Hotărârea nr. 52/2020

HOTARAREnr. 52 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERALConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Generai

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 803/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 6/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice si de disciplină nr. 54/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Părții a VI a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Gvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

(2) Numărul total de posturi din Primăria Municipiului București este de 1272 din care 1251 în aparatul de specialitate al Primarului General, 13 la cabinetul Primarului General, 4 la cabinetele celor 2 viceprimari, 3 demnitari și un administrator public.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, statul de funcții al aparatului de specialitate a! Primarului General - anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 733/2019, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului General - anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 733/2019 și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.5 De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 408 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.


Bl7ăs.0l.2C>W


STAT DE FUNCȚII


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUD.I


FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ


1

PRIMAR GENERAL

2

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR


ADMINISTRATOR PUBLIC


4

ADMINISTRATOR PUBLIC

S


1 CABINET PRIMAR GENERAL


5

CONSILIER PERSONAL

S

6

CONSILIER PERSONAL

S

7

CONSILIER PERSONAL

S

8

CONSILIER PERSONAL

S

9

CONSILIER PERSONAL

s

10

CONSILIER PERSONAL

s

11

ASISTENT CABINET

M

12

CONSILIER PERSONAL

s

13

CONSILIER PERSONAL

s

14

CONSILIER PERSONAL

s

15

CONSILIER PERSONAL

s

15

CONSILIER PERSONAL

s

17

CONSILIER PERSONAL2 CABINET VICEPRIMAR 1


18

CONSILIER

i

19

CONSILIER

L_
NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII


4.1 CABINET SECRETAR GENERAL


23

EXPERT

SUPERIOR

i

S

24

EXPERT

SUPERIOR

I

s

25

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

26

EXPERT

SUPERIOR

I

s


5 CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL


27 ;

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


5.1 SERVICIUL CONTROL INSTITUȚIONAL

28

SEF SERVICIU

II

S

29

EXPERT

SUPERIOR

J

S

30

EXPERT

SUPERIOR

1

s

31

EXPERT

SUPERIOR

1

s

32

EXPERT

SUPERIOR

1

s

33

EXPERT

SUPERIOR

I

s

34

EXPERT

SUPERIOR

1

s

35

EXPERT

SUPERIOR

1

s

36

EXPERT

SUPERIOR

1

37

EXPERT

SUPERIOR

1

38

EXPERT

PRINCIPAL

1


5.2 SERVICIUL CONTROLUL GESTIONĂRII Șl UTILIZĂRII FONDURILOR39

SEF SERVICIU

II \

"s-";

40

EXPERT

SUPERIOR '

I

s

41

EXPERT

SUPERIOR

I

s

42

EXPERT

SUPERIOR

I

s

43

EXPERT

SUPERIOR

I

s

44

EXPERT

SUPERIOR

I

S

45

EXPERT

SUPERIOR

I

s

46

EXPERT

PRINCIPAL

I

s


5.3 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT


INSPECTOR DE SPECIALITATE


INSPECTOR DE SPECIALITATE


INSPECTOR DE SPECIALITA


51

DIRECTOR EXECUTIV

li

' ~ ", •/

SNR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII


6,1.1 SERVICIUL FINANCIAR


52

SEF SERVICIU

II

S


5.1.1.1.COMPARTIMENTUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE53

EXPERT

SUPERIOR

l

S

54

EXPERT

SUPERIOR

1

S

55

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

56

EXPERT

SUPERIOR

1

s

57

EXPERT

DEBUTANT

1

s

58

EXPERT

SUPERIOR

1

s

59

EXPERT

SUPERIOR

1

s

60

EXPERT

SUPERIOR

1

s

61

EXPERT

SUPERIOR

1

s

62

EXPERT

SUPERIOR

s

63

CASIER

-        Â


6.1.1.2 BIROUL FINANCIAR INVESTIȚII


64

SEF BIROU

.....II

*

7~~

s

65

EXPERT

SUPERIOR

"1

S

66

EXPERT

SUPERIOR

1

S

67

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S

66

EXPERT

SUPERIOR

1

S

69

EXPERT

SUPERIOR

—.

1

s

70

EXPERT

SUPERIOR

1

s

71

EXPERT

SUPERIOR

1

s

72

EXPERT

SUPERIOR

1

S

73

EXPERT

ASISTENT

1

s

74

EXPERT

SUPERIOR

1

s

75

EXPERT

SUPERIOR

1

s


6.1.2 SERVICIUL CONTABILITATE76

SEF SERVICIU

-A

II

■■

s

77

EXPERT

I * /

SUPERIOR

1

s

78

EXPERT

p; ^-.T’ ♦ r   I     "tt

1     /        II

SUPERIOR

I

s

79

EXPERT

SUPERIOR

I

s

80

EXPERT

SUPERIOR

1

S

81

EXPERT

ASISTENT

i

S

82

REFERENT

SUPERIOR

Iii

M

83

REFERENT

SUPERIOR

III

M

84

EXPERT

SUPERIOR

I

S

85

EXPERT

SUPERIOR

1

S

86

REFERENT

SUPERIOR

1)1

M

87

EXPERT

SUPERIOR

- J ■»-,

S

88

EXPERT

SUPERIOR

s

89

EXPERT

l

-----SUPERIOR

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII


6.1.3 SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV


90

SEF SERVICIU

II

S

91

EXPERT

SUPERIOR

I

s

92

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

93

EXPERT

SUPERIOR

I

S

94

EXPERT

SUPERIOR

I

S

95

EXPERT

SUPERIOR

1

s

96

EXPERT

SUPERIOR

1

s

97

EXPERT

SUPERIOR

1

S

98

EXPERT

SUPERIOR

1

s


6.2 DIRECȚIA VENITURI


99

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


6.2.1 SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI Șl ÎNCASARE TAXE100

SEF SERVICIU

II

s

101

EXPERT

SUPERIOR

1

s

102

EXPERT

SUPERIOR

1

S

103

EXPERT

SUPERIOR

1

s

104

EXPERT

SUPERIOR

1

S

105

REFERENT

SUPERIOR

III

M

106

EXPERT

SUPERIOR

1

s

107

EXPERT

SUPERIOR

1

S

108

EXPERT

DEBUTANT

1

s

109

REFERENT

DEBUTANT

M

110

INSPECTOR DE SPECIALITATE

r,lA—---

.4


6.2.2 COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARĂ VENITURI
111

EXPERT

SUPERIOR

1 w

-—

> ■. ...

112

EXPERT

SUPERIOR

1

113

EXPERT

SUPERIOR

1

S

114

EXPERT

SUPERIOR   s

S

115

REFERENT

SUPERIOR

*  ,.V A

\  M


6.3 DIRECȚIA PROGRAMARE Șl EXECUȚIE BUGETARĂ6.3.1 SERVICIUL ELABORARE Șl EXECUȚIE BUGET117

SEF SERVICIU

II

S

118

EXPERT

SUPERIOR

I

s

119

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

1

s

120

EXPERT

SUPERIOR

S

121

EXPERT

SUPERIOR

*

' s

122

expert

SUPERIOR    /

pT (JV tCCli,'. \ ț<iAf AT>F?-’E I

tUlS S

feL-SL'ftSELQH '


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

123

EXPERT

SUPERIOR

I

S

124

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

125

EXPERT

SUPERIOR

I

s

6.3.2 SERVICIUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET

126

SEF SERVICIU

II

S

127

EXPERT

SUPERIOR

I

s

128

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

129

EXPERT

SUPERIOR

I

S

130

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

131

EXPERT

SUPERIOR

1

s

132

EXPERT

SUPERIOR

I

S

133

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

7 DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

134

DIRECTOR GENERAL

II

S

 • 7.1 DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

  135

  DIRECTOR EXECUTIV

  II

  S7.1.1 SERVICIUL PLANIFICARE LUCRĂRI

136

SEF SERVICIU

. II

-—-4;

A            ii;

137

EXPERT

SUPERIOR

t

138

EXPERT

SUPERIOR

1

139

EXPERT

SUPERIOR

1

s

140

EXPERT

SUPERIOR

1

S

141

EXPERT

SUPERIOR

1

s

142

EXPERT

SUPERIOR

1

s

143

EXPERT

SUPERIOR

1

s

144

EXPERT

SUPERIOR

1

s

145

EXPERT

SUPERIOR

1

S

146

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

147

EXPERT

SUPERIOR

1

s

148

EXPERT

SUPERIOR

1

s

149

EXPERT

1

s

150

INSPECTOR DE SPECIALITATE

^ia* K O

s

151

EXPERT

s

152

EXPERT

h        r ipfv 4 '■ 'xi«

s


7.1.2 SERVICIUL DOCUMENTAȚI! TEHN1CE-CONTRACTARE

153

SEF SERVICIU

II

S

154

EXPERT

SUPERIOR

JL. -

s

155

EXPERT

SUPERIOR   z<

iy

s

156

EXPERT                      %

SUPERIOR

S

157

EXPERT

SUPERIOR j

RLt F-I-LLCH

r   s
NR. CRT,

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

158

EXPERT

SUPERIOR

I

S

159

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

160

EXPERT

SUPERIOR

I

S

161

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

162

EXPERT

SUPERIOR

I

s

163

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s


7.2 DIRECȚIA URMĂRIRE INVESTIȚII7.2.1 SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI165

SEF SERVICIU

II

166

EXPERT

SUPERIOR

i

S

167

EXPERT

SUPERIOR

i

S

168

EXPERT

SUPERIOR

i

S

169

EXPERT

SUPERIOR

i

S

170

EXPERT

SUPERIOR

i

s

171

EXPERT

SUPERIOR

i

S

172

EXPERT

SUPERIOR

i

s

173

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

174

EXPERT

PRINCIPAL

i

S

175

EXPERT

SUPERIOR

i

S

176

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

n

SSD

177

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

178

EXPERT

SUPERIOR

i

s

179

EXPERT

SUPERIOR

i

g

180

INSPECTOR DE SPECIALITATE

,A Xa

s

181

INSPECTOR DE SPECIALITATE

,A/o /

'~'V.

s

182

REFERENT

7^ (\.

Ml


7.2.2 SERVICIUL DECONTARE LUCRĂRI
183

SEF SERVICIU

II

s

184

EXPERT

SUPERIOR

F

s

185

EXPERT

.  —-

SUPERIOR

I

s

186

EXPERT

SUPERIOR

I

s

187

EXPERT

SUPERIOR

I

s

188

EXPERT

SUPERIOR

I

s

189

EXPERT

SUPERIOR

I

s

190

EXPERT

DEBUTANT

I

s

191

EXPERT

SUPERIOR

I

s

192

EXPERT

SUPERIOR

I

S

193

EXPERT

ASISTENT

I

s


 • 194

 • 195


- II

,,,1

s

~” SUPERIOR

s

.       - iNR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

196

EXPERT

SUPERIOR

1

S

197

EXPERT

SUPERIOR

1

S

198

EXPERT

SUPERIOR

1

s

199

EXPERT

SUPERIOR

1

s

200

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

201

EXPERT

SUPERIOR

1

s

202

EXPERT

SUPERIOR

1

s

203

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

204

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

205

EXPERT

SUPERIOR

1

s

206

EXPERT

SUPERIOR

1

207

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA8 DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂM s,,0^

‘—______— ______--


208

DIRECTOR GENERAL

II

S


8.1 DÎRECȚIA FONDURI NERAMBURSABÎLE


209

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


8.1.1 SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE210

SEF SERVICIU

11

S

211

EXPERT

SUPERIOR

1

S

212

EXPERT

SUPERIOR

1

S

213

EXPERT

SUPERIOR

1

S

214

EXPERT

SUPERIOR

1

s

215

EXPERT

SUPERIOR

1

S

216

EXPERT

SUPERIOR

217

EXPERT

PRINCIPAL.

Zs**.

./X......

218

EXPERT

ASISTENT

219

EXPERT

SUPERIOR     1

1 * /1

____L___jiu.


8.1.2 SERVICIUL PROIECTE POIM


220

SEF SERVICIU

II

-

221

EXPERT

SUPERIOR

1

s

222

EXPERT

SUPERIOR

1

S

223

EXPERT

SUPERIOR

1

s

224

EXPERT

SUPERIOR

1

s

225

EXPERT

SUPERIOR

1

s

226

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

227

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

228

EXPERT

SUPERIOR

1

s

229

EXPERT

SUPERIOR

1

s8.2 BIROUL ACCESARE FONDURI RAMBURSABILE


230

SEF BIROU                           —-—*

II

f,'PSCLOX

s

UÎ.'->: -

„ *

X

7

-A

X'

17

U-


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

231

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

232

EXPERT

SUPERIOR

I

s

233

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

234

EXPERT

SUPERIOR

I

s

235

EXPERT

SUPERIOR

I

s


8.3 BIROUL DERULARE Șl RAPORTARE FONDURI RAMBURSABILE


236

SEF BIROU

II

s

237

EXPERT

SUPERIOR

I

s

238

EXPERT

SUPERIOR

I

s

239

EXPERT

SUPERIOR

I

s

240

EXPERT

SUPERIOR

I

241

EXPERT

[“ ASISTENT    ~

T'


8.4. SERVICiUL uiP FAZA 2 GLiNA242

SEF SERVICIU

II

243

EXPERT

SUPERIOR

I

s

244

EXPERT

SUPERIOR

I

s

245

EXPERT

SUPERIOR

I

S

246

EXPERT

SUPERIOR

I

S

247

EXPERT

SUPERIOR

I

s

248

EXPERT

SUPERIOR

I

S

249

EXPERT

SUPERIOR

I

s

250

EXPERT

SUPERIOR

I

s

251

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

252

EXPERT

SUPERIOR

I

s

253

EXPERT

SUPERIOR

I

S

254

EXPERT

SUPERIOR

I

S

255

EXPERT

SUPERIOR

I

s


9 DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA


256 ARHITECT SEF (DIRECTOR GENERAL)


9.1 DIRECȚIA URBANISMI 257

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


9.1.1 SERVICIUL DE URBANISM
258

SEF SERVICIU

II

s

259

EXPERT

SUPERIOR

I

s

260

EXPERT

SUPERIOR

l

s

261

EXPERT

SUPERIOR

I

s

262

REFERENT

SUPERIOR

III

M

263

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

264

EXPERT

ASISTENT

s

265

EXPERT                       {

SUPERIOR

s

266

EXPERT                 ~

ASISTENT

1

s


NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

267

EXPERT

SUPERIOR

I

S

268

EXPERT

ASISTENT

I

s

269

EXPERT

SUPERIOR

I

s

270

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

271

EXPERT

SUPERIOR

1

'a.,


9.1.2 SERVICIUL DE AUTORIZARE
272

SEF SERVICIU

II

V

l’Mâ

273

EXPERT

SUPERIOR

1

274

EXPERT

SUPERIOR

1

275

EXPERT

SUPERIOR

I

s

276

EXPERT

SUPERiOR

)

s

277

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

278

REFERENT

SUPERIOR

III

M

279

EXPERT

SUPERIOR

1

S

280

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

281

EXPERT

SUPERIOR

l

s

282

EXPERT

SUPERIOR

!

S

283

EXPERT

SUPERIOR

1

s

284

EXPERT

SUPERIOR

1

s

285

EXPERT

SUPERIOR

1

s

286

EXPERT

SUPERIOR

1

s

287

EXPERT

SUPERIOR

1

s

288

EXPERT

SUPERIOR

1

s

289

EXPERT

SUPERIOR

)

s

290

EXPERT

SUPERIOR

i

s

291

EXPERT

ASISTENT

i

s

292

EXPERT

SUPERIOR

l

s

293

EXPERT

SUPERIOR

1

s

294

REFERENT

SUPERIOR

III

M

295

EXPERT

SUPERIOR

1

s

296

EXPERT

SUPERiOR

s

297

EXPERT

SUPERIOR

pM A

S

298

EXPERT

PRINCIPAL/^

/'-As


9.2 SERVICIUL PROIECTE URBANE


299

SEF SERVICIU

---»—V

SZ s

300

EXPERT

SUPERIOR

s

301

EXPERT

SUPERIOR

I

s

302

EXPERT

ASISTENT

I

s

303

EXPERT

SUPERIOR

I

s

304

EXPERT

SUPERIOR

1

s

305

EXPERT

SUPERIOR

1

S

306

EXPERT

SUPERIOR

1

S

307

EXPERT

SUPERIOR

1

s

308

REFERENT

SUPERIOR    •

III

M

309

REFERENT

SUPERIOf^'

'111

M

310

REFERENT

......................... ....... .*■......................

SUPERIOR

III

M

311

EXPERT

SUPERIOR'p’.;

-‘•■■■A

S
NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRA0/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUD'I

312

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

313

REFERENT

IA

M

314

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

315

REFERENT

SUPERIOR

IU

M


9.3 SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ


316

SEF SERVICIU

II

s

317

EXPERT

SUPERIOR

I

S

318

EXPERT

SUPERIOR

I

s

319

EXPERT

SUPERIOR

I

S

320

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

321

EXPERT

SUPERIOR

1

s

322

EXPERT

SUPERIOR

1

s

323

EXPERT

SUPFR1OR

1


10 DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE Șl RELAȚIA CU CG324

DIRECTOR GENERAL

II


10.1 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ


325

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


10.1.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE


326

SEF SERVICIU

II

S

327

EXPERT

SUPERIOR

1

s

328

EXPERT

SUPERIOR

1

s

329

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

II

SSD

330

REFERENT

SUPERIOR

III

M

331

REFERENT

DEBUTANT

III

M

332

EXPERT

SUPERIOR

1

S

333

EXPERT

SUPERIOR

1

S


10.1.2 SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE334

SEF SERV CIU

II

S

335

REFERENT

SUPERIOR

III

M

336

REFERENT

SUPERIOR

III

M

337

REFERENT

ASISTENT

III

M

338

EXPERT

ASISTENT

1

S

339

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

II

SSD

340

REFERENT

SUPERIOR

III

M

341

EXPERT

SUPERIOR

1

S

342

EXPERT

SUPERIOR

1

S10.1.3 BIROUL DE REDACTARE MONITOR OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


343

SEF BIROU

II

s

34^

EXPERT

SUPERIOR    ’

s

345

EXPERT                        ț

SUPERIQR7

i

s

346

REFERENT

SUPERIOR ’"F’’

M


NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

347

REFERENT

SUPERIOR

(II

M

348

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

10.1.4 BIROUL ASISTENȚĂ COMISII SIGURANȚĂ PUBLICĂ Șl PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL

349

SEF BIROU

II

S

350

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

351

EXPERT

DEBUTANT

I

s

10.1.4.1 COMPARTIMENTUL PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL

352

EXPERT

DEBUTANT

I

S

353

REFERENT

ASISTENT

III

M

354

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

10.2 DIRECȚIA ASISTENȚA TEHNICA Șl JURIDICA
355

DIRECTOR EXECUTIV

II

â


10.2.1 SERVICIUL TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ356

SEF SERVICIU

II

357

EXPERT

ASISTENT

1

s

358

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

359

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

s

360

EXPERT

SUPERIOR

1

s

361

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

362

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

363

EXPERT

PRINCIPAL

1

s


10.2.1.1 BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 544/2001
364

SEF BIROU

II

S

365

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

366

REFERENT

SUPERIOR

III

M

367

EXPERT

ASISTENT

1

s

36B

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

,'\369

EXPERT

SUPERIOR

1

s


i,< ££ -1p.2]2 SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ Șl TEHNICĂ LEGISLATIVĂ

I ‘ y*: '•’* î î / li


7^70

SEF SERVICIU

II

S

' 371

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

372

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

373

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

374

EXPERT

DEBUTANT

I

S

375

INSPECTOR DE SPECIALITATE

(

s

376

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

s

377

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s


1p.2.3 SERVICIUL ASISTARE COMISIINR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

379

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S

380

EXPERT

SUPERIOR

1

S

381

EXPERT

SUPERIOR

1

s

382

EXPERT

SUPERIOR

1

s

383

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

384

EXPERT

SUPERIOR

1

s

385

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S


10.2.4 SERVICIUL EVIDENȚĂ HOTĂRÂRI C.GMB.


386

SEP SERVICIU

II

S

387

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

I

S

388

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

I

S

389

EXPERT

ASISTENT

I

S

390

REFERENT

ASISTENT

III

M

391

EXPERT

ASISTENT

I

S

392

EXPERT

SUPERIOR

I

S

393

EXPERT

SUPERIOR

I

s


10.3 DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ394

DIRECTOR EXECUTIV

II


10.3.1 SERVICIUL RELAȚII CU CETĂȚENI!395

SEF SERVICIU

396

EXPERT

SUPERIOR

I

s

397

EXPERT

SUPERIOR

I

s

398

EXPERT

SUPERIOR

l

s

399

EXPERT

SUPERIOR

1

s

400

EXPERT

SUPERIOR

1

s

401

EXPERT

SUPERIOR

I

S

402

EXPERT

SUPERIOR

1

s

403

EXPERT

SUPERIOR

1

s

404

EXPERT

SUPERIOR

1

s

405

EXPERT

DEBUTANT

1

s

406

EXPERT

SUPERIOR

1

s

407

EXPERT

SUPERIOR

1

s_

408

EXPERT

SUPERIOR

1

s

k 409

EXPERT

SUPERIOR

1

s

H 410

EXPERT

SUPERIOR

I

s

I

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1 412

EXPERT

SUPERIOR

1

S

413

EXPERT

SUPERIOR

1

s

414

EXPERT

SUPERIOR

1

S

415

EXPERT

SUPERIOR

1

s

416

EXPERT

SUPERIOR

1

s

417

EXPERT

SUPERIOR

1

s

418

EXPERT

ASISTENT

1

S

419

EXPERT

ASISTENȚA .

s

420

EXPERT                           ,

SUPERIOR"

'1

s

421

EXPERT

ASISTENT

s
NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

422

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

423

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

424

EXPERT

ASISTENT

1

S

425

EXPERT

ASISTENT

1

S

426

EXPERT

ASISTENT

1

S


10.3.2 SERVICIUL DISPECERAT COMUNICARE, AUDIENȚE


427

SEF SERVICIU

II

S

428

EXPERT

SUPERIOR

1

S

429

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

430

EXPERT

SUPERIOR

1

S

431

EXPERT

SUPERIOR

1

S

432

EXPERT

SUPERIOR

I

s

433

EXPERT

ASISTENT

1

s

434

EXPERT

SUPERIOR

1

s

435

EXPERT

SUPERIOR

1

s

436

EXPERT

SUPERIOR

1

s

437

EXPERT

SUPERIOR

1

s

438

EXPERT

SUPERIOR

1

s

439

EXPERT

SUPERIOR

1

s

440

EXPERT

SUPERIOR

1

s

441

EXPERT

ASISTENT

1

s

442

EXPERT

SUPERIOR

1

s

443

EXPERT

SUPERIOR

1

s

444

EXPERT

SUPERIOR

1

S

445

EXPERT

SUPERIOR

1

s

446

EXPERT

SUPERIOR

I

s

447

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s


11 DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE
448 (DIRECTOR GENERAL

|{

feri

11.1 DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

1

—J r


449

DIRECTOR EXECUTIV

ll““

5

\\ -.'-.ev                   J    ’V

.SERVICIUL MANAGEMENT DEȘEURI, SALUBRITATE

| 450

SEF SERVICIU

II

S

451

EXPERT

SUPERIOR

I

S

452

EXPERT

SUPERIOR

I

s

453

EXPERT

SUPERIOR

I

S

454

EXPERT

SUPERIOR

I

s

455

EXPERT

SUPERIOR

I

s

456

EXPERT

SUPERIOR

I

s

457

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

II

SSD

458

EXPERT

SUPERIOR

J

S

459

EXPERT                        /

(2c=s^

SUPERIOR

’î

S


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

11.1.2 SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC

460

SEF SERVICIU

II

S

461

EXPERT

SUPERIOR

1

S

462

EXPERT

SUPERIOR

i

s

453

EXPERT

SUPERIOR

1

S

464

EXPERT

SUPERIOR

1

S

465

EXPERT

SUPERIOR

1

s

466

EXPERT

SUPERIOR

1

S

467

REFERENT

SUPERIOR

III

M

468

EXPERT

SUPERIOR

1

S

469

EXPERT

SUPERIOR

1

s

470

EXPERT

SUPERIOR

1

s

11.1.3 SERVICIUL DEZINSECȚIE, DERATIZARE, DEZINFECȚIE


471

SEF SERVICIU

II

S

472

EXPERT

SUPERIOR

I

s

473

EXPERT

SUPERIOR

I

s

474

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

475

EXPERT

SUPERIOR

I

s

476

EXPERT

ASISTENT

I

s

477

EXPERT

ASISTENT

I

s

478

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s


11.2 DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE


479 DIRECTOR EXECUTIV


11.2.1 SERVICIUL TERMOENERGETIC
480

SEF SERVICIU

- —

H

481

EXPERT

ASISTENT

1 A

482

EXPERT

SUPERIOR

!

483

EXPERT

SUPERIOR

1

S

484

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

485

EXPERT

SUPERIOR

i

s


A

-<!1.2d.1 COMPARTIMENTUL ENERGETIC


j^6

EXPERT

SUPERIOR

1

S

$87

EXPERT

SUPERIOR

1

s


ERVICIUL MANAGEMENT AVARII - DISPECERAT


488

SEF SERVICIU

II

S

489

EXPERT

SUPERIOR

I

s

490

EXPERT

SUPERIOR

I

s

491

EXPERT

SUPERIOR

S

492

EXPERT

SUPERIOR

,                                            I .

s

493

EXPERT

SUPERIOR //

I

s

494

EXPERT                                       J

SUPERIOR

. I

sNR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

495

EXPERT

SUPERIOR

1

S

496

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

497

REFERENT

SUPERIOR

III

M


11.2.3 SERVICIUL AUTORIZARE COORDONARE LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ


498

SEF SERVICIU

II

S

499

EXPERT

SUPERIOR

I

S

500

EXPERT

SUPERIOR

I

s

501

EXPERT

SUPERIOR

I

s

502

EXPERT

SUPERIOR

I

S

503

EXPERT

SUPERIOR

I

S

504

EXPERT

SUPERIOR

I

s

505

EXPERT

SUPERIOR

I

S

506

EXPERT

SUPERIOR

I

s

507

EXPERT

SUPERIOR

I

s

508

EXPERT

SUPERIOR

I

s


11.2.4 SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII INTEGRATE Șl RECEPȚII LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ509

SEF SERVICIU

II

s

510

EXPERT

SUPERIOR

I

S

511

EXPERT

SUPERIOR

I

s

512

EXPERT

SUPERIOR

I

s

513

EXPERT

SUPERIOR

I

s

514

EXPERT

ASISTENT

I

s

515

EXPERT

SUPERIOR

I

s

516

EXPERT

SUPERIOR

I

s

517

EXPERT

SUPERIOR

I

s

518

EXPERT

SUPERIOR

I

s

519

EXPERT

SUPERIOR

I

s

520

EXPERT

SUPERIOR

I

s

521

EXPERT

SUPERIOR

.


522

SEF SERVICIU

li

523

EXPERT

SUPERIOR

1

524

EXPERT

SUPERIOR

I

S

525

EXPERT

SUPERIOR

I

s

526

EXPERT

SUPERIOR

I

s

527

EXPERT

SUPERIOR

I

s

528

EXPERT

SUPERIOR

I

s

529

EXPERT

SUPERIOR

I

S


12 DIRECȚIA GENERALA ACHIZIȚII PUBLICE


530

DIRECTOR GENERAL             *

II / V .

s


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII


12.1 DIRECȚIA PLANIFICARE ACHIZIȚII


531

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

532

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

533

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

S

534

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

535

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

S

536

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

1

s

537

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

1

s

538

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

S

539

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

540

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

541

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

542

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

S

543

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

544

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

1

s

545

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

546

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s


12.2 DIRECȚIA PROCEDURI


547

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


12.2.1 SERVICIUL INIȚIERE PROCEDURI548

SEF SERVICIU

II

S

549

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

I

s

550

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE               ___

SUPERIOR

I

s

551

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

I

S

552

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

I

s

553

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

I

s

554

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

I

s

555

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

I

s

556

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

_


12.2.2 SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII557

SEF SERVICIU

r           ii

’.......M

558

CONSILIER ACHIZIȚII PU8LICE

SUPERIOR

\ 559

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

~~    ' s

țj 560

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

S

// 561

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

'! 562

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

1

S

563

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

1

s

564

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s


12.3 SERVICIUL MONITORIZARE DERULARE CONTRACTE


565

SEF SERVICIU

li

s

566

REFERENT                     f'

—   IA

-

M

567

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE                 \

SUPERIOR/

S

568

REFERENT     --

DEBUTANT- '

?1!

M
NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVELSTUDII

569

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

S

570

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

1

S

571

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

DEBUTANT

1

s

572

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s


13 DIRECȚIA GENERALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ, STATISTICI Șl STRATEGII


573

DIRECTOR GENERAL

II

S


13.1 SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ


574

SEF SERVICIU

II

S

575

EXPERT

SUPERIOR

I

s

576

EXPERT

SUPERIOR

I

s

577

EXPERT

DEBUTANT

I

s

578

EXPERT

DEBUTANT

!

s

579

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

580

EXPERT

DEBUTANT

I

s

581

EXPERT

ASISTENT

I

s


13.2 DIRECȚIA ÎNZESTRARE MATERIALĂ Șl SITUAȚII DE URGENȚĂ582

DIRECTOR

II

:.....'■

•• 'Z.\\


13.2.1 SERVICIUL ORGANIZARE - MOBILIZARE Șl PLANURI OPERATIVE583

SEF SERVICIU

II

584

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

585

REFERENT

IA

M

586

REFERENT

IA

M

587

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

588

CURIER

1

M;G

589

MAGAZINER

M;G

590

PAZNIC

1

M;G

591

PORTAR

1

M;G

592

PAZNIC

1

M;G

593

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

—S

594

PAZNIC

1

M;G

595

PAZNIC

1

M;G

596

PAZNIC

I

M;G

597

PAZNIC

1

M;G

598

PORTAR

1

M;G

599

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

600

PORTAR

1

M;G

601

PAZNIC

1

M.G


13.2.2. SERVICIUL SUPORT LOGISTIC Șl VOLUNTARIAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


602

SEF SERVICIU

II

z

s

603

INSPECTOR DE SPECIALITATE           V--*--

IA

-n

•••*> XV .e».

S

604

INSPECTOR DE SPECIALITATE"^^       |

IA

S          jNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

605

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

606

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

607

MAGAZINER

MG

608

MUNCITOR

necalificat

MG

609

MUNCITOR

1

MG

610

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

S


13.3 DIRECȚIA STATISTICI Șl STRATEGII


611

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


13.3.1. SERVICIUL STATISTICĂ


612

SEF SERVICIU

II

s

613

EXPERT

SUPERIOR

I

s

614

REFERENT

SUPERIOR

III

M

615

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

616

EXPERT

SUPERIOR

I

S

617

REFERENT

SUPERIOR

III

M

618

EXPERT

ASISTENT

I

S

619

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

620

EXPERT

SUPERIOR

1

.SERVICIUL STRATEGIE

621

SEF SERVICIU

n

622

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

....

623

EXPERT

SUPERIOR

i

’s

624

EXPERT

SUPERIOR

i

s

625

EXPERT

SUPERIOR

i

S

626

EXPERT

DEBUTANT

i

s

627

EXPERT

SUPERIOR

i

S

628

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S


13.3.3. BIROUL POLITICI Șl STRATEGII PENTRU DIASPORA
629

SEF BIROU

II

S

630

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

\ 631

EXPERT

SUPERIOR

I

S

\\ 632

EXPERT

SUPERIOR

I

S

633 -J

REFERENT

SUPERIOR

III

M

j 634

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S


4. SERVICIUL ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA635

SEF SERVICIU

II

s

636

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

637

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

638

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

639

INSPECTOR DE SPECIALITATE

^-=IA

s

640

MUNCITOR CALIFICAT

• >; :

'if ■

M;G


NR. CRT.

FUNCȚIA

GRADfTREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

641

MUNCITOR CALIFICAT

1

M;G

642

MUNCITOR CALIFICAT

1

MG

643

MUNCITOR CALIFICAT

1

M.G


14 DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ


644

DIRECTOR GENERAL

II

S


14.1 DIRECȚIA INFORMATICĂ


645

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


14.1.1 SERVICIUL PLANIFICARE, STRATEGIE, PROIECTE


646

SEF SERVICIU

II

s

647

EXPERT

DEBUTANT

1

s

648

EXPERT

SUPERIOR

1

S

649

EXPERT

SUPERIOR

1

s

650

EXPERT

SUPERIOR

1

S

651

REFERENT

PRINCIPAL

III

M

652

EXPERT

SUPERIOR

1

S

653

EXPERT

SUPERIOR

1

s

654

EXPERT

SUPERIOR

1

s

655

EXPERT

SUPERIOR

1

s

656

EXPERT

SUPERIOR

1

s

657

EXPERT

SUPERIOR

1

S

658

EXPERT

SUPERIOR

1

s

659

EXPERT

SUPERIOR

1

660

EXPERT

SUPERIOR

1 z14.1.2 SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ661

SEF SERVICIU

II

\.

\

662

EXPERT

SUPERIOR

I

s

663

EXPERT

ASISTENT

l

s

664-

EXPERT

SUPERIOR

I

s

665

EXPERT

SUPERIOR

I

s

666

EXPERT

SUPERIOR

I

s

\ 667

EXPERT

SUPERIOR

l

s

668

EXPERT

SUPERIOR

I

s

// 669

EXPERT

SUPERIOR

I

s

' 670

EXPERT

SUPERIOR

I

s

671

EXPERT

SUPERIOR

I

s

672

EXPERT

ASISTENT

I

s

673

EXPERT

SUPERIOR

I

s

674

EXPERT

SUPERIOR

I

s

675

EXPERT

superior.'--;-

I

s

676

EXPERT

SUPERIOR

' I

s

677

EXPERT

SUPERIOR

I

s

678

EXPERT                              \

superior

|f

sNR. ORT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

 • 14.2 DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

  679

  DIRECTOR

  li

  S

14.2.1 SERVICIUL TEHNIC0-ADM1N1STRATIV

680

SEF SERVICIU

II

S

681

INSPECTOR DE SPECIALITATE

t

S

682

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

683

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

684

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

685

REFERENT

IA

M

686

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

687

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

688

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

689

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

690

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

691

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

692

REFERENT

IA

M

14.2.1.1.COMPARTIMENTUL MUNCITORI


693

REFERENT

IA

M

694

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

695

MUNCITOR

I

M.G

696

MUNCITOR

)

M;G

697

MUNCITOR

I

M;G

698

ȘOFER

I

M,G

699

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

700

MUNCITOR

II

MG

701

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

702

MUNCITOR

II

MG

703

MUNCITOR

I

MG

704

MUNCITOR

I

M;G

705

ȘOFER

Ii] 705

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

1 707

REFERENT

IA

708

ȘOFER

I

....... M;G

709

MUNCITOR

1

M.G

710

MUNCITOR

1

M.G

711

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

712

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

713

BUFETIER ---------- ----———--------J,--=;

Ui. •

M;GNR,

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII


14.2.2 SERVICIUL PARC AUTO Ș! POȘTĂ


714

SEF SERVICIU

II

S

715

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

716

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

717

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

718

INSPECTOR DE SPECIALITATE

•I

s

719

REFERENT

IA

M

720

REFERENT

DEBUTANT

M

721

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

722

REFERENT

IA

M

723

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

724

CURIER

MG

725

CURIER

MG


14.2.2.1 COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI AUTO726

ȘOFER

I

M;G

727

ȘOFER

I

M.G

728

ȘOFER

1

M;G

729

ȘOFER

1

M;G

730

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

731

ȘOFER

1

M;G

732

ȘOFER

1

M;G

733

REFERENT

IA

M

734

ȘOFER

1

M;G

735

ȘOFER

1

M;G

736

ȘOFER

1

M;G

737

ȘOFER

1

M;G

738

ȘOFER

1

M;G

739

ȘOFER

1

M;G

740

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

741

ȘOFER

1

742

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1


14.2.2.2 COMPARTIMENTUL POMPIERI


743

POMPIER

\ 744

POMPIER

M;G

^745

POMPIER

M;G

j)746

POMPIER

M;G

'#747

POMPIER

M;G

' 748

POMPIER

M;G

749

ȘOFER

I

M;G

750

POMPIER

M;G

751

POMPIER

M;G

752

POMPIER

M;G

753

POMPIER                               *•    ....

? X

M,G

754

POMPIER

r'i '■

M;G

755

POMPIER           ---

-v

i'-i -Țr ’?•

.           ..              • ■ i

M;G


NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDM

756

POMPIER

M;G

757

POMPIER

M;G

758

POMPIER

M;G

759

POMPIER

M;G

760

POMPIER

M;G

761

POMPIER

M.G

762

POMPIER

M.G

14.2.3 SERVICIUL ADMINISTRARE SEDII

763

SEF SERVICIU

II

S

764

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

765

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

766

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

767

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

768

MUNCITOR

1

M;G

769

REFERENT

DEBUTANT

M

770

ȘOFER

1

M;G

15 DIRECȚIA PATRIMONIU


771

DIRECTOR EXECUTIV

II

'S- ■'772

SEF SERVICIU

II

773

EXPERT

SUPERIOR

I

774

EXPERT

SUPERIOR

1

S

775

EXPERT

SUPERIOR

)

s

776

EXPERT

SUPERIOR

1

s

777

EXPERT

SUPERIOR

1

s

778

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

779

EXPERT

SUPERIOR

1

S

780

EXPERT

SUPERIOR

1

s

781

REFERENT

SUPERIOR

III

M

782

EXPERT

SUPERIOR

1

S

783

EXPERT

SUPERIOR

1

s

784

EXPERT

SUPERIOR

1

s

\ 785

EXPERT

SUPERIOR

1

S

rV86

EXPERT

SUPERIOR

1

s

fr87

EXPERT

SUPERIOR

1

S

//88

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

^7789

EXPERT

SUPERIOR

1

s

' 790

EXPERT

SUPERIOR

I

s

791

EXPERT

SUPERIOR

I

S


5.2 SERVICIUL CADASTRU


792

SEF SERVICIU

------------c---------------

II

S

793

EXPERT

SUPERIOR

I

s
NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

794

EXPERT

SUPERIOR

I

S

795

EXPERT

SUPERIOR

1

S

796

EXPERT

SUPERIOR

1

S

797

EXPERT

SUPERIOR

1

S

798

EXPERT

SUPERIOR

1

S

799

REFERENT

SUPERIOR

III

M

800

EXPERT

SUPERIOR

1

S

801

EXPERT

SUPERIOR

1

s

802

REFERENT

SUPERIOR

III

M

803

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

804

EXPERT

SUPERIOR

1

S

805

EXPERT

SUPERIOR

1

s

806

EXPERT

SUPERIOR

1

s

807

EXPERT

SUPERIOR

1

s

808

REFERENT

SUPERIOR

III

M

809

EXPERT

SUPERIOR

1

S

810

EXPERT

SUPERIOR

1

s

811

EXPERT

SUPERIOR

1

s

812

EXPERT

SUPERIOR

1

s

813

EXPERT

SUPERIOR

1

s

814

EXPERT

SUPERIOR

1

s

815

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

816

EXPERT

PRINCIPAL

1

s


15.3 SERVICIUL CONCESIONĂRI


817

SEF SERVICIU

II

----

s

818

EXPERT

SUPERIOR

I

s

819

EXPERT

SUPERIOR

I

s

820

EXPERT

SUPERIOR

I

s

821

EXPERT

SUPERIOR

1

s

822

EXPERT

SUPERIOR

1

s

823

EXPERT

DEBUTANT

1

s

824

EXPERT

SUPERIOR

S

825

REFERENT

SUPERIOR

„jîW

22^


15.4 BIROUL EXPROPRIERI
-     111   **‘J                    \\ -j 'Lx'

<<W/

826

SEF BIROU

ii

i ■

827

EXPERT

SUPERIOR

1

s

828

EXPERT

SUPERIOR

1

s

829

EXPERT

SUPERIOR

1

s

830

EXPERT

SUPERIOR

1

s

831

EXPERT

SUPERIOR

1

s


DIRECȚIA DE MEDIU


832

DIRECTOR EXECUTIV                   |

II

S

833

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

îl

■ L

SNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII


16.1 SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI


834

SEF SERVICIU

II

S

835

EXPERT

DEBUTANT

I

s

836

EXPERT

SUPERIOR

I

S

837

EXPERT

SUPERIOR

I

s

838

EXPERT

SUPERIOR

I

s

839

EXPERT

SUPERIOR

I

s

840

EXPERT

SUPERIOR

I

s

841

EXPERT

SUPERIOR

I

s

842

EXPERT

SUPERIOR

I

s

843

EXPERT

ASISTENT

I

s

844

EXPERT

SUPERIOR

I

s


16.2 SERVICIUL AVIZE Șl ACORDURI845

SEF SERVICIU

11

S

846

EXPERT

SUPERIOR

1

S

847

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

848

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

II

SSD

849

EXPERT

SUPERIOR

1

S

850

EXPERT

SUPERIOR

1

S

851

EXPERT

SUPERIOR

1

S

852

EXPERT

SUPERIOR

1

s

853

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

854

EXPERT

SUPERIOR

1

s

855

EXPERT

ASISTENT

1

s

856

EXPERT

ASISTENT

1

s

857

EXPERT

SUPERIOR

1

s

858

EXPERT

SUPERIOR

1

s

859

EXPERT

SUPERIOR

1

s

860

EXPERT

PRINCIPAL

1

;— j16.3 SERVICIUL MONITORIZARE SPAȚII VERZI


861

SEF SERVICIU

J!

-—

862

EXPERT

SUPERIOR

I

863

EXPERT

SUPERIOR

I

864

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

865

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

866

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

A 867

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

|| 868

EXPERT

SUPERIOR

1

s


869

SEF SERVICIU

II

S

870

EXPERT

SUPERIOR

1

S

871

EXPERT

SUPERIOR .^5=

1

s

872

EXPERT                       ț

ASISTENT

1

s

873

EXPERT                       ---*"

PRINCIPAL A

1

s

874

REFERENT                        \

SUPERIOR '

'/III

M


NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

875

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

876

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S


17 DIRECȚIA JURIDIC


877

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

878

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

s

879

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

s


17.1 SERVICIUL EVIDENTĂ ANALIZĂ, SOLUȚIONARE Șl GESTIUNE NOTIFICĂRI LEGEA NR. 10/2001
880

SEF SERVICIU

II

s

881

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

I

s

882

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

I

S

883

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

884

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

I

s

885

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

I

s

886

EXPERT

SUPERIOR

I

s

887

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

888

REFERENT

SUPERIOR

III

M

889

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

890

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

891

EXPERT

SUPERIOR

I

S

892

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

893

REFERENT

SUPERIOR

III

M

894

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

895

EXPERT

SUPERIOR

1

S

896

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

s

897

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

898

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

899

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

s

900

REFERENT

PRINCIPAL

1)1

M

901

EXPERT

SUPERIOR

1

s

902

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S

903

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

S

904

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

I

s

905

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

906

EXPERT

ASISTENT

1

s

907

EXPERT

SUPERIOR

1

S

\9O8

EXPERT

SUPERIOR


UL ANALIZĂ Șl SOLUȚIONARE PETIȚII LEGILE PROPRIETĂȚII


909

SEF B ROU

II

910

REFERENT

SUPERIOR

IU

M

911

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

912

REFERENT

SUPERIOR

III

M

913

REFERENT

SUPERIOR

III

M

914

REFERENT

ASISTENT’

III

MNR. CRT.

FUNCȚIA

GRADfTREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII


17.3 SERVICIUL INSTANȚE CIVILE Șl CONTENCIOS ADMINISTRATIV


915

SEF SERVICIU

II

S

916

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

1

s

917

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

918

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

919

REFERENT

DEBUTANT

III

M

920

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

921

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

1

s

922

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

923

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

924

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

925

EXPERT

SUPERIOR

1

S

926

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

s

927

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

1

s

928

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

929

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S

930

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

931

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

s

932

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

933

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

934

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

935

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S

936

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

937

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

938

EXPERT

ASISTENT

1

s

939

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

940

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

1

s


17.4 BIROUL CAUZE COMERCIALE941

SEF BIROU

II

S

942

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

943

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

944

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

I

s

945

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

I

946

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

I ■r^47

SEF BIROU

II

............-A f.r.-. J.....

x<- •,;

r-xxgy—

1

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

i

$9

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

i

s

r/50

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

i

s

J/951

EXPERT

SUPERIOR

i

s

952

EXPERT

SUPERIOR

i

s


17.6 SERVICIUL LEGISLAȚIE


953

SEF SERVICIU

11

s

954

CONSILIER JURIDIC                   ‘

SUPERIOR

j '

s

955

CONSILIER JURIDIC

——Superior.

