3a ■■


nai


L4a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5-P+ID NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE, SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE


L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3-P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENITALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE


L2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI REALIZATE PE BAZA UNDR LOTIZĂRI URBANE ANTERIOARE CU P-P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE


Lla - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2+M NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE, PE PARCELARI TRADIȚIONALE, SPONTANE

A-ZDNA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE


A1+A2


Al - ZDNA PARCURILOR DE ACTIVITATI

A2 - ZONA ACT1VITATILDR PRODUCTIVE SI DE SERVICII


G- ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA


G1 - ZDNA CONSTRUCȚIILOR SI AMENJARILDR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA G2a - SUBZONA CIMITIRELOR DIN AFARA ZONEI PROTEJATE


S-ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALASI - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

SLI - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE INGLDBEAZA UTILIZĂRI COMPLEMENTARE SERVICIILOR DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE SI.2 - ZDNA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE INGLDBEAZA LOCUINȚE OE SERVICIU


 • 51.3 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ SERVICII DE SANATATE

 • 51.4 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CE ÎNGLOBEAZĂ SERVICII DE SPORT SI AGREMENT


R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE


R - ZDNA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE


T- ZDNA TRANSPORTURILOR


T1+T2


lUli


TI - ZDNA TRANSPORTURILOR RUTIERE T2 -ZDNA TRANSPORTURILOR FEROVIARE


LACURI DE ACUMULARE, CURSURI DE APA PERMANENTE


TALUZ BETONAT


B. DDTARI DE INTERES PUBLIC
LIMITA AMPLASAMENT FAVORABIL DIN PUNCT DE VEDERE AL ACCESIBILITĂȚII SI AL ARIEI DE DESERVIRE PENTRU DEZVOLTAREA UNOR DDTARI DE


INTERES PUBLIC (cod linie #27)


ALINIERE OBLIGATORIE (cod linie #28)


LIMITE EDIFICABILE MAXIMALE (cod linie #29)


LIMITE ZONE AFERENTE UTR CB3 PROPUSE PRIN PUZ COORDONATOR SECTOR 6 (cod linie #30)


ZONE DESTINATE ACCENTELOR DE ÎNĂLȚIME (cod linie #31)


SECTOR(♦ ARHITECT ȘE


dC/pin.


IV


Nota: Secțiunile reprezentate pe principale. Toate circulațiile publii


ȘEF PROIECT CONCEPT


PROIECTAT


DESENAT


MANAGER PROIECT


DESTINAȚIE


LOCAȚIE


VE'CO


P S 6 BUC


insa de Reglementari urbanistice - Zonificare funcționala marchează formrrsoanete cu toate tronsoanele, sunt detaliate in caietele de profile.__________

NUME PROIECT:

Modificare și actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6

ADRESA PROIECT:

Sector 6. București


PROIECT NR

VPE2017020


COD PROIECT 33781


VEGO CONCEP I' ENGLNEERINX-' S.R.L. .140/13314/ 09.11.2011, CUI RO:


119742


NUME LIVRABIL dc43 REALIZARE DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZ ARHITECT SEF PUZ


COD LIVRABIL: 38534


_____NUME

urb. Odette Luiza Voinea


Vl-:«<> CONCEPT ENOINH3UNG S.RJ.


urb. loan-Augustin Suciu urb. Roxana Rusu

urb. Pana Drăghici________

urb. Atcna-loana Gârjoabă urb Diana-lulia Menșan urb. Suzana Elena Gașpar urb. Elena Niculachc______

urb Anca-Elena Cuculiei urb. Andra Filotleia Zamfir urb. Andreea-Bianca Ivan


FAZA


EMITENT


PUZ V PE


1IHRĂ


SCARA:


5000


DATA


DECEMBRIE 2019


IPEfTALIT.


NR PLAN


FIȘIER


REV


BENEFICIAR

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Adresă:

Calea Plevnci nr. 147-149, Sector I. București


NUME PLANȘĂ:


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


NUME PLANȘĂ


FAZA:


PUZ


PLANȘA NR.


U03 B


U RB U03IB


DWG 00


REGLEMENTĂRI URBANISTICE
_____________________________________________________________Page II

MODIFICARE ȘI ACTUALIZARE

P.U.Z. COORDONATOR AL SECTORULUI 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI


BENEFICIAR:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

DATA:

NOIEMBRIE 2019

VEGO


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings

1 direcția urbanism

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM „MODIFICARE ȘI ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR AL SECTORULUI 6 DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”

CUPRINS

FOAIE DE CAPĂT

LISTĂ SEMNĂTURI

PARTEA 1

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 1. ROLUL R.L.U

CAPITOLUL 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI P.U.Z

CAPITOLUL 3. DOMENIUL DE APLICARE

CAPITOLUL 4. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR; REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEIAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT;

CAPITOLUL 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

CAPITOLUL 6. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

SECȚIUNEA I. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

SECȚIUNEA B. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII ȘI A

LOCURILOR DE PARCARE

SECȚIUNEA III. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

SECȚIUNEA IV REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE

CONSTRUCȚIILOR

SECȚIUNEA V - REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAIE, SPAȚII VERZI ȘI

ÎMPREIMUIRI

PARTEA AII-A


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

CAPITOLUL 7. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE....22

CAPITOLUL 8 DISPOZIȚII FINALE

XE


EXA 1 - CONDIȚIONĂRI ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM AVIZELOR ȘI PUNCTELOR DE VEDERE OBȚINUTE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM 


MEXA 2 - AVIZE ȘI PUNCTE DE VEDERE OBȚINUTE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE URBANISM.........................................................’.

ANEXA 3 - CONDIȚIONĂRI SI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM STUDIILOR DE

FI JNDAMENTARE ELABORATE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM

ANEXA 4 - DEFINIȚII

ANEXA 5 - LEGISLAȚIE


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings

direcția urbanism


EGULAMENT LOCAL de URBANISM

15/......

AVIZNR..........(

VIZAT SPRE NES


NEȘGHIMBARE

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM „MODIFICARE ȘI ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR AL SECTORULUI 6 DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”

FOAIE DE CAPĂT

TITLUL PROIECTULUI:

MODIFICARE ȘI ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR AL SECTORULUI 6 DIN MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

BENEFICIAR:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT:___

S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L?

veco


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L


uego. holdings office@uego. holdings


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPRE NES£HIMBARE


VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM „MODIFICARE ȘI ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR AL SECTORULUI 6 DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”

LISTĂ SEMNĂTURI


PROIECTANT:


ȘEF PROIECT:

URB. LUIZA ODETTE VOINEA


URB. ALINA DIACONI


URB. DIANA POSTOLACHHM*R O

NOIEMBRIE 2019

/ /

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR. ,Â^.Z.Q..î.•>..

VIZAT SPRE NESCHIM3ARE
PARTEA I.

DISPOZIȚII GENERALE

9

VEGO


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L


ueqo holdings o»tccg>uGQo.haldings-------------

9          DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT^PRE^gpHIlVIBARE

CAPITOLUL 1. ROLUL R.L.U.

Art. 1. Prezentul R.L.U. (Regulament Local de Urbanism) are caracter director.

Art. 2. Prezentul R.L.U. (Regulament Local de Urbanism) stabilește condițiile în care se realizează autorizarea directă precum și condițiile în care se impune în mod obligatoriu elaborarea unor Planuri urbanistice de detaliu (P.U.D).

Art. 3. în toate situațiile în care, din orice cauze, nu se pot respecta întocmai prevederile prezentului P.U.Z. (așa cum sunt ele cuprinse în planșa de reglementări și R.L.U.), se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu, după caz, conform Legii nr. 350/2001 republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism sunt diferențiate și explicitate pentru fiecare U.T.R. (unitate teritorială de referință), zonă și subzonă a acesteia.

Art. 5. Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament și limitele laterale și posterioare ale parcelei, retrageri între construcții aflate pe aceeași parcelă, caracteristici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise, asigurarea spațiilor verzi și a parcajelor, realizarea împrejmuirilor, echiparea tehnico-edilitară.

CAPITOLUL 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI P.U.Z.

Art. 6. Corelarea P.U.Z.-ului cu documentațiile de rang superior

 • (1) Documentația prezentului P.U.Z. este realizată în baza Art. 47 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în scopul corelării cu Planul Urbanistic General al Municipiului București, urmărind conformarea cu documentațiile de urbanism de palier P.U.Z. și P.U.D. aflate în vigoare (sau care au produs efecte) în zona reglementată de prezenta documentație.

 • (2) Planșa de Reglementări Urbanistice aferentă prezentului P.U.Z., a fost realizată prin analiza nevoilor și tendințelor de dezvoltare, identificate în baza studiilor de fundamentare, la nivelul sectorului, în scopul alinierii la standardele Uniunii Europene - (a se vedea în Anexa V pozițiile 53-57, reglementările și politicile europene).

Art. 7. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.)

 • (1) Prezentul regulament local de urbanism (R.L.U.) este realizat în baza reglementărilor, legislației și normelor de ordin superior, enumerate în ANEXA V - LEGISLAȚIE, având ca bază de reglementare P.U.G. Municipiul București (aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit succesiv prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012, H.C.G.M.B. nr. 224/2015, legea 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și ~~GJ[J.G. nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene, H.C.G.M.B. 341/2018, H.C.G.M.B. nr. 229/2019, /'fȚC.G.MB- nr. 230/2019), P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213/2005 și \p.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 278/2013, H.C.G.M.B. nr. 293/2013, H.C.G.M.B. nr. 2/2016.


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.

VIZAT SPREJ^£SCHIMBARE


CAPITOLUL 3. DOMENIUL DE APLICARE

Art. 8. Prezentul regulament local de urbanism (R.L.U.) se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, pe teritoriul administrativ al Sectorului 6, cuprins în limitele intravilanului actual al Municipiului București, delimitat pe direcția nord-est-sud de către Calea Giulești - Magistrala CFR - Calea Plevnei - Stradă Mircea Vulcănescu -Strada Constantin Noica - Șoseaua Cotroceni - Bulevardul Geniului - Drumul Sării - Strada Antiaeriană și Prelungirea Ghencea. Pe direcția nord-vest-sud delimitarea Sectorului 6 se realizează de către limita administrativă a orașului Chitila - limita administrativă a localității Rudeni, comuna Chiajna - limita administrativă a localității Chiajna - Dudu - Roșu, Șoseaua de Centură și limita administrativă a comunei Domnești.

Art. 9. Se exceptează de la prevederile Art. 8 construcțiile și amenajările cu caracter militar și special, care se autorizează și se execută în condițiile stabilite de lege.

Art. 10. împărțirea teritoriului administrativ al sectorului în unități teritoriale de referință (U.T.R.) este reprezentată în Planșa de Reglementări Urbanistice, Zonificare Funcțională, Căi de comunicație, Interdicții de construire, plan la scara 1: 5000, care face parte integrantă din documentația de urbanism „MODIFICARE ȘI ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR AL SECTORULUI 6 DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”.

Art.ll. Planșa de reglementări cuprinde și recomandări privind vocația unor terenuri limitrofe teritoriului administrativ al Sectorului 6, importante pentru existența actuală și pentru dezvoltarea integrată a sectorului, respectiv a Capitalei cu unitățile administrativ-teritoriale învecinate. Este necesar ca aceste recomandări să fie luate în considerare și confirmate prin Planurile de Amenajare Teritorială ale Aglomerației Urbane și Zonei Metropolitane și prin Planurile urbanistice generale reactualizate ale respectivelor unități administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL 4. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR; REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

Art.12. Terenuri agricole din intravilan, suprafețe forestiere și rezervele subsolului

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul Regulament. Prin autorizația de construire, terenurile agricole din intravilan Se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

 • (2) Suprafețe împădurite

Nu este cazul.

 • (3) Resursele subsolului

Nu este cazul.

Art. 13. Resurse de apă și platforme meteorologice

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și ale cuvetelor lacurilor este interzisă, cu excepția lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate și dramurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum și a lucrărilor de gospodărire a apelor.

  VEGO  uego.holdings office@uego.holdings


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aviznr....?£/.Z.C.(Z.,.^5„. VIZAT SPRE NEȘgHIMBARE


 • (2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu avizul primarului și al autorităților de gospodărire a apelor și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectare a zonelor de protecție față de malurile cursurilor de apă și față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

 • (3) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zona de protecție a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorității competente pentru protecția mediului.

 • (4) Zonele de protecție sanitară sunt detaliate în ANEXA 3 - CONDIȚIONĂRI ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ELABORATE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM.

Art. 14. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc., depreciază valoarea peisajului este interzisă.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor în parcuri naționale, rezervații naturale, precum și în celelalte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Art. 15. Zone construite protejate

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes național, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii și al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

 • (2) Autorizarea executării lucrărilor de construcții, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, în condițiile stabilite prin Ordinul Mministrului Culturii.

 • (3) Pentru zonele protejate aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 (conform tabel), se vor aplica întocmai reglementările prevăzute prin P.U.Z. Zone construite protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000.

 • (4) în interiorul Zonei Construite Protejate Plevnei-Vulcănescu, se va solicita prin certificatul de urbanism obținerea avizului din partea Ministerului Culturii.

 • (5) în interiorul zonelor cu patrimoniu arheologic clasat în L.M.I. și în zonele de protecție aferente (conform ANEXA 3 - Studiul 2 și marcate pe Planșa de reglementări urbanistice aferente prezentului P.U.Z.), prin certificatele de urbanism se va solicita obținerea avizului din partea Ministerului Culturii.

 • (6) în interiorul zonelor cu potențial arheologic neclasate în L.M.I., prin certificatele de urbanism se va solicita supraveghere arheologică cu una dintre instituțiile abilitate conform legislației în vigoare. Recepția lucrărilor este condiționată de prezentarea unui raport de supraveghere arheologică întocmit de un arheolog specialist/expert, conform normelor în vigoare.

 • (7) în cazul siturilor arheologice identificate în prezenta documentație, se va lua în considerare zona de protecție reprezentată în cadrul Planșei de reglementări urbanistice. în cazul siturilor ce vor fi clasate ulterior, zona de protecție va fi cea definită conform legislației în vigoare la momentul solicitării certificatului de urbanism.

 • (8) în cazul intervențiilor care necesită obținerea unei autorizații de construire, conform legislației,

35 asupra monumentelor istorice (conform L.M.I. de la momentul solicitării C.U.) sau asupra imobilelor aflate; în zonele de protecție aferente, prin certificatele de urbanism se va solicita obținerea avizului din ■Ț" partea Ministerului Culturii.

 • (9) în căzui monumentelor istorice identificate în prezenta documentație, se va lua în considerare zona de protecție reprezentată în cadrul Planșei de reglementări urbanistice. în cazul monumentelor ce vor

CAPITOLUL 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Art. 16. Expunerea la riscuri naturale

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. în sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, zone inundabile și altele asemenea.

 • (2) Sub condiția eliminării factorilor naturali de risc, prin efectuarea unor lucrări specifice (desecări, consolidări de terenuri, etc.) care se vor aproba de autoritatea competentă în protecția mediului sau alte organisme competente după caz, ulterior efectuării lucrărilor de eliminare a factorilor de risc, sunt admise construcții și amenajări pentru care se obțin avizelor favorabile emise de către autoritățile competente.

 • (3) Pentru lucrări de construire, extindere sau supraetajare în zona polderului natural inundabil Giulești Sârbi, la emiterea certificatelor de urbanism se va ține cont de riscul de inundabilitate în zona polderului, astfel: pentru terenurile amplasate în zona cu risc de inundabilitate de 0,01% conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 159-B/10.07.2019, autorizația de construire se va emite doar în baza declarației pe proprie răspundere a beneficiarului că își asumă riscurile în caz de inundații; pentru celelalte categorii de lucrări nu este necesară emiterea declarației pe proprie răspundere.

Art. 17. Expunerea la riscuri tehnologice

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • (2) în sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • (4) Amplasarea viitoarelor construcții în zonele de risc din vecinătatea obiectivelor SEVESO se va face ținând cont de legislația în vigoare de la momentul solicitării certificatului de urbanism.

Art. 18. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • (2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este stabilită prin ordin comun al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Sănătății, Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministrului Apărării Naționale și Ministrului de Interne.

Art. 19. Asigurarea echipării edilitare

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația


uego.holdings office@uego.holdings

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPRE NE^pHIMBARE

 • (2) Condițiile de amplasare a construcțiilor sunt prevăzute în CAPITOLUL 7. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE.

 • (3) în toate zonele funcționale se admit platforme de precolectare a deșeurilor urbane cu condiția obținerii avizului de la D.S.P. București.

 • (4) în toate zonele funcționale sunt interzise:

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Art. 21. Indicatorii de utilizare a terenului

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.). Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.).

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca P.O.T. (procentul de ocupare a terenului) și C.U.T. (coeficientul de utilizare a terenului) să nu depășească limitele superioare stabilite, pentru fiecare U.T.R., în prezentul Regulament.

 • (2) Prezentul articol se citește împreună cu CAPITOLUL 8 - DISPOZIȚII FINALE.

Art. 22. Derogări în caz de expropriere

 • (1) Prin excepție, pentru toate zonele funcționale, proprietarii parcelelor, care în urma aprobării documentației P.U.Z., urmează a fi expropriați prin transferul unei suprafațe de teren către domeniul public, pot beneficia integral de indicatorii P.O.T. și C.U.T. raportați la suprafața terenului inițial (înainte de expropriere), la care se adaugă un spor de C.U.T. calculat la suprafața de teren expropriată.

 • (2) C.U.T.-ul calculat pentru terenul întreg va putea fi astfel consumat pe o clădire ce respectă retragerile calculate la terenul.ee va rămâne în proprietate în urma exproprierii.

 • (3) P.O.T.-ul inițial (raportat la suprafața terenului inițial - înainte de expropriere) poate fi utilizat la suprafața de teren rămasă în urma exproprierii, în limita a 80% din suprafața terenului prevăzut a rămâne în urma exproprierii.

 • (4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile sub condiția ca beneficiarul să își asume prin declarație notarială, notată în cartea funciară, ca oricând în decursul a 49 de ani de la recepția de la terminarea lucrărilor, va ceda, fără a pretinde despăgubiri sau alte compensații materiale, suprafața propusă care va fi trecută în domeniul public al oricărei autorități competente, ce va face această solicitare.

 • (5) în cazul parcelelor care prin P.U.Z. sunt afectate de viitoare lucrări de interes public, iar proprietarii parcelelor nu își exprimă intenția și acordul de a ceda gratuit terenurile afectate, coeficienții P.O.T. și C.U.T. se calculează doar la suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.

Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor

 • (1) în cazul proiectelor în care se propune realizarea de parcări la nivelurile supraterane ale clădirilor, (părți din construcții sau construcții destinate integral parcajelor), se va aplică o majorare a indicelui C.U.T. egală cu suprafața construită desfășurată aferentă acestor parcari precum și o majorare regimului de înălțime al clădiri cu încă un nivel de maxim 2,8 metri înălțime.

 • (2) Pentru a beneficia de majorarea C.U.T.-ului se vor respecta următoarele condiții:

 • a) construcțiile/nivelurile destinate parcărilor vor avea minim 2 laturi deschise sau acoperite cu structuri Ț_~tip-riflaje, și

 • b) Locurile de parcare construite vor fi doar aferente proiectului. Pentru ele se va institui sarcina privind interdicția de desființare sau de schimbare a funcțiunii pe toată perioada de viață a clădirii.

Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile și unitare

 • (1) în toate zonele funcționale parcelele beneficiază de un spor de C.U.T. de 0.7 pentru amenajarea unui spațiu verde de tip scuar sau parc, cu acces public nelimitat, în sensul Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, pe o suprafața de minim 35%


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings din suprafața totală a terenului, în suprafață de minim 1.000 mp, cu condiția ca această suprafață de teren sa fie dezmembrată și să se noteze în cartea funciară sarcina de a permite acces public nelimitat.

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR. .?.51               ......

VIZAT SPRE 1IMBARE • (2) In toate zonele funcționale parcelele beneficiază de un spor de C.U.T. de maxim 1, dacă jumătate din acest spor de C.U.T. este consumat pentru amenajarea unor dotări de utilitate publică - de tip scoală, grădiniță, after school, dispensar.

 • (3) în toate zonele funcționale amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale terenului pot fi corelate cu retragerile față de clădirile învecinate, prin acord notarial, cu respectarea regulilor retragerilor clădirilor amplasate pe aceeași parcelă.

Art. 25. Măsuri privind încurajarea dezvoltării intensive

 • (1) Parcelele de colț (conform definiției din ANEXA 4) beneficiază de suplimentarea coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.) cu 0,5 față de cel reglementat pentru U.T.R.-ul respectiv, doar dacă parterul construcțiilor edificate pe parcela este integral destinat cel puțin uneia din următoarele funcțiuni: comerciale, cultură, învățământ, sport, agrement.

 • (2) în toate zonele funcționale, în arealele destinate accentelor de înălțime, marcate în cadrul Planșei Reglementări Urbanistice, proprietarii parcelelor beneficiază de un spor de C.U.T de 0.5 dacă cel puțin o clădire are un accent de peste 40 m, la care se adaugă un spor de C.U.T. de 0.5 în cazul în care accentul depășește 55 m înălțime.

Art 26. Lucrări de utilitate publică

 • (1) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • (2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza documentațiilor Studiu de fezabilitate sau DTAC, în condițiile legii.

 • (3) Pentru proiectele de utilitate publică ce vizează realizarea unor obiective de interes național, municipal și local, pe parcelele pe care este permisă și recomandată desființarea construcțiilor existente, dacă construcțiile existente au coeficienți și indicatori urbanistici superiori celor admiși prin prezentul Regulament, noile construcții se vor putea edifica utilizând coeficienții și indicatori urbanistici existenți, anterior desființării, conform documentațiilor cadastrale întocmite înaintea desființării construcțiilor.

 • (4) Pentru amenajarea căilor de circulații publice se vor emite autorizații de construire direct în baza prezentei documentații, fără a fi necesară elaborarea altor documentații de urbanism, sub condiția încadrării propunerilor în prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism și a Planului -Reglementări Urbanistice, Zonificare funcțională, Căi de comunicație, Interdicții de construire. Geometrizarea ce va face obiectul Studiilor de Fezabilitate și Proiectelor Tehnice poate varia față de soluțiile din P.U.Z. cu condiția încadrării proiectului în limitele zonelor delimitate ca infrastructură rutieră în Planșa de Reglementări.

CAPITOLUL 6. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

SECȚIUNEA I. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art. 27. Amplasarea față de drumuri publice

 • (1) în zona drumului publicase pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale

  administrației publice:


 • b) parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);

 • c) conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen.

 • d) pasajele subterane sau supraterane care să permită traficul pietonal, inclusiv funcțiuni complementare (de ex: comerciale, alimentație publică, etc) în cazul investițiilor publice sau private care sunt traverste de drumuri și circulații publice existente sau prevăzute prin prezentul P.U.Z.

 • (2) în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

 • (3) Ocuparea căilor publice în scopul derulării de activități comerciale va fi limitată prin regulile în vigoare. Pot fi autorizate doar amplasarea de atelaje mobile, în măsura în care ele nu incomodează circulația pietonală.

Ărt. 28. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile

 • (1) Nu este cazul.

Ărt. 29. Amplasarea față de căi ferate din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

 • (1) în zona de protecție a infrastructurilor feroviare lucrările care necesită Autorizație de construire se vor executa doar cu avizul C.N.C.F.R.- Sucursala Regională București.

 • (2) în sensul prezentului regulament, prin zonă de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte și de alta a căii ferate.

 • (3) Prezentul articol se citește împreună cu ANEXA 1 - CONDIȚIONĂRI ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM AVIZELOR ȘI PUNCTELOR DE VEDERE OBȚINUTE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM - 10. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea C.N.C.F.R.- Sucursala Regională București.

 • (4) Restricțiile de la alin. (1) - (3) nu se aplică în cazul căilor ferate construite pe terenuri proprietate privată.

Art. 30. Amplasarea față de aeroporturi

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilor și a culoarelor de siguranță stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor.

 • (2) Prezentul articol se citește împreună cu ANEXA 1 - CONDIȚIONĂRI ȘI RESTRICȚII DE CONSTRUIRE CONFORM AVIZELOR ȘI PUNCTELOR DE VEDERE OBȚINUTE PENTRU PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM - 14. Condiționările și restricțiile conform solicitărilor din partea A.A.C.R.

Art. 31. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

 • (1) Nu este cazul.

Art. 32. Amplasarea față de aliniament

 • (1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

 • a) în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu pe alinierea clădirilor S I ^existente;

 • b) retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradăle.

 • (2) în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.ho/dings

DIRECȚIA URBANISM regulament local de urbanism

AVIZ NR.                    ........

VIZAT SPRE


 • (3) Pentru terenurile afectate de supralărgirea arterelor de circulație, alinierea noilor construcții va lua în considerare noul aliniament al viitoarei străzi.

 • (4) Pe suprafața terenurilor reglementate în prezenta documentație pentru extinderea/ modernizarea căilor de comunicație nu se emit autorizații de construire, cu excepția construcțiilor cu caracter provizoriu și a celor prevăzute la art. 27 de mai sus.

 • (5) în cazul în care printr-o documentație de urbanism de interes public aprobată anterior a fost propusă o dezvoltare a infrastructurii publice ce afectează terenuri private, iar prin P.U.Z. modificator sector 6 se renunța la respectiva dezvoltare, pentru terenurile astfel afectate pentru care au fost efectuate lucrări de dezmembrare și/sau expropriere se permite inițierea unei proceduri pentru un schimb și/sau transfer de teren, pentru reîntregirea terenului inițial afectat, fără a fi nevoie de realizarea unei alte documentații de palier P.U.Z. sau PUD.

 • (6) Pentru toate zonele funcționale, amplasarea clădirilor se va realiza:

 • a) la aliniament atunci când fondul constituit prezintă fronturi amplasate pe aliniament;

 • b) în zonele configurate, retragerea de la aliniament va fi conform caracterului străzii (se vor respecta aceleași retrageri ca cele ale construcțiilor învecinate existente) sau conform alinierii dominante a clădirilor (atunci când frontul este parțial constituit), cumulativ cu retragerile speciale (referitoare la funcțiune) impuse prin R.L.U. pentru fiecare zonă funcțională;

 • c) în zonele nou configurate, retragerea se va raporta la noile aliniamente propuse (noile limite de proprietate propuse), conform reglementărilor pentru fiecare zonă funcțională.

 • d) în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan;

 • e) în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție neviabilă, iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii caracteristice;

 • (7) Racordarea alinierilor la intersecțiile străzilor se va realiza prin proiectul DTAC de către proiectantul lotului de colț după cum urmează; se trasează bisectoarea unghiului format de străzi, se trasează perpendiculara pe bisectoare care să aibă lățimea egală cu 1/4 din distanța dintre alinierile străzii cu profilul cel mai mic. Daca 1/4 din distanța dintre alinierile < 3 metri, atunci perpendiculara pe bisectoare = 3 metri, daca 1/4 din distanța dintre alinierile > 12 metri, atunci perpendiculara pe bisectoare = 12 metri.

Art. 33. Amplasarea în interiorul parcelei

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • a) retragerile față de limitele laterale și posterioare stabilite pentru fiecare U.T.R. în parte, în cadrul CAPITOLUL 7. Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale.

 • b) Prin excepție retragerile pot fi de 2m fără a aduce atingere nivelului de înălțime al clădirii, pe latura în care terenul se afla în vecinătate cu:

 • • terenuri aflate în domeniul public;

 • • zonele de protecție aferente echipamentelor tehnico-edilitare;

 • • zonele de interdicție de construire pentru viitoare proiecte de dezvoltare urbană;

 • • zonele verzi (U.T.R. V);

 • •  suprafețe de teren înregistrate la O.C.P.I. ca parcari aferente ansamblurilor rezidențiale, ce fac parte din acelați ansamblu unitar - dezvoltat în etape diferite.

 • c) distanțele minime vor fi augmentate conform acceselor și retragerilor necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

 • (2) în cazul în care există mai multe parcele ale aceluiași proprietar, despărțite de terenuri aflate în domeniul public, se poate aproba realizarea unui schimb de terenuri între titularii dreptului de

proprietate, cu respectarea condițiilor legale fără a fi nevoie de elaborarea unei alte documentații de palier P.U.Z. sau PUD.

 • (3) Unitățile de mică industrie, comerciale și de prestări servicii care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot și vibrații, se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 10,00 metri de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității. Pentru unitățile susmenționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, conform legislației în vigoare.

Art. 34. Reguli privitoare la Calcane

 • (1) Dacă terenul se învecinează pe limitele laterale sau posterioare cu calcanul unei clădiri care nu e monument istoric și este într-o stare avansată de degradare, atunci investitorul poate opta să solicite la faza de Certificat de Urbanism, în baza unui memoriu justificativ însoțit de documentare foto și după caz de o expertiză, realizarea unei construcții care sa nu se alipească la calcan, caz în care se aplică retragerile conform U.T.R.-ului din care face parte.

 • (2) Dacă terenul se învecinează pe limitele laterale sau posterioare cu calcanul unei clădiri monument istoric, sau cu a unei clădiri care nu e monument istoric dar este in stare bună, atunci în mod obligatoriu calcanul va fi acoperit cu o construcție.

 • (3) Prin prezentul R.L.U. se interzice generarea de calcane față de parcelele pe care sunt amplasate clădiri publice, monumente istorice sau Biserică Ortodoxă; în acest caz se respectă o retragere față de limitele laterale și posterioare ale parcelei egală cu 1/3 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 10 metri până la clădirea publică, monument sau Biserică Ortodoxă existentă.

 • (4) Pentru construirea de noi biserici ortodoxe, clădirea bisericii va fi retrasă în interiorul parcelei față de limitele laterale și posterioare astfel încât să se asigure o distanță minimă de 10,00 metri față de clădirile existente cu caracter definitiv, iar acolo unde terenul nu este constituit, minim 7,00 m față de limitele lateral și posterioare.

 • (5) Restricțiile de la alin. 2, 3 și 4 nu pot fi derogate printr-o documentație PUD.

SECȚIUNEA II. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII ȘI A LOCURILOR DE PARCARE

Art. 35. Accese carosabile

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă este asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere printr-una din proprietățile învecinate, constituit conform legislației în vigoare și notat în cartea funciară. Drumurile de acces trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor și să respecte prevederile conform cadrului legislativ în vigoare.

 • (2) în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

 • (3) Numărul și configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determină prin avizele și autorizațiile speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

 • (4) Dacă infrastructura rutieră nu este realizata la profilul prevăzut prin P.U.Z. Coordonator Sector 6, Autoritățile locale pot limita accesul la obținerea coeficientului de utilizare al terenului (C.U.T.), până la jumătate din valoarea lui, până la realizarea acesteia.

Art. 36. Accese pietonale

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

 • (2) _îft sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-- rin drunUpublic, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de accesVEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@>uego.holdings

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZAT SPRE NEȘCHIMBARE


Pa ge 115 public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

 • (3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • (4) în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți de deplasare.

SECȚIUNEA III. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

 • (2) De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, doar pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:

 • a) realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;

 • b) beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se vă realiza.

 • (3) Pentru celelalte categorii de construcții se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

 • (4) Dacă infrastructura edilitară nu este realizata la capacitatea prevăzută prin P.U.Z. Coordonator Sector 6, Autoritățile locale pot limita temporar accesul Ia utilizarea coeficientului de utilizare al terenului (C.U.T.), până la jumătate din valoarea lui, până la realizarea infrastructurii.

Art. 38. Realizarea de rețele edilitare

 • (1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice pot fi realizate de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor/acordurilor încheiate cu consiliul local.

 • (2) Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale

 • (1) Apă potabilă: orice construcție de locuit și orice local putând servi pentru muncă, odihnă sau agrement, trebuie să fie racordată la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Direcției de Sănătate Publică București;

 • (2) Canalizare menajeră: racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație nouă;

 • (3) Canalizare pluvială: amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publică colectoare a acestora; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • (4) Rețele electrice, telefonice și CATV: cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca și iluminatului public, de asemenea și rețelele de telecomunicații trebuie introduse în subteran. în caz de imposibilitate tehnică și numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornișă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor; branșamentele, pe cât pbsibiraebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră,

telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

 • (5) Gaze: toate conductele în afara imobilelor vor fi amplasate în subteran;

 • (6) Salubritate: orice clădire de locuit (locuințe individuale și/sau colective) precum și orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie să fie prevăzuta cu amenajări pentru colectarea deșeurilor menajere în containere, cu respectarea legislației în vigoare.

 • (7) Pentru toate circulațiile care nu respectă prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 privind lățimea minimă a prospectului străzii (5,5m), rețelele se vor poza îngropat conform H.C.G.M.B. 105/2006 privind amplasarea pe domeniul public a rețelelor tehnico-edilitare și a echipamentelor tehnice aferente, pentru a nu se crea probleme insurmontabile în echiparea individuală cu utilități a riveranilor; de asemenea, se va interzice execuția clădirilor cu calcanul la stradă, pentru a nu pune în pericol personalul de execuție a rețelelor edilitare executate cu săpătură deschisă pe aceste alei/străzi de acces neconforme.

 • (8) La autorizarea executării tuturor construcțiilor se va ține seamă de zonele de servitute și de protecție ale rețelelor tehnico-edilitare, a căilor de comunicație și a condițiilor impuse de avizele autorităților competente.

Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • (1) Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică.

 • (2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică.

 • (3) Lucrările de extindere ale rețelelor enumerate la alin. (1) și (2), indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.

SECȚIUNEA IV REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

Art. 41. Parcelarea

 • (1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

 • (2) Autorizarea executării parcelărilor pentru care este nevoie de Certificat de Urbanism se realizează în baza prezentului P.U.Z., fără a fi necesară elaborarea unei documentații de urbanism, dacă respectă următoarele condiții:


  PARCELĂRI NOI P - P+2E

  CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE

  REGIM DE CONSTRUIRE

  U/M

  front minim

  cuplat

  12 metri

  izolat

  15 metri

  suprafața minimă

  cuplat

  250 mp

  izolat

  350 mp

  raport între adâncimea și lățimea parcelei

  cel puțin egal

  -


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZNR.££/Z£.ț...(.L...?.?/..î VIZAT SPRE NESCHIMBARE

-

CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE

REGIM DE CONSTRUIRE

U/M

front minim

înșiruit

8 metri

cuplat

10 metri

izolat

12 metri

suprafața minimă

înșiruit

150 mp.

cuplat,izolat

200 mp.

raport între lățimea și adâncimea parcelei

maxim 1/5

-

(3) Pe parcelările care nu se pot încadra în condițiile de mai sus este necesară elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Art. 42. înălțimea construcțiilor

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de trei niveluri clădirile imediat învecinate.

 • (2) în sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) în toate zonele funcționale, în arealele destinate accentelor de înălțime, marcate în cadrul Planșei Reglementări Urbanistice, Zonificare funcțională, Căi de comunicație, Interdicții de construire, proprietarii parcelelor beneficiază de un regim de înălțime nelimitat (cu condiția respectării cerințelor studiului de însorire, conform legislației în vigoare).

Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Se încurajează refuncționalionalizarea și regenerarea urbană a zonelor industriale și a zonelor neurbanizate, prin inserția de clădiri modeme, care să încurajeze dezvoltarea economică și socială a Sectorului 6.

 • (3) Aspectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de particularitățile lotului și de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de covizibilitate, cu excepția intervențiilor de regenerare urbană și urbanizare.

 • (4) Cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor vitrine noi, trebuie însoțite de un dosar conținând toate elementele necesare unei bune cunoașteri a stării actuale a parterului, a contextului (fațada totală a imobilului și a celor alăturate) precum și a situației sale originale. Este admisă și recomandată reconversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public.

 • (5) Pentru clădiri mai înalte de 4 niveluri, se recomandă acoperirea în terase înierbate. în cazurile în care acoperirea este de tip șarpantă, aceasta se va masca obligatoriu astfel încât să nu fie vizibilă dintr-o circulație publică.

 • (6) Pe terenurile cu deschidere la stradă de minim 50 m lungime, imobilele propuse pot avea ieșiri în consolă doar în limita a 1/3 din suprafața fațadei.

 • (7) Pentru toate zonele funcționale se recomandă o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte. Orice construcție nouă, sau modificare a uneia existente, trebuie să se înscrie armonios în zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast. în acest sens la solicitarea emitentului autorizației de construire, se va obține aviz de la o comisia tehnică de specialitate.
 • (8) Sunt interzise lucrările de îmbunătățire asupra construcțiilor incompatibile din punct de vedere funcțional sau arhitectural cu zona, altele decât cele menite să contribuie la schimbarea cu o funcțiune compatibilă cu zona și armonizarea plasticii exterioare cu caracterul zonei.

 • (9) Autoritatea locală emitentă prin Arhitect Șef va solicita după caz refacerea anumitor elemente din proiect astfel încât proiectul să se conformeze cu alineatele prezentului articol.

SECȚIUNEA V - REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Art. 44. Parcaje

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă se asigură realizarea acestora, în conformitate cu normele specifice în vigoare aprobate conform legii, pentru care se solicită autorizația de construire.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire sau de către primar, conform legii.

 • (3) Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condițiile art. (1) se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006 -norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriului Municipiului București și se dispun în construcții supra/subterane sau în parcaje amenajate la sol. în cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, numărul minim de locuri de parcare va fi corespunzător noii funcțiuni.

 • (4) în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale, amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare. Aceste parcaje vor fi situate la distanță maximă (calculată conform metodologiei de măsurare a distanțelor de evacuare) de 250 metri de la accesul pe lotul pe care se solicită autorizație de construire și accesul la lotul pe care se asigură parcarea (sub condiția ca locurile de parcare vor fi asigurate pe toată durata de existență a construcției pentru care au fost calculate și autorizate).

 • (5) Se recomandă ca modul de conformare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe compacte, dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior construirea unor parcaje supraetajate.

 • (6) Se vor asigura spații destinate depozitării bicicletelor în funcție de fiecare zonă funcțională:

 • a.  funcțiuni de locuire (locuințe colective): pentru clădiri cu mai mult de 6 apartamente, se va asigura un spațiu, destinat depozitării bicicletelor, integrat clădirii principale sau adiacent acesteia, cu capacitate minimă de 1 bicicletă pentru două unități locative;

 • b. funcțiuni administrative și/sau birouri 1 loc la 50 mp suprafața destinată publicului și/sau funcțiunii;

 • c.  funcțiuni comerciale și/sau servicii: 1 loc la 50 mp suprafața destinată vânzării publicului;

 • d. funcțiuni de cultură: 1 loc la 50 mp suprafață destinată publicului;

 • e.  funcțiuni de învățământ: 1 loc la 100 mp suprafață destinată funcțiunii;

 • f.  funcțiuni de sănătate: 1 loc la 200 mp suprafață destinată funcțiunii;

 • g. funcțiuni de sport și/sau agrement: 1 loc la 150 mp teren sport și/sau suprafață destinată funcțiunii;

 • h. funcțiuni industriale: 1 loc la 200 mp suprafață destinată funcțiunii.


Art. 45. Spații verzi și plantate

(1) Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției.


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings


‘ DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

.......

VIZAT SPRENESPHIMBARH_

.....


 • (2) In vederea creșterii calității vieții cetățenilor și evitarea continuării reducerii spațiilor verzi publice, pentru toate zonele de locuințe colective, se interzice construirea pe spațiile verzi publice, aflate pe domeniul public, adiacente acestora.

 • (3) Realizarea unei construcții noi pe terenuri cu suprafețe mai mici sau egale cu 1.000 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde la sol cu suprafața de minim 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului;

 • (4) Autorizarea de construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000 mp va fi condiționată de amenajarea de spații verzi cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, destinata plantarii de arbori (la cota 0 a construcțiilor, astfel încât acesta să fie accesibil la nivelul terenului amenajat), iar restul de 1/3 va avea asigurată grosimea stratului vegetal de minim 60 cm astfel încât să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare a excesului de umiditate (această suprafață poate fi amplasată pe terasele construcțiilor, peste subsol sau fațade verzi, conform condițiilor din prezentul articol). In categoria spatiilor verzi nu pot fi incluse dalele inierbate, acoperișurile verzi sau alte suprafețe cu o grosime a solului mai mica de 60 cm care nu permite plantarea de arbuști, etc.

 • (5) în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Colentinei și Dâmboviței se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor.

 • (6) în cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate prevăzute prin prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizației de construire va amenaja pe cheltuială proprie spații verzi cu acces public într-o zonă situată la o distanță măsurată în coordonate stereo de maxim 250 metri de lotul pe care se autorizează construcția, în suprafață egală cu diferența dintre necesarul de suprafață calculat a fi realizat pe parcelă și suprafața realizată pe parcelă, numai cu acordul administrației publice locale și cu respectarea legislației specifice de mediu în vigoare. înaintea emiterii autorizației de construire, solicitantul va înscrie în cartea funciară a imobilului/imobilelor, obligația amenajării necesarului de spațiu verde pe alt teren (proprietate privată sau în concesiune) pe toată durata de viață a construcției pentru care se asigură spațiul verde, iar întreținerea spațiului verde va cădea în sarcina proprietarului terenului. La inițiativa investitorului, terenul pe care s-a amenajat spațiul verde poate fi donat în condițiile legii administrației domeniului public.

 • (7) Construirea în subteran este permisă pe maxim 80% din suprafața parcelei, până la limita propusă pentru domeniul public, astfel încât să se asigure suprafața de spațiu verde permeabil de minim 20%.

 • (8) Se interzice diminuarea suprafeței de spațiu verde situat perimetral blocurilor de locuințe colective prin extinderi la nivelul parterului, excepție fiind realizarea balcoanelor la parterul blocurilor în condițiile menționate în Adresa nr. 25083/268 din 08.05.1995, emisă de către C.L.M.B - D.G.U.A.T.

 • (9) Intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție a monumentelor și din zonele construite protejate se vor face numai cu acordul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural a Municipiului București.

 • (10) Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15,00 cm. în cazul tăierii unui arbore în timpul execuției unor lucrări de construire se vor planta în schimb alți arbori, conform prevederilor avizului de defrișare, în cadrul terenului sau în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.

 • (11) în toate zonele funcționale, la fiecare autorizație de construire se impune plantarea de arbori astfel încât la momentul recepției pentru fiecare 200 mp teren, să fie asigurat un arbore. Calculul se raportează la întreaga suprafață a terenului pe care se autorizează construcția, numărul necesar al arborilor necesar a fi plantați EGAL cu suprafața totală teren împărțit la 200 din care se scade numărul de copaci deja existenți și intabulați aflați pe teren. Prezentul alineat se citește împreună cu Art. 34 alineatul (3).

 • (12) Parcajele la sol pot fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime.

 • (13) Obținerea unei autorizații pentru orice funcțiune pe un teren mai mare de 3.000,00 mp este condiționată de crearea unor spații verzi compacte de minim 300 mp în suprafatță însumată de minim 10% din suprafața terenului destinat folosinței în'comun.

veco VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L hnMing^nffirP/a>IJesio.holdinas

1

UIRECȚIA urbanism regulament local de urbanism AVIZNR...K|.lL..(L.iol<î

VIZAT SPRE NESCHIMBARF

 • (14) Suprafața de spațiu verde aferentă fiecărui teren, se va raporta la suprafața terenului rămasă neafectată de circulațiile publice propuse.

 • (15) în toate zonele funcționale, in cazul amenajării unui spațiu verde de tip scuar sau parc, cu acces public nelimitat, în sensul legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, pe o suprafața de minim 500,00 mp, aceasta suprafața va substitui obligația investitorului de a amenaja procentul de spațiu verde pe orice teren aflat in raza de 250,00 m fata de parcul amenajat, în suprafață egală cu suprafața amenajata, cu condiția ca această suprafață de teren sa fie dezmembrată si cedata domeniului public.

Art. 46. împrejmuiri

în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea de împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice, după cum urmează:

 • (1) împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri (înălțimea împrejmuirii se va racorda la împrejmuirea loturilor alăturate), vor avea un soclu opac de 0,2 până la 0,6 metri, partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate obligatoriu de gard viu sau plantații.

 • (2) împrejmuirile laterale și posterioare pot fi realizate cu sau fără soclu, din plasă metalică cu înălțimea fixă de 2,5 m, dublată obligatoriu de gard viu sau plantații și arbori. Atunci când raza coronamentului la maturitatea arborelui plantat nu depășește 2.5 m, nu este necesară obținerea acordului notarial al vecinului pentru plantații și arbori în limita distanței de 60 cm de la limita de proprietate.

 • (3) împrejmuirile laterale și posterioare necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale pot fi opace cu înălțimi fixe de 2,50 metri.

 • (4) spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

 • (5) aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.


  VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings  DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANIS'-PARTEA AII-A.

ZONIFICARE

FUNCȚIONALĂ

9VECO


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L

uego.holdings office@uego.holdings

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.                     ......

CAPITOLUL 7. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

c

Zona centrală

CA

Subzona centrală situată în afara limitelor zonei protejate

CA2

Subzona centrală destructurată sau în curs de constituire în care regulamentul urmărește încurajarea intervențiilor menite să contribuie la conferirea acestei subzone statut de zonă centrală reprezentativă

CB

Subzona situată în afara perimetrului central, care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală

CB1

Subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

CB1.1

Subzona serviciilor publice dispersate în zona de locuințe colective, în afara zonelor protejate

CB 3

Subzona polilor urbani principali

M

Zona mixtă conținând instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, recreere) activități productive mici-nepoluante și locuințe

Ml

Subzona mixtă situată în zonă protejată

M2

Subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și acces la infrastructura majoră1

M3

Subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu

L

Zona de locuit

LI

Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri

Lla

Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E+M niveluri, situate în afara zonelor protejate pe parcelar traditional/spontan

Lle

Subzona locuințelor individuale pe loturi subdimensionate

L2

Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare

L2a

Subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2+M niveluri, situate în afara zonelor protejate

L3

Subzona locuințelor colective medii cu P+3-P+4, situate în ansambluri preponderent rezidențiale

L3a

Subzona locuințelor colective medii cu P+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate

L4

Subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, situate în ansambluri preponderent rezidențiale

L4a

Subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate


care regulamentul urmărește întărirea mixității funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre alte zone urban - în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a terenului necorespunzătoare cu în cadrul orașului — în teritoriile destructurate

TVEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aviz nr.


V

Zona spațiilor verzi

VI

Subzona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat

Via

Subzona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri, precum și plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale

Vlm

Subzona spațiilor verzi cu accente volumetrice înalte conform P.U.Z. „Nod Intermodal Răzoare-Calea 13 Septembrie”, sector 5/6, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 211/08.05.2008

V2

Subzona spațiilor verzi publice de folosință specializată

V2a

Subzona spațiilor verzi publice cu acces limitat: grădini botanice și zoologice

V3

Subzona spațiilor verzi pentru agrement

V3al

Subzona baze de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement cu POT maxim 30%

V3a2

Subzona baze de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement cu POT maxim 10%

V3b

Subzona complexe și baze sportive

V4

Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă

V8

Păduri și fâșii plantate de protecție sanitară

A

Zona de activități productive

Al

Subzona parcurilor de activități

A2

Subzona activităților productive și de servicii

A2a

Subzona unităților predominant industriale

A2b

Subzona activităților industriale și de servicii

G

Zona gospodărie comunală

G1

Subzona construcții si amenajări pentru gospodărie comunală

G2

Subzona cimitirelor

G2a

Subzona cimitirelor din afara zonelor protejate

S

Zona cu destinație specială

SI

Subzona cu destinație specială cu caracter urban

Sl.l

Subzona cu destinație specială ce înglobează utilizări complementare serviciilor de telecomunicații speciale

SI.2

Subzona cu destinație specială ce înglobează locuințe de serviciu

S1.3

Subzona cu destinație specială ce înglobează servicii de sănătate

S1.4

Subzona cu destinație specială ce înglobează servicii de sport și agrement

|R |     |       | Zona echipamente tehnice majore

T

Zona transporturilor

TI

Subzona transporturilor rutiere

T2

Subzona transporturilor feroviare


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPRE N HIMBARE


a. tab. #01

c

ZONA CENTRALĂ [TABELA 01]

CA

SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE | TABELA 01]

CA2

SUBZONA CENTRALĂ DESTRUCTURATÂ SAU IN CURS DE CONSTITUIRE - în care regulamentul urmărește încurajarea intervențiilor menite să contribuie la conferirea acestei subzone statut de zonă centrală reprezentativă | TABELA 01]

b. tab. #01

PARAGRAF I

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

c. tab. #01

Pct 1. Utilizări admise

 • (1) Domenii de activitate conform CAEN: activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale; activități de servicii administrative și activități de servicii suport; activități de spectacole, culturale și recreative; activități profesionale, științifice și tehnice; administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public; comerț cu ridicata și cu amănuntul; construcții; hoteluri; informații și comunicații; intermedieri financiare și asigurări; învățământ; sănătate și asistență socială; tranzacții imobiliare; activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic, activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu, parcaje la sol și multietajate;

 • (2) Toate categoriile de locuințe definite conform Legii locuinței nr. 114/1996 (cu modificările și completările ulterioare), în clădiri individuale sau colective în limita maximă a unui C.U.T. de 2. Restul de C.U.T. aferent întregului teren poate fi consumat concomitent sau ulterior pentru funcțiunile prevăzute la Alineatul (1) al prezentului Punct.

 • (3) Parterul imobilelelor orientate spre stradă va adăposti funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare.

 • (4) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

d. tab. #01

XX

Pct 2. Utilizări admise cu condiționări

 • (1) Domenii de activitate conform CAEN:

 • • industria prelucrătoare, cu condiția să nu fie poluantă, să nu prezinte risc tehnologic;

 • • transport și depozitare cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București;

 • • restaurante, cu condiția ca unitățile care comercializează băuturi alcoolice să fie situate la o distanță de minim 100,00 metri de instituțiile publice reprezentative și de lăcașele de cult;

 • •  alte activități de servicii, cu condiția să nu fie poluantă, să nu prezinte risc tehnologic;

 • (2) Se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiția ca la nivelul parterului și mezaninului frontul spre stradă să fie destinat unor spații cu acces public;

 • (3) Se admite conversia în alte funcțiuni, a locuințelor situate în clădiri existente cu condiția menținerii a unei ponderi a locuințelor de minim 30% din totalul ariei construite desfășurate pe parcela în cauză;

 • (4) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor.


direcția urbanism

REGULAMENT VOCAL de URBANIS

AVIZ NR.             - ........

VIZAT SPREjipCHI?^'3‘ ‘

e. tab. #01

Pct 3. Utilizări interzise

 • (1) Domenii de activitate conform CAEN: industria prelucrătoare (unități poluante și care prezintă risc tehnologic); transport și depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activități de servicii (unități poluante și care prezintă risc tehnologic);

 • (2) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

f. tab. #01

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

g. tab. #01

Pct. 4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1) Pentru a fi construibilă direct, în baza prezentului regulament o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) în cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri:

o parcelele să aibă o suprafața minimă de 150,00 mp;

o parcelele să aibă un front la stradă de:

J minimum 8,00 metri în cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale);

J minimum 10,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă laterală) și izolate (patru fațade).

 • b) în cazul clădirilor cu înălțimi peste P+4 niveluri:

o parcelele să aibă o suprafața minimă de 400,00 mp;

o parcelele să aibă un front la stradă de:

•S minimum 12,00 metri în cazul construcțiilor înșiruite (2

calcane laterale);

S minimum 15,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă laterală) și izolate (patru fațade)


 • (2) Pe parcelele care nu respectă condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar în condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului.

 • (3) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor articole:

 • - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale

 • - Art. 41. Parcelarea

 • - Art. 47. Autorizarea directă


h. tab. #01


Pct. 5. Amplasarea clădirilor față de aliniament


 • (1) Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative, se vor amplasa pe alinierea constituită. Pentru zonele în care nu este constituită alinierea și pentru străzile nou propuse alinierea va fi de 5,00 m față de aliniament, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate;

 • (2) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice), se vor amplasa în funcție de caracterul străzii, pe aliniament sau pot fi retrase la 5,00 cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare;

 • (3) Consolele la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe stradă respectivă, în condițiile păstrării

, unei distanțe de minim 3,00 metri față de nivelul terenului;

VEGO CONCEPT ENGtNEERING S.R.L vego.holdings office@uego.holdings


DIRECȚIA URBANISM regulament local de urbanism M1ZNR..WC.U;.M.....

VIZAT SPRE B£S€H1MBARE

i. tab. #01


Pct. 6.

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


j. tab. #01


Pct. 7. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


 • (4) Balcoanele și/sau bovindou-urile de pe fațada dinspre stradă, trebuie retrase cu 2,00 metri de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi prelungite până la limita laterală de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă balcoanele trebuie să fie în aceeași linie orizontală;

 • (5) Balcoanele și/sau bovindou-urile de pe fațada dinspre stradă amplasate la minim 3 m peste nivelul trotuarului, în cazul construcțiilor amplasate la aliniament, pot ieși peste domeniul public cu maxim 0,3 m;

 • (6) Cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzii și fără a depăși 1,20 m;

 • (7) în cazul loturilor cu deschiderea la stradă mai mare de 60,0 m, se poate crea o nouă aliniere a construcțiilor la o distanță precisă de 10 m sau de 15 m față de aliament, doar dacă în spațiile create se crează scuaruri plantate în sensul Legii 24/2007 Legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

 • (8) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 32. Amplasarea față de aliniament.


(1) Clădirile se vor amplasa pe teren astfel încât retragerea față de


limitele parcelei sa fie de minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și nu mai puțin de 5,0 m pentru limita posterioară. Dacă 1/3 x înălțimea clădirii >10,00 m, retragerea minimă laterală și posterioară este de 10,00 m;


 • (2) O derogare a retragerii poate fi obținută doar printr-un PUD și doar până la o distanță nu mai mică de U din înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale și pentru limita posterioară. Dacă *4 din înălțimea clădirii >10,00 m, retragerea minimă laterală și posterioară este de 10,00 m;

 • (3) In cazul supraînălțării clădirilor existente și care nu respectă retragerile de la alin. (1) etajele nou edificate vor respecta conformarea prevăzută la alineatul de mai sus;

 • (4) amplasarea balcoanelor și bovindou-urilor pe fațada dinspre stradă nu trebuie să depășească 1/3 din suprafața acesteia;

 • (5) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor articole:

 • - Art. 33. Amplasarea în interiorul parcelei

 • - Art. 34, Reguli privitoare la Calcane.


(1) Clădirile vor respecta între ele distanța de 1/3 din suma înălțimilor clădirilor. în cazul în care 1/3 din suma înălțimilor clădirilor > 10,00 m, distanța dintre clădiri poate fi redusă la 10,00 in, dacă prin concluziile studiului de însorire se respectă prevederile conform legislației în vigoare.


(2) O derogare a distanței poate fi obținută doar printr-un PUD și


doar până la o distanță de 1/4 din suma înălțimilor clădirilor, dar nu mai puțin de 6,00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi de locuit (dormitor sau cameră de zi - care necesită lumină naturală), alteVEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdings
k. tab. #01


1. tab. #01


m. tab. #01


Pct. 8.

Circulații și

accese


Pct. 9. Staționarea autovehiculelor

Pct. 10. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


încăperi pentru activități permanente ce necesită lumină naturală sau nu au deloc ferestre sau balcoane.

(3) Condițiile de la alineatele (1) și (2) se aplică inclusiv pentru fațadele clădirilor unite la nivelul etajelor inferioare prin intermediul unui nivel comun (amplasate pe o dală);____________

(1) Se aplică reglementările conform Art. 35. Accese carosabile și Art. 36. Accese pietonale.

 • (1) Se aplică reglementările conform Art. 44. Parcaje.

 • (1) Hmax (înălțimea maximă) la aliniere este calculată in funcție de profilul străzii din care terenul are accesul, respectiv de 1.5 ori distanța dintre alinieri.

 • (2) In cazul in care in condițiile prevăzute la alineatul (7) din Pct. 5 -PARAGRAF II al prezentei tabele, se crează o nouă aliniere, atunci înălțimea maximă este calculată conform alinierii nou create, doar pentru clădirile amplasate în primii 50 m ai distanței de la nouă aliniere creată, iar pentru clădirile amplasate in următorii 50 m H max se calculează conform alieneatului precedent.

 • (3) Pentru clădirile amplasate la o adâncime mai mare de 100 m de la aliniamentul străzii principale, regimul maxim de înălțime se va diminua cu 2 niveluri.

 • (4) în cazul în care terenul are acces dintr-o stradă secundară racordată direct la o stradă principală aflată la maxim 100 m distanță (distanța se calculează din colțul lotului până la aliniamentul străzii principale al intersecției), înălțimea maximă se va calcula conform profilului străzii principale, pe o adâncime de 100 m de la aliniamentul străzii principale cu condiția ca amprenta construcțiilor să se încadreze în integralitatea lor în distanța de 100 m, ulterior distanței de 100 m regimul de înălțime se va raporta la strada secundară.

 • (5) In cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50 metri dacă stradă are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,00 metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte;

 • (6) Se permite un regim maxim de înălțime de 75 metri, cu condiția obținerii avizelor necesare (A.A.C.R., S.T.S.) și în condițiile prevăzute la Alineatul (1) al prezentului Punct;

 • (7) La ultimele etaje se permit maxim 2 retrageri succesive de la aliniere în scopul obținerii a cel mult 2 etaje. Etajele se vor retrage suplimentai’ astfel încât H max sa nu depășească distanța H/3 până la axul geometric al străzii. Fac excepție de la aceasta regulă amplasamentele pe care se permit accente de înălțime și racordările de înălțime a clădirilor între străzi cu lățimi diferite;

 • (8) Pentru parcelele de colț (conform definiției din Anexa 4) înălțimea maximă permisă la aliniere = de 1.5 ori distanța dintre racordarea alinierilor din cadrul insulei în care se află terenul


VEGO CONCEPT ENGINEER1NG S.R.L uego.holdings office@uego.holdings

r~”DIRECȚ!Ă URBANISM I regulament local de urbanism AVIZ NR.            .....Zo lJ

VgAT SPRE^geHlMBARE

[vezi Art.32, alineatul (7)] și centrul geometric al intersecției drumurilor la care se raportează imobilul.

(9) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile:

 • - Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor;

 • - Art. 25. Măsuri privind încurajarea dezvoltării intensive;

 • - Art. 33. Amplasarea în interiorul parcelei;

 • - Art. 42. înălțimea construcțiilor.

n. tab. #01

Pot. 11. Aspectul exterior al clădirilor

(1) Se aplică reglementările conform Art. 43. Aspectul exterior al construcțiilor.

o. tab. #01

Pct. 12.

Condiții de echipare edilitară

(1) Se aplică reglementările conform următoarelor articole:

 • - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • - Art. 38. Realizarea de rețele edilitare

 • - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale

 • - Art. 40. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

p. tab. #01

Pct. 13. Spații plantate

(1) Se aplică reglementările conform Art. 45. Spații verzi și plantate.

q. tab. #01

Pct. 14. împrejmuiri

(1) Se aplică reglementările conform Art. 46. împrejmuiri.

r. tab. #01

PARAGRAF

III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

s. tab. #01

Pct. 15. Procent maxim de ocupare a terenului

 • (1) P.O.T. maxim = 60 %.

 • (2) Pentru activități comerciale și săli de spectacole se permite P.O.T. maxim = 70%.

 • (3) în mod excepțional în cazul construcțiilor care sunt delimitate pe toate laturile de domeniul public, sau de calcane ale unor construcții existente valoroase, sau se reface o construcție valoroasă dispărută, P.O.T. maxim = 100%.

 • (4) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 22. Derogări în caz de expropriere.

t. tab. #01

■4 4

Pct. 16. Coeficient maxim de utilizare a terenului

 • (1) Pentru clădiri cu 6 niveluri și peste, C.U.T. maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren;

 • (2) Pentru clădirile sub 6 niveluri, C.U.T. maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

 • (3) Indiferent de înălțime, pentru parcelele cu suprafața mai mică de 350,00 mp sau cu raport al laturilor mai mic de 1/5, C.U.T. maxim = 2 mp. ADC / mp. teren;

 • (4) Pentru clădirile ale căror calcane sunt vizibile din domeniul public iar acoperirea acestora nu este posibilă prin coeficientul C.U.T., acesta se va majora cu maxim 20% față de cel reglementat, astfel încât sa se asigure alipirea în întregime la calcan.

 • (5) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor articole:

Art. 22. Derogări în caz de expropriere.

Art. 23. Măsuri privind încurajarea dezvoltării parcărilor.

 • -  Art. 24. Măsuri privind încurajarea dezvoltării durabile.

 • -  Art. 25. Măsuri privind încurajarea dezvoltării intensive.

VE OO^^j ii VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdingsa. tab. #02

CB

SUBZONA SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ [TABELA 02]

CB1

SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE [TABELA 02]

b. tab. #02

PARAGRAF I

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

c. tab. #02

Pct 1. Utilizări admise

 • (1) Domenii de activitate conform CAEN: activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale; activități de servicii administrative și activități de servicii suport; activități de spectacole, culturale și recreative; activități profesionale, științifice și tehnice; administrație publică și aparare, asigurări sociale din sistemul public; comerț cu ridicata și cu amănuntul; construcții; hoteluri și restaurante; informații și comunicații; intermedieri financiare și asigurări; învățământ; sănătate și asistență socială; tranzacții imobiliare, parcaje la sol și multietajate;

 • (2) Toate categoriile de locuințe definite conform Legii locuinței nr. 114/1996 (cu modificările și completările ulterioare, in clădiri individuale sau colective in limita maximă a unui C.U.T. de 0,5. Restul de C.U.T. aferent întregului teren poate fi consumat concomitent sau ulterior pentru funcțiunile prevăzute la Alineatul (1) al prezentului Punct.

 • (3) Parterul imobilelelor orientate spre stradă va adăposti funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare;

 • (4) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

d. tab. #02

Pct 2. Utilizări admise     cu

condiționări

 • (1) Domenii de activitate conform CAEN:

 • •  transport și depozitare cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București;

 • •  alte activități de servicii, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte risc tehnologic;

 • (2) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

e. tab. #02

Pct 3. Utilizări interzise

 • (1) Domenii de activitate conform CAEN: industria prelucrătoare (unități poluante și care prezintă risc tehnologic); transport și depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activități de servicii (unități poluante și care prezintă risc tehnologic);

 • (2) Conform Art. 15 al prezentului R.L.U;

 • (3) Construcții provizorii de orice natură;

 • (4) Orice alte activități poluante sau care prezintă risc tehnologic.

 • (5) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

f. tab. #02

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE     ȘI

CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

g. tab. #02

Pct.           4.

Caracteristici

(1) Pentru a fi construibilă direct, în baza prezentului regulament o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


 • a) în cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri: o parcelele să aibă o suprafață minimă de 150,00 mp; o parcelele să aibă un front la stradă de:

  •S minimum 8,00 metri în cazul construcțiilor înșiruite (2


calcane laterale);

J minimum 10,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă laterală) și izolate (patru fațade).

 • b) în cazul clădirilor cu înălțimi peste P+4 niveluri: o parcelele să aibă o suprafața minimă de 400,00 mp; o parcelele să aibă un front la stradă de:

S minimum 12,00 metri în cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale);

J minimum 15,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă laterală) și izolate (patru fațade)

 • (2) Pe parcelele care nu respectă condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar în condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului.

 • (3) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile următoarelor articole:

 • - Art. 37. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • - Art. 39. Condiții de echipare edilitară pentru toate zonele funcționale

 • - Art. 41. Parcelarea

 • - Art. 47. Autorizarea directă

h. tab. #02


Pct.           5.

Amplasarea clădirilor față de aliniament


(1) Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative, se vor amplasa pe alinierea constituită. Pentru zonele în care nu este constituită alinierea și pentru străzile nou propuse alinierea va fi de 5,00 m față de aliniament, cu condiția să nu lase vizibile


calcane ale clădirilor învecinate.

 • (2) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice), se vor amplasa în funcție de caracterul străzii, pe aliniament sau pot fi retrase la 5,00 cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • (3) Consolele la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe stradă respectivă, în condițiile păstrării unei distanțe de minim 3,00 metri față de nivelul terenului.

 • (4) Balcoanele și/sau bovindou-urile de pe fațada dinspre stradă, trebuie retrase cu 2,00 metri de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi prelungite până la limita laterală de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă balcoanele trebuie să fie în aceeași linie orizontală.

 • (5) Balcoanele și/sau bovindou-urile de pe fațada dinspre stradă amplasate la minim 3 m peste nivelul trotuarului, în cazul construcțiilor amplasate la aliniament, pot ieși peste domeniulVEGb

c _


public cu maxim 0,3 m.


VEGO CONCEPT ENGiNEERING S.R.L uego.holdings office@uego.holdingsDIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


VIZAT SPRE NESCJJIMBARE


 • (6) Cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzii și fără a depăși 1,20 m.

 • (7) în cazul loturilor cu deschiderea la stradă mai mare de 60,0 m, se poate crea o nouă aliniere a construcțiilor la o distanță precisă de 10 m sau de 15 m față de aliament, doar dacă în spațiile create se crează scuaruri plantate în sensul legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

 • (8) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 32. Amplasarea fată de aliniament.

i. tab. #02

Pct.            6.

Amplasarea clădirilor față de      limitele

laterale       și

posterioare ale parcelelor

 • (1) Clădirile publice se vor amplasa, de regulă, în regim izolat.

 • (2) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice), se vor amplasa în funcție de caracterul străzii, pe aliniament sau pot fi retrase la 5,00 cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • (3) Consolele la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe stradă respectivă, în condițiile păstrării unei distanțe de minim 3,00 metri față de nivelul terenului.

 • (4) Balcoanele și/sau bovindou-urile de pe fațada dinspre stradă, trebuie retrase cu 2,00 metri de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi prelungite până la limita laterală de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă balcoanele trebuie să fie în aceeași linie orizontală.

 • (5) Balcoanele și/sau bovindou-urile de pe fațada dinspre stradă amplasate la minim 3 m peste nivelul trotuarului, în cazul construcțiilor amplasate la aliniament, pot ieși peste domeniul public cu maxim 0,3 m.

 • (6) Cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzii și fără a depăși 1,20 m.

 • (7) în cazul loturilor cu deschiderea la stradă mai mare de 60,0 m, se poate crea o nouă aliniere a construcțiilor la o distanță precisă de 10 m sau de 15 m față de aliament, doar dacă în spațiile create se crează scuaruri plantate în sensul legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

 • (8) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu prevederile Art. 32. Amplasarea față de aliniament.

j.tab. #02

L

Pct.           7.

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • (1) Clădirile vor respecta între ele distanța de 1/3 din suma înălțimilor clădirilor. In cazul în care 1/3 din suma înălțimilor clădirilor > 10,00 m, distanța dintre clădiri poate fi redusă la 10,00 m, dacă prin concluziile studiului de însorire se respectă prevederile conform legislației în vigoare.

 • (2) O derogare a distanței poate fi obținută doar printr-un PUD și doar până la o distanță de 1/4 din suma înălțimilor clădirilor, dar nu mai puțin de 6,00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi de locuit (dormitor sau camera de zi - care necesită lumină naturală), alte încăperi pentru activități permanente ce necesită lumină naturală sau nu au deloc ferestre sau balcoane.

VECO I VEGO CONCEPT ENGINEER1NG S.R.L uego.holdings office@uego.holdings


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBAREk. tab. #02
Pct.

Circulații accese Pct.

Staționarea autovehiculelor


m. tab. #02


Pct. înălțimea maximă admisibilă clădirilor


10.


 • (3) Condițiile de la alineatele (1) și (2) se aplică inclusiv pentru fațadele clădirilor unite la nivelul etajelor inferioare prin intermediul unui nivel comun (amplasate pe o dală).____________

 • (1) Se aplică reglementările conform Art. 35. Accese carosabile și Art. 36. Accese pietonale.

 • (1) Se aplică reglementările conform Ari. 44. Parcaje.

 • (1) Hmax (înălțimea maximă) la aliniere este calculată in funcție de profilul străzii din care terenul are accesul, respectiv de 1.5 ori distanța dintre alinieri.

 • (2) In cazul in care in condițiile prevăzute la alineatul (7) din Pct. 5 - PARAGRAF II al prezentei tabele, se crează o nouă aliniere, atunci înălțimea maximă este calculată conform alinierii nou create, doar pentru clădirile amplasate în primii 50 m ai distanței de la nouă aliniere creată, iar pentru clădirile amplasate in următorii 50 m H max se calculează conform alieneatului precedent.

 • (3) Pentru clădirile amplasate la o adâncime mai mare de 100 m de la aliniamentul străzii principale, regimul maxim de înălțime se va diminua cu 2 niveluri.

 • (4) în cazul în care terenul are acces dintr-o stradă secundară racordată direct la o stradă principală aflată la maxim 100 m distanța (distanța se calculează din colțul lotului până la aliniamentul străzii principale al intersecției), înălțimea maximă se va calcula conform profilului străzii principale, pe o adâncime de 100 m de la aliniamentul străzii principale