Hotărârea nr. 64/2020

HOTARAREnr. 64 din 2020-02-14 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE, NEGOCIERE SI ACHIZITIONARE A UNUI TEREN CU DESTINATIA DE DEZVOLTARE INVESTITII PENTRU GESTIUNEA DESEURILOR

Consiliul General al Municipiului București

privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare a unui teren cu destinația de dezvoltare investiții pentru gestiunea deșeurilor

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Utilităti Publice nr. 364/05.02.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 19/13.02.2020, avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 1/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 69/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2019 privind aprobarea Mașter Planului pentru sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare a unui teren cu destinația dezvoltare investiții pentru gestiunea deșeurilor.

(2) Direcția Generală Servicii Publice în calitate de direcțiejjpițiațpare și Direcția Generală Achiziții Publice vor pune în aplicare prevedșngf âliriV (4)\în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al “  ‘              ~

Municipiului Bucureștiz nr. privind âqhizitlonareaXsaU li i ’■                .       5 =■           ;

li * \


298/17.05.2018 pentru aprobarea normei interne închirierea de imobile de către Municipiul București.


Art.2 Achiziționarea terenului prevăzut la art.

Consiliului General al Municipiului București.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Art.3 Analiza ofertelor șl negocierea achiziționării terenului va fi făcută de către o comisie numită prin Dispoziție a Primarului General al Municipiului București și formată din personal de specialitate din aparatul propriu al acestuia.

Art.4 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.


SECRETAR GENERAL "TaLwnicipiului BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Pag 2


Bd. Regina Eîisabeta nr. 47, cad poștai 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

municipiul bucurești

Ct^NFl SECRETAR GENERAL

7 '■! IUL. 202'J

NOTĂ


20........LJN. .......ZIUA.


pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 64/14.02.2020

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, , se rectifică eroarea materială din Hotărârea C.G.M.B. nr. 64/14.02.2020 privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare a unui teren cu destinația de dezvoltare investiții pentru gestiunea deșeurilor, în sensul că în preambulul hotărârii a fost redactat eronat Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, corect fiind Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.


DIRECTOR EXECUTIV, Mariana Brod •

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013 sector 5. București, România

Tel: 021.305.55.00

http .//www.pm b.ro