'■ -"L;. Jfș;

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRADZTREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

956

EXPERT

SUPERIOR

I

S

957

EXPERT

DEBUTANT

I

s

958

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

959

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

I

5

960

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S

961

EXPERT

SUPERIOR

1

S

962

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S


18 DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


963

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


1 B.1 SERVICIUL SALARIZARE Șl ORGANIZARE


964

SEP SERVICIU

II

S

955

EXPERT

SUPERIOR

I

s

966

EXPERT

SUPERIOR

I

S

967

EXPERT

SUPERIOR

I

s

968

EXPERT

SUPERIOR

I

s

969

EXPERT

SUPERIOR

I

s

970

EXPERT

SUPERIOR

I

s

971

EXPERT

ASISTENT

I

s

972

EXPERT

SUPERIOR

I

s


18.2 SERVICIUL EVIDENȚĂ PERSONAL


973

ȘEF SERVICIU

II

S

974

EXPERT

SUPERIOR

1

s

975

EXPERT

SUPERIOR

I

s

976

EXPERT

SUPERIOR

1

s

977

EXPERT

SUPERIOR

1

s

978

EXPERT

SUPERIOR

1

S

979

EXPERT

SUPERIOR

1

S

980

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

991

REFERENT

IA


18.3 SERVICIUL ORGANIZARE INSTITUȚII PUBLICE
982

SEF SERVICIU

II

983

INSPECTOR DE SPECIALITATE

(A

|| 984

EXPERT

SUPERIOR

1

S

/ 985

EXPERT

SUPERIOR

I

S

986

EXPERT

SUPERIOR

1

S

987

EXPERT

SUPERIOR

1

s

988

EXPERT

SUPERIOR

1

S

989

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S


19 DIRECȚIA AUDITUL Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII


990

DIRECTOR EXECUTIV

H

S

991

AUDITOR                                 ---

— SUPERIOR ’/;

I '

s


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

992

AUDITOR

SUPERIOR

I

S

993

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

994

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

995

AUDITOR

PRINCIPAL

1

s

996

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

997

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

998

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

999

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1000

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1001

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1002

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1003

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1004

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1005

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1006

AUDITOR

SUPERIOR

1 z

gsSȘhx

1007

AUDITOR

SUPERIOR

1

1008

AUDITOR

SUPERIOR

1 ------ kr.l

ASiSTw'rS-20 DIRECȚIA DE INTEGRITATE


1009

DIRECTOR EXECUTIV

11

__

s

1010

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1011

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1012

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1013

EXPERT

ASISTENT

I

s

1014

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1015

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1016

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1017

EXPERT

ASISTENT

1

s

1018

EXPERT

ASISTENT

1

s

1019

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1020

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1021

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1022

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1023

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1024

EXPERT

SUPERIOR

I

sDIRECTOR EXECUTIV

s


SERVICIUL SISTEMATIZARE TRAFIC


'/l026

SEF SERVICIU

II

S

' 1027

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1028

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1029

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1030

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1031

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1032

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1033

EXPERT

ASISTENT

"’L iTi;1

s


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

1034

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

 • 21.2 SERVICIUL AUTORIZĂRI AUTO

  1035

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1035

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1037

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1038

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1039

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1040

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1041

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1042

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1043

  EXPERT

  DEBUTANT

  I

  s

  1044

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  1045

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  1046

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  1047

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

 • 21.3 SERVICIUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN

  1048

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1049

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1050

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  S

  1051

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1052

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  1053

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S

  1054

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  1055

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

 • 21.4 BIROUL REGLEMENTARE PARCĂRI


  1056

  SEF BIROU

  II

  S

  1057

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  1058

  REFERENT

  ASISTENT

  III

  M

  1059

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  1060

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  1061

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  1 s


22 DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN


1062

DIRECTOR EXECUTIV

«


ERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE

j 1063

SEF SERVICIU

I!

- 1064

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1065

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1066

AUDITOR

ASISTENT

1

s

1067

AUDITOR

SUPERIOR

1

S

1068

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1069

AUDITOR

ASISTENT

J .

s

1070

REFERENT                   k          ......

SUPERIOR

III

M

1071

AUOITOR

SUPERIOR .

J ;

s


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

22.2 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE

1072

SEF SERVICIU

II

S

1073

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1074

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1075

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1076

AUDITOR

SUPERIOR

1

S

1077

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1078

AUDITOR

SUPERIOR

1

S

1079

AUDITOR

SUPERIOR

1

S

1080

AUDITOR

SUPERIOR

1

S

22.3 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN, URMĂRIRE RECOMANDĂRI


1081

SEF SERVICIU

II

S

1082

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1083

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1084

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1085

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1086

AUDITOR

SUPERIOR

1

s

1087

AUDITOR

PRINCIPAL

1

s

1088

EXPERT

ASISTENT

1

s

1089

AUDITOR

SUPERIOR

1

s


23. DIRECȚIA GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

1090

DIRECTOR EXECUTIV

II

s

1091

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

s

1092

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1093

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1094

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1095

EXPERT

SUPERIOR

1

s

z

1096

EXPERT

SUPERIOR

1

s

/

1097

EXPERT

SUPERIOR

)

s

/

1098

EXPERT

SUPERIOR

I

s

zi/

1099

EXPERT

SUPERIOR

I

s

/ 7

1100

EXPERT

SUPERIOR

1

s

y^/AA-

7

i \ ';Z

1101

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1102

EXPERT

SUPERIOR

1

s

\ 1103

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

^1104

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

\ A V5 Â

ii 105

EXPERT

SUPERIOR--

I

i s

V Jx        X4

y 1106

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1 DEBUTANT

^MZ^^sCdIRECȚIA DE PRESA

Vi

'<'/ 'î- \\

—r-r---   v'\\

5,      o

1107

DIRECTOR EXECUTIV

II

s

 • 24.1 SERVICIUL ANALIZĂ, SINTEZĂ, MONITORIZARE PRESĂ


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRADZTREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

1109

EXPERT

DEBUTANT

1

S

1110

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1111

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1112

REFERENT

IA

M

1113

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1114

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

1115

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

 • 24.2 SERVICIUL COMUNICAREA CU PRESA

  1116

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1117

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  1118

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1119

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1120

  REFERENT

  DEBUTANT

  li)

  M

  1121

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  1122

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1123

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

 • 24.3 SERVICIUL COMUNICARE INTERINSTITUȚIONALA


1124

SEF SERVICIU

II

S

1125

REFERENT

IA

M

1126

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1127

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1128

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1129

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1130

REFERENT

IA

1131

REFERENT

IA


25. DIRECȚIA RELAȚIA CU ONG, SINDICATE Șl PATRONATE1132

DIRECTOR EXECUTIV

Ui—

-......• —

1133

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

1134

EXPERT

PRINCIPAL

I -

s

1135

EXPERT

SUPERIOR

l

S

1136

REFERENT

SUPERIOR

III _

M

1137

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1138

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1139

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1140

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1141

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1142

REFERENT

PRINCIPAL

III

M

1143

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1144

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

1145

EXPERT

DEBUTANT

1

s

1146

EXPERT

ASISTENT

1

s

1147

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1148

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s
NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVELSTUDII


26 DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOL


1149

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


26.1 SERVICIUL DE REPREZENTARE EXTERNĂ


1150

SEF SERVICIU

II

S

1151

EXPERT

ASISTENT

I

s

1152

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1153

EXPERT

PRINCIPAL

l

s

1154

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1155

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1156

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1157

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

1158

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1159

EXPERT

ASISTENT

I

s

1160

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

1161

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1162

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1163

EXPERT

SUPERIOR

I

s


25.2 SERVICIUL DE REPREZENTARE INTERNĂ


1164

SEF SERVICIU

1)

S

1165

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1166

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1167

REFERENT

IA

M

1168

REFERENT

1

M

1169

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1170

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1171

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S


27 DIRECȚIA CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM1172

DIRECTOR EXECUTIV

II

-


1173

SEF SERVICIU

ii

1174

EXPERT

SUPERIOR

I

S

K 1175

EXPERT

SUPERIOR

1

s

Ane

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1

77

EXPERT

SUPERIOR

1

s

J

78

EXPERT

SUPERIOR

1

s

79

EXPERT

SUPERIOR

1

S

J/1180

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1181

EXPERT

ASISTENT

1

S

1182

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1183

INSPECTOR DE SPECIALITATE

W r

<

s

J

32

r» •

X A     «Ăg

X


NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII


27.2 SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM


1184

SEP SERVICIU

II

S

1185

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1186

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1187

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1188

INSPECTOR DE SPECIALfTATE

IA

S

1189

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

1190

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1191

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1192

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1193

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1194

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1195

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1196

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1197

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1198

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1199

EXPERT

SUPERIOR

1

S

28. SERVICIUL EURO - 2020


1200

SEP SERVICIU

II

s

1201

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1202

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1203

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1204

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

1205

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1206

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1207

REFERENT

IA

M


29. SERVICIUL SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ

f .

1208

SEF SERVICIU

II

te.

1209

EXPERT

SUPERIOR

• te

1210

EXPERT

SUPERIOR

I

s"

1211

EXPERT

ASISTENT

1

s

1212

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1213

EXPERT

ASISTENT

1

s

1214

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

1215

EXPERT

SUPERIOR

1

s


\3b, fel^OUL DOCUMENTE SECRETE

,7/216

SEF BIROU

II

S

/1217

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1218

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1219

EXPERT

ASISTENT

1

s

1220

EXPERT

ASISTENT

i

S

1221

EXPERT                  l           —-

ASISTENT

1

s31.


NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

IRECȚ

A SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE

1222

DIRECTOR EXECUTIV

II

S
31.1 SERVICIUL ANALIZĂ SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE


1223

SEF SERVICIU

II

S

1224

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

II

SSD

1225

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1226

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1227

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1228

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1229

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1230

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1231

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

1232

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1233

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1234

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1235

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

S

1236

EXPERT

ASISTENT

1

S

1237

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1238

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

i      s

1239

EXPERT

SUPERIOR

1


31.2 SERVICIUL DE MONITORIZARE A SPAȚIILOR LOCATIVE Șl A SPAȚIILE)1240

SEF SERVICIU

II

■ .V \  c    ■'/ .. ■

> '  ®  :

1241

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

1242

EXPERT

SUPERIOR

1

1243

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

1244

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1245

EXPERT

ASISTENT

1

S

1246

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

1247

EXPERT

SUPERIOR

1

S


32. DIRECȚIA MONITORIZARE RECUPERARE DEBITE / CREANȚE


1248

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


,32\1 SERVICIUL MONITORIZARE Șl EVIDENȚIERE DEBITE / CREANȚE, URMĂRIRE CONTRACTE


^249

SEF SERVICIU

II

S

/1250

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1251

EXPERT

ASISTENT

1

S

1252

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1253

EXPERT

ASISTENT

1

s

1254

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1255

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

1256

EXPERT

SUPERIOR

• î

s

1257

EXPERT

SUPERIOR

.. 1

s

1258

EXPERT

SUPERIOR

l

i • - ■ ■

s


NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDI

32.2 BIROUL VERIFICARE Șl MONITORIZARE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE

1259

SEF BIROU

II

S

1260

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1261

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1262

EXPERT

ASISTENT

I

s

1263

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1264

EXPERT

ASISTENT

I

s

32.3 SERVICIUL RECUPERARE Șl EXECUTARE SILITĂ


1265

SEF SERVICIU

II

S

1266

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1267

EXPERT

ASISTENT

I

s

1268

CONSILIER JURiD C

SUPERIOR

1

S

1269

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1270

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1271

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1272

EXPERT

SUPERIOR

1

s


Notă, Posturils prevăzute în statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de norma , în funcție de necesitățile Instituției, conform legislației in vigoare.

Funcții de demnitate publică

3

Administrator public

1

Nr. total de funcții publice

1018

Nr. de funcții publice de conducere

134

Nr de funcții publice de execuție

884

Nr. total de funcții contractuale

250

Nr. de funcții contractuale de conducere

11

Nr. de funcții contractuale de execuție

239

Nr. total de funcții in instituție

1272PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr.


rx xo 1.2020


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE


CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE


Municipiului București este organizată și           ază potrivit

vigoare și în conformitate cu hotărârile Consiliului General al privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi, a statului


Art 1 Primăria prevederilor legale în Municipiului București de funcții al aparatului de specialitate și a regulamentului de organizare și funcționare.


Art. 2 Primarul General, Viceprimarii, Administratorul Public, împreună cu cabinetul Primarului General, cabinetele Viceprimarilor Generali și aparatul de specialitate  constituie o structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală cu activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului București care duc^^îS&eptinire hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile Prirmf^ujjSeneral, soluționând problemele curente ale colectivității locale. I                        ti■

__* A/ î                                                                     i'■            4- y/

Art. 3 Primarul General asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în condițiile legii.


Art. 4 Primarul General coordonează realizarea serviciilor publice de interes local ale Municipiului București prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local

Art. 5 Primarul General, Viceprimarii și Consilierii Generali îndeplinesc o funcție de autoritate publică.


Art. 6 Primarul General răspunde de buna funcționare a administrației publice a Municipiului București, în condițiile legii.


Art. 7 Primarul General, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă municipiul București în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție.


Art. 8 în relațiile dintre Consiliul General al Municipiului București, ca autoritate de


deliberativă și Primarul General, ca autoritate executivă nu există î raporturi subordonare; în relațiile dintre acestea există raporturi de colaborare.^ :_CT . iPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


Art. 9 între Prefectul Municipiului București, în calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul General al Municipiului București și Primarul General nu există raporturi de subordonare.

Art 10 Aparatul de specialitate al Primarului General este structurat pe compartimente funcționale, în condițiile legii. Aparatul de specialitate este compus din funcționari publici și personal contractual.

Art. 11 Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și Primăria Municipiului București este reglementat de prevederile legale în vigoare.

Art. 12 Personalul care efectuează activități de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire, pază, precum și alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcții nu au calitatea de funcționar public și lise aplică legislația muncii.

Art. 13(1) Funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului București au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilîtăților, precum și normele de conduită.

(2) Normele de conduită sunt obligatorii și pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 14 Dispozițiile prezentului Regulament se aplică funcționarilor publici și personalului contractual, angajați în cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 15 Primarul General îndeplinește atribuții referitoare la relația funcțională cu Consiliul General al Municipiului București.

Art. 16 în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 15, Primarul General:

 • 1. Prezintă Consiliului General al Municipiului București, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-terîtoriale în condițiile legii;

 • 2. Prezintă, la solicitarea Consiliului General al Municipiului București, alte rapoarte și informări;

 • 3. Elaborează în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării Consiliului General al Municipiului București.


JS) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


CAPITOLUL II


RELAȚII FUNCȚIONALE


Art. 18 Principale tipuri de relații funcționale și modul de s prezintă astfel:

 • (1) Relații de autoritate ierarhice

 • a) Subordonarea Viceprimarilor și Administratorului Public față de Primarul General;

 • b) Subordonarea directorilor generali, directorilor executivi, directorilor și șefilor compartimentelor independente față de Primarul General și după caz, față de Viceprimari sau față de Secretarul General al Municipiului București, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a dispozițiilor Primarului General și a structurii organizatorice;

 • c) Subordonarea directorilor generali adjuncți, directorilor executivi adjuncți, directorilor adjuncți, șefilor de servicii și șefilor de birouri față de directorii generali, directorii executivi sau directori, după caz;

 • d) Subordonarea personalului de execuție față de directorul general, directorul general adjunct, directorul executiv, directorul executiv adjunct, directorul, directorul adjunct, șeful de serviciu sau șeful de birou, după caz.

 • (2) Delegări de autoritate ierarhică și funcțională

 • a) Primarul General poate delega prin dispoziție atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, administratorului public, secretarului general al municipiului București, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective, care va exercita atribuțiile acestuia pe durata stabilită și în limitele mandatului acordat, conform prevederilor legale în vigoare;

 • b) Delegările de autoritate ierarhică și funcțională, se acordă pe bază de dispoziție de delegare de competență, emisă de către șeful ierarhic, potrivit principiului delegării de autoritate și al descentralizării nivelurilor ierarhice de adoptare a deciziilor;

 • c) Pentru perioadele în care, din diferite motive, conducătorii structurilor de specialitate direct subordonate Primarului General, nu își pot exercita prerogativele posturilor pe care le dețin, în baza aprobării prealabile a Primarului General, deleagă autoritatea unui subordonat (în cazul unei funcții de conducere de natură contractuală) sau către cel puțin doi funcționari publici (în cazul unei funcții publice de conducere), astfel încât să fie respectat principiul de management privind asigurarea permanentei conduceri;

 • d) Persoanele care ocupă funcții de conducere din cadrul direcțiilor generale,

direcții, servicii și birouri, care din diverse motive nu își pot exercita prerogativele posturilor pe care le dețin, în baza aprobării prealabile a șefului ierarhic, deleagă autontăte^<unui subordonat, astfel încât să fie respectat principiul de management priyin/^siȘurârep ...................- " 1

permanentei conduceri;

e) Delegarea de atribuții corespunzătoare unor funcții publicbj/j face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Relații de autoritate funcționale

Se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică a^Primăriei Municipiului București cu organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local și societățile comerciale înființate de Consiliul General al Municipiului București sau la care Consiliul General al Municipiului București este acțicmfeUn conformitate cu misiunea, scopul, atribuțiile specifice fiecărui compartime^^§fîsL_ competențele acordate prin dispoziția PrimarulukGeneral, în limitele prevederii/ * în funcție de specificul domeniului de activitate, după^nwrmează:           'I

' * *


fân PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

Responsabilitatea pentru gestiunea relației cu organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local și inițierea de proiecte de

hotărâri specifice domeniilor de activitate

Organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local

Structură responsabilă din Primăria Municipiului București

1.

Biblioteca Metropolitană București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

2.

Muzeul Municipiului București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

3.

Muzeul Național al Literaturii Române

Direcția Cultură, învățământ, Turism

4.

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”.

Direcția Cultură, învățământ, Turism

5.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

6.

Teatrui Odeon

Direcția Cultură, învățământ, Turism ;

7.

Teatrul „C.I.Nottara”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

8.

Teatrul Evreiesc de Stat

Direcția Cultură, învățământ, Turism

9.

Teatrul Mic

Direcția Cultură, învățământ, Turism

10.

Teatrul de Comedie

Direcția Cultură, învățământ, Turism

11.

Teatrul de Animație „Țăndărică”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

12.

Teatrul Ion Creangă

Direcția Cultură, învățământ, Turism

13.

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase"

Direcția Cultură, învățământ, Turism

14.

Teatrul „Masca”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

15.

Teatrui Tineretului „Metropolis”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

16.

Teatrui „Excelsior”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

17.

Teatrul „Stela Popescu”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

18.

Opera Comică pentru Copii

Direcția Cultură, învățământ, Turism

19.

Circul Metropolitan București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

20.

Școala de Artă București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

21.

Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

22.

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Direcția Cultură, învățământ, Turism

23.

Centrul Cultural EXPO ARTE

Direcția Cultură, învățământ, Turism

24.

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

Direcția ^f^râAînlă^rh^nt, Turism

25.

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS

Direcți^                   Turism

26.

Clubul Sportiv Municipal București /

Direcția^^il^^ț^âiy, Tijrisrm';

27.

Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „loan I.Dalles”                ---*—a——:

-Direcția                     Turism^'PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcfionare

28.

Casa de Cultură „Friedrich Schiller”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

29.

Teatrul Dramaturgilor Români

Direcția Cultură, învățământ, Turism

30.

Casa Artelor „Dinu Lipatti”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

31.

Centrul pentru Tineret al Municipiului București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

32.

Centrul pentru Seniori al Municipiului București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

33.

Centrul Cultural “LUMINA”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

34.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Direcția Generală Investiții

35.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Direcția Generală Investiții

36.

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Direcția Generală Investiții

37.

Administrația Străzilor București

Direcția Transporturi

Direcția Generală Investiții

38.

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii

! 39.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii

40.

Administrația Fondului Imobiliar

Direcția Patrimoniu

41.

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Direcția de Mediu

42.

Administrația Grădina Zoologică

ZZ Q        î NN

Direcția de Mediu

43.

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București ASPA

//    / h. Jitii - J \ >

Direcția de Mediu i                 I 1

44.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

Direcția de Mediu

45.

Centru! de Protecție a Plantelor București

Direcția de Mediu

46.

Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București

Direcția de Mediu

47.

Autoritatea Municipală de Reglementare a

Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.)

Direcția Generală Servicii Publice -

Direcția Sericii Integrate

Direcția Guvernanță Corporativă

48.

Societatea de Transport București (S.T.B.) -S.A.

Direcția Generală Servicii Publice -Direcția Servicii Integrate

Direcția Guvernanță Corporativă

49.

Societățile comerciale la care Consiliul General al Municipiului București este acționar

Direcția GuvernanțăCorporativă și direcțiile de^feșâălităț^în domeniul de activitate al societății,4ppă caz

I
(4) Relații de cooperare/colaborare c

 • a) Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei

Municipiului București și instituțiile și serviciile publice de interes local ale municipalității (sau compartimentele de specialitate ale acestora);                             L

 • b) Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a PriPnăriei Municipiului București și compartimente similar^diru^elelalțe structuri ale administrâțieț


® PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Regulament de Organizare și Funcționare


centrale sau locale. Aceste relații de cooperare cu terții se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin dispoziția Primarului General sau hotărârea Consiliului General al Municipiului București.

(5) Relații de reprezentare

 • a) în limitele legislației în vigoare și a mandatului acordat de Primarul General, Administratorul Public, Secretarul General al Municipiului București, Viceprimarii sau personalul compartimentelor din structura organizatorică reprezintă Primăria Municipiului București în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, sau cu alte organe și organisme.

 • b) Salariații Primăriei Municipiului București care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și Primăriei Municipiului București.

(6) Relații de inspecție/control - audit

Se stabilesc între:

 • a) Compartimentele specializate în inspecție/control - audit, instituțiile și serviciile de interes public ale municipalității, compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziția Primarului General sau care desfășoară activități supuse inspecției și controlului, conform competențelor stabilite prin legi și alte acte normative în vigoare.

 • b) Primăria Municipiului București și alte organe, organisme care sunt mandatate conform legii să exercite activități de control/audit asupra activității JMfhăriȘi Municipiului București.


CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Ari, 19 (1) Structura organizatorică a Primăriei Municipiului București este în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea organigramei Primăriei Municipiului București, a numărului de posturi și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

(2) Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competențe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 20(1) în exercitarea atribuțiilor sale conform prevederilor legale în vigoare, Primarul General dispune de un aparat de specialitate pe care îl conduce.

(2) Structura organizatorică a Primăriei Municipj L^București cuprindeurmătoarele compartimente:

 • 1. Cabinet Primar General

 • 2. Cabinet Viceprimar 1

 • 3. Cabinet Viceprimar 2

 • 4. Cabinet Secretar General

 • 5. Corpul de Control al Primarului General

 • 6. Direcția Generală Economică

 • 7. Direcția Generală Investiții

 • 8. Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Generală Administrație și Relația cu CGMB Direcția Generală Servicii Publice Direcția Generală Achiziții Publice Direcția Generală Situații de Urgență, âtațistici și Strategii Direcția Generală Logistică Direcția Patrimoniu

  9.

  10.

  11.

  12.

  • 13.

  • 14.

  • 15.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


  Regulament de Organizare și Funcționare


 • 16. Direcția de Mediu

 • 17. Direcția Juridic

 • 18. Direcția Managementul Resurselor Umane

 • 19. Direcția Auditul și Managementul Calității

 • 20. Direcția de Integritate

 • 21. Direcția Transporturi

 • 22. Direcția Audit Public Intern

 • 23. Direcția Guvernanță Corporativă

 • 24. Direcția de Presă

 • 25. Direcția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate

 • 26. Direcția Relații Externe și Protocol

 • 27. Direcția Cultură, învățământ, Turism

 • 28. Serviciul EURO-2020

 • 29. Serviciul Sănătate și Securitate în Muncă

 • 30. Biroul Documente Secrete

 • 31. Direcția Spațiu Locativ și cu altă Destinație

 • 32. Direcția Monitorizare Recuperare Debite/Creanțe

Art. 21 Primarul General exercită funcția de ordonator principal de credite și de angajator pentru personalul din Primăria Municipiului București și pentru conducătorii serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale municipalității și adjuncții acestora, acolo unde există prevederi legale în acest sens.

Art. 22 în cadrul numărului total de posturi aprobate prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, pentru buna funcționare a instituției, Primarul General, aprobă prin dispoziție transformarea și mutarea posturilor din cadrul Primăriei Municipiului București, fără modificarea structurii organizatorice aprobate de Consiliul General al Municipiului București.

Art. 23 Primarul General poate constitui colective de lucru și^ijgități de ?ntare a proiectelor.

implementare a proiectelor.


Art 24 Atribuțiile Primarului General sunt cele prevăzute


rlegisiatiă^în vigoare; '"7

W ■ * 4/

Art. 25 Viceprimarii sunt subordonați Primarului General și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorii de drept ai acestuia, situație în care exercită, în numele Primarului Generai, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarilor.

Art. 26 Secretarul General al Municipiului București îndeplinește, în principal, atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și însărcinări date prin acte administrative de Consiliul General al Municipiului București sau de Primarul General.

Art. 27(1) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de l&jții de coordonare a unor OrijHloi^dpfe de interes local.

management, încheiat în acest sens cu Primarul Ge compartimente ale aparatului de specialitate sau a

(2) Primarul General poate delega cătr$fâd calitatea de ordonator principal de credite.uf public, în condițiile legii,

A_- DJREcț/s

P5 MANAGEMENT!;, cA lg *^SSL0r,l* Ac-    UiMANf

v-           V

X       \l \ H //

«ilss

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTIRegulament de Organizare și Funcționare


CAPITOLUL iV
ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECȚIUNEA 1
CABINET PRIMAR GENERAL

Art. 28 Misiunea și scopul cabinetului:


Cabinetul Primarului General este un compartiment funcțional din cadrul Primăriei Municipiului București, aflat în subordinea directă a Primarului General al Municipiului București, cu rolul de a-l sprijini pe Primarul General în realizarea activițățilpr direct ----.lx_x_ _i:_------:x. _x_:i x!!i_„ *s x _x_t*:i:x_ rA x:x..x;_ x. - r. ..• £ < _-+x _

1. Asigură consilierea Primarului General pe anumite problemă-specifice unor


rezultate din exercitarea atribuțiilor care îi sunt stabilite prin Constituție/sau prin/aftș acte normative.


Art. 29 Atribuții:

3


domenii de activitate ale administrației publice locale;

 • 2. Reprezintă instituția Primarului General în relația cu cetățeanul, administrația centrală și locală, alte instituții și organizații în baza mandatului conferit de Primarul General;

 • 3. întocmește rapoarte, pe domenii specifice, solicitate de Primarul General în colaborare cu structurile de specialitate;


 • 4. Monitorizează fluxul intern de documente, pentru eficientizarea activităților din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 5. Gestionează agenda de lucru a Primarului General;

 • 6. Asigură evidența și redactarea corespondenței Primarului General;

 • 7. înregistrează răspunsurile la corespondența adresată Primarului General;

 • 8. Asigură sfera relațională cu toate instituțiile statului;

 • 9. întreține relații de colaborare și contacte cu instituțiile publice cu care municipalitatea colaborează,-precum și cu organizațiile politice și apolitice în vederea coordonării unor activități și programe;

 • 10. Asigură planificarea și desfășurarea acțiunilor și manifestărilor organizate de Primarul General;

 • 11. Semnalează Primarului General orice problemă deosebită legată de activitatea instituției, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

 • 12. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce îi revin conform legii, prezentului regulament, programelor aprobate sau dispuse de Primarul General și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;


 • 13. Contribuie la dezvoltarea și perfecționarea sistemului de comunicare și relaționare dintre municipalitate și mediul extern;

 • 14. Verifică și coordonează activitatea compar^

al Primarului General, în limita mandatului conferiQn orezintă acestuia. /I /                      »   # ♦ /


O"

lâAteforĂm^aparatul de specialitate


prezintă acestuia.Edixofe^i rapoarte p^eareJe

i                        DJRecrwDJRECPA

I “

V A *PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


SECȚIUNEA 2
CABINET VICEPRIMAR 1

Art. 30 Misiunea și scopul cabinetului:


Cabinetul Viceprimar 1 este un compartiment funcțional din cadrul Primăriei Municipiului București, aflat în subordinea directă a Viceprimarului 1 al Municipiului București cu rolul de a-l sprijini pe acesta în realizarea activităților direct rezultate din exercitarea atribuțiilor care îi revin conform prevederilor legale


Art. 31 Atribuții:

9 • 1. Răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul cabinetului^

 • 2. Transmite mesaje interne prin sistemul informatic;

 • 3. Primește, pregătește și expediază corespondența cabinetului; X\J_. 7

 • 4. Organizează întâlnirile, asistă Viceprimarul în alcătuirea programului'ztinie;

 • 5. Furnizează informații folosind bazele de date, cărți de referință; asigură circulația informațiilor cerute de Viceprimar;

 • 6. Asigură activitățile de protocol ale Viceprimarului;

 • 7. Analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar, în scopul realizării de rapoarte și statistici;

 • 8. Sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar 1 și le prezintă în termen util Viceprimarului;

 • 9. Transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate;

Urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor, în legal, către petenți, instituții sau persoane juridice, referitoare ia activitatea


10. termenul specifică;

11.


Colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente


SECȚIUNEA 3

CABINET VICEPRIMAR 2

Art. 32 Misiunea și scopul cabinetului:Cabinetul Viceprimar 2 este un compartiment funcțional din cadrul Primărie// Municipiului București, aflat în subordinea directă a Viceprimarului 2 al MunicipfuW București cu rolul de a-l sprijini pe acesta în realizarea activităților direct exercitarea atribuțiilor care îi revin conform prevederilor legale.


Art. 33 Atribuții:

î


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul cabinetului; Transmite mesaje interne prin sistemul informatic; Primește, pregătește și expediază corespondența cabinetului; Organizează întâlnirile, asistă

Furnizează informații folosind bazele Ide date^cărți de referi circulația informațiilor cerute de Viceprima                                      v

.   ----LUX fflU

<//


3fc) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 6. Asigură activitățile de protocol ale Viceprimarului;

 • 7. Analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar, în scopul realizării de rapoarte și statistici;

 • 8. Sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar 2 și le prezintă în termen util Viceprimarului;

 • 9. Transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate;

 • 10. Urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor, în termenul legal, către petenți, instituții sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;

 • 11. Colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului.

SECȚIUNEA 4
CABINET SECRETAR GENERAL

Art. 34 Misiunea și scopul cabinetului:

Cabinetul Secretarului General este un compartiment funcțional din cadrul Primăriei Municipiului București, aflat în subordinea directă a Secretarului General al Municipiului București, cu rolul de a-l sprijini pe acesta în realizarea activităților direct rezultate din exercitarea atribuțiilor care îi sunt stabilite prin lege.        "___


Art. 35 Atribuții:

1. înregistrează în registrul de intrări-ieșiri lucrările, solicitările cetățenilor, solicitările altor instituții, societăți, actele administrative, adrese de înaintare, proiecte de hotărâri, solicitări ale consilierilor generali;


 • 2. Verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de procedură și de formă ale documentelor înregistrate la Cabinet Secretar General;

 • 3. Folosește sistemul informatic și bazele de date în scopul sistematizării și unificării actelor administrative;

 • 4. înaintează spre semnare Secretarului General al Municipiului București a următoarelor: certificate de urbanism, autorizații de construire, avize de legalitate/opinii motivate la hotărârile aprobate de Consiliul General al Municipiului București, precum și alte documente din sfera sa de activitate și le retrimite direcțiilor inițiatoare;

 • 5. Direcționează, după caz, petițiile către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București, conform rezoluției Secretarului Generai al Municipiului București;

 • 6. înregistrează adresele de înaintare către Prefectura Municipiului București, Primarul General și Direcția Administrație Publică ale hotărârilor adoptate în cadrul ședințelor Consiiiului General al Municipiului București, precum și ale dispozițiilor emise de către Primarul General;

 • 7. Redactează răspunsuri și note solicitate de către Secretarul General al Municipiului București;

 • 8. Convoacă ședințele ce urmează a se desfășura în cadrul activității Cabinetului


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI     Regulament de Organizare și

SECȚIUNEA 5

CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL

Art. 36 Misiunea și scopul direcției:

 • 1. Corpul de Control al Primarului General este organizat la nivel de direcție și realizează controlul activităților aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, așa cum sunt definite de lege, în baza planului anual de control sau din dispoziția Primarului General al Municipiului București, având competența materială în ceea ce privește:

 • a) verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare, procedurilor interne, hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și prevederilor dispozițiilor Primarului General, precum și punerea în aplicare a acestora de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și de către organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • b) controlul îndeplinirii atribuțiilor compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local al Municipiului București, în vederea atingerii obiectivelor propuse în condiții de legalitate, eficiență, eficacitate și economicitate;

 • c) verificarea sesizărilor, recîamațiilor sau petițiilor repartizate spre soluționare care au ca obiect încălcarea dispozițiilor legale de către personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • d) controlul în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București pentru prejudicii cauzate autorității publice;

 • e) inițierea sesizării instituțiilor și organelor statului abilitate pentru constatarea, cercetarea și sancționarea abaterilor de la prevederile legale, evidențiate în urma acțiunilor de control;

 • 2. Activitatea desfășurată de Corpul ue Control al Primarului General are caracter ia Auditu! și

  administrativ și nu se suprapune cu cea efectuată de către Managementul Calității, Direcția Audit Public Intern, Direcția de I Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului Bucurai • 5.1. SERVICIUL CONTROL INSTITUȚIO

Art. 37 Atribuții

 • 1. Planifică, organizează și execută controlul activității aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • 2. Evaluează cultura organizațională a structurilor controlate, stilul de conducere al echipei manageriale și imaginea instituției în cadrul comunității locale și face propuneri de îmbunătățiri, dacă este cazul;

 • 3. Evaluează structurile controlate din [ punct de vedere al eficienței a^ivîtajild^A

desfășurate în realizarea obiectivelor generale (și realizează propuneri de îmțlfîătă^i^ raportului dintre cheltuielile efectuate și rezultate]                                nf            ™

'V * iK/)/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 4. Evaluează activitățile structurilor din cadrul Primăriei Municipiului București din punct de vedere al identificării disfuncționalităților și paralelismelor, propunând măsuri în vederea eliminării acestora și pentru optimizarea activității;

 • 5. Verifică modul de soluționare a petițiilor cetățenilor și/sau ale personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local și face propuneri de măsuri către Primarul General;

 • 6. întocmește rapoarte de control intern, note și informări cu privire la rezultatele controalelor efectuate, pe care le prezintă Primarului General;

 • 7. Propune Primarului General al Municipiului București măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate și îmbunătățirea activității;

 • 8. Monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse de Primarul General al Municipiului București în urma controalelor efectuate și întocmește rapoarte;

 • 9. Verifică modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse și întocmește Raport follow-up, pentru clarificarea situațiilor în care modul de îndeplinire a măsurilor, transmis de compartimentele din cadru! aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, nu este în conformitate cu măsurile aprobate;

 • 10. Monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma controalelor executate anterior de către alte instituții și organisme abilitate;

 • 11. Poate elabora, în baza concluziilor rezultate în urma activității, studii, analize și sinteze, în scopul optimizării activității structurilor evaluate și asigură diseminarea acestora către instituțiile și serviciile interesate;

 • 12. Formulează ori de câte ori se impune, propuneri de elaborare, modificare sau completare a normelor interne, potrivit competențelor;

 • 13. Formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a procedurilor interne din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, după caz, conform competențelor;

 • 14. In exercitarea atribuțiilor de control, personalul nominalizat este îndreptățit să solicite documente, informații și date referitoare la aspectele care fac obiectul acțiunii de control, structurile asupra cărora se desfășoară controlul având obligația să pună la dispoziție personalului cu atribuții de control documentele, informațiile și datele solicitate în vederea executării controlului;

  ('


 • 15. Verifică sesizările, reclamațiile sau petițiile repartizate spre soluționare care au ca obiect încălcarea dispozițiilor legale de către personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

 • 16. în cazul în care aspectele semnalate sunt susceptibile de a atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, în condițiile legii, propune Primarului General al Municipiului București sesizarea organismelor competente;

 • 17. Solicita sprijinul dacă este cazul, altor angajați din aparatul de specialitate al Primarului General în exercitarea atribuțiilor sale;

 • 18. Efectuează controlul în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului, determinării impactului, precum și a cuantumului prejudiciilor cauzate autorității publice, în cazurile constatate nemijlocit sau repartizate spre soluționare de către Primarul General al Municipiului București;

 • 19. Participă la efectuarea controalelor, din dispe^^rectorului Corpului de Control al Primarului,General al Municipiului București/^făAtt^Qip^tențelor.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


  Regulament de Organizare și Funcționare


 • 5.2. SERVICIUL CONTROLUL GESTIONĂRII Șl UTILIZĂRII FONDURILOR

Art. 38 Atribuții

 • 1. Verifică modalitatea de utilizare a resurselor financiare, materiale și umane de către structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în vederea evaluării gradului de respectare a cerințelor de legalitate și eficiență;

 • 2. Execută controale, în scopul verificării respectării normelor legale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și în cadrul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în ceea ce privește derularea contractelor;

 • 3. Efectuează controlul în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului, determinării impactului precum și a cuantumului prejudiciilor cauzate autorității publice, în cazurile constatate nemijlocit sau repartizate spre soluționare de către Primarul General al Municipiului București;

 • 4. Participă la efectuarea controalelor, din dispoziția directorului Corpului de Control al Primarului General al Municipiului București, conform competențelor;

 • 5. Propune Primarului General al Municipiului București măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate și îmbunătățirea activității;

 • 6. Monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse de Primarul General al Municipiului București în urma controalelor efectuate și întocmește rapoarte;

 • 7. Verifică modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse și întocmește Raport follow-up, pentru clarificarea situațiilor în care modul de îndeplinire a măsurilor, transmis de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, nu este în conformitate cu măsurile aprobate;

 • 8. Monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma controalelor executate anterior de către alte instituții și organisme abilitate;

 • 9. Elaborează dacă este cazul, în baza concluziilor rezultate în urma activității, studii, analize și sinteze, în scopul optimizării activității structurilor evaluate și asigură diseminarea către instituțiile și serviciile interesate;


 • 10. Formulează ori de câte ori se impune, propuneri de elaborare, modificare sau completare a normelor Interne, potrivit competențelor;

 • 11. Formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a procedurile interne din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, după caz, conform competențelor;

 • 12. Elaborează studii, analize, sinteze și informări cu privire la activitatea specifică. \

 • 13. Propune Primarului General al Municipiului București sesizarea organismelor competente, în cazul în care aspectele semnalate sunt susceptibile de a atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală în condițiile legii;

 • 14. în exercitarea atribuțiilor sale, Corpul de Control al Primarului General poate solicita sprijinul altor angajați din aparatul de specialitate al Primarului General;

 • 15. în exercitarea atribuțiilor de control, personalul nominalizat este îndreptățit să solicite documente, informații și date referitoare la aspec care fac obiectul acțiunii de control, structurile asupra cărora se desfășoară c^grqKil4v obligația să pună la dispoziție personalului cu atribuții de control document vederea executării controlului;


  ...

  W soluționare^rgls?u■

  atujui de specjialltate-f'al wc.y.

  Tif ^SURSEtOR al

  Va- OMawg. Wf

  V ÂX f

  Qca


 • 16. Verifică sesizările, reclamațiile sau petjjiile (re$ă


ca obiect încal                   legale dePRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


Primarului General al Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.


5.3. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT


Art, 39 Atribuții


 • 1. Desfășoară activități specifice de secretariat în cadrul structurii, asigură primirea, înregistrarea, evidența și expedierea documentelor;

 • 2. Asigură organizarea, administrarea și prelucrarea documentelor ce alcătuiesc fondul arhivistic și întocmește documentele în vederea arhivării acestora;

 • 3. Centralizează materialele de analiză și sinteză, organizare, planificare, informări, precum și planurile proprii ale Corpului de Control al Primarului General;

 • 4. Informează conducerea Corpului de Control al Primarului General cu privire la stadiul executării măsurilor dispuse de Primarul General al Municipiului București și de directorul Corpului de Control al Primarului General;

 • 5. Informează conducerea Corpului de Control al Primarului General cu privire la stadiul îndeplinirii, de către personalul Corpului de Control al Primarului General, a sarcinilor stabilite în sarcina acestora;

 • 6. întocmește periodic documente specifice Corpului de Control al Primarului General și asigură transmiterea acestora structurilor vizate în termenele prevăzute;

 • 7. întocmește periodic informări referitoare la stadiul soluționării lucrărilor


repartizate Corpului de CpnțfpfebRrimarului General și le prezintă directorului;

8. Asigură multipljeâ^^documentelor clasificate, în condițiile legii, dacă esteSECȚIUNEA 6 direcția GENERALĂ ECO

Art. 40 Misiunea și scopul direcției generale:


1. Direcția Generală Economică este organizatăși funcționează la Primăriei Municipiului București în subordinea directă a Primarului General;

2. Monitorizează proiectele și rapoartele periodice transmise finanțatorului și insituțiilor centrale implicate în evaluarea acestora, încadrarea cheltuielilor proprii ale


Primăriei Municipiului București, precum și ale instituțiilor finanțate din bugetul propriu a! Municipiului București;


 • 3. Administrează fondurile publice locale pe parcursul execuției bugetare, în condiții de eficiență și stabilește opțiunile în aprobarea și în efectuarea cheltuieiior publice locale conform legii finanțelor publice locale;

 • 4. Verifică efectuarea execuției bugetare a plăților, încadrarea în articole și alineate bugetare și în creditele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli și întocmirea contului de execuție pentru activitățile derulate la nivelul bugetului propriu al Municipiului București;

 • 5. Verifică și coordonează strategiile de reducere a riscurilor financiare asociate și propune soluții pentru îmbunătățirea derulării financiare a programelor;

 • 6. Coordonează operațiunile de întocmire pe bugete componente ale bugetului propriu al Municipiului București, rectificarea și modificarea acestuia;

 • 7. Elaborează strategia financiară și bugetară a Municipiului București peTermen. mediu și lung, adaptează și implementează obiectivele ordonatorului principal de^creditejri^ cadrul acesteia și urmărește ducerea lor la îndeplinire;

surselor publice localei^

v *


8. Urmărește angajarea, utilizarea și

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


6.1. DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Art. 41 Misiunea și scopul direcției

 • 1. Direcția Financiar Contabilitate are ca obiect de activitate organizarea, coordonarea și execuția activităților financiare, contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor și derularea activităților specifice execuției bugetului de venituri și cheltuieli ale Primăriei Municipiului București;

 • 2. întocmește proiecte de dispoziții privind stabilirea competențelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (ALOP) pe parcursul exercițiului bugetar în limita bugetului aprobat conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare conform legii privind finanțele publice locale;

 • 3. Colaborează cu direcțiile de specialitate la elaborarea proiectelor de hotărâri sau dispoziții, în domeniul său de competență;

 • 4. Colaborează în domeniul său de competență cu Direcția de Audit Public Intern și cu organele de control ale Curții de Conturi, punând la dispoziția acestora documentele financiare și contabile solicitate;

 • 5. Coordonează, în condițiile legii, activitățile de elaborare și execuție a bugetului propriu al Municipiului București;

 • 6. întocmește situațiile financiare centralizate și alte raportări pentru bugetul propriu al Municipiului București;

 • 7. Asigură derularea în bune condiții a conturilor de execuție conform clasificațiilor bugetare;

 • 8. Participă la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale Municipiului București împreună cu direcțiile de specialitate, pentru constituirea de noi resurse, instituirea de impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii, contractarea de împrumuturi, atragerea de alte surse;

 • 9. îndeplinește, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, alte


atribuții ce revin organelor de specialitate ale autorităților locale î        iră cu întocmirea,

execuția și raportarea bugetului.

