Hotărârea nr. 65/2020

HOTARAREnr. 65 din 2020-02-14 PRIVIND PREDAREA CATRE MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." S.A., A AMPLASAMENTULUI SI ASIGURAREA CONDITIILOR IN VEDEREA EXECUTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SALA DE SPORT"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin

Compania Națională de Investiții "C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Sală de sport”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 146/06.02.2020 și al Direcției Patrimoniu nr. 2048/06.02.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 20/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 70/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 206/13.04.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2015 privind darea în folosință gratuită Fundației Ronald S. România a imobilului teren in suprafață de 1015 mp situat la intersecția străzii Cluceru Udricanî cu strada îuliu Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de sport si abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 165/2017;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de investiții ”C.N.I.” S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în str. luliu Barasch, nr. 10, sector 3, București, aflat în proprietate publică a municipiului București, în suprafață de 982 mp, identificat potrivit cărții funciare nr. 227837, nr. topografic 227837, liber de orice sarcini, pe perioada și în vederea realizării de către ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții "Sală de sport”, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local al municipiului București și din alte surse legal constituite a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.)Art.4 Consiliul General al Municipiului București se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5 Consiliul Generai al Municipiului București se obligă ca, după preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.


SECRETAR GENERALANCEIOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul da Cadastru și PubHdtate Imobiliară Sectorul 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr, 227837 București Sectorul 3A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc, București Sectorul 3, Str Drduliu Barasch, Nr. 10, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

227837

9S2

B. Partea II. Proprietari și acte
jjU'.. "    ■   ■'       '              r :                 . r .Q .U                  t.j;ț: : Ir. 6 ș7/20ul.

Pagina 1 &n u


Teren


Ca            "■ : . a 'x a;. - ; ■. . ' • • • m AC» ■ ■ :       :         ' a - ? 5 •' 5

Anexa Nr. 1 La Partea I

1 Nr cadastral

Suprafața (mpN

Observații / Referințe

|     227837

982Date referitoare la teren


Nr

Cri

Categorie folosință

intra yșisn

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

982

-Pag ins 2 am 3