Hotărârea nr. 58/2020

HOTARAREnr. 58 din 2020-02-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 308/14.06.2018, PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "NEWBORN - ONCOFERTILITATE" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODIFICA HCGMB NR. 308/2018

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 308/14.06.2018, privind aprobarea proiectului "Newborn - Oncofedilitate" și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 150/07.02.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 3143/DG/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 7/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 63/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

t

Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 308/2018 privind aprobarea proiectului "Newborn - Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 308/14.06.2019 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02',202£l—--s


Marîus Adri


București, 1^.02.2

Nr. 58 ’


ASSM

Direcția Programe - Proiecte

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA SPITALELOR Șl SERVICIILOR MEDICAJ-E^UCUffEȘTI

Nr. INTRARE / IEȘIRE.....

Zlua          ________ArtZeîjt?


REGULAMENT

privind implementarea Proiectului ”Newborn - Oncofertilita'te”11 / \

" '?z    \; A

Având în vedere:


H.C.G.M.B nr. 340 din data de 30.08.2017 privind Campania pentru identificarea de proiccte.de interes local inițiate de cetățeni sub titulatura "Propune pentru București!”, în cadrul căreia a’fost votată propunerea de proiect cu fișa nr. 93 “Newbom” care prevede acordarea de suport financiar pentru persoanele tinere diagnosticate cu cancer, care doresc să-și prezerve fertilitatea înainte de a începe tratamentele oncologice (chimio-/radioterapie. tratamentul chirurgical), transmisă către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru implementare

H.C.G.M.B nr. 308 din 14/06/2018 privind aprobarea Proiectului ” Newbom-Oncofertilitate” Regulamentul nr. 10985 din 30/05/2018 privind implementarea Proiectului ” Newbom-Oncofertilitate”, ce constituie anexă la H.C.G.M.B nr. 308 din 14/06/2018 privind aprobarea Proiectului ” Newbom-Oncofertilitate”

Nota de fundamentare nr. 1228 din 04/02/2020 elaborată de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu, se modifică și se completează prezentul Regulament.

Art. 1 Justificare Proiect

în fiecare an, populația României scade într-un ritm alarmant, astfel că, potrivit datelor EUROSTAT, în anul 2080, România va avea cu aproape 4 milioane mai puțini locuitori decât are în prezent, ceea ce reprezintă o scădere a populației actuale cu peste 25%. Această situație este una alarmantă întrucât în aceleași statistici țările din regiune se afla pe un trend crescător care va face ca până în anul 2080, populația la nivel european, să crească de la 508 la 520 milioane locuitori. în România, pe lângă descreșterea efectivă la nivelul numărului de locuitori, populația va suferi și un amplu proces de îmbătrânire. Astfel, în anul 2080, ponderea persoanelor de peste 65 de ani în totalul populației, se va dubla față de momentul actual și va ajunge la 50%.

Scăderea natalității în România, se petrece în contextul în care rata fertilității a scăzut aproape la jumătate, față de 1980, ajungând în prezent la 1.54%. Acest lucru este cauzat de creșterea incidenței infertilității in rândul persoanelor tinere, a persoanelor diagnosticate cu cancer, migrarea populației tinere în alte țări și lipsa unor programe coerente pentru susținerea tinerilor cu venituri mici la programe care să stimuleze natalitatea.

Cancerul nu ține cont de vârstă, de sex sau de statutul social, cu atât mai puțin de dorințe sau de frici. Apare pe neașteptate și tulbură viețile în profunzime. Diagnosticul de cancer rep moment critic pentru orice pacient. Niciodată un astfel de diagnostic nu va fi primit și accr^l^^nmîuyAc.


într-o prima fază, aceștia nu sunt conștienți că odată cu începerea tratamentului ie «$te p^gȘl pericol și capacitatea ejjroducere. în plus, posibila pierdere a supoftiilui endocrinipo^e


2. sc>4/parler. sector 4.                                 tîjj(j,ââ/69 l;snâll: 114.


/■

ilacl'â assrrr

-.f A

■A


-ivă

0 ii

pe termen lung diferite probleme de sănătate, diverse boli și afecțiuni non-maligne, iar tratamentul acestora poate, de asemenea, să afecteze negativ funcția reproductivă.

Oncofertilitatea este definită ca specialitatea ce unește Oncologia cu Medicina Reproductivă, cu scopul de a găsi și mări opțiunile de prezervare a fertilității la pacienții care suferă de cancer. Ele au însă reacții adverse imediate sau efecte secundare ce pot apărea pe termen lung. Tratamentele oncologice - radioterapia și chimioterapia - nu acționează doar la locul pentru care sunt administrate, ele acționează și asupra celorlalte celule, în special cele cu diviziune rapidă, cum sunt gonadele -ovarele și testiculele. După aceste tratamente, infertilitatea poate fi o complicație temporară sau permanentă. In polichimioterapia care cuprinde un agent alchilant, s-a observat că infertilitatea este o complicație permanentă, amenoreea și azoospermia aparând în aproximativ 80% din cazuri.

Existând statistici în sprijinul acestor ipoteze, în momentul în care se pune problema tratamentelor de radioterapie și chimioterapie, se ia în considerare “scăderea” șanselor de a aduce pe lume un copil, în momentul comunicării diagnosticului, medicul trebuie să informeze pacientul despre mijloacele terapeutice existente care trebuie urmate în funcție de tipul de cancer, dar și de complicațiile imediate și tardive pe care acestea le pot avea.

Fără a minimiza rolul acestor tratamente, medicii specializați în medicina reproductivă trebuie să mobilizeze pacientul și să ofere soluții de prezervare a potențialului fertil al fiecărui pacient, femeie sau bărbat. în funcție de forma de cancer și de vârsta pacientului, se poate opta pentru crioconservarea spermei, țesutului testicular, ovocite, țesut ovarian.

Proiectul „Newbom - Oncofertilitate” își propune creșterea calității vieții după tratamentele oncologice astfel că tinerii diagnosticați cu cancer să aibă posibilitatea de a-și prezerva fertilitatea. Opțiunea de a prezerva fertilitatea pacienților înainte de începerea tratamentului oferă speranță, în momentul diagnosticării, pentru viitoarele familii.

Art. 2 Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București (A.S.S.M.B) este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București, finanțat din bugetul Municipiului București, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (H.C.G.M.B) nr. 378/09.12.2008, care are în administrare unități sanitare publice și unități de asistență medico-socială de interes local transferate de la Ministerul Sănătății în baza prevederilor O.U.Gnr. 162/2008.

Proiectul se va derula prin “Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”. cu care A.S.S.M.B. va încheia un contract de prestări servicii având ca obiect ..stimularea ovariană. prelevarea și crioconservare de ovocite și spermă pentru o perioada de 5 ani” pentru persoanele tinere, femei și barbați, diagnosticați cu cancer, care primesc indicația de a-și prezerva fertilitatea.


AdmtrrtslnHja Spdatekx ți Setvioaof Mtjdicale București

Art. 4 Obiectivul proiectului îl reprezintă soluția de prezervare a potențialului fertil al fiecărui pacient, femeie sau bărbat diagnosticat cu cancer, prin stimulare ovariană, prelevare și crioconservarea ovocitelor și spermei, pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 5 Beneficiarii proiectului vor fi tineri, femei si bărbați, diagnosticați cu cancer și care primesc

indicația de a-și prezerva fertilitatea.

Număr maxim de beneficiari femei — 75

Cost stimulare ovariană

4,487.57 lei

Cost congelare ovocite/femeie

2,676.57 lei

Număr maxim de beneficiari bărbați = 80


Cost congelare sperma/barbat


2,114.98 leiAceștia vor beneficia gratuit de:

 • > stimularea ovariană

 • > servicii de prelevare și crioconservare spermă;

 • > servicii de prelevare și crioconservare ovocite;

 • > congelare de ovocite si sperma pentru o perioada de 5 ani.

Acordarea sprijinului financiar privind stimularea ovariana, va impune afilierea de unități specializate-farmacii, afiliere care se va efectua conform Procedurii operaționale privind afilierea entităților publice sau private pentru implementarea proiectelor derulate de către ASSMB”

Condițiile de eligibilitate privind afilierea unităților specializate-farmacii, vor fi stabilite in cadrul procesului de afiliere.

Procesul de decontare pentru sprijinul acordat privind stimularea ovariana va fi definit in cadrul procesului de afiliere unitățile specializate-farmacii.

Art. 6 Durata Proiectului

Proiectul se va derula pe o perioada de 24 luni, în perioada 01 Noiembrie 2018-31 Octombrie 2020, în Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”.

Art. 7 Criterii de eligibilitate

 • 1. Femei < 35 de ani și bărbați < 45 de ani


 • 3. indicația privind prelevarea și crioconservarea spermei/ovocitelor de la oncolog/_hematolog/ ginecolog/ urolog/ chirurg.

  Bd. Dimitrie Canietfiir.


AdTTWititraUa SpdaleUx și Serviortor Medicale Bucurț>$li

* Includerea se face personalizat în funcție de vârstă, tipul de cancer, stadiu, IHC. indicație de la medic specialist.

Art. 8 Procedura de implementare

 • 1.  Solicitanta/ul va depune la sediul A.S.S.M.B. un dosar care va cuprinde:

 • •  Cerere tip;

 • •  Carte de identitate solicitant - copie și original;

 • •  Document tip eliberat de medicul specialist oncolog/ hematolog/ ginecolog/ urolog/ chirurg cu diagnosticul de cancer și indicația privind prelevarea și crioconservarea spermei/ovocitelor;

 • •  Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • 2.  în vederea implementării proiectului se va desemna printr-o Decizie a Directorului General al A.S.S.M.B. o Unitate de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP) având în componență:


 • •  Coordonator de proiect;

 • •  Consilier Juridic;

 • •  Responsabil financiar;

 • •  Responsabil controlul financiar preventiv;

 • •  Responsabil date cu caracter personal;

 • •  Inspector administrativ;

 • •  Secretar proiect.