I g st i

 • 6.1.1.1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CH

■v-.V'Xx

Art, 42 Atribuții

, S         ---

 • 1. Urmărește execuția bugetară pe structura clasificației bugetare (capitole, titluri,

articole și alineate) pentru aparatul de specialitate al Primarului General;

 • 2. Asigură relațiile funcționale cu Activitatea de Trezorerie și Activitate Publică a Municipiului București;

 • 3. Avizează documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor la rubrica „Direcția Financiar Contabilitate", în limita și pe structura bugetului repartizat, numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;

 • 4. Efectuează plăți din creditele bugetare, în limita și pe structura bugetului aprobat, numai după ce sumele din angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/alocate/repartizate si distribuite de către ordonatorul principal de credite, în funcție de disponibilitățile bănești;

 • 5. Calculează și execută plata drepturilor salariale și a altor drepturi

  salarială, pe baza datelor, documentelor introduse/țransmise în sistemul inforrr|^ti^i/sau suport hârtie, de către Direcția Managementul Resurselor Umanei


[^7 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 6. întocmește lunar, trimestrial sau anual situații și rapoarte statistice;

 • 7. Stabilește și efectuează vărsăminte la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale, alte contribuții și rețineri în termenele și condițiile prevăzute de lege;

 • 8. întocmește și depune lunar declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale;

 • 9. întocmește și eliberează adeverințe, pe baza cererii persoanelor interesate, privind salariile, veniturile, contribuțiile realizate de salariații Primăriei Municipiului București;

 • 10. Verifică fondurile necesare și deconturile pentru deplasările în străinătate în interesul serviciului, în limita bugetului aprobat, pentru salariații Primăriei Municipiului București, pe baza dispozițiilor de deplasare prezentate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • 11. Efectuează plata obligațiilor financiare către organismele internaționale, la care municipiul București este membru, pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare numai după ce sumele din angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/aîocaie/repariizate și distribuite de către ordonatorul principal de credite în funcție de disponibilitățile bănești;

 • 12. Efectuează plata ratelor, dobânzilor, comisioanelor și a altor cheltuieli la contractele de împrumut externe rambursabile sau nerambursabile și a celor provenite din instrumentele structurale și de coeziune, aflate în derulare, pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare numai după ce sumele din angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/alocate/repartizate și distribuite de către ordonatorul principal de credite în funcție de disponibilitățile bănești;

 • 13. Efectuează plata despăgubirilor, a altor daune stabilite în sarcina Municipiului București, pe baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile, pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare numai după ce sumele din angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/alocate/repartizate și distribuite de către ordonatorul principal de credite în funcție de disponibilitățile bănești;

 • 14. Efectuează plăți pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor Municipiului București, potrivit dispozițiilor legale numai după ce sumele din angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/alocate/repartizate și distribuite de către ordonatorul principal de credite în funcție de disponibilitățile bănești;

 • 15. Efectuează plăți reprezentând servicii juridice în favoarea caselor de avocatură

cu care municipiul București are încheiate contracte de reprezentare pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate numai după ce sumele din J angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/alocate/repart^feșk^istribuite de/ / către ordonatorul principal de credite în funcție de disponibilitățil^Sh^ști^4?\        1  /

 • 16. întocmește situația privind execuția cheltuielilor bug^fe4ng^^K z

 • 17. întocmește situația cu privire la monitorizarea aheltpielil^lde W^nal ale fi

instituției;.....                                                        |   ( W^/7 /   //

 • 18. Urmărește derularea financiară a contractelor;

.5^ 19. Desfășoară activitatea de casierie în conformitate^^&^^^^^legale și' normele metodologice proprii;

; 2   20. Efectuează plăți în numerar și operațiuni curente cu activitatea de trezorerie și

contabilitate publică a Municipiului București (ATC) cât și cu alte instituții bancare la care municipiul București are deschise conturi curente în lei sau valută, pe baza documentațiilor -de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare;

 • 21. întocmește și înregistrează în Sistemul Național de Raportare - FOREXEBUG, operațiunile financiare în funcție de prevederile bugetare aprobate;

 • 22. Introduce în aplicația informatică datele și informațiile ce țin de comgețepț^-compartimentului, generează și transn

  personalul plătit din fonduri publice dir prevederilor legale în vigoare.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

6.1.1.2. BIROUL FINANCIAR INVESTIȚII


Art. 43 Atribuții • 1. Asigură relațiile funcționale cu Activitatea de Trezorerie și Activitate Publică a Municipiului București;

 • 2. Asigură plățile aferente contractelor de investiții, urmărind operativ încadrarea în fondurile bugetare și plățile efectuate din aceste fonduri pentru investiții, pe baza documentațiilor de plată transmise de compartimentele de specialitate, numai după ce sumele din angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/alocate/repartizate și distribuite de către ordonatorul principal de credite în funcție de disponibilitățile bănești;

 • 3. Avizează documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor la rubrica „Direcția Financiar Contabilitate”, în limita și pe structura bugetului repartizat, numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;

 • 4. Analizează și centralizează propunerile compartimentelor de specialitate din Primăria Municipiului București privind solicitarea de deschidere de credite;

 • 5. Transmite centralizarea solicitărilor de deschideri de credite bugetare ale Direcției Programare și Execuție Bugetară;

 • 6. întocmește și raportează trimestrial către Institutul Național de Statistică, datele privind plățile pentru investiții, pe surse de finanțare și elemente de structură;

 • 7. Participă la întocmirea rapoartelor de monitorizare lunară, trimestrială și semestrială a proiectelor finanțate din împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile;

 • 8. Furnizează, la cererea celor în drept, informațiile necesare în vederea întocmirii oricăror materiale privind derularea proiectelor finanțate din împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile;

 • 9. Urmărește derularea financiară a contractelor de investiții;

 • 10. Urmărește încadrarea plăților în prevederile bugetare, contractuale și legale;

 • 11. Transmite la Serviciul Control Financiar Preventiv spre vizare documentele transmise de compartimentelor de specialitate;

 • 12. întocmește ordinul de plată pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate în conformitate cu dispozițiile legale numai după ce sumele din angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/alocate/repartizate și distribuite de către ordonatorul principal de credite;

 • 13. întocmește zilnic, situația sintetică a plăților din bugetul local și o corelează cu contul de execuție primit de la Trezoreria Municipiului București;

 • 14. Transmite la Trezoreria Municipiului București borderou! cu ordinele de plată emise în serviciu;

 • 15. Efectuează plata ratelor, dobânzilor, comisioanelor și a altor cheltuieli la contractele de împrumut externe rambursabile sau nerambursabile și a celor provenite din instrumentele structurale și de coeziune, aflate în derulare, pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare numai după ce sumele din angajamente, propuneri și ordonanțări au fost avizate/alocate/repartizate și distribuite de către ordonatorul principal de credite în funcție de disponibilitățile bănești;

 • 16. Efectuează plata despăgubirilor, a altor daune stabilite în sarcina Municipiului București, pe baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile, pe baza


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


 • 18. Pe baza solicitărilor și instrumentării, temeinic fundamentate și justificate a compartimentelor de specialitate, derulează operațiunile financiare de executare a scrisorilor de garanție de bună execuție sau a avansurilor;

 • 19. Urmărește execuția bugetului Primăriei Municipiului București;

 • 20. Urmărește permanent și operativ concordanța fondurilor bugetare și plățile din aceste fonduri;

 • 21. întocmește și înregistrează în Sistemul Național de Raportare - FOREXEBUG, operațiunile financiare în funcție de prevederile bugetare aprobate.


6.1.2. SERVICIUL CONTABILITATE


Art. 44 Atribuții


bl.'.:O

 • 1. Organizează și conduce evidența contabilă, pentru aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, conform legii contabilității și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, asigurând efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

 • 2. Organizează și conduce contabilitatea pe bază de angajamente conform legii privind finanțele publice locale și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare;

 • 3. Asigură conducerea corectă și la zi a evidenței financiar-contabile a Primăriei Municipiului București, conform prevederilor legii contabilității și planului de conturi aprobat pentru instituțiile publice și a normelor metodologice de aplicarea acestora;

 • 4. Verifică documentele justificative primite și întocmește notele contabile pentru operațiunile economico-financiare;

 • 5. Asigură evidența contabilă a debitorilor și transmite către Direcția Juridic documentația pentru recuperarea acestora;

 • 6. Asigură evidența contabilă a tuturor activităților, operațiunilor economico» financiare și bugetare prin înregistrarea cronologică și sistematică, sintetică și analitică a:

 • a) capitalurilor proprii ale Primăriei Municipiului București (rezerve, fonduri, rezultatul reportat, rezultatul patrimonial al exercițiului);

 • b) împrumuturilor externe pe termen lung și alte datorii asimilate;

 • c) activelor fixe (necorporale, corporale și financiare), activelor fixe în curs de execuție și avansurilor pentru active fixe, respectiv amortizarea privind activele fixe;

 • d) stocurilor de materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, ambalaje și materiale de natura obiectelor de inventar;

 • e) conturilor de terți: furnizori, clienți, debitori, creditori, personal, asigurări sociale, protecția socială;

 • f) conturilor de decontări cu bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat și conturi asimilate;

 • g) conturilor de decontări privind fondurile Europene nerambursabile respectiv fondurile structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European) și Fondul de Coeziune pre și postaderare;

 • h) conturilor deschise la Trezoreria Statului și la instituțiile de credit, casa, alt^ valori, acreditive etc.;

 • i) conturilor de cheltuieli - (operațion^

 • j) conturilor de venituri - (operațio

 • k) conturilor în afara bilanțului.

 • 7. Stabilește la finele perioadei patrimonial al Primăriei Municipiului București principiului contabilității pe bază de angaja

trial și anual, /jezuțtațyl/'^. deficit patrimonial^ conform „/Icfo

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


 • 8. Asigură întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea Mare;

 • 9. Asigură evidența bunurilor de orice fel din patrimoniul aflat în administrarea Primăriei Municipiului București, pe întreaga durată de viață a acestora, pentru a oferi informații necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiționare, scoatere din folosință, declasare, casare, transfer, cedare fără plată, trecerea în patrimoniul privat în vederea valorificării, precum și a altor decizii privind exploatarea lor;

 • 10. în cazul preluării sau transferului de active fixe efectuează înregistrarea în contabilitate în baza documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare;

 • 11. înregistrează scoaterea din funcțiune a imobilizărilor corporale și necorporale, casarea obiectelor de inventar și declasarea bunurilor materiale după primirea și verificarea documentațiilor întocmite de către Primăria Municipiului București (care au avut în exploatare sau în gestiune bunurile propuse a fi scoase din uz), în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • 12. Efectuează operațiunile de înregistrare în contabilitate, referitoare la transferul sau cedarea către alte instituții a bunurilor conform propunerilor comisiei de inventariere;

 • 13. Realizează valorificarea inventarierii patrimoniului aflat în administrarea Primăriei Municipiului București și înregistrează în evidența contabilă eventualele diferențe constatate (minusuri sau plusuri de inventar), de către subcomisiile de inventariere (diferențe analizate și rămase certe), avizate și consemnate și în procesul-verbai întocmit de către Comisia Centrală de Inventariere, aprobat de către conducătorul instituției pentru punerea de acord a situației scriptice cu realitatea faptică;

 • 14. Efectuează și verifică exactitatea înregistrărilor contabile și controlează concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, întocmind balanța de verificare lunar, pe baza datelor preluate din Cartea Mare (șah), respectiv din fișele deschise distinct pentru fiecare cont contabil sintetic pentru balanța de verificare sintetică;

 • 15. Verifică înregistrările în contabilitatea analitică întocmind la sfârșitul perioadei pentru care se întocmesc situațiile financiare (trimestrial și anual) balanța de verificare analitică a Primăriei Municipiului București;

 • 16. întocmește situațiile financiare periodice trimestriale și anuale ale Primăriei Municipiului București: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, contul de execuție bugetară, anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative, etc;

 • 17. întocmește și raportează în Sistemul Național de Raportare - FOREXEBUG, la

termenele stabilite de normele contabile în vigoare (lunar/trimestrial), situajiiLe financiare aferente Primăriei Municipiului București.               ;


_;_____ —                                  i

6.1.3. SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PRE-

: & țft • -' ’.Z'

 • 1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și/sau după caz, de încadrare în limite și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patromoniul public și/sau fondurile publice administrate de Primăria Municipiului București;

 • 2. Fac obiectul controlului financiar preventiv, operațiunile care vizează în principal: angajamentele legale și angajamentele buge^~, _jșjriderea și repartizarea de credite bugetare, ordonanțarea cheltuielilor, precu bunuri și alte categorii cuprinse în cadrul genșf^LaKo


Art. 45 Misiunea și scopul serviciului:


financiar preventiv.-19*w j      JWI 11UI O£4 ȘjH I        UZ.C11 U vl *

k ^ândfeswărea sau închirierea de supuse controlului

4 Zg? DIRECȚM 1/5 MAHAGEMFBTUi. I'g RESURSELOR 1.5 UMANEI^ v * StPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


Art. 46 Atribuții

 • 1. Verifică sistematic operațiunile care fac obiectul acestora din punct de vedere al respectării tuturor prevederilor legale în vigoare care le sunt aplicabile la data efectuării operațiunilor, îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte, operațiunile supuse controlului și încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz;

 • 2. Ține evidența angajamentelor bugetare și legale;

 • 3. Urmărește permanent și operativ concordanța fondurilor bugetare și plățile din aceste fonduri;

 • 4. Urmărește încadrarea plăților în prevederile bugetare, contractuale și legale;

 • 5. Acordă viza de control financiar preventiv prin semnătura persoanei desemnate și prin aplicarea sigiliului personal, pe baza actelor și/sau documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către reprezentanții compartimentelor de specialitate emitente;

 • 6. înregistrează documentele în registrul de operațiuni și procedează la verificare, dacă este necesar, și cere avizul compartimentului juridic, după efectuarea controlului formal de către persoanele desemnate;

 • 7. Restituie documentele vizate și documentele justificative care le-au însoțit, compartimentului de la care s-au primit;

 • 8. Dacă în urma verificărilor se constată că operațiunile nu întrunesc condițiile de regularitate, legalitate și după caz, încadrarea în limitele bugetare și/sau de angajament se înștiințează direcția inițiatoare în vederea remedierii acestor neconcordanțe. Dacă acestea nu au putut fi remediate, se face în scris refuzul de acordare a vizei de control financiar preventiv și se înștiințează conducătorul instituției;

  9. Efectuarea pe proprie răspundere a operațiunii refuzate ia viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie a conducătorului instituției, care se transmite persoanei care a refuzat viza de control financiar preventiv;

  lO.Intocmește și actualizează proiectul de dispoziție a Primarului General privind controlul financiar preventiv în Primăria Municipiului București.Art. 47 Misiunea și scopul direcției:

 • 1. Desfășoară activitatea de urmărire a încasărilor impozitelor, taxeTor și a altor venituri pentru bugetul local și de întocmire a execuției bugetare, potrivit reglementărilor legale.


 • 6.2.1. SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI Șl ÎNCASARE TAXE

Art. 48 Atribuții

 • 1. Urmărește, în termen legal, încasarea sumelor din contractele de vânzare & imobilelor din patrimoniul instituției, donații și sponsorizări, după caz;


 • 2. Urmărește încasarea sumelor din contractele patrimoniul instituției, donații și sponsorizări, după caz;

 • 3. Urmărește colectarea integrală și la termen cadrul serviciului;

 • 4. Emite facturi fiscale aferente obligațiilor partenerului contractual și la Direcția Financiar Conetabil


  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


  Regulament de Organizare și Funcționare


 • 5. Calculează eventualele majorări de întârziere și/sau penalități în funcție de clauzele contractuale și de prevederile legale în vigoare;

 • 6. Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de plată în baza extraselor de cont și a încasărilor prin casierie;

 • 7. Introduce zilnic ordine de plată aferente contractelor, în sistemul informatic;

 • 8. întocmește și transmite la Direcția Juridic documentația în vederea acționării în instanță și recuperării debitelor restante provenite din contractele și alte venituri aflate în urmărirea serviciului;

 • 9. Anual, calculează și transmite Compartimentului Execuție Bugetară Venituri, gradul de încasare și gradul de realizare al creanțelor aflate în evidențele serviciului, conform legilor în vigoare;

 • 10. întocmește răspunsuri și puncte de vedere la plângerile prealabile depuse împotriva actelor administrav fiscale emise de către serviciu, pe care le transmite compartimentului de specialitate; soluționează contestațiile împotriva actelor administrativ fiscale emise în cadrul serviciului, conform prevederilor legale;

 • 11. Efectuează verificările necesare și întocmește documentația aferentă plății comisioanelor direcțiilor de impozite și taxe iocale de sector și o transmite la Direcția Financiar Contabilitate;

 • 12. Efectuează și răspunde de solicitările de restituire/compensare pentru veniturile urmărite în cadru! direcției, conform prevederilor legale, și efectuează restituiri la solicitările primite de la Direcția Monitorizare Recuperare Debite/Creanțe;

 • 13. Urmărește încasarea veniturilor realizate prin mijloace electronice de plată, pe baza borderourilor zilnice, întocmește documentația aferentă plății comisioanelor și o transmite la Direcția Financiar Contabilitate, după caz;

 • 14. Primește titlurile executorii reprezentând procese-verbale de contravenție, emite somațiile și întocmește dosarul de executare silită pentru începerea procedurii de executare silită în vederea recuperării creanțelor și confirmă primirea titlurilor executorii (procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București și hotărârile instanțelor de judecată, după caz), organului emitent;

 • 15. Transmite titlurile executorii (procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București/hotărârile instanțelor de judecată), dosarele de executare silită, după caz, spre executare la Direcția Monitorizare Recuperare Debite/Creanțe și la organele fiscale competente (din alte unități administrativ teritoriale) pe raza cărora își au domiciliul fiscal contravenienții;

_ 16. întocmește, completează și actualizează permanent în baza de date, existentă la nivelul serviciului, informațiile referitoare la debitele urmărite în cadrul serviciului și la procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către personalul împuternicit din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • 17. întocmește raportări lunare/trimestriale/anuale referitor la activitatea de urmărire

a veniturilor pe care le are în urmărire, după caz, în funcție de solicitări;

 • 18. Fundamentează veniturile, urmărite în cadrul serviciului, estimate a fi încasate în anul bugetar respectiv și în anii bugetari următori;

 • 19. Asigură îndrumarea contribuabililor care solicită diverse relații referitoare la aplicarea legislației în domeniul activității specifice serviciului;

 • 20. Regularizează taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire emise de către Direcția Urbanism și urmărește încasarea veniturilor rg din acestea;

Pjlbr^le/pBhstruire; e^șdunărilor publice tribpabilukdupă

ESURSELOR rni umane i’-'/ * Wv • 21. Verifică declarațiile privind valoarea finală a I;

 • 22. Participă la comisia de avizare a cererilor^ iu desfășurarea evenimentelor în locurile publi^ș^irj^mep ferea protocolului încheiat la comisia de avizare ce pentru desfă

  TEHNICĂ Șlg]|F

  CONFORM CU ORIGINALUL  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


  Regulament de Organizare și Funcționare


 • 23. Stabilește obligația de plată pentru taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor evenimente, pentru filmări și fotografieri profesioniste, etc., aprobate, după caz;

 • 24. întocmește și emite note de plată către casierie pentru contribuabilii care solicită efectuarea^plății prin casierie;

 • 25. întocmește și emite facturi pentru staționarea temporară a autovehiculelor pe locurile publice pe timpul desfășurării activității de filmare profesionistă, conform prevederilor legale;

 • 26. întocmește declarații privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice și virează sumele către Institutul Național al Patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • 27. Urmărește veniturile reprezentând tarifele de închiriere rezultate din contractele încheiate pentru Arena Națională;

 • 28. Formulează răspunsuri, în termenul legal pentru lucrările repartizate;

 • 29. întocmește proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București referitoare la impozitele și taxele locale, conform prevederilor legale în vigoare, precum și toată documentația necesară, în termenul legal;

 • 30. întocmește, verifică, semnează, pentru activitatea proprie decontul privind TVA, centralizează și depune în termenul legal decontul de TVA, în ceea ce privește ansamblul activităților desfășurate de Primăria Municipiului București, cu respectarea prevederilor codului fiscal, a normelor metodologice și a celorlalte prevederi legale în vigoare, întocmește și semnează ordinele de plată lunare privind plata TVA;

 • 31. Valorifică bunurile materiale ce fac obiectul certificatelor de vacanță succesorală, inclusiv bunurile provenite din succesiunile vacante.

 • 6.2.2. COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARĂ VENITURI

Art. 49 Atribuții

 • 1. întocmește lunar execuția bugetară a veniturilor proprii ale Municipiului București;

 • 2. Fundamentează propuneri pentru veniturile proprii ale bugetului Municipiului București pe care îl trimite Direcției Financiar Contabilitate;

 • 3. Analizează și propune rectificări ale veniturilor proprii ale bugetului Municipiului București;


Primăriei


Primăriei


 • 4. în baza solicitărilor Direcției Monitorizare și Recuperare Debite/Creanțe se întocmește ordinul de plată privind virarea sumelor;

 • 5. Verifică și introduce zilnic extrasele de cont, pe articole bugetare în vederea /

urmăririi încasărilor zilnice, în sistemul informatic;

 • 6. întocmește ordinele de plată în vederea corectării înregistrărilor eronate cj/n </

extrasele de cont, pentru veniturile proprii;

 • 7. Urmărește veniturile proprii pe capitole și subcapitole bugetare;

 • 8. întocmește situații, privind execuția veniturilor proprii, în funcție de solicitări; /'ț

 • 9. Urmărește încasarea veniturilor reprezentând dividende de la societățile \ comerciale și vărsăminte de la regiile autonome înființate de Consiliului General/al • Municipiului București;

 • 10. Centralizează și transmite solicitările de identificare a contribuabililor către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

 • 11. Formulează răspunsuri, în termenul legal, itojycrările repartizate;

 • 12. Primește, centralizează și raporteaz|^^fe 4’ații privind gradul de £7^2006, privind finanțele

• •

.ției și Jnternefor ps RESURSELOR O W UMANE WTJ

l)


colectare a unor venituri proprii conform art.33/uiP publice locale;
13. Primește, centralizează și raportează ldat^g|i>|nfbrm|ții privind gradIul de

1 ra a unor                      nArifniTn f'lrrtirtl ib*-'* ^ htȘtrUlljț/Ad;T^liniStraț'Z'^   ’ i


realizare a unor pr 244/0.3 11


cSBieujrnprpprii conform Ordinyî

^DIREG-ȚIA asistență ț, ja' .....-t Hffl

*//


| 'TEHNICĂ Șl

1 JURIDICĂ

* <

*        ■a't


-22
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


14. în baza solicitărilor primite de la direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei, face demersurile necesare deschiderii de noi conturi de venituri la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.


6.3. DIRECȚIA PROGRAMARE Șf EXECUȚIE BUGETARĂ

Art. 50 Misiunea și scopul direcției:


 • 1. Coordonează, în condițiile legii, activitățile de elaborare și execuție a bugetului propriu al Municipiului București;

 • 2. întocmește situațiile financiare centralizate și alte raportări pentru bugetul propriu al Municipiului București;

 • 3. Asigură derularea în bune condiții a execuției bugetare;

 • 4. Participă împreună cu direcțiile de specialitate la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale Municipiului București;

 • 5. îndeplinește în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare alte

atribuții ce revin organelor de specialitate ale autorităților locale în legătură cu întocmirea, execuția și raportarea bugetului propriu al Municipiului București.                   /"]

6.3.1. SERVICIUL ELABORARE Șl EXECUȚIE BUGET

/ /

y\


Art. 51 Atribuții


 • 1. Solicită tuturor instituțiilor ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București și direcțiilor/compartimentelor din Primăria Municipiului București, propunerile și fundamentările corespunzătoare pentru proiectul de buget al anului următor și estimările pe următorii trei ani în baza legii finanțelor publice locale, conform calendarului bugetar și scrisorii cadru, privind contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul următor și estimările pe următorii trei ani, emisă de Ministerul Finanțelor Publice;

 • 2. Solicită, propuneri de cheltuieli pentru anul în curs în vederea repartizării de la bugetul de stat de sume din TVA, după aprobarea bugetului de stat, instituțiilor de cultură descentralizate, Direcției Generale de Asistență Socială, Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și direcțiilor/compartimentelor din Primăria Municipiului București și transmite Direcției Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, necesarul de sume de la bugetul de stat pe formularele impuse de aceasta;

 • 3. Solicită instituțiilor de interes local și direcțiilor/compartimentelor Primăriei Municipiului București propuneri de buget de venituri și cheltuieli, după caz;

 • 4. Centralizează propuneri de buget de la instituțiile de interes local și direcțiile/compartimentele din Primăria Municipiului București, repartizate de către directorul direcției;

 • 5. întocmește scenarii de bugete de cheltuieli pentru bugetul local, cu detalierea pe ordonatori de credite terțiari și secundari și pentru bugetul propriu; comunică directorului direcției starea de echilibru/dezechilibru a propunerilor de cheltuieli centralizate;

 • 6. Participă la analiza solicitărilor propunejj direcțiilor/compartimentelor din Primăria Municipiului principal de credite;

 • 7. Elaborează proiectul bugetului propriu numărul de personal permanent și temporar (cu jțsprij și lista obiectivelor de investiții anexă la bug instituțiilor finanțateJ formularele impuș^pe"


buget, ale instituțiilor și solicitarea ordonatorului
ucurești, anexa cu u 'cfi^ip^rtjmerttelor de specialitate) ^individual bugetele


*4-

® PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Regulament de Organizare și Funcționare


de instituție și asigură aducerea la cunoștință publică a acestuia, conform legii, prin direcția de specialitate;

 • 8. Participă la întocmirea raportului de specialitate și a referatului de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea/modificarea/rectificarea bugetului propriu al Municipiului București;

 • 9, Primește, prin direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București, eventualele cereri/observații ale cetățenilor la proiectul de buget și le transmite Direcției Asistență Tehnică și Juridică împreună cu proiectul de buget;

 • 10. Verifică clasificația bugetară din amendamentele propuse la proiectul de buget/rectificare, la solicitarea consilierilor generali;

 • 11. Primește de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică amendamentele votate în ședința Consiliului General al Municipiului București cu ocazia dezbaterii proiectului de buget/rectificare și include în proiectul de buget/rectificare și anexele la buget, amendamentele, conform cu originalul, comunicate de direcția de specialitate;

 • 12. Retransmite Direcției de Asistență Tehnică și Juridică proiectul de buget/rectificare cu amendamentele votate incluse;

 • 13. Detaliază pe trimestre bugetul aprobat de Consiliul General al Municipiului București. Asigură transpunerea în formatul electronic impus de Ministerul Finanțelor Publice prin programul informatic achiziționat de instituție;

 • 14. Supune spre semnare ordonatorului principal de credite, bugetul propriu, pe surse de finanțare, detaliat pe trimestre și îl comunică Direcției Regionale a Finanțelor Publice;

 • 15. Transmite, în original, instituțiilor de interes local, detaliate pe trimestre și semnate de ordonatorul principal de credite, bugetele individuale și listele obiectivelor de investiții ale acestora;

 • 16. Transmite, în original, Serviciului Financiar, bugetul individual detaliat pe trimestre și lista obiectivelor de investiții semnate de ordonatorul principal de credite;

 • 17. Transmite direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, în copie, lista obiectivelor de investiții, semnată de ordonatorul principal de credite și extras din bugetul individual pentru diviziunile clasificației bugetare la care au avut propuneri de buget;

 • 18. Transmite spre publicare, direcției de specialitate din Primăria Municipiului București, bugetul propriu al Municipiului București după aprobarea/ rectificarea/modificarea acestuia sau cel puțin odată pe trimestru;

 • 19. întocmește proiectele pentru rectificarea/modificarea bugetului aprobat, precum și modificarea programelor de investiții anexe la buget și proiectele de hotărâri corespunzătoare. La elaborarea proiectului de rectificare/modificare a bugetului propriu al Municipiului București, se respectă metodologia descrisă la elaborarea proiectului de buget, cu excepția calendarului bugetar;

 • 20. Elaborează, după primirea de la Ministerul Finanțelor Publice a scrisorii cadru privind contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul următor și estimările pe următorii trei ani, proiectul bugetului propriu al Municipiului București compus din bugetul local, bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și după caz bugetul fondurilor nerambursabile, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și transmiterea, pe formularele impuse de Ministerul Finanțelor Publice, a proiectului de buget, semnat de ordonatorul principal de credite la termenul stabilit de minister;


  epiâytate din Primăria Municipiului București și de la instituțiile de int^r&s/îouaJ, ^dlicftăN de modificări în repartizarea pe trimestre și virări de credite b^getpre|!(:’cfe:!por^pet|nța ordonatorului principal de credite și întocmește documentați Serviciului Control Financiar Preventiv;

  22. Supune aprobării ordonatorului principdfcgj^'ar modificări în repartiza


 • 21. Primește de la direcțiile/compartimen^©


imestre și virări de cr$diPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


 • 23. Include în bugetul propriu al instituției și/sau al Municipiului București modificările în repartizarea pe trimestre și virările de credite bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

 • 24. Transmite, în original, instituției publice, Serviciului Financiar și direcției/compartimentului de specialitate solicitant, bugetele proprii, incluzând modificările în repartizarea pe trimestre șî/sau virările de credite bugetare, după caz;

 • 25. Primește de la Serviciul Financiar, pentru bugetul individual al Municipiului București și de la instituțiile de interes local, pentru bugetul individual al acestora, solicitări de deschideri de credite bugetare;

 • 26. întocmește documentația privind deschideri de credite bugetare în limita sumelor aprobate în bugetul local al Municipiului București, o transmite spre vizare Serviciului Control Financiar Preventiv și o supune aprobării ordonatorului principal de credite;

 • 27. Transmite la Trezoreria Municipiului București documentația privind deschiderea de credite bugetare din bugetul local/bugetu! creditelor inteme/externe/ bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz;

 • 28. Verifică și supune aprobării ordonatorului principal de credite deschiderea de credite bugetare a instituțiilor de interes local finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și o transmite, în original, instituției solicitante;

 • 29. Urmare a rectificării/modificării bugetului Municipiului București, întocmește documentații privind retragerea de credite bugetare pentru bugetul propriu ai Municipiului București;

 • 30. Primește, în original, necesarul lunar de alocații bugetare al instituțiilor de interes local, transmițând o copie a acestui document, la solicitarea instituției de interes local;

  • 31. Asigură înregistrarea în Sistemul Național de Raportare - FOREXEBUG a bugetului individual al Municipiului București cu înscrierea creditelor de angajament corespunzătoare;

  • 32. Efectuează rezervare de credite de angajament și recepții în Sistemul Național de Raportare - FOREXEBUG în vederea efectuării plăților pentru transferuri din bugetul local către instituțiile finanțate parțial din venituri proprii și întocmește documentații pentru eventuale corecții aferente sumelor restituite de acestea;

  • 33. întocmește ordinele de plată în limita necesarului de credite pentru transferuri din bugetul local către instituțiile finanțate parțial din venituri proprii, ordine de plată pentru alimentarea conturilor instituțiilor finanțate integral de la bugetul local și repartizări de credite pentru ordonatorii secundari finanțați din bugetul local al Municipiului București;

  • 34. Transmite la Serviciului Control Financiar Preventiv spre vizare ordinele de plată, în vederea transmiterii acestora către Trezoreria Municipiului București;

  • 35. Verifică documentația privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor (ALOP) pentru datoria publică, subvenții, transferuri din bugetul local pentru Compania Municipală Termoenergetica București SA/ADTBPI/S.T.B. și o transmite Serviciului Control Financiar Preventiv spre vizare. După vizare, depune la Cabinet Primar General documentația ALOP spre semnare de către ordonatorul principal de credite, întocmind ordinele de plată corespunzătoare pentru a fi transmise Trezoreriei Municipiului București;

  1 r

  • 36. Verifică zilnic decontarea ordinelor de plată emise în serviciu;

  • 37. Predă Serviciului Contabilitate, în documentația ALOP, după caz;

  • 38. întocmește zilnic, situația sintetică a contul de execuție primit de la Trezoreria Munici

  • 39. întocmește documentațiile (cererile) bugetul de stat și de la


  \

  \ CONFORM CU ORIGIN  DIRECȚIA

  ASISTENȚĂ r ~ i TEHNICA Șl

  --' ■  e de plată însoțite de fugeai și o corelează cu


  imifea alocațiilor de ai/ în bugetul propriu al

  li?

  I, O.

  V & !tafe

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 40. în vederea regularizării sumelor primite de la bugetul de stat și de la alte bugete întocmește, la sfârșitul anului, conturi de execuție și eventuale ordine de plată de restituire la bugetul de stat a sumelor rămase neutilizate pentru fiecare din sumele primite, conform Normelor metodologice, solicitând direcțiilor/compartimentelor din Primăria Municipiului București și instituțiilor beneficiare, execuția bugetului la sfârșitul anului (31 decembrie) în vederea corelării cu sumele primite de la bugetul de stat și de la alte bugete/fonduri;

 • 41. Asigură, împreună cu Direcția Venituri, confirmarea soldurilor la finele exercițiului bugetar și reîntregirea excedentului bugetului anului precedent utilizat în cursul exercițiului bugetar;

 • 42. Asigură îndrumarea metodologică a instituțiilor de interes local în privința întocmirii documentației specifice pentru elaborarea și execuția bugetului;

 • 43. întocmește documentații privind bugetul și execuția acestuia și proiecții multianuale la cererea ordonatorului principal de credite;

 • 44. întocmește și transmite spre avizare bugetul de război propus de

direcțiile/compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului București și îl comunică la Direcția Regională a Finanțelor Publice;

 • 45. întocmește scrisori de răspuns privind bugetul și execuția acestuia.

 • 6.3.2. SERVICIUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET

Art. 52 Atribuții


 • 1. Verifică/centralizează raportările lunare și trimestriale, respectiv "Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal” de la toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București, prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare, întocmind și eventuale note explicative;

 • 2. Verifică raportările lunare privind conturile de execuție specifice unor categorii de venituri și cheltuieli, transmise de unele instituții cuprinse în bugetul propriu a! Municipiului București, în termenele impuse de ordonatorul principal de credite, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor Publice;

 • 3. Centralizează trimestrial raportările privind conturile de execuție specifice unor categorii de venituri și cheltuieli, transmise de instituțiile cuprinse în bugetul propriu al Municipiului București prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice;


 • 4. Verifică/centralizează raportările lunare privind conturile de execuție privind încasările/plățile derulate prin instituții de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie transmise de unele instituții cuprinse în bugetul propriu al Municipiului București, prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare;

 • 5. Verifică/centralizează raportările lunare ale unor indicatori din bilanțul contabil


de la toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic și le tranșpai gtivitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, normative, conform legislației în vigoare;

6. Verifică/centralizează raportările Iu instituțiile ale căror bugete se cuprind în bu programele informai orate și transmise leDIRECȚIA ASISTENȚĂgenele impuse de acte


de la toate unjjbipiului București prin inanțelor Publice, pe orerie si Contabilitate -

V i /î A            *//

&PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


Publică a Municipiului București, electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare, întocmind și eventuale note explicative;

 • 7. Verifică/centralizează raportările privind plățile restante la data de 15 ale fiecărei luni, de la toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București;

 • 8. Solicită recipisa și formularul valid, generate de sistemul național de raportare FOREXEBUG privind raportările lunare a plăților restante de la toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București;

 • 9. Verifică corelarea datelor din raportările lunare privind plățile restante cu cele din formularul valid generat de sistemul național de raportare FOREXEBUG;

 • 10. Verifică corelarea numărului de posturi din raportările lunare și trimestriale "Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal" de la toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București, cu cele din formularul valid generate de sistemul național de raportare FOREXEBUG privind raportările lunare a plățile restante;

 • 11. Verifică corelațiile dintre centralizarea raportărilor lunare privind plățile restante de la toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București si cele generate de sistemul național de raportare FOREXEBUG privind raportările lunare a plăților restante;

 • 12. Solicită situații financiare trimestriale și anuale, transmise de către toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București, la termenele stabilite de legislația în vigoare și de către ordonatorul principal de credite și în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

 • 13. Verifică/centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale, transmise de către toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București, la termenele stabilite de legislația în vigoare și de către ordonatorul principal de credite, prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic, și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe suport hârtie și electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare, întocmind și diverse note explicative și/sau situații suplimentare;

 • 14. Verifică/centralizează anexa 31b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT la operatorii economici”, transmisă de către toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București, la termenul stabilite de legislația în vigoare și de către ordonatorul principal de credite, prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic, și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe suport hârtie și electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare;

  • 15. Verifică și validează raportările lunare, trimestriale și anuale, aparținând instituțiilor ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București, încărcate în platforma online „finantare.org” cât și rapoartele generate de sistemul național de raportare și subordonate/coordonate FOREXEBUG;

  • 16. întocmește, cu ajutorul programelor informatice elaborate de către Ministerul Finanțelor Publice, raportările anuale specifice pentru unele capitole bugetare („apărare ordine publică și siguranță națională, învățământ, protecția mediului"), conform legislației în vigoare și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe suport hârtie și electronic, în termenelej

  • 17. Propune spre aprobare ordonatorului instituțiilor ale căror bugete sunt cuprinse în b termenele stabilite pentru depunerea la Direcția trimestriale și/sau anuale, Municipiului RHriir^st-i-iete normative;

ermenele de depufti


și transmite tuturor nicipiului București, raportărilor lunare, rilor centraîîzâle ale < /AT ^a4Sc-7 4 c

CC îr            *

V * w


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


 • 18. Transmite către Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, trimestrial și anual, copii certificate după situațiile financiare centralizate ale Municipiului București, alte situații și date privind execuția bugetului solicitate de bănci, agenții de rating;

 • 19. întocmește documentația pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Municipiului București;

 • 20. Transmite către Direcția Generală Logistică/Direcția Informatică a situațiilor financiare trimestriale/anuale, în copie, pentru publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului București și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform legii;

 • 21. Transmite către Direcția Generală Logistică/Direcția Informatică a situațiilor lunare privind plățile restante, în copie, pentru publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului București și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform legii;

 • 22. întocmește documentația pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • 23. întocmește documentația pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București;

 • 24. întocmește diverse situații privind execuția bugetului propriu al Municipiului București și/sau cu privire la bilanț/patrimoniu;

 • 25. întocmește documentații, situații privind bugetul centralizat al Municipiului București;

 • 26. Asigură îndrumarea conducătorilor compartimentelor financiar contabile din instituțiile/unitățile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București și a direcțiilor/compartimentelor din Primăria Municipiului București, în privința întocmirii documentațiilor specifice privind raportările impuse deracte^^oniiâțive.


SECȚIUNEApf0'?W^uUL
DIRECȚIA GENERALĂ INVOOfW

Art 53 Misiunea si scopul direcției qenerale

 • 1. Coordonează și răspunde de activitatea Direcției Planificare Investiții și a Direcției Urmărire Investiții;

 • 2. Gestionează activitatea privind programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea lucrărilor de investiții, a lucrărilor de modernizare a rețelei stradale, poduri și pasaje rutiere denivelate și a unor mari proiecte privind obiective strategice ce urmează a fi dezvoltate în cadrul Municipiului București;

 • 3. Gestionează activitatea privind programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea și recepția lucrărilor de investiții realizate în regim de concesiune de lucrări publice si parteneriat public privat;

  • 4. Contribuie la dezvoltarea și întreținerea infrastructurii instituțiilor publice de cultură de interes local, a infrastructurii școlare și preșcolare;

  • 5. Aplică Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care municipiul București este acționar majoritar, prevăzută în H.C.G.M.B. nr. 130/2018;

  • 6. Urmărește derularea contractelor de

  municipiul București cu diferiți operatori econoi^fâftp juridice la care municipiul București este âs^ori^/najbȚit^rX în vederea realizării obiectivelor de investiții ce se derulează la nive|ul*D/re "             ’-----i:xî!ii/furnizare, încheiate de ^publică sau cu entitățile

1 reO investiții.


7

7


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


7.1.DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

Art. 54 Misiunea și scopul direcției


1. Planifică activitatea de investiții, elaborează planul anual de investiții, elaborează planul anual de achiziții pentru Direcția Generală Investiții, documentațiile tehnice necesare organizării procedurilor de achiziție publicxde lucrări/servicii/fumizare aferente lucrărilor de investiții, verifică documentațiile te


Art. 55 AtribuțiiI CONFORM CU ORIGINA! • 1. întocmește și promovează strategia in ceea ce privește proiectele de investiții din cadrul Direcției Generale Investiții;

 • 2. întocmește documentația la proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea/modificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții ale Municipiului București derulate;

 • 3. întocmește documentația la proiectele de hotărâri, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării de lucrări de investiții derulate;

 • 4. întocmește documentația la proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind încheierea de protocoale/convenții pentru finanțarea și/sau realizarea de investiții derulate;

 • 5. Asigură întocmirea listelor de investiții, cu specificarea surselor de finanțare, având la bază notele de fundamentare emise de compartimentele de specialitate;

 • 6. Elaborează și derulează proiectul programului anual de investiții;

 • 7. Colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea întocmirii și centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiții;

 • 8. Colaborează cu instituțiile publice locale și centraie în vederea promovării și derulării investițiilor incluse în programele naționale;

 • 9. Preia de la Serviciul Documentații Tehnice-Contractare (SDTC) documentația care stă la baza inițierii procedurii de achiziție publică (note conceptuale, teme de proiectare, caiete de sarcini, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, planuri urbanistice zonale (PLJZ), proiecte tehnice (PT), draft contract, etc., în vederea demarării procedurilor de achiziție publică;

 • 10. Asigură întocmirea și elaborarea documentelor necesare organizării achizițiilor publice de lucrări/servicii/fumizare privind investițiile derulate de Serviciul Planificare Lucrări (referate de necesitate, note estimative, note de fundamentare, note justificative etc), in conformitate cu prevederile legale și le transmite, după caz, la Direcția Generală Achiziții Publice sau entităților juridice la care municipiul București este acționar majoritar conform Anexei la H.C.G.M.B nr. 130/2018 (Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care municipiul București este acționar majoritar);

 • 11. Colaborează cu direcțiile de specialitate pentru întocmirea Fișei de date a Achizițiilor Publice privind lucrările aferente investițiilor Municipiului București derulate de Serviciul Planificare Lucrări;

 • 12. întocmește și propune Direcției Ger^raȘfr          Publice documentația

necesară privind achizițiile directe, în conform itate^iPegfctațiajHw^oare;


 • 13. Solicită Direcției Generale Achiziții PugW țcoAsuTtâr^pieței prin intermediul

platformei SICAP;                            ' ii I                |

 • 14. Propune Primarului General spre apnibare ce&ponenta comisiilor de evaluare


a ofertelor;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


 • 15. Participă în cadrul procedurilor de achiziție publică a contractelor de se rvicii/lucrări/fu mizare până la finalizarea procedurilor și semnarea contractelor;

 • 16. Transmite contractele de servicii/lucrări/furnizare semnate, în original, cât și documentația aferentă (caiet de sarcini, ofertă tehnică, ofertă financiară și orice alte documente contractuale relevante necesare implementării proiectului) către Direcția Urmărire Investiții;

 • 17. în colaborare cu Serviciul Documentații Tehnice-Contractare asigură actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele din cadrul Direcției Generale Investiții, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 18. Participă în comisiile de evaluare și/sau negociere;

 • 19. Asigură documentele necesare în vederea derulării în bune condiții a misiunilor de audit/monitorizare/control, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de audit/monitorizare/control și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor și documentelor solicitate, precum și urmărirea implementării recomandărilor din misiunile de audit/monitorizare/control și transmite stadiul implem^țăr^măsurilor întreprinse conducerii instituției.


