Hotărârea nr. 55/2020

HOTARAREnr. 55 din 2020-02-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI BAICU - CIUDIN ALEXANDRU

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier general al domnului Baicu - Ciudin Alexandru

Având în vedere adresa Alianței Liberalilor și Democraților nr. 2/27.01.2020, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 263/28.01.2020 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 565/28.01.2020, prin care se propune domnul Baicu - Ciudin Alexandru pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 31 și art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 597 alin. (2) lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier general al domnului Baicu -Ciudin Alexandru pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Catana Claudiu - Daniel.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.