Hotărârea nr. 61/2020

HOTARAREnr. 61 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA POST- MORTEM A TITLULUI DE EXCELENTA IN DOMENIUL MEDICAL DOMNULUI PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU PESAMOSCA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind conferirea post - mortem a Titlului de Excelență în domeniul medical domnului Prof. Univ. Dr. Alexandru Pesamosca

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 605/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 4/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 66/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă post - mortem Titlul de Excelență domnului Prof. Univ. Dr. Alexandru Pesamosca în semn de recunoștință pentru contribuția adusă în domeniul medical.

General al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Municipiului București din data de 14.02.2020.