7.1.2. SERV1CUJLJJDSUMENTAȚH-3


Ari. 56 Atribuții


L_
 • 1. întocmește și transmite Serviciului Planificare Lucrări toată docur64ntâția internă (note conceptuale, teme de proiectare, caiete de sarcini, note privind/^aloarea estimată, studii de piață, draft contract etc.) necesară demarării procedurilor de achiziție a proiectelor aflate în strategia de dezvoltare a obiectivelor de investiții din cadrul Direcției Generale Investiții, asigurându-se că toate elementele prevăzute de legislația în vigoare sunt conținute;

 • 2. Analizează, verifică și, după caz, solicită modificări/corecții/completări, în conformitate cu metodologia internă și legislația în vigoare, pentru documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor în implementare din cadrul Direcției Planificare Investiții, în toate etapele legale de proiectare;

 • 3. în colaborare cu Serviciul Planificare Lucrări asigură actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, în condițiile legii și întocmește raportul de specialitate pe care îl transmite acestuia;

 • 4. Asigură direct sau prin intermediul proiectantelor obținerea acordurilor și a altor documente necesare elaborării documentației tehnico-economice, de la furnizorii de utilități;

 • 5. Asigură verificarea proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați;

 • 6. Inițiază procedura de avizare în Consiliul Tehnico-Economic (GTE) al Primăriei Municipiului București a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor aflate în implementare din cadrul Direcției Generale Investiții;

 • 7. Asigură participarea, prin experți nominalizați, în Consiliul Tehnico-Economic (CTE) al Primăriei Municipiului București;

 • 8. Urmărește organizarea ședințelor Comisiei Tehnico-Economice a Primăriei Municipiului București:

 • a) întocmește convocatorul ședințelor în urma adreselor primite de la direcțiile de specialitate însoțite de rapoartele de specialitate aferente fiecărei lucrări și le transmite prin email celor interesați (direcției solicitante, me

 • b) întocmește procesul verbal al concluziile pentru fiecare documentație (lucr

 • c) întocmește avizele și le tra cadrul Primăriei Municipiului București);

 • d) Păstrează în bune condiții arhiv

 • 9. Stabilește cu direcțiile de specialitatS§H


[siei și proiectantului); se stipulează discuțiile și

baiefjciatilorn lucrărilor (direcțiilor•>din feawi / a                 Blr,

iij^ehn ico-eco pom ice<j   'g

riei Municipiului București,

..PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


amplasamentele în care urmează să se realizeze obiectivele de investiții;

 • 10. Efectuează informări către conducerea direcției cu privire la derularea analizei documentațiilor tehnico-economice, la situațiile în care au loc încălcări ale legislației în domeniu și/sau prevederilor contractuale, propunând măsuri pentru intrarea în conformitate;

 • 11. Răspunde de coordonarea, supervizarea și/sau, după caz, întocmirea documentației necesare pentru obținerea certificatului de urbanism;

 • 12. Participă la întocmirea contractelor de achiziție și corelează specificațiile din propunerile tehnice cu cele menționate în caietul de sarcini și documentele de contract;

 • 13. Participă în comisiile de evaluare și/sau de negociere;

 • 14. în anumite cazuri, formulează puncte de vedere cu privire la contestațiile sau solicitările de clarificări formulate de către ofertanții participanți la procedurile de achiziție desfășurate de Serviciul Planificare Lucrări;

 • 15. Transmite către Direcția Patrimoniu documentația necesară în vederea declarării utilității publice și declanșării procedurii de expropriere;

 • 16. Urmărește împreună cu deținătorii/operatorii de rețele și cu executanții acestora, lucrările de devieri și desființări în vederea eliberării și predării amplasamentelor la constructor;

 • 17. Coordonează deținătorii de rețele/utilități implicați în derularea proiectului, în vederea organizării lucrărilor, la termenele stabilite în contract;

 • 18. Participă la strategia în ceea ce privește proiectele de investiții din cadrul Direcției Generale Investiții;

 • 19. Asigură documentele necesare în vederea derulării în bune condiții a misiunilor de audit/monitorizare/controi, respective colaborarea cu membrii echipelor de audit/monitorizare/control și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor și documentelor solicitate, precum și urmărirea implementării recomandărilor din misiunile de audît/monitorizare/control și transmite stadiu! implementării măsurilor întreprinde conducerii instituției.


7.2. DIRECȚIA URMĂRIRE INVESTIȚII

Art. 57 Misiunea și scopul direcției • 1. Urmărește derularea contractelor de lucrări de investiții până la\regfepț a acestora;

 • 2. Urmărește executarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții și


finală

I marile proiecte, verifică situațiile de plată aferente obiectivelor de investiții și întocmește documentele necesare efectuării decontărilor.


7.2.1. SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI


Art. 58 Atribuții • 1. Implementează contractele aflate în derularea serviciului; '

 • 2. Preia de la Serviciul Planificare Lucrări contractele de prestări servicii, consultanță, supervizare și execuție lucrări semnate, în original și documentația aferentă (caiet de sarcini, ofertă tehnică și financiară și orice alte documente contractuale relevante necesare implementării proiectului);

 • 3. întocmește documentele necesare în începere) și urmărește deschiderea antreprenori/consultanți, după caz;

 • 4. întocmește documentația necesară în participă alături de toți factorii implicați la preda

 • 5. Răspunde de coordonarea,rii ăm$asamentului lucrării și


'.7L


A'PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


documentației pentru obținerea autorizației de construire și tuturor avizelor și acordurilor necesare pentru contractele/proiectele aflate în derulare;

 • 6. Coordonează constructorul și deținătorii de rețele/utilități implicați în derularea proiectului, în vederea organizării lucrărilor, la termenele stabilite în contract;

 • 7. Asigură execuția unor lucrări de calitate prin verificarea respectării de către antreprenori a prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții;

 • 8. Stabilește, pentru bunul mers al activității, și alte servicii tehnico-profesionale în raport cu diriginții;

 • 9. Coordonează activitatea consultanților în conformitate cu sarcinile prevăzute în contractul de consultanță;

 • 10. Avizează rapoartele lunare ale consultantului în conformitate cu prevederile legale și contractuale în vederea înaintării către plată;

 • 11. Verifică și avizează împreuna cu responsabilul financiar situațiile de lucrări emise de antreprenori (inclusiv toate anexele aferente), precum și situațiile de plată emise de consultanți în conformitate cu prevederile legale și contractuale și le înaintează Serviciului Decontare Lucrări;

 • 12. Verifică și avizează împreună cu Serviciul Decontare Lucrări facturile de decontare înaintate la plată pentru toate contractele aflate în derulare;

 • 13. Conlucrează cu Serviciul Decontare Lucrări în vederea informării antreprenorilor/ consultanților/diriginților asupra corectitudinii situațiilor de lucrări, în vederea transmiterii facturilor aferente;

 • 14. Verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate, precum și a eventualelor suplimentări/renunțări;

 • 15. Participă alături de diriginții de șantier și proiectanții lucrărilor, la soluționarea problemelor apărute în teren și stabilesc soluțiile tehnice ce se impun;

 • 16. Verifică prin diriginți materialele puse în operă, efectuarea de către executant a probelor privind calitatea și conformitatea cu normativele tehnice în vigoare a certificatelor de calitate a materialelor utilizate, compară rezultatele probelor și conținutul certificatelor de calitate cu prevederile caietului de sarcini;


 • 17. Verifică prin diriginți, respectarea documentației de execuție în conformitate cu proiectul tehnic, stadiul fizic al lucrărilor și finalizarea acestora, în conformitate cu graficele de execuție ale lucrărilor;

 • 18. Verifică aplicarea de către antreprenor a soluțiilor stabilite de către proiectant sau

expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformităților, defectelor ori neconcordanțelor apărute în timpul execuției construcțiilor, respectiv a lucrărilor de intervenție la construcțiile / existente;                                                                                     . #

 • 19. Verifică, analizează și avizează legalitatea dispozițiilor de șantier emise împreună W

cu proiectanții lucrărilor si diriginții de șantier și le înaintează conducerii;

 • 20. Participă la ședințele de progres;             

 • 21. întocmește rapoarte cu problemele apărute și cu stadiul lucrărilor;

 • 22. Urmărește termenele de valabilitate a documentelor aferente lucrărilor de 1 execuție (certificate de urbanism, autorizație de construire, diverse avize) și ia măsurileme

se impun pentru extinderea valabilității acestora;

 • 23. Asigură corespondența pe parcursul derulării contractelor cu executantul, consultantul, proiectantul și alți terți implicați;

 • 24. Organizează recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală și convoacă toate părțile implicate în procesul de recepție;

 • 25. Convoacă participarea diriginților de șantier la comisiile de recepții și verifică îndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor ce le re^j aceștia;

 • 26. Participă împreună cu celelalte orgar]^»r investiții derulate;

77. înto*‘sț^^^e propuneri, în condiții fu ncționa re a^ț^Vî^y^ rz<fel|^șcepți i;


CONFORM CUORIGIN
la recepția lucrărilor de

Componența si programul de

u


f

"W f.i.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 28. Asigură secretariatul comisiilor de recepții pentru lucrările de investiții derulate;

 • 29. întocmește programe pentru recepția finală a obiectivelor derulate, la expirarea perioadei de garanție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și convoacă comisiile de recepție în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanție și constată dacă au fost remediate de către constructor deficiențele semnalate la recepția preliminară sau cele apărute în perioada de garanție;

 • 30. Difuzează în termen, procesele-verbale de recepție la toți factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepționat;

 • 31. Colaborează cu Inspectoratul de Stat în Construcții pentru participarea la fazele determinante ale lucrărilor;

 • 32. Urmărește rezolvarea, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin anexele la procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;

 • 33. Centralizează și redactează situații referitoare la investițiile efectuate în cursul anului;

 • 34. Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăților sau, după caz, aplicarea de penalități, în cazul în care se constată abateri de la prevederile contractuale;

 • 35. Verifică documentele pentru eiiberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție, alte rețineri pentru iucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune etc. și le transmite Serviciului Decontare Lucrări în vederea înaintării la plată;

 • 36. întocmește și urmărește corespondența cu departamentele funcționale din cadrul Primăriei Municipiului București, referitor la implementarea contractelor;

 • 37. Urmărește păstrarea și completarea la zi a documentației tehnice privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcțiilor pe perioada de garanție pentru obiectivele derulate prin Direcția Urmărire Investiții;

 • 38. Colaborează cu Serviciul Decontare Lucrări în vederea virării cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și Casa Socială a Constructorilor, cu respectarea reglementarilor în vigoare și a procedurilor interne, după caz;

 • 39. Colaborează cu Serviciul Decontare Lucrări în vederea întocmirii referatului de necesitate, a notei de estimare a valorii, a notei justificative privind cerințele minime, a caietului de sarcini, a draftului de contract/actului adițional, precum și întreaga documentație care va sta la baza demarării unor proceduri de achiziție publică privind contractele aflate în derulare cu scopul încheierii de acte adiționale sau contracte noi;

 • 40. Participă în comisiile de evaluare și/sau negociere;

 • 41. Participa alături de consultanți/diriginți la întocmirea cărții tehnice a construcției, conform legislației în vigoare, o arhivează și/sau predă către asociațiile de proprietari în termenul prevăzut de lege, după caz;

 • 42. Asigură documentele necesare în vederea derulării în bune condiții a misiunilor de audit/monitorizare/control, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de audit/monitorizare/control si transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor si

»                                                                                                                  I                                                                                                  1                       »

documentelor solicitate, precum și urmărirea implementării recomandărilor din misiunile de audit/monitorizare/control și transmite stadiul implementării măsurilor întreprinse conducerii instituției;

 • 43. Propune măsuri de îmbunătățire a activității de urmărire;

 • 44. Redactează informări privind obligațiile autorității publice, programele naționale inițiate și modul în care se pot implica autoritățile publice în derularea acestora, conform cadrului legislativ în domeniu;

 • 45. Primește și rezolvă în termen, reclamațiile și sesizările primite din partea

  cetățenilor și a beneficiarilor de < recepționate preliminar în termenul de
  IALUL A


''-f s-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


 • 7.2.2. SERVICIUL DECONTARE LUCRĂRI

Art. 59 Atribuții

 • 1. Preia de la Serviciul Urmărire Lucrări contractele de prestări servicii, consultanță, supervizare și execuție lucrări semnate, în original și documentația aferentă (caiet de sarcini, ofertă tehnică și financiară și orice alte documente contractuale relevante necesare implementării proiectului), pe care le implementează din punct de vedere financiar și asigură îndeplinirea prevederilor legale și contractuale;

 • 2. Ține evidența termenelor contractuale și asigură centralizarea acestor date;

 • 3. Participă la întocmirea corespondenței cu proiectanții, consultanții și antreprenorii, împreună cu compartimentele funcționale din cadrul Primăriei Municipiului București și cu diverse instituții, entități sau autorități implicate în implementarea contractelor;

 • 4. Sesizează conducerea direcției asupra neconformităților și neconcordanțelor consiatate din punct de vedere financiar și propune măsuri de remediere;

 • 5. Verifică încadrarea legală și contractuală din punct de vedere al prețurilor și a cantităților din oferta, a situațiilor de lucrări întocmite de antreprenori, certificate de către consultant și/sau Serviciul Urmărire Lucrări, precum și a centralizatorului situațiilor de lucrări, semnat și ștampilat de antreprenor, verificat și asumat de consultant și/sau Serviciul Urmărire Lucrări, în vederea înaintării la plată către Direcția Generală Economică;

 • 6. Monitorizează și verifică încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;

 • 7. Ține evidența cheltuielilor și categoriilor de cheltuieli pentru contractele aflate în derulare;

 • 8. Conlucrează cu Serviciul Planificare Lucrări, prezentând execuția bugetară pe fiecare contract în vederea întocmirii bugetului;

 • 9. Pregătește situația necesarului de plăți în vederea asigurării resurselor financiare necesare realizării obiectivelor;

 • 10. Realizează și actualizează execuția bugetară și execuția pe contracte de lucrări/servicii;

 • 11. Urmărește încadrarea în indicatorii economici aprobați;

 • 12. Transmite către Direcția Generală Economică propunerile privind solicitarea de/

deschidere de credite;

 • 13. întocmește rapoarte/situații către conducere, în ceea ce privește situația I .

financiară a contractelor; —

 • 14. întocmește situația plăților pe tipuri de obiective bugetare aprobate pentriv

contractele pe care le are în derulare;                                              

 • 15. Gestionează, verifică, urmărește toate categoriile de garanții și asigurări emise în cadrul contractelor;

 • 16. întocmește documentația necesară în vederea eliberării parțială sau totală a garanțiilor contractuale către Direcția Generală Economică;

 • 17. întocmește documentele necesare, în vederea virării cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și Casa Socială a Construcțiilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare și a procedurilor interne, colaborând în acest sens cu Serviciul Urmărire Lucrări;

  • 18. Colaborează cu Serviciul Urmărire Lucrări în vederea informării antreprenorilor cu privire la acceptarea către plată a situațiilor de lucrai

  • 19. Verifică și avizează împreuna cu respon

  de antreprenori (inclusiv toate anexele aferente), consultanți în conformitate cu prevederile legale șlf&o Decontare Lucră rj;

  .20. Vori#facturilor fiscale; țiile de lucrări emise athățîjfă de plata emisele ptjlateișiye Îraaintează/Serviciului

CONFORM CU            jr ... _ '


>^,sia^^flză împreția

x        -O «9 ,


$e^ucrări, facturile de*

&

® PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Regulament de Organizare și Funcționare


decontare înaintate la plată pentru toate contractele aflate în derulare;

 • 21. Aplică viza de certificare pe facturile aferente situațiilor de lucrări/servicii/furnizare prezentate de antreprenori/consultanți/diriginți/furnizori;

 • 22. întocmește ordonanțări de plată, angajamente bugetare și propuneri de angajare a unor cheltuieli pentru contractele de prestări servicii/lucrări/furnizare;

 • 23. Colaborează cu Serviciul Planificare Lucrări în vederea întocmirii/promovării proiectelor de hotărâri în Consiliul General al Municipiului București privind majorarea indicatorilor tehnico-economici;

 • 24. Participă în comisiile de negociere;

 • 25. Colaborează cu Serviciul Urmărire Lucrări în vederea întocmirii referatului de necesitate si a actelor adiționale;

 • 26. Asigură documentele necesare în vederea derulării în bune condiții a misiunilor de audit/monitorizare/control, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de audit/monitorizare/control și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor și documentelor solicitate, precum și urmărirea implementării recomandărilor din misiunile de audit/monitorizare/control și transmite stadiul implementării măsurilor întreprinse conducerii instituției;

 • 7.2.3. SERVICIUL MARI PROIECTE

Art. 60 Atribuții

 • 1. întocmește și promovează documentația primară (note conceptuale, teme de proiectare, caiete de sarcini, note privind valoarea estimată, studii de piață, etc.), necesară demarării procedurilor de achiziție publică de servicii și lucrări, precum și documentația care stă la baza inițierii procedurii de achiziție pentru studii de prefezabilitate (SPF), studii de fezabilitate (SF), planuri urbanistice zonale (PUZ), proiecte tehnice ( PT) etc. și o transmite, după caz, la Direcția Generală Achiziții Publice sau entităților juridice la care municipiul București este acționar majoritar conform Anexei la H.C.G.M.B nr. 130/2018 pentru demararea și implementarea unor mari proiecte privind obiective strategice ce urmează a fi dezvoltate în cadrul municipiului București;

 • 2. Urmărește desfășurarea procedurilor de achiziție publică a contractelor de servicii și execuție lucrări pentru demararea și implementarea unor mari proiecte privind obiective strategice ce urmează a fi dezvoltate în municipiul București până la finalizarea proceduri/ și semnarea contractelor;

 • 3. Participă la întocmirea contractelor de achiziție și a actelor adiționale și corelează

specificațiile din propunerile tehnice cu cele menționate în caietul de sarcini și în; documentele de contract;                                                             ‘

 • 4. Formulează puncte de vedere cu privire la contestațiile sau clarificările solicitate de către ofertanții participanți la procedurile de achiziție desfășurate de serviciu;

 • 5. Răspunde de implementarea contractelor aflate în derularea serviciului;

 • 6. Răspunde de corespondența aferentă contractelor aflate în derularea serviciului;

 • 7. întocmește și certifică documentația necesară efectuării plăților și o transmite către Direcția Financiar Contabilitate pentru contractele aflate în derularea serviciului;

 • 8. Ține evidența plăților pentru toate contractele aflate în derularea serviciului;

 • 9. Participă la întocmirea documentației necesare pentru demararea proiectelor de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, pentru proiectele privind obiective strategice ce urmează a fi dezvoltate în cadrul Municipiului

 • 10. Colaborează la întocmirea proiectului pl propunerii bugetare a Direcției Generale Investiții;

 • 11. Asigură actualizarea indicatorilor tehnîo^fc obiective strategice

 • 12. Propune.            ieneral spre aprobate

ofertelor, comisjțS^exfteadfelw;

■----------------^sis^aie achiziție publică șientru proiecte le privind ază a fi dezvoltate înfcad^ul țțf^c^iu1ui*^ucurești; / -----1--------a/corfiisiilor de evaluare a
fi


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 13. Participă în comisiile de evaluare și/sau negociere;

 • 14. în colaborare cu Serviciul Documentații Tehnice-Contractare, transmite către Direcția Patrimoniu documentația necesară în vederea declarării utilității publice și declanșării procedurii de expropriere;

 • 15. Analizează, verifică și, după caz, solicită modificări/corecții/completări, în conformitate cu metodologia interna și legislația în vigoare, pentru documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor în implementarea serviciului, în toate etapele legale de proiectare;

16-lnițiază procedura de avizare în Consiliul Tehnico-Economic (CTE) al Primăriei Municipiului București a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor aflate în implementarea serviciului;

 • 17. Asigură participarea, prin experți nominalizați, în Consiliul Tehnico-Economic (CTE) al Primăriei Municipiului București;

 • 18. Efectuează informări către conducerea direcției cu privire la derularea analizei documentațiilor tehnico-economice, la situațiile în care au loc încălcări ale legislației în domeniu și/sau prevederile contractuale, propunând măsuri pentru intrarea în conformitate;

W.Răspunde de coordonarea, supervizarea și/sau, după caz, întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism, autorizației de construire și tuturor avizelor și acordurilor necesare pentru contractele/proiectele aflate în derulare;

20.întocmește documentația necesară în vederea predării amplasamentului lucrării;

21 .Pentru proiectele aflate în implementarea serviciului, coordonează constructorul și deținătorii de rețele utilități implicați în derularea proiectului, în vederea organizării lucrărilor la termenele stabilite în contract, întocmește documentele necesare demarării lucrărilor (ordine începere), participă la ședințele de progres, urmărește încadrarea în graficele de execuție a lucrărilor și reactualizarea acestora în caz de necesitare, urmărește termenele de valabilitate a documentelor aferente lucrărilor de execuție (certificate de urbanism, autorizație de construire, diverse avize) și ia măsurile ce se impun pentru extinderea valabilității acestor;

 • 22. Pentru proiectele aflate în implementarea serviciului, pregătește documentația necesară demarării recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale, propune constituirea comisiilor de recepție, pregătește procesele verbale de recepție și participă la recepțiile efective;

 • 23. Urmărește rezolvarea, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin anexele la procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;

 • 24. Răspunde de procedura virării cotelor către Inspectoratul de Stat în Construcții -

I.S.C. și Casa Socială a Construcțiilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare și a procedurilor interne, după caz;                                                             /

25.Urmărește întocmirea cărții tehnice a construcției pentru proiectele afiate derularea serviciului;


 • 26. întocmește ordonanțări de plată, angajamente bugetare și propuneri de

angajare a unor cheltuieli pentru lucrările proprii;                                            /

 • 27. Ține evidența cheltuielilor și categoriilor de cheltuieli pentru contractele aflate în derulare și întocmește diverse tipuri de rapoarte către conducere în ceea ce privește situația financiară a contractelor implementate;

 • 28. întocmește situația plăților pe tipuri de obiective bugetare aprobate pentru contractele pe care le are în derulare;

 • 29. Gestionează toate categoriile de garanții și asigurări emise în cadrul contractelorPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 32. Asigură formalitățile necesare în vederea întocmirii studiului de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situație în care intenționează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii;

 • 33. Asigură formalitățile necesare în vederea întocmirii studiului de fundamentare în situația in care intenționează să atribuie un contract de parteneriat public privat;

 • 34. Asigură formalitățile necesare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate aferent proiectelor de concesiune de lucrări si a proiectelor de parteneriat public privat;

 • 35. Asigură formalitățile necesare în vederea aprobării studiilor specifice proiectelor de concesiune de lucrări, a proiectelor de concesiune de servicii și a proiectelor de parteneriat public privat;

 • 36. Asigură întocmirea documentației de elaborare și prezentare a ofertei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

 • 37. Propune Primarului General spre aprobare componența comisiilor aferente procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

 • 38. Asigură formalitățile de publicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

 • 39. Asigură primirea, înregistrarea și păstrarea documentațiilor depuse de operatorii economici interesați;

 • 40. Demarează, derulează și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

41 .Asigură întocmirea și aprobarea, prin comisia de evaluare, (conform legii) a raportului procedurii de atribuire, precum și după caz, a rapoartelor elaborate pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire a contractelor de concesiune lucrări, a contractelor de concesiune servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

 • 42. Asigură comunicarea în scris, către toți participant» la procedură a deciziei comisiei de evaluare cu privire la ofertele depuse în cadrul procedurilor;

 • 43. Asigură înregistrarea contestațiilor și comunică operatorilor economici implicați, măsurile adoptate, cu privire la procedura de atribuire;

 • 44. Asigură încheierea contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de

concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public privat;                         ,

 • 45. Asigură transmiterea contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de

concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public privat, către compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului București, în vederea urmăririi acestora;         '

 • 46. Asigurâ formalitățile în vederea întocmirii dosarului de concesiune și de parteneriat public privat;

 • 47. Asigură monitorizarea și coordonarea tuturor serviciilor și activităților desfășurate în incinta stadionului Arena Națională;

 • 48. Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor publice de serviciile necesare desfășurării activităților pe Arena Națională (mentenanță corectivă și preventivă a sistemelor, lucrări de investiții și reparații, servicii de curățenie, pază, întreținere gazon etc.), referate de necesitate, caiete de sarcini, note estimative, note de fundamentare, note justificative;

 • 49. Urmărește contractele în derulare și întocmește referatele de necesitate în scopulPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 52. Păstrează legătura cu organizatorii de evenimente și asigură corespondența cu aceștia și le acordă suportul necesar în vederea desfășurării în bune condiții a evenimentelor;

 • 53. întocmește documentele necesare în vederea semnării contractelor de eveniment (evenimente/competiții sportive, festivaluri, concerte, filmări, evenimente corporate etc.);

 • 54. Coordonează întreaga echipă înainte, în timpul și după desfășurarea evenimentelor;

 • 55. Transmite contractele de eveniment la Direcția Venituri spre urmărirea încasării contravalorii evenimentului;

 • 56. întocmește procesele-verbale de predare-primire a Arenei Naționale/spațiilor închiriate cu organizatorii de evenimente și constată daunele după utilizare și luare măsuri de remedie;

 • 57. Verifică și avizează situațiile de lucrări/servicii aferente serviciilor/lucrărîlor prestate/executate și le transmite Serviciului Decontare Lucrări în vederea înaintării la plată;

 • 58. Verifică documentele pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție, alte rețineri pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune, etc si le transmite Serviciului Decontare Lucrări în vederea înaintării la plată;

 • 59. întocmește și urmărește corespondența cu compartimentele funcționale din cadrul Primăriei Municipiului București, referitor la implementarea contractelor;

 • 60. Centralizează și redactează situații referitoare la investițiile efectuate în cursul anului;

61 .Participă la ședințele tehnice și de cooperare alături de organizatorii de evenimente, organele de ordine, ambulanța, delegația echipelor, prin care se stabilesc detaliile legate de securitate, de accesul pe stadion/măsuri suplimentare de control;

 • 62. Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăților sau, după caz, aplicarea de penalități, în cazul în care se constată abateri de la prevederile contractuale;

 • 63. Asigură întocmirea și transmiterea spre aprobare a documentației de omologare/acreditare a stadionului, pentru activități și competiții pe stadion și le transmite Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Federației Române de Fotbal (FRF) și cluburilor de fotbal;

 • 64. Asigură suport tehnic organizatorilor de evenimente, legat de posibilitățile de integrare a rețelei proprii în rețeaua stadionului Arena Națională;

 • 65. Participă la ședințele de omologare/acreditare pentru activități și competiții pe stadion;

 • 66. Asigură documentele necesare în vederea derulării în bune condiții a misiunilor de audit/monitorizare/control, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de audit/monitorizare/control și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor și documentelor solicitate, precum și urmărirea implementării recomandărilor din misiunile de

idit/mnnitnri7ftr#3/rnn+rnl cti transmit» stadii il imniomontării măcnrilnr înfronrins»
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


 • 2. Gestionează procesul de promovare, aprobare, contractare finanțări rambursabile și garantare de datorie publică de către municipiul București, pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea datoriei publice locale;

 • 3. Gestionează procesul de derulare, rambursare și raportare a datoriei publice contractate și garantate de municipiul București, pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea datoriei publice locale.


8.1. DIRECȚIA FONDURI NERAMBURSABILE

Art. 62 Misiunea și scopul direcției:


1. Coordonează întocmirea aplicațiilor/documentațiilor de finanțare, pentru proiectele Municipiului București, prin aparatul de specialitate sau externalizate, finanțabile din fonduri nerambursabile și urmărește implementarea și post-implementarea acestora.

8.1.1. SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE           / f

Art. 63 Atribuții                                                            /  //'

l L

1. Identifică nevoile, interesele și problemele economice și sociale ale Murffcipiuțui București, care intră sub incidența unor programe de asistență financiară’ externă nerambursabilă;


 • 2. Identifică potențiali parteneri care pot accesa direct sau împreună cu municipiul București finanțări nerambursabile;

 • 3. Analizează eligibilitatea Municipiului București, a instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București și a instituțiilor/companiilor municipale înființate de Consiliul General al Municipiului București și eligibilitatea activităților ce fac obiectul proiectelor cu finanțare nerambursabilă ce urmează a fi propuse;

 • 4. Identifică, selectează și oferă informații privitoare la oportunitățile de finanțare nerambursabiiă, aplicabile Municipiului București;

 • 5. Identifică investiții realizate în cadrul instituției în vederea stabilirii eligibilității acestora ca și proiecte retroactive;

 • 6. Gestionează relațiile funcționale cu instituțiile și organismele implicate în managementul programelor de finanțare aplicabile Municipiului București (autorități de management ale programelor/organisme intermediare/alte instituții implicate etc.), și alte organisme care acordă asistență financiară externă nerambursabilă;

 • 7. Analizează maturitatea și/sau valabilitatea documentațiilor tehnico-economice puse la dispoziție de către compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, instituțiile publice de interes local ale Municipiului București și instituțiîle/companiile municipale înființate de Consiliu! General al Municipiului București, în vederea accesării de finanțări nerambursabile;


8. Prezintă Primarului General/Administratorului public propunerile de proiecte de la compartimentele Primăriei Municipiului București, instituțiile publice de interes local ale Municipiului București și instituțiile/regiile autonome înființate de Consiliul General al Municipiului București, în vederea planificării și/sau prioritizării acestora;


9. Prezintă Primarului General/Administratorului public informări privind oportunitățile identificate de fonduri nerambursabiiă _ _ru proiectele Municipiului București cerințele, condițiile, demersurile și contractarea acestora;

10. Coordonează întocmirea aplicațiilo proiectele Municipiului București, prin aparatul d Programul Op


| dirnofldurt

I CONFORM CU ORIGINALUL- • .Olf^CTi* G.uK eșlîrftat pentru aprobarea și


finanțare,- pentru malizate, finanțabile • Programul Operațional r/

fi

•                                                              fi


3E PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


i

li


Competitivitate, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Capacitate Administrativă, fonduri de la Comisia Europeană, fonduri norvegiene, etc;

 • 11. Participă la pregătirea documentelor necesare procesului de achiziție de servicii de pregătire a aplicației/dosarului de finanțare pentru proiectele Municipiului București inițiate de Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, finanțabile din fonduri nerambursabile;

 • 12. Centralizează/colectează de la compartimentele Primăriei Municipiului București, instituțiile publice de interes local ale Municipiului București, instituțiile/companiile municipale înființate de Consiliul General al Municipiului București informațiile/documentele necesare pentru realizarea aplicației/dosarului de finanțare;

 • 13. Elaborează și transmite către directorul general al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă propuneri de buget în vederea includerii în proiectul de buget a fondurilor necesare pregătirii dosarului de finanțare;

 • 14. Acordă asistență structurilor de implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (unități de implementare a proiectelor (UIP), departamente de specialitate etc.), cu privire la aplicațiile/dosarele de finanțare;

 • 15. Colaborează cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, UlP-uri sau alte instituții (instituții publice de interes local ale Municipiului București, companii municipale înființate de Consiliul General al Municipiului București), în realizarea documentației și demersurilor pentru aprobarea internă, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, a indicatorilor tehnico-economici și/sau a co-finanțării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru proiectele Municipalității București;

 • 16. Urmărește stadiul aprobării proiectelor depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile de către instituțiile competente și al avizării actelor în vederea contractării;

 • 17. Urmărește procesul de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare la nivelul organismului intermediar și al autorităților de management, precum și semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele aprobate spre finanțare;

 • 18. Colaborează cu Unitățile de Implementare a Proiectelor/consultanți externi în vederea transmiterii aplicațiilor/dosarelor de finanțare aferente proiectelor finanțabile în cadrul programelor operaționale (Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Capacitate Administrativă) prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014;

 • 19. Realizează împreună cu compartimentele Primăriei Municipiului București/instituțiile publice de interes local ale Municipiului București/instituțiile/regiile autonome înființate de Consiliul General al Municipiului București implicate, proiectul de dispoziție de Primar General, pentru înființarea Unităților de Implementare a Proiectelor Municipalității București, finanțabile/finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • 20. Participă la implementarea proiectelor cu finanțare internațională (în domeniul de competență, respectiv management de proiecte) în cadrul UlP-urilor;

 • 21. Colaborează cu potențiali parteneri în accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;

 • 22. Participă și colaborează la implementarea proiectelor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă;

 • 23. Pregătește documentele necesare în vederea demarării procedurilor de achiziții publice și participă în derularea procedurii de achiziție;

 • 24. Elaborează propuneri de buget privind derularea contractelor de finanțare pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate, Programul Q Operațional Capacitate Administrativă, etc., în ved

 • 25. Urmărește calendarul activităților r-—-mtârzladla-siadoptarea măsurilor corective, dup^oa^;j|CONFORM CU ORIGINALU(-.Capital Uman, Programul

[âriiyîn propunerea de proiect;

implementare, A' / *

I


*

v i// •/


decA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 26. Elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor în urma colectării informațiilor de la unitățile de implementare și formulează propuneri de remediere a deficiențelor identificate și măsuri de soluționare;

 • 27. întocmește situații în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectelor (realizarea cash-flow-ului proiectelor prin intermediul căruia se pot identifica perioadele în care nivelul resurselor financiare devine critic);

 • 28. Elaborează proceduri interne de lucru corespunzătoare atribuțiilor pe care le îndeplinește și actualizează procedurile existente;

 • 29. Răspunde de derularea în bune condiții a misiunilor de audit/monitorizare/ control, respectiv colaborarea cu membri echipelor de audit/monitorizare/control și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor și documentelor solicitate, precum și asigurarea implementării recomandărilor din misiunile de audit/monitorizare/control;

 • 30. Urmărește actualizarea datelor în MySMIS 2014, ori de câte ori este cazul;

 • 31. Monitorizează derularea proiectelor Municipalității București cu finanțare internațională nerambursabilă, conform prevederilor contractelor de finanțare internațională (fișe de monitorizare);

 • 32. Colectează informații de la unitățile de implementare/departamentele de specialitate, privind stadiul tehnic și financiar al proiectelor cu finanțare nerambursabilă, demersurile efectuate în vederea finalizării acestora, precum și eventualele probleme/dificultăți apărute, în vederea elaborării unui raport general;

 • 33. Informează Primarul General/Administratoru! Public asupra stadiului proiectelor în derulare precum și asupra demersurilor propuse în vederea finalizării acestora;

 • 34. Monitorizează proiectele Municipiului București cu finanțare nerambursabilă în perioada post-implementare în colaborare cu UlP-urile/departamente de specialitate, în vederea asigurării respectării prevederilor contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv asigură sustenabilitatea și îndeplinirea indicatorilor post-implementare;

 • 35. Răspunde de desfășurarea în bune condiții a misiunilor de monitorizare și de verificare a îndeplinirii indicatorilor post-implementare, desfășurate de OI/AMPOR/Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat de lege;


 • 36. Asigură arhivarea conform legislației naționale și/sau a leg

  tuturor documentațiilor elaborate în cadrul serviciului, precum și a celor^Trițe^fi-vMjOrj depunerii aplicațiilor/dosarelor de finanțare, implementării și monitorizăwi^rotebț^JprnXb


  8.1.2. SERVICIUL PROIECTE POIM


 • 8.1.2. SERVICIUL PROIECTE POIM

Ari. 64 Atribuții

 • 1. Coordonează întreg procesul de accesare finanțări nerambursaone jbrin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 (POIM 2014 - 2020);

 • 2. Colaborează cu Serviciul Management Proiecte în vederea centralizării proiectelor identificate ca fiind eligibile în cadrul POIM 2014 - 2020 și supune aprobării Primarului General posibile idei de proiecte eligibile în cadrul POIM;

 • 3. Gestionează procesul de accesare a finanțărilor nerambursabile pentru proiectele eligibile în cadrul POIM;

 • 4. Gestionează planificarea și pregătirea proiectelor eligibile în cadrul POIM;

 • 5. Identifică proiecte retroactive eligibile în cadrul POIM;

 • 6. Inițiază procesul de pregătire a aplicației/dosarului de finanțare pentru proiectele eligibile în cadrul POIM (Cerere de finanțare și anexele aferente, documentația tehnico-economică, avize, etc.) conform Ghidului solicitantului;

 • 7. Participă la elaborarea aplicațiilor/dosarelor de finanțare aferente proiectelor

finantabile în cadrul POIM:                                                     X.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


 • 9. Supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, împreună cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, propuneri de hotărâri în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici și/sau a cofinanțării proiectelor finanțate în cadrul POIM;

 • 10. întocmește raportări către Primarul General/Administratorul public cu privire la stadiul pregătirii proiectelor și semnalează eventuale blocaje/întârzieri identificate în procesul de pregătire și depunere a proiectelor;

 • 11. Asigură transmiterea aplicațiilor/dosarelor de finanțare aferente proiectelor finanțabile în cadrul POIM prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014;

 • 12. Urmărește procesul de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare în cadrul POIM la nivelul AM POIM, precum și semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele aprobate spre finanțare;

 • 13. Colaborează cu toate structurile din cadrul Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă implicate în obținerea surselor de finanțare necesare realizării proiectelor eligibile în cadrul POIM, precum și în raportările pe contractele de accesare finanțări rambursabile pentru asigurarea cofinanțării proiectelor implementate în cadrul POIM;

 • 14. Elaborează și transmite către directorul Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă propuneri de buget în vederea includerii în proiectul de buget a fondurilor necesare pregătirii dosarului de finanțare;

 • 15. Gestionează relațiile funcționale cu autoritățile publice implicate în managementul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020 și autoritățile/organismele care asigură conformitatea cu politicile Uniunii Europene și naționale privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea, precum și cele cu competențe în reglementarea domeniilor finanțate prin POIM, (Autoritatea de Management pentru POIM, Comisia Europeană, Consiliul Concurenței, Ministerul Energiei, etc);

 • 16. Organizează întâlniri de lucru privind stadiul pregătirii proiectelor și implementarea acestora;

 • 17. Participă la reuniunile Comitetului de Monitorizare pentru POIM și reprezintă Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă în baza mandatului de reprezentare, după caz;

 • 18. întocmește documentația de achiziții publice prevăzute în cadrul proiectelor POIM în vederea atribuirii contractelor de servicii/lucrări/furnizare;

 • 19. Gestionează și monitorizează derularea managementului și implementării proiectelor finanțate în cadrul POIM;

 • 20. întocmește și propune împreună cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General proiectul de dispoziție de Primar General pentru înființarea UIP-urilor;

 • 21. Participă la implementarea proiectelor în cadrul Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP);

 • 22. Răspunde de buna desfășurare a misiunilor de control desfășurate de AM POIM/Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat de lege, pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile și asigură furnizarea informațiilor/documentelor de specialitate solicitate de către verificatori;

 • 23. Participă la identificarea riscurilor ce pot afecta derularea în bune condiții a proiectului, la analiza riscurilor identificate și la acțiunile ce vizează reducerea sau eliminarea riscurilor identificate;

 • 24. Asigură actualizarea datelor în MySMIȘ

 • 25. Monitorizează periodic respectare vizibilitate și eligibilității proiectelor finanțate aplicabile;


  conform CU ori


  Qr /

  * 1

  c 7 >      î

  1.

  uln-v ’t'


  ide câte ori este cazul; ntractuale, a regulilor de iei europene și naționale


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 26. Urmărește îndeplinirea de către Unitatea de Management Proiect și UIP a tuturor sarcinilor ce le revin prin dispoziția Primarului General, respectiv clauzele contractuale, după caz;

 • 27. Colectează informații de la UIP—uri privind stadiul tehnic și financiar al proiectelor cu finanțare nerambursabilă din POIM, demersurile efectuate în vederea finalizării acestora, precum și eventuale dificultăți/blocaje apărute în implementarea și managementul proiectelor, în vederea raportării;

 • 28. Formulează propuneri de remediere a deficiențelor identificate și măsuri de soluționare a diverselor situații de întârzieri/blocaje apărute în implementarea proiectelor finanțate din POiM;

 • 29. Elaborează rapoarte/informări privind stadiul derulării proiectelor în urma colectării informațiilor de la Unitatea de Management Proiect și UIP, respectiv prelucrării și centralizării informațiilor, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor interne de lucru;

 • 30. Elaborează proceduri interne de lucru corespunzătoare atribuțiilor pe care le îndeplinește și actualizează procedurile existente;

 • 31. Urmărește respectarea prevederilor contractuale referitoare la execuția lucrărilor/ prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor contractate;

 • 32. Monitorizează rezultatele proiectelor, întocmește și transmite raportările intermediare și finale;

 • 33. întocmește situații în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectelor (realizarea cash-flow-ului proiectelor prin intermediul căruia se pot identifica perioadele în care nivelul resurselor financiare devine critic);

 • 34. Monitorizează proiectele finanțate prin POIM în perioada de durabilitate, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020;

 • 35. Asigură sustenabilitatea proiectelor, urmărește întocmirea și transmiterea raportărilor periodice de durabilitate;

 • 36. Acordă asistență UlP-urilor ce au implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă, pe întreaga perioada de durabilitate;

 • 37. Răspunde de buna desfășurare a misiunilor/vizitelor de monitorizare a durabilității investițiilor și a îndeplinirii indicatorilor post-implementare desfășurate de AM POIM/Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat de lege, pentru verificarea monitorizarea durabilității investițiilor și a îndeplinirii indicatorilor post-implementare;

  38. Inițiază procesul de solicitare a fazării proiectelor contractate și nefinalizate în


  cadrul POIM 2014 - 2020, proiecte ce vor fi continuate în exercițiul financiar următor; 39. Urmărește atingerea indicatorilor asumați prin proiect;40. Asigură arhivarea conform legislației naționale și/sau a legislației în tuturor documentațiilor elaborate în cadrul serviciului, precum și a celor primite^p depunerii aplicațiilor/ dosarelor de finanțare, implementării și monitorizării proastelor

 • 8.2. BIROUL ACCESARE FONDURI RAMBURSABILE

Art. 65 Atribuții

 • 1. Asigură prospectarea periodică a pieței finanțărilor rambursabile, în vedpraa analizei condițiilor de piață pentru contractarea/garantarea de instrumente de datore publică în condiții avantajoase pentru realizarea de investiții publice de interes local ale Municipiului București și pentru restructurarea datoriei publice locale;

 • 2. Gestionează procesul de contractare de datorie publică locală directă sau garantată de stat (împrumuturi, subîmprumuturi și alte instrumente de datorie publică locală) pentru realizarea de investiții publice de interes local ale Municipiului București sau pentru refin^^^Jorie publică locală;

procesul de contractare de servicii conexe sau în legătură cir Tiîiâhțâlllfty'dutarsah^â (împrumuturi, titluri de valoare și ajțe instrumente de datorie), l_-

CONFORM CU OjPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

precum servicii de rating, servicii bancare, servicii financiare de intermediere instrumente financiare, servicii de evidență deținători instrumente financiare, servicii de agent de plată și de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

 • 4. Gestionează procesul de garantare de către municipiul București de finanțări rambursabile contractate de operatorii economici sau de instituțiile și serviciile publice de interes local, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale;

 • 5. Gestionează procesul de contractare de granturi acordate de instituțiile finanțatoare internaționale în cadrul programelor de asistență financiară rambursabilă în colaborare cu Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile pe baza informărilor primite de la alte direcții cu atribuții în promovarea și derularea investițiilor;

 • 6. Gestionează elaborarea și actualizarea periodică a strategiei în domeniul administrării datoriei publice a Municipiului București;

 • 7. Identifică și se documentează asupra programelor de asistență financiară rambursabilă ale instituțiilor financiare internaționale (Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) sau ale altor instituții de credit, a investițiilor publice ce intră sub incidența acestor programe și a criteriilor de eligibilitate;

 • 8. Colaborează cu compartimentele Primăriei Municipiului București, operatorii economici, instituțiile și serviciile publice de interes local, în vederea identificării necesităților și oportunităților de finanțare rambursabilă pentru proiectele de investiții ale acestor entități sau refinanțare datorie publică;

 • 9. Participă la întâlniri cu instituții de credit sau alte instituții financiare, în vederea prospectării pieței finanțărilor rambursabile și identificare de soiuții pentru finanțarea de proiecte/investiții publice de interes local sau refinanțare datorie publică locală;

 • 10. Informează compartimentele Primăriei Municipiului București, operatorii economici, instituțiile și serviciile publice de interes local, la solicitarea acestora, privind oportunitățile sau programele de finanțare rambursabilă, în vederea finanțării proiectelor de investiții ale acestor entități;

 • 11. Derulează procedura de achiziție publică de servicii de împrumut care pot fi contractate de municipiul București de la instituții de credit românești/străine și instituții financiare internaționale;

 • 12. Derulează procedura de achiziție publică de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile (împrumuturi, titluri de valoare și alte instrumente de datorie), precum servicii de rating, servicii bancare, servicii financiare de intermediere instrumente financiare, servicii de agent de plată și de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

 • 13. Informează periodic Primarul General/Administratorul public cu privire la nevoile de accesare finanțări rambursabile pentru investiții ca urmare a solicitării direcțiilor de specialitate;

 • 14. Elaborează și promovează proiecte de Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București având ca subiect contractarea sau garantarea de finanțări rambursabile (împrumuturi și alte instrumente de datorie) pentru realizarea de proiecte/investiții publice de interes local ale Municipiului București sau refinanțare datorie publică locală;

 • 15. Solicită și centralizează de la compartimentele Primăriei Municipiului București, operatorii economici, instituțiile și serviciile publice de interes local documentațiile tehnice și financiare solicitate de instituțiile financiare internaționale, în cadrul procedurii de


 • 16. Transmite către instituțiile finano^rd^nfârri^țfânale documentațiile tehnice și iare solicitate de acestea în camn/dfSe^wriiy^ie contractare de finanțări irsabile în colaborarenuBiroul Deru/aie și Rafi'ortam Poftduri Rambursabile;
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


 • 17. Prezintă Primarului General/Administratorului public informații privind stadiul discuțiilor/negocierilor purtate cu instituțiile financiare internaționale (IFI) și alte instituții de credit pentru contractarea/garantarea de finanțări rambursabile;

 • 18. Negociază cu instituțiile financiare internaționale condițiile de acordare și clauzele contractuale, în vederea încheierii de acorduri cu aceste instituții;

 • 19. Colaborează cu Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile pentru realizarea demersurilor necesare în vederea amendării acordurilor de finanțare rambursabilă și aprobării acestora de factorii implicați, după caz (Consiliul General al Municipiului București, Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale etc.);

 • 20. Gestionează procesul de aprobare de către organismele constituite conform reglementărilor legale în vigoare privind datoria publică (ex. Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări), a contractării de finanțări rambursabile de municipiul București sau a emiterii de garanții de stat pentru aceste finanțări;

 • 21. Asigură transmiterea contractelor de finanțare rambursabilă negociate în vederea semnării și avizării de compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Generai, de către Primarul General și comunică la Ministerul Finanțelor Publice informațiile și documentele care confirmă contractarea finanțărilor rambursabile, conform cerințelor legale în vigoare;

 • 22. Transmite către Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile contractele de finanțare și acordurile de garantare semnate spre înscrierea finanțărilor rambursabile contractate sau garantate în Registrul de evidență a datoriei publice locale sau Registrul de evidență a Garanțiilor Locale ale unității administrativ-teritoriale municipiul București precum și in vederea raportării la Ministerul Finanțelor Publice;

 • 23. Transmite către Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile contractele de finanțare și acordurile de garantare semnate pentru evidență și urmărire obligații legale și contractuale.

