Hotărârea nr. 53/2020

HOTARAREnr. 53 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municpiului

București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic nr. 744/227/16.01.2020;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 55/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 809/10.01.2020 înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 69/10.01.2020 și la Direcția de Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 227/13.01.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se validează domnul comisar șef de poliție Bogdan Berechet director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în locul domnului Adrian Miron, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Art.ll Se înlocuiește membrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București domnul Catana Claudiu Daniel cu domnul Voicu Ion Valentin.

Art.lll Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.


București, Je.01.2(120 Nr. 53 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2