Hotărârea nr. 6/2020

HOTARAREnr. 6 din 2020-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII “RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PALATULUI VOIEVODAL CURTEA VECHE" MODIFICA HCGMB NR. 102/2015

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 76/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 1/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disc[plină nr. 4/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulerioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectlvelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”, incluși în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/28.05.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 502/31.10.2017 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/17.05.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/28.05.2015 rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prez


Această hotărâre a fost adoptată în/șfedi București din data de 29.01.2020.

PREȘEDINTE Dț Ș


Marius Adrian ^ave


-./SECRETAR GENERAL

^Municipiului bucurești

Georgiana ZAMFIR

București, 29.01.202 Nr. 6


Indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obictivul de investiții “Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche ”

VALOAREA TOTALĂ ( exclusiv T.V.A):    50.124.070.07 lei

din care:

lucrări de construcții montaj               34.867 838,21 lei

Durata execuției: 32 luni calendaristice (de la data transmiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante)

Director General,


Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.omb.ro

Pag 3