 • 24. Propune includerea în proiectul de buget propriu al Municipiului București a fondurilor necesare și estimate pentru accesarea de noi finanțări rambursabile și pentru contractarea de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile, precum servicii de rating, servicii bancare, servicii financiare de intermediere instrumente financiare, servicii de agent de plată și de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

 • 25. Asigură arhivarea conform legislației naționale a tuturor dc ogntațiilory elaborate în cadrul biroului.


Art 66 Atribuții _____

1. Derulează contractele/acordurile
nțare/garantare raîftf punctul de vedere al respectării obligațiilor asumate de municipiul Bucufești prin compartimentele Primăriei Municipiului București și cele asumate de finanțatori și respectiv monitorizează compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General care utilizează aceste fonduri pentru finanțarea sau cofinanțarea proiectelor de investiții.

 • 2. Derulează acordurile de garantare rambursabilă în vigoare, din punctul de vedere al respectării obligațiilor asumate de operatorii economici sau de instituțiile și serviciile publice de interes loca! pentru care s-au emis garanții municipale;

 • 3. Derulează procedura de achiziție pentru atribuirea contractelor de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile contractate de Biroul Accesare Fonduri Rambursabile, precum servicii de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare, servicii de agent de plată etc.;

 • 4. Derulează contractele cfe seivigiî^ctTelateravând ca obiect servicii conexe șau jt^coritractate (împrumuturi, titluri de valoare ’și alte


în legătură cu finanțările rambur'j PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


instrumente de datorie), precum servicii de rating, servicii bancare, servicii de evidență deținători instrumente financiare, servicii de agent de plată, servicii de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

 • 5. Derulează acordurile de grant încheiate cu instituțiile finanțatoare internaționale în cadrul programelor de asistență financiară rambursabilă;

 • 6. Participă în colaborare cu Biroul Accesare Fonduri Rambursabile, la elaborarea și actualizarea periodică a strategiei în domeniul administrării datoriei publice a Municipiului București, pe baza informațiilor primite de la Direcția Generală Economică și direcțiile de specialitate cu atribuții în promovarea și derularea investițiilor;

 • 7. Solicită și centralizează informații privind respectarea obligațiilor asumate prin contractele/acordurile de finanțare rambursabilă în vigoare, de la direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Unitățile de Implementare ale Proiectelor;

 • 8. Solicită și centralizează de la operatorii economici, instituțiile și serviciile publice de interes local cu care sunt în derulare acorduri de garantare finanțări rambursabile, informații privind respectarea obligațiilor asumate prin aceste acorduri;

 • 9. Realizează demersurile necesare în vederea amendării contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă și aprobării acestora de factorii implicați, după caz (Consiliul General al Municipiului București, Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale etc.) și colaborează cu Biroul Accesare Fonduri Rambursabile în vederea verificării modificărilor contractuale în raport cu condițiile inițiale din procedurile de achiziție;

 • 10. Realizează demersurile necesare în vederea adiționării contractelor de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile contractate, precum servicii de rating, servicii bancare, servicii de evidență deținători instrumente financiare, servicii de agent de plată și distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc. și colaborează cu Biroul Accesare Fonduri Rambursabile în vederea verificării modificărilor contractuale în raport cu condițiile inițiale din procedurile de achiziție;

 • 11. Gestionează relațiile funcționale cu instituțiile financiare internaționale (Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și instituțiile de credit cu care sunt în derulare acorduri/contracte de finanțare rambursabilă sau acorduri de garantare, în ceea ce privește îndeplinirea condiționalităților (respectare clauze contractuale, raportări periodice);

 • 12. Gestionează relațiile funcționale cu instituțiile publice (Ministerul Finanțelor Publice, Banca de Import-Export a României etc.) către care înaintează raportări periodice privind datoria publică a Municipiului București, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 13. Gestionează relațiile funcționale cu direcțiile din Primăriei Municipiului București, Unitățile de Implementare ale Proiectelor, operatorii economici sau instituțiile și serviciile publice de interes local, din punctul de vedere al respectării obligațiilor asumate prin contractele/acordurile de finanțare rambursabilă și acordurile de garantare;

 • 14. Gestionează relațiile funcționale cu prestatorii de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile contractate, precum agențiile de rating care evaluează periodic municipiul București, instituții de depozitare instrumente financiare, agenți de plată sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

 • 15. Coordonează procesul de obținere/actualizare a ratingului de credit pentru municipiul București sau pentru instrumente financiare emise de acesta, după caz;

 • 16. Centralizează și transmite agențiilor de rating cu care există relații contractuale, documentația necesară în vederea actualizării periodice a ratingului de credit al municipiului București, pe baza informațiilor fupj specialitate al Primarului General, societățile c interes local;

 • 17. Prezintă Primarului General/Admiftfe(rAt^n^gț1^ub!id''?fâpoarte periodice privind

țări și eventuale nereguli identisctte î' ,w "      .....v.e finanțar CONFOR


~ de direcțiile din aparatul de ^i^e/Mn^uțiile și serviciile publice de
derulării acord uri Io r/contrabtelor ^re//se impun, ca urmare a IIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

utilizării ineficiente/necorespunzătoare a finanțărilor rambursabile de către direcțiile de specialitate sau Unitățile de Implementare care derulează investițiile astfel finanțate;

 • 18. Prezintă spre aprobare Primarului General, propuneri de decizii care urmează a fi luate în relațiile cu instituțiile financiare internaționale și alte instituții de credit, în procesul de derulare al contractelor de finanțare/garantare rambursabilă;

 • 19. Participă prin personalul din cadrul departamentului, la implementarea proiectelor Municipiului București cu finanțare rambursabilă, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin dispoziții de Primar General de constituire/actualizare a unităților de implementare a acestor proiecte;

 • 20. Răspunde de înregistrarea și evidența datoriei publice a Municipiului București, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • 21. Solicită și centralizează de la compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General și Unităților de Implementare a proiectelor, documente și informații pentru realizarea raportărilor financiare și tehnice periodice, solicitate prin acordurile de finanțare rambursabilă și prin legislația în vigoare privind datoria publică;

 • 22. Transmite raportări financiare și tehnice periodice către instituțiile financiare internaționale și instituțiile de credit, solicitate prin clauzele acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare;

 • 23. Realizează și transmite raportări periodice privind datoria publică contractată/garantată de municipiul București către instituțiile publice (Ministerul Finanțelor Publice etc.), în conformitate cu prevederile legislației în domeniu și cu cerințele acordurilor/contractelor de finanțare rambursabilă;

 • 24. Realizează raportări periodice privind datoria publică contractată/garantată de municipiul București, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu și le transmite la direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, cu atribuții în postare acestora pe site-ul instituției;

 • 25. Primește de la Biroul Accesare Fonduri Rambursabile acordurile/contractele de finanțare/garantare semnate și se asigură de înscrierea acestora în Registrul de evidență a datoriei publice locale sau Registrul de evidență a Garanțiilor Locale ale unității administrativ-teritoriale municipiul București și de raportarea către Ministerul Finanțelor Publice în termenele prevăzute de legislația în vigoare;

 • 26. Ține evidența centralizată a finanțărilor rambursabile contractate/garantate de municipiul București, a obligațiilor contractuale și de raportare și a soldului lunar al acestor finanțări;

 • 27. Propune includerea în bugetul propriu al Municipiului București, a fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice (rate de capital, dobânzi, comisioane și costuri aferente) aferent finanțărilor rambursabile contractate sau garantate de municipiul București;

 • 28. Propune includerea în bugetul propriu al Municipiului București, a fondurilor necesare pentru plata serviciilor conexe/în legătură cu finanțările rambursabile contractate, precum servicii de rating, servicii bancare, servicii de registru instrumente financiare, servicii de agent de plată și de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

 • 29. Primește și verifică de la instituțiile finanțatoare internaționale și instituțiile de credit notificările de plată pentru serviciul datoriei scadent conform prevederilor contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă;

 • 30. Pregătește documentația necesară pentru inițierea plăților serviciului datoriei


aferent finanțărilor n conformitate cu a b^țil6fi.serviciilor conexe/în Ijaft de ratjpg, servicii bancare, agacwde plată, servicii cțe


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc., în conformitate cu termenele asumate prin aceste contracte.

32. Asigură arhivarea conform legislației în vigoare a tuturor documentațiilor elaborate în cadrul biroului.

 • 8.4. SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA

Art. 67 Atribuții

 • 1. Răspunde de implementarea în bune condiții a Proiectului „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în municipiul București - Etapa II", finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

 • 2. Răspunde de respectarea/îndeplinirea tuturor condiționalităților impuse prin Contractul de Finanțare nr. 12/21.12.2016 aferent Proiectului „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în municipiul București - Etapa II” și anexele aferente;

 • 3. Urmărește respectarea prevederilor contractuale referitoare ia execuția lucrărilor/prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor contractate;

 • 4. Urmărește execuția lucrărilor în ceea ce privește respectarea Graficului de execuție, iar în situația întârzierilor acumulate de către Antreprenori și/sau Consultanți adoptă măsuri corective.

 • 5. Formulează propuneri de remediere a deficiențelor identificate și măsuri de soluționare a diverselor situații de blocaje/întârzieri apărute în implementarea proiectului.

 • 6. Identifică riscuri ce pot afecta derularea în bune condiții a proiectului și monitorizează acțiunile ce vizează reducerea și/sau eliminarea riscurilor identificate.

 • 7. Pregătește documentația necesară în vederea lansării procedurilor de licitație pentru contractele de servicii/lucrări neatribuite și participă în derularea procedurilor de achiziție.

 • 8. Monitorizează costurile eligibile și ne-eligibile ale proiectului și răspunde de încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetului aprobat al proiectului, respectiv îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;

 • 9. Realizează situații referitoare la fluxul de disponibil pentru o gestiune financiară eficientă a proiectului;

 • 10. Pregătește situația necesarului de plăți în vederea asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului.

 • 11. Realizează și actualizează execuția bugetară și execuția pe contracte de lucrări și de servicii.

  12. Elaborează cererile de prefinanțare, cererile de plată, cererile de rambursare aferente cererilor de plată, conform prevederilor contractului de finanțare și a graficului de rambursare aferent acestuia.


  • 13. Derulează activități privind informarea și publicitatea proiectului, cu respectarea planului anual de acțiune privind informarea și promovarea proiectului, a Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale, respectând cerințele contractului de finanțare cu privire la publicitatea proiectului.

  • 14. Monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.

  • 15. Răspunde de introducerea și actualizarea în programul My SMIS a datelor  privind implementarea proiectului.

  16. Răspunde de raportarea periodică Organismul Intermediar a informațiilor și date^rOpp conform contractului de finanțare și a instrucțiunii  MS» Autoritatea de Management/ V'—■ t vteinaplio^re^acestuia.

  elaborarea și transmîteFeâ căifes^utorițateâ de Management a abilitatea proiectului, v. \

  imțijâmentarea proiectului,


  ilitatea
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


  Regulament de Organizare și Funcționare


 • 18. Răspunde de elaborarea, actualizarea, completarea și revizuirea procedurilor interne de lucru din cadrul serviciului.

 • 19. Colaborează cu compartimentele Primăriei Municipiului București, contractanți etc. în realizarea documentației și a demersurilor pentru aprobarea internă, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, a co-finanțării proiectului, a Taxei Municipale pentru Apă Uzată etc.

 • 20. Răspunde de derularea în bune condiții a misiunilor de audit/ monitorizare/ control, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de audit/ monitorizare/ control și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor și documentelor solicitate, precum și asigurarea implementării recomandărilor din misiunile de audit/monitorizare/control;

 • 21. Prezintă Primarului General/Administratorului public informări privind stadiul implementării proiectului și semnalează eventualele blocaje/întârzieri identificate în pregătirea și derularea contractelor de lucrări și de servicii aferente proiectului.

 • 22. Monitorizează schimbările cadrului legislativ și/sau instrucțiuni AM POIM, care ar putea avea incidență asupra implementării proiectului.


 • 23. Asigură arhivarea conform legislației naționale și/sau a legislației în domeniu a tuturor documentațiilor elaborate în cadrul serviciului, precum și a celor primite în vederea depunerii aplicațiilor/ dosarelor de finanțare, implementării și monitorizării proiectelor;

 • 24. Elaborează și transmite către directorul Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă propuneri de buget în vederea includerii în proiectul de buget a fondurilor necesare derulării dosarului de finanțare.

SECȚIUNEA 9
DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Art. 68 Arhitect Șef (Director general) - atribuții

 • 1. Inițiază, urmărește și coordonează implementarea prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului București;

 • 2. Urmărește și verifică actualizarea Planului Urbanistic General;

 • 3. Colaborează cu Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism ~ Primăria Municipiului București;

 • 4. Colaborează cu comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București;

 • 5. Colaborează cu aparatul de specialitate al Primarului General în ceea ce privește modul în care sunt respectate documentațiile de urbanism/certificatele de urbanism/autorizațiile de construire, conform competențelor;

 • 6. Semnează în calitate de arhitect șef al Municipiului București certificatele de urbanism, autorizațiile de demolare și/sau de construire, avizele de consultanță preliminară pentru dezvoltarea rețelei stradale, precum și alte documente prevăzute de lege;

  7. Inițiază și coordonează oi [zarea de concursuri de urbanism și amenajarea icipiului București, dacă este cazul;teritoriului pe domeniul public și

 • 8. Avizează planul an

  fermentațiile de urbanism și


 • 9. Av&ează conform

amenajare a^eriturtutut:------


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

9.1. DIRECȚIA URBANISM

Art. 69 Misiunea și scopul direcției

 • 1. Elaborează strategia de dezvoltare urbană a orașului, coordonează și gestionează Planul de Amenajare a Teritoriului și Planul Urbanistic General al Municipiului București;

 • 2. Urmărește și verifică actualizarea Planului Urbanistic General;

 • 3. Organizează și asigură cadrul desfășurării Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

 • 4. Emite certificate de urbanism, autorizații de construire, avize terase sezoniere, certificate de atestare avize referitoare la prevederile documentațiilor de urbanism privind căile de comunicații și implicațiile pe care acestea le au pentru viitoarea dezvoltare urbană sau edilitară, avize de precoordonare rețele, avize pentru zoneie construite protejate și monumente.

 • 9.1.1. SERVICIUL DE URBANISM

Art. 70 Atribuții

 • 1. Verifică documentații de urbanism - Pianul urbanistic zonal (PUZ) - din punct de vedere al respectării legislației în vigoare, încadrării în prevederile Planului urbanistic general (PUG);

 • 2. Convoacă Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism în vederea dezbaterii lucrărilor referitoare la documentațiile de urbanism în faza de proiect;

 • 3. Urmărește și verifică actualizarea Planului Urbanistic General;

 • 4. Asigură secretariatul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

 • 5. Redactează și emite avizele de urbanism;

 • 6. Redactează și emite avizele de oportunitate;

 • 7. întocmește și înaintează proiectele de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București în vederea aprobării documentațiilor de urbanism;

 • 8. Realizează arhivarea documentațiilor de urbanism aprobate/avizate până la predarea acestora către direcția de specialitate responsabilă cu arhivarea actelor administrative;

 • 9. Furnizează persoanelor fizice și juridice, la cererea acestora, informațiile existente în documentațiile aprobate/avizate, precum și reglementările prevăzute de acestea;

 • 10. Colaborează cu Direcția Informatică la funcționarea sistemului informatic pentru evidența documentelor specifice direcției și a datelor de tip urbanistic.

 • 11. Consultă proiectanții elaboratori de documentații de urbanism în vederea avizării în cadrul comisiei;

 • 12. Participă la diverse comisii din cadrul Primăriei Municipiului București, la solicitarea acestora, în vederea susținerii documentațiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul serviciului;

 • 13. Gestionează și actualizează informațiile existente în sistem, elaborează elemente de sinteză și analiză statistică și le furnizează, conform prevederilor legale,J PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

15. Asigură și urmărește centralizarea datelor din direcție, necesare pentru realizarea Bazei de Date Urbane a Municipiului București; asigură realizaresL^tuturor elementelor necesare informatizării activităților din direcție. _______ /

9.1.2. SERVICIUL DE             oriGInMJ

■ ■ WtP

..........     , -7\\o t


7 OKECȚIA "W


Art. 71 Atribuții


as,sWa < c ff+fNICA’ Ș| > 50 JURIDICĂ

I - -U O '     ^//


 • 1. întocmește și emite în baza documentațiilor de urbanism aprobate și a legislației în vigoare certificate de urbanism, respectiv autorizații de construire/demolare (după verificarea în teren, după caz, a solicitărilor) în conformitate cu prevederile legii;

 • 2. Colaborează cu Direcția Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, preia evidența monumentelor istorice și de arhitectură;

 • 3. Analizează cererile, solicitările și întocmește documentația de autorizare a publicității cerută de aceștia, pentru imobilele ce se află pe lista monumentelor istorice și de arhitectură și în zonele protejate;

 • 4. întocmește și răspunde de registrele de evidență ale certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/demolare eliberate;

 • 5. Verifică documentația aferentă certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/demolare, în conformitate cu prevederile legale și răspunde de corecta aplicare a regulamentelor de urbanism;

 • 6. Verifică și emite avizele de terase sezoniere și certificate de atestare a edificării construcțiilor;

 • 7. Participă la ședințele comisiilor de specialitate;

 • 8. Emite certificate de urbanism pentru căi de comunicații, rețele tehnico-edilitare etc., conform prevederilor legislației în vigoare, în concordanță cu competențele stabilite prin reglementările legale aplicabile;

 • 9. Emite avizele de precoordonare rețele edilitare pentru zonele constituite din punct de vedere urbanistic;

 • 10. Participă în comisia de coordonare a lucrărilor de infrastructură, supune analizei comisiei documentațiile pentru avizele de pre-coordonare pentru zone neconstituite din punct de vedere urbanistic și emite avizele;

 • 11. Verifică propunerile de extinderi rețele edilitare cu viitoarele prevederi de urbanism;

 • 12. Participă ca reprezentant al Direcției Urbanism la recepția de terminare a lucrărilor de construcții autorizate;

 • 13. înaintează Direcției Venituri după întocmirea proceselor-verbale de recepție a

lucrărilor, o adresă cu informațiile necesare regularizării taxei pentru autorizația de construire;^ ___

 • 14. întocmește și transmite, conform legii, Institutului Național 0@t^ statistică privind Autorizațiile de construire eliberate.


 • 9.2. SERVICIUL PROIECTE URBANE

Art. 72 Atribuții

 • 1. Fundamentează și elaborează strategia teritorială de dezvoltar teritoriul municipal și de influență bucureștean, pe termen scurt, mediu și l^n principiile dezvoltării durabile;

 • 2. Elaborează un portofoliu de proiecte/programe de dezvoltare urbană, identifică oportunitățile de co-finanțare a proiectelor de investiții pe surse de finanțare (bugetul de stat, fonduri europene nerambursabile, etc.) și propune masuri de accesare a acestora;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 4. Identifică necesitățile, stabilește oportunitatea reabilitării spațiilor publice și face propuneri de proiecte în acest sens;

 • 5. Elaborează regulamente de urbanism pentru teritoriul Municipiului București;

 • 6. îndeplinește atribuțiile specifice conform legislației privind reabilitarea fațadelor;

 • 7. Asigură asistența tehnică și furnizarea de servicii de consultanță de specialitate, prin avize de consultanță preliminară în domeniul urbanismului, circulației și amenajării teritoriului, la solicitarea persoanelor fizice și juridice;

 • 8. Elaborează caietele de sarcini și documentațiile necesare lansării procedurilor de achiziție publică, pentru studiile/proiectele de urbanism cuprinse anual în lista obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul local;

 • 9. Inițiază procedurile de achiziție pentru studii, expertize, concursuri de soluții, documentații de urbanism;

 • 10. Organizează, împreună cu Direcția Generală Achiziții Publice, concursuri de soluții de urbanism și design urban pe domeniul public și privat al Municipiului București;

 • 11. Participă la recepția documentațiilor de urbanism achiziționate de Primăria Municipiului București, în cadrul procedurilor de achiziții publice;

 • 12. Gestionează baza de date și politici urbane, necesare unei abordări interdisciplinare, integrate, a problemelor de urbanism și amenajarea teritoriului;

 • 13. Participă la lucrările Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București și în cazul solicitării, și la alte comisii de specialitate;

 • 14. Identifică amplasamente și imobile (construcții și terenuri) pentru investiții publice și/sau în parteneriat, în conformitate cu obiectivele prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate;


 • 15. Organizează informări publice și consultări cu populația, pentru explicarea regulamentelor/reglementarilor de urbanism și amenajarea teritoriului ale documentațiilor economică a Capitalei;

 • 2. Supraveghează realizarea unei publicități în conformitate cu reglementările în vigoare, cu un aspect grafic corespunzător, în perfectă armonie cu arhitectura Municipiului București;

 • 3. La solicitarea factorilor de decizie, poate propune acte normative referitoare la reglementarea activității de publicitate și a cuantumului taxelor aferente acestei activități;

 • 4. Urmărește respectarea Regulamentului Local pentru autorizarea, construirea și amplasarea firmelor și reclamelor publicitare, aprobat de Consiliul General al Municipiului București și propune eventuala modificare a acestuia în conformitate cu necesitățile dictate de dinamica dezvoltării socio-economice la nivelul Municipiului București;

 • 5. Avizează amplasamente, calitatea grafică și mesajul publicitar inscripționat pe suporturile publicitare și firme;

 • 6. Primește documentații pentru obținerea certificatelor de urbanism (CU) și a autorizațiilor de construire (AC), pentru suporturile publicitare, precum și pentru firme, efectuând verificări pe teren după caz;

 • 7. Verifică și avizează documentația tehnică în vederea obținerii certificatului de urbanism (CU) și a autorizației de construire (AC);

 • 8. Emite certificate de urbanism și autorizații de construire pentru suporturi publicitare, precum și pentru firme;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


9. Emite avize de amplasare pe durată limitată a suporturilor publicitare atipice și avizează grafica acestora;

 • 10. Emite avize de schimbare a graficii pentru firme și suporturi publicitare;

 • 11. Colaborează cu Direcția Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, preia evidența monumentelor și de arhitectură precum și a clădiriior protejate;

 • 12. întocmește și răspunde de registrele de evidență ale certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire eliberate.


SECȚIUNEA 10
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE Șl RELAȚIA CU CGMB

Art. 74 Misiunea și scopui direcției generale


1. Asigură o comunicare eficientă între comunitatea locală a Municipiului București și Primăria Municipiului București, între aparatul de specialitate al Primarului General, Primarul General, Cabinet Primar General, Administratorul Public, Viceprimari, Cabinete Viceprimari, Secretarul General al Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București, prin aparatul pe care îl conduce precum și prin actele administrative: dispozițiile Primarului General și hotărâri General al Municipiului București;


10.1. DIRECȚIA ADMINIST

Art 75 Misiunea și scopul direcțieiDIRECȚIA


ASISTENȚĂ


TEHNICĂ Șl


L—

 • 1. Asigură comunicarea actelor administrative: dispozițiile Primarului General și hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

 • 2. Asigură aducerea la cunoștință publică, prin postare pe site-ul Primăriei Municipiului București și publicare în Monitorul Oficial al Municipiului București (format electronic postat pe site-ul oficial al instituției) a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General cu caracter normativ, de interes general pentru cetățenii municipalității.

S.Asigură aplicarea Legii Arhivelor Naționale având gestiunea arhivei Primăriei Municipiului București;

 • 4. Asigură secretariatul comisiei pentru analizarea și avizarea cererilor formulate în baza legislației în vigoare;

 • 5. Asigură secretariatul comisiei locale de ordine publică în baza legislației în vigoare (Legea nr 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

6.informează și consiliază angajații instituției cu privire la obligațiile existente în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

7.Monitorizează respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GPDR) și a legislației naționale în domeniul protecției datelor;

S.Consiliază angajații în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecția datelor și verifică efectuarea ac

9.Cooperează cu Aut. contact în relația cu aceast
t/ujțjrotecția Datelor și reprezintă punctul dePRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


 • 10.1.1. SERVICIUL EVIDENȚĂ URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE

Art. 76 Atribuții

1 .înregistrează în registre unice, speciale, în ordine cronologică pentru număr și dată certă, dispozițiile emise de Primarul General și ține în evidență, exemplarul original al acestora;

 • 2. Realizează operațiunile de comunicare a dispozițiilor emise de Primarul General către compartimentele și persoanele implicate, în vederea executării acestora, cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor;

 • 3. Realizează operațiunile de comunicare a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, către compartimentele și persoanele implicate, în vederea executării acestora, când este cazul, cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor;

 • 4. înaintează în termenul legal, către Instituția Prefectului Municipiului București, în vederea exercitării controlului legalității actelor administrative, dispozițiile emise de Primarul General;

 • 5. Asigură aducerea la cunoștință publică prin postare pe site-ul Primăriei Municipiului București și publicare în Monitorul Oficial al Municipiului București a actelor administrative - hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București/dispoziții Primar General cu caracter normativ, de interes general pentru cetățenii municipiului;

 • 6. Efectuează mențiunile „modifică", „anulează", „abrogă" pe actele administrative emise anterior;

 • 7. Redactează răspunsuri la cererile formulate de persoane fizice/ju ridice și compartimente din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, eliberează copii certificate „conform cu originalul” ale actelor administrative (dispoziții ale Primarului General, hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București) și asigură punerea la dispoziție spre consultare, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului General, ori de câte ori se solicită, documentele aflate în evidența serviciului, cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor;

 • 8. Redactează răspunsul la cererile formulate în baza legii în vigoare privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenelor și procedurilor legale;

 • 9. Asigură evidența nominalizărilor în comisiile/consiliile de administrație constituite prin hotărâri ale Consiiiuiui General al Municipiului București/dispoziții Primar General;


 • 10.Asigură pregătirea documentelor din evidența serviciului pentru^j acestora în arhiva Primăriei Municipiului București și întocmește inventareț^ș^c verbale aferente.


 • 10.1.2. SERVIGIULARHIVĂ^^ADÎ^

•Il!< S „XPMMICÂȘI •:

Art. 77 Atribuții

 • 1. Asigură gestiunea arhivei Primăriei

  fpiului București și ur/țfărește


întregirea fondurilor arhivistice existente prin preluarea pe bază de inventar ș//proces-verbal a documentelor constituite de compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București;                                                                    /

 • 2. Asigură compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului București asistență tehnică pentru constituirea și gestionarea arhivei proprii, până la predarea acesteia serviciului de specialitate;

yip PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 3. Realizează cercetarea în arhivă în vederea soluționării cererilor formulate de persoane fizice/persoane juridice, cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor;

 • 4. Eliberează extrase, copii certificate, adeverințe privind documentele aflate în arhivă, cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor;

 • 5. Asigură punerea la dispoziție, spre consultare, a documentelor din arhiva Primăriei Municipiului București, la solicitarea tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului General și persoanelor fizice care realizează cercetare științifică, cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor;

 • 6. întocmește răspunsuri la corespondența cu diferite autorități, privitoare la sesizări ale unor petenți, persoane fizice sau juridice, cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă;

 • 7. Coordonează și întocmește Nomenclatorul arhivistic al Primăriei Municipiului București și răspunde de reactualizarea acestuia ori de câte ori sunt necesare simplificarea și raționalizarea documentelor din cadrul compartimentelor funcționale;

 • 8. Asigură secretariatul comisiei de selecționare a documentelor în vederea analizării documentelor/dosarelor cu termene de păstrare expirate;

 • 9. Pregătește lucrările pentru comisia de selecționare în vederea expertizării valorii materialelor documentare, pentru selecționarea și păstrarea în continuare în bune condiții a celor de interes științific și eliminarea celor a căror valoare practică a expirat;

 • 10. Pregătește documentele (cu valoare istorică) și inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale;

 • 11. Pune la dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

 • 12. Asigură comunicarea în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale a documentelor care atestă înființarea, reorganizarea sau desființarea creatorului și deținătorului de documente, în condițiile legii;

13.Organizează depozitele de arhivă după criterii prealabil stabilite în condițiile prevăzute de lege;


pentru publicarea în MomforurOficiara Municipiului București - format electronic, postat pe site-ul oficial al instituției;

2.Selectează, prelucrează datele și informațiile înregistrate și redactează Monitorul Oficial al Municipiului București;

 • 3. Asigură constituirea și gestionarea colecțiilor de Monitor Oficial al Municipiului București;

 • 4. Asigură predarea în arhiva Primăriei Municipiului București, a documentelor create în cadrul biroului, conform Nomenclatorului arhivistic al Primăriei Municipiului București;

 • 5. Efectuează operațiuni de transpunere electronică a registrelor speciale de decizii/dispoziții aflate în arhiva Primăriei Municipiului București, asigurând astfel o bază proprie de date care să eficientizeze activitatea de cercetare în arhivă în scopul soluționării petițiilor adresate direcției.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 10.1.4. BIROUL ASISTENȚĂ COMISII SIGURANȚĂ PUBLICĂ SI PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL

Art. 79 Atribuții

>

1 .Ține evidența tuturor notificărilor care sunt de competența comisiei de avizare a cererilor pentru adunări publice, formulate și înregistrate conform Legii nr. 60/1991, republicată, pe care ie înregistrează într-un registru special și opis calendaristic;

 • 2. Verifică notificările înregistrate pentru îndeplinirea condițiilor legale, conform art. 7 din Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, le multiplică și pregătește mapele de lucru pentru membrii comisiei;

 • 3. întocmește proiectul ordinii de zi de ședință și lista de invitați. La întocmirea ordinii de zi se va avea în vedere numărul de înregistrare al notificărilor și data de desfășurare a adunării publice precum și termenul legal pentru soluționarea notificării;

 • 4. Asigură transmiterea ordinii de zi însoțită de copiile lucrărilor înscrise pe aceasta, membrilor comisiei și invitaților;

 • 5. Convoacă membrii, invitații și reprezentanții organizatorilor;

 • 6. Redactează procesul verbal de ședință, protocoalele și proiectele de dispoziții (D.P.G.) încheiate, în două exemplare, în baza procesului verbal de ședință;

 • 7. întocmește după fiecare ședință tabelul cu toate notificările analizate și înaintează spre semnare Primarului General/Secretarului General al Municipiului București, protocoalele/procesele verbale de ședință/proiectele de decizii;

 • 8. Transmite organizatorului adunării publice un exemplar al protocolului semnat;

 • 9. întocmește o notă de informare cuprinzând adunările publice care urmează să se desfășoare, pe care o înaintează Primarului General, Secretarului General al Municipiului București, Serviciului Comunicarea cu Presa, Direcției Relații Externe și Protocol, Direcției de Mediu și Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Corpului de Control al Primarului General, Direcției Cultură, învățământ, Turism, precum și altor instituții publice la solicitarea acestora;

 • 10. Arhivează, după soluționare, documentele comisiei;

 • 11. Primește documente de la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a

Municip’ ' ‘             1? ’ ' "    ' "     ~               . .... ... ~ ..     - ... ,


1.Informează și consiliază aiigăjații'TTistituției cu privire la obligațiile/existente în domeniul protecției datelor cu caracter personal;                            /

 • 2. Monitorizează respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor și a legislației naționale în domeniul protecției datelor;

 • 3. Consiliază angajații instituției în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecția diatelor și verifică efectuarea acestora;

 • 4. Cooperează cu Autoritatea pentru Protecția Datelor și reprezintă punctul de contact în relația cu aceasta privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă așa cum este menționată în Regulamentul General privind Protecția Datelor precum și dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;

 • 5. Cartografiază prelucrările de date cu caracter personal efectuate la nivelul instituției raportat la cerințele privind evidențele activităților de prelucrare așa cum sunt stabilite în Regulamentul General privind Prote^țiaJDațșloi^—


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


6.Identifică riscurile asociate implementării Regulamentului General privind Protecția Datelor la nivelul instituției și reflectarea acestora în Registrul Riscurilor;

7.Elaborează și supune aprobării conducerii instituției normele interne privind protecția datelor cu caracter personal, elaborate sau păstrate de instituție, ulterior monitorizând aplicarea acestor norme la nivelul instituției;

8.Stabilește măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării;

9.Analizează permanent site-ul instituției în vederea îndeplinirii cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor cu privire la datele cu caracter personal;

10.Asigură că este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, răspunzând direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii;

11 .Exercită orice alte atribuții în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul instituției Primăriei Municipiului București.


10.2.DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

Art. 81 Misiunea și scopul direcției


 • 1. Asigură transparența decizională a Consiliului General al Municipiului București și a Primăriei Municipiului București, prin aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Asigură asistență tehnică și juridică și verifică proiectele de hotărâri inițiate de către Primarul General, prin direcțiile de specialitate și de către consilierii Consiliului General al Municipiului București, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 24/2000


privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte prevederi legale în vigoare;

3. Asigură asistența tehnică a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului


General al Municipiului București;

4. Redactează și ține evidența hotărârilor adoptat Municipiului București.


10.2.1. SERVICIUL TRANSPARENȚA pEOJZlC


CONFORmiORIGINALUL

Arf 82

>                          decizională în administrația publică, republicată,


Atribuțiiiliul General al


« -ir T*ne evidența proiectelor de hotărâri ce vor fi supuse dezbaterii Consiliului '               Municipiului București care se supun prevederilor Legii nr. 52/2003 privind

Wl                 IV4JV» «II U4V41 I III llvHI UJIW fJMVIIVUf I                  cu modificările și

^Mfijpîetările ulterioare, primite de la Serviciul Asistență Juridică și Tehnică Legislativă;

 • 2. Asigură îndeplinirea procedurilor de informare și consultare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, pentru proiectele de hotărâri care cad sub incidența Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin afișare pe site-ul www.pmb.ro și la sediul Primăriei Municipiului București;

 • 3. Transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații;

 • 4. Aduce la cunoștința publi normativ, în condițiile preîOhțul referitor la elaborarea unui proiect de act e de L^gea nr. 52/2003 privind transparența decizională în .PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către Consiliul General al Municipiului București. Anunțul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea prin care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ;

 • 5. Centralizează sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pe care le va aduce la cunoștința Primarului General, direcțiilor inițiatoare și comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București ;la publicarea anunțului, va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri;

 • 6. Primește, ține evidența și comunică direcțiilor inițiatoare propunerile, sugestiile și opiniile transmise de către persoanele interesate la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice și le transmite, spre știință, comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București, în funcție de obiectul proiectelor de hotărâri;

 • 7. Organizează întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ ce vor fi supuse dezbaterii Consiliului General al Municipiului București, la cererea scrisă a asociațiilor legal constituite sau a altor autorități publice;

 • 8. Asigură aducerea la cunoștință publică a anunțului cu privire la dezbaterea publică cu obiectul ordinii de zi, prin afișare la sediul Primăriei Municipiului București și pe site-uî acesteia;


9. Asigură convocarea la ședința de dezbatere publică a tuturor persoanelor care sunt implicate în inițierea, îmbunătățirea și adoptarea hotărârilor cu caracter normativ ale Consiliului General al Municipiului București;

 • 10. Participă la ședințele de dezbatere publică și întocmește minuta ședinței, pe care o face publică, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11. întocmește raportul anual cu privire la aplicarea LegiLjir. 52/2003 privind

transparența decizională în administrația publică, repu^H^^i^cbWnodificările și completările ulterioare, la nivelul Primăriei Municipiului Buct#e^&. ’      7IC .2.1.1. BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII ^ORIGINALUL

AiUâlAtribuțiî1. Primește, prin Registratura Primăriei Municipiului B

'Zcar/J$c obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de intere


pe e-m^il petiții _                                     ,_________________________________,_____________ , uplic, cu

^icnj^fcările și completările ulterioare, pe care le înregistrează, le analizează și le artizează spre soluționare direcțiilor competente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București;

 • 2. Verifică zilnic pe site-uî www.pmb.ro solicitările, în format electronic, formulate de către petenți, la rubrica Legea nr. 544/2001, cărora le asigură înregistrarea în registrul unic al Primăriei Municipiului București;

 • 3. Primește răspunsurile direcțiilor formulate către petenți și le transmite acestora;

 • 4. Urmărește respectarea termenelor legale de către direcțiile competente;

 • 5. întocmește raportul anual cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Primăriei Municipiului București;

 • 6. întocmește și actualizează lista privind informațiile de interes public, comunicate de către compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 7. Primește, înregistrează, analizează și ține evidența reclamațiilor administrative;

 • 8. Asigură secretariatul comisiei pentru^          declamațiilor administrativedin cadrul Primăriei Municipiului Bucyi
 • 10.2.2. SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ Șl TEHNICĂ LEGIS

  Art. 84 Atribuții


CONFORM CU ORIGINALUL

 • 1. Primește și înregistrează proiectele de hotărâri ce vor fi supuse dezbaterii Consiliului General al Municipiului București inițiate de către Primarul General, prin aparatul de specialitate al acestuia și/sau de către consilierii Consiliului General al Municipiului București, precum și de alte persoane care au această calitate conform legii, transmise Direcției Asistență Tehnică și Juridică de către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General sau de Secretarul General al Municipiului București;

 • 2. Asigură asistență tehnică și juridică pentru proiectele de hotărâri inițiate de Primarul General, prin direcțiile de specialitate, precum și pentru cele inițiate de către consilierii Consiliului General al Municipiului București, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte prevederi legale în vigoare;

 • 3. Solicită direcțiilor de specialitate inițiatoare modificarea și completarea proiectelor de hotărâri înaintate pentru dezbaterea în Consiliul General al Municipiului București și a documentațiilor anexate, în vederea respectării prevederilor legale;

 • 4. Transmite Serviciului Transparență Decizională proiectele de hotărâri cu caracter normativ în vederea verificării și punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Primește și verifică solicitările cu privire la promovarea unor proiecte de hotărâri în dezbaterea Consiliului General al Municipiului București transmise de Consiliile locale ale Sectoarelor 1 + 6 și de la instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București, de la societățile comerciale la care municipiul București este acționar, precum și de la alte autorități publice locale și centraie și ie transmite direcțiilor de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri și a rapoartelor de specialitate, în conformitate cu prevederile legale;

 • 6. Primește și verifică proiectele de hotărâri inițiate de consilierii Consiliului General al Municipiului București, transmițându-le la direcțiile de specialitate în vederea întocmirii raportului de specialitate;

 • 7. Primește, analizează și transmite petițiile cu privire la proiectele de hotărâri ce vor fi supuse dezbaterii Consiliului General al Municipiului București către direcțiile de specialitate pentru punct de vedere, în calitate de inițiatori, cu privire la aspectele sesizate;

 • 8. Asigură redactarea ordinii de zi a ședințelor Consiliului General al Municipiului București;

 • 9. Asigură convocarea consilierilor Consiliului General al Municipiului București la ședințele Consiliului General al Municipiului București, prin mijloace electronice;

 • 10. Aduce la cunoștință publică convocările ședințelor Consiliului General al Municipiului București, împreună cu proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, prin afișare pe site-ul instituției, prin intermediul Direcției Informatică și în același timp le ite^și către consilierii Consiliului General al Municipiului București în format »ic/X


^>xW^smite, în format electronic, ordinea de zi a ședințelor Consiliului General al Btțpurești către instituția Prefectului Municipiului București și Direcția de

$mite proiectele de hotărâri la Serviciul Asistare Comisii, în vederea bra în ședințele comisiilor^ ’        ITTȘedințele de plen.


J PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 13. Primește procesul-verbal, în original, al ședinței Consiliului General al Municipiului București, de la Serviciul Asistare Comisii, pe care ulterior îi transmite Serviciului Evidență Hotărâri C.G.M.B.;

 • 14. Transmite extras din procesul-verbal de ședință și proiectele de hotărâri aprobate cu amendamente la direcțiile de specialitate inițiatoare, în vederea introducerii acestora în cuprinsul hotărârilor;

 • 15. Redactează, numerotează și datează hotărârile aprobate de Consiliul General al Municipiului București, pe care ulterior le înaintează, împreună cu actele ce au stat la baza emiterii acestora, Serviciului Evidență Hotărâri C.G.M.B.;

funcție de domeniul de reglementare;

 • 2. Prezintă comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri în vederea emiterii rapoartelor/avizelor și asigură, în același timp, conexarea acestora la dosarul proiectelor de hotărâri;

 • 3. Asigură legătura între comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București și inițiatorii proiectelor de hotărâri;

 • 4. Asigură convocarea consilierilor Consiliului General al Municipiului București la ședințele comisiilor de specialitate;

 • 5. Asigură suport tehnic pentru întocmirea proceselor-verbale ale comisiilor de specialitate și pentru întocmirea rapoartelor/avizelor comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București;

 • 6. Asigură păstrarea documentelor și a corespondenței comisiilor de specialitate;

 • 7. Primește corespondența comisiilor de specialitate și o transmite către acestea;

 • 8. Asigură transmiterea solicitărilor comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, societăților comerciale, instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale municipalității;

 • 9. Asigură transmiterea, cu prioritate, în format electronic (e-mail) a lucrărilor cu caracter urgent adresate consilierilor Consiliului General al Municipiului București;

 • 10. Ține evidența declarațiilor de avere și de interese ale aleșilor locali, prin înregistrarea în registrul declarațiilor de avere și în registrul declarațiilor de interese, pe care le transmite în termenul legal, Agenției Naționale de Integritate;

 • 11. Transmite Direcției Informatică, în vederea afișării pe site, declarațiile de avere și declarațiile de interese înregistrate în registrele speciale;

 • 12. întocmește note de înștiințare cu privire la termenele de depunere a declarațiilor prevăzute de lege, pe care le aduce la cunoștința consilierilor generali;

 • 13. Transmite președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București solicitările privind luările de cuvânt în plen;

 • 14. Ține evidența consilierilor Consiliului General al Municipiului București și a schimbărilor survenite în timpul mandatului;

 • 15. Ține evidența componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București precum și a comisiilor speciale constituite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București din care fac parte consilierii generali;

 • 16. Participă la ședințele Consiliului Generala! Municipiului București asigurând

suportul tehnic pentru buna desfășurare a acestora;         ____


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


 • 17. Ține evidența prezenței consilierilor Consiliului General al Municipiului București la ședințele de comisii și a celor de plen ale Consiliului General al Municipiului București și informează Secretarul General al Municipiului București și președintele de ședință, întocmind totodată lunar fișele de pontaj ale consilierilor Consiliului General al Municipiului București

 • 18. Redactează, verifică și înaintează spre semnare, președintelui de ședință și Secretarului General al municipiului București, procesul-verbal al ședinței întocmit în conformitate cu prevederile legale, pe baza înregistrărilor audio;

 • 19. Primește rapoartele votului electronic, după desfășurarea ședințelor Consiliului General al Municipiului București, de la Direcția Informatică, în vederea conexării acestora la procesul-verbal al ședințelor;

 • 20. Transmite, prin grija Secretarului General al municipiului București și în termenul legal procesul-verbal la Direcția Informatică în vederea afișării pe site-ul Primăriei Municipiului București;

 • 21. Transmite interpelările formulate de consilieri în cadrul ședințelor Consiliului General al Municipiului București către compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București/instituțiilor publice de interes local ale municipiului București, în funcție de obiectul interpelării și comunică consilierilor răspunsurile compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului București/instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București la interpelările formulate de către aceștia;


 • 22. Transmite, în original, procesul-verbal și Tehnică Legislativă, în vederea redactării hotă


Art. 86 Atribuții

 • 1. Primește și ține widerrțantiotărârîîbr"XJonsiliului General al Municipiului București (împreună cu actele ce au stat la baza emiterii acestora) și a proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului General al Municipiului București, în original, și asigură păstrarea acestora în conformitate cu prevederile legale, până la predarea către Direcția Administrație Publică, în vederea arhivării;

 • 2. Asigură, împreună cu Secretarul General al Municipiului București, transmiterea hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, Instituției Prefectului Municipiului București, Primarului General și Direcției Administrație Publică, în copie (în format letric sau electronic, după caz), pentru aducere la cunoștință publică;

 • 3. Primește și ține evidența plângerilor administrative prealabile formulate împotriva hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

 • 4. Ține evidența hotărârilor Consiliului General al Municipiului București modificate,^ completate, abrogate și revocate, întocmind situații cu privire la acestea;

 • 5. în baza comunicărilor   Direcției Juridic ține   evidența hotărârilor

anulate/suspendate de către instanțele de judecată;

 • 6. Redactează răspunsuri la petiții cu privire la hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

 • 7. Eliberează, la cerere, copii conform cu originalul, de pe hotărârile aflate în evidența direcției;

 • 8. Ține evidența reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliile de Administrație ale instituțiilor publice și societăților comerciale.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


10.3. DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

Art 87 Misiunea și scopul direcției

1. Gestionează relația instituției cu cetățenii și alte organizații, care interferează în urarea


activitatea lor cu obiectul de activitate al municipalității și participă comunicării interne și externe a instituției.


