Hotărârea nr. 67/2020

HOTARAREnr. 67 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 1153/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 9/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 72/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 39 și art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020, pe total și pe secțiuni, conform anexelor nr. 1.1, nr. 1.1.1, nr. 1.1.2, nr. 1.1.3, nr. 1.1.4 si nr. 1.1.5.

1

Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu lista obiectivelor de investiții, conform anexelor nr. 2.1 - 2.47.

(2) Se aprobă numărul de personal permanent și temporar precum și fondul salariilor de bază pe anul 2020, conform anexei nr. 2.48, în conformitate cu totalul cheltuielilor de personal și a fondului de salarii înscris în bugetul fiecărei instituții din anexele nr. 2.1 - 2.47.

Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 6.915 mii lei din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, conform anexei nr. 1.1.1 și vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexei nr. 1.1.2.

Art.5 OPIS-ul anexat și anexele detaliate conform acestuia fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BUGETUL PROPRIU

PE ANUL 2020

OPIS

Bugetul generai centralizat propriu al Municipiului București pe anul 2020

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Bugetul creditelor interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Bugetul creditelor externe

DETALIERE BUGETE INSTITUȚII:

Detaliere pe instituții a sumelor aprobate în bugetul local -centralizator

Biblioteca Metropolitană București Muzeul Municipiului București

Lista obiectivelor de investiții Muzeul National al Literaturii Române


$

Lista obiectivelor de investiții

Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului Teatrul C. I, Nottara

Teatrul de Animație Țăndărică

Lista obiectivelor de investiții

Teatrul de Comedie

Teatrul de Revista Constantin Tănase

Teatrul Dramaturgilor Români

Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Evreiesc de Stat

Teatrul Exceîsior

 • 2.11 -1           Lista obiectivelor de investiții

 • 2.12      Teatrul Ion Creangă

2.12-1           Lista obiectivelor de investiții

 • 2.13      Teatrul Lucia Sturdza Bulandra

 • 2.14     Teatrul Masca

 • 2.14- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.15      Teatrul Mic

 • 2.15- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.16     Teatrul Odeon

 • 2.16- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.17     Teatrul Stela Popescu

 • 2.17- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.18      Teatrul Tineretului Metropolis

 • 2.18- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.19     Opera Comica pentru Copii

 • 2.19- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.20      Circul Metropolitan București

 • 2.21      Școala de Artă București

J                                                                                    f

 • 2.22      Clubul Sportiv Municipal București

2.22-1           Lista obiectivelor de investiții

 • 2.23      Casa Artelor Dinu Lipatti

 • 2.24      Casa de Cultură Friederich Schiller

 • 2.24- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.25      Centrul Metropolitan de Educație și Cultură loan I. Dalles

 • 2.25- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.26      Centrul Cultural Expo Arte

 • 2.27      Centrul Cultural Lumina

2.27-1           Lista obiectivelor de investiții

 • 2.28 Centrul de Proiecte Culturale - ARCUB

  2.28-1

  • 2.29

  • 2.29-

  • 2.30

  • 2.30-

  • 2.31

  • 2.31-

  • 2.32

  • 2.32-


Lista obiectivelor de investiții

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS

Lista obiectivelor de investiții

Centrul de Protecție a Plantelor București

J                                                                                                                          1

Lista obiectivelor de investiții

Centrul pentru Seniori al Municipiului București nyestitii

XV        I


Lista obiqgffi@lbr Centrul pentrj^Ț

Lista o • 2.33

2.33-1

 • 2.34

 • 2.35

2.35-1

 • 2.35.1-

 • 2.35.1-

 • 2.35.1-

2.35.2

 • 2.35.2-

  • 2.36

  • 2.37

 • 2.37-

 • 2.38

 • 2.38-

 • 2.39

 • 2.39-

 • 2.40

 • 2.40-

 • 2.41

 • 2.41-

 • 2.42

 • 2.42-

 • 2.43

 • 2.43-

 • 2.43.1.1

 • 2.43.1.2

 • 2.43.1

 • 2.43.1-

 • 2.43.2

 • 2.43.2-

 • 2.43.3


CREART - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului București

J

Lista obiectivelor de investiții

Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București Direcția Generală de Asistență Sociala a Municipiului București

1

Lista obiectivelor de investiții

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București - A Safer Life For Older Woman

1

Recunoaște și fă o schimbare! Tineri împotriva discriminării și violenței având la bază motive legate de gen și migrație Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București Academician Nicolae Cajal

Lista obiectivelor de investiții

Direcția Generală de Evidenta Persoanelor

i                                                                                                 î

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Lista obiectivelor de investiții

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor Lista obiectivelor de investiții

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

J                                                          T

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Fondului Imobiliar

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Grădina Zoologică București

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Lista obiectivelor de investiții

 • - Centralizator Spitale - Sursa F

 • - Centralizator Spitale - Sursa D

 • - Spitalul Clinic Sfânta Maria

Lista obiectiv

 • - Spitalul Clinic

Theodorescu

Lista oble

 • - Spitalul Clinic


  Ofts-Maxilo-Facială Prof. Dr. Dan


  fiV^or^inyestiții


  • 2.43.3-

  • 2.43.4

  • 2.43.4-

  • 2.43.5

  • 2.43.5-

  • 2.43.6

  • 2.43.7

  • 2.43.7-

  • 2.43.8

  • 2.43.8-

  • 2.43.9

  • 2.43.9-

  • 2.43.10

  • 2.43.10-

  • 2.43.11

  • 2.43.11-

  • 2.43.12

  • 2.43.12-

  • 2.43.13

  • 2.43.13-

  • 2.43.14

  • 2.43.14-

  • 2.43.15

  • 2.43.15-

  • 2.43.16

  • 2.43.16-

  • 2.43.17

  • 2.43.17-

  • 2.43.18

  • 2.43.18-

  • 2.43.19

  • 2.43.19-

  2.44

  2.44 -1

  2.44.1


Lista obiectivelor de investita

 • - Spitalul Clinic Filantropia București

Lista obiectivelor de investita

 • - Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

Lista obiectivelor de investiții

 • -  Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și Tbc Osteoarticular Foișor

 • - Spitalul Clinic Colentina

Lista obiectivelor de investita

 • - Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan

Lista obiectivelor de investiții

 • - Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia București

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spitalul de Copii Doctor Victor Gomoiu

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spital Clinic Nicolae Malaxa

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spitalul Clinic Colțea

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spital de Boli Cronice Sf. Luca

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spitalul de Psihiatrie Titan Doctor Constantin Gorgos

Lista obiectivelor de investiții

 • - Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependentelor Pentru Tineri Sfântul Stelian

Lista obiectivelor de investiții

- Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia Lista obiectivelor de investiții

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic Lista obiecțtâ^fâr heAm^stiții

Lista sprijin finzA '

2020       (o

iaf^dâcasprade cult din Municipiul București


zț.


 • 2.45- 1         Lista obiectivelor de investiții

 • 2.46      Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

 • 2.46- 1         Lista obiectivelor de Investiții

 • 2.47      Municipiul București (Bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite)

 • 2.47- 1          Lista obiectivelor de investiții

 • 2.47.1     Municipiul București - Bugetul Creditelor Interne

 • 2.47.2    Municipiul București - Bugetul Fondurilor   Externe

Nerambursabile

 • 2.47.3    Municipiul București - Bugetul Creditelor externe

 • 2.48     Numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


ANEXA 1.1


BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2020


- mii lei -

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

Bugetul împrumuturilor externe

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7*8

VENITURI TOTAL

țrd.02*18+19+20+23)

01

7.207.505,00

980.079,00

2.057.475,00

645.146,00

95.964,00

3.260,28

10.989.429,28

945.246,00

10.044.183,28

Venituri curente (rd.03+17)

02

5.652.983,00

86.504,00

1.201.722,00

0,00

0,00

0,00

6.941.209,00

0,00

6.941.209,00

Venituri fiscale

(rd.04+06+09+10+11+16)

03

4.566.788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.566.788,00

4.566.788,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de ia persoane juridice, din care:

04

0,00

0,00

Impozit pe profit

05

0,00

0,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

3.525.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.525.830,00

3.525.830,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pejrsanaU

07

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

R C

X/S     iz/?'

Cote si sd’țf&ddalcate din /impozitul peyenii

NnJ7 \

3.511.830^0

0,00

0,00

0,00

0,00

zS.5t.i;83O,od

\

3.511.830,00

/k.U-.      .......

\ |

I                                    <

——----

J

.cod

■n.

■ \

Bugetul local

Bugetul inșii     ir publice

finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul loca!

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

Bugetul împrumuturilor externe

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

Alte impozite pe       profit si

câștiguri alp capi|^v,;,\

09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W ■'

/

.7

Impozite și taxe pe\fqpfj^țer7Ț

10 X

0,00

0,00

Impozite si taxe pe bunuri SȚ“"" servicii (rd.12 la rd.15)

11

1.019.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.019.072,00

1.019.072,00

Sume defalcate din TVA

12

30.645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.645,00

30.645,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

988.427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

988.427,00

988.427,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

21.886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.886,00

21.886,00

Venituri nefiscale

17

1.086.195,00

86.504,00

1.201.722,00

0,00

0,00

0,00

2.374.421,00

2.374.421,00

Venituri din capital

18

564.610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

564.610,00

564.610,00

Operațiuni financiare

19

27.790,00

123,00

177.865,00

645.146,00

95.964,00

5,15

946.893,15

946.893,15

Subvenții țrd.21+22)

20

482.551,00

893.332,00

667.882,00

0,00

0,00

271,00

2.044.036,00

945.246,00

1.098.790,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

357.505,00

0,00

578,00

0,00

358.083,00

358.083,00

Subvenții de la alte administrații

22

125.046,00

893.332,00

667.304,00

271,00

1.685.953,00

945.246,00

740.707,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

479.571,00

120,00

10.006,00

0,00

0,00

2.984,13

x

492.681,13

I                                                              ......

7/<5            i

//«V     &■

Hrc-----

A

2/4
Cod rând

Bugetul local

Bugetul insti >r publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

I

Bugetul împrumuturilor externe

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

CHELTUIELI - TOTAL

(rd.25*36+37+40+41)

24

7.214.420,00

980.079,00

2.957.475,00

645.146,00

95.964,00

3.260,28

10.996.344,28

945.246,00

10.051.098,28

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33)

25

5.193.855,00

830.307,00

2.004.806,00

90.146,00

95.964,00

3.260,28

8.218.338,28

945.246,00

7.273.092,28

Cheltuieli de personal

26

451.161,00

345.451,00

1.146.236,00

1.942.848,00

1.942.848,00

Bunuri sî servicii

27

703.389,00

480.821,00

839.310,00

2.023.520,00

2.023.520,00

Dobânzi

28

156.149,00

0,00

156.149,00

156.149,00

Subvenții

29

1.640.000,00

0,00

0,00

0,00

1.640.000,00

1.640.000,00

Fonduri de rezerva

30

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

Transferuri intre unitari ale administrației publice

31

945.246,00

0,00

945.246,00

945.246,00

0,00

Alte transferuri

32

74.707,00

0,00

74.707,00

74.707,00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

672.162,62

155,00

11.546,00

90.146,00

95.964,00

3.260,28

873.233,90

873.233,90

Asistenta sociala

34

352.794,00

1.753,00

354.547,00

354.547,00

Alte cheltuieli

35

197.246,38

2.127,00

7.714,00

207.087,38

207.087,38

Cheltuieli de capital

36

1.855.503,00

149.774,00

52.720,00

0,00

0,00

0,00

2.057.997,00

2.057.997,00

Operațiuni financiare (rd.38+39) z

*

R 465^62,00

. .      . J A

165.062,00

165.062,00

) • •

X/

împrumuturi acordate        /

38

!■ „ \

z'.;?-.”. 0,00

0,00

s. .'L.

,4.....

R' -     "

/•:. CC Q

«----

țp.L~.
Cod rând

Bugetul local

„Bugetul

însti    jr publice

finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integrai din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

J

Bugetul împrumuturilor externe

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

Rambursări de credite externe si interne

39

165.062,00

0,00

555.000,00

0,00

0,00

720.062,00

720.062,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

0,00

-2,00

-51,00

0,00

0,00

0,00

-53,00

-53,00

0,00

Rezerve

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT(+)/DEFICÎT(-)

(rd.01-rd.23)

42

-6.915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.915,00

0,00

-6.915,00

finanțat din excedentul anilor precedent!

Nota:

*) Numai restante din anii precedent!Municipiul BucureștiAnexa nr. 1.1.1


Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,subcapitole paragrafe,titluri,articole si alineate pe anul 2020


mii lei

Nr. Crt

Denumire Indicator

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECTIUN

EA DE FUNCȚIONARE -F SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1

Total Venituri

7.207.505,00

2

TOTAL VENITURI

00.01

7.207.505,00

3

VENITURI PROPRII

001

6.186.948,00

4

I. VENITURI CURENTE

00.02

5.652.983,00

5

A. VENITURI FISCALE

00.03

4.566.788,00

6

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

3.525.830,00

7

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

3.525.830,00

8

Impozit pe venit

03

14.000,00

9

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

03.18

14.000,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

03.18.00

* R O

An /          ■■■.

...          .....;A-A

!/\        14.000,00

x ’y a

11

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)

04

Îl           l-.--                                      L

3.511.830,00

12

Cote defalcMe-dmrimpozitul pe venit(se scad)

04.01

*/    3.5MWO.OO
Nr. Crt

Denumire Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

13

Cote defalcate din impozitul pe venitfse scad)

04.01.00

3.511.830,00

14

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

1.019.072,00

15

Sume defalcate din TVA ( se scad)

11

30.645,00

16

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

11.02

30.645,00

17

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

11.02.00

30.645,00

18

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16

988.427,00

19

Impozit pe miiloacele de transport

16.02

6.290,00

20

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.01

190,00

21

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02

6.100,00

22

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03

14.000,00

23

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03.00

14.000,00

24

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50

.......

........

4A        968.137,00

7.,-.

.......-_________________________.___________

Nr. Ort

Denumire Indicator

Total

hL/HI vulv credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

25

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50.00

968.137,00

26

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

21.886,00

27

Alte impozite si taxe fiscale

18

21.886,00

28

Alte impozite si taxe

18.50

21.886,00

29

Alte impozite si taxe

18.50.00

21.886,00

30

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

1.086.195,00

31

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

270.167,00

32

Venituri din proprietate

30

270.167,00

33

Venituri din concesiuni si închirieri *)

30.05

270.167,00

34

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.05.30

270.167,00

35

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

816.028,00

36

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

772.179,00

37

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.10

850,00

38

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.10.00

850,00

39

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12

................ ......£

130,00

XRX......,

40

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12.00

/•' /"

130,00

41

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatirsldespagubiri

33.28

Eu'

Z'i    768.699,00

JL.......

'sNr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

42

Venituri din recuperarea cheltuielilor de iudecata, imputatii si despăgubiri

33.28.00

768.699,00

43

Alte venituri din prestări de servicii si alte activi tati

33.50

2.500,00

44

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

2.500,00

45

Amenzi, penalitati si confiscări

35

2.850,00

46

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.01

2.850,00

47

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.01.02

2.850,00

48

Diverse venituri

36

40.999,00

49

Taxe speciale

36.06

33.420,00

50

Taxe speciale

36.06.00

33.420,00

51

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.22

4.050,00

52

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.22.00

4.050,00

53

Alte venituri

36.50

3.529,00

54

Alte venituri

36.50.00

3.529,00

55

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

0,00

56

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-1.507.699,62

3,«c-P„Ș|


Municipiul București - 02A

14,02.2020Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

57

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03.00

-1.507.699,62

58

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04

1.507.699,62

59

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04.00

1.507.699,62

60

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

564.610,00

61

Venituri din valorificarea unor bunuri

39

564.610,00

62

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.01

563.800,00

63

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.01.00

563.800,00

64

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.03

160,00

65

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.03.00

160,00

66

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.10

650,00

67

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.10.00

650,00

68

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

27.790,00

69

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40

27.790,00

70

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

40.06

27.790,00

Nr. Crt

Denumire Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

71

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

40.06.00

27.790,00

72

IV. SUBVENȚII

00.17

482.551,00

73

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

482.551,00

74

Subvenții de la bugetul de stat

42

357.505,00

75

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

42.13

44.500,00

76

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

42.13.00

44.500,00

77

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41

110.314,00

78

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41.00

110.314,00

79

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69

202.691,00

X

..... . .. .. . ..... ....

80

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferetepjerioadei de programare 2014-2020^     s

42.69.00

202.691,00

\ w

\ j i

-Ș      ll                                  '

/ //

Lx //

'"„i \

\\

1--V                   ,       '"'.2

Municipiul București - 02A

14.02.2020

\?X

î ' “n.          f

,'1,1 -f-                i r

'" ’’     ■-' i fi” ,

6/114

Nr, Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

81

Subvenții de la alte administrații

43

125.046,00

82

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.20

125.046,00

83

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.20.00

125.046,00

84

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48

479.571,00

85

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.01

245.118,00

86

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.01.01

245.118,00

87

Fondul de Coeziune (FC)

48.03

234.258,00

88

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.03.01

234.258,00

89

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.15

195,00

90

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.15.01

195,00

91

Total Cheltuieli

7.214.420,00

32.281,71

92

Autoritati publice si acțiuni externe

51

521.542,38

0,00

93

Autoritati executive si legislative

51.01

          521.542,38

L...................

94

Autoritati executive

51.01.03

6%,      521.542,38

0,00

95

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51.01.03

io     —

173.067.00

0,00

96

Cheltuieli salariate in bani

51.01.03

10.01 /B?/.

167-.427$0

0,00

97

Salarii de baza     \

51.01.03

10.01.0LXI; " -X-

J ZJ ,13’7.000,00

0,00
Nr. Crt

Denumire Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

98

Sporuri pentru condiții de munca

51.01.03

10.01.05

17.800,00

0,00

99

Alte sporuri

51.01.03

10.01.06

50,00

0,00

100

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

51.01.03

10.01.12

3.000,00

0,00

101

Drepturi de delegare

51.01.03

10.01.13

277,00

0,00

102

Indemnizații de hrana

51.01.03

10.01.17

5.300,00

0,00

103

Alte drepturi salariate in bani

51.01.03

10.01.30

4.000,00

0,00

104

Cheltuieli salariale in natura

51.01.03

10.02

1.840,00

0,00

105

Vouchere de vacanta

51.01.03

10.02.06

1.840,00

0,00

106

Contribuții

51.01.03

10.03

3.800,00

0,00

107

Contribuția asigurat orie pentru munca

51.01.03

10.03.07

3.800,00

0,00

108

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51.01.03

20

154.216,00

0,00

109

Bunuri si servicii

51.01.03

20.01

29.104,00

0,00

110

Furnituri de birou

51.01.03

20.01.01

320,00

0,00

111

Materiale pentru curățenie

51.01.03

20.01.02

8,00

0,00

112

încălzit, Iluminat si forța motrica

51.01.03

20.01.03

7.340,00

0,00

113

Apa, canal si salubritate

51.01.03

20.01.04

760,00

0,00

114

Carburanți si lubrifîanti

51.01.03

20.01.05

350,00

0,00

115

Piese de schimb

51.01.03

20.01.06

165,00

0,00

116

Transport

51.01.03

20.01.07

10,00

0,00

117

Posta, telecomunicații, radio, tv' intcmel . '

s51.01.03

20.01.08

1.085,00

0,00

118

Materiale si prestări de servidțrihixiaracter \ -funcțional                                 -,v

■^.01.03

-4   \

U—4----X.— —

20.01.09

2.016,00

L-------------------TTTT-rs:--

0,00

8/114

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod In dicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

119

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51.01.03

20.01.30

17.050,00

0,00

120

Reparații curente

51.01.03

20.02

20.733,00

0,00

121

Reparații curente

51.01.03

20.02.00

20.733,00

0,00

122

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51.01.03

20.05

830,00

0,00

123

Alte obiecte de inventar

51.01.03

20.05.30

830,00

0,00

124

Deplasări, detasari, transferări

51.01.03

20.06

3.340,00

Q£0

125

Deplasări interne, detasari, transferări

51.01.03

20.06.01

1.860,00

0,00

126

Deplasări în străinătate

51.01.03

20.06.02

1.480,00

0,00

127

Cârti, publicații si materiale documentare

51.01.03

20.11

38,00

0,00

128

Cârti, publicații si materiale documentare

51.01.03

20.11.00

38,00

0,00

129

Consultanta si expertiza

51.01.03

20.12

1.189,00

0,00

130

Consultanta si expertiza

51.01.03

20.12.00

1.189,00

0,00

131

Pregătire profesionala

51.01.03

20.13

603,00

0,00

132

Pregătire profesionala

51.01.03

20.13.00

603,00

0,00

133

Protecția muncii

51.01.03

20.14

1.162,00

0,00

134

Protecția muncii

51.01.03

20.14.00

1.162,00

0,00

135

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

51.01.03

20.19

5.688,00

0,00

136

Contribuții ale administrației pybîice4o&l^K realizarea unor lucrări si seiyfcii dezinteres public local, în baza unor cghyȘtțtfi sau " \ contracte de asociere                       \

51.01.03

1

20.19.00

5.688,00

0,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020


Nr. Ort

Denumire Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasificatie economica

137

Alte cheltuieli

51.01.03

20.30

91.529,00

0,00

138

Reclama si publicitate

51.01.03

20.30.01

102,00

0,00

139

Protocol si reprezentare

51.01.03

20.30.02

509,00

0,00

140

Prime de asigurare non-viata

51.01.03

20.30.03

300,00

0,00

141

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51.01.03

20.30.30

90.618,00

0,00

142

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

51.01.03

55

290,00

0,00

143

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

51.01.03

55.02

290,00

0,00

144

Contribuții si cotizării la organisme internaționale

51.01.03

55.02.01

290,00

0,00

145

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

51.01.03

57

2.510,00

1...................................

