Hotărârea nr. 56/2020

HOTARAREnr. 56 din 2020-02-14 PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PARC - PRELUNGIREA GHENCEA

Consiliul General al Municipiului București

H OTARA RE

privind realizarea obiectivului de investiții parc - Prelungirea Ghencea

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 2124/07.02.2020 si al Direcției Generale Investiții nr. 158/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 18/13.02.2020, avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 8/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 61/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând solicitările nr. 1816318/23.01.2020, nr. 1816747/27.01.2020, nr. 1816753/27.01.2020, nr. 1816760/27.01.2020, nr. 1816069/23.01.2020, nr. 1817226/28.01.2020 și nr. 1817894/29.01.2020 înregistrate la Primăria Municipiului București și la Direcția Patrimoniu nr. 1285/28.01.2020, nr. 1401/29.01.2020, nr. 1400/29.01.2020, nr. 1399/29’01.2020, nr. 1286/28.01.2020, nr. 1484/30.01.2020 și nr. 1581/31.01.2020, prin care locuitorii zonei Prelungirea Ghencea, solicită realizarea unui parc în Prelungirea Ghencea, sector 6.

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. c), ari. 139 alin. (2) și art. 292 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor pentru obiectivul de investiții amenajare parc -Prelungirea Ghencea, sector 6.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București prin aparatul de specialitate să întreprindă demersurile necesare pentru obținerea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții prevăzut la art. 1, terenuri ce reprezintă secțiuni din serele ce au aparținut IAS Bragadiru Horticola 1 Mai.

Art.3 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.