10.3.1. SERVICIUL RELAȚII CU CETĂȚENîr /țsg


Art. 88 Atribuțiiconfor’wlci/originalu^;^


ai


 • 1. Primește petițiile depuse de petenți la LCenM--de4nfuniiare"și Documentare pentru Relația cu Cetățenii transmise prin poștă/firmă de curierat, prin fax sau prin poșta electronică;

 • 2. înregistrează în sistemul informatic petițiile primite, în funcție de obiectul solicitării, precizându-se și termenul legal de soluționare;

 • 3. Transmite petițiile înregistrate însoțite de listele de control către compartimentele de specialitate;

 • 4. Urmărește redactarea în termen a răspunsurilor;

 • 5. Primește răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate, însoțite de borderou și le operează în sistemul informatic;

 • 6. Asigură expedierea răspunsurilor către petenți;

 • 7. Expediază în format electronic/fax răspunsurile petițiilor primite, în aceeași formă;

 • 8. Procesează în aplicația electronică adresele de răspuns primite retur de la poștă și le arhivează în vederea eliberării;

 • 9. Asigură eliberarea răspunsurilor emise de direcțiile de specialitate, de la Centrul de Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii, ca urmare a solicitărilor petenților; *

 • 10. întocmește semestrial raportul privind modul de soluționare a petițiilor adresate Primăriei Municipiului București și îl transmite spre informare conducătorului instituției;

 • 11. Pune la dispoziția petenților tipizate și oferă informații în legătură cu modul de completare;

 • 12. Informează petentul în legătură cu stadiul de soluționare a petiției și solicită în acest scop lămuririle necesare de la compartimentul de specialitate;

 • 13. Furnizează verbal direct sau telefonic, informații de interes public legate de activitatea Primăriei Municipiului București și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București;

 • 14. Asigură aplicarea chestionarelor privind satisfacția clienților, transmise de compartimentul de specialitate;

 • 15. Asigură afișarea anunțului referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, conform Legii nr. 52/2003, la Punctul de Informare și Documentare;

 • 16. Participă la realizarea și distribuirea materialelor informative (pliante, fluturași, afișe, etc), privind activitățile de interes public, precum și la diseminarea materialelor informative transmișede instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului “

 • 10.3.2. SERVICIUL DISPECERAT, C

Art. 89 Atribuții


 • 1. Asigură legăturile între corespondenții din rețeaua de-radiocomunicații „Bucur" a Municipiului București;

 • 2. Ține evidența amplasării și funcționării echipamentelor de radiocomunicații;

 • 3. Semnalează disfuncționalitățile apărute în rețeaua de radiocomunicații și urmărește rezolvarea acestora;

 • 4. Asigură comunicarea cu instituții ale statului în situații de criză, având îndatorirea să înștiințeze de îndată Primarul General și Viceprimarii asupra evenimentelor grave (calamități naturale, incendii, explozii etc.);

 • 5. Transferă sesizările telefonice primite spre soluționare direcțiiior/serviciilor/ compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera! și altor organisme prestatoare de servicii publice și de interes local ale Municipiului București;

 • 6. îndrumă cetățenii și oferă informații prin telefon pentru rezolvarea problemelor sesizate;

 • 7. Promovează competențele și serviciile publice oferite cetățenilor de aparatul de specialitate al Primarului General;

 • 8. Primește și înregistrează în sistem electronic propunerile, sesizările și reclamațiile telefonice primite de la persoane fizice sau juridice;

 • 9. Semestrial și ori de câte ori se solicită, pune la dispoziția conducerii direcției informațiile necesare redactării raportului privitor la modul de soluționare a petițiilor;

10. Ftedirecționează petițiile greșit îndreptate, autorităților sau instituțiilor publice competente în a le soluționa;


 • 11. Elaborează și actualizează strategia de comunicare a instituției;

 • 12. Elaborează materiale pentru campaniile instituției de informare a publicului pe probleme de interes cetățenesc;

 • 13. Asigură primirea și transmiterea corespondenței, a petițiilor și sesizărilor cetățenilor, precum și relația cu presa pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;

 • 14. Convoacă membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică la ședințe, pregătește materialele ce se vor dezbate și redactează procesul verbal;

 • 15. întocmește documentele pentru plata indemnizațiilor de ședință ale membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică și asigură relația de colaborare cu autoritățile similare din țară;

 • 16. Participă la proiectele derulate în colaborare cu organizații neguvernamentale și instituții în domenii care vizează relația cu cetățenii;

 • 17. Asigură și organizează audiențele pentru Primarul General, Viceprimari și Secretarul General al Municipiului București;

 • 18. întocmește și transmite lunar tabelul centralizator al cererilor de audiență pentru Primarul General, însoțit de copiile petițiilor, către Direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General/Organisme prestatoare de servicii publice și de interes local ale Municipiului București/Holding Municipal;

 • 19. Transmite lunar către Cabinet Primar General, informațiile primite de la structurile organizatorice cu atribuții în soluționarea problemelor semnalate în cererile de audiență;

 • 20. Participă la audiențe și întocmește notele de audiențe pentru Primarul General, Viceprima^f^^tarul General al municipiului București;

2^CTrârismhe^în format electronic notele de audiențe la cabinetele persoanelor cu funcțiiAeLoefnducere\ăAțin audiențele și la direcțiile/serviciile/persoanele desemnate să soluțiprjfee j?,rț|^srhefe ridicate în audiențe;

lț22. vnfc^feș'țe?nfp^marea semestrială privitoare la audiențe;

® PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


 • 23. întocmește răspunsurile la solicitările petenților desfășurarea audiențelor.

  CCWORM CU origi


  SECȚIUNEA 11


  DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE


Art. 90 Misiunea și scopul direcției generale

 • 1. Verifică modul de îndeplinire al obligațiilor contractuale, respectiv legale, de către operatorii de servicii de utilitate publică din municipiul București din sfera specifică de activitate și comunică Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București neregulile constatate;

 • 2. Asigură managementul calității serviciilor, strategia, planificarea, siguranța, coordonarea serviciilor de utilitate publică din municipiul București, din sfera specifică de activitate;

 • 3. Coordonează activitatea de emitere a autorizațiilor de construire, reconstruire, desființare, modificare, extindere sau reparare privind lucrările de infrastructură, a acordurilor și avizelor pentru lucrările de investiții în infrastructura tehnico-edilitară și stradală, cât și a autorizațiilor de intervenție pentru remedierea avariilor de pe teritoriul ? Municipiului București;


 • 4. Coordonează serviciile de utilități publice, creează strategiile și dezvoltare pentru acestea și asigură aducerea la îndeplinire.

11.1 DIRECȚIA SERVICII PUBLIC

Art. 91 Misiunea și scopul direcției

1 .Coordonează și monitorizează serviciul public de salubrizare, Deșeurilor conform competențelor stabilite de legislația în vigoare precum și pentru închiriere, Amplasare și întreținere Toalete Automate Racordabile și Toalete Ecologice Mobile din municipiul București;

 • 2. Coordonează și monitorizează serviciul de iluminat public din municipiul

București;

 • 3. Coordonează și monitorizează serviciul public de salubrizare - activitățile dș/

dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe teritoriul Municipiului București.

 • 11.1.1. SERVICIUL MANAGEMENT DEȘEURI, SALUBRITATE

f

Art. 92 Atribuții


t

 • 1. Elaborează, modifică, completează și înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului București toate actele normative care privesc activitățile serviciului public de salubrizare, Managementului Deșeurilor conforrn competențelor stabilite de legislația în vigoare precum și pentru închiriere, Amplasare și întreținere Toalete Automate Racordabile și Toalete Ecologice Mobile;

 • 2. Analizează legislația la nivel central și o transpune în legislația locală conform competențelor;

 • 3. întocmește și actualizează lunar baza de date privind cantitățile de deșeuri depozitate la gropile de deșeuri (deșeuri menajere, deșeuri stradale și deșeuri de construcții), privind cantitățile de deșeuri municipale colectate de operatorii de salubrizate;


 • 4. Propune realizarea de investiții pentru activitățile serviciului public rip saluh^ara aflate în competență, propune realizarea de investiții în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 5. Derulează împreună cu parteneri extemi/primării de sector proiecte de conștientizare a populației privind serviciul public de salubrizare;

 • 6. Elaborează documentațiile tehnice necesare în vederea organizării procedurilor de achiziții pentru realizarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice care au ca obiect organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor și organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare și pentru orice alte activități aflate în competență;

 • 7. Pregătește proiecte privind managementul deșeurilor în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile;

 • 8. Urmărește și instrumentează oferte de tratare/neutralizare/eliminare finală a deșeurilor etc.;

 • 9. Analizează documentația, verifică respectarea condițiilor legale și întocmește “Autorizația pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești din municipiul București,’1 în baza cererii și a dosarului depus de solicitant;

 • 10. Analizează documentația, verifică respectarea condițiilor legale și întocmește “Acordul pentru evacuarea și transportul deșeurilor rezultate din activitatea proprie” în baza cererii și a dosarului depus de solicitant;

 • 11. Verifică documentele suport acordă viza “certificare privind realitatea, regularitatea și legalitatea” / “bun de plată", înaintând către compartimentele economice documentele spre decontare pentru contractele derulate în cadrul serviciului;

 • 12. Monitorizează săptămânal, pe baza programelor de prestație înaintate de operatorii serviciului public de salubrizare, starea de salubrizare la nivelul celor 6 sectoare ale municipiului București. întocmește raport de monitorizare și propune măsuri de remediere, după caz;

  • 13. Analizează programele de deszăpezire întocmite de operatorii serviciului public de salubrizare și aprobate de Primăriile sectoarelor 1-6 și de instituțiile publice cu responsabilități în deszăpezire și combaterea poleiului. Elaborează pe baza acestora Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București. întocmește proiectul de Dispoziție de Primar General pentru aprobarea Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București;

  • 14. Coordonează implementarea la nivelul fiecărui sector al municipiului București a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București;


  • 15. Efectuează controale și la bazele de deszăpezire pentru a verifica existența și starea de funcționare a parcului de utilaje;

  • 16. Urmărește modalitatea de îndeplinire a obligațiilor privind desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de către Primăriile sectoarelor 1-6 și operatorii desemnați de către acestea; • 17. Monitorizează respectarea prevederilor din Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București de către Primăriile Sectoarelor 1-6;

 • 18. Urmărește derularea acordului-cadru/contractelor subsecvente care au ca obiect prestarea serviciilor de închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile și a toaletelor ecoț^gic^mabile ;

 • 19. întocmește com^e^iVbdntr^ JrWjirierea, amplasarea și întreținerea toaletelor mobile;

țtuafta privind amplasamentele permanente ale șl] amplasamentele temporare ale toaletelorTJ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

21. Verifică starea de funcționare și starea de igienizare a~'toaîetelor


întocmește rapoarte de activitate;

 • 22. Elaborează rapoarte și Note de Informare Primar General privind managementul deșeurilor, serviciul de salubrizare și toalete ecologice;

 • 23. în îndeplinirea atribuțiilor colaborează cu Primăriile sectoarelor 1-6, ADP-uri, operatori de salubrizare, Agenția de Protecția Mediului, Ministerul Mediului, ONG-uri;

 • 24. Participă la conferințe, simpozioane, grupuri de lucru conform competențelor;

 • 25. Solicită de la Primăriile de sector orice informație necesară pjivi serviciul public de salubrizare, managementul deșeurilor.


 • 11.1.2. SERVICIUL ILUMINAT PUBLI

Art. 93 Atribuții

1.Colaborează cu

Asociația Municipală de îmbunătățirea/actualizarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public și le înaintează, spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;


organismele de reglementare și spe Reglementare Servicii Publice, ș.a.)

 • 2. Colaborează cu organismele de reglementare și specialiștii în domeniu (Asociația Municipală de Reglementare Servicii Publice, ș.a.) pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al Municipiului București și le înaintează, împreună cu Serviciul Monitorizare Servicii Integrate și Recepții Lucrări Infrastructură în vederea aprobării de către Consiliul General al Municipiului București;

 • 3. Urmărește asigurarea serviciului de iluminat public de către operator în municipiul București;

 • 4. Analizează, elaborează și înaintează spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București, actele normative la nivel local, referitoare la dezvoltarea și organizarea activității serviciului de iluminat public; transpune și aplică ia nivel local actele normative elaborate la nivel central cu privire la serviciul de iluminat public;

 • 5. Urmărește, din punct de vedere tehnic, derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și asigurarea de către operator a continuității și economicității serviciului de iluminat public;

 • 6. Verifică lucrările prevăzute de către operator în programele de activități zilnice/ săptămânale/lunare/anuale, după caz;

 • 7. Urmărește pe teren lucrările de întreținere și menținere în stare de funcționare a sistemului de iluminat public și confirmă procesele verbale de recepție a lucrărilor întocmite de către operatorul serviciului;

 • 8. Verifică pe teren, cantitativ și calitativ, devizele de lucrări lunare, în conformitate cu programele de prestații aprobate; în urma controlului întocmește formularul "Nota de constatare întreținere - menținere”;

 • 9. Verifică pe teren, împreună cu reprezentantul operatorului situațiile privind furturile, distrugerile, vandalizările în sistemul de iluminat public; întocmește procese verbale de constatare și de scoatere din gestiune a echipamentelor vandaîizate. In urma controlului efectuat în teren se încheie formularul "Nota constatare vandalizări"; ulterior se încheie procesele verbale de reintroducere în gestiune a echipamentelor montate în locul celor vandalizate, conform procedurilor de lucru; înregistrarea în sistemul informatic a proceselor verbale de vandalizare întocmite;

 • 10. Participă împreună cu reprezentanții operatorului, la verificarea și constatarea pagubelor produse de terți în sistemul de iluminat public, după caz;

 • 11. Participă în cadrul comisiilor tehnice de recepție a lucrărilor de investiții și reabilitare a sistemului de iluminat public al Municipiului București;

 • 12. Primește de la operator și gestionează informațiile cu privire la orice întrerupere a prestației, altele decât cele încadrate la forță majoră;

JS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI • 13. Verifică, avizează și certifică prezentate de către operator;

 • 14. Aplică sintagma: "Bun de plată/ certifică realitatea, regularitatea și legalitatea" pe facturile emise de către operator pentru prestațiile efectuate, după verificarea documentelor prezentate;

 • 15. Analizează raportul tehnic anual întocmit de către operator și formulează propuneri și observații, după caz;

 • 16. Analizează și aprobă programul trimestrial de prestații propus de operator, și realizează eventualele modificări ale acestuia;

 • 17. Analizează și soluționează cererile de întrerupere a funcționării sistemului de iluminat public formulate de terți sau de amplasare a unor elemente publicitare, necesare pentru desfășurarea unor evenimente culturale, sărbători tradiționale sau de altă natură;

 • 18. Colaborează cu organismele de reglementare și specialiștii în domeniu (Asociația Municipală de Reglementare Servicii Publice, ș.a.) în vederea elaborării de studii, programe, prognoze privind dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public;

 • 19. Colaborează cu organismele de reglementare și specialiștii în domeniu (Asociația Municipală de Reglementare Servicii Publice, ș.a.) în vederea elaborării de Studii de fezabilitate și proiect tehnic pentru lucrări de investiții în sistemul de iluminat public;

 • 20. Analizează caietele de sarcini întocmite de către terți/participă la elaborarea caietelor de sarcini (luând în considerare competențele serviciului) în vederea derulării procedurilor de achiziție publică;

 • 21. întocmește documentele de atribuire necesare în vederea derulării procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractelor de servicii de furnizare energie electrică necesară funcționării acestuia și le transmite Direcției Generale Achiziții Publice în vederea analizării și derulării respectivelor proceduri;

 • 22. Monitorizează consumul de energie electrică al sistemului de iluminat public transmis de către operatorul de furnizare a energiei electrice;

 • 23. Urmărește executarea contractelor de lucrări/servicii/furnizare derulate în cadrul Serviciului Iluminat Public și colaborează în acest sens cu alte compartimente competente din cadrul Primăriei Municipiului București și cu alte entități implicate în problematici existentă;

 • 24. Urmărește indicatorii de performanță stabiliți în contractul de delegare d£ /[i gestiune al serviciului de către operatorul serviciului de iluminat public;

 • 25. Elaborează referatele și participă la ședințele Comisiei Tehnico - Economice î vederea susținerii proiectelor care au ca obiect sistemul de iluminat public;

 • 26. întocmește documentele justificative pentru plata taxelor legale aferente lucrărilor contractate și executate (cota ISC, cota CSC, ș.a);

 • 27. Efectuează diverse studii, situații sau rapoarte în vederea realizării obiectivelor și atribuțiilor ce îî revin, după caz;

 • 28. Participă în cadrul comisiilor de inventariere a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public;

 • 29. înregistrează în registrul de intrări-ieșiri și în sistemul informatic al serviciului toate petițiile, sesizările, apelurilor telefonice care privesc disfuncționalități, solicitări de extindere și modernizare ale sistemului de iluminat public și emite rapoarte, după caz;

30.Identifică în teren pentru confirmare, disfuncționalitățiîe reclamate, transmite spre_remediere către operatorul sistemului de iluminat sau către alte societăți prestatoare z^^Xe^5WS.C. E-Distribuție Muntenia S.A., TELEKOM Romania, STB, etcj, întocmește --------------------...------------------.......--------- -- ... .

'«r r\

* i i


v ''V\.                                                           **                                                                                                                                                          *                      ’                / '                                     f

pte-de^conștatare și formulează răspunsurile la sesizările primite din partea petenților și rn^feâhTfermenul de soluționare;


.•^^.vîșlksidură participarea la seminarii, ședințe, instruiri având ca tematică serviciul iVinH, •J

Șț

V >


pe i/ucQiftat sau sistemele de iluminat public;

7xZ<. t/'                                        v32.Colaborează, în îndeplinirea atribuțiilor, cu: autoritățile locale ale sectoarelor 1-6, Administrațiile Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare, ONG-uri, Autoritatea Municipală de Reglementare Servicii Publice, S.C. E-Distribuție M


 • 11.1.3. SERVICIUirbEZINSEC I IE, DEFU

CONFORM CU ORIGINALJ


Art 94 Atribuții


1 .întocmește lista propunerilor bug'etare anuale, lista rectificărilor bugetare anuale și notele de fundamentare pentru investițiile aferente și le transmite Direcției Programare și Execuție Bugetară;

 • 2. Elaborează, modifică, completează și înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, Normele de igienizare ale Municipiului București;

 • 3. Elaborează, modifică, completează și înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, Regulamentul de organizare al Serviciului Public de Salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție și Strategia de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare;

 • 4. Elaborează și propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București acte normative la nivel local care reglementează serviciul public de salubrizare -activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe teritoriul Municipiului București;

 • 5. întocmește proiecte de Dispoziții Primar General care reglementează serviciul public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe teritoriul Municipiului București;

 • 6. Elaborează referatele și participă la Comisia Tehnico - Economică pentru susținerea proiectelor, studiilor realizate în domeniul salubrizării - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe teritoriul Municipiului București;

 • 7. Armonizează și transpune legislația de la nivel central în domeniul salubrizării activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, în legislația locală;

 • 8. Urmărește și verifică efectuarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, în conformitate cu obligațiile prevăzute de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • 9. Monitorizează derularea contractului de delegare privind asigurarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfej^T^^

 • 10. Elaborează împreună cu operatorul serviciului, Programă OnfârjâețĂbiiune și îl

înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului BUqfeștk^ro^fârhdl Unitar de Acțiune va fi întocmit ținând cont și de recomandările domijsie^de. Șubrăy&ghere Metodologică și Control - C.S.M.C. ;                          | f          ) îl

 • 11. Monitorizează punerea în aplicare a Programului Unte^^^tty^feofuat de Operatorul serviciului;

 • 12. yerifică, în teren, efectuarea tratamentelor din ProgramiM^Ua^jd^^țiune;

 • 13. însoțește, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, ecRipeleOperatorului serviciului care efectuează tratamentele prevăzute în Programul Unitar de Acțiune;

 • 14. Co!aborează/relaționează cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Primăriile Sectoarelor 1-6, Operatorii de Servicii de Utilitate Publică, Companiile Municipale și A.D.l.D.D.D.B. în vederea punerii în aplicare a tratamentelor din cadrul Programului Unitar de Acțiune pentru obiectivele prevăzute în acesta;

 • 15. Colaborează/relaționează cu Primăriile de sector, ADP-uri de sector, verifică/monitorizează activitățile Operatorului serviciului în fiecare Sector și întocmește Rapoarte de Verificare/Monitorizare;

 • 16. Verifică prin sistemul G.P.S, pus la dispoziție d^către operatorul serviciului,

echipajele în teren care prestează activitățile piogranWte;                            ■. j

® PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Regulament de Organizare^ CONFORM CU ORI(»

112

 • 17. Verifică îndeplinirea obligațiilor asumate de cățre operatoi contractului;

 • 18. Verifică documentele suport aferente facturii de^decontare a^^tsatfarâni

“■*"----..—u:------1---------------i *£----^decetffare,


CA'


efectuării prestației. După verificarea documentelor suport aferente facturii det verifică în teren, prin sondaj, efectuarea tratamentelor confirmate de către operator;

 • 19. După verificarea documentelor suport și verificarea în teren, certifică în vederea realității, regularității și legalității/aplică viza bun de plată, înaintând către compartimentele economice documentele spre decontare;

 • 20. Notifică prestatorul serviciului cu privire la orice nereguli constatate solicitând remedierea acestora într-un termen cât mai scurt;

 • 21. Participă la elaborarea de studii, prognoze, analize privind dezvoltarea și îmbunătățirea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție;

 • 22. Participă la seminarii, ședințe, instruiri convocate de către A.N.R.S.C, A.M.R.S.P și alte autorități competente, având ca obiect serviciul public de salubrizare -activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție;

 • 23. Elaborează documentele necesare în vederea derulării procedurilor de achiziție publică aferente bunei desfășurări a serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție;

 • 24. Analizează documentația, elaborează și verifică respectarea condițiilor legale în vederea emiterii “Autorizației de prestări servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare" în baza cererii și a dosarului depus de solicitant la registratura Primăriei Municipiului București, întocmește autorizația și o înaintează spre semnare;

 • 25. Constituie și deține banca de date aferentă raportărilor cu privire la lucrările efectuate de către operatorii autorizați să presteze servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

 • 26. Actualizează în permanență lista cu operatorii autorizați să presteze servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, listă care se află afișată pe site-ul Primăriei Municipiului București;

 • 27. Dă informații către populație cu privire la operatorii autorizați să presteze servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe teritoriul municipiul București, altele decât cele prevăzute în Programul Unitar de Igienizare aprobat de Consiliul General al Municipiului București;

 • 28. Elaborează rapoarte și note de informare Primar General, privind serviciul public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție;

 • 29. în îndeplinirea atribuțiilor colaborează cu Primăriile sectoarelor 1-6, ADP-uri,

Companiile Municipale, A.D.I.D.D.D.B., Agenția de Protecția Mediului, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement J^j^e^'QNG-uri și alte instituții.                                                           f O__

ri mf\ j i / /j

coordonare^=ii&ănrea serviciului


11.2 DIRECȚIA SERVICII INIEGl

7                                li T

Art. 95 Misiunea și scopui direcției

 • 1. Desfășoară activități privind asigurarea, public de alimentare cu energie termică;

  coordonarea, urmărirea serviciului


 • 2. Desfășoară activități privind asigurarea, public de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 3. Asigură activitatea de emitere a autorizațiilor de construire, reconstruire, desființare, modificare, extindere sau reparare privind lucrările de infrastructură, a acordurilor și avizelor pentru lucrările de investiții în infrastructura tehnico-edilitară și stradală, cât și a avizelor de intervenție în domeniul public pentru remedierea avariilor de pe teritoriul Municipiului București;

 • 4. Asigură monitorizarea serviciilor de utilități publice, creează strategiile de implementare și dezvoltare pentru acestea și asigură aducerea la îndeplinire;


 • 5. Asigură activitatea de recepție a lucrărilor de infrastructura stradală din domeniul de activitate.

  Art. 96 Atribuții .

  * CONFORM CU O^IGI • 1. Desfășoară Activități -piivând. public de alimentare centralizată cu energie termT^'MAM'

 • 2. Colaborează cu alte compartimente și entități la acțiunile privind asigurarea serviciului public (ADITBI, CMTB etc.);

3.Solicită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, rapoarte privind situația funcționării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, după caz;

 • 4. Analizează documentațiile de proiectare întocmite de terți prin prisma asigurării conformării acestora cu prevederile legale privind etapele și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și cu prevederile strategiei aprobate de Consiliul General al Municipiului București privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București și propune eventuale modificări, completări, după caz;

 • 5. Propune Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București analizarea și avizarea documentațiilor privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, întocmește documentele necesare, reglementate în acest sens, Ie transmite compartimentului competent din cadrul Primăriei Municipiului București și participă la analiza documentațiilor realizate în cadrul ședințelor Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București;

 • 6. întocmește proiecte de hotărâri, rapoarte de specialitate și expuneri de motive pentru documentațiile din sfera activității serviciului și le transmite compartimentelor competente din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea avizării și promovării acestora spre aprobare Consiliului General ai Municipiului București;

 • 7. întocmește propunerile de angajament bugetar, angajamentele bugetare, și a documentațiilor pentru atribuirea contractelor de servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și/sau proiectare, contractelor de execuție, contractelor de dirigenție de șantier/supervizare lucrări: referat de necesitate, caiet de sarcini, nota de justificare a valorii estimate, nota de justificarea a criteriilor de selecție și atribuire, etc. pe care le înaintează Direcției Generale Achiziții Publice în vederea demarării procedurilor de achiziție publică aferente;

 • 8. Participă la analizarea și evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici, în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică aferente serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică;

 • 9. Urmărește executarea contractelor de lucrări/prestări servicii derulate în cadrul serviciului și colaborează în acest sens, cu alte compartimente competente din cadrul Primăriei Municipiului București și alte entități implicate în problematica existentă;

 • 10.Analizează documentele justificative transmise de contractanți pentru lucrările, serviciile, bunurile executate/prestate/livrate în baza contractelor încheiate în vederea decontării acestora. Solicită contractanților și entităților implicate, după caz, completări și/ sau modificări ale documentelor justificative și, în situația conformității acestora, avizează și certifică documentele justificative transmise de contractanți. Aplică sintagma „bun de plată” și „Certificat în privința realității, regularității și legalității”, întocmește docijmentele necesare (propunere, angajament, ordonanțare) și transmite documentația justificativă spre decontare Direcției Generale Economice; k.

31) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


11 .întocmește documentele justificative pentru—piața1 taxator - tec lucrărilor contractate și executate (cota ISC, cota CSC, etc.);

 • 12. Asigură aprobarea eventualilor subcontractori propuși în cadrul c derulate de serviciu / asigură participarea la fazele determinante ale lucrărilor derulate/ asigură aprobarea dispozițiilor de șantier în cazul apariției de lucrări suplimentare, note de renunțare sau a schimbărilor de soluții;

 • 13. întocmește documentațiile aferente încheierii actelor adiționale în cazurile prevăzute de legislația în vigoare: referate, caiete de sarcini, note de estimare a valorii;

 • 14. Asigură participarea în comisiile de negociere pentru actele adiționale;

 • 15. Asigură participarea la recepția la terminarea lucrărilor de execuție pentru lucrările derulate prin intermediul serviciului precum și la recepția finală și semnează procesele - verbale prevăzute de regulamentul de recepție în vigoare; coordonează activitatea de întocmire a documentelor necesare pentru deblocarea garanției de bună execuție;

 • 16. Prețurile și tarifele locaie de furnizare a energiei termice propuse de operator în vederea aprobării lor de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-lifov vor fi transpuse de către aceasta într-un act adițional la contractul de delegare a serviciului, a cărui formă și conținut vor fi supuse avizării Consiliului General al Municipiului București prin demersul Serviciului Termoenergetic;

17.Solicită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov situații privind date tehnice și economice referitoare la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în vederea transmiterii acestora către organismele/instituțiile centrale;

 • 18. Analizează propunerile operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică privind estimarea necesarului de fonduri pentru acoperirea diferenței de preț ia energia termică furnizată populației în baza fundamentării acestora și propune introducerea lor în bugetul Municipiului București;

 • 19. Analizează documentele înaintate de operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru plata diferenței de preț pentru energia termică furnizată populației, avizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-lifov. Aplică sintagma „bun de plată” și „Certificat în privința realității, regularității și legalității”, pe factura înaintată și transmite documentația spre plată către Direcția Generală Economică;

 • 20. întocmește documentele necesare plății (angajament bugetar, propunere de

angajare a unei cheltuieli și ordonanțare de plată) și le înaintează către Direcția Generală Economică;                                                  "

 • 21. Participă în cadrul comisiilor de inventariere a echipamentelor și bunurilor aferente serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • 22. întreprinde demersuri către operator în vederea soluționării sesizărilor privind disfuncționalitățile semnalate în asigurarea serviciului public;

 • 23. Analizează sesizările privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii, solicită completări/clarificări după caz, elaborează răspuns privind prevederile legale în cazurile respective, transmite notificări asociațiilor de proprietari sau adresă către organele competente cu aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale;

 • 24. Pregătește documentația necesară împreună cu Serviciul Monitorizare Servicii

Integrate și Recepții Lucrări Infrastructură în vederea supunerii aprobării Consiliului General al Municipiului București a Strategiei Locale privind serviciul public de alimentare cu energie termică (produsă centralizat) pentru municipiul București, elaborate/actualizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TermogrBucurești-lifov;

 • 25. Transmite spre analiză și soluționați Intercomunitară Termoenergetică București-lifov,/nfei fizice/juridice privind domeniul serviciului de alim^ptfir^cjy,,|enie|r^e răspunsuri sau organizează întâlniri după caz;


  cbke^ ^sȘqația de Dezvoltare roj^jnerile persoanelor ică si întocmește

  ți

26.în îndeplinirea atribuțiilor specifice relaționează cu operatorul serviciului, de Dezvoltar


primăriile de sector 1-6, ADP-urîle, autorități de reglementare, Asociația Intercomunitară Termoenergetică București-llfov, alte instituții.direcția


țg asistentă


'tehnică și


Art 97 Atribuții

1.Urmărește elaborarea rapoartelor solicită^^^Națională' de Reglementare în domeniul Energiei și de alte instituții cu competențe în acest domeniu;

 • 2. Colectează informații specifice pentru dezvoltarea unei baze de date în vederea pregătirii programului de îmbunătățire a eficienței energetice;

 • 3. Urmărește întocmirea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice elaborate de către instituțiile cu atribuții în domeniu;

 • 4. Colaborează cu organismele de reglementare și specialiștii în domeniu (Asociația Municipală de Reglementare Servicii Publice, ș.a.) pentru proiecte de hotărâri pentru aprobarea în Consiliul General al Municipiului București a programelor de îmbunătățire a eficienței energetice;

 • 5. Monitorizează îndeplinirea obligațiilor ce revin municipalității în programul de îmbunătățire a eficienței energetice;

 • 6. Urmărește consumurile de energie electrică și gaz la consumatorii ce aparțin municipalității;

 • 7. Relaționează în îndeplinirea atribuțiilor, cu operatorii servili? publice, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, administrațiile și inșfi public local.


oritatea


11.2.2. SERVICIUL MANAGEMENT AVARII-DISPE


Art. 98 Atribuții • 1. întocmește și emite „Avizele de intervenție” în domeniul public pentru administratorii/proprietarii de rețele tehnico-edilitare în vederea remedierii avariilor la rețelele proprii, în baza solicitărilor transmise de aceștia;

 • 2. Primește și analizează solicitările de lucrări de intervenție pentru remedierea avanilor comunicate zilnic de către administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale și acordă un număr de înregistrare propriu fiecărei lucrări declarate de aceștia în baza Avizelor de Intervenție în domeniul public;

 • 3. Analizează și soluționează sesizările primite de la cetățeni, administratori de rețele tehnico-edilitate și stradale etc.;

 • 4. întocmește situații comparative și analizează evoluția avariilor în timp, pe categorii de lucrări și administratori;

 • 5. întocmește și raportează, după caz, situația avariilor pe administratori, categorii de lucrări etc.;

 • 6. întocmește și actualizează lista străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) în baza informațiilor transmise de administratorii domeniului public;

 • 7. Ține evidența separată a avariilor produse pe străzile aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere);

 • 8. Convoacă periodic titularii Avizelor de Intervenție în domeniul public la ședințe de lucru;

 • 9. Verifică prin sondaj lucrările de intervenție pentru remedierea avariilor din punct de vedere al respectării condițiilor stabilite prin Avizul de Intervenție de către titularul

yy PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare avizului și de executantul lucrărilor, iar în cazul în care constată deficiențe, sesizează direcțiile/instituțiile competente;

 • 10.Asigură caracterul public al lucrărilor de intervenție pentru remedierea avariilor declarate la Serviciul Management Avarii - Dispecerat prin publicarea acestora pe site-ul Primăriei Municipiului București;

11.Solicită copii ale Proceselor Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor de remediere a avariilor și ține evidența acestora;

12.Analizează situația Proceselor Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor pentru fiecare administrator de rețea tehnico-edilitară și stradală;


d^construire/desființare pentru lucrările de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) la nivelul Municipiului București și colaborează cu primăriile de sector pentru asigurarea caracterului unitar al acestei activități, asigurând și asistența tehnică de specialitate;

 • 2.Verifică pe teren legalitatea și veridicitatea documentațiilor tehnice depuse de beneficiari în vederea obținerii autorizațiilor, după caz;

3.Solicită, după caz, titularilor autorizațiilor, situații cu privire la stadiul fizic al lucrărilor autorizate și ține evidența acestora;

 • 4. Verifică concordanța între lucrările pentru care se solicită autorizații de construire și lucrările de investiții cuprinse în programul coordonator anual;

 • 5. Convoacă comandamente la sediul Primăriei Municipiului București și/sau pe teren pentru situațiile în care se solicită autorizații de construire pentru lucrări complexe etc.;

 • 6. întocmește propuneri de proiecte de hotărâre cu privire la reducerea timpului necesar eliberării avizelor și autorizațiilor printr-o mai bună gestionare a procedurilor administrative și eliminarea actelor și documentelor suplimentare;

 • 7. Cooperează în procesul de întocmire a programelor de dezvoltare urbanistică a Municipiului București împreună cu departamentele de specialitate, cu instituții publice, agenți economici, organisme și organizații neguvernamentale;

 • 8. Convoacă și asigură secretariatul Comisiei de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) în vederea întocmirii și emiterii avizelor de coordonare;

 • 9. Analizează documentațiile depuse de beneficiari privind prelungirea valabilității autorizației de construire și a duratei de execuție a lucrărilor și prelungește valabilitatea acestora;

 • 10. întocmește, emite și, după caz, prelungește valabilitatea autorizațiilor de organizare a lucrărilor de șantier aferente obiectivelor de investiții de infrastructură tehnico -edilitară și stradală;

 • 11. Verifică și vizează spre neschimbare documentația tehnică (D.T.), documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) pentru lucrări de infrastructură tehnico - edilitară și stradală, documentația tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E.), documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (D.T.A.D.) a lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitară și stradală și planurile anexă ia acestea;

 • 12. Convoacă și asigură desfășurarea ședințelor de lucru și/sau comandamentelor privind execuția lucrărilor de infrastructură, cu administratorii de rețele tehnico-edilitare și stradale, constructorii, primăriile de-sector ețc^^

 • 13. Analizează și soluționează petițiile transmise de către persoane fizice/juridice, instituții, administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale etc. cu privire la aspecte din domeniul de activitate al serviciului;

 • 14. Asigură scanarea, validarea și publicarea pe pagina de internet a Primăriei


Municipiului București a listei autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrările de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) emise și a altor elemente dejdentificare a lucrărilor de infrastructură, după caz.                             Zm fX comunitare de utilități publice, de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară împreună cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și le înaintează Consiliului General al Municipiului București, spre aprobare;

 • 2. Urmărește, elaborarea de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București a planurilor de implementare a strategiilor municipale privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și le înaintează Consiliului General al Municipiului București, spre aprobare;

 • 3. Urmărește implementarea strategiilor municipale pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează rezultatele fiecărui operator, în colaborare cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară;

4.Supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București împreună cu serviciile de specialitate modificările strategiilor municipale, prin consultări cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară și alte autorități responsabile;

 • 5. Centralizează bănci de date pentru serviciile comunitare de utilități publice, care urmăresc evoluția indicatorilor de performanță transmise de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară și alte autorități responsabile;

 • 6. Elaborează, pe baza propunerilor înaintate de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară și alte autorități responsabile, proiecte de reglementări la nivelul Municipiului București referitoare la desfășurarea activității serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

 • 7. Colaborează cu organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • 8. Propune, pe baza lucrărilor de investiții transmise de administratorii de rețele, primăriile de sector, administratorii domeniului public, direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, programul de investiții în infrastructură pe anul următor, în vederea întocmirii și actualizării Programului Coordonator Anual pentru lucrările de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) la nivelul Municipiului București;

 • 9. Urmărește derularea proiectului "Rețea metropolitană de fibră optică a

Municipiului București pentru telecomunicații - Netacit” în .conformitate cu prevederile contractului de concesiune de lucrări publice aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 108/06.03.2008;   ___

 • 10.Participă la comandAm^BeTpradăTile de amplasament, precum și la recepțiile lucrărilor realizate de administratorii de rețele, primăriile de sector, administratorii domeniului public, direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București etc.;

11 .Ține evidența înștiințărilor de începere și finalizare a lucrărilor autorizate, precum și a proceselor verbale de recepție transmise de către titularii autorizațiilor de construire emise de Serviciul Autorizare Coordonare Lucrări Infrastructură și în funcție de valoarea declarată pe propria răspundere de către titularul autorizației, însoțită de documentele justificative, asigură regularizarea acesteia;

12.Urmărește execuția lucrărilor de infrastructură pe domeniul public, astfel încât suprafețele afectate de lucrări să fie aduse într-un timp cât mai scurt la starea inițială, prin afectarea cât mai puțin a confortului cetățeanului și cu respectarea normele obligatorii de protecție a mediului și sesizează direcțiile/instituțiile compet^pfery care se constată situații deosebite.

I

11 .fcSrseRvtcîursriMi

Ari. 101AtribUiFONFORMCUOR^F


 • 1. Elaborează strategii, regulamente '..... ’cționare, acte norîfil

transpunere la nivel local a legislației în domeniu, în colaborare cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice și documentația aferentă proiectelor de hotărâre în vederea aprobării acestor documente de către Consiliul General al Municipiului București și le înaintează Serviciului Monitorizare Servicii Integrate și Recepții Lucrări Infrastructură;

 • 2. Elaborează documentații tehnice aferente proiectelor de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București, a introducerii investițiilor realizate de primăriile de sector și Primăria Municipiului București în patrimoniul Municipiului București;

 • 3. Elaborează documentațiile aferente proiectelor de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București, a transmiterii investițiilor realizate de primăriile de sector și Primăria Municipiului București în concesiune operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (la acest moment SC APA NOVA BUCUREȘTI SA);

 • 4. Asigură aducerea ia îndeplinire a prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu apă și de Canalizare din municipiul București aprobat prin HCGMB nr.820/2018 cu completările și modificările ulterioare;

 • 5. întocmește lista propunerilor bugetare anuale, lista rectificărilor bugetare anuale și notele de fundamentare pentru investițiile aferente și transmite aceste documente Direcției Programare și Execuție Bugetară;

S.întocmește „nota conceptuală” care cuprinde justificarea necesității și oportunității realizării unui obiectiv de investiții;

/.întocmește propunerile de angajament bugetar, angajamentele bugetare, și documentațiile pentru atribuirea contractelor de servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și/sau proiectare, contractelor de execuție, contractelor de dirigenție de șantier/supervizare lucrări/management de proiect: referat de necesitate, caiet de sarcini, nota de justificare a valorii estimate, nota de justificarea a criteriilor de selecție și atribuire, etc., pe care le înaintează după caz Direcției Generale Achiziții Publice în vederea demarării procedurilor de achiziție publică aferente;

8.Emite ordinul de începere al lucrărilor/serviciilor, convoacă predarea de amplasament și emite ordinul pentru eventualele sistări în baza contractelor încheiate;

Consiliului proiectare,

9Jntocmește raportul de specialitate în vederea obținerii avizului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București pentru: teme de expertize, studii de fezabilitate, proiecte tehnice în domeniul de activitate;

10. întocmește documentațiile aferente proiectelor de hotărâre al General al Municipiului București pentru aprobarea indicatorilor tehnico-ecopomici ai investițiilor (raport de specialitațe, referat de aprobare, proiect de hotărâre, anexe);


ConsiliuluiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

.____________________

 • 11. Asigură participarea în comisiile de licitație pentru atribuirea cofi^ servicii/lucrări specifice;

 • 12. întocmește referatele pentru achitarea cotelor legale din valoarea contractelor de lucrări, către Inspectorarul de Stat în Construcții precum și către Casa Constructorilor;

 • 13. Derulează contractele de servicii/lucrări privind extinderea/reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare din municipiul București, altele decât acelea care reprezintă investiții obligatorii ale operatorului serviciului, conform Contractului de Concesiune; realizează verificarea prin sondaj în teren a lucrărilor confirmate de dirigintele/supervizorul agreat, realizează verificarea situațiilor de lucrări și întocmirea documentelor necesare în vederea transmiterii către Direcția Generală Economică în vederea efectuării plății acestora;

 • 14. Asigură aprobarea eventualilor subcontractori propuși în cadrul contractelor derulate de serviciu / asigură participarea la fazele determinante ale lucrărilor derulate/ asigură aprobarea dispozițiilor de șantier în cazul apariției de lucrări suplimentare, note de renunțare sau a schimbărilor de soluții apărute;

 • 15. întocmește documentațiile aferente încheierii actelor adiționale în cazurile prevăzute de legislația în vigoare: referate, caiete de sarcini, note de estimare;

 • 16. Asigură participarea în comisiile de negociere pentru actele adiționale;

 • 17. Asigură participarea la recepția la terminarea lucrărilor de execuție pentru lucrările derulate prin intermediul serviciului precum și Ia recepția finală și semnează procesele - verbale prevăzute de regulamentul de recepție în vigoare; coordonează activitatea de întocmire a documentelor necesare pentru deblocarea garanției de bună execuție;

 • 18. Asigură verificarea întocmirii Cărții Tehnice a Construcției pentru lucrările derulate prin intermediul serviciului și transmite anexele prevăzute de HCGMB nr. 54/2002 către Direcția Generală Economică, Direcția Patrimoniu și SC APA NOVA BUCUREȘTI SA;

 • 19. Urmărește derularea Contractului de Concesiune încheiat între Primăria Municipiului București și operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare (la acest moment S.C. APA NOVA București S.A.), prin următoarele activități:

 • a)Coordonează împreună cu reprezentanții operatorului serviciuiuLtferef^te^g extindere a rețelelor de alimentare și de canalizare aferente program%i^,^ao^\ programului ,,Lucrări suplimentare” programe de investiții solicitate, pri^^cjxtj^^ițî^^y^

  nr.1O la Contractul de Concesiune, Concedentului și alte programe de investiții.ș.p{i$atl suplimentar Concedentului;                                             II ( ikSĂ/


 • b) Verifică periodic centrele operaționale pentru a constat^ realizate lucrările planificate (săptămânal APA NOVA București trimite o lucrările-intervențiile majore necesare îmbunătățirii sistemului de alimentare^i^â^^^canalizare, planificate pentru săptămâna următoare). Propune, în situația în care este necesar, măsuri de îmbunătățire în vederea implementării acestora de către operator;

 • c) Monitorizează programul de curățare și întreținere a gurilor de scurgere de pe arterele principale ale Municipiului București transmis de către operator, și intervențiile acestuia în perioadele cu fenomene meteo deosebite;

 • d) Asigură participarea la recepțiile aferente lucrărilor realizate de către operatorul serviciului și semnează procesele verbale în calitate de reprezentat al direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

ejîntocmește raportul de specialitate necesar avizării în Comisia Tehnico -Economică a proiectelor pentru lucrările de extinderi ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare propuse de APA NOVA București în conformitate cu Contractul de Concesiune încheiat și cu actele adiționale aferente;

f)întocmește documentația aferentă aprobării de către Consiliul General al Municipiului București a hotărârilor în legătură cu serviciile de alimentare cu apă și de canalizare concesionate către țSC APA NOVA București SA și/sau în legătură cu activitatea A.M.R.S.P;

 • 20. Emite și eliberează autorizațiile de prestație a activității de vidanjate în conformitate cu regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul București;

 • 21. Emite și eliberează acordurile de principiu necesare extinderilor, devierilor,

* înlocuirilor de rețele de alimentare cu apa și de canalizare executate din alte fonduri decât cele publice, solicitări depuse de primării de sector, societăți de proiectare, societăți de construcții, persoane fizice /juridice, etc.;

 • 22. Asigură derularea în bune condiții a misiunilor de audit/verificărilor Curții de Conturi, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de verificare;

 • 23. Asigură participarea în calitate de reprezentant al Primăriei Municipiului București la întrunirile care au loc la ministerele de resort, pe teme legate de serviciile comunitare de utilități publice sau de programele comunitare de finanțare;

 • 24. Asigură rezolvarea sesizărilor/reclamațiilor înregistrate prin verificări în documentații și/sau teren și întocmirea răspunsurilor obiective către solicitanți, sau transmiterea spre soluționare (după caz) către A.N.B, A.S., A.D.P-uri, A.L.P.A.B, A.M.R.S.P, prestatori de servicii, instituții competente, sau direcții competente din Primăria Municipiului București;

 • 25. Colaborează cu primăriile de sector, Administrația Străzilor, Administrațiile

Domeniului Public de Sector, Societățile comerciale înființate de municipiul București, A.M.R.S.P, în vederea identificării și rezolvării obiectivelor comune.                    /j

I                                          ---------

CU ORIGINALUL


SECȚIUNEA 12


DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE

rt 102 Misiunea și scopul direcției generale


 • 1. Organizează, derulează și finalizează achizițiile publice la nivelul Primăriei , Municipiului București, în conformitate cu legislația in vigoare privind achizițiile publice;

 • 2. Elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte direcții/compartimente ale autorității contractante municipiul București, Programul anual al achizițiilor publice și Strategia anuală de achiziție publică;

 • 3. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a strategiei de contractare, în cazul organizării


de soluții, a documentației de concurs și a strategiei de contractare, pe ba^fâ transmise de compartimentele de specialitate.


