Hotărârea nr. 66/2020

HOTARAREnr. 66 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DENUMIRILOR UNOR ARTERE DIN NOMENCLATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.436/26.07.2018 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 436/2018

Consiliul General al Municipiului București

privind modificarea și completarea denumirilor unor artere din Nomenclatorul stradal al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.436/26.07.2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1852/04.02.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 21/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 71/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de adresele Primăriei Sector 6 înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 1713455/2019 și nr. 1705237/2019, la Direcția Patrimoniu cu nr. 3177/2019 și nr. 1726/2019;’ Luând în considerare avizele nr. 2236/P/15.02.2019 și nr. 2953/P/04.03.2019 ale Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București;

în conformitate cu prevederile ari. 5 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completătile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea denumirilor unor artere din Nomenclatorul stradal al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 436/26.07.2018 conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică persoanelor și instituțiilor publice interesate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

COMPLETAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAT PRIN HCGMB nr.436/26.07.2018             ’


&&M. • Qc/


ANEXA NR.1


Nr crt. primărie

cod artera conform site-ul PMB

categorie

denumire

Semnificație

s e c t o r

istoric

Vecinătate de început

Vecinătate de sfârșit

104

4477

bulevard

Alexandru Obregia

(1860-1937), neurolog, profesor, doctor

4

bd.Metalurgiei (secțiune)

Nițu Vasile str.

Turnu Măgurele str.

118

1151

stradă

Alizeului

vânt regulat de la NE la SV

6

str.Zoe Grant (MC nr.30/1908)

Giuîești cale

382

4625

bulevard

Basarabia

denumire dată de Imperiul Rus în 1812 teritoriului voievodatului Moldovei dintre Prut și Nistru

2+3

Calea Călărașilor (o secțiune), sos.

Vergului (1943), bd.Muncii (buletin SPC nr.2/1949)

Eudoxiu Hurmuzachi piața

Dudești- Pantelimon șos.

xxxx

xxxx

piața

Dinu C.Giurescu

(1927-2018) istoric

2

Bdui Ferdinand i-str.Horei -str.Dimitrie Salmen, general

xxxx

xxxx

piața

Gheorghe Angheiescu, general

1

str.Mircea Vulcănescu -str.Theodor Aman ~ calea Grivitei - bdul Dacia

4203

3505

intrare

Gheorghe Ursache, soldat

soldat, erou Războiului de Independență

6

Anul 1864 bd.

21

6536

alee

Hamului

ansamblu de curele cu care se înhamă calul

6

luliu Maniu bd.

xxxx

xxxx

piața

Henri Dunant

(1828-1910) fondatorul Crucii Roșii mondiale

2

Jn „ — -1

I1             l

~z(3na dă acces la Spitalul x Fuhdenhcare se formează din ’str.-Șhortului

f

i, i

* \

'■A\

''l'xxxx

xxxx

piața

Leul Ierusalimului

3

xxxx

xxxx

piața

N.A.T.O.

5

xxxx

xxxx

șosea

Neagu Djuvara

(1916-2018) istoric, diplomat

6

3636

5248

stradă

Preocupării

6

4841

6265

șosea

Virtuții

6

str Clucerului Udricani - str. Olteni

str. Izvor - str. Nicolae

D.Staicovici

șos Virtuții, șos.

Ciurel unificat cu str. Virtuții

Crângași cale

râul Dâmbovița

Prel.Ulmului

Rușețu str.

șos Ciurel unificat cu str.Virtuții si cu secțiune str. Fabricii (fostă str.Stăvilarului și str.Paraschiv Premia)

râul Dâmbovița

luliu Maniu bd.

ANEXA NR.2


MODIFICAREA UNOR DENUMIRI/DEL1MITĂRI/SECTOARE ALE ARTERELOR DE CIRCULAȚIE DIN NOMENCLATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI

                            BUCUREȘTI APROBAT PRIN HCGMB nr.436/26.07.2018

î

Nr curent primărie

cod artera conform site-ul PMB

categorie

denumire

Semnificație

s e c t o r

istoric

Vecinătate de început

Vecinătate de sfârșit

2252

3556

stradă

Benigno Ciulini

Inginer, (1862-1917)

6

str.A- parc.Erbăriei

Indendenței splai

Dimitrie Brândză str.

803

2142

stradă

Cărvunarilor

boieri, negustori membrii mișcării progresiste din Principatele române, sec. XIX

6

str. E - cartier C.A.M. Regie

Cristian Pascal str.

Chibzuinței str.

1239

2699

stradă

Dagâța

comună, județul lași

6

intr. Regele Ferdinand; intr. D,-Regele Ferdinand; intr. D.-Dezrobirii;

intr. Sidefului

Dezrobirii str.

1343

xxxx

stradă

Dimitrie D. Gerota

(1867-1939), medic chirurg, filantrop

2

str. Polonă; str. Gogu Cantacuzino (MC nr. 9/1929); str. Gheorghe Cantacuzino (MC nr, 51/1940); str. Alexandru Sahia; str. Jean Louis Calderon, ziarist (secțiunea)

fațada casei în care a trăit marele om de știință

1357

6470

alee

Dinogeția

așezare geto-dacică, cetate romană, secolul III. (astăzi! Ostrovul Bisericuța, județul Tulcea)

2

Sucidava alee

Arrubium alee

1605

2844

stradă

Ernest Juvara

(1870-1933), medic chirurg, profesor

_

.6

xstPs-^rbăriei (MC nr.

M 1?(1928), str. Ernest rBjuvâra dr. (1935)

Cotroceni șos.

Dimitrie

---------or

l
B Direcția $ Patrimoniu

\ \ îl /J V.: *   \ vd V-xL-r


2729

6728

drum

Mănăstirea Govora

județul Vâlcea (1496;1640;

1711) ctitori domnitorii Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu

6

Mănăstirea Sihăstria drum

421

5938

stradă

Marius Bărbulescu, sublocotenent

(1969-1989), sublocotenent post mortem, erou

6

str. F - parc. C.F.R. -Grand; str.

Telefonului

Boișoara str.

Țibleș alee

3043

5049

piața

Națiunile Unite

organizație internațională fondată în 1945

4+

5

piața Senatului (1927); piața Splaiului; piața Opera de Stat; piața Operetei

Națiunile Unite bd. -Independenței splai -Operetei str.

1535

2198

stradă

Nicolae Cesărescu Economu

(1827-1906), preot econom (administrator venituri) biserica Domnița Bălașa

6

Vasile Milea bd.

4428

5977

stradă

Tânganuî

sat în județul Ilfov

6

aleea Bica; str. Barbu Delavrancea

Ghencea bd.

1 Mai bd. -spate bloc

4694

6155

alee

Valea Crișului

sat în județul Covasna

6

intr. Vîscului; intr.

Valea Crișului

luliu Maniu bd.

Valea Cascadelor str.

ARTERE DE CIRCULAȚIE DESFIINȚATE DIN NOMENCLATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAT PRIN HCGMB nr.436/26.07.2018 ca urmare a schimbării regimului juridic


Nr curent primărie

cod artera conform site-ul PMB

categorie

denumire

Semnificație

s e c t o r

istoric

Vecinătate de început

Vecinătate de sfârșit

x1819

3396

pasaj

Galeriile Blanduzieî

denumire de la Compania de Teatru de Operetă și Comedie "Blanduzia"

'O

3

1P

x'""”

galerii Galeriile "Bțanduziei; pasaj ‘ Blanduzieî

Doamnei str.