Hotărârea nr. 57/2020

HOTARAREnr. 57 din 2020-02-14 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "CLAR- PENTRU COPII"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului "CLAR - pentru COPII"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 135/05.02.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 2873/DG/05.02.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 6/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 62/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "CLAR pentru COPII’’, conform anexei nr. 1, Fișa de Proiect, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 500 lei/beneficiar, copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, cu domiciliul stabil sau viză de reședință în Municipiul București, obținută cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii de aplicare în proiect.

Art.3 Se aprobă bugetul multianual al poiectului "CLAR - pentru COPII”, în valoare de 2.013.300,00 lei, conform anexei nr. 2, Buget Proiect, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituit prin redistribuirea respectivei sume din bugetul proiectelor derulate prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru care angajamentele bugetare au fost preluate în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020.......

Art.4 în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administrașia Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din

data de 14.02.2020SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 14/02. Nr. 57 '


a nr. 47, ccd poșta! 050013, sectar 5, București, România; te!.; +4021 305 55 OG;

xdrnm;5.fja!i:? SpUtetcr ‘d S-?rv3~rior Mădicak? Bjcur&sii

FISĂ DE PROIECT


TITLUL PROIECTULUI:CLAR - pentru COPII”


BENEFICIARI :         -  -                                          '

Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

OBIECTIVUL GENERAL

Ameliorarea/remedîerea problemelor de vedere în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani. prin acordarea unui sprijin financiar în cuatum total de maximum 500 lei/beneficiar.

JUSTIFICARE

Problemele de vedere la copii sunt adeseori diagnosticate tardiv, deoarece cei mici nu sunt întotdeauna capabili să descrie modificările ce apar in acest sens. De aceea, controlul regulat la oftalmolog reprezintă cea mai eficienta metoda de prevenție, dar si calea sigura de diagnostic prompt.

O vedere bună este unui dintre elementele cheie în dezvoltarea unui copil, de la starea generală de sănătate a acestuia, până la performanța școlară. Este esențial ca un specialist să verifice vederea unui copil în stadiile importante ale dezvoltării lui sau oricând este suspectată vreo problemă. Majoritatea problemelor pot fi astfel evitate sau corectate rapid.

Ca regulă generală, valabilă și în cazul ochilor, cu cât o problemă este identificată mai devreme, cu atât ea va putea fi tratată mai eficient. De aceea, este recomandat controlul periodic al copiilor,


Âd?run?ș,ua!i;3 Sp te&Har și Sî?ruO&* M&cfic<£4? ^ucure^j

Există probleme de tip refracție si non-refracție. Viciile de refracție se referă la modul în care ochiul nu focalizează în mod adecvat lumina ce intră în el și includ: miopia, hipermetropia și astigmatism. Frecvența viciilor de refracție este de circa 20 % -30 % în populația generala, cu tendința de creștere în ultimii ani, datorită creșterii incidenței miopiei, la nivel mondial se estimează că în 2050, 50 % din populația globului va fi mioapă, aceasta devenind o problema de sănătate publică.

Controalele de screening vizual la copii pot identifica în afara de vicii de refracție și alte probleme cu impact vizual major: strabism, ambliopie, cataractă congenitală, patologie retiniana, etc.

Conform statisticilor realizate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în rândul preșcolarilor și elevilor din Municipiul București, din numărul total de 234.040, s-a constatat ca un număr de aproximativ 17.000 de copii, reprezentând 7,26%, cu vârste între 4-18 ani, prezintă vicii de refracție, doar 5% dintre acestea au fost consemnate pe grupa de vârstă 4-7 ani, în timp ce cu ponderi aproximativ egale, respectiv 31-32%, statisticile reflecta o incidență similara pentru toate celelalte trei grupe de vârsta, respectiv 7-11 ani, 11-15 ani și 15-18 ani.

GRUP ȚINTĂ

Beneficiarii proiectului vor fi copii din Municipiul București cu vârste cuprinSefintre 0 și 17 ani.

identificați de către medici specialisti/primari, cu probleme de vedere. /•^r/zr..................................\ r \\


li......l                                      l!

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI


Constituirea echipei de proiect

în cadrul acestei activități, se va desemna o echipă de implementare a proiectului, denumită U.l.P,

constituită în baza unei Decizii a Directorului General al A.S.S.M.B.


U.l.P. va fi compusă din :

Manager de proiect;

Consilier juridic;

Responsabil financiar;

Responsabil controlul financiar preventiv;

Inspector administrativ - 1;

Inspector administrativ -2;

0.10.59/69 Etnaif: cont.aefilfts?nîb.

Admmuaiia Sa tatei&r $i S^tvci l«r Msxs «Me Eucuraa/

  • •      Responsabil execuție contract;


«      Secretar proiect;

«      Casier;

  • •      Responsabil protecția datelor cu caracter personal;

  • •      Responsabil aplicație Online.