12.1. DIRECȚIA PLANIFICARE ACHIZIȚII

Art 103 Misiunea și scopul direcțieițjtlL


1. Elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte direcții/compartimente ale autorității contractante municipiul București, Programul anual al achizițiilor publice și Strategia anuală de achiziție publică.


Art. 104 Atribuții


1. întocmește și actualizează strategia anuală de achiziție publică pe baza necesităților transmise de celelalte direcții/compartimente ale autorității contractante municipiul București. Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în aceasta și o supune spre aprobare Primarului General;

 • 2. Elaborează și după caz, actualizează, Programul anual al achizițiilor publice, parte a Strategiei anuale de achiziție publică la nivelul Primăriei Municipiului București, pe baza necesităților transmise de celelalte direcții/compartimente, în conformitate cu prevederile legale;

 • 3. Pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, elaborează distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv, după semnarea contractului de finanțare/cofinanțare aferent;

 • 4. Ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca anexă la Programul anual al achizițiilor publice;

 • 5. După aprobarea bugetului propriu, actualizează Programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate;

 • 6. Efectuează modificările ce se impun asupra Strategiei anuale de achiziții publice, precum și asupra Programului anual al achizițiilor publice, ori de câte ori necesitățile Primăriei Municipiului București o impun și în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 7. Publică semestrial în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) extrase din Programul anual al achizițiilor publice sau ori de câte ori intervin modificări, conform legislației în vigoare;

 • 8. Alege și stabilește procedura de atribuire având în vedere aspectele prevăzute de legislația în vigoare;

 • 9. Urmărește execuția îndeplinirii Programului anual al achizițiilor publice și întocmește informări, analize și situații cu privire la activitatea specifică;

 • 10. Poate face parte din comisii de evaluare în calitate de președinte/membru/membru de rezervă;

 • 11. întocmește și actualizează permanent situațiile specifice direcției, impuse de legislație, solicitate de conducerea Primăriei Municipiului București sau de către alte organe/organe de control care efectuează activități de verificare.

 • 12. Primește de la direcțiile/compartimentele inițiatoare din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București: referate de necesitate/note de fundamentare, note estimative, studii de piață, note justificative privind criteriul de atribuire, respectiv cerințele de calificare și selecție, caiete de sarcini, documente semnate și aprobate


conform competențelor legale, în vederea elaborării documentației de c Direcția Proceduri în derularea procedurilor conform Normei Interi


—Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 130/2018.
ORIGINALUL

________ 12.2. DIRECȚIA PROCEDURI

’jSoicft 105 Misiunea si scopul direcției

. întocmește Strategia de contractare pentru fiecare achiziție;


12.2. DIRECȚIA PROCEDURI

105 Misiunea și scopul direcției2. Derulează proceduri de achiziție publică, atribuie și încheie corttractete de achiziție publică specifice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în materia achizițiilor publice.


12.2.1. SERVICIUL INIȚIERE PROCEDURI


Art. 106 Atribuții                                                       A

1. Primește de la direcțiile/compartimentele inițiatoare din aparatul de specialitate


al Primarului General al Municipiului București


le- necesitate/note de


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Cr,

s

"    *     <y\!

.«•o V


:e justificative privin


noi


fundamentare, note estimative, studii de piață, atribuire, respectiv cerințele de calificare și selecție, caiete de sarcini, documente^ămnate și aprobate conform competențelor legale, în vederea elaborării documentației de atribuire;

 • 2. Verifică documentele transmise de direcțiile inițiatoare și transmite acestora în scris solicitările de modificare/completare ce se impun în vederea strategiei de contracare și a proiectului de contract în conformitate cu prevederile legale;

 • 3. întocmește strategia de contractare specifică fiecărei proceduri de atribuire pe baza informațiilor furnizate de compartimentele inițiatoare; strategia de contractare este însoțită de modelul de angajament legal (contract, acord-cadru/contract subsecvent) întocmit de Serviciul Contractare Achiziții cu consultarea compartimentelor de specialitate și a Direcției Juridic și, o transmite pe circuitul de avizare și aprobare;

 • 4. întocmește documentația de atribuire pentru fiecare procedură de achiziție publică;

 • 5. încarcă în SICAR documentațiile de atribuire în vederea validării de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP);

 • 6. Pune în aplicare în termenul legal recomandările pe care le transmit observatorii ANAP, asupra documentațiilor de atribuire, dacă este cazul;

 • 7. Publică pe SICAP anunțuri de intenție, atunci când apreciază că se impune ca urmare a complexității procedurii de atribuire sau din necesitatea de a beneficia de reducerea termenului de așteptare până la depunerea/deschiderea ofertelor;

 • 8. întocmește și publică pe SICAP anunțurile de participare/anunțurile de participare simplificate;

 • 9. întocmește și publică în SICAP anunțurile tip erată ori de câte ori apar modificări care impun această operațiune;

 • 10. întocmește, cu sprijinul direcțiilor de specialitate răspunsurile la solicitările de clarificări care sunt transmise de către operatorii economici interesați de participarea la procedurile de atribuire, le semnează cu semnătură electronică extinsă și le publică în SICAP;

 • 11. întocmește Dispozițiile de Primar General privind constituire

evaluare, în baza propunerilor transmise de către direcțiile implicateZjp achiziție și le transmite pe circuitul de avizare și aprobare;               z

 • 12. Face parte din comisii de evaluare în calitate de președint^/me de rezervă]

 • 13. întocmește comunicările privind rezultatul procedurii de atribu^^ ofertanților, în termenul legal;

 • 14. întocmește punctul de vedere, împreună cu reprezentații direcțiilor transmite către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC)/lnstanța de judecată competentă, în cazul în care sunt depuse contestații;

 • 15. înaintează, în copie, dosarul achiziției publice către CNSC/Instanța de judecată competentă, odată cu punctul de vedere;

 • 16. încarcă în SICAP contestația depusă cu privire la procedura de atribuire și o aduce la cunoștința tuturor operatorilor economici implicați în procedură;

 • 17. Asigură legătura cu observatorii ANAP desemnați pentru verificarea procedurilor de atribuire și pune la dispoziția acestora toate documentele ce se impun;

 • 18. Publică în SICAP anunțurile de atribuire pentru fiecare contract atribuit;

 • 19. întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare contract încheiat;

 • 20. Derulează achizițiile directe, în baza documentelor justificative transmise de către direcțiile inițiatoare, întocmite conform legislației în domeniul achizițiilor;

 • 21. Publică în SICAP notificările aferente achizițiilor directe offline, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 22. Realizează consultarea pieței prin intermediul SICAP, la .solicitarea direcțiilor/compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


 • 23. înaintează compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București rezultatul consultării pieței și solicită raportul consultării pieții în vederea publicării în SICAP;

 • 24. întocmește și actualizează permanent situațiile specifice direcției, impuse de legislație, solicitate de conducerea Primăriei Municipiului București sau de către alte organe/organe de control care efectuează activități de verificare;

 • 25. întreprinde toate demersurile pentru înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SICAP, a autorității contractante;

 • 26. Asigură transmiterea contractelor de achiziții publice semnate, aprobate și înregistrate în Registrul unic de contracte către ofertanții declarați câștigători, Direcția Generală Economică și către direcțiile/serviciile/compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București care au solicitat achiziția și care vor urmării execuția contractelor și vor asigura implementarea acestora;

 • 27. Publică în SICAP, în termenul legal, documentele constatatoare emise de către

direcțiile care urmăresc execuția contractelor în cazul în care acestea sunt emise pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii.                                       "—

CONFORM CU 0?

 • 12.2.2. SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII


 • 1. întocmește proiectul de contract/acord - cadru/contract subsecv

parte din documentațiile de atribuire, în baza informațiilor contractuale primite de la direcțiile/compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București care au solicitat achiziția și/sau Direcției Generale Economice și Direcției Juridic;

 • 2. Transmite pe circuitul de avizare proiectul de contract/acord-cadru/ contract-subsecvent în vederea elaborării documentației de atribuire;

 • 3. Participă la elaborarea răspunsurilor la clarificările/contestațiile depuse de operatorii economici, cu privire la proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent;

 • 4. întocmește exemplarele contractului de achiziție publică/acordului-cadru/ contractului subsecvent/actului adițional pentru semnare și le înaintează pe circuitul de avizare și aprobare;


  Ari 108 Atribuții                                                          \


servicii, produse și lucrări, încheiate la nivelul Primăriei Municipiului București, în baza Programului anual al achizițiilor publice, primit de la Direcția Planificare Achiziții;

 • 2. Asigură gestionarea Registrului Unic de Contracte existent la nivelul Primăriei Municipiului București;

 • 3. Primește documentele constatatoare de la direcțiile/compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București care au urmărit execuția contractelor în conformitate cu prevederile legale și, transmite un exemplar la Direcția P roce d u ri;

 • 4. Gestionează și actualizează permanent baza de date cu privire/la toate

contractele monitorizate în cadrul serviciului;           \

 • 5. întocmește și actualizează permanent situațiile specifice serviciului, impuse de legislație, solicitate de conducerea Primăriei Municipiului București sau de către alte organe/organe de control care efectuează activități de verificare;

 • 6. Face parte din comisii de evaluare în calitate de președinte/membru/membru de rezervă.

  SECȚIUNEA 13DIRECȚIA GENERALĂ SITUAȚI! DB t STATISTICI Șl STRATEGII

Art. 109 Misiunea și scopul direcției generale

 • 1. Coordonează activitățile privind integrarea multiculturală a propriilor cetățeni cu trecut imigrant;

 • 2. Asigură realizarea managementului măsurilor de protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență pe teritorul Municipiului București;

 • 3. Elaborează strategia de dezvoltare a Municipiului București, *


  politicile publice existente.


13.1. SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURĂI*

Art. 110 Misiunea și scopul serviciului

 • 1. Coordonează activitățile privind integrarea multiculturală a prop^O^fcet^OM trecut migrant (reintegrare în comunitate), membrilor lor de familie, cetățennW-^iwcare au dobândit sau redobândit cetățenia română (și au domiciliul în municipiul București), cetățenilor străini cu drept de ședere în România, persoanelor cu o formă de protecție internațională, cetățenilor români cu domiciliul în străinătate (diaspora), care doresc să se reîntoarcă în municipiul București, rezidenți ai municipiului București plecați în străinătate, cetățenilor străini prezenți pe teritoriul său administrativ;

 • 2. Gestionează relația instituției cu cetățenii români cu trecut migrant, cu cetățenii străini prezenți pe teritoriul său administrativ, autorități centrale și locale cu atribuții în domeniu, precum și cu organizații internaționale guvernamentale și organizații neguvernamentale;

  3. Este punct de contact al Primăriei Municipiului București în cadrul Programul


Orașe Interculturaîe al Consiliului Europei.

1. Asigură interfața dintre compartimentele Primăriei Municipiului București


Art. 111 Atribuții petenții cu trecut migrant indiferent de rasă, etnie, naționalitate, limbă, cultură, religie, vârstă, sex, dizabilități, orientare sexuală, statut socio-economic;

 • 2. Asigură schimbul de informații relevante între Primăria Municipiului București și instituțiile și serviciile publice locale și centrale cu atribuții în domeniul integrării;

 • 3. Inițiază și implementează, singură sau împreună cu alte entități relevante, proiecte cu finanțare europeană, internațională sau din fonduri proprii, în vederea gestionării problemelor specifice persoanelor cu trecut migrant;

 • 4. Identifică, clasifică și soluționează, în baza legii, problematica specifidă persoanelor cu trecut migrant aflate pe teritoriul său administrativ ori, după caz,<o comunică partenerilor relevanți, conform domeniilor de competență ale acestora;

 • 5. Colaborează cu misiunile diplomatice ale statelor de origine ale străinilor stabiliți

  în București, cu organizațiile de sprijin ale acest


  u reprezentate local;


® PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regul iment de Organizare și Fu CONFORM CU ORlGmAț

 • 6. Ține legătura și coordonează activitățile Primăriei MunicipiuTurBudl cadrul Programului Orașe Interculturale al Consiliului Europei; . —-—~~

 • 7. Realizează schimburi de bună-practică și experienpreu-instituții relevi străinătate, în vederea elaborării Strategiei Municipiului București privind integ multiculturală și veghează la implementarea standardelor europene și internaționale în domeniu;

 • 8. Dezvoltă și implementează Carta locală a diversității, pentru promovarea pluralismului și încurajarea diversității, ca oportunitate economică pentru comunitatea locală;

 • 9. Acționează pentru reflectarea diversității în activitatea autorităților locale, prin promovarea voluntariatului în rândul comunităților de străini în proiectele sale;

 • 10. Asigură și/sau participă la implementarea de programe și proiecte legate de învățarea limbii și a culturii țării-gazdă de către persoanele cu trecut migrant stabilite pe teritoriul Municipiului București;

 • 11. Menține legătura cu actorii economici străini prezenți în București, mediul de afaceri cu capital străin, camerele bilaterale de comerț și industrie, instituțiile culturale ale comunităților de străini din București, pentru gestionarea problemelor interculturale și respectarea drepturilor omului;

 • 12. Identifică, stabilește și menține parteneriate cu mediatori și mediatori interculturali în vederea aplanării unor eventuale conflicte în comunitățile de imigranți sau între acestea și comunitatea locală;

 • 13. Creează proiecte și parteneriate cu organizații neguvemamentale și mass-media în vederea promovării procesului de integrare și re-integrare și facilitării acestuia;

 • 14. Inițiază și organizează, alături de celelalte structuri ale Primăriei Municipiului București și de instituțiile locale subordonate, proiecte interculturale (expoziții, târguri, festivaluri etc.) pentru promovarea cunoașterii reciproce a culturilor;

 • 15. Inițiază și propune Consiliului General al Municipiului București proiecte de hotărâre privind integrarea/reintegrarea în comunitatea locală;

 • 16. Asigură implementarea la nivel local a măsurilor dispuse de Consiliului General al Municipiului București privind integrarea multiculturală;

 • 17. Promovează în comunitatea iocală măsurile privind integrarea/reintegrarea luate la nivelul autorităților centrale și locale, în vederea respectării principiilor egalității de tratament și nediscriminării;

 • 18. Inițiază/participă la campanii de informare publică în vederea combaterii zvonurilor și prejudecăților cu privire la imigranți;

 • 19. Acționează alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu pentru gestionarea crizelor umanitare legate de fenomenul migrației, care afectează comunitatea;

 • 20. Participă la activitatea echipelor locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, compuse din reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităților administrației publice locale, precum și ai instituțiilor publice și organizațiilor neguvemamentale care desfășoară străinilor, după caz.

  'raifi'Q

  Sw  1 •

  ^.domeniul integrării


13.2. DIRECȚIA ÎNZESTRA SITUAȚII DE UR

Art. 112 Misiunea și scopul direcției

 • 1. împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov asigură realizarea managementului măsurilor de protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul Municipiului București;

 • 2. Funcționează ca structură organizatorică de protectiecivilă șFeo&ti^eazF toate structurile implicate în activități de apărare în situații de urgență'șrsituații^&-^1^^ civilă;

 • 3. Sub coordonarea Primarului General sau a persoanei împuternicite de acesta, asigură îndrumarea și consilierea nemijlocită în domeniul situațiilor de urgență la nivelul Primăriei Capitalei și la instituțiile subordonate Consiliului General al Municipiului București, la solicitarea acestora.

 • 4. Propune măsurile tehnico - organizatorice și de pregătire în vederea aplicării măsurilor de protecție civilă, prevăzute de lege, pentru protecția personalului Primăriei Municipiului București, precum și a bunurilor și valorilor materiale ale instituției împotriva efectelor dezastrelor;

 • 5. Organizează, dotează și asigură starea de operativitate și capacitatea de intervenție a serviciilor de urgență voluntare constituite la nivelul Primăriei Municipiului București pentru asigurarea protecției personalului propriu, precum și a bunurilor materiale și valorilor instituției în situații de protecție civilă;

 • 6. Face propuneri Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării la nivelul Municipiului București a resurselor financiare și tehnico - materiale specifice, destinate managementului măsurilor de protecție civilă și gestionării situațiilor de urgență;

 • 7. Gestionează relația cu Centrul Militar Zonal, conform dispozițiilor;

 • 8. întocmește și propune spre aprobare proiectele bugetare finanțate din fonduri publice, pentru "achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții" și pentru “cheltuieli curente - titlul II - bunuri și servicii, ținând seama de necesarul propriu cât și cel solicitat de structurile cu atribuții in domeniul situațiilor de urgență;


 • 9. Realizează cooperarea permanentă cu Instituția sector, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București -atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

 • 13.2.1. SERVICIUL ORGANIZARE - MOB

PLANURI OPERATIVE

Art. 113 Atribuții

 • 1. Identifică, amenajează și dezvoltă permanent noi spatii necesare adăpostirii populației sinistrate ca urmare a efectelor situațiilor de urgență;

 • 2. Propune spre aprobare Primarului General structura organizatorică de protecție civilă în vederea aprobării de către Consiliul General al Municipiului București;

 • 3. Aduce la îndeplinire Dispozițiile Primarului General și Hotărârile Consiliului General al Municipiului București în domeniul protecției civile;

 • 4. Elaborează și propune spre aprobare Primarului General planurile operative, de pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate, la nivelul Primăriei Municipiului București, cât și cele organizate împreună cu ISUBIF;

 • 5. Estimează și prezintă Consiliului General al Municipiului București în vederea includerii în bugetul anual și în planurile de perspectivă, propuneri de fonduri financiare pentru instruirea, verificarea pregătirii și dotarea cu materiale și mijloace de intervenție a formațiunilor de protecție civilă ale Primăriei Municipiului București, a celor voluntare, precum și celor profesioniste care participă la intervenții, conform normelor în vigoare;

 • 6. Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de prevenire, comportare în caz de situații de urgență, pentru personalul Primăriei Municipiului București și în colaborare cu ISUBIF participă la acest tip de activitate pentru locuitorii Municipiului București;

 • 7. Desfășoară activități de recrutare și selectare a personalului voluntar și organizează conform hotărârii Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență al Municipiului București, formații de intervenție voluntare în condițiile îegij;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
comandă, adăposturile de protecție civilă, aparatura și echipament&^f^^^ administrarea direcției;

9. Urmărește întreținerea și repararea mijloacelor de transmisiuni - alarmare din gestiunea Primăria Municipiului București, amplasate pe teritoriul Municipiului București;

 • 10. Participă la asigurarea și organizarea adăpostirii populației sinistrate în taberele de sinistrați din administrarea direcției și sprijină acțiunile de constituire și amenajare a acestora prin punerea la dispoziție a echipamentelor și materialelor pentru situații de urgență aflate în administrarea direcției;

 • 11. Realizează cooperarea permanentă cu Instituția Prefectului, primăriile de sector, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov și cu alte instituții cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență;

 • 12. Gestionează, depozitează, întreține, asigură și răspunde direct de conservarea materialelor și echipamentelor de protecție civilă și asigură punerea în stare de operativitate a aparaturii de specialitate din punctele de comandă și diproiecție civilă, aflate în administrarea direcției;                               zȚx M A

13. Asigură secretariatul Comisiei Locale pentru Probleme de Apă)4ce a^fWrtăriep Mi inirinii iii ii Ri ini irensti*                                                                          //* /           i \ *


Municipiului București;                                                    / * /         \

14. Ține evidența militară a salariaților aparatului de specialitate al Pr^ja^uluj


General, în condițiile legii;


15. Vine în sprijinul structurilor implicate în activități de apărare în situați și situații de protecție civilă;                                                     \


 • 16. Elaborează și actualizează permanent “Planul de evacuare a angâjaW $i \ bunurilor Primăriei Municipiului București în situații de urgență”, colaborând în acest sens

cu Direcția Administrativă;

 • 17. întocmește tematici orientative anuale de instruire a personalului pe linia situațiilor de urgență și planifică instruirea personalului pe linia situațiilor de urgență, în conformitate cu planul anual de pregătire transmis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov și prezintă aceste documente spre aprobare Primarului General;

 • 18. Inițiază dispoziția de Primar General privind instruirea personalului Primăriei Municipiului București în domeniul situațiilor de urgență și o înaintează spre aprobare Primarului General;

 • 19. Elaborează și transmite temele pentru instruirea periodică a întregului personal în domeniul situațiilor de urgență;

 • 20. Răspunde conform legii la corespondența din cadrul instituției cât și la cea interinstituțională pe linia situațiilor de urgență;

 • 21. Inventariază bunurile materiale și face propuneri în vederea casării, declasării și scoaterii din uz a bunurilor materiale cu durata de folosință depășită, deteriorate fizic sau uzate moral, aflate în gestiunea direcției;

 • 22. Asigură serviciul de pază și securitate a punctelor de comandă și a depozitelor aflate în gestiunea direcției prin personal propriu;

 • 23. Instruiește personalul de pază a obiectivelor, întocmește graficele de pază, controlează și răspunde de asigurarea permanenței personalului la punctele de comandă și depozitele aflate în gestiunea direcției;

 • 24. Asigură realizarea și organizarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la punctele de comandă și depozitele de materiale de protecție civilă ale Primăriei Municipiului București și controlează respectarea acestora de către gestionari și personalul de pază;

 • 25. Participă la aplicații de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență și alte forțe, stabilite prin planurile de cooperare;

 • 26. Participă la identificarea resurselor umane și materiale, disponibile pentru

răspuns în situații de urgență la nivelul Primăriei Municipiului București și a. structurilor subordonate Primăriei Municipiului București; /              ...... !
TE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Re

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Re

27. întocmește și răspunde de inventarierea bun


aflate in depozitele direcției, întocmește procese-verbaie cu rezunaieie invepiapeQi in dispoziției de Primar General privind organizarea și efectuarea inventarierii

 • 28. Gestionează și răspunde de aparatura, mijloacele tehnice și bunurtfeSMI^fiale specifice, destinate dotării și echipării, conform normelor legale, a taberelor de sinistrați, aflate in administrarea direcției, organizate la nivelul Municipiului București;

 • 29. Efectuează controale tematice la punctele de comandă, depozitele de protecție civilă, taberele de sinistrați, etc, aflate în administrarea direcției;

 • 30. Efectuează verificarea însușirii cunoștințelor privind instruirea personalului Primăriei Municipiului București pe linia situațiilor de urgență, conform Planificării, Tematicii și a Planului de Pregătire anual, precum și a altor măsuri de protecție civilă, întreprinse la nivelul Primăriei Municipiului București;

 • 31. Administrează Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență și colaborează cu toate structurile operative din cadrul acesteia;

 • 32. Participă la ședințele Comitetului Municipal pentru Situații de Urgen^câQd este

  solicitat.


 • 13.2.2. SERVICIUL SUPORT LOGISTIC Șl VOLUNTARIAT

SITUAȚII DE URGENȚĂ

Art. 114 Atribuții


 • 1. Estimează necesarul de aparatură, mijloace tehnice și bunuri nrfateriafe specifice, destinate dotării și echipării, conform normelor legale, a obiectivelor, structurilor și formațiunilor de protecție civilă gestionate și organizate la nivelul Primăriei Municipiului București;

 • 2. Asigură secretariatul Comisiei Locale pentru Probleme de Apărare a Primăriei Municipiului București;

 • 3. Estimează, analizează si completează necesarul pentru întreținerea, repararea obiectivelor și mijloacelor tehnice aflate in gestiunea DIMSU, precum si gestionarea și depozitarea bunurilor pentru dotarea formațiunilor de intervenție proprii și voluntare pentru situații de urgență;

 • 4. întocmește și propune spre aprobare proiectele bugetare finanțate din fonduri publice, pentru "achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții” și pentru “cheltuieli curente - titlul II - bunuri și servicii, ținând seama de necesarul propriu cat si cel solicitat de structurile cu atribuții in domeniul situațiilor de urgență;

 • 5. Urmărește si răspunde direct de realizarea indicatorilor bugetari stabiliți prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, care privește activitatea direcției si colaborează cu direcțiile de specialitate pentru realizarea acestora;

 • 6. Gestionează, depozitează, întreține, asigură și răspunde direct de conservarea materialelor si echipamentelor de protecție civila si asigura punerea in stare de operativitate a aparaturii de specialitate din punctele de comandă și din adăposturile de protecție civila aflate în administrarea direcției;

 • 7. Asigură întreținerea si repararea mijloacelor de transmisiuni - alarmare din gestiunea Primăria Municipiului București, amplasate pe teritoriul Municipiului București;

 • 8. Asigură, in limita bugetului aprobat și răspunde direct de aducerea în stare de operativitate a punctelor de comandă și a adăposturilor de protecție civilă, a aparaturii și echipamentelor, aflate în administrarea direcției;

 • 9. La solicitarea structurilor cu care cooperează in gestionarea situațiilor de urgenta (pre dezastru, pe timpul dezastrelor cât și post dezastru) asigură suport logistic permanent;

 • 10. întocmește documentația necesară pentru demararea licitațiilor publice și o înaintează direcției de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

IgJ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Rei

|=

 • 11. întocmește și răspunde de inventarierea buntrrHor-materialede£r^âstie cîvij^cS/ aflate în depozitele direcției, întocmește procese-verbale cu rezultateîetnv^ffî^^Jî^z baza dispoziției de Primar General privind organizarea și efectuarea inventarierii artee?

 • 12. Inventariază bunurile materiale și face propuneri în vederea casării, declasării și scoaterii din uz a bunurilor materiale cu durata de folosință depășită, deteriorate fizic sau uzate moral, aflate în gestiunea direcției;

 • 13. Urmărește și colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General pentru evidențierea corectă a bunurilor materiale achiziționate;

 • 14. Pune la dispoziție, la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealu Spirii" București - Ilfov, aparatura și bunurile de protecție civilă din gestiune;

 • 15. împreuna cu Direcția Administrativa (cadrele tehnice P.S.I.) asigură și verifică

modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor și măsurilor care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă în obiectivej^alte^Jn administrarea direcției;                                                       M A ypK

 • 16. Participă la aplicații de cooperare cu serviciile profesioniste p^^z$|fyaJlNde^\

urgență și alte forțe stabilite prin planurile de cooperare;                  /* / / •.î I’ \ T \

 • 17. Participă la asigurarea si organizarea adăpostirii populației sinfetra/e in'^șrele ' > de sinistrați din administrarea direcției si sprijină acțiunile de constituirAși^midhâjâi^eJ acestora prin punerea la dispoziție a echipamentelor si materialelor

urgență aflate în administrarea direcției;

 • 18. Asigura necesarul de aparatură, mijloace tehnice și bunuri materia^gpecfftceJ | destinate dotării și echipării, conform normelor legale, a taberelor de sinistrați, aflate in /

  administrarea direcției, organizate la nivelul Municipiului București;


 • 19. Participa la identificarea resurselor umane și materiale, disponibile pentru? răspuns în situații de urgență din cadrul structurilor subordonate Primăriei Municipiului București și asigură centralizarea acestora;

 • 20. Desfășoară activități de informare și instruire proprie privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de prevenire, comportare în caz de situații de urgență si, în colaborare cu structurile abilitate, participă la aceste instruiri oriunde se solicită;

 • 21. Răspunde conform legii la corespondența din cadrul instituție cât și la cea interinstituțională pe linia situațiilor de urgență;

 • 22. Desfășoară activități de recrutare, selectare a personalului voluntar, de înființare și avizare a serviciului voluntar pentru situații de urgență conform ORDIN nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgenta, în condițiile legislației în vigoare;

 • 23. Gestionează relația cu Centrul Militar Zonal, conform dispozițiilor;

 • 24. întocmește documentațiile necesare privind activitatea direcției si a personalului acesteia;

 • 25. Aduce la îndeplinire Dispozițiile Primarului General și Hotărârile Consiliului General în domeniul protecției civile;

 • 26. Participă la elaborarea planurilor operative de pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate la nivelul Primăriei Municipiului București cât și a celor organizate împreună cu structurile specializate ale statului;

 • 27. Asigură realizarea și organizarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la punctele de comandă și depozitele de materiale de protecție civilă ale Primăriei Municipiului București și controlează respectarea acestora de către gestionari, personalul de pază;

 • 28. Efectuează controale tematice la punctele de comandă, depozitele de protecție civiiă, taberele de sinistrați, etc, aflate în administrarea direcției;

 • 29. Identifică, amenajează și dezvoltă permanent noi spații necesare adăpostirii populației sinistrate ca urmare a efectelor situațiilor de urgență.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și runc"


0^0RM CU ORIGINALUL


tare


13.3. DIRECȚIA STATISTICI Șl STR^TEGLL. V'i^^ecr,41. Culege, prelucrează, stochează, analizează și difuzează rezultatele c^^Hor


statistice și constituie un fond de date statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic etc., necesar elaborării politicii economice și sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare și prognozelor;

2. Elaborează strategia de dezvoltare a Municipiului București, în conformitate cu politicile publice existente, având în vedere armonizarea ace derulate de municipalitate cu strategiile naționale de dezvoltare s

*•“> X I 8 I î i t i-w îî (Z


recomandările Uniunii Europene.


13.3.1. SERVICIUL STATISTICĂ


Art. 116 Atribuții • 1. Efectuează în colaborare cu aparatul de specialitate al Primarului'Gendral și/sau alți colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice și sociale la nivelul Municipiului București;

 • 2. Elaborează și actualizează sistemul de indicatori și metodologiile statistice din domeniile specifice;

 • 3. Realizează proiectarea și reproiectarea chestionarelor statistice din domeniu;

 • 4. Organizează activitatea de colectare, prelucrare, validare și stocare a informațiilor obținute prin cercetările statistice specifice domeniului;

 • 5. Exploatează aplicațiile informatice din domeniul specific de activitate;

 • 6. Asigură primirea în volum complet, rezolvarea refuzurilor și validarea datelor specifice domeniului de activitate;

 • 7. Urmărește stadiul de distribuire, colectare și introducere a chestionarelor;

 • 8. Aplica normele legale stabilite de Institutul Național de Statistică cu privire la determinarea și publicarea indicatorilor statistici proprii;

 • 9. Furnizează date și informații statistice, în mod curent și la cererea unor utilizatori (beneficiari);

 • 10. Colaborează cu Institutul Național de Statistică la elaborarea și actualizarea nomenclatoarelor de agenți economici;

 • 11. Elaborează cerințele pentru proiectarea/reproiectarea aplicațiilor informatice;

 • 12. Asigură respectarea metodologiilor și aplicarea unitară a acestora în teritoriu;

 • 13. Asigură întreținerea seriilor de date statistice din cadrul serviciului;

 • 14. Realizează procedurile pentru personalizarea chestionarelor, imprimarea datelor de identificare incluse în circuitul direct, realizarea scrisorilor personalizate cu rezultate pentru instituțiile investigate prin cercetările structurale;

 • 15. Colaborează cu ministerele și cu alte instituții de specialitate ale administrației publice;

 • 16. Solicită de la Institutul Național de Statistică date și informații statistice privind indicatorii calculați pe municipiul București și la nivel de țară, pentru efectuarea de analize și comparații pe sectoare, municipii, în cadrul regiunilor statistice, precum și între regiuni;

 • 17. Organizează activitatea de încărcare a datelor din sursele administrative; j-

 • 18. Asigură respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informațiilor statistice, prevăzute în Programul statistic național anual și în Progtamuî de


activitate;


J® PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulai

CONFORM CU-OgiGw,

mt de


 • 19. Informează asupra evoluției principalilor indicatori de dezvoltare e socială și a principalelor aspecte ce intervin în economia municipiului București; \

 • 20. Centralizează și analizează rapoarte, sondaje și statistici referitoare de implementare a programelor de dezvoltare în municipiul București.

  J. *

  “litri’

  A-7*


 • 13.3.2. SERVICIUL STRATEGIE

Art. 117 Atribuții


 • 1. Elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-soc

București pe termen scurt, mediu și lung în corelare cu prevederile Programului de guvernare, a strategiilor naționale, sectoriale și regionale precum și pe baza tendințelor din economia națională;

 • 2. Asigură cadru! logistic și de expertiză pentru dezvoltarea unui sistem de planificare strategică integrată;

 • 3. Evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creșterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele regionale de dezvoltare;

 • 4. Armonizează politicile publice la nivelul Municipiului București, în vederea stabilirii unei strategii unitare de dezvoltare;

 • 5. Organizează ședințe de informare și dezbatere, seminarii cu factorii implicați în procesul de implementare a strategiilor la nivelul municipalității, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției;

 • 6. Inițiază și propune strategii pe termen scurt, mediu și lung la nivelul Municipiului București, integrate în dezvoltarea regională și națională;

  • 7. Dezvoltă programe în parteneriat cu organisme din țară și internaționale similare, pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare a strategiilor publice la nivelul administrației locale;

  • 8. întărește capacitatea instituțională a Primăriei Municipiului București în privința analizei și evaluării ex/ante a politicilor, a planificării strategice și a monitorizării și evaluării politicilor publice la nivel local;

  • 9. Asigură asistență compartimentelor de specialitate din cadrul instituției, cu privire la corelarea proiectelor inițiate de acestea, cu strategia pentru București;

  • 10. Centralizează și analizează rapoarte, sondaje și statistici referitoare la implementarea programelor de dezvoltare în municipiul București;

  • 11. Asigură secretariatul tehnic pentru ședințele grupurilor de lucru și/sau comisiilor de elaborare a strategiilor la nivelul Municipiului București (realizează procese-verbale și documentațiile necesare);


 • 12. Participă la întâlniri de lucru, acțiuni și alte evenimente referitoare la strategiile Municipiului București;

 • 13. Contribuie la realizarea materialelor necesare pentru prezentarea strategiilor, programelor și politicilor și a stadiului de implementare a acestora;

 • 14. Participă la elaborarea/actualizarea metodologiilor și cadrului de elaborare a strategiilor și politicilor publice ale Municipiului București;

 • 15. Formulează propuneri de proiecte pentru valorizarea oportunităților de finanțare prin fonduri structurale în domeniul de activitate;

 • 16. Elaborează documentația pentru raportul anual al Primarului General;

 • 17. întocmește anual, planul orientativ de acțiuni pentru realizarea în municipiul București, a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare și-l transmite Instituției Prefectului Municipiului București;

 • 18. Elaborează și transmite Instituției Prefectului Municipiului București rapoarte cu

privire la stadiul realizării obiectivelor asumate de autoritățile administrației publice locale ale Municipiului București, în planul orientativ de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare;           ___—


economico-socială a Municipiului București și-l transmite Instituției Prefectului Mu^ppjOjyl București;

 • 20. Susține compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și organismele prestatoare de servicii publice și de interes local ale Municipiului București în formularea politicilor integrate și durabile, prin buna corelare a politicilor locale cu cele naționale și contextul european precum și consolidarea coeziunii, competitivității și sustenabilității capitalei, asigurând schimbul de informații și cunoștințe între principalii actori de la diverse niveluri de decizie;

 • 21. Inițiază, centralizează și analizează rapoarte, sondaje, chestionare și statistici referitoare la stadiul de implementare a activităților și programelor de dezvoltare și/sau a Strategiei Municipiului București în unitatea administrativ teritorială precum și a potențialelor direcții de dezvoltare a activităților Primăriei Municipiului București;

 • 22. Colaborează cu primăriile de sector, cu instituțiile administrației centrale pentru corelarea strategiilor cu normele legislative naționale și europene, cu asociații de dezvoltare, Asociația Municipiilor din România și alte instituții din domenifei^^B^itate^.

 • 13.3.3. BIROUL POLITICI Șl STRATEGII PENTI


  1 .Colaborează cu primăriile de sector, cu instituțiile administi


Art. 118 Atribuții corelarea strategiilor cu normele legislative naționale și europene, cu asociații de dezvoltare, Asociația Municipiilor din România și alte instituții din domeniul de activitate;

2.Inițiază, definește și planifică activitățile aferente programelor, proiectelor și acțiunilor proprii ale Primăriei Municipiului București în diaspora;

 • 3. Definește politicile publice în sprijinul românilor din diaspora;

 • 4. Asigură contactul informațional între compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București și instituții care au atribuții în domeniul românilor de pretutindeni sau care furnizează date privind acest domeniu (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației Naționale, Academia Română etc.);

 • 5. Asigură coordonarea metodologică a procesului de implementare a programelor, proiectelor și activităților din domeniul diaspora;

 • 6. Monitorizează proiectele in domeniul diaspora prin procesul continuu de colectare sistematică a informațiilor;

 • 7. Elaborează și menține la zi fișele de relații ale Municipiului București în domeniul diaspora în vederea pregătirii întrevederilor Primarului General cu reprezentanți ai autorităților din străinătate;

8.Informează celelalte structuri din cadrul Primăriei Municipiului București, în timp util, despre documentele, programele și proiectele internaționale care vizează domeniul diaspora;

9.Colaborează cu structuri cu atribuții similare din alte instituții publice centrale;

 • 10.Urmărește, analizează si semnalează aspecte privind evoluția relațiilor internaționale în domeniul diaspora;

11 .Facilitează dialogul și schimbul de informații cu instituțiile din administrația publică centrală si locală, precum și cu mediul de afaceri pentru o bună coordonare între instituții in cazul unor acțiuni concertate de sprijinire și promovare a românilor din afara granițelor, a inițiativelor și acțiunilor acestora în domeniul diaspora


 • 13.4. SERVICIUL ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT P

  SITUAȚII DE URGENTĂ

  ’ CONFORM CU ORIG.


Art. 119 Obiect de activitate


1.Serviciul Administrare Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență funcționează ca structură distinctă în cadrul Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii din aparatul de specialitate al Primarului General, în subordinea directă a directorului general al acesteia;

 • 2.Administrează Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență la nivelul Municipiului București, în vederea asigurării bunei funcționări umane și logistice a

  Urgență;


 • 4. Monitorizează sistemele anti-efracție;

 • 5. Asigură menținerea sistemului de acces controlat;

 • 6. Asigură curățenia Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență;

 • 7. Asigură întreținerea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență și funcționarea instalațiilor electrice, sanitare și de climatizare;

 • 8. Administrează magazia Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență;

 • 9. Asigură întreținerea echipamentului de zbor Unmanned Aerial Vehicle (UAV) precum și conducerea vehiculului care poarta UAV la locul de destinație;

 • 10. Elaborează și transmite directorului generai al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii date statistice referitoare la activitatea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență cu privire la managementul situațiilor de urgență la nivelul municipiului București, la solicitarea acestuia;

 • 11. întocmește, împreună cu compartimentele aparatului de specialitate a! Primarului General documentația necesară achiziționării de bunuri și servicii pentru asigurarea funcționării și dezvoltării Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență și a Sistemului Managementului Situațiilor de Urgență al Municipiului București (echipamente, piese de schimb, consumabile, service echipamente clădire, echipamente de tehnică de calcul, service tehnică de calcul, rețea de calculatoare și comunicații, etc.);

 • 12. întocmește rapoarte, documentații, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului și funcționarea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență și a Sistemului Managementului Situațiilor de Urgență al Municipiului București;

 • 13. Asigură monitorizarea, mentenanța preventivă și funcționarea în parametrii normali a echipamentelor;

 • 14. Asigură administrarea rețelei de calculatoare, imprimante și alte echipamente

IT(echipamente de comunicație, etc), depanarea caîculatoareior/imprimantelor, hardware și software și suportul utilizatorilor;                                                  / ;

1 S.Ține evidența planurilor de rețea, a elementelor active a serverelor și â stațiilor de lucru;

16.Ține evidenta licențelor existent

loffle instalare și a echipamentelor de


T) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și

CONFORM CU ORIGINAI “*

_


UJ ie


tehnică de calcul;                                                                v’s, *

 • 17. Asigură recepționarea și administrarea aplicațiilor noi ȚTă~ceRyr~dTr actualizarea și avizarea acestora, configurarea și accesul prin VPN și răspunde funcționare, securitate, integritate și acordarea drepturilor de acces ale tehnicii și echipamentelor de calcul și informaționale, în funcție de grade și paliere de competențe;

 • 18. Verifică funcționarea aparaturii și echipamentelor din dotare din punct de vedere al securității, siguranței de funcționare, calității, eficienței și modului de utilizare;

 • 19. Colaborează cu agențiile care administrează situații de urgență în vederea utilizării de către acestea a Sistemului Managementului Situațiilor de Urgență al Municipiului București;

 • 20. Derulează programe și răspunde de instruirea periodică a personalului implicat în funcționarea Sistemului Managementului Situațiilor de Urgență al Municipiului^ București, în toate sferele de activitate.


tehnică de calcul;


SECȚIUNEA 14

DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ


>’

Y

''


Art. 121 Misiunea șl scopul direcției generale • 1. Coordonează, îndrumă și controlează activitatea de elaborare și implementare a strategiei de informatizare a administrației publice locale a municipiului București, precum și administrarea spațiilor/clădirilor unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General și membrii Consiliului General al Municipiului București.

14.1. DIRECȚIA INFORMATICĂ

Art. 122 Misiunea și scopul direcției

 • 1. Elaborează și implementează strategia de informatizare a administrației publice locale a municipiului București, precum și extinderea sistemului informatic integrat din Primăria Municipiului București la nivelul administrației publice locale a Municipiului București;

 • 2. Coordonează programele cu specific de informatică pentru primăriile de sector, serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, în vederea realizării unui sistem informatic unitar la nivelul administrației publice locale a Municipiului București;

 • 3. Administrează și întreține sistemul informatic integrat din Primăria Municipiului București și serviciile electronice oferite de Primăria Municipiului București primăriilor de sector, instituțiilor din subordinea Consiliului General al Municipiului București, administratorilor de rețele edilitare;

 • 4. Coordonează și îndrumă, din punct de vedere informatic, resursele umane implicate în realizarea obiectivelor informatice din orice compartiment al Primăriei Municipiului București.