146

Aiutoare sociale

51.01.03

57.02

2.510,00

147

Aiutoare sociale in numerar

51.01.03

57.02.01

2.500,00

0,00

148

Tichete de cresa

51.01.03

57.02.03

10,00

149

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

51.01.03

58

77,00

0,00

150

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

51.01.03

58.30

77,00

151

Cheltuieli neeligibile

51.01.03

58.30.03

77,00

152

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

51.01.03

59

156.766,38

......  V00

153

Despăgubiri civile

SLOI.03

59.17

154.766,38

0,00

154

Despăgubiri civile                 / /

5<JOi.-O3

59.17.00

154.766,38

0,00

155

Sume aferente persoanelor cu handicap?/ neincadrate                                    ' ...

5X.0T03

1A......V2

59.40

2.000,00

0,00
Nr. Crt

Denumirelndicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

156

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

51.01.03

59.40.00

2.000,00

0,00

157

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

51.01.03

71

34.616,00

0,00

158

Active fixe

51.01.03

71.01

34.616,00

0,00

159

Construcții

51.01.03

71.01.01

27.898,00

0,00

160

Mașini, echipamente si mijloace de transport

51.01.03

71.01.02

4.023,00

0,00

161

Alte active fixe

51.01.03

71.01.30

2.695,00

162

Alte servicii publice generale

54

25.991,00

0,00

163

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.05

1.000,00

0,00

164

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.05.00

1.000,00

0,00

165

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

54.05.00

50

1.000,00

0,00

166

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.05.00

50.04

1.000,00

0,00

167

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.05.00

50.04.00

1.000,00

0,00

168

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

10.200,00

0,00

169

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

........... A.

.. *1? 2X...................

10.200,00

0,00

170

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54.10.00

10.200,00

0,00

171

Transferuri curente

54.io.oo

51.01 "A n

10:200,00

’+\                   0,00

172

Transferuri către institutirpublice

54.10.00   Vr'V

5iSm ./ <'//

,10.200,00

+ 0,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020
Nr, Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

173

Alte servicii publice generale

54.50

14.791,00

0,00

174

Alte servicii publice generale

54.50.00

14.791,00

0,00

175

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

54.50.00

55

14.791,00

0,00

176

A. Transferuri interne.

54.50.00

55.01

14.791,00

0,00

177

Alte transferuri curente interne

54,50.00

55.01.18

3.400,00

0,00

178

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

54.50.00

55.01.42

11.391,00

0,00

179

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

55

162.344,00

0,00

180

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00

162.344,00

0,00

181

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00.00

162.344,00

0,00

182

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

55.00.00

20

6.195,00

0,00

183

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

55.00.00

20.24

6.195,00

0,00

184

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

55.00.00

20.24.01

5.625,00

0,00

185

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

55.00.00

20.24.02

190,00

0,00

186

Stabilirea riscului de tara

55.00.00

20.24.03

380,00

0,00

187

TITLUL III DOBÂNZI

55:00.00

30

156.149,00

0,00

188

Dobânzi aferente datoriei publice inteme/S

5k80.dk

30.01

138.825,00

0,00

189

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobânzi aferente datoriei publice intcrnc directe

55.00D04\

30.01.01

138.825,00

0,00

190

Dobânzi aferente datoriei publice externe i l >

ks.oo.do-J

30.02

17J2A0Q

.0,00

V\ oNr. Crt

Denumire Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

191

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

55.00.00

30.02.05

17.324,00

192

Aparare

60

3.126,00

0,00

193

Aparare naționala

60.02

3.126,00

0,00

194

Aparare naționala

60.02.00

3.126,00

0,00

195

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.02.00

20

469,00

0,00

196

Bunuri si servicii

60.02.00

20.01

319,00

0,00

197

Furnituri de birou

60.02.00

20.01.01

143,00

0,00

198

Piese de schimb

60.02.00

20.01.06

36,00

0,00

199

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

60.02.00

20.01.08

42,00

0,00

200

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

60.02.00

20.01.09

10,00

0,00

201

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

60.02.00

20.01.30

88,00

0,00

202

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.02.00

20.05

120,00

0,00

203

Alte obiecte de inventar

60.02.00

20.05.30

120,00

0,00

204

Alte cheltuieli

60.02.00

20.30

30,00

0,00

205

Prime de asigurare non-viata

60.02.00

20.30.03

5,00

206

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

60.02.00

20.30.30

25,00

0,00

207

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

60.02.00

71

2.657,00

0,00

208

Active fixe

60.0JLQ9^^

71.01

2.657,00

0,00

209

Construcții

,6ff02.0^

71.01.01

2.477,00

0,00

210

Mașini, echipamente si mijloace de transport /

71.01.02

108,00

0,00

211

Mobilier, aparatura birotica si alte active     j,>

corporal(\/"\                    ;

60.02.00     \ -i3J

71.01.03

72.00

0,00

'■'"++X

.........—- *•••'•

14.02.2020
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasificatie economica

212

Ordine publica si siguranța naționala

61

83.231,00

0,00

213

Ordine publica

61.03

65.171,00

0,00

214

Politie locala

61.03.04

65.171,00

0,00

215

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

61.03.04

51

65.171,00

0,00

216

Transferuri curente

61.03.04

51.01

64.392,00

0,00

217

Transferuri către instituții publice

61.03.04

51.01.01

64.392,00

0,00

218

Transferuri de capital

61.03.04

51.02

779,00

0,00

219

Alte transferuri de capital către instituții publice

61.03.04

51.02.29

779,00

0,00

220

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

18.060,00

0,00

221

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

18.060,00

.............................. .... 0-00.

222

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61.05.00

20

9.338,00

...... 0:00.

223

Bunuri si servicii

61.05.00

20.01

4.532,00

0,00

224

Materiale pentru curățenie

61.05.00

20.01.02

10,00

0,00

225

încălzit, Iluminat si forța motrica

61.05.00

20.01.03

600,00

0,00

226

Apa, canal si salubritate

61.05.00

20.01.04

200,00

0,00

227

Carburanți si lubrifîanti

61.05.00

20.01.05

20,00

0,00

228

Piese de schimb

61.05.00

20.01.06

160,00

0,00

229

Transport

61.05.00

20.01.07

10,00

.................. (000

230

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

61.05.00

20.01.08

200,00

0,00

231

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

61.05.00

20;0-L09

1.832,00

0,00

232

Alte bunuri si serviciLpentru întreținere si funcționare      \

61.05.00    A

/ ■...

fi ■<     a

-2(X01'3d <?.

.          p            ...A                    ..

1.500,00

. A'. ■ \ -i *

0,00

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod I ndicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

233

Reparații curente

61.05.00

20.02

160,00

0,00

234

Reparații curente

61.05.00

20.02.00

160,00

0,00

235

Bunuri de natura obiectelor de inventar

61.05.00

20.05

2.441,00

0,00

236

Uniforme si echipament

61.05.00

20.05.01

1.650,00

0,00

237

Alte obiecte de inventar

61.05.00

20.05.30

791,00

0,00

238

Cârti, publicații si materiale documentare

61.05.00

20.11

10,00

0,00

239

Cârti, publicații si materiale documentare

61.05.00

20.11.00

10,00

0,00

240

Consultanta si expertiza

61.05.00

20.12

160,00

0,00

241

Consultanta si expertiza

61.05.00

20.12.00

160,00

0,00

242

Alte cheltuieli

61.05.00

20.30

2.035,00

0,00

243

Prime de asigurare non-viata

61.05.00

20.30.03

35,00

0,00

244

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

61.05.00

20.30.30

2.000,00

0,00

245

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

61.05.00

71

8.722,00

0,00

246

Active fixe

61.05.00

71.01

Și722jOO

0,00

247

Construcții

61.05.00

71.01.01

2.180,00

0,00

248

Mașini, echipamente si mijloace de transport

61.05.00

71.01.02

5.614,00

249

Alte active fixe

61.05.00

71.01.30

928,00

0,00

250

Invatamant

65

147.562,00

0,00

251

învățământ preșcolar si primar

65.03

595,00

0,00

252

învățământ preșcolar

65.03.01             '

u ■+,

595,00

0,00

253

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.03.01

595,00

0,00

254

Active fixe

65.03.01 ji + r :

v . "f'       i            jî

71.01) .-J

^95^00

0,00

Municipiul București ~ 02A

14.02.2020Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasificatie economica

255

Construcții

65.03.01

71.01.01

595,00

0,00

256

învățământ secundar

65.04

67.993,00

,.. ^0xQ0

257

învățământ secundar inferior

65.04.01

58.466,00

0,00

258

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.04.01

71

58.466,00

0,00

259

Active fixe

65.04.01

71.01

58.466,00

0,00

260

Construcții

65.04.01

71.01.01

58.466,00

261

învățământ secundar superior

65.04.02

9.527,00

0,00

262

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.04.02

71

9.527,00

0,00

263

Active fixe

65.04.02

71.01

9.527,00

0,00

264

Construcții

65.04.02

71.01.01

9.527,00

0,00

265

învățământ nedefinibil prin nivel

65.07

26,00

0,00

266

învățământ special

65.07.04

26,00

0,00

267

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.07.04

71

26,00

0,00

268

Active fixe

65.07.04

71.01

26,00

0,00

269

Construcții

65.07.04

71.01.01

26,00

_

270

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50

78.948,00

0,00

271

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50.00

78.948,00

0,00

272

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

65.50.00

2ir             ..

600,00

0,00

273

Alte cheltuieli

65.5O.Oo+ x------

20.30

600,00

0,00

274

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

65.50.00        +

2b.3O.3i)

600,00

0,00

275

TITLUL VI hțANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65.50.bb ' .

V+-A ■

—j —

42^003©

/?' -A"

A x                 0,00

--- ™--

Nr.

Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

276

Transferuri curente

65.50.00

51.01

42.444,00

0,00

277

Transferuri către instituții publice

65.50.00

51.01.01

42.444,00

0,00

278

Transferuri de capital

65.50.00

51.02

56,00

0,00

279

Alte transferuri de capital către instituții publice

65.50.00

51.02.29

56,00

0,00

280

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.50.00

55

4.200,00

0,00

281

A. Transferuri interne.

65.50.00

55.01

4.200,00

0,00

282

Alte transferuri curente interne

65.50.00

55.01.18

4.200,00

.......................ZZQ

283

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

65.50.00

58

66,00

0,00

284

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

65.50.00

58.15

66,00

0,00

285

Finanțarea naționala

65.50.00

58.15.01

26,00

.................^QxOQ

286

Cheltuieli neeligibile

65.50.00

58.15.03

40,00

0,00

287

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

65.50.00

81

31.582,00

0,00

288

Rambursări de credite externe

65.50.00

81.01

31.582,00

0,00

289

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

65.50.00

81.01.01

31.582,00

0,00

290

Sanatate

66

457.676,00

18.516,05

291

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

11.454,00

0,00

292

Spitale generale

66.06.01

11.454,00

...........................!.6()0

293

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCl^REpiâl + 71.02)                   /S Z z "

- :L-----------——~

<56.06.01

71

11.454,00

0,00

294

Active fixe                  + +J

66.06.01     /C

7E01

11.454;00

r-.            _____0,00
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasifîcatie economica

295

Construcții

66.06.01

71.01.01

11.454,00

0,00

296

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.50

446.222,00

18.516,05

297

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.50.50

446.222,00

18.516,05

298

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.50.50

10

151.896,00

0,00

299

Cheltuieli salariale in bani

66.50.50

10.01

146.560,00

0,00

300

Salarii de baza

66.50.50

10.01.01

130.129,00

0,00

301

Sporuri pentru condiții de munca

66.50.50

10.01.05

11.594,00

0,00

302

Drepturi de delegare

66.50.50

10.01.13

4,00

^oo

303

Indemnizații de hrana

66.50.50

10.01.17

4.833,00

0,00

304

Cheltuieli salariale in natura

66.50.50

10.02

2.029,00

0,00

305

Vouchere de vacanta

66.50.50

10.02.06

2.029,00

0,00

306

Contribuții

66.50.50

10.03

3.307,00

0,00

307

Contribuția asiguratorie pentru munca

66.50.50

10.03.07

3.307,00

0,00

308

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

66.50.50

20

100.932,00

0,00

309

Bunuri si servicii

66.50.50

20.01

30.489,00

0,00

310

Furnituri de birou

66.50.50

20.01.01

150,00

0,00

311

Materiale pentru curățenie

66.50.50

20.01.02

150,00

0,00

312

încălzit, Iluminat si forța motrica

66.50.50

20.01.03

180,00

0,00

313

Apa, canal si salubritate

66.50.50

20.01.04

35,00

0,00

314

Carburanți si lubrifianti

66.50.50

20.01.05

20,00

0,00

315

Piese de schimb

66.50.50 z'-'X X

2ÎMU.06

30,00

0,00

316

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

66.50.50'' Z''.....

20Xq8

110,00

0,00

317

Materiale si prestan.de servicii cu caracter funcțional        X

66.50.X /;

i ......

114,00

0,00
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

318

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

66.50.50

20.01.30

29.700,00

0,00

319

Reparații curente

66.50.50

20.02

40.850,00

0,00

320

Reparații curente

66.50.50

20.02.00

40.850,00

0,00

321

Medicamente si materiale sanitare

66.50.50

20.04

2.733,00

0,00

322

Medicamente

66.50.50

20.04.01

930,00

0,00

323

Materiale sanitare

66.50.50

20.04.02

1.495,00

0,00

324

Reactivi

66.50.50

20.04.03

56,00

0,00

325

Dezinfectant!

66.50.50

20.04.04

252,00

0,00

326

Bunuri de natura obiectelor de inventar

66.50.50

20.05

1.680,00

0,00

327

Uniforme si echipament

66.50.50

20.05.01

100,00

0,00

328

Alte obiecte de inventar

66.50.50

20.05.30

1.580,00

................ ................. 0,00

329

Deplasări, detasari, transferări

66.50.50

20.06

50,00

0,00

330

Deplasări interne, detasari, transferări

66.50.50

20.06.01

10,00

0,00

331

Deplasări în străinătate

66.50.50

20.06.02

40,00

.....................0,00

332

Cârti, publicații si materiale documentare

66.50.50

20.11

130,00

0,00

333

Cârti, publicații si materiale documentare

66.50.50

20.11.00

130,00

0. .â0

334

Consultanta si expertiza

66.50.50

20.12

10,00

.... ....................... 0,0.0

335

Consultanta si expertiza

66.50.50

20.12.00

10,00

- ................ Q,QO

336

Pregătire profesionala

66.50.50

20.13

500,00

0,00

337

Pregătire profesionala

66.50.50 , 'A

2 (k 13.00

500,00

0,00

338

Protecția muncii

66.50.50/ °    ”

20,14 A

260,00

0,00

339

Proiecția muncii

66.50.50 ? / ’. ;

2b.Wool

260,00

0,00

340

Alte cheltuieli

66.50.50 i L,

20.3b li

24.230,00

0,00
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

341

Reclama si publicitate

66.50.50

20.30.01

200,00

_

342

Prime de asigurare non-viata

66.50.50

20.30.03

30,00

0,00

343

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

66.50.50

20.30.30

24.000,00

JxOO

344

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66.50.50

51

51.914,00

0,00

345

Transferuri curente

66.50.50

51.01

43.300,00

....................-........

346

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.50.50

51.01.46

43.300,00

0,00

347

Transferuri de capital

66.50.50

51.02

8.614,00

348

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

66.50.50

51.02.28

8.614,00

0,00

349

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

66.50.50

59

1.142,00

0,00

350

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

66.50.50

59.40

1.142,00

0,00

351

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

66.50.50

59.40.00

1.142,00

0,00

352

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

66.50.50

71

140.326,00

18.516,05

353

Active fixe

66.50.50

71.01

140.326,00

18.516,05

354

Construcții

66.50.50

71.01.01

94.243,00

15.727,58

355

Mașini, echipamente si mijloace de transport

66.50.50

71.01.02

26.936,00

2.788,47

356

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

66.50.50

7L0L03

,.f '"S, L ■ ■'   <3       /X ..

45,00

0,00

357

Alte active fixe

66.50.50    < T '

.71:01.30 A

19.102,00

0,00

358

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

66.50.50   £ " / /

81 + \ A

.-I2;oo

0,00

Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

359

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

66.50.50

81.04

12,00

0,00

360

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

66.50.50

81.04.00

12,00

0,00

361

Cultura, recreere si religie

67

715.811,00

3.279,16

362

Servicii culturale

67.03

423.998,00

973,00

363

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.03.02

13.300,00

973,00

364

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.03.02

10

10.406,00

0,00

365

Cheltuieli salariale in bani

67.03.02

10.01

9.878,00

0,00

366

Salarii de baza

67.03.02

10.01.01

8.500,00

0,00

367

Sporuri pentru condiții de munca

67.03.02

10.01.05

7,00

0,00

368

Alte sporuri

67.03.02

10.01.06

626,00

0,00

369

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

67.03.02

10.01.12

180,00

0,00

370

Drepturi de delegare

67.03.02

10.01.13

10,00

_

371

Indemnizații de hrana

67.03.02

10.01.17

505,00

0,00

372

Alte drepturi salariale in bani

67.03.02

10.01.30

50,00

QâOO

373

Cheltuieli salariale in natura

67.03.02

10.02

228,00

0,00

374

Vouchere de vacanta

67.03.02

10.02.06

228,00

0,00

375

Contribuții

67.03.02

10.03

300,00

0,00

376

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.03.02

1.0.03.07 ,

300,00

0,00

377

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.03.02        Z

.26{ X...;1

2.811,00

973,00

378

Bunuri si servicii

67.03.02

Xoi . V -A

1.401,00

508,00

379

Furnituri de birou      \     \

4——,—y— ----------------------T----------

67.03.02        11

------r------------n-----

6o.6iorZ \

/ ' 4,00

>, 1,00

14.02.2020

<’ ■

21 / 114
\ 'G

V- i’.V


Nr. Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingem plăților restante

Clasificare funcționala

Clasificare economica

380

Materiale pentru curățenie

67.03.02

20.01.02

7,00

0,00

381

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.03.02

20.01.03

327,00

28,00

382

Apa, canal si salubritate

67.03.02

20.01.04

16,00

383

Carburanți si lubrifianti

67.03.02

20.01.05

................... „J 7,00

0,00

384

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.03.02

20.01.08

200,00

15,00

385

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.03.02

20.01.09

125,00

23,00

386

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.03.02

20.01.30

705,00

440,00

387

Reparații curente

67.03.02

20.02

650,00

380,00

388

Reparații curente

67.03.02

20.02.00

650,00

380,00

389

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.03.02

20.05

195,00

3,00

390

Alte obiecte de inventar

67.03.02

20.05.30

195,00

3,00

391

Deplasări, detasari, transferări

67.03.02

20.06

36,00

392

Deplasări interne, detasari, transferări

67.03.02

20.06.01

14,00

0,00

393

Deplasări în străinătate

67.03.02

20.06.02

22,00

0,00

394

Cârti, publicații si materiale documentare

67,03.02

20.11

181,00

20,00

395

Cârti, publicații si materiale documentare

67.03.02

20.11.00

181,00

20,00

396

Pregătire profesionala

67.03.02

20.13

25,00

14,00

397

Pregătire profesionala

67.03.02

20.13.00

25,00

14,00

398

Protecția muncii

67.03.02

20.14

■,4                     37,00

9,00

399

Protecția muncii

67.03.02

20.14.00   / :

'              37,00

9,00

400

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale       \

67.03.02

20.25     / ' /

  J

■ ?\7A    .........

---Lj--A------------

0,00

V, \

Municipiul București - 02A

14.02,2020

\""X,   "\

k '-7/         22/114

Nr.

Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

401

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

67.03.02

20.25.00

8,00

0,00

402

Alte cheltuieli

67.03.02

20.30

278,00

39,00

403

Chirii

67.03.02

20.30.04

42,00

0,00

404

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.03.02

20.30.30

236,00

39,00

405

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.03.02

59

83,00

0,00

406

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.03.02

59.40

83,00

0,00

407

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.03.02

59.40.00

83,00

0,00

408

Muzee

67.03.03

40.500,00

0,00

409

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.03

51

40.500,00

0,00

410

Transferuri curente

67.03.03

51.01

39.275,00

0,00

411

Transferuri către instituții publice

67.03.03

51.01.01

39.275,00

0,00

412

Transferuri de capital

67.03.03

51.02

1.225,00

0,00

413

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.03

51.02.29

1.225,00

0,00

414

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

220.438,00

0,00

415

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.04

51

208.515,00

0,00

416

Transferuri curente

67.03.04

51.01     < uA.....X

X.        207.379,00

0,00

417

Transferuri către instituții publice

67.03.04

51.01.01......

A .X      207.379,00

0,00

418

Transferuri de capital

67.03.04

51.02/ ■' / '

A'-A       1.136,00

0,00

419

Alte transferuri de capital către in§titutii.publice

67.03.04

51.02,29 (        ?

| *ft          1.136.00

7?x                0,00

1

Municipiul București - 02A

14.02.2020Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

420

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.04

71

11.923,00

0,00

421

Active fixe

67.03.04

71.01

11.923,00

0,00

422

Construcții

67.03.04

71.01.01

11.923,00

0,00

423

Scoli populare de arta si meserii

67.03.05

1.900,00

0,00

424

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.05

51

1.900,00

0,00

425

Transferuri curente

67.03.05

51.01

1.900,00

0,00

426

Transferuri către instituții publice

67.03.05

51.01.01

1.900,00

0,00

427

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.03.08

59.500,00

0,00

428

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.08

51

59.500,00

0,00

429

Transferuri curente

67.03.08

51.01

58.759,00

0,00

430

Transferuri către instituții publice

67.03.08

51.01.01

58.759,00

0,00

431

Transferuri de capital

67.03.08

51.02

741,00

0,00

432

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.08

51.02.29

741,00

0,00

433

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.03.12

35.080,00

0,00

434

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.12

51

34.700,00

0,00

435

Transferuri curente

67.03.12

51.01        L’i Z

X          22.584,00

0,00

436

Transferuri către instituții publice

67.03.12

51.0L01        -x

+ X        22.584,00

0,00

437

Transferuri de capital

67.03.12

51.0f " /   ■

12.116,00

0,00

438

Alte transferuri de capitabgatre instituții publice

67.03.12

5l.ofe.29î

) wh         12.116,00

0,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020

Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

439

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

67.03 .1 2

81

380,00

0,00

440

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

67.03.12

81.04

380,00

0,00

441

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

67.03.12

81.04.00

380,00

0,00

442

Alte servicii culturale

67.03.30

53.280,00

0,00

443

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.30

51

53.280,00

0,00

444

Transferuri curente

67.03.30

51.01

51.958,00

0,00

445

Transferuri către instituții publice

67.03.30

51.01.01

51.958,00

0,00

446

Transferuri de capital

67.03.30

51.02

1.322,00

0,00

447

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.30

51.02.29

1.322,00

..         .      ........ (HH)

448

Servicii recreative si sportive

67.05

222.135,00

734,16

449

Sport

67.05.01

75.297,00

0,00

450

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.05.01

20

26.797,00

0,00

451

Deplasări, detasari, transferări

67.05.01

20.06

48,00

0,00

452

Deplasări interne, detasari, transferări

67.05.01

20.06.01

48,00

0,00

453

Alte cheltuieli

67.05.01

20.30

26.749,00

0,00

454

Reclama si publicitate

67.05.01

20.30.01

18,00

0,00

455

Protocol si reprezentare

67.05.01

20.30.02

65,00

0,00

456

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.05.01

20.30.30

26.666,00

0,00

457

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.05.01

51    /z, ii/

.....Z

48.500,00

0,00

458

Transferuri curente

67.05.01

51.01f !

7\ >4      48.475,00

0,00

459

Transferuri către instituții publîcbx

67.05.01

51.01.01 1.      ',2'

/ j            .48.475,60

0,00

14.02.2020
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

460

Transferuri de capital

67.05.01

51.02

25,00

0,00

461

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.05.01

51.02.29

25,00

0,00

462

Tineret

67.05.02

17.300,00

734,16

463

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.05.02

10

3.642,00

0,00

464

Cheltuieli salariale in bani

67.05.02

10.01

3.482,00

0,00

465

Salarii de baza

67.05.02

10.01.01

3.100,00

0,00

466

Sporuri pentru condiții de munca

67.05.02

10.01.05

250,00

0,00

467

Alte sporuri

67.05.02

10.01.06

10,00

0,00

468

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

67.05.02

10.01.10

10,00

0,00

469

Indemnizații de hrana

67.05.02

10.01.17

102,00

0,00

470

Alte drepturi salariale in bani

67.05.02

10.01.30

10,00

0,00

471

Cheltuieli salariale in natura

67.05.02

10.02

60,00

0,00

472

Vouchere de vacanta

67.05.02

10.02.06

60,00

0,00

473

Contribuții

67.05.02

10.03

100,00

0,00

474

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.05.02

10.03.07

100,00

0,00

475

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.05.02

20

11.021,00

614,24

476

Bunuri si servicii

67.05.02

20.01

1.052,00

0,00

477

Furnituri de birou

67.05.02

20.01.01

180,00

0,00

478

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.05.02

20.01.03

60,00

0,00

479

Apa, canal si salubritate

67.05.02

20.01.04

20,00

0,00

480

Carburanți si lubrifîanti

67.05.02..... . ....

20.01.05

70,00

0,00

481

Piese de schimb

67.05.02       -î " x

20.01.06

20,00

0,00

482

Transport

67.05.02 .      x1'

20.01.07

^—^2,00

0.00

483

Posta, telecomunicații, radio, tv?intemet

67.05(02     7V

alo i.08

z<$iV',tHî^oioo

/.•    '•                                         A

0,00

v

14.02.2020

vX


St/'Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

484

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.05.02

20.01.30

500,00

0,00

485

Reparații curente

67.05.02

20.02

300,00

0,00

486

Reparații curente

67.05.02

20.02.00

300,00

0,00

487

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.05.02

20.05

300,00

0,00

488

Alte obiecte de inventar

67.05.02

20.05.30

300,00

0,00

489

Deplasări, detasari, transferări

67.05.02

20.06

170,00

0,00

490

Deplasări interne, detasari, transferări

67.05.02

20.06.01

50,00

0,00

491

Deplasări în străinătate

67.05.02

20.06.02

120,00

0,00

492

Cârti, publicații si materiale documentare

67.05.02

20.11

10,00

0,00

493

Cârti, publicații si materiale documentare

67.05.02

20.11.00

10,00

0,00

494

Consultanta si expertiza

67.05.02

20.12

100,00

0,00

495

Consultanta si expertiza

67.05.02

20.12.00

100,00

0,00

496

Pregătire profesionala

67.05.02

20.13

100,00

0,00

497

Pregătire profesionala

67.05.02

20.13.00

100,00

0,00

498

Protecția muncii

67.05.02

20.14

20,00

0,00

499

Proiecția muncii

67.05.02

20.14.00

20,00

0,00

500

Alte cheltuieli

67.05.02

20.30

8.969,00

614,24

501

Reclama si publicitate

67.05.02

20.30.01

150,00

502

Protocol si reprezentare

67.05.02

20.30.02

■ ........... i,oo

0,00

503

Chirii

67.05.02

20.30.04

2.000,00

166,19

504

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.05.61          -

20,30.30

6.818,00

448,05

505

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

67:05.02    .

5$\\

,.300^00

0,00

506

A. Transferuri interne.

67.05.02,7 ' : /

55.0*1

, ..   300,00

\ 0,00

27/114

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

m a cifi ii funcționala

Clasifîcatie economica

507

Alte transferuri curente interne

67.05.02

55.01.18

300,00

0,00

508

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

67.05.02

57

200,00

0,00

509

Ajutoare sociale

67.05.02

57.02

200,00

0,00

510

Ajutoare sociale in numerar

67.05.02

57.02.01

200,00

AQo

511

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.05.02

59

1.800,00

119,92

512

Programe pentru tineret

67.05.02

59.08

1.800,00

119,92

513

Programe pentru tineret

67.05.02

59.08.00

1.800,00

119,92

514

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.05.02

71

337,00

0,00

515

Active fixe

67.05.02

71.01

237,00

0,00

516

Mașini, echipamente si mijloace de transport

67.05.02

71.01.02

25,00

0,00

517

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

67.05.02

71.01.03

137,00

0,00

518

Alte active fixe

67.05.02

71.01.30

75,00

0,00

519

Reparații capitale aferente activelor fixe

67.05.02

71.03

100,00

0,00

520

Reparații capitale aferente activelor fixe

67.05.02

71.03.00

100,00

521

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.05.03

129.538,00

0,00

522

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.05.03

51

93.795,00

0,00

523

Transferuri curente

67.05.03

51.01

90.338,00

0,00

524

Transferuri către instituții publice

67.05.03   : ; i >>

51.01.01

90.338,00

0,00

525

Transferuri de capital

67.05.03   ......'

/1.02

3.457,00

0,00

526

Alte transferuri de capital către itistitutii publice

67(05.0/ ; . -• A

----------------------■----------- ■ .......Jț-

51(02.29

---- -------"---

3.457,00

0,00

^7t 'J

/l

Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ciasificatie funcționala

Ciasificatie economica

527

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.05.03

71

35.743,00

0,00

528

Active fixe

67.05.03

71.01

35.743,00

0,00

529

Construcții

67.05.03

71.01.01

24.500,00

0,00

530

Mașini, echipamente si mijloace de transport

67.05.03

71.01.02

3.809,00

0,00

531

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

67.05.03

71.01.03

2.899,00

0,00

532

Alte active fixe

67.05.03

71.01.30

4.535,00

0,00

533

Servicii religioase

67.06

34.000,00

0,00

534

Servicii religioase

67.06.00

34.000,00

___

535

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.06.00

59

34.000,00

0,00

536

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

67.06.00

59.15

34.000,00

0,00

537

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

67.06.00

59.15.00

34.000,00

0,00

538

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

35.678,00

1.572,00

539

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

35.678,00

1.572,00

540

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.50.00

10

3.746,00

0,00

541

Cheltuieli salariale in bani

67.50.00

10.01

3.615,00

0,00

542

Salarii de baza

67.50.00

10.01.01

3.033,00

0,00

543

Sporuri pentru condiții de munca

67.50.00

10.01.05

383,00

0,00

544

Drepturi de delegare

67.50.00    .

10.01.13

50,00

0,00

545

Indemnizații de hrana

67.50,00  4 X

10.01.17

41,00

0,00

546

Alte drepturi salariale in bani

foisoM''    A

10.01.30

108,00

0,00

547

i                ,    ,               ST "           7

Cheltuieli salariale in natura\       x.

67JO.OO '   1 \ T

Î10.02

111 ......- ........—' -...... — "——

50,00

0,00

14.02.2020
v.Nr. Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

548

Vouchere de vacanta

67.50.00

10.02.06

50,00

0,00

549

Contribuții

67,50.00

10.03

81,00

0,00

550

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.50.00

10.03.07

81,00

0,00

551

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.50.00

20

19.294,00

1.572,00

552

Bunuri si servicii

67.50.00

20.01

496,00

553

Furnituri de birou

67.50.00

20.01.01

15,00

0,00

554

Materiale pentru curățenie

67.50.00

20.01.02

5,00

0,00

555

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.50.00

20.01.03

38,00

0,00

556

Apa, canal si salubritate

67.50.00

20.01.04

5,00

0,00

557

Carburanți si lubrifîanti

67.50.00

20.01.05

50,00

L—

558

Piese de schimb

67.50.00

20.01.06

5,00

0,00

559

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.50.00

20.01.08

166,00

0,00

560

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.50.00

20.01.09

108,00

0,00

561

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.50.00

20.01.30

104,00

0,00

562

Reparații curente

67.50.00

20.02

100,00

0,00

563

Reparații curente

67.50.00

20.02.00

100,00

0,00

564

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.50.00

20.05

30,00

0,00

565

Alte obiecte de inventar

67.50.00

20.05.30

30,00

566

Deplasări, detasari, transferări                   z

67.50.00   ^f\

20.06

40,00

........................^00

567

Deplasări interne, detasari, transferări         fi

67/5&.00     'A

20.06.01

10,00

0,00

568

---- - - -----------

Deplasari în străinătate                       î a

âf.50.00   /\ -Ă

20.06.02

30,00

569

-------------------—T—7

Pregătire profesionala    \     \        i /

6Î.5tf:oo\. 7 / i i)

20.13

. '' 35.00

0,00

Nr.

Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

570

Pregătire profesionala

67.50.00

20.13.00

35,00

0,00

571

Protecția muncii

67.50.00

20.14

20,00

0,00

572

Protecția muncii

67.50.00

20.14.00

20,00

0,00

573

Alte cheltuieli

67.50.00

20.30

18.573,00

1.572,00

574

Chirii

67.50.00

20.30.04

250,00

0,00

575

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.50.00

20.30.30

18.323,00

1.572,00

576

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.50.00

51

4.650,00

0,00

577

Transferuri curente

67.50.00

51.01

4.646,00

578

Transferuri către instituții publice

67.50.00

51.01.01

4.646,00

0,00

579

Transferuri de capital

67.50.00

51.02

4,00

0,00

580

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.50.00

51.02.29

4,00

0,00

581

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

67.50.00

55

3.050,00

0,00

582

A. Transferuri interne.

67.50.00

55.01

3.050,00

583

Alte transferuri curente interne

67.50.00

55.01.18

3.050,00

0,00

584

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.50.00

71

260,00

0,00

585

Active fixe

67.50.00

71.01

260,00

0,00

586

Construcții

67.50.00

71.01.01

100,00

0,00

587

Mașini, echipamente si mijloace de transport

67.50.00

71.01.02

90,00

0,00

588

Alte active fixe

67.50.00     .

71.01.30

70,00

0,00

589

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

67;50*d0     4 4

81

4.678,00

JLQâ

590

Rambursarea împrumuturior contractate pentru / finanțarea proiectelor cu fmantare UE         |1

615OÎ00 /• V

1 ■' ■■. J \ <

^1.04

1?.......— ....................... .....—

4.678,00

0,00
Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

: Clasifîcatie economica

591

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

67.50.00

81.04.00

4.678,00

0,00

592

Asigurări si asistenta sociala

68

557.700,82

10.431,50

593

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06

7.700,00

5.431,50

594

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.00

7.700,00

5.431,50

595

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.06.00

57

7.700,00

5.431,50

596

Aiutoare sociale

68.06.00

57.02

7.700,00

5.431,50

597

Ajutoare sociale in numerar

68.06.00

57.02.01

7.700,00

5.431,50

598

Unitati de asistenta medico-sociale

68.12

42.788,00

452,00

599

Unitati de asistenta medico-sociale

68.12.00

42.788,00

452,00

600

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

68.12.00

10

21.668,00

0,00

601

Cheltuieli salariale in bani

68.12.00

10.01

20.785,00

602

Salarii de baza

68.12.00

10.01.01

13.460,00

0,00

603

Sporuri pentru condiții de munca

68.12.00

10.01.05

6.000,00

0,00

604

Indemnizații de hrana

68.12.00

10.01.17

1.110,00

0,00

605

Alte drepturi salariale in bani

68.12.00

10.01.30

215,00

0,00

606

Cheltuieli salariale in natura

68.12.00

10.02

415,00

Q.00

607

Vouchere de vacanta

68.12.00

10.02.06

415,00

0,00

608

Contribuții

68.12.00

10.03

468,00

0,00

609

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.12.00

10.03.07

468,00

0,00

610

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.12.00

20

20.730,00

452,00

611

Bunuri si servicii

68.12.00 ' ' '! >

20.01

3.214,00

152,00

612

Furnituri de birou

68.12.00 \

4o.oi.oi

14,00

0,00

613

Materiale pentru curățenie       X

68.12/00       /\

2Ă01.02

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------

60.00

>\              30,00

-A.

32/114
Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

614

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.12.00

20.01.03

1.500,00

0,00

615

Apa, canal si salubritate

68.12.00

20.01.04

170,00

0,00

616

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.12.00

20.01.08

70,00

2,00

617

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68.12.00

20.01.09

400,00

18,00

618

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.12.00

20.01.30

1.000,00

102,00

619

Reparații curente

68.12.00

20.02

900,00

0,00

620

Reparații curente

68.12.00

20.02.00

900,00

0,00

621

Hrana

68,12.00

20.03

1.911,00

0,00

622

Hrana pentru oameni

68.12.00

20.03.01

1.911,00

0,00

623

Medicamente si materiale sanitare

68.12.00

20.04

2.020,00

270,00

624

Medicamente

68.12.00

20.04.01

1.100,00

126,00

625

Materiale sanitare

68.12.00

20.04.02

800,00

108,00

626

Dezinfectant!

68.12.00

20.04.04

120,00

36,00

627

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.12.00

20.05

470,00

0,00

628

Uniforme si echipament

68.12.00

20.05.01

20,00

629

Lenjerie si accesorii de pat

68.12.00

20.05.03

200,00

0,00

630

Alte obiecte de inventar

68.12.00

20.05.30

250,00

0,00

631

Protecția muncii

68.12.00

20.14

413,00

3,00

632

Protecția muncii

68.12.00

20.14.00

413,00

3,00

633

Alte cheltuieli

68.12.00 x /■ x.

20.30

11.802,00

27,00

634

Chirii

68.12.00 .....

20.30.04

, -2^00

0,00

635

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

%8i2.od   7? \ t

20.30.30

11.800,00

27,00

Municipiu! București - 02A                          X X    X

14,02.2020                           _    X X \

V                                                     ‘     . ...X-            33/114


Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

636

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.12.00

57

250,00

637

Ajutoare sociale

68.12.00

57.02

250,00

638

Ajutoare sociale in numerar

68.12.00

57.02.01

250,00

0,00

639

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.12.00

59

140,00

0,00

640

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.12.00

59.40

140,00

0,00

641

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.12.00

59.40.00

140,00

0,00

642

Prevenirea excluderii sociale

68.15

18.161,00

49,00

643

Cantine de ajutor social

68.15.02

18.161,00

49,00

644

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.15.02

10

5.139,00

0,00

645

Cheltuieli salariale in bani

68.15.02

10.01

4.941,00

0,00

646

Salarii de baza

68.15.02

10.01.01

4.085,00

0,00

647

Sporuri pentru condiții de munca

68.15.02

10.01.05

576,00

MO

648

Indemnizații de hrana

68.15.02

10.01.17

225,00

0,00

649

Alte drepturi salariale in bani

68.15.02

10.01.30

55,00

0,00

650

Cheltuieli salariale in natura

68.15.02

10.02

86,00

0,00

651

Vouchere de vacanta

68.15.02

10.02.06

86,00

652

Contribuții

68.15.02

10.03

112,00

0^0

653

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.15.02

10.03.07

112,00

0,00

654

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.15.02

20

12.872,00

49,00

655

Bunuri si servicii

68.15.02        ' 7;

20.01

1.430,00

37,00

656

Furnituri de birou

68.15.02 ;

20.01.01

10,00

0,00

657

Materiale pentru curățenie

68.15X12          \

20^01.02

X               0,00Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

658

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.15.02

20.01.03

450,00

0,00

659

Apa, canal si salubritate

68.15.02

20.01.04

80,00

0,00

660

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.15.02

20.01.08

60,00

7,00

661

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.15.02

20.01.30

800,00

30,00

662

Reparații curente

68.15.02

20.02

1.200,00

0,00

663

Reparații curente

68.15.02

20.02.00

1.200,00

0,00

664

Hrana

68.15.02

20.03

9.100,00

0,00

665

Hrana pentru oameni

68.15.02

20.03.01

9.100,00

0,00

666

Medicamente si materiale sanitare

68.15.02

20.04

25,00

0,00

667

Dezinfectanti

68.15.02

20.04.04

25,00

0,00

668

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.15.02

20.05

65,00

0,00

669

Uniforme si echipament

68.15.02

20.05.01

25,00

0,00

670

Alte obiecte de inventar

68.15.02

20.05.30

40,00

0,00

671

Protecția muncii

68.15.02

20.14

148,00

10,00

672

Protecția muncii

68.15.02

20.14.00

148,00

10,00

673

Alte cheltuieli

68.15.02

20.30

904,00

Â00

674

Chirii

68.15.02

20.30.04

4,00

0,00

675

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.15.02

20.30.30

900,00

2,00

676

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.15.02

57

100,00

0,00

677

Ajutoare sociale

68.15.02     S J

57.02

100,00

0,00

678

Ajutoare sociale in numerar

68.15.02   " ' .........