Echipa de implementare va elabora în termen de 10 (zece) zile de la aprobarea proiectului, regulamentul de implementare a proiectului, prin intermediul căruia beneficiarii vor fi informați cu privire la criteriile de eligibilitate și condițiile privind aplicarea în cadrul proiectului și documentele necesare pentru completarea dosarului ce face obiectul sprijinului financiar. Regulamentul va fi aprobat de către Directorul General al A.S.S.M.B. și asumat de către toate direcțiile implicate.

Selecția și afilierea unități specializate în optică medicală

Pentru acordarea sprijinului financiar și asigurarea unor servicii de calitate beneficiarilor, A.S.S.M.B. va selecta prin procedură transparentă, unități specializate în optică medicală, cu care va încheia contracte de afiliere.

înregistrarea beneficiarilor

Beneficiarii vor depune dosarele de candidatură, online, pe site-ul www.assmb.ro, în cadrul secțiunii dedicate proiectului „CLAR - pentru COPII”.

în cadrul aplicației online, solicitantul va încărca, în format pdf/jpeg, următoarele documente:


  • •  Certificat de naștere/Carte de identitate a copilului - copie;.............

® Documente de indentitate ale reprezentantului legal;

  • •  Document eliberat de un medic specialist (recomandare medicală);

Selecția dosarelor și programarea beneficiarilor

în interval de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la introducerea datelor și a documentelor în aplicația Proiect „CLAR - pentru COPII”, reprezentantul legal al copilului va fi anunțat (telefonic și/sau e-mail) să se prezinte la sediul A.S.S.M.B. ...... Direcția Programe -

Proiecte, din Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 11 - 13, sector 1, cu documentele în original, pentru depunerea dosarului.

Solicitanții vor primi o copie a cererii de includere în cadrul proiecti^^^^^^^număr de înregistrare. Ulterior, inspectorii administrativi vor verifica eligibîîițâma- dacurif^itidor ce constituie dosarul solicitantului, iar în termen de minimum 10?(zeceJ-"'-ijiîe lucratoare,

Jefon/ l-ax: 02 E31 (11^:59/69,Email:.                            f /

~~........... ( Jy                              y

Adminjitralia Sp-tăteLcr $ S=tv!CHor Msdicăfe Eucunsșii

Direcția Programe - Proiecte

reprezentanților legali ai copiilor le va fi comunicată decizia de aprobare/respingere a sprijinului financiar.

Urmare a decizie de aprobare, UIP va înainta unităților afiliate lista beneficiarilor cu dosare aprobate, în vederea programării acestora pentru confecționarea ochelarilor.

Beneficiarul se va prezenta la unitatea specializată afiliată pentru care a optat în formularul de aplicație online, împreună cu decizia de aprobare a acordării sprijinului financiar și actul de identitate, în vederea confecționării ochelarilor.

Decontarea cheltuielilor

Fiecare sprijin financiar va fi decontat în baza documentelor ce constituie dosarul solicitantului și vor fi înainte către A.S.S.M.B de către unitățile specializate în optică medicală afiliate.

Responsabilul financiar și responsabilul CFP vor verifica conformitatea și eligibilitatea documentelor, având în vedere principiul realității, regularității și legalității.

Ulterior, vor întocmi documentele privind decontarea, pe care vor aplica viza CFP și sintagma „Bun de plată”.

Informare și publicitate

Prin intermediul activității de informare și publicitate se va asigura distribuția de materiale promoționale (flyere, afișe, broșuri etc) la nivelul instituțiilor de învățământ ce fac parte din rețeaua școlară a Municipiului București.


roaiyme Proiecte
Șef Serviciu Urmărire jhțracte Programe Proiecte Monica Crîstîna Mihăilă \j


Primăria Capitalei


ASSM


BUGET PROIECT "CLAR - pentru COPII"ANUL 1-2020

ANUL II - 2021

■          ;: ■/' Tipuri decheltuieli ;

Unitate

:/7 de măsură

tiniUp

■■ CbSt/■ unitate

■■■■< Total ■/■ ■

Unitate

</deA

măsura

Nr.

unități

cost unitate

::^/;//■'.fotei;

:CHEirrU|ELIfP&;ACTIViT^^

Mf/T -jowy ;/I

1 [Sprijin financiar

bucăți

2000

500.00

1000000.00

Buc

2000

500 00

1.000.000.00

CHELTUIELLADMINISTRATIVE^

1

Realizare aplicație Online

Serv.

1

4500.00

4500.00

-

0

0.00

2

Hostincj aplicație

Serv.

10

400.00

4000.00

Serv

12

400.00

4,800.00

Subtotai

1008500.00

1,004,800.00

Total

2013300.00