14.1.1 .SERVICIUL PLANIFICARE, STRATEGIE, PROIECTE

Art. 123 Atribuții

 • 1. Elaborează strategia de informatizare a administrației publice locale a Municipiului București;

 • 2. Stabilește obiectivele de informatizare domeniile de activitate ale Primăriei Municipiului București, împreună cu factorii de decizie djoiiggarexditecție;

J PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


 • 3. Organizează și coordonează activitatea de expToaTSTe~a^ integrat;

 • 4. Elaborează și urmărește îndeplinirea planului anualdeJnform’atizar

 • 5. Asigură dezvoltarea unitară a sistemului informatic conform informatizare;

 • 6. Analizează propunerile și solicitările în domeniul informatic, transmise de compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General și inițiază documentația necesară achiziționărilor solicitate în vederea integrării acestora în sistemul informatic actual în conformitate cu plănui de informatizare;

 • 7. Participă la studiul și analiza sistemelor informatice existente;

 • 8. Elaborează și/sau, după caz, avizează regulile și procedurile pentru asigurarea calității și circulației informațiilor în sistem;

 • 9. Coordonează analiza sistemelor informatice existente din punct de vedere al confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informațiilor;

 • 10. Asigură dezvoltarea și exploatarea aplicațiilor specifice sistemului informatic integrat al Primăriei Municipiului București precum și a serviciilor electronice oferite de Primăria Municipiului București primăriilor de sector, instituțiilor din subordinea municipalității, administratorilor de rețele edilitare etc.;

 • 11. Urmărește asigurarea compatibilității și interoperabilității sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare și cu rețele informaționale de interes național sau local;

 • 12. întocmește documentația necesară achiziționării de bunuri și servicii pentru asigurarea funcționării și dezvoltarea sistemului informatic (echipamente de tehnică de calcul, piese de schimb, consumabile, service tehnică de calcul, rețea de calculatoare și comunicații, etc.) și urmărește derularea contractelor rezultate din procedurile de achiziții;

 • 13. Asigură realizarea aplicațiilor informatice, avizarea, recepționarea și mentenanța acestora;

 • 14. Asigură managementul proiectelor IT;

 • 15. Coordonează și îndrumă, din punct de vedere informatic, activitatea personalului implicat în realizarea obiectivelor informatice din orice compartiment al Primăriei Municipiului București și instruiește utilizatorii interni ai sistemului informatic integrat, utilizat în desfășurarea activităților;

 • 16. Coordonează integrarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice în vederea asigurării unui sistem informatic unitar;

 • 17. Stabilește forma și conținutul informațiilor gestionate de aplicațiile sistemului informatic (în colaborare cu direcțiile de specialitate), astfel încât să fie complete, utile și accesibile pentru utilizatori;

 • 18. Asigură integritatea bazelor de date, stabilește măsurile de securizare a datelor și asigură accesul la informație pe grade și paliere de competență;

 • 19. Avizează formatul documentelor produse cu mijloace electronice în cadrul Primăriei Municipiului București, în scopul prelucrării unitare a acestora cu sistemul de management al documentelor;

 • 20. Coordonează activitatea de încărcare/actualizare/consultare a bazelor de date în compartimentele Primăriei Municipiului București, în cadrul sistemului informatic integrat;

 • 21. Asigură procedurile de implementare a certificatelor digitale și a semnăturii electronice;

 • 22. Colaborează cu serviciile informatice ale uniță^r/^d^Tnistrației publice centrale și locale, în vederea dezvoltării unitare a sistemelor informatice-."'-^

h /Z.    \

J) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


C0Reg°u^MeRIS/gW( Și Funcționare


'7


^q'WaA \s


 • 14.1.2. SERVICIUL ADMINISTRARE INFR

Ari. 124 Atribuții

1. Administrează rețeaua informatică a Primăriei Municipiului Bu^WeitiJ^pi \ '

IL i » .i j L. • J C r' I J


 • 2. Administrează infrastructura sistemului informatic integrat, setviciie &6c^ifnide dezvoltate, echipamentele și aplicațiile de bază;

 • 3. Coordonează activitățile pentru asigurarea disponibilității aplicațiilor sistemului informatic integrat și a serviciilor electronice;

 • 4. Asigură administrarea bazelor de date aflate în exploatare;

 • 5. Coordonează crearea, utilizarea, întreținerea, protecția și arhivarea bazelor de date specifice;

 • 6. Asigură securitatea accesului la serviciile electronice, configurarea politicilor de acces din rețeaua internă si externă;

 • 7. Asigură protecția datelor din sistemul informatic integrat, instalarea, configurarea și actualizarea aplicațiilor antivirus;

 • 8. Asigură buna funcționare a echipamentelor din sistemul informatic al Primăriei Municipiului București;

 • 9. Asigură funcționarea comunicației între rețelele locale de calculatoare din sediile Primăriei Municipiului București și integrarea cu rețele externe, în condiții de securitate;

 • 10. Realizează procedurile de siguranță date, back-up și restaurare pentru componentele sistemului informatic;

 • 11. Asigură managementul versiunilor și actualizarea software-urilor de bază;

 • 12. întocmește specificații tehnice necesare achiziționării de bunuri și servicii pentru asigurarea funcționării și dezvoltarea sistemului informatic (echipamente de tehnica de calcul, piese de schimb, consumabile, service tehnica de calcul, rețea de calculatoare și comunicații, etc.);

 • 13. Urmărește respectarea condițiilor tehnice în derularea contractelor rezultate din procedurile de achiziții;

 • 14. Asigură recepționarea bunurilor și serviciilor necesare funcționării și dezvoltării sistemului informatic;

 • 15. Auditează funcționarea sistemelor de comunicare, rețele, hardware, calitatea și eficiența în utilizare;

  • 16. Auditează funcționarea sistemelor informatice din punct de vedere al securității, siguranței de funcționare, disponibilității;

  • 17. Asigură asistența tehnica pentru utilizatorii sistemului informatic integrat în utilizarea echipamentelor și produselor software;

  • 18. Gestionează conturile de utilizator al sistemului informatic integrat;

  • 19. Ține evidența planurilor de rețea, a echipamentelor active de rețea, a serverelor, a stațiilor de lucru și a echipamentelor periferice;

  • 20. Ține evidența licențelor existente, a kit-urilor de instalare și a versiunilor software;


 • 21. Asigură înregistrarea, transmiterea la compartimentele responsabile și urmărirea modului de rezolvare a sesizărilor și solicitărilor privind funcționarea sistemului informatic;

 • 22. Instalează produsele software pe echipamentele componente ale sistemului informatic din Primăria Municipiului București;

 • 23. Colaborează la realizarea aplicațiilor informatice și participă la avizarea și recepționarea acestora;

 • 24. Avizează necesarul de resurse hardware pentru realizarea aplicațiilor

informatice;                                        /                                     \

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Regulament de Organizare și Funcționare


 • 25. Prezintă propuneri privind distribuirea șL_ redistribuirea echipamentele informatice în funcție de necesitățile concrete și de prioriiătn                         / /

—7     o»..          / Z

14.2 DIRECȚIA ADMINISTBAȚI^^^ ig

<___________J<c7'


c

* y/


__________• '

Art. 125 Misiunea și scopul direcție jCONFORM CU

 • 1. Administrează spațiile cu destinația de birou și ține evidența tuturor bunurilor din patrimoniul instituției, asigură întreținerea și conservarea resurselor proprii ale Primăriei Municipiului București (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale); asigură întreținerea și conservarea acestora;

 • 2. Asigură furnizarea utilităților pentru toate spațiile deținute de Primăria Municipiului București și aflate în administrarea direcției, precum și funcționalitatea serviciilor (curierat, poștă, curățenie, telecomunicații, precum și a celorlalte servicii administrative);

 • 3. Răspunde de exploatarea parcului auto propriu al instituției;

 • 4. Asigură măsurile specifice pentru prevenirea și acțiunea în caz de incendiu;


 • 5. Inițiază documente de achiziții, întocmește caiete derularea contractelor de achiziție publică în cazul achizițiilor natura stocurilor/servicii/lucrări din sfera de activitate a direcției.

 • 14.2.1. SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRAT

Art 126 Atribuții

1. Gestionează și repartizează în funcție de cerințele ceiorlalte^wfcâtetfănte și de aprobările existente, bunuri materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în gestiunea/administrarea directă a Primăriei Municipiului București, prin Direcția Administrativă;


 • 2. Solicită compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului General necesarul de achiziții administrativ-funcționale, le comasează cu cele necesare propriei direcții prin natura activității ce o desfășoară, și le include în Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă;

 • 3. Justifică estimările costurilor achizițiilor administrativ-funcționale ale compartimentelor Primăriei Municipiului București și cuprinde suma acestora în Bugetul de venituri și cheltuieli, activitatea proprie, respectiv în lista de investiții ale Direcției Administrativă și îl prezintă direcției de specialitate;

 • 4. întocmește documentația pentru plata facturilor provenite din angajamentele achizițiilor din Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă, (altele decât ale Serviciului Administrare Sedii) aprobate de Primarul General și atribuite în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) și le transmite la Direcția Generală Economică, în vederea achitării acestora;

 • 5. Personalul de specialitate face parte din componența comisiilor de: evaluare oferte tehnice și financiare ale achizițiilor, recepție, inventariere, casare, a bunurilor și serviciilor achiziționate, nominalizat de directorul direcției și aprobate prin dispoziții ale Primarului General;

 • 6. întocmește și urmărește, prin personalul specializat al direcției, intervențiile planificate ale echipamentelor și instalațiilor din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

 • 7. Centralizează solicitările pentru intervenții neplanificate și dă curs rezolvării cât mai urgent a acestora, în limita resurselor materiale și umane;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 8. Asigură înregistrarea în gestiune a materialelor/echipamentelor/instalațiilor necesare funcționării compartimentelor Primăriei Municipiului București, după intrarea în posesie a acestora;

 • 9. Face propuneri de clasare/declasare a unor bunuri aflate în gestiunea Direcției Administrativă, conform legii;

 • 10. întocmește documentația pentru clasare/declasare a bunurilor aflate în gestiunea direcției, în vederea aprobării de către Primarul General;

 • 11. Urmărește, după aprobarea Primarului General, scoaterea din gestiune prin programul informatic și întocmirea notei contabile de către Serviciul Contabilitate, valorificarea bunurilor casate și transmite Direcției Venituri documentele necesare pentru întocmirea facturilor rezultate în urma vânzării deșeurilor valorificate;

 • 12. Preia în custodie/folosință gratuită bunuri sau echipamente necesare bunei activități a instituției și urmărește exploatarea lor;

 • 13. Efectuează recepția cantitativă și calitativă a bunurilor materiale (materiale

consumabile, obiecte de inventar, mijloace fixe) altele decât cele rezultate din obiective de investiții, întocmește documentele de intrare în gestiune și cele de distribuirea/urmărirea / lor în teren;                                                                                         z


 • 14. Ține evidența ștampilelor i achiziționate de către Direcția Adm acestora și semnătura persoanei care (

 • 14.2.1.1. COMFfAHTIMbN IUL MUNWtfclJRI..

Q' A.Qie-


1. Răspunde de buna funcționare îfî-exploatare a ii


agentului termic și efectuarea reparațiilor pentru întreținerea și funcționarea acestora;

 • 2. Verifică parametrii de bază ai instalației de gaz și funcționarea corectă a sistemelor de ardere a gazelor;

 • 3. Execută lucrări de lăcătușerie, asigurând buna desfășurare a activității instituției;

 • 4. Execută confecții metalice de uz intern, pentru asigurarea clădirilor, mobilier metalic;

 • 5. Asamblează echipamente și efectuează probe de funcționare a acestora;

 • 6. Asigură buna funcționare a instalației electrice din sediile Primăriei Municipiului București;

 • 7. Asamblează echipamente electrice și efectuează probe de funcționare;

 • 8. Asigură montarea și întreținerea instalațiilor sanitare din sediile Primăriei Municipiului București, diagnostichează și remediază defecțiunile apărute la alimentarea cu apă caldă și rece, canalizare;

 • 9.  Execută confecții metalice de mici dimensiuni pentru uzul intern al activității compartimentelor Primăriei Municipiului București și al membrilor Consiliului General al Municipiului București; lucrări de întreținere și funcționare a instalației electrice pentru sediile unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București, lucrări de întreținere și funcționare din sfera instalațiilor sanitare si de lăcătușerie în sediile unde îsi desfășoară activitatea

♦   _                                >                                >                                                             >                     y

compartimente!                                          lembrii Consiliului General al


Municipiului Bu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare


14.2.1.2. COMPARTIMENTUL DE DESERVIRE


Art. 128 Atribuții

 • 1. Asigură buna funcționare a serviciului de protocol tip bufet pentru Primarul General;

 • 2. Ține evidența necesarului de protocol și are în vedere refacerea lunară a acestuia;

 • 3. Asigură serviciul de fotocopiere și multiplicare a actelor și documentelor necesare desfășurării activității Primăriei Municipiului București;4. Asigură prin Centrala Telefonică legăturile telefonice djfir^p§iegți4p^soane fizice și juridice cu compartimentele Primăriei Municipiului Bucuresn^'/X”\^\z yl


14.2.2.SERVICIUL PARC AUTO Șl1. Inițiază și urmărește derularea contractelor aferente servicufet


reparație a autoturismelor din parcul auto al Primăriei Municipiului București;

 • 2. Centralizează solicitările din partea compartimentelor pentru intervenții neplanificate și ia măsuri pentru rezolvarea cât mai urgentă a acestora;

 • 3. Răspunde de verificările tehnice obligatorii/periodice pentru mașinile din parcul auto al Primăriei Municipiului București și întocmește graficul de reparații și întreținere în funcție de numărul de km parcurși;

 • 4. Răspunde de încheierea asigurărilor obligatorii (RCA)/facultative (CASCO) pentru autoturismele din parcul auto al Primăriei Municipiului București;

 • 5. Urmărește încadrarea în consumurile specifice de carburanți și lubrifianți, răspunde de echiparea și de starea tehnică a autoturismelor din parcul auto al Primăriei Municipiului București;

 • 6. La sfârșitul fiecărei luni predă la Direcția Financiar Contabilitate, situația consumului de carburant;

 • 7. întocmește „Fișa activității zilnice” pentru fiecare autoturism;

 • 8. Asigură înmatricularea autoturismelor achiziționate și radierea autoturismelor retrase din circulație;

 • 9. Efectuează recepția cantitativă și calitativă a produselor și serviciilor achiziționate, întocmește documentația pentru plata acestora și le înaintează Direcției Financiar Contabilitate, pentru efectuarea plății;

 • 10. Identifică și propune includerea în lista de investiții pe anul în curs a dotărilor solicitate de direcțiile de specialitate;

 • 11. Răspunde și asigură activitatea de curierat, coletărie și poștă (poșta civilă) pentru transmiterea corespondenței atât în interiorul c


12. Ține evidența repartizărilor autoturismelor din pari Primar General/Administrator Public.                      _


14.2.2.1. COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI


Art. 130 Atribuții • 1. Asigură personal calificat pentru conducerea autoturismeldr^^o^Hetatea Primăriei Municipiului București în vederea deplasărilor în teritoriu a reprezentanților cabineteior/direcțiilor/serviciilor în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 • 2. Verifică și răspunde de starea tehnică a autovehiculelor;

 • 3. Răspunde de menținerea în kstare de funcționare și de integritatea autovehiculelor;


JJ) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 4. Ține evidența valabilității tuturor documentelor și verificărilor autovehiculelor;

 • 5. Ține evidența curselor efectuate prin completarea corespunzătoare a foilor de parcurs cu semnătura delegatului și ștampila direcției care a solicitat cursa;

6-Justifică consumul cotei de carburant repartizat, prin evidențierea în foile de parcurs a numărului de kilometri parcurși, semnalați explicit pentru fiecare          ctuată.


CONFORM cu o


Art. 131 Atribuții

 • 1. Asigură personal calificat și autorizat pentru activitatea de pr a incendiilor în cadrul instituției;

 • 2. Efectuează controale interne având ca scop prevenirea și stingerea incendiilor,

constatarea deficiențelor și măsurile propuse pentru remedierea acestora;

 • 3. întocmește graficele de tură pentru pompieri, stabilește și controlează modul de desfășurare a activității acestora;

 • 4. Controlează buna funcționare a hidranților de incendiu din interiorul clădirilor;

 • 5. Controlează existența stingătoarelor de incendiu în locurile specificate în planul de incendiu;

S.Verifică în pichetele PSI amenajate în cadrul instituției, existența uneltelor specifice și existența lăzilor cu nisip;

/.Verifică starea tehnică a stingătoarelor de incendiu și ia măsuri pentru menținerea acestora în stare de funcționare;

8-Verifică și ia măsurile necesare pentru eliberarea căilor de acces și evacuare din instituție în caz de situații de urgență;


9.Intervine la stingerea incendiilor de mică intensitate caj^ unităților specializate ISU.

 • 14.2.3. SERVICIUL ADMINISTRAREftSfetflI

Art. 132 Atribut!i

 • 1. Face demersuri pentru încheierea contractelor de gaze naturale, apă potabilă și canalizare) pentru locațiile pe care le"are în administrare, deținute prin proces-verbal de primire-predare de la investitori (contractantul obiectivelor de investiții privind reabilitarea, consolidarea, modernizarea clădirilor unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București) sau în proprietate;

 • 2. Urmărește derularea contractelor de furnizare a utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă potabilă și canalizare) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București, și urmărește consumurile, costurile, întreținerea și repararea instalațiilor aferente acestor servicii, pentru funcționarea în condiții de siguranță;

 • 3. întocmește documentația pentru plata facturilor provenite din consumurile de utilități (energie electrică, gaze naturale, apă potabilă și canalizare) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București și le transmite la Direcția Financiar Contabilitate, în vederea achitării acestora;

 • 4. Asigură componența comisiilor de evaluare oferte tehnice și financiare ale achizițiilor, recepție, inventariere, casare, a bunurilor și serviciilor achiziționate, prin nominalizarea făcută de directorul direcției prin dispoziție de Primar General;

 • 5. Urmărește funcționarea în bune condiții a centralelor termice pentru producerea apei calde menajere și a căldurii din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

 • 6. Urmărește și răspunde de efectuarea reparațiilor pentru întreținerea și funcționarea în bune condiții a instalațiilor/centralelor de furnizare a agentului termic pentru producerea apei calde menajere și a căldurii din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

 • 7. Verifică parametrii de bază ai instalațiilor de gaz care asigură furnizarea de agent termic pentru producerea apei calde menajere și a căldurii din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București și funcționarea corectă a sistemelor de ardere a gazelor;

8. Răspunde de funcționarea în condiții legale a instalațiilor ISCIR-izate (ascensoare, hidrofoare, recipiente sub presiune etc.) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București, asigurând revizia, mentenanța și reparațiile acestora;

9. Păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor ISCIR-izate (ascensoare, hidrofoare, recipiente sub presiune etc) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

 • 10. Asigură prin externalizare, în conformitate cu prescripțiile tehnice aplicabile și a legislației specifice, operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (RSVTI) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

 • 11. Răspunde de funcționarea în condiții legale a instalațiilor electrice pentru


locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București, urmărind revizia, mentenanța și reparațiile acestora;

12. întocmește și urmărește, prin personalul specializat al direcției, intervențiile planificate ale echipamentelor și instalațiilor din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

1-3. Centralizează solicitările pentru intervenții nepîanificate și dă curs rezolvării cât mai urgent a acestora, în limita resurselor materiale și umane;


14. Administrează toate spațiile aflate în administrarea ș


proprietatea Municipiului

București în care își desfășoară activitatea comparfef^hlâleA F^^riei Municipiului General al Municipiului B0cureștr2?2X ' i! ~ f f V' 1 \ ’
SECȚIUNEA 15?

DIRECȚIA PATRIMOT^I

J$jșiurie/a și scopul direcției • 1. Organizează și coordonează activitățile de identificare, defalcare, evidențiere și\ reactualizare a inventarierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București;

 • 2. Organizează nomenclatura stradală pe raza administrativ teritorială a Municipiului București;

 • 3. Asigură, prin structurile de specialitate din subordine, secretariatul comisiilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
4. Urmărește, participă și răspunde de punerea în aplic^f^a^grâv^riior legislației în vigoare privind cadastrul și publicitatea imobiliară.

EVIDENȚA


CONFORM cu ORIGINAR


 • 1. Ține evidența bunurilor imobilele aparțin

al Municipiului București, conform raportărilor administratorilor și a deciziei comisiei de inventariere precum și a actelor normative ce reglementează dreptul de proprietate al Municipiului București. Prin bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, conform legislației în vigoare, se înțeleg bunurile proprietate publică, precum și bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național. Prin bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului București se înțeleg bunurile imobile (construcții și/sau terenuri) aflate în proprietatea Municipiului București și care nu fac parte din domeniul public;

 • 2. Operează modificările cu privire la inventarul bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului București aprobate prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau alte acte normative/sentințe judecătorești, conform comunicărilor;

 • 3. Participă la inventarierea anuală, sau ori de câte ori se impune, a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului București;

 • 4. întocmește referate și rapoarte de specialitate pentru numirea comisiilor de inventariere a domeniului public și privat;

 • 5. Asigură evidența bunurilor din domeniul public al Municipiului București transmise în administrarea instituțiilor publice de interes local, Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6 în baza raportărilor acestor instituții și a actelor administrative identificate și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

 • 6. întocmește, împreună cu Serviciul Cadastru, câte un dosar pentru fiecare bun imobil cu situație juridică incertă și propune reglementarea situației juridice în vederea înscrierii în Cartea Funciară pe care îl arhivează în cadrul serviciului;

 • 7. Verifică și clarifică situația juridică a bunurilor imobile ce fac obiectul unor cereri de concesionare, situație pe care o înaintează Serviciului Concesionări;

 • 8. întocmește rapoartele de specialitate și proiecte de hotărâri pentru reglementarea regimului juridic al unor bunuri identificate, întocmește documentația pentru includerea acestora în evidența bunurilor aparținând domeniului public sau privat, după caz și le supune aprobării Consiliului General al Municipiului București;

 • 9. întocmește rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri cu privire la:

 • a) defalcarea și trecerea în patrimoniul municipiului a unor bunuri imobile din domeniul public și privat al statului;

 • b) intrările și ieșirile în și din patrimoniu, modificarea administratorului bunurilor aflate în domeniul public și privat al Municipiului București, în vederea actualizării evidențelor bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului;

 • c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale la care municipiul București este acționar, prin procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

 • d) trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia;

 • e) darea de imobile din patrimoniul Municipiului București în folosință gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice;


iS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament


re și Funcționare


gour^și persoane


 • f) aprobarea schimburilor de terenuri între mu fizice și juridice;

 • g) donații de bunuri imobileȚ

 • h) bunurile ce fac obiectul            ^GWADtă.

 • i) orice altă tematică din domeniul săLTde activitate];

  deținute pentru i în vederea


 • 10. Transmite către Direcția Generafâ^cohomidă ""doc imobilele ce intră/ies în/din proprietatea municipiului București introducerii/scoaterii acestora în/din inventar și în/din evidențele contabile;

 • 11. întocmește proiecte de dispoziții de Primar General cu referire la obiectul de activitate al serviciului;

 • 12. întocmește răspunsuri privind regimul juridic, situația juridică, după caz, al bunurilor imobile la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice, instanțe de judecată și a altor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conform evidențelor deținute și a documentelor de arhivă identificate și în baza identificărilor anexate;

 • 13. întocmește ori de câte ori i se solicită situații de specialitate, punând la dispoziția serviciilor din cadrul direcției informațiile de care dispune, referitoare la patrimoniu;

 • 14. Asigură cercetarea de arhivă în vederea identificării documentelor, a actelor normative necesare stabilirii situației juridice/regimului juridic al imobilelor, respectiv titlurile statului sau municipiului (legi, decrete, ordine, decizii, acorduri, hotărâri etc.), asupra imobilelor cu situație juridică incertă, identificate în colaborare cu Serviciul Cadastru precum și planurile și schițele anexe la titluri, în colaborare cu compartimentele de specialitate;

 • 15. Asigură secretariatul Comisiei de verificare și avizare a documentației întocmite în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat;

 • 16. Asigură editarea, completarea, semnarea și eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza legislației în vigoare, societăților comerciale cu capital de stat constituite prin decizia primăriei;

 • 17. Răspunde de arhivarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza legislației în vigoare, acestea având regim special;

 • 18. Asigură secretariatul Comisiei de reprezentare a Municipiului București pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora în numele Municipiului București;

 • 19. Ține evidența bunurilor imobile provenite din succesiuni vacante și transmite Direcției Financiar Contabilitate aceste documente în vederea înscrierii în evidențele contabile;

 • 20. Asigură redactarea și semnarea proceselor verbale de predare-primire încheiate între Comisia de reprezentare a Municipiului București pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora în numele Municipiului București și instituția publică ce preia bunul în administrare;

 • 21. Asigură secretariatul Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București


 • 22. Asigură în cadrul Comisiei Speciale pentru întocmireaj care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București elaborș^ la solicitarea președintelui acestei comisii.

  15.2. SERVICIUL CADASTRU


Art 135 Atribuții

 • 1. Verifică, recepționează și gestionează documentațiile casare - obținerii numărului cadastral și înscrierii în cartea funciară pentru imobilele aflate în proprietatea

AS-'


Municipiului București executate în baza contrâctelof^de identificarea, măsurarea și înscrierea în cartea funciară;

(          WUA y.                III           IMIIV/IMIQ,

2. Participă la recepția documentațiilor topografice întocmite de sorrefățile


comerciale cu capital de stat conform legislației în vigoare privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat și semnează procesul -verbal de recepție;

 • 3. Verifică procesele-verbale de vecinătate încheiate prin grija societății comerciale cu capital de stat în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate conform legislației în vigoare;

 • 4. Ține evidența încheierii de carte funciară pentru imobilele proprietate a Municipiului București;

 • 5. întocmește împreună cu Serviciul Evidență Patrimoniu dosare pentru imobilele cu situație juridică incertă și asigură înscrierea în cartea funciară a acelora care după clarificare sunt proprietatea Municipiului București;

 • 6. Participă la întocmirea și actualizarea inveniarelor bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului București;

 • 7. Colaborează la întocmirea documentațiilor tehnice pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind domeniul public și privat al municipiului (schimburi de terenuri, donații, concesiuni, vânzări, închirieri, asocieri, transmiteri, etc.);

 • 8. Formulează observații cu caracter tehnic asupra rapoartelor de expertiză tehnică la solicitarea instanțelor de judecată/Direcției Juridic în funcție de datele grafice sau alfa numerice deținute;

 • 9. Participă la expertizele tehnice dispuse de instanțele de judecată pentru litigiile având ca obiect construcții și terenuri;

 • 10. Colaborează cu Direcția Juridic în ceea ce privește imobilele ce fac obiectul unor litigii cu municipiul București formulând observații cu caracter tehnic asupra rapoartelor de expertiză tehnică judiciară;

 • 11. întocmește Ia solicitarea Direcției Juridic note de reconstituire și istoric de adresă administrativă în dosarele constituie în baza Legii nr.10/2001, pe baza materialelor grafice și a înscrisurilor deținute; notele de reconstituire sunt întocmite pentru Comisia de restituire numită la nivelul instituției, iar copiile acestora, se vor pune la dispoziția persoanelor interesate și care au calitate, numai de către Direcția Juridic, cea care gestionează aceste dosare;

 • 12. Participă la constituirea bazei de date urbane prin introducerea în sistemul M2N/Geomidia în GIS-ul existent a contului imobilelor ce primesc noi numere administrative și documentațiilor cadastrale pentru imobilele proprietatea Municipiului București;

 • 13. Asigură comercializarea către persoane fizice/juridice de copii de pe planurile topografice de bază la scara 1:2000 și la scara 1:500 precum și de pe planurile cuprinzând rețelele edilitare și a fiselor tehnice, aflate în evidențele serviciului;

 • 14. Organizează nomenclatura stradală în municipiul București, aceasta reprezentând evidența primară unitară care servește la atribuirea adresei poștale a fiecărui imobil, teren și/sau clădire;

 • 15. întocmește „Nomenclatorul străzilor din municipiul București”, conform evidențelor deținute, și documentația pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea acestuia de către Consiliul General al Municipiului £

  16. Actualizează și gestionează „Nomenclal vederea identificării oricărei străzi după istoricul act17. întocmește documentația pentru proie schimbări de denumiri de străzi, parcuri, piețe, etc.;

18. Eliberează la cerere, istoric privind evol trasee al străzilor din municipiul București conform


 • 19. Eliberează la cerere, în baza documentelor de proprietate anexate și a identificărilor, istoric cu privire la evoluția în timp a adreselor administrative conform evidențelor deținute;

 • 20. Atribuie la cerere, numere poștale pentru imobilele de pe raza Municipiului București conform regulamentului aprobat de Consiliul Genera! al Municipiului București, pe baza actelor de proprietate și a documentațiilor cadastrale și le transpune pe planurile de situație scara 1:2000 și în sistemul M2N/Geomidia în GIS-ul existent;

 • 21. Ține evidența numerelor poștale pentru fiecare imobil precum și eventualele modificări ale acestora conform documentelor de arhivă existente în cadrul serviciului;

 • 22. Confirmă adresa, conform evidențelor deținute, la cererea solicitanților;

 • 23. întocmește, împreună cu Serviciul Evidență Patrimoniu, referate către Comisia Specială de Inventariere privind propuneri de introducere în domeniul public al Municipiului București, a străzilor nou create prin documentații de urbanism aprobate conform legii șK) / care urmează a fi introduse în “Nomenclatorul străzilor Mu nicipiuluȚBucurești”;

15.3. SERVICIUL                            ’


15.3. SERVICIUL .CONCESIONĂRI


Art. 136 Atribuții


CONFORM CU ORIGINA!


a

___ -——-*

1. Elaborează procedurile specifice, întocmește documentaȘ^Jg^i


și a?cadrul organizatoric de pregătire, inițiere, evaluare, negociere, încredințare          scoate re la

licitație a proiectelor privind concesionarea de terenuri aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului București sau vânzarea de terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului București, conform cadrului legislativ în vigoare;

 • 2. întocmește proiecte de hotărâri privind stabilirea reglementărilor specifice în ceea ce privește organizarea procedurilor de concesionare/închiriere a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului București, în concordanță cu prevederile legale în vigoare;

 • 3. Elaborează și propune spre avizare proiecte de dispoziții de Primar General cu referire la obiectul de activitate a! Serviciului Concesionări;

 • 4. Solicită și urmărește întocmirea studiilor de oportunitate pentru concesionarea terenurilor aflate în domeniul public al Municipiului București;

 • 5. Coordonează și participă în numele Municipiului București la licitațiile publice organizate în vederea concesionării terenurilor proprietate privată/publică a Municipiului București;

 • 6. Asigură secretariatul comisiilor instituite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, având ca scop organizarea licitațiilor publice în vederea concesionării terenurilor aflate în proprietate publică/privată a Municipiului București;

 • 7. întocmește documentația/caietul de sarcini pentru procedudie^|e^hsesionare

------- ------— ------- 3șth

c și tru


în conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului General al privind aprobarea metodologiei de evaluare a terenurilor aparțin^ privat al Municipiului București și a documentației cadru de elabfibi^r procedurile de concesionare;

8. Stabilește nivelul redevenței minime în baza hotărârilor r prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoNd^/a r_____________ _________________________y._____________________ btrivit

legii, durata de concesionare a terenurilor aflate în proprietate pO^Lg^^nvată a  Municipiului București, precum și unele condiții de exploatare a obiectului concesiunii;

9. Ține evidența contractelor de concesiune aflate în urmărire, a terenurilor solicitate în vederea concesionării și întreprinde demersurile necesare către Serviciul Cadastru și Serviciul Evidență Patrimoniu pentru clarificarea situației juridice;

10. Asigură încheierea contractelor de concesiune și a actelor adiționale aferentă pentru terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a Municipiului București în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a hotărârilor de consiliu aprobate, inclusiv pentru terenurile aferente spațiilor comerciale ce fad obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietatQ^privaTa~a"statului sî a celor de prestări servicii, -102-- Ț '


aflate în administrarea consiliilor județene sau a consilii în patrimoniul regiilor autonome de interes local, con sens; • 11. Transmite contractele de concesiune încheiate Direcției Monitorizare Recuperare Debite/Creanțe în vederea luării în evidență și urmăririi clauzelor contractuale privind plata redevenței și depunerea garanției de bună execuție;

 • 12. Se ocupă de predarea terenurilor concesionate către concesionari și întocmește procesul-verbal la începerea lucrărilor așa cum este prevăzut în contractele de concesiune;


 • 13. Urmărește, împreună cu direcțiile de specialitate, respectarea clauzelor

contractuale prevăzute în contractul de concesiune privind termenele de începere a> lucrărilor de construcții edificate pe terenul concesionat, de finalizare a acestora, respectarea destinației în conformitate cu documentațiile de urbanism ce au stat la baza încheierii contractului;                                                                              \

 • 14. în cazul înstrăinării clădirii edificate pe terenul concesionat întocmește documentele juridice cu noul proprietar al clădirii;

 • 15. Transmite către Direcția Generală Economică documentele deținute pentru imobilele ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate, inclusiv a valorilor de inventar stabilite de un expert ANEVAR, pentru înregistrarea în evidențele contabile ale Municipiului București cât și pentru declararea acestora ia Direcția de Taxe și Impozite Locale;

 • 16. Eliberează acordurile prevăzute în contractele de concesiune încheiate în baza Legii nr.50/1991, a Legii nr.550/2002, precum și a H.G.R. nr. 884/2004;

 • 17. Ține evidența contractelor de asociere încheiate între municipiu! București și diverși terți în baza hotărârilor aprobate de Consiliul General al Municipiului București, întocmește actele adiționale aferente, în colaborare cu aparatul de specialitate al Primarului General;

 • 18. Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează procedurile privind concesionarea terenurilor aflate în proprietatea publică ori privată a Municipiului București în vederea armonizării acestora cu legislația în vigoare;

 • 19. Elaborează procedurile specifice, întocmește documentațiile și asigură încheierea contractelor de vânzare-cumpărare pentru terenurile aflate în proprietatea privată a Municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a hotărârilor de consiliu aprobate;

 • 20.  Elaborează procedurile specifice, întocmește documentațiile ș[ asigură încheierea contractelor de concesiune ce au ca obiect spații

proprietatea Municipiului București în temeiul H.G.R. nr. 884/2004;21. Urmărește, împreună cu direcțiile de specialitate, r^șpedarea-^Taușelor prevăzute în contractul de concesiune/închiriere ce au ca obiect spațiile mehi^& aftatâ țh proprietatea Municipiului București;                                   ț l           j ji


22. Asigură încheierea contractelor de închiriere pentru spații^^i^tejnjp^pbil^e care au destinație medicală, care nu fac obiectul H.G.R. nr. 884/200<feyetetSnmftât> cu


prevederile legale în vigoare și a hotărârilor de consiliu aprobate;

 • 23. Asigură organizarea procedurilor de vânzare a spațiilor situate în imobile ce au destinație medicală în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

 • 24.  Asigură încheierea contractelor de concesiune prin care se reglementează raportul juridic dintre proprietarii apartamentelor situate în blocurile finalizate în temeiul H.G.R. nr. 441/1991 cu privire la cota de teren aferentă acestora și municipiul București;

 • 25. Furnizează serviciilor din cadrul direcțiilor informații din domeniul său de

activitate.                                                  z

15.4TB1ROUL bXPHOPR

Art. 137 Atribuții


CONFORM CU 0

 • 1. Coordonează procedura de expropriere pentru Iu Primăriei Municipiului București conform legislației în vigoare;

 • 2. După aprobarea prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București a proiectului de utilitate publică de interes local, pentru a cărui realizare sunt necesare exproprieri, acesta este transmis Biroului Exproprieri de către compartimentele de specialitate/consiliile locale ale sectoarelor care au inițiat și derulează proiectul;

 • 3. întocmește, în colaborare cu direcțiile de specialitate proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere în baza studiului de oportunitate, studiului de trafic, studiului de fezabilitate sau a documentațiilor de urbanism elaborate de compartimentele de specialitate/consiliile locale ale sectoarelor și aprobate prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere se înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului București și cuprinde coridorul de expropriere în forma finală, calculul suprafețelor pentru fiecare imobil expropriat, identificarea nominală a proprietarilor și adreselor imobilelor, precum și sumele aferente despăgubirilor, determinate pentru fiecare suprafață din compunerea imobilelor expropriate;

 • 4. Colaborează cu compartimentul de specialitate, coordonator al proiectului, în probleme privind derularea activității de expropriere;

 • 5. După aprobarea proiectului de utilitate publică prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, Biroul Exproprieri solicită Direcției Generale Economice deschiderea contului pe numele expropriatorului la dispoziția expropriatului și consemnarea sumelor aprobate și alocate din bugetul compartimentelor/consiliilor locale ale sectoarelor ce derulează execuția proiectului de utilitate publică, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 6. Notifică proprietarii imobilelor afectate de condorul de expropriere în termenele prevăzute de legislația în vigoare;

 • 7. Asigură afișarea listei imobilelor afectate de culoarul de expropriere și aprobată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • 8. întocmește proiecte de dispoziții de Primar General din domeniul său de activitate;

  9. Asigură secretariatul comisiei de verificare a dreptului de propri^^^a^^W drepturi reale și acordarea despăgubirilor;           —                /z

  10. Ține evidența bunurilor imobile intrate în proprietatea MunicipiihufBiipficjâșii orii*| exproprieri și transmite această evidență și către Serviciul Evidențăv Pafrimp^ăpentru li includerea în inventar;                                                o A

  *_■______« ______..... ~ .... ... . .


drepturi reale și acordarea despăgubirilor;

■<&


 • 11. Asigură secretariatul Comisiei de cercetare prealabilă în utilității publice a unor lucrări de interes local, conform prevederilor republicată și actualizată;

 • 12. întocmește proiectul de hotărâre și documenția aferentă pentru desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local;

 • 13. întocmește adrese de răspuns la solicitările primite și comunică informații cu privire la proiectele și coridorul de expropriere aprobat, transmise de către direcțiile de specialitate, cu privire la posibilitatea existenței unei exproprieri viitoare, răspunsul se va formula de compartimentul de specialitate responsabil;

 • 14. Furnizează serviciilor din cadrul Direcției Patrimoniu informații din domeniul de activitate.


SECȚIUNEA 16

DIRECȚIA DE MEDIU

Art 138 Misiunea și scopul direcției                        //

 • 1. Stabilește acțiunile și măsurile care să asigure cetățenilor din municipiul București un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică și socială a orașului, prin îndeplinirea următoarelor obiective:


 • 1. Monitorizează și raportează stadiul implementării acțiunilor din Planul integrat de calitate a aerului în municipiul București;

 • 2. Asigură secretariatul Comisiei Tehnice pentru Planul integrat de calitate a aerului în municipiul București în vederea urmăririi realizării măsurilor, întocmirii și transmiterii rapoartelor periodice către autoritatea pentru protecția mediului și revizuirii după caz a Planului integrat de calitate a aerului;

 • 3. Efectuează campanii de măsurări indicative ale calității aerului cu autolaboratorul din dotare, în vederea evaluării concentrațiilor de poluanți atmosferici în diferite zone ale municipiului București (artere intens circulate, zone de expunere a populației sensibile, etc.) și colaborează cu autorități în domeniu! protecției calității aerului;

 • 4. Sesizează, după caz, instîtuțiile/autoritățile abilitate de lege să aplice măsuri de protecția mediului în urma determinării periodice a calității aerului și a nivelului de zgomot cu echipamentele din dotare;

 • 5. Asigură realizarea periodică a hărților strategice de zgomot pentrp^fiy-pigpî^

București, transmiterea acestora spre avizare autorității teritoriale de mediu■ aprobare Consiliului General al Municipiului București;                                 L \ 7

 • 6. Realizează periodic Planul de acțiune pentru diminuarea pgomot^wrA ■

municipiul București și transmiterea acestuia spre avizare autorității teritorială         u J

ulterior spre aprobare Consiliului General al Municipiului București și urmă^ș^^alizar^s; acțiunilor stabilite prin Planul de acțiune pentru diminuarea zgomotului;

urban;


 • 7. Asigură funcționarea și dezvoltarea, sistemului de monitorizare a

 • 8. Efectuează campanii de măsurări sonometrice în zone expuse la nivel ridicat de zgomot, spații de locuit, zone de agrement și verifică impactul implementării unor măsuri din Planul de acțiune pentru diminuarea zgomotului sau al unor programe/proiecte de investiții în derulare;

 • 9. Monitorizează și evaluează nivelul de zgomot produs de surse acustice cu impact fonic și participă împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București la soluționarea sesizărilor privind disconfortul fonic;

 • 10. Participă la realizarea bazei de date urbane cu informațiile privind zgomotul urban, zonele și populația expusă;

 • 11. Asigură efectuarea verificărilor metrologice anuale ale echipamentelor și aparaturii de analiza calității mediului din dotare; (

 • 12. Monitorizează desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului și de interes turistic;

 • 13. Elaborează propuneri și participă la acțiuni tematice specifice activității Direcției de Mediu pentru îndeplinirea măsurilor ce revin Primăriei Municipiului București cuprinse în Planul local de acțiune pentru mediu, Planul integrat de calitate a aerului în municipiul București, Planul de menținere a calității aerului în municipiul București și Planul de acțiune pentru diminuarea zgomotului în municipiul București;

 • 14. Asigură la solicitarea Direcției Urbanism, furnizarea informațiilor necesare pentru planurile de urbanism și amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor și mijloacelor de transport, a rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare, a depozitelor de deșeuri menajere, stradale și industriale și a altor obiective și activități, din punct de vedere al protecției mediului, pentru a nu prejudicia ambientul, calitatea aerului, spațiile de odihnă, tratament și recreere, starea de confort a populației;

 • 15. Monitorizează și raportează stadiul implementării acțiunilor din Planul local de acțiune pentru mediu aflate în responsabilitatea Primăriei Municipiului București;

 • 16. Participă cu informații specifice domeniului de activitate la adoptarea măsurilor inițiate de Direcția Generală Servicii Publice, în domeniul gestiunii integrate a deșeurilor;

 • 17. Elaborează propuneri de optimizare și dezvoltare a bazei tehnice necesare pentru supravegherea și controlul calității aerului și nivelului de zgomot;

 • 18. Urmărește derularea din punct de vedere tehnic, a proiectelor/studiilor finanțate din bugetul local și/sau surse extrabugetare, în domeniul calității mediului;

 • 19. Colaborează cu institute de cercetare-proiectare și de învățământ superior, organizații guvernamentale/neguvernamentale de profil, alți reprezentanți ai societății civile în domeniul protecției mediului;

 • 20. Informează publicul cu privire ia calitatea aerului, nivelului zgomotului urban și sursele de poluare;

  21. Monitorizează și propune măsuri de îmbunătățire a microclimatului urban prin amenajarea și întreținerea izvoarelor și luciilor de apă de pe teritoriul Municipiului București și din zonele limitrofe acestora, de înfrumuse Lprotecție a peisaj izațiiior


  22. Elaborează răspunsuri la petițiile cetățenjj^^®^cu privire la subiecte ce fac obiectul atribuțiilor servi/^iitîi^REC ^s'sten'p tehnica și .2 2

Art. 140 Atribuții


 • 1. Emite avize de tfeTetare“ȚTucrârf de 'formare/fructificare regenerare), defrișare, transplantare arbori/arbuști din speciile ornamentale din București în conformitate cu prevederile legale;

 • 2. Emite avize de toaletare (lucrări de formare/fructificare, întreținere și regenerare), defrișare pentru arborii/arbuștii nominalizați în lista arborilor/arbuștilor ocrotiți de pe raza Municipiului București după obținerea avizului Academiei Române;

 • 3. Emite avize/acorduri de specialitate solicitate prin certificatele de urbanism în vederea execuției unor lucrări de infrastructură (rețele tehnico-edilitare și stradale);

 • 4. Emite adrese privind inventarierea materialului dendrologic afectat de lucrările de construire prevăzute în documentațiile de urbanism (PUD/PUZ)în vederea obținerii acordurilor/autorizațiilor de mediu emise de Agenția pentru Protecția Mediului București;

 • 5. Emite acordul/avizul de specialitate privind amplasarea unor obiective, în limita stabilită prin legislația în vigoare, pe spațiile verzi din intravilanul localităților, înregistrate în P.U.G. - ui Municipiului București;

 • 6. Elaborează regulamentul privind declararea arborilor și arbuștilor ocrotiți, stabilind criteriile de încadrare, condițiile de întreținere și monitorizare a integrității și stării

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare generale a acestora. întocmește documentația pentru declararea/declasarea arborilor/arbuștilor ocrