Hotărârea nr. 62/2020

HOTARAREnr. 62 din 2020-02-14 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PIATA ALEXANDRU PESAMOSCA, DOCTOR, SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE STRADA VASILE NITU, SERGENT, CU STRADA EMIL RACOVITA SI RESPECTIV B-DUL ALEXANDRU OBREGIA, SECTOR 4, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii Piața Alexandru Pesamosca, doctor, spațiului public situat la intersecția dintre strada Vasile Nîțu, sergent, cu strada Emil Racoviță și respectiv B-dul Alexandru Obregia, sector 4, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1817073/1984/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 17/10.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 67/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 01/11.02.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri al municipiului București din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/2003 privind aprobarea regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. d) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

I

Art.1 Se atribuie denumirea de Piața Alexandru Pesamosca, doctor, (n. 1930 -d. 2011, academician, profesor universitar, doctor chirurg pediatru) spațiului public situat la intersecția dintre strada Vasile Nițu, sergent, cu strada Emil Racoviță și respectiv B-dul Alexandru Obregia, sector 4, București.


sitd&ții, anexă,


Art.2 Piața menționată la art. 1 se identifică potrivit care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


to¥ 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.p

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrației

>                                                                I

Străzilor, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020