Hotărârea nr. 60/2020

HOTARAREnr. 60 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI UNOR PERSONALITATI MEDICALE

Consiliul General al

Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București unor personalități medicale

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 604/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 3/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 65/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București unor personalități medicale, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătății populației și pentru contribuția reală adusă prestigiului școlii românești de medicină pe plan internațional.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.

Marius AdrianSECRETAR GENERAL ^L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


ANEXA la HCCMB

TitluI de CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se acordă următoarelor personalități din domeniul medical:

 • 1. PROF. DR. DANA-CRISTINA CRAIU - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”

 • 2. PROF. DR. SABINA ANDRADA ZURAC - Spitalul Clinic Colentina

 • 3. CONF. UNIV. DR. IULIAN BREZEAN - Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino"

 • 4. PROF. UNIV. DR. ION VICTOR BRUCKNER - Spitalul Clinic Colțea

 • 5. PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU BUCUR - Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială “Prof. Dr. Dan Theodorescu”

 • 6. PROF. UNIV. DR. CĂTĂLIN CODREANU - Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion

Stoia'

 • 7. PROF. UNIV. DR. DAN GHEORGHE-ANDREI - Spitalul Clinic Colentina

 • 8. PROF. UNIV. DR. VIORELJINGA - Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”

 • 9. PROF. UNIV. DR. GABRIEL MIRCESCU - Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”

 • 10. PROF. UNIV. DR. GHEORGHE PELTECU - Spitalul Clinic Filantropia

 • 11. PROF. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU - Spitalul Clinic Colentina