Hotărârea nr. 54/2020

HOTARAREnr. 54 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULU BUCURESTI NR. 472/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 819/327/22.01.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 5/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 56/28.01.2020 din Cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 857/15.01.2020 completată cu adresa nr. 1457/21.01.2020;

în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (2) lit. b), alin. (5) și alin. (14) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. c), alin. (14) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 472/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: se înlocuiește domnul Vasile Apostol, membru titular în cadrul consiliilor de administrație ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș" și Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia", cu doamna Camelia Constantin, consilier juridic în cadrul Direcției Juridice - Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București si al Spitalului "Colentina" cu doamna Aurora Ghinea director Direcția Management și Structuri Unități Sanitare -Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 472/2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.llI Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș", Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", precum și persoanele nominalizate la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

București, 29.01.2020

Nr. 54 ’