 • 3.  După înregistrare, dosarul va fi înaintat Unității de Implementare a Proiectului (UIP) desemnată în cadrul A.S.S.M.B. prin Decizie a Directorului General, în vederea înregistrării sale în registrul special dedicat proiectului și pentru verificarea eligibilității.

 • 4.  UIP va efectua verificarea conținutului dosarului și le va aproba pe cele care întrunesc condițiile de eligibilitate.

 • 5. în urma verificării, se va întocmi Decizia de Aprobare/Respingere a dosarului, în două exemplare. Aceasta va fi înregistrată în Registrul de evidență al deciziilor. Un exemplar al deciziei, în original, va fi înaintat solicitanților, sub semnătura de primire.

 • 6.  UIP va transmite către Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu” un centralizator cu deciziile dosarelor aprobate.

Art. 9 Procedura privind decontarea serviciilor ce fac obiectul contractului cu Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu:1. In baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, privind derularea^rșectumf Spitalul " rfiîtț de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbur. A.Ș.S


I, bl. B2. sc.4, parter, sector 47Bncurc^i, Telefon/ Fax: 021.3ld;10.59/6)f

Administrata SptUleiOr $i Ser.iokx MedicAie Sucuresli

2,

 • 3.

 • 4.


 • 5.

 • 6.

7.această unitate spitalicească un contract de prestări servicii avand ca obiect „prelevare si crioconservare de ovocite și spermă pentru o perioada de 5 ani” pentru un număr total de aprox. 313 beneficiari din care 138 femei și 175 bărbați, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului “Ncwborn - Oncofertilitate” și primesc aprobare din partea A.S.S.M.B. de includere în proiect.

Cu decizia de aprobare pentru includerea în proiect, solicitanta/ul se va prezenta la Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”, pentru programare și efectuarea activităților medicale privind procedura de prezervare a fertilității.

După efectuarea procedurii de prezervare a fertilității în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică -Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”, spitalul va transmite, în baza contractului de prestări servicii încheiat în cadrul proiectului cu A.S.S.M.B., factura/pacient în vederea decontării.

Factura/pacient trebuie să cuprindă următoarele elemente de identificare:     \

 • •  Nume/prenume solicilanl/a

 • •  Numărul si dala deciziei de includere în proiect

 • •  Suma de plată

 • •  Detalierea procedurii medicale efectuate

Unitatea de implementare a proiectului, constituită prin decizia Directorului General al A.S.S.M.B, va verifica realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor privind decontul și factura fiscala/beneficiar si va da vizele de CFP și bun de plată.

După verificarea legalității regularității și legalității facturii, A.S.S.M.B. se obligă ca în termen de 30 de zile să efectueze plata.

în situația în care se constată neclarități sau documentul este neconform, se solicită clarificări în scris iar termenul de plată se prelungește cu perioada de transmitere și primire a clarificărilor.

Art. 10 Promovare și Publicitate.......................... .......

Promovarea si publicitatea proiectului vor fi asigurate prin;

 • -  Conferință de presă;

 • -  Workshop;

 • -   Pliante;

 • -   Afișe;

 • -   Roii- up;

 • -  Site-ul www.assmb.ro ;

 • -   Rețele de socializare;

 • -   Logo proiect.

*Materialele publicitare trebuie să aibă conțină în mod obligatoriu Logoul Primăriei Municipiului București, Logoul A.S.S.M.B., Logoul unității sanitare unde se implementează proiectuh ^^^uoul Proiectului,

**Conținutul materialelor publicitare trebuie in mod obligatoriu să fie vizatjje

Bd. Dimiiric Carfte
•    V «

Primăria Capitalei

Adrr«n±str.HLj SptUleicr $j Secvsoăor Mecbcaie 9ucure$li


Art. 11 Transparența

în vederea asigurării transparenței A.S.S.M.B. va publica lunar, pana la data de 15 ale lunii, pentru luna precedentă și cumulat de la începutul proiectului, pe site-ul www.assmb.ro și la sediul instituției rezultatele proiectului ”Newbom ~ Oncofertilitate”:

 • 1. Numărul dosarelor depuse;

 • 2. Numărul dosarelor aprobate;

 • 3. Numărul dosarelor incluse în lista de așteptare;

 • 4. Numărul dosarelor neaprobate;

 • 5.  Numărul de proceduri de prezervare a fertilității finalizate


  Fi /*/


Director General Adjunct Medical Dr, Turkes ABLACHIM