57.02,01

100,00

679

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.1W /

50,00

0,00

' 7

li            ț

V' ■'1;35/114


Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Dincare

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

680

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.15.02

59.40

50,00

0,00

681

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.15.02

59.40.00

50,00

0,00

682

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.50

489.051,82

4.499,00

683

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.50.50

489.051,82

4.499,00

684

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.50.50

10

40.144,00

0,00

685

Cheltuieli sal anale in bani

68.50.50

10.01

38.615,00

0,00

686

Salarii de baza

68.50.50

10.01.01

31.100,00

0,00

687

Sporuri pentru condiții de munca

68.50.50

10.01.05

5.380,00

0,00

688

Drepturi de delegare

68.50.50

10.01.13

10,00

0,00

689

Indemnizații de hrana

68.50.50

10.01.17

1.800,00

0,00

690

Alte drepturi salariale in bani

68.50.50

10.01.30

325,00

0,00

691

Cheltuieli salariale in natura

68.50.50

10.02

660,00

0,00

692

Vouchere de vacanta

68.50.50

10.02.06

660,00

693

Contribuții

68.50.50

10.03

869,00

0,00

694

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.50.50

10.03.07

869,00

0,00

695

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.50.50

20

35.398,00

1.699,00

696

Bunuri si servicii

68.50.50

20.01

5.247,00

206,00

697

Furnituri de birou

68.50.50

20.01.01

130,00

698

Materiale pentru curățenie

68.50.50. -1

20.01.02

70,00

0,00

699

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.50.50'

20.01.03

1.100,00

0,00

700

Apa, canal si salubritate                    / 7

68.50.50

20.01.04

„280,00

..............- JLQ 0

Nr. Crt

Denumire Indicator

Codlndicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

701

Carburanți si lubrifianti

68.50.50

20.01.05

97,00

..........................-.................0*00.

702

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.50.50

20.01.08

620,00

12,00

703

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68.50.50

20.01.09

600,00

92,00

704

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.50.50

20.01.30

2.350,00

102,00

705

Reparații curente

68,50.50

20.02

2.900,00

108,00

706

Reparații curente

68.50.50

20.02.00

2.900,00

108,00

707

Hrana

68.50.50

20.03

2.200,00

0,00

708

Hrana pentru oameni

68.50.50

20.03.01

2.200,00

0,00

709

Medicamente si materiale sanitare

68.50.50

20.04

120,00

0,00

710

Materiale sanitare

68.50.50

20.04.02

50,00

0,00

711

Dezinfectant!

68.50.50

20.04.04

70,00

0,00

712

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.50.50

20.05

585,00

18,00

713

Uniforme si echipament

68.50.50

20.05.01

45,00

..... ,.0;00

714

Lenjerie si accesorii de pat

68.50.50

20.05.03

140,00

0,00

715

Alte obiecte de inventar

68.50.50

20.05.30

400,00

18,00

716

Deplasări, detasari, transferări

68.50.50

20.06

250,00

717

Deplasări interne, detasari, transferări

68.50.50

20.06.01

200,00

0,00

718

Deplasări în străinătate

68.50.50

20.06.02

50,00

0,00

719

Consultanta si expertiza

68.50.50   ■ J

20.12

380,00

720

Consultanta si expertiza

,68.50.50.....< „A

20.12.00

380,00

9,00

721

Pregătire profesionala                          /

68.56.5.0    . 1 \

&0.13

150,00

0,00

722

Pregătire profesionala v                       1

68.50.50        J

*"     t; '-r;——t-----

lo.13.00

.   7   150,00

0,00

37/114
Nr. Crt

Denumire Indicator

Codlndicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasificatie economica

723

Protecția muncii

68.50.50

20.14

546,00

26,00

724

Protecția muncii

68.50.50

20.14.00

546,00

26,00

725

Alte cheltuieli

68.50.50

20.30

23.020,00

1.332,00

726

Reclama si publicitate

68.50.50

20.30.01

100,00

0,00

727

Chirii

68.50.50

20.30.04

1.000,00

0,00

728

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.50.50

20.30.30

21.920,00

1.332,00

729

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68.50.50

51

6.004,00

0,00

730

Transferuri curente

68.50.50

51.01

5.849,00

0,00

731

Transferuri către instituții publice

68.50.50

51.01.01

5.849,00

732

Transferuri de capital

68.50.50

51.02

155,00

0,00

733

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.50.50

51.02.29

155,00

0,00

734

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

68.50.50

55

16,00

0,00

735

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

68.50.50

55.02

16,00

0,00

736

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

68.50.50

55.02.01

16,00

0,00

737

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.50.50

57

341.474,00

0,00

738

Ajutoare sociale

68.50.50

57.02

341.474,00

0,00

739

Ajutoare sociale in numerar

68.50.50

57.02.01

341.474,00

0,00

740

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 1 2020 /

68.50.50

...........

58

22,82

z<-

0,00

Municipiul București - 02A

1             '."k

3-3'

ÎK   DȘRE

14.02.2020

\             ‘ , j/

...       \                      ■■       ■ 7ț

38/114

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

741

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

68.50.50

58.15

22,82

0,00

742

Finanțarea naționala

68.50.50

58.15.01

18,80

,..............„..........

743

Finanțare externa nerambursabila

68.50.50

58.15.02

„^O^

0,00

744

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.50.50

59

350,00

0,00

745

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.50.50

59.40

350,00

0,00

746

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.50.50

59.40.00

350,00

0,00

747

TITLU XIII ACTIVE NEFIN ANCIARE (71.01 + 71.02)

68.50.50

71

65.643,00

2.800,00

748

Active fixe

68.50.50

71.01

65.643,00

2.800,00

749

Construcții

68.50.50

71.01.01

65.643,00

2.800,00

750

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70

589.287,00

0,00

751

Locuințe

70.03

333.683,00

0,00

752

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.03.01

314.802,00

0,00

753

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.03.01

51

173.812,00

0,00

754

Transferuri curente

70.03.01

51.01

53.690,00

0,00

755

Transferuri către instituții publice

70.03.01

51.01.01

53.690,00

0,00

756

Transferuri de capital

70.03.01

51.02

120.122,00

0,00

757

Alte transferuri de capital către instituții publice

70,033)1.

51.02.29

120.122,00

0,00

758

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01' + 71.02)                                   / k

70,03.01.,

71

140.990,00

0,00

759

Active fixe                                     !■     '

70.03.01 VA

71.01

z<+H0.(99l);Q0

0,00

X
Nn Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

760

Construcții

70.03.01

71.01.01

140.500,00

0,00

761

Alte active fixe

70.03.01

71.01.30

490,00

0,00

762

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.03.30

18.881,00

0,00

763

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.03.30

10

11.234,00

0,00

764

Cheltuieli salariale in bani

70.03.30

10.01

10.790,00

0,00

765

Salarii de baza

70.03.30

10.01.01

9.085,00

0,00

766

Sporuri pentru condiții de munca

70.03.30

10.01.05

1.176,00

0,00

767

Indemnizații de hrana

70.03.30

10.01.17

529,00

0,00

768

Cheltuieli salariale in natura

70.03.30

10.02

200,00

0,00

769

Vouchere de vacanta

70.03.30

10.02.06

200,00

0,00

770

Contribuții

70.03.30

10.03

244,00

0,00

771

Contribuția asi curatori c pentru munca

70.03.30

10.03.07

244,00

_

772

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.03.30

20

6.862,00

0,00

773

Bunuri si servicii

70.03.30

20.01

4.170,00

0,00

774

Furnituri de birou

70.03.30

20.01.01

250,00

0,00

775

Materiale pentru curățenie

70.03.30

20.01.02

30,00

0,00

776

încălzit, Iluminat si forța motrica

70.03.30

20.01.03

450,00

0,00

777

Apa, canal si salubritate

70.03.30

20.01.04

70,00

_

778

Carburanți si lubrifiant!

70.03.30

20.01.05

10,00

0,00

779

Piese de schimb

70.0X30

20.01.06

10,00

0,00

780

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.03.30 :

20.01.08

250,00

.......................^00

781

Materiale si prestări de servicii cu caracter 1 , funcțional                               /    /

70.03.30  \

V .......

20.01.09

1.800,00

0,00

Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod In dicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

782

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70,03,30

20.01.30

1.300,00

0,00

783

Reparații curente

70.03.30

20.02

1.000,00

0,00

784

Reparații curente

70.03.30

20.02.00

1.000,00

0,00

785

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.03.30

20.05

45,00

0,00

786

Alte obiecte de inventar

70.03.30

20.05.30

45,00

0,00

787

Cârti, publicații si materiale documentare

70.03,30

20.11

10,00

0,00

788

Cârti, publicații si materiale documentare

70.03.30

20.11.00

10,00

0,00

789

Consultanta si expertiza

70.03.30

20.12

200,00

790

Consultanta si expertiza

70.03.30

20.12.00

200,00

0,00

791

Pregătire profesionala

70.03.30

20.13

7,00

..... ............... .....0:()0

792

Pregătire profesionala

70.03.30

20.13.00

7,00

0,00

793

Alte cheltuieli

70.03.30

20.30

1.430,00

0,00

794

Prime de asigurare non-viata

70.03.30

20.30.03

730,00

795

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.03.30

20.30.30

700,00

0,00

796

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70.03.30

57

150,00

0.00

797

Ajutoare sociale

70.03.30

57.02

150,00

0,00

798

Ajutoare sociale in numerar

70.03,30

57.02.01

150,00

0,00

799

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

70.03.30

59

460,00

0,00

800

Despăgubiri civile

70.03.30

59.17

300,00

0,00

801

Despăgubiri civile

70.03.30

59.17.00

300,00

0,00

802

Sume aferente persoanelor cu handicap       !

neincadrate        K                   : U

70.03.30

59.40

160,00

0,00

\ \

Municipiu! București - 02A î 4.02.2020


Nn Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

803

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.03.30

59.40.00

160,00

0,00

804

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.03.30

71

175,00

0,00

805

Active fixe

70.03.30

71.01

175,00

0,00

806

Mașini, echipamente si mijloace de transport

70.03.30

71.01.02

125,00

0,00

807

Alte active fixe

70.03.30

71.01.30

50,00

0,00

808

Alimentare cu apa si amenaiari hidrotehnice

70.05

60.415,00

0,00

809

Alimentare cu apa

70.05.01

60.415,00

0,00

810

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.05.01

71

60.415,00

0,00

811

Active fixe

70.05.01

71.01

60.415,00

0,00

812

Construcții

70.05.01

71.01.01

55.936,00

0,00

813

Alte active fixe

70.05.01

71.01.30

4.479,00

0,00

814

Iluminat public si electrificări

70.06

104.043,00

0,00

815

Iluminat public si electrificări

70.06.00

104.043,00

0,00

816

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.06.00

20

101.043,00

0,00

817

Alte cheltuieli

70.06.00

20.30

101.043,00

0,00

818

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.06.00

20.30.30

101.043,00

.. ..............._......

819

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.06.00

71

3.000,00

0,00

820

Active fixe

70.06.00

71.01

3.000,00

0,00

821

Alte active fixe

70.06.00

71.01.30

3.000,00

0,00

822

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunic

70.50    >    +

f '         ■■■■■ t           !

U----:-—---L-

91.146,00

0,00

v

Municipiul București - 02A

14.02.2020

Nr. Cit

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

823

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50.00

91.146,00

0,00

824

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.50.00

10

923,00

825

Cheltuieli salariale in bani

70.50.00

10.01

893,00

0,00

826

Salarii de baza

70.50.00

10.01.01

786,00

........................

827

Sporuri pentru condiții de munca

70.50.00

10.01.05

74,00

0,00

828

Drepturi de delegare

70.50.00

10.01.13

2,00

0,00

829

Indemnizații de hrana

70.50.00

10.01.17

30,00

0,00

830

Alte drepturi salariale in bani

70.50.00

10.01.30

1,00

0,00

831

Cheltuieli salariale in natura

70.50.00

10.02

9,00

832

Vouchere de vacanta

70.50.00

10.02.06

9,00

833

Contribuții

70.50.00

10.03

21,00

0,00

834

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.50.00

10.03.07

21,00

0,00

835

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.50.00

20

14.277,00

0,00

836

Bunuri si servicii

70.50.00

20.01

53,00

0,00

837

Furnituri de birou

70.50.00

20.01.01

1,00

0,00

838

Materiale pentru curățenie

70.50.00

20.01.02

2,00

0,00

839

încălzit, Iluminat si forța motrica

70.50.00

20.01.03

19,00

0,00

840

Apa, canal si salubritate

70.50.00

20.01.04

3,00

0,00

841

Carburanți si lubrifianti

70.50.00

20.01.05

10,00

0,00

842

Piese de schimb                              " ; :

70.50.00

20.01.06

5,00

0,00

843

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet ' 1

70.5&00

20.01.08

2,00

0,00

844

Materiale si prestande^ecvicii cu caracter funcțional                     \        ' ?"

70-^0;^

20.01.09

10,00

0,00

43/114

Nr.

Cit

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetele destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

845

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.50.00

20.01.30

1,00

0,00

846

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.50.00

20.05

10,00

0,00

847

Alte obiecte de inventar

70.50.00

20.05.30

10,00

848

Pregătire profesionala

70.50.00

20.13

3,00

0,00

849

Pregătire profesionala

70.50.00

20.13.00

3,00

0,00

850

Proiecția muncii

70.50.00

20.14

2,00

851

Protecția muncii

70.50.00

20.14.00

2,00

0,00

852

Alte cheltuieli

70.50.00

20.30

14.209,00

0,00

853

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.50.00

20.30.30

14.209,00

..................

854

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.50.00

51

37.705,00

0,00

855

Transferuri curente

70.50.00

51.01

31.641,00

0,00

856

Transferuri către instituții publice

70.50.00

51.01.01

31.641,00

0,00

857

Transferuri de capital

70.50.00

51.02

6.064,00

0,00

858

Alte transferuri de capital către instituții publice

70.50.00

51.02.29

6.064,00

0,00

859

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.50.00

71

38.241,00

0,00

860

Active fixe

70.50.00

71.01

38.141,00

0,00

861

Construcții

70.50.00

71.01;01^

11.420,00

0,00

862

Alte active fixe

70.50.00

7L01Joz

26.721,00

0,00

863

Reparații capitale aferente activelor fixe

70.50.00     / v /

71;03.'W'*'\

100,00

0,00

864

Reparații capitale aferente activelor fixe

70.50.00      !:    /

71.03.00 \

........U00,00

0,00

865

Proiecția mediului

74       V \

/ 542.941,80

...................... 0j00

A

V
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

866

Reducerea si controlul poluării

74.03

77.667,00

_

867

Reducerea si controlul poluării

74.03.00

77.667,00

0,00

868

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

74.03.00

20

34.275,00

0,00

869

Alte cheltuieli

74.03.00

20.30

34.275,00

870

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.03.00

20.30.30

34.275,00

0,00

871

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

74.03.00

71

43.392,00

0,00

872

Active fixe

74.03.00

71.01

43.392,00

^Q1oo

873

Construcții

74.03.00

71.01.01

43.166,00

0,00

874

Alte active fixe

74.03.00

71.01.30

226,00

0,00

875

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.05

69.219,00

0,00

876

Salubritate

74.05.01

45.154,00

0,00

877

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.05.01

20

34.169,00

0,00

878

Bunuri si servicii

74.05.01

20.01

1.050,00

........-.....^Q0

879

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

74.05.01

20.01.30

1.050,00

0,00

880

Alte cheltuieli

74.05.01

20.30

33.119,00

0,00

881

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.05.01

20.30.30

33.119,00

0,00

882

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

74.05.01

71

10.985,00

0,00

883

Active fixe

74.05.01

71.01

10.985,00

0,00

884

Construcții

74.05.01

71.01.01

10.985,00

0,00

885

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

i4.®&•'

24.065,00

0,00

886

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

74.0£02 \‘\ "" \\

■■■ /         ■ ■■■+     \        Vi

,—J—i-:—j—

71

0,00

(■

Nîunîciptul București -

14.02.2020
Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

887

Active fixe

74.05.02

71.01

24.065,00

0,00

888

Construcții

74.05.02

71.01.01

21.311,00

0,00

889

Alte active fixe

74.05.02

71.01.30

2.754,00

0,00

890

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06

383.455,80

0,00

891

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.00

383.455,80

0,00

892

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.06.00

20

210,00

893

Alte cheltuieli

74.06.00

20.30

210,00

0,00

894

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.06.00

20.30.30

210,00

0,00

895

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

74.06.00

58

371.328,80

0,00

896

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

74.06.00

58.03

371.328,80

0,00

897

Finanțarea naționala

74.06.00

58.03.01

45.276,16

0,00

898

Finanțarea externa nerambursabila

74.06.00

58.03.02

212.535,19

0,00

899

Cheltuieli neeligibile

74.06.00

58.03.03

113.517,45

0,00

900

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

74.06.00

71

341,00

0,00

901

Active fixe

74.06.00

71.01

341,00

0,00

902

Construcții

74.06.00

71.01.01

341,00

0,00

903

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

74.06.00

81

11.576,00

904

Rambursări de credite externe            ?

74,06.00 +

81.01

11.576,00

0,00

905

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite               k.:

74.06:00

"" \ ț ,'ii

81.01.01

11.576,00

0,00

906

................ i

Alte servicii în domenih-Lprotcctiei mediului

74.50 +.+

12.600,00

0,00

r::Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

907

Alte servicii în domeniul proiecției mediului

74.50.00

12.600,00

0,00

908

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

74.50.00

51

12.600,00

0,00

909

Transferuri curente

74.50.00

51.01

9.993,00

0,00

910

Transferuri către instituții publice

74.50.00

51.01.01

9.993,00

0,00

911

Transferuri de capital

74.50.00

51.02

2.607,00

0,00

912

Alte transferuri de capital către instituții publice

74.50.00

51.02.29

2.607,00

0,00

913

Combustibili si energie

81

984.008,00

0,00

914

Energie termica

81.06

984.008,00

0,00

915

Energie termica

81.06.00

984.008,00

0,00

916

TITLUL IV SUBVENȚII

81.06.00

40

820.000,00

917

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81.06.00

40.03

820.000,00

0,00

918

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81.06.00

40.03.00

820.000,00

0,00

919

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

81.06.00

71

30.808,00

0,00

920

Active fixe

81.06.00

71.01

30.808,00

.......................

921

Construcții

81.06.00

71.01.01

30.708,00

0,00

922

Alte active fixe

81.06.00

71.01.30

100,00

0,00

923

TITLU XIV ACTIVE FINANCIARE

81.06.00

72 ' 7X

74.000,00

0,00

924

Active financiare

81.06.00

71.01     ' A.

74.000,00

0,00

925

Participare la capitalul social al societarilor comerciale

81.06.00       / j ,

72.01.61 \  %

...........'..........'. 1 ........

74.000,00

0,00

926

TITLUL XVIIRAm+jRS'ATUDE CREDITE

81.06.00 \

81 ' ■' 1 '

59.200;00

0,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

927

Rambursări de credite externe

81.06.00

81.01

2.452,00

0,00

928

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.06.00

81.01.01

2.452,00

0,00

929

Rambursări de credite interne

81.06.00

81.02

56.748,00

0,00

930

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.06.00

81.02.05

56.748,00

0,00

931

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83

5.800,00

0,00

932

Agricultura

83.03

5.800,00

l ............................A0Q.

933

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.03.03

5.800,00

0,00

934

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83.03.03

10

3.920,00

935

Cheltuieli salari ale in bani

83.03.03

10.01

3.750,00

0,00

936

Salarii de baza

83.03.03

10.01.01

3.000,00

937

Sporuri pentru condiții de munca

83.03.03

10.01.05

450,00

0,00

938

Alte sporuri

83.03.03

10.01.06

120,00

_

939

Indemnizații de hrana

83.03.03

10.01.17

180,00

0,00

940

Cheltuieli salariale in natura

83.03.03

10.02

70,00

941

Vouchere de vacanta

83.03.03

10.02.06

70,00

A00

942

Contribuții

83.03.03

10.03

100,00

0,00

943

Contribuții pentru concedii si indemnizații

83.03.03

10.03.06

15,00

0,00

944

Contribuția asiguratorie pentru munca

83.03.03

10.03.07,

85,00

0.00

945

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

83.03.03

20 .'’v N l

1.785,00

0,00

946

Bunuri si servicii

83.03.03

20.01 -

1.449,00

0,00

947

Furnituri de birou            \

83.03.03

20.01.01 \

| ...........8,00

0,00

\ /

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Dincare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

948

Materiale pentru curățenie

83.03,03

20.01.02

5,00

0,00

949

încălzit, Iluminat si forța motrica

83.03.03

20.01.03

30,00

0,00

950

Apa, canal si salubritate

83.03.03

20.01.04

14,00

0,00

951

Carburanți si lubrifîanti

83.03.03

20.01.05

150,00

0,00

952

Piese de schimb

83.03.03

20.01.06

10,00

0,00

953

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

83.03.03

20.01.08

60,00

0,00

954

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

83.03.03

20.01.09

830,00

0,00

955

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

83.03.03

20.01.30

342,00

0,00

956

Reparații curente

83.03.03

20.02

100,00

0,00

957

Reparații curente

83.03.03

20.02.00

100,00

0,00

958

Bunuri de natura obiectelor de inventar

83.03.03

20.05

28,00

0,00

959

Uniforme si echipament

83.03.03

20.05.01

3,00

0,00

960

Alte obiecte de inventar

83.03.03

20.05.30

25,00

0,00

961

Deplasări, detasari, transferări

83.03.03

20.06

15,00

0,00

962

Deplasări interne, detasari, transferări

83.03.03

20.06.01

15,00

A00

963

Cârti, publicații si materiale documentare

83.03.03

20.11

1,00

0,00

964

Cârti, publicații si materiale documentare

83.03.03

20.11.00

....................... 1 aQQ

0,00

965

Consultanta si expertiza

83.03.03

20.12

20,00

0,00

966

Consultanta si expertiza

83.03.03

20.12.00

20,00

0,00

967

Pregătire profesionala

B3.03Z03^

20.13

15,00

0,00

968

Pregătire profesionala

-—o---C-----—--------~

83:03:03

20.13.00

15,00

0,00

969

Protectia muncii

83.03.03'

20.14

/        40,00

0,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020
Nr. Cri

Denumire Indicator

Codlndicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

970

Protecția muncii

83.03.03

20.14.00

40,00

......- .......-.....................-0,00

971

Alte cheltuieli

83.03.03

20,30

117,00

0,00

972

Prime de asigurare non-viata

83.03.03

20.30.03

37,00

0,00

973

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

83.03.03

20.30.30

80,00

0,00

974

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

83.03.03

57

60,00

0,00

975

Ajutoare sociale

83.03.03

57.02

60,00

0,00

976

Ajutoare sociale in numerar

83.03.03

57.02.01

60,00

0,00

977

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (7L0I + 7L02)

83.03.03

71

35,00

0,00

978

Active fixe

83.03.03

71.01

35,00

0,00

979

Alte active fixe

83.03.03

71.01.30

35,00

0,00

980

Transporturi

84

2.411.620,00

55,00

981

Transport rutier

84.03

2.411.620,00

55,00

982

Transport în comun

84.03.02

1.687.940,00

0,00

983

TITLUL IV SUBVENȚII

84.03.02

40

820.000,00

0,00

984

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

84.03.02

40.03

820.000,00

0,00

985

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

84.03.02

40.03.00

820.000,00

0,00

986

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

84.03,02^

55

52.060,00

0,00

987

A. Transferuri interne.

84.03.02- 'S.

55.01

52.060,00

............................. 0,00

988

Investiții ale agentilor economici cu capital de ... stat                                                                 ''

84.03.02X'1 f

55.01.12

52.060,00

0,00
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

989

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

84.03.02

58

300.668,00

0,00

990

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

84.03.02

58.01

300.668,00

0,00

991

Finanțarea naționala

84.03.02

58.01.01

55.446,00

0,00

992

Finanțarea externa nerambursabila

84.03.02

58.01.02

245.180,00

0,00

993

Cheltuieli neeligibile

84.03.02

58.01.03

42,00

0,00

994

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01

+ 71.02)

84.03.02

71

487.005,00

0,00

995

Active fixe

84.03.02

71.01

487.005,00

.........^QțQQ

996

Mașini, echipamente si mijloace de transport

84.03.02

71.01.02

487.005,00

0,00

997

TITLU XIV ACTIVE FINANCIARE

84.03.02

72

26.000,00

0,00

998

Active financiare

84.03.02

72.01

26.000,00

-...................................- .........

999

Participare la capitalul social al societăților comerciale

84.03.02

72.01.01

26.000,00

0,00

1000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

84.03.02

81

2.207,00

0,00

1001

Rambursări de credite externe

84.03.02

81.01

2.207,00

0,00

1002

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

84.03.02

81.01.01

2.207,00

0,00

1003

Străzi

84.03.03

723.680,00

55,00

1004

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

84.03:03   /

10

25.376,00

0,00

1005

Cheltuieli salariate in bani                      /

K4.03 ;0'3‘

10.01

24.285,00

0,00

1006

.................... • .........---v-v.-.-.- ,

Salarii de baza

84,03.03      \ A

10.01.01

........      20.298,00

0,00

mulei

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1007

Sporuri pentru condiții de munca

84.03.03

10.01.05

2.144,00

0,00

1008

Drepturi de delegare

84.03.03

10.01.13

4,00

0,00

1009

Indemnizații de hrana

84.03.03

10.01.17

1.484,00

0,00

1010

Alte drepturi salariate in bani

84.03.03

10.01.30

355,00

0,00

1011

Cheltuieli salariale in natura

84.03.03

10.02

528,00

0,00

1012

Vouchere de vacanta

84.03.03

10.02.06

528,00

0,00

1013

Contribuții

84.03.03

10.03

563,00

0,00

1014

Contribuția asiguratorie pentru munca

84.03.03

10.03.07

563,00

0,00

1015

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.03.03

20

104.316,00

0,00

1016

Bunuri si servicii

84.03.03

20.01

17.375,00

0,00

1017

Furnituri de birou

84.03.03

20.01.01

100,00

0,00

1018

Materiale pentru curățenie

84.03.03

20.01.02

10,00

0,00

1019

încălzit, Iluminat si forța motrica

84.03.03

20.01.03

700,00

0,00

1020

Apa, canal si salubritate

84.03.03

20.01.04

125,00

0,00

1021

Carburanți si lubrifianti

84.03.03

20.01.05

1.000,00

0,00

1022

Piese de schimb

84.03.03

20.01.06

50,00

0,00

1023

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

84.03.03

20.01.08

140,00

0,00

1024

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84.03.03

20.01.09

15.100,00

0,00

1025

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare                                     ....

84.03.03

20.01.30

150,00

0,00

1026

Reparații curente                    X    /

84.03.03

20.02

84.685,00

0,00

1027

Reparații curente              ■     X'’ Ax’

84:03.03

20.02.00

84.685,00

0,00

1028

Bunuri de natura obiectelor de inventar

«4.03.03

20.05

1.450,00

0,00

X

□mxxHA.

:XXAlA

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasificafie economica

1029

Uniforme si echipament

84.03.03

20.05.01

250,00

0,00

1030

Alte obiecte de inventar

84.03.03

20.05.30

1.200,00

0,00

1031

Deplasau, detasari, transferări

84.03.03

20.06

1,00

0,00

1032

Deplasări interne, detasari, transferări

84.03.03

20.06.01

1,00

0,00

1033

Cârti, publicații si materiale documentare

84.03.03

20.11

1,00

0,00

1034

Cârti, publicații si materiale documentare

84.03.03

20.11.00

1,00

0,00

1035

Consultanta si expertiza

84.03.03

20.12

50,00

0,00

1036

Consultanta si expertiza

84.03.03

20.12.00

50,00

0,00

1037

Pregătire profesionala

84.03.03

20.13

50,00

0,00

1038

Pregătire profesionala

84.03.03

20.13.00

50,00

0,00

1039

Protecția muncii

84.03.03

20.14

412,00

0,00

1040

Protecția muncii

84.03.03

20.14.00

412,00

0,00

1041

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

84.03.03

20.25

5,00

0,00

1042

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

84.03.03

20.25.00

5,00

0,00

1043

Alte cheltuieli

84.03.03

20.30

287,00

0,00

1044

Reclama si publicitate

84.03.03

20.30.01

3,00

^—^oo

1045

Chirii

84.03.03

20.30.04

7,00

0,00

1046

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84.03.03

20.30.30

277,00

0,00

1047

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

84.03.03   « A,

57

350,00

0,00

1048

Ajutoare sociale       \                   ’

84f03.03 ;\

57.02

350,00

0,00

1049

Ajutoare sociale in numerarx^C^         :

84.03.03

57.02.01

z '         350,00

0,00

14,02.2020
Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingem plătitor restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1050

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

84.03.03

59

2.455,00

0,00

1051

Despăgubiri civile

84.03.03

59.17

2.100,00

0,00

1052

Despăgubiri civile

84.03.03

59.17.00

2.100,00

0,00

1053

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

84.03.03

59.40

355,00

0,00

1054

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

84.03.03

59.40.00

355,00

0,00

1055

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

84.03.03

71

535.756,00

55,00

1056

Active fixe

84.03.03

71.01

513.919,00

55,00

1057

Construcții

84.03.03

71.01.01

479.400,00

0,00

1058

Mașini, echipamente si mijloace de transport

84.03.03

71.01.02

1.391,00

55,00

1059

Alte active fixe

84.03.03

71.01.30

33.128,00

0,00

1060

Reparații capitale aferente activelor fixe

84.03.03

71.03

21.837,00

0,00

1061

Reparații capitale aferente activelor fixe

84.03.03

71.03.00

21.837,00

0,00

1062

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

84.03.03

81

55.427,00

1063

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

84.03.03

81.04

55.427,00

0,00

1064

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

84.03.03

81.04.00

55.427,00

0,00

1065

Alte acțiuni economice

87

5.779,00

0,00

1066

Turism

87.04

5.779,00

0,00

1067

Turism

87.04.00

5.779,00

0,00

1068

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

87.04.00

20 "t

5.779,00

0,00

1069

Studii si cercetări

87.04.00

20.16 ;

/< ■" \ 100,00

0,00

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

w

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1070

Studii si cercetări

87.04.00

20.16.00

100,00

0,00

1071

Alte cheltuieli

87.04.00

20.30

5.679,00

0,00

1072

Reclama si publicitate

87.04.00

20.30.01

3.000,00

0,00

1073

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

87.04.00

20.30.30

2.679,00

0,00

1074

Titlul XX rezerve, excedent, deficit

90

6.915,00

0,00

1075

Deficit

93.01

6.915,00

0,00

1076

Total Venituri SF

4.404.383,38

1077

TOTAL VENITURI

00.01

4.404.383,38

1078

VENITURI PROPRII

001

5.618.288,00

1079

I. VENITURI CURENTE

00.02

4.141.233,38

1080

A. VENITURI FISCALE

00.03

4.566.788,00

1081

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

3.525.830,00

1082

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

3.525.830,00

1083

Impozit pe venit

03

14.000,00

1084

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.18

14.000,00

1085

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.18.00

14.000,00

1086

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)

X.

-x x A

3.511.830,00

1087

Cote defalcate dinTmpdzimlpe venitfse scad) C

04.01  ' x V’X

X    3.511.830,00

Nr. Cit

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1088

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

04.01.00

3.511.830,00

1089

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

1.019.072,00

1090

Sume defalcate din TVA ( se scad)

11

30.645,00

1091

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

11.02

30.645,00

1092

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

11.02.00

30.645,00

1093

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activi tati

16

988.427,00

1094

Impozit pe mijloacele de transport

16.02

6.290,00

1095

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.01

190,00

1096

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice ♦)

16.02.02

6.100,00

1097

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03

14.000,00

1098

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare                   l S

16.03.00

14.000,00

1099

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilojjsaujje desfășurare de activitati                                         . < =

16.50  \\

\   , J IA

968.137,00

Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

D in care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1100

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50.00

968.137,00

1101

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

21.886,00

1102

Alte impozite si taxe fiscale

18

21.886,00

1103

Alte impozite si taxe

18.50

21.886,00

1104

Alte impozite si taxe

18.50.00

21.886,00

1105

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

-425.554,62

1106

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

270.167,00

1107

Venituri din proprietate

30

270.167,00

1108

Venituri din concesiuni si închirieri ♦)

30.05

270.167,00

1109

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.05.30

270.167,00

1110

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

-695.721,62

1111

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

772.179,00

1112

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.10

850,00

1113

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.10.00

850,00

1114

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12

130,00

1115

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12.00

130,00

1116

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatiLsi despăgubiri

33^V‘

\  \   H

X ■■ A           __

768.699,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasifîcatie economica

1117

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33.28.00

768.699,00

1118

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

2.500,00

1119

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

2.500,00

1120

Amenzi, penalitati si confiscări

35

2.850,00

1121

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.01

2.850,00

1122

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.01.02

2.850,00

1123

Diverse venituri

36

36.949,00

1124

Taxe speciale

36.06

33.420,00

1125

Taxe speciale

36.06.00

33.420,00

1126

Alte venituri

36.50

3.529,00

1127

Alte venituri

36.50.00

3.529,00

1128

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

-1.507.699,62

1129

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-1.507.699,62

1130

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui : ■ ■ local                                                    -

37.03.00

-1.507.699,62

1131

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE     ?

00.16

27.790,00

1132

Incasari din rambursarea Împrumuturilor; acordate                   r i

40 ■■ V4

27.790,00

.... /•".'-'U-              ' U/N .

Municipiul București - 02A

14.02.2020Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Tliti

Xxlll VOLV credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1133

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

40.06

27.790,00

1134

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

40.06.00

27.790,00

1135

IV. SUBVENȚII

00.17

235.360,00

1136

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

235.360,00

1137

Subvenții de la bugetul de stat

42

110.314,00

1138

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41

110.314,00

1139

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41.00

110.314,00

1140

Subvenții de Ia alte administrații

43

125.046,00

1141

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.20

125.046,00

1142

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.20.00

125.046,00

1143

Total Cheltuieli SF

4.404.383,38

10.910,66

1144

Autoritari publice si acțiuni externe

51

486.849,38

0,00

1145

Autoritari executive si legislative

51.01 \ \

486.849,38

0,00

1146

Autoritari executive

51.01:03

486.849,38

0,00

1147

TITLUL I CHELTUI ELLDE PERSONAL

51.01..01-X

10

173.067,00

0,00

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1148

Cheltuieli salariate in bani

51.01.03

10.01

167.427,00

1149

Salarii de baza

51.01.03

10.01.01

137.000,00

0,00

1150

Sporuri pentru condiții de munca

51.01.03

10.01.05

17.800,00

...........-.......^00

1151

Alte sporuri

51.01.03

10.01.06

50,00

0,00

1152

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

51.01.03

10.01.12

3.000,00

0,00

1153

Drepturi de delegare

51.01.03

10.01.13

277,00

0,00

1154

Indemnizații de hrana

51.01.03

10.01.17

5.300,00

0,00

1155

Alte drepturi salariale in bani

51.01.03

10.01.30

4.000,00

0,00

1156

Cheltuieli salariale in natura

51.01.03

10.02

1.840,00

1157

Vouchere de vacanta

51.01.03

10.02.06

1.840,00

0,00

1158

Contribuții

51.01.03

10.03

3.800,00

0,00

1159

Contribuția asiguratorie pentru munca

51.01.03

10.03.07

3.800,00

0,00

1160

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51.01.03

20

154.216,00

1161

Bunuri si servicii

51.01.03

20.01

29.104,00

..... o,oo

1162

Furnituri de birou

51.01.03

20.01.01

320,00

0,00

1163

Materiale pentru curățenie

51.01.03

20.01.02

8,00

0,00

1164

încălzit, Iluminat si forța motrica

51.01.03

20.01.03

7.340,00

0,00

1165

Apa, canal si salubritate

51.01.03

20.01.04

760,00

1166

Carburanți si lubrifianti

51.01.03

20.01.05

350,00

0,00

1167

Piese de schimb                          ’    ■ *

51.01.03

20.01.06

165,00

0,00

1168

Transport                             v x

51.01.03.

20.01.07

10,00

0,00

1169

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet.

51.(ii.03'

20.01.08

/.....       1.085,00

........_..........

Municipiul București - 02

14.02.2020
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1170

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

51.01.03

20.01.09

2.016,00

0,00

1171

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51.01.03

20.01.30

17.050,00

0,00

1172

Reparații curente

51.01.03

20.02

20.733,00

0,00

1173

Reparații curente

51.01.03

20.02.00

20.733,00

0,00

1174

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51.01.03

20.05

830,00

..............^o^o

1175

Alte obiecte de inventar

51.01.03

20.05.30

830,00

0,00

1176

Deplasări, detasari, transferări

51.01.03

20.06

3.340,00

0,00

1177

Deplasări interne, detasari, transferări

51.01.03

20.06.01

1.860,00

0,00

1178

Deplasări în străinătate

51.01.03

20.06.02

1.480,00

0,00

1179

Cârti, publicații si materiale documentare

51.01.03

20.11

38,00

0,00

1180

Cârti, publicații si materiale documentare

51.01.03

20.11.00

38,00

0,00

1181

Consultanta si expertiza

51.01.03

20.12

1.189,00

0,00

1182

Consultanta si expertiza

51.01.03

20.12.00

1.189,00

0,00

1183

Pregătire profesionala

51.01.03

20.13

603,00

0,00

1184

Pregătire profesionala

51.01.03

20.13.00

603,00

0,00

1185

Proiecția muncii

51.01.03

20.14

1.162,00

0,00

1186

Protecția muncii

51.01.03

20.14.00

1.162,00

0,00

1187

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes ? t public local, în baza unor convenții sau ,, " contracte de asociere

51.01:03

■t. /I a-

20.19

5.688,00

0,00

Nr. Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Dincare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1188

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

51.01.03

20.19.00

5.688,00

0,00

1189

Alte cheltuieli

51.01.03

20.30

91.529,00

0,00

1190

Reclama si publicitate

51.01.03

20.30.01

102,00

0,00

1191

Protocol si reprezentare

51.01.03

20.30.02

509,00

0,00

1192

Prime de asigurare non-viata

51.01.03

20.30.03

300,00

0,00

1193

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51.01.03

20.30.30

90.618,00

0,00

1194

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

51.01.03

55

290,00

0,00

1195

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații Internationale)

51.01.03

55.02

290,00

0,00

1196

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

51.01.03

55.02.01

290,00

0,00

1197

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

51.01.03

57

2.510,00

0,00

1198

Ajutoare sociale

51.01.03

57.02

2.510,00

0,00

1199

Ajutoare sociale in numerar

51.01.03

57.02.01

2.500,00

0,00

1200

Ti chete de cresa

51.01.03

57.02.03

10,00

0,00

1201

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

51.01.03

59

156.766,38

0,00

1202

Despăgubiri civile

51.01.03

59.17

154.766,38

0,00

1203

Despăgubiri civile

51.01.03

59.17.00

154.766,38

1204

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

51.01.03

59.40

2.000,00

0,00

1205

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate     —....                      z

51.01.03

59.40.00

2.000,00

0,00

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasifîcarie economica

1206

Alte servicii publice generale

54

14.600,00

0,00

1207

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.05

1.000,00

0,00

1208

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.05.00

1.000,00

0,00

1209

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

54.05.00

50

1.000,00

0,00

1210

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.05.00

50.04

1.000,00

0,00

1211

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.05.00

50.04.00

1.000,00

0,00

1212

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

10.200,00

0,00

1213

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

10.200,00

0,00

1214

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54.10.00

51

10.200,00

0,00

1215

Transferuri curente

54.10.00

51.01

10.200,00

0,00

1216

Transferuri către instituții publice

54.10.00

51.01.01

10.200,00

0,00

1217

Alte servicii publice generale

54.50

3.400,00

0,00

1218

Alte servicii publice generale

54.50.00

3.400,00

0,00

1219

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

54.50.00

55

3.400,00

...........0,00

1220

A. Transferuri interne.                         f

54:50.00

55.01

3.400,00

0,00

1221

Alte transferuri curente interne

54.50:00

55.01.18

3.400,00

0,00

1222

Tranzacții privind datoria publica si ./    /

împrumuturi

55''..

162.344,00

0,00

O \Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1223

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00

162.344,00

0,00

1224

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00.00

162.344,00

0,00

1225

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55.00.00

20

6.195,00

0,00

1226

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

55.00.00

20.24

6.195,00

0,00

1227

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

55.00.00

20.24.01

5.625,00

0,00

1228

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

55.00.00

20.24.02

190,00

0,00

1229

Stabilirea riscului de tara

55.00.00

20.24.03

380,00

0,00

1230

TITLUL III DOBÂNZI

55.00.00

30

156.149,00

0,00

1231

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.00.00

30.01

138.825,00

0,00

1232

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

55.00.00

30.01.01

138.825,00

0,00

1233

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.00.00

30.02

17.324,00

0,00

1234

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

55.00.00

30.02.05

17.324,00

0,00

1235

Aparare

60

469,00

0,00

1236

Aparare naționala

60.02

469,00

0,00

1237

Aparare naționala

60.02.00

469,00

0,00

1238

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.02.00

20

469,00

0,00

1239

Bunuri si servicii                           . ’ ;

60.02.00

20.01

319,00

1240

Furnituri de birou

6062.00

20.01.01

143,00

0,00

1241

Piese de schimb

60.02.00

20.01.06

36,00

0,00

1242

Posta, telecomunicații. radio, tv, internet

60.02.00

20.01.08

°        42,00

0,00

Municipiul București ~ 02A

14.02.2020Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1243

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

60.02.00

20.01.09

10,00

0,00

1244

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

60.02.00

20.01.30

88,00

0,00

1245

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.02.00

20.05

120,00

0,00

1246

Alte obiecte de inventar

60.02.00

20.05.30

120,00

0,00

1247

Alte cheltuieli

60.02.00

20.30

30,00

0,00

1248

Prime de asigurare non-viata

60.02.00

20.30.03

5,00

0,00

1249

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

60.02.00

20.30.30

25,00

0,00

1250

Ordine publica si siguranța naționala

61

73.730,00

0,00

1251

Ordine publica

61.03

64.392,00

0,00

1252

Politie locala

61.03.04

64.392,00

0,00

1253

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

61.03.04

51

64.392,00

0,00

1254

Transferuri curente

61.03.04

51.01

64.392,00

0,00

1255

Transferuri către instituții publice

61.03.04

51.01.01

64.392,00

0,00

1256

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

9.338,00

0,00

1257

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

9.338,00

0,00

1258

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61.05.00

20

9.338,00

.....................O.QQ

1259

Bunuri si servicii

61.05.00

20.01

4.532,00

1260

Materiale pentru curățenie     ț” '.X

61.05.00

20.01.02

10,00

0,00

1261

încălzit, Iluminat si forța motriea^

61.05.00

20.01.03

600,00

0,00

1262

Apa, canal si salubritate z

61.05.00

20.01.04

200,00

0,00

1263

Carburanți si lubrifiant!

61.05.00

20.01.05

ZSSX    20,00

0,00
Nr. Cri

Denumite Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1264

Piese de schimb

61.05.00

20.01.06

160,00

0,00

1265

Transport

61.05.00

20.01.07

10,00

0,00

1266

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

61.05.00

20.01.08

200,00

0,00

1267

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

61.05.00

20.01.09

1.832,00

0,00

1268

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

61.05.00

20.01.30

1.500,00

0,00

1269

Reparații curente

61.05.00

20.02

160,00

0,00

1270

Reparații curente

61.05.00

20.02.00

160,00

0,00

1271

Bunuri de natura obiectelor de inventar

61.05.00

20.05

2.441,00

0,00

1272

Uniforme si echipament

61.05.00

20.05.01

1.650,00

0£0

1273

Alte obiecte de inventar

61.05.00

20.05.30

791,00

0,00

1274

Cârti, publicații si materiale documentare

61.05.00

20.11

10,00

0,00

1275

Cârti, publicații si materiale documentare

61.05.00

20.11.00

10,00

0,00

1276

Consultanta si expertiza

61.05.00

20.12

160,00

0,00

1277

Consultanta si expertiza

61.05.00

20.12.00

160,00

0,00

1278

Alte cheltuieli

61.05.00

20.30

2.035,00

-0x00

1279

Prime de asigurare non-viata

61.05.00

20.30.03

35,00

0,00

1280

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

61.05.00

20.30.30

2.000,00

0,00

1281

Invatamant

65

78.826,00

0,00

1282

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50

78.826,00

1283

Alte cheltuieli în domeniul învățământului^

‘65.53:00

78.826,00

0,00

1284

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII .    /

65.50.00

20

600,00

0,00

1285

Alte chcltuielK. "                  ■■

65.50.00

20.30

„•< O 600,00

0,00

Municipiul București ~ 02A

14.02.2020
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1286

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

65.50.00

20.30.30

600,00

0,00

1287

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65.50.00

51

42.444,00

0,00

1288

Transferuri curente

65.50.00

51.01

42.444,00

0,00

1289

Transferuri către instituții publice

65.50.00

51.01.01

42.444,00

1290

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.50.00

55

4.200,00

0,00

1291

A. Transferuri interne.

65.50.00

55.01

4.200,00

0,00

1292

Alte transferuri curente interne

65.50.00

55.01.18

4.200,00

0,00

1293

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

65.50.00

81

31.582,00

0,00

1294

Rambursări de credite externe

65.50.00

81.01

31.582,00

■.................

1295

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

65.50.00

81.01.01

31.582,00

0,00

1296

Sanatate

66

297.270,00

0,00

1297

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.50

297.270,00

0,00

1298

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.50.50

297.270,00

0,00

1299

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.50.50

10

151.896,00

0,00

1300

Cheltuieli salariate in bani

66.50.50

10.01

146.560,00

0,00

1301

Salarii de baza

66.50.50

10.01.01

130.129,00

0,00

1302

Sporuri pentru condiții de munca

66.50.50

10.01.05

11.594,00

0,00

1303

Drepturi de delegare                     i     ? ■

66.50.50

10.01.13

4,00

1304

Indemnizații de hrana

66:50.50

10.01.17

4.833,00

0,00

1305

Cheltuieli salariate in natura     ' f

66.50.50

10.02

2,029,00

0,00

1306

Vouchere de vacanta             ;

66 50.50

10.02.06

2.029,00

0,00

1307

Contribuții

66.50.50

10.03

3.307,00

0,00

67/114AS

Nr. Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificalie funcționala

Clasificatie economica

1308

Contribuția asiguratorie pentru munca

66.50.50

10.03.07

3.307,00

0,00

1309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

66.50.50

20

100.932,00

1310

Bunuri si servicii

66.50.50

20.01

30.489,00

0,00

1311

Furnituri de birou

66.50.50

20.01.01

150,00

0,00

1312

Materiale pentru curățenie

66.50.50

20.01.02

150,00

0,00

1313

încălzit, Iluminat si forța motrica

66.50.50

20.01.03

180,00

0,00

1314

Apa, canal si salubritate

66.50.50

20.01.04

35,00

0,00

1315

Carburanți si lubrifianti

66.50.50

20.01.05

20,00

0,00

1316

Piese de schimb

66.50.50

20.01.06

30,00

0,00

1317

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

66.50.50

20.01.08

110,00

0,00

1318

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

66.50.50

20.01.09

114,00

0,00

1319

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

66.50.50

20.01.30

29.700,00

0,00

1320

Reparații curente

66.50.50

20.02

40.850,00

0,00

1321

Reparații curente

66.50.50

20.02.00

40.850,00

0,00

1322

Medicamente si materiale sanitare

66.50.50

20,04

2.733,00

0,00

1323

Medicamente

66.50.50

20.04.01

930,00

0,00

1324

Materiale sanitare

66.50.50

20.04.02

1.495,00

0,00

1325

Reactivi

66.50.50

20.04.03

56,00

.......,.......,.......Q£o

1326

Dezinfectau ti

66.50.50

20.04.04

252,00

0,00

1327

Bunuri de natura obiectelor de inventar . f

65:50.50

20.05

1.680,00

0,00

1328

Uniforme si echipament                :

66.5(150

20.05.01

100,00

0,00

1329

Alte obiecte de inventăr .           ' "

6&50M

20.05.30

1.580,00

0,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020■*v~I si

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1330

Deplasări, detasari, transferări

66.50.50

20.06

50,00

0,00

1331

Deplasări interne, detasari, transferări

66.50.50

20.06.01

10,00

0,00

1332

Deplasări în străinătate

66.50.50

20.06.02

40,00

0,00

1333

Cârti, publicații si materiale documentare

66.50.50

20.11

130,00

1334

Cârti, publicații si materiale documentare

66.50.50

20.11.00

130,00

0,00

1335

Consultanta si expertiza

66.50.50

20.12

10,00

0,00

1336

Consultanta si expertiza

66.50.50

20.12.00

10,00

0,00

1337

Pregătire profesionala

66.50.50

20.13

500,00

0,00

1338

Pregătire profesionala

66.50.50

20.13.00

500,00

0,00

1339

Proiecția muncii

66.50.50

20.14

260,00

0,00

1340

Protecția muncii

66.50.50

20.14.00

260,00

0,00

1341

Alte cheltuieli

66.50.50

20.30

24.230,00

0,00

1342

Reclama si publicitate

66.50.50

20.30.01

200,00

0,00

1343

Prime de asigurare non-viata

66.50.50

20.30.03

30,00

0,00

1344

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

66.50.50

20.30.30

24.000,00

0,00

1345

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66.50.50

51

43.300,00

0,00

1346

Transferuri curente

66.50.50

51.01

43.300,00

0,00

1347

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.50.50

51.01.46

43.300,00

0,00

1348

TITLU XI ALTE CHELTUIELI       . ’ L \

66.50.50

59

1.142,00

0,00

1349

Sume aferente persoanelor cu handicap . ’ neincadrate                            = / / /

S65Q.5Q^X

59.40

1.142,00

0,00

1350

Sume aferente perșoanelor cu handicap neincadrate                            \    :

66.50.50    ■

59.40.00

~ >  1.142,00

0,00

14.02,2020

'.•7
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1351

Cultura, recreere si religie

67

642.464,00

3.279,16

1352

Servicii culturale

67.03

395.155,00

973,00

1353

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.03.02

13.300,00

973,00

1354

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.03.02

10

10.406,00

0,00

1355

Cheltuieli salariate in bani

67.03.02

10.01

9.878,00

0,00

1356

Salarii de baza

67.03.02

10.01.01

8.500,00

0,00

1357

Sporuri pentru condiții de munca

67.03.02

10.01.05

7,00

0,00

1358

Alte sporuri

67.03.02

10.01.06

626,00

0,00

1359

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

67.03.02

10.01.12

180,00

0,00

1360

Drepturi de delegare

67.03.02

10.01.13

10,00

0,00

1361

Indemnizații de hrana

67.03.02

10.01.17

505,00

0,00

1362

Alte drepturi salariale in bani

67.03.02

10.01.30

50,00

0,00

1363

Cheltuieli salariale in natura

67.03.02

10.02

228,00

0,00

1364

Vouchere de vacanta

67.03.02

10.02.06

228,00

0,00

1365

Contribuții

67.03.02

10.03

300,00

0,00

1366

Contribuția asigurat orie pentru munca

67.03.02

10.03.07

300,00

1367

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.03.02

20

2.811,00

973,00

1368

Bunuri si servicii

67.03.02

20.01

1.401,00

508,00

1369

Furnituri de birou

67.03.02

20.01.01

4,00

...................... MKi

1370

Materiale pentru curățenie

67.03=02

20.01.02

7,00

0,00

1371

încălzit, Iluminat si forța motnca

6-W.02X

20.01.03

327,00

28,00

1372

Apa, canal si salubritate

67.03.02   \

20.01.04

16,00

1,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1373

Carburanți si lubrifiant!

67,03.02

20.01.05

17,00

0,00

1374

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.03.02

20.01.08

200,00

15,00

1375

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.03.02

20.01.09

125,00

23,00

1376

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.03.02

20.01.30

705,00

440,00

1377

Reparații curente

67.03.02

20.02

650,00

380,00

1378

Reparații curente

67.03.02

20.02.00

650,00

380,00

1379

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.03.02

20.05

195,00

3,00

1380

Alte obiecte de inventar

67.03.02

20.05.30

195,00

3,00

1381

Deplasări, detasari, transferări

67.03.02

20.06

36,00

1382

Deplasări interne, detasari, transferări

67.03.02

20.06.01

14,00

0,00

1383

Deplasări în străinătate

67.03.02

20.06.02

22,00

0,00

1384

Cârti, publicații si materiale documentare

67.03.02

20.11

181,OR

20,00

1385

Cârti, publicații si materiale documentare

67.03.02

20.11.00

181,00

20,00

1386

Pregătire profesionala

67.03.02

20.13

25,00

14,00

1387

Pregătire profesionala

67.03.02

20.13.00

25,00

14,00

1388

Proiecția muncii

67.03.02

20.14

37,00

9,00

1389

Protecția muncii

67.03.02

20.14.00

37,00

9,00

1390

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

67.03.02

20.25

8,00

0,00

1391

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni irrfcprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilorlcgale

67.03.02

■    ’"'7-   /

20.25.00

8,00

0,00

71/114Nr. Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1392

Alte cheltuieli

67.03.02

20.30

278,00

39,00

1393

Chirii

67.03.02

20.30.04

42,00

0,00

1394

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.03.02

20.30.30

236,00

39,00

1395

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.03.02

59

83,00

0,00

1396

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.03.02

59.40

83,00

0,00

1397

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.03.02

59.40.00

83,00

0,00

1398

Muzee

67.03.03

39.275,00

0,00

1399

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.03

51

39.275,00

0,00

1400

Transferuri curente

67.03.03

51.01

39.275,00

0,00

1401

Transferuri către instituții publice

67.03.03

51.01.01

39.275,00

0,00

1402

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

207.379,00

0,00

1403

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.04

51

207.379,00

0,00

1404

Transferuri curente

67.03.04

51.01

207.379,00

0,00

1405

Transferuri către instituții publice

67.03.04

51.01.01

207.379,00

0,00

1406

Scoli populare de arta si meserii

67.03.05

1.900,00

0,00

1407

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.05

51

1.900,00

0,00

1408

Transferuri curente

67.03.05

51.01

1.900,00

0,00

1409

Transferuri către instituții publice             7

67.03.05

51.01.01

1.900,00

1410

Centre pentru conservarea si promovarea ... culturii tradiționale ^                    ,

67.03.08

L

Z : '......z 58.759,00

0,00

c; <

Municipiul București - 02A

14.022020

Nr. Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasificatie economica

1411

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.08

51

58.759,00

0,00

1412

Transferuri curente

67.03.08

51.01

58.759,00

0,00

1413

Transferuri către instituții publice

67.03.08

51.01.01

58.759,00

0,00

1414

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.03.12

22.584,00

0,00

1415

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.12

51

22.584,00

0,00

1416

Transferuri curente

67.03.12

51.01

22.584,00

0,00

1417

Transferuri către instituții publice

67.03.12

51.01.01

22.584,00

0,00

1418

Alte servicii culturale

67.03.30

51.958,00

_......_.................Q^oo

1419

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.30

51

51.958,00

0,00

1420

Transferuri curente

67.03.30

51.01

51.958,00

0,00

1421

Transferuri către instituții publice

67.03.30

51.01.01

51.958,00

0,00

1422

Servicii recreative si sportive

67.05

182.573,00

734,16

1423

Sport

67.05.01

75.272,00

0,00

1424

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.05.01

20

26.797,00

0,00

1425

Deplasări, detasari, transferări

67.05.01

20.06

48,00

0,00

1426

Deplasări interne, detasari, transferări

67.05.01

20.06.01

48,00

0,00

1427

Alte cheltuieli

67.05.01

20.30

26.749,00

0,00

1428

Reclama si publicitate                       \  '

67.05.01

20.30.01

18,00

0,00

1429

Protocol si reprezentare               . ,

67105.01

20.30.02

65,00

_

1430

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii .   ;

67.05.01 ‘

20.30.30

26.666,00

0,00

73/114

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1431

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.05.01

51

48.475,00

0,00

1432

Transferuri curente

67.05.01

51.01

48.475,00

0,00

1433

Transferuri către instituții publice

67.05.01

51.01.01

48.475,00

0,00

1434

Tineret

67.05.02

16.963,00

734,16

1435

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.05.02

10

3.642,00

0,00

1436

Cheltuieli salariale in bani

67.05.02

10.01

3.482,00

c .................... UhQO

1437

Salarii de baza

67.05.02

10.01.01

3.100,00

0,00

1438

Sporuri pentru condiții de munca

67.05.02

10.01.05

250,00

0,00

1439

Alte sporuri

67.05.02

10.01.06

10,00

0,00

1440

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

67.05.02

10.01.10

10,00

_

1441

Indemnizații de hrana

67.05.02

10.01.17

102,00

0,00

1442

Alte drepturi salariale in bani

67.05.02

10.01.30

10,00

0,00

1443

Cheltuieli salariale in natura

67.05.02

10.02

60,00

0,00

1444

Vouchere de vacanta

67.05.02

10.02.06

60,00

0,00

1445

Contribuții

67.05.02

10.03

100,00

0,00

1446

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.05.02

10.03.07

100,00

0,00

1447

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.05.02

20

11.021,00

614,24

1448

Bunuri si servicii

67.05.02

20.01

1.052,00

.............. ..........-........

1449

Furnituri de birou

67.05.02

20.01.01

180,00

cloo

1450

încălzit, Iluminat si forța motrica           ::■■■■■ -

67.05.02

20.01.03

60,00

Q>J

1451

Apa, canal si salubritate                 \

67:05.02

20.01.04

20,00

0,00

1452

Carburanți si lubrifianti

67:b5'.02

20.01.05

70,00

0,00

1453

Piese de schini6C^^\.       ~ i

67;05.02

20.01.06

20,00

0,00

7

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1454

Transport

67.05.02

20.01.07

2,00

............. ..................Q.00

1455

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.05.02

20.01.08

200,00

0,00

1456

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.05.02

20.01.30

500,00

0,00

1457

Reparații curente

67.05.02

20.02

300,00

0,00

1458

Reparații curente

67.05.02

20.02.00

300,00

^00

1459

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.05.02

20.05

300,00

0,00

1460

Alte obiecte de inventar

67.05.02

20.05.30

300,00

0,00

1461

Deplasări, detasari, transferări

67.05.02

20.06

170,00

0,00

1462

Deplasări interne, detasari, transferări

67.05.02

20.06.01

50,00

0,00

1463

Deplasări în străinătate

67.05.02

20.06.02

120,00

0,00

1464

Cârti, publicații si materiale documentare

67.05.02

20.11

10,00

0,00

1465

Cârti, publicații si materiale documentare

67.05.02

20.11.00

10,00

0,00

1466

Consultanta si expertiza

67.05.02

20.12

100,00

0,00

1467

Consultanta si expertiza

67.05.02

20.12.00

100,00

0,00

1468

Pregătire profesionala

67.05.02

20.13

100,00

0,00

1469

Pregătire profesionala

67.05.02

20.13.00

100,00

0,00

1470

Protecția muncii

67.05.02

20.14

20,00

0,00

1471

Protecția muncii

67.05.02

20.14.00

20,00

0,00

1472

Alte cheltuieli

67.05.02

20.30

8.969,00

614,24

1473

Reclama si publicitate

67.05.02

20.30.01

150,00

0,00

1474

Protocol si reprezentare                       V

67.05.02;'?'

20.30.02

1,00

0,00

1475

Chirii                                   //'V f

67.05.02

20.30.04

2.000,00

166,19

1476

—„---...............——~ r~

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii        . - ■

67.05.02    ■?. ,

20.30.3(V

6.818,00

448,05

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasificatie economica

1477

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

67.05.02

55

300,00

0,00

1478

A. Transferuri interne.

67.05.02

55.01

300,00

0,00

1479

Alte transferuri curente interne

67.05.02

55.01.18

300,00

0,00

1480

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

67.05.02

57

200,00

0,00

1481

Aiutoare sociale

67.05.02

57.02

200,00

1482

Aiutoare sociale in numerar

67.05.02

57.02.01

200,00

0,00

1483

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.05.02

59

1.800,00

119,92

1484

Programe pentru tineret

67.05.02

59.08

1.800,00

119,92

1485

Programe pentru tineret

67.05.02

59.08.00

1.800,00

119,92

1486

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.05.03

90.338,00

0,00

1487

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.05.03

51

90.338,00

0,00

1488

Transferuri curente

67.05.03

51.01

90.338,00

0,00

1489

Transferuri către instituții publice

67.05.03

51.01.01

90.338,00

0,00

1490

Servicii religioase

67.06

34.000,00

0,00

1491

Servicii religioase

67.06.00

34.000,00

0,00

1492

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.06.00

59

34.000,00

0,00

1493

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

67.06.00

59.15

34.000,00

0,00

1494

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

67.06.00

59.15.00

34.000,00

0,00

1495

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si ■■ religiei                                         \ 1

67.50

30.736,00

1.572,00

1496

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei                                                 -

67.J0.00

30.736,00

1.572,00

1497

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67:50.00

-   '           3.746,00

0,00

14.02.2020

f

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1498

Cheltuieli salariale in bani

67.50.00

10.01

3.615,00

0,00

1499

Salarii de baza

67.50.00

10.01.01

3.033,00

0,00

1500

Sporuri pentru condiții de munca

67.50.00

10.01.05

383,00

0,00

1501

Drepturi de delegare

67.50.00

10.01.13

50,00

0,00

1502

Indemnizații de hrana

67.50.00

10.01.17

41,00

0,00

1503

Alte drepturi salariale in bani

67.50.00

10.01.30

108,00

0,00

1504

Cheltuieli salariale in natura

67.50.00

10.02

50,00

0,00

1505

Vouchere de vacanta

67.50.00

10.02.06

50,00

0,00

1506

Contribuții

67.50.00

10.03

81,00

0,00

1507

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.50.00

10.03.07

81,00

^00

1508

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.50.00

20

19.294,00

1.572,00

1509

Bunuri si servicii

67.50.00

20.01

496,00

0,00

1510

Furnituri de birou

67.50.00

20.01.01

15,00

0,00

1511

Materiale pentru curățenie

67.50.00

20.01.02

5,00

L oîod

1512

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.50.00

20.01.03

38,00

0,00

1513

Apa, canal si salubritate

67.50.00

20.01.04

5,00

0,00

1514

Carburanți si lubrifiant!

67.50.00

20.01.05

50,00

0,00

1515

Piese de schimb

67.50.00

20.01.06

5,00

A00

1516

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.50.00

20.01.08

166,00

0,00

1517

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional                                   z .

67.50.00

20.01.09

108,00

0,00

1518

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si ’ funcționare                             f v /

67.50.00

20.01.30

104,00

0,00

1519

Reparații curenta                          ‘

67.50.00       .

20.02

100,00

Q.OQ

Municipiul București ~ 02A

14.02.2020

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1520

Reparații curente

67.50.00

20.02.00

100,00

0,00

1521

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.50.00

20.05

30,00

0,00

1522

Alte obiecte de inventar

67.50.00

20.05.30

30,00

0,00

1523

Deplasări, detasari, transferări

67.50.00

20.06

40,00

0.00

1524

Deplasări interne, detasari, transferări

67.50.00

20.06.01

10,00

0,00

1525

Deplasări în străinătate

67.50.00

20.06.02

30,00

0,00

1526

Pregătire profesionala

67.50.00

20.13

35,00

0,00

1527

Pregătire profesionala

67.50.00

20.13.00

35,00

0,00

1528

Protecția muncii

67.50.00

20.14

20,00

0,00

1529

Protecția muncii

67.50.00

20.14.00

20,00

_

1530

Alte cheltuieli

67.50.00

20.30

18.573,00

1.572,00

1531

Chirii

67.50.00

20.30.04

250,00

1532

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.50.00

20.30.30

18.323,00

1.572,00

1533

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.50.00

51

4.646,00

0,00

1534

Transferuri curente

67.50.00

51.01

4.646,00

1535

Transferuri către instituții publice

67.50.00

51.01.01

4.646,00

0,00

1536

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

67.50.00

55

3.050,00

0,00

1537

A. Transferuri interne.

67.50.00

55.01

3.050,00

0,00

1538

Alte transferuri curente interne

67.50.00

55.01.18

3.050,00

0,00

1539

Asigurări si asistenta sociala

68

491.880,00

7.631,50

1540

Asistenta sociala pentru familie si copii

68106. X

7.700,00

5.431,50

1541

Asistenta sociaKpentru familie si copii

68,06.00           a

7.700,00

5.431,50

1542

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.06.00 ’ : :

ÎL

7.700,00

5.431,50

■\

Municipiul București - 02A

14.02.2020Nr.

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1543

Aiutoare sociale

68.06.00

57.02

7.700,00

5.431,50

1544

Ajutoare sociale in numerar

68.06.00

57.02.01

7.700,00

5.431,50

1545

Unitati de asistenta medico-sociale

68.12

42.788,00

452,00

1546

Unitati de asistenta medico-sociale

68.12.00

42.788,00

452,00

1547

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.12.00

10

21.668,00

0,00

1548

Cheltuieli salariate in bani

68.12.00

10.01

20.785,00

0,00

1549

Salarii de baza

68.12.00

10.01.01

13.460,00

0,00

1550

Sporuri pentru condiții de munca

68.12.00

10.01.05

6.000,00

1551

Indemnizații de hrana

68.12.00

10.01.17

1.110,00

0,00

1552

Alte drepturi salariate in bani

68.12.00

10.01.30

215,00

0,00

1553

Cheltuieli salariate in natura

68.12.00

10.02

415,00

L m

1554

Vouchere de vacanta

68.12.00

10.02.06

415,00

0,00

1555

Contribuții

68.12.00

10.03

468,00

1556

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.12.00

10.03.07

468,00

1557

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.12.00

20

20.730,00

452,00

1558

Bunuri si servicii

68.12.00

20.01

3.214,00

152,00

1559

Furnituri de birou

68.12.00

20.01.01

14,00

0,00

1560

Materiale pentru curățenie

68.12.00

20.01.02

60,00

30,00

1561

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.12.00

20.01.03

1.500,00

0,00

1562

Apa, canat si salubritate

68.12.00

20.01.04

170,00

1563

Posta, telecomunicații, radio, tv, interhet

68.12.00

20.01.08

70,00

2,00

1564

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional                      - A / / x

68.12.00

20.01.09

7 >-•         400,00

"ș.X\.

18,00

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1565

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.12.00

20.01.30

1.000,00

102,00

1566

Reparații curente

68.12.00

20.02

900,00

0,00

1567

Reparații curente

68.12.00

20.02.00

900,00

0,00

1568

Hrana

68.12.00

20.03

1.911,00

0,00

1569

Hrana pentru oameni

68.12.00

20.03.01

1.911,00

0,00

1570

Medicamente si materiale sanitare

68.12.00

20.04

2.020,00

270,00

1571

Medicamente

68.12.00

20.04.01

1.100,00

126,00

1572

Materiale sanitare

68.12.00

20.04.02

800,00

108,00

1573

Dezinfectând

68.12.00

20.04.04

120,00

36,00

1574

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.12.00

20.05

470,00

0,00

1575

Uniforme si echipament

68.12.00

20.05.01

20,00

0,00

1576

Lenjerie si accesorii de pat

68.12.00

20.05.03

200,00

0,00

1577

Alte obiecte de inventar

68.12.00

20.05.30

250,00

0,00

1578

Protecția muncii

68.12.00

20.14

413,00

3,00

1579

Protecția muncii

68.12.00

20.14.00

413,00

1580

Alte cheltuieli

68.12.00

20.30

11.802,00

27,00

1581

Chirii

68.12.00

20.30.04

..............2,00

0,00

1582

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.12.00

20.30.30

11.800,00

27,00

1583

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

^8.12.00 '"S.

57

250,00

0,00

1584

Ajutoare sociale

68.rz00~

57.02

250,00

0,00

1585

Ajutoare sociale in numerar

68.12.00

57.02.01

250,00

0,00

1586

TITLU XI ALTE CHELTUIELI         17

68.12.00 >

59

.....        140,00

0,00

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1587

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.12.00

59.40

140,00

0,00

1588

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.12.00

59.40.00

140,00

0,00

1589

Prevenirea excluderii sociale

68.15

18.161,00

49,00

1590

Cantine de ajutor social

68.15.02

18.161,00

49,00

1591

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.15.02

10

5.139,00

0,00

1592

Cheltuieli salariale in bani

68.15.02

10.01

4.941,00

0,00

1593

Salarii de baza

68.15.02

10.01.01

4.085,00

0,00

1594

Sporuri pentru condiții de munca

68.15.02

10.01.05

576,00

0,00

1595

Indemnizații de hrana

68.15.02

10.01.17

225,00

0,00

1596

Alte drepturi salariale in bani

68.15.02

10.01.30

55,00

0,00

1597

Cheltuieli salariale in natura

68.15.02

10.02

86,00

0,00

1598

Vouchere de vacanta

68.15.02

10.02.06

86,00

0,00

1599

Contribuții

68.15.02

10.03

112,00

0,00

1600

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.15.02

10.03.07

112,00

_______________0^0

1601

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.15.02

20

12.872,00

49,00

1602

Bunuri si servicii

68.15.02

20.01

1.430,00

37,00

1603

Furnituri de birou

68.15.02

20.01.01

10,00

0,00

1604

Materiale pentru curățenie           - .

68.15.02

20.01.02

30,00

0,00

1605

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.15.02

20.01.03

450,00

..........................

1606

Apa, canal si salubritate          T.            i

68.15.02

20.01.04

80,00

0,00

1607

Posta, telecomunicații, radio, riz, internet

■68.15.02

20.01.08

60,00

-   ...................ZiQQ

^vx-.   ^X.       ■'.     "      ' . ■' ;

Municipiul Biwurestî - 02A "vX         \     ""                  : "'\Z  /

14.02.2020                 S&X \ '%

Nn Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1608

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.15.02

20.01.30

800,00

30,00

1609

Reparații curente

68.15.02

20.02

1.200,00

0,00

1610

Reparații curente

68.15.02

20.02.00

1.200,00

1611

Hrana

68.15.02

20.03

9.100,00

0,00

1612

Hrana pentru oameni

68.15.02

20.03.01

9.100,00

0,00

1613

Medicamente si materiale sanitare

68.15.02

20.04

25,00

0,00

1614

Dezinfectând

68.15.02

20.04.04

25,00

1615

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.15.02

20.05

65,00

0,00

1616

Uniforme si echipament

68.15.02

20.05.01

25,00

1617

Alte obiecte de inventar

68.15.02

20.05.30

40,00

0,00

1618

Protecția muncii

68.15.02

20.14

148,00

10,00

1619

Protecția muncii

68.15.02

20.14.00

148,00

10,00

1620

Alte cheltuieli

68.15.02

20.30

904,00

2,00

1621

Chirii

68.15.02

20.30.04

4,00

0,00

1622

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.15.02

20.30.30

900,00

2,00

1623

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.15.02

57

100,00

0,00

1624

Ajutoare sociale

68.15.02

57.02

100,00

0,00

1625

Ajutoare sociale in numerar

68.15.02

57.02.01

100,00

0,00

1626

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.15.02

59

50,00

0,00

1627

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.15.02

59.40

50,00

0,00

1628

Sume aferent^-persoanelor cu handicap neincadrate X    \           /

68.15.02

59.40.00

50,00

0,00

Nn Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1629

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.50

423.231,00

1.699,00

1630

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.50.50

423.231,00

1.699,00

1631

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

68.50.50

10

40.144,00

0,00

1632

Cheltuieli salariate in bani

68.50.50

10.01

38.615,00

0,00

1633

Salarii de baza

68.50.50

10.01.01

31.100,00

0,00

1634

Sporuri pentru condiții de munca

68.50.50

10.01.05

5.380,00

1635

Drepturi de delegare

68.50.50

10.01.13

10,00

0,00

1636

Indemnizații de hrana

68.50.50

10.01.17

1.800,00

JLQ0

1637

Alte drepturi salariale in bani

68.50.50

10.01.30

325,00

0,00

1638

Cheltuieli salariale in natura

68.50.50

10.02

660,00

0,00

1639

Vouchere de vacanta

68.50.50

10.02.06

660,00

0,00

1640

Contribuții

68.50.50

10.03

869,00

0,00

1641

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.50.50

10.03.07

869,00

0,00

1642

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.50.50

20

35.398,00

1.699,00

1643

Bunuri si servicii

68.50.50

20.01

5.247,00

206,00

1644

Furnituri de birou

68.50.50

20.01.01

130,00

0,00

1645

Materiale pentru curățenie

68.50.50

20.01.02

70,00

0,00

1646

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.50.50

20.01.03

1.100,00

0,00

1647

Apa, canal si salubritate

68.50.50

20.01.04

280,00

0,00

1648

Carburanți si lubrifîanti            ,    \

68.50.50

20.01.05

97,00

0,00

1649

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6830.50

20.01.08

620,00

12,00

1650

Materiale si prestări de servicii cu caracter fanctional       \          i s           :

6S.5Q.50

20.01.09

........................

600,00

92,00

'B’u

yNr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1651

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.50.50

20.01.30

2.350,00

102,00

1652

Reparații curente

68.50.50

20.02

2.900,00

108,00

1653

Reparații curente

68.50.50

20.02.00

2.900,00

108,00

1654

Hrana

68.50.50

20.03

2.200,00

0,00

1655

Hrana pentru oameni

68.50.50

20.03.01

2.200,00

0,00

1656

Medicamente si materiale sanitare

68.50.50

20.04

120,00

0,00

1657

Materiale sanitare

68.50.50

20.04.02

50,00

1658

Dezinfectant!

68.50.50

20.04.04

70,00

0,00

1659

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.50.50

20.05

585,00

18,00

1660

Uniforme si echipament

68.50.50

20.05.01

45,00

....... (MH)

1661

Lenjerie si accesorii de pat

68.50.50

20.05.03

140,00

0,00

1662

Alte obiecte de inventar

68.50.50

20.05.30

400,00

18,00

1663

Deplasări, detasari, transferări

68.50.50

20.06

250,00

0,00

1664

Deplasări interne, detasari, transferări

68.50.50

20.06.01

200,00

0,00

1665

Deplasări în străinătate

68.50.50

20.06.02

50,00

0,00

1666

Consultanta si expertiza

68.50.50

20.12

380,00

9,00

1667

Consultanta si expertiza

68.50.50

20.12.00

380,00

9,00

1668

Pregătire profesionala

68.50.50

20.13

150,00

0,00

1669

Pregătire profesionala

68.50.50

20.13.00

150,00

0,00

1670

Protecția muncii

68.50.50

20.14

546,00

26,00

1671

Protecția muncii

68.50.50

20.14.00

546,00

26,00

1672

Alte cheltuieli

68.50.50 A

20.30

23.020,00

1.332,00

1673

.......................— ""   "  ......................... X; f

Reclama si publicitate.     x

68.50.50

20.30.01

/ 100,00

0,00

Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1674

Chirii

68.50.50

20.30.04

1.000,00

0,00

1675

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.50.50

20.30.30

21.920,00

1.332,00

1676

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68.50.50

51

5.849,00

0,00

1677

Transferuri curente

68.50.50

51.01

5.849,00

0,00

1678

Transferuri către instituții publice

68.50.50

51.01.01

5.849,00

0,00

1679

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

68.50.50

55

16,00

0,00

1680

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

68.50.50

55.02

16,00

0,00

1681

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

68.50.50

55.02.01

16,00

0,00

1682

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.50.50

57

341.474,00

JâQ

1683

Aiutoare sociale

68.50.50

57.02

341.474,00

0,00

1684

Ajutoare sociale in numerar

68.50.50

57.02.01

341.474,00

0,00

1685

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.50.50

59

350,00

________________Q^o

1686

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.50.50

59.40

350,00

0,00

1687

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.50.50

59.40.00

350,00

0,00

1688

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70

220.280,00

L         Q.QO

1689

Locuințe

70.03

72.396,00

—^oo

1690

Dezvoltarea sistemului de locuințe     T

70.03.01

53.690,00

0,00

1691

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.03.01

51

53.690,00

0,00

1692

Transferuri curente              ' /             1

70.63.01

51.01

53.690,00

0,00
Nr. Crt

Denumire Indicator

CodMicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1693

Transferuri către instituții publice

70.03.01

51.01.01

53.690,00

0,00

1694

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.03.30

18.706,00

0,00

1695

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.03.30

10

11.234,00

0,00

1696

Cheltuieli salariale in bani

70.03.30

10.01

10.790,00

0,00

1697

Salarii de baza

70.03.30

10.01.01

9.085,00

0,00

1698

Sporuri pentru condiții de munca

70.03.30

10.01,05

1.176,00

0,00

1699

Indemnizații de hrana

70.03.30

10.01.17

529,00

0,00

1700

Cheltuieli salariale in natura

70.03.30

10.02

200,00

0,00

1701

Vouchere de vacanta

70.03.30

10.02.06

200,00

......................^QQ

1702

Contribuții

70.03.30

10.03

244,00

0,00

1703

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.03.30

10.03.07

244,00

0,00

1704

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.03.30

20

6.862,00

0,00

1705

Bunuri si servicii

70.03.30

20.01

4.170,00

0,00

1706

Furnituri de birou

70.03.30

20.01.01

250,00

0,00

1707

Materiale pentru curățenie

70.03.30

20.01.02

30,00

0,00

1708

încălzit, Iluminat si forța motrica

70.03.30

20.01.03

450,00

_

1709

Apa, canal si salubritate

70.03.30

20.01.04

70,00

................... 0,00

1710

Carburanți si lubrifianti

70.03.30

20.01.05

10,00

0,00

1711

Piese de schimb

70.03.30

20.01.06

10,00

0,00

1712

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70,03.30

20.01.08

250,00

0,00

1713

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.03.30 J .

’■■■’ . J

20.01.09

1.800,00

0,00

1714

a

Alte bunuri si seiyicikpentru întreținere si / funcționare     d                       !

79'.03;30          \

1      .......KJl

20.01.30

1.300,00

0,00

Nr, Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

D in care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1715

Reparații curente

70.03.30

20.02

1.000,00

0,00

1716

Reparații curente

70.03.30

20.02.00

1.000,00

0,00

1717

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.03.30

20.05

45,00

0,00

1718

Alte obiecte de inventar

70.03.30

20.05.30

45,00

0,00

1719

Cârti, publicații si materiale documentare

70.03.30

20.11

10,00

0,00

1720

Cârti, publicații si materiale documentare

70.03.30

20.11.00

10,00

0,00

1721

Consultanta si expertiza

70.03.30

20.12

200,00

0,00

1722

Consultanta si expertiza

70.03.30

20.12.00

200,00

0,00

1723

Pregătire profesionala

70.03.30

20.13

7,00

0,00

1724

Pregătire profesionala

70.03.30

20.13.00

7,00

0,00

1725

Alte cheltuieli

70.03.30

20.30

1.430,00

0,00

1726

Prime de asigurare non-viata

70.03.30

20.30.03

730,00

0,00

1727

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.03.30

20.30.30

700,00

0,00

1728

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70.03.30

57

150,00

0,00

1729

Ajutoare sociale

70.03.30

57.02

150,00

0,00

1730

Ajutoare sociale in numerar

70.03.30

57.02.01

150,00

0,00

1731

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

70.03.30

59

460,00

0,00

1732

Despăgubiri civile

70.03.30

59.17

300,00

0,00

1733

Despăgubiri civile

70.03.30

59.17.00

300,00

0,00

1734

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                 ~.

70.03.30

59.40

160,00

0,00

1735

Sume aferente persoanelor cu handicapa—4 neincadrate                / * * / C"-.r-X

7Q.03.30

59.40.00

160,00

0,00

1736

Iluminat public si electrificări// /

-   -   -          -   - n

7O.&6

—-se-----------

_

101.043,00

0,00
Nr. Cit

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificați© funcționala

Clasificatie economica

1737

Iluminat public si electrificări

70.06.00

101.043,00

.JâQ

1738

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.06.00

20

101.043,00

0,00

1739

Alte cheltuieli

70.06.00

20.30

101.043,00

0,00

1740

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.06.00

20.30.30

101.043,00

L——— JȘjOO

1741

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50

46.841,00

0,00

1742

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50.00

46.841,00

0,00

1743

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.50.00

10

923,00

0,00

1744

Cheltuieli salariale in bani

70.50.00

10.01

893,00

0,00

1745

Salarii de baza

70.50.00

10.01.01

786,00

0,00

1746

Sporuri pentru condiții de munca

70.50.00

10.01.05

74,00

0,00

1747

Drepturi de delegare

70.50.00

10.01.13

2,00

0,00

1748

Indemnizații de hrana

70.50.00

10.01.17

30,00

0,00

1749

Alte drepturi salariale in bani

70.50.00

10.01.30

........ .........- .......... LQQ

0,00

1750

Cheltuieli salariale in natura

70.50.00

10.02

9,00

0,00

1751

Vouchere de vacanta

70.50.00

10.02.06

„ .........- ..........................^po

0,00

1752

Contribuții

70.50.00

10.03

21,00

0,00

1753

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.50.00

10.03.07

21,00

0,00

1754

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.50.00

20

14.277,00

0,00

1755

Bunuri si servicii                - h

70.50.00

20.01

53,00

0,00

1756

Furnituri de birou     /            V \

70.50.00

20.01.01

1,00

0,00

1757

Materiale pentru curățenie /          , \ \ \

70.50.00

20.01.02

, .'T'>...            2,00

0,00

1758

încălzit, Iluminat si forța motrica ;

70.50.00

20.01.03

19,00

0,00

v. ■. 'Nr. Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1759

Apa, canal si salubritate

70.50.00

20.01.04

3,00

0,00

1760

Carburanți si lubrifianti

70.50.00

20.01.05

10,00

0,00

1761

Piese de schimb

70.50.00

20.01.06

5,00

.. ..................................^00

1762

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.50.00

20.01.08

2,00

0,00

1763

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.50.00

20.01.09

10,00

0,00

1764

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.50.00

20.01.30

1,00

0,00

1765

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.50.00

20.05

10,00

0,00

1766

Alte obiecte de inventar

70.50.00

20.05.30

10,00

0,00

1767

Pregătire profesionala

70.50.00

20.13

3,00

0,00

1768

Pregătire profesionala

70.50.00

20.13.00

3,00

. ... 0,00

1769

Protecția muncii

70.50.00

20.14

2,00

0,00

1770

Proiecția muncii

70.50.00

20.14.00

2,00

0,00

1771

Alte cheltuieli

70.50.00

20.30

14.209,00

................ QJ1Q

1772

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.50.00

20.30.30

14.209,00

0,00

1773

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.50.00

51

31.641,00

0,00

1774

Transferuri curente

70.50.00

51.01

31.641,00

0,00

1775

Transferuri către instituții publice

70.50.00

51.01.01

31.641,00

0,00

1776

Proiecția mediului

74

90.223,00

0,00

1777

Reducerea si controlul poluării    / . C ' *

74.03

34.275,00

0,00

1778

Reducerea si controlul poluării /■ z

74.03.00

34.275,00

0,00

1779

TITLUL II BUNURI SI SERVICII /

74103100

20

Z .......34.275,00

0,00

Municipii

14.02.2020
Nr, Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Dincare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie f funcționala

Clasificatie economica

1780

Alte cheltuieli

74.03.00

20.30

34.275,00

0,00

1781

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.03.00

20.30.30

34.275,00

0,00

1782

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.05

34.169,00

0,00

1783

Salubritate

74.05.01

34.169,00

0,00

1784

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.05.01

20

34.169,00

1785

Bunuri si servicii

74.05.01

20.01

1.050,00

0,00

1786

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

74.05.01

20.01.30

1.050,00

0,00

1787

Alte cheltuieli

74.05.01

20.30

33.119,00

0,00

1788

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.05.01

20.30.30

33.119,00

1789

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06

11.786,00

0,00

1790

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.00

11.786,00

0,00

1791

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.06.00

20

210,00

0,00

1792

Alte cheltuieli

74.06.00

20.30

210,00

^00

1793

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.06.00

20.30.30

210,00

0,00

1794

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

74.06.00

81

11.576,00

0,00

1795

Rambursări de credite externe

74.06.00

81.01

11.576,00

0,00

1796

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

74.06.00

81.01.01

11.576,00

0,00

1797

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.50

9.993,00

^00

1798

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.50.00  ;

9.993,00

0,00

1799

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

74-5O.boJ^/<l xX

/              ..... "x p

51

9.993,00

0,00

1800

TransfentricurChte

74.56.00     / \ >

koi,

9.993,00

0,00

c
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1801

Transferuri către instituții publice

74.50.00

51.01.01

9.993,00

0,00

1802

Combustibili si energie

81

879.200,00

0,00

1803

Energie termica

81.06

879.200,00

0,00

1804

Energie termica

8L06.00

879.200,00

0,00

1805

TITLUL IV SUBVENȚII

81.06.00

40

820.000,00

1806

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81.06.00

40.03

820.000,00

0,00

1807

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81.06.00

40.03.00

820.000,00

0,00

1808

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81.06.00

81

59.200,00

0,00

1809

Rambursări de credite externe

81.06.00

81.01

2.452,00

0,00

1810

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.06.00

81.01.01

2.452,00

0,00

1811

Rambursări de credite interne

81.06.00

81.02

56.748,00

0,00

1812

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.06.00

81.02.05

56.748,00

0,00

1813

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83

5.765,00

0,00

1814

Agricultura

83.03

5.765,00

0,00

1815

Protecția plantelor si carantina fîtosanitara

83.03.03

5.765,00

0,00

1816

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83.03.03

10

3.920,00

0,00

1817

Cheltuieli salariale in bani

83.03.0T X

10.01

3.750,00

0,00

1818

Salarii de baza

83.03.03 4' A

10.01.01

3.000,00

0,00

1819

Sporuri pentru condiții de munca        /

83.03.03 . H

10.01.05

450,00

- ........-.........—........JLQQ

1820

Alte spSiilnC~^\                     '

83.03.03  | M

10.01.06 /

120,00

0,00
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Dinoare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie : funcționala

Clasifîcatie economica

1821

Indemnizații de hrana

83.03.03

10.01.17

180,00

0,00

1822

Cheltuieli salari ale in natura

83.03,03

10.02

70,00

0,00

1823

Vouchere de vacanta

83.03.03

10.02.06

70,00

0,00

1824

Contribuții

83.03.03

10.03

100,00

0,00

1825

Contribuții pentru concedii si indemnizații

83.03.03

10.03.06

15,00

0,00

1826

Contribuția asigurat orie pentru munca

83.03.03

10.03.07

85,00

0,00

1827

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

83.03.03

20

1.785,00

0,00

1828

Bunuri si servicii

83.03.03

20.01

1.449,00

...........-......£Q0

1829

Furnituri de birou

83.03.03

20.01.01

8,00

0,00

1830

Materiale pentru curățenie

83.03.03

20.01.02

5,00

0,00

1831

încălzit, Iluminat si forța motrica

83.03.03

20.01.03

30,00

0,00

1832

Apa, canal si salubritate

83.03.03

20.01.04

14,00

0,00

1833

Carburanți si lubrifianti

83.03.03

20.01.05

150,00

0,00

1834

Piese de schimb

83.03.03

20.01.06

10,00

1835

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

83.03.03

20.01.08

60,00

0,00

1836

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

83.03.03

20.01.09

830,00

0,00

1837

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

83.03.03

20.01.30

342,00

0,00

1838

Reparații curente

83.03.03

20.02

100,00

0,00

1839

Reparații curente                - / 'r

83.03.03

20.02.00

100,00

0,00

1840

Bunuri de natura obiectelor de inventar

83.03.03

20.05

28,00

0,00

1841

//            ........... X„ >■- \\

Uniforme si echipament             •A/  .

83.03.03

20.05.01

3,00

0,00

1842

Altc-obiecte de inventkr [          -i j Xti

83.03.03

20.05.30         /

' 1                       25,00

0,00

!Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1843

Deplasări, detasari, transferări

83.03.03

20.06

15,00

0,00

1844

Deplasări interne, detasari, transferări

83.03.03

20.06.01

15,00

0,00

1845

Cârti, publicații si materiale documentare

83.03.03

20.11

1,00

0,00

1846

Cârti, publicații si materiale documentare

83.03.03

20.11.00

1,00

0,00

1847

Consultanta si expertiza

83.03.03

20.12

20,00

l—..MQ

1848

Consultanta si expertiza

83.03.03

20.12.00

20,00

0,00

1849

Pregătire profesionala

83.03.03

20.13

15,00

0,00

1850

Pregătire profesionala

83.03.03

20.13.00

15,00

0,00

1851

Protecția muncii

83.03.03

20.14

40,00

0,00

1852

Protecția muncii

83.03.03

20.14.00

40,00

0,00

1853

Alte cheltuieli

83.03.03

20.30

117,00

0,00

1854

Prime de asigurare non-viata

83.03.03

20.30.03

37,00

0,00

1855

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

83.03.03

20.30.30

80,00

0,00

1856

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

83.03.03

57

60,00

0,00

1857

Ajutoare sociale

83.03.03

57.02

60,00

0,00

1858

Ajutoare sociale in numerar

83.03.03

57.02.01

60,00

0,00

1859

Transporturi

84

954.704,00

0,00

1860

Transport rutier

84.03

954.704,00

0,00

1861

Transport în comun

84.03.02

822.207,00

0,00

1862

TITLUL IV SUBVENȚII

84.03.02

40

820.000,00

0,00

1863

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif                                                       . -'

84.03.02

40.03

820.000,00

0,00

1864

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif                                          '      *

84:03.02

/ \ 5

40.03.00

820.000,00

0,00

93/114

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Dincare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1865

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

84.03.02

81

2.207,00

0,00

1866

Rambursări de credite externe

84.03.02

81.01

2.207,00

0,00

1867

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

84.03.02

81.01.01

2.207,00

0,00

1868

Străzi

84.03.03

132.497,00

0,00

1869

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

84.03.03

10

25.376,00

0,00

1870

Cheltuieli salariale in bani

84.03.03

10.01

24.285,00

0,00

1871

Salarii de baza

84.03.03

10.01.01

20.298,00

0,00

1872

Sporuri pentru condiții de munca

84.03.03

10.01.05

2.144,00

0,00

1873

Drepturi de delegare

84.03.03

10.01.13

4,00

0,00

1874

Indemnizații de hrana

84.03.03

10.01.17

1.484,00

0,00

1875

Alte drepturi salariale in bani

84.03.03

10.01.30

355,00

0,00

1876

Cheltuieli salariale in natura

84.03.03

10.02

528,00

0,00

1877

Vouchere de vacanta

84.03.03

10.02.06

528,00

0,00

1878

Contribuții

84.03.03

10.03

563,00

0,00

1879

Contribuția asiguratorie pentru munca

84.03.03

10.03.07

563,00

0,00

1880

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.03.03

20

104.316,00

......Q,QQ

1881

Bunuri si servicii

84.03.03

20.01

17.375,00

0,00

1882

Furnituri de birou

84.03.03

20.01.01

100,00

0,00

1883

Materiale pentru curățenie

84.03.03

20.01.02

10,00

0,00

1884

încălzit, Iluminat si forța motrica

84.03.03

20.01.03

700,00

0,00

1885

Apa, canal si salubritate

84.03,03 .

20.01.04

125,00

0,00

1886^

Carburanți si lubrifianti

84.03.03'’ , \

20.01.05

1.000,00

0,00

1887

Pies&de schimb                      7    ?

84J)W\^,1

20.01.06 7-

50,00

0,00

94/114
Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1888

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

84.03.03

20.01.08

140,00

0,00

1889

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84.03.03

20.01.09

15.100,00

0,00

1890

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

84.03.03

20.01.30

150,00

0,00

1891

Reparații curente

84.03.03

20.02

84.685,00

0,00

1892

Reparații curente

84.03.03

20.02.00

84.685,00

U——..........—.........°-°°

1893

Bunuri de natura obiectelor de inventar

84.03.03

20.05

1.450,00

0,00

1894

Uniforme si echipament

84.03.03

20.05.01

250,00

0,00

1895

Alte obiecte de inventar

84.03.03

20.05.30

1.200,00

0,00

1896

Deplasări, detasari, transferări

84.03.03

20.06

■■ ...............—......XQQ

0,00

1897

Deplasări interne, detasari, transferări

84.03.03

20.06.01

1,00

0,00

1898

Cârti, publicații si materiale documentare

84.03.03

20.11

1,00

0,00

1899

Cârti, publicații si materiale documentare

84.03.03

20.11.00

LQO

..................... ........0,00

1900

Consultanta si expertiza

84.03.03

20.12

50,00

0,00

1901

Consultanta si expertiza

84.03.03

20.12.00

50,00

Q1oo

1902

Pregătire profesionala

84.03.03

20.13

50,00

0,00

1903

Pregătire profesionala

84.03.03

20.13.00

50,00

0,00

1904

Protecția muncii

84.03.03

20.14

412,00

0,00

1905

Protecția muncii

84.03.03......

20.14.00

412,00

0,00

1906

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului,     /

potrivit depozițiilor legale                     l

84.03.03   . f

!...........■■■'•■ ■'

1—

20.25

5,00

0,00

Municipiul București - 02A î 4.02.2020
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Dincare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasifîcatie economica

1907

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

84.03.03

20.25.00

5,00

0,00

1908

Alte cheltuieli

84.03.03

20.30

287,00

0,00

1909

Reclama si publicitate

84.03.03

20.30.01

3,00

0,00

1910

Chirii

84.03.03

20.30.04

7,00

0,00

1911

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84.03.03

20.30.30

277,00

0,00

1912

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

84.03.03

57

350,00

0,00

1913

Ajutoare sociale

84.03.03

57,02

350,00

0,00

1914

Ajutoare sociale in numerar

84.03.03

57.02.01

350,00

0,00

1915

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

84.03.03

59

2.455,00

_

1916

Despăgubiri civile

84.03.03

59.17

2.100,00

0,00

1917

Despăgubiri civile

84.03.03

59.17.00

2.100,00

0,00

1918

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

84.03.03

59.40

355,00

0,00

1919

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

84.03.03

59.40.00

355,00

0,00

1920

Alte acțiuni economice

87

5.779,00

-........ (w!

1921

Turism

87.04

5.779,00

1922

Turism

87.04.00

5.779,00

0,00

1923

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

87.04.00

20

5.779,00

0,00

1924

Studii si cercetări

87.04.00  ~

20 J 6

100,00

0,00

1925

Studii si cercetări

87.04'00 \       X

2(kt6.00

100,00

1926

Alte cheltuieli

87.04.0o/          /

5.679,00

0,00

1927

—--------y------------------

Reclama si publicitate

87.04.00

20.30'01

3.000,00

0,00

14.02.2020

1
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasifîcatie funcționala

Clasificare economica

1928

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

87.04.00

20.30.30

2.679,00

0,00

1929

Titlul XX rezerve, excedent, deficit

90

Jlpo

1930

Deficit

93.01

0,00

0,00

1931

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

0,00

0,00

1932

Total Venituri SD

2.803.121,62

1933

TOTAL VENITURI

00.01

2.803.121,62

1934

VENITURI PROPRII

001

568.660,00

1935

I. VENITURI CURENTE

00.02

1.511.749,62

1936

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

1.511.749,62

1937

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

1.511.749,62

1938

Diverse venituri

36

4.050,00

1939

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.22

4.050,00

1940

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.22.00

4.050,00

1941

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

1.507.699,62

1942

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04

1.507.699,62

1943

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04.00

1.507.699,62

1944

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

564.610,00

1945

Venituri din valorificarea unor bunuri

39"'O M   '

564.610,00

1946

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.01 '    .....x

563.800,00

1947

Venituri din valorificarea unor bunuri ale    ;

institutiiioFpîîblice                                 '•

34.01.00 7

- - '77- ) '7

563.800,00

Nr. Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1948

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.03

160,00

1949

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.03.00

160,00

1950

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.10

650,00

1951

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.10.00

650,00

1952

IV. SUBVENȚII

00.17

247.191,00

1953

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

247.191,00

1954

Subvenții de la bugetul de stat

42

247.191,00

1955

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

42.13

44.500,00

1956

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

42.13.00

44.500,00

1957

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69

202.691,00

1958

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de    /

programare 2014-2020                 ,/

42.69.00

i.1. /t    ’'X

.„7                  •           > -,-x

.....\

202.691,00

Municipiul București - 02A

14.02.2020

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1959

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48

479.571,00

1960

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.01

245.118,00

1961

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.01.01

245.118,00

1962

Fondul de Coeziune (FC)

48.03

234.258,00

1963

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.03.01

234.258,00

1964

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.15

195,00

1965

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.15.01

195,00

1966

Total Cheltuieli SD

2.810.036,62

21.371,05

1967

Autorități publice si acțiuni externe

51

34.693,00

0,00

1968

Autorități executive si legislative

51.01

34.693,00

0,00

1969

Autorități executive

51.01.03

34.693,00

0,00

1970

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

51.01.03

58

77,00

0,00

1971

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

51.01.03      \   ’

58130 x

77,00

J.QQ

1972

Cheltuieli neeligibile

51.01.03

58.30.03

77,00

0,00

1973

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) \

51.01.03/    /

t        , h ,      1

71 ,/VX

—X-Li-----.-------

34.616,00

0,00

/     / J

/ /

i <
Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasifîcafie economica

1974

Active fixe

51.01.03

71.01

34.616,00

0,00

1975

Construcții

51.01.03

71.01.01

27.898,00

0,00

1976

Mașini, echipamente si miiloace de transport

51.01.03

71.01.02

4.023,00

0,00

1977

Alte active fixe

51.01.03

71.01.30

2.695,00

0,00

1978

Alte servicii publice generale

54

11.391,00

0,00

1979

Alte servicii publice generale

54.50

11.391,00

0,00

1980

Alte servicii publice generale

54.50.00

11.391,00

0,00

1981

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

54.50.00

55

11.391,00

0,00

1982

A. Transferuri interne.

54.50.00

55.01

11.391,00

0,00

1983

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

54.50.00

55.01.42

11.391,00

0,00

1984

Aparare

60

2.657,00

0,00

1985

Aparare naționala

60.02

2.657,00

0,00

1986

Aparare naționala

60.02.00

2.657,00

_

1987

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

60.02.00

71

2.657,00

0,00

1988

Active fixe

60.02.00

71.01

2.657,00

0,00

1989

Construcții

60.02.00

71.01.01

2.477,00

0,00

1990

Mașini, echipamente si mijloace de transport

60.02.00

71.01.02

108,00

0,00

1991

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

60.02.00

71.01.03

72,00

0,00

1992

Ordine publica si siguranța naționala

61

9.501,00

0,00

1993

Ordine publica

61.03 ;

779,00

0,00

1994

Politielocala

61.03.04

779,00

0,00
Nr. Cri

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

1995

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

61.03.04

51

779,00

0,00

1996

Transferuri de capital

61.03.04

51.02

779,00

0,00

1997

Alte transferuri de capital către instituții publice

61.03.04

51.02.29

779,00

0,00

1998

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

8.722,00

0,00

1999

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

8.722,00

2000

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

61.05.00

71

8.722,00

0,00

2001

Active fixe

61.05.00

71.01

8.722,00

0,00

2002

Construcții

61.05.00

71.01.01

2.180,00

0,00

2003

Mașini, echipamente si mijloace de transport

61.05.00

71.01.02

5.614,00

0,00

2004

Alte active fixe

61.05.00

71.01.30

928,00

0,00

2005

Invatamant

65

68.736,00

JLQ0

2006

învățământ preșcolar si primar

65.03

595,00

0,00

2007

învățământ preșcolar

65.03.01

595,00

0,00

2008

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.03.01

71

595,00

0,00

2009

Active fixe

65.03.01

71.01

595,00

M

2010

Construcții

65.03.01

71.01.01

595,00

0,00

2011

învățământ secundar

65.04

67.993,00

0,00

2012

învățământ secundar inferior

65.04.01

58.466,00

0,00

2013

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.04.01

71

58.466,00

0,00

2014

Active.fixe                                      *

65.04.01 i ZZ

71.01

58.466,00

0,00

2015

Construcții'                                  6

65.04J01 •/ M

71.01.01

/<   ; 1 "Z \ 58.466,00

0,00

14.02.2020

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

D in care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

2016

învățământ secundar superior

65.04.02

9.527,00

0,00

2017

TITLU xni ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.04.02

71

9.527,00

0,00

2018

Active fixe

65.04.02

71.01

9.527,00

0,00

2019

Construcții

65.04.02

71.01.01

9.527,00

0,00

2020

învățământ nedefinibil prin nivel

65.07

26,00

0,00

2021

învățământ special

65.07.04

26,00

0,00

2022

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.07.04

71

26,00

0,00

2023

Active fixe

65.07.04

71.01

26,00

0,00

2024

Construcții

65.07.04

71.01.01

26,00

0,00

2025

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50

122,00

0,00

2026

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50.00

122,00

0,00

2027

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65.50.00

51

56,00

0,00

2028

Transferuri de capital

65.50.00

51.02

56,00

0,00

2029

Alte transferuri de capital către instituții publice

65.50.00

51.02.29

56,00

2030

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

65.50.00

58

66,00

0,00

2031

Alte programe comunitare finanțate în perioada. 2014-2020 (APC)

65.50.00

i- '' ’    1" t     .Ș '+■.

58.15

66,00

0,00

2032

Finanțarea naționala

65:5O;Od+

58.15.01

     ............2^00

0,00

2033

CheltaîetFneeligibile                   ;

65:5O.0O\ 7''l

58.15.03

40,00

0,00

V,

i

li

Municipiul București - 02A

14.02.2020
Nn Ort

Denumire Indicator

Cod Indicator

loial

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificare funcționala

Clasifîcatie economica

2034

Sanatate

66

160.406,00

18.516,05

2035

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

11.454,00

0,00

2036

Spitale generale

66.06.01

11.454,00

0,00

2037

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

66.06.01

71

11.454,00

0,00

2038

Active fixe

66.06.01

71.01

11.454,00

0,00

2039

Construcții

66.06.01

71.01.01

11.454,00

0,00

2040

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.50

148.952,00

18.516,05

2041

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.50.50

148.952,00

18.516,05

2042

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66.50.50

51

8.614,00

0,00

2043

Transferuri de capital

66.50.50

51.02

8.614,00

0,00

2044

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

66.50.50

51.02.28

8.614,00

0,00

2045

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

66.50.50

71

140.326,00

18.516,05

2046

Active fixe

66.50.50

71.01

140.326,00

18.516,05

2047

Construcții

66.50.50

71.01.01

94.243,00

15.727,58

2048

Mașini, echipamente si mijloace de transport

66.50.50

71.01.02

26.936,00

2.788,47

2049

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

66.50.50

71.01.03

45,00

0,00

2050

Alte active fixe

66.50.50

71.01.30

19.102,00

2051

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE .

66.50.50

81

12,00

0,00

2052

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE /

66.50.50

81.04

12,00

0,00

Nr. Crt

Denumire Indicator

Cod Indicator

Total

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Clasificatie funcționala

Clasificatie economica

2053

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

66.50.50

81.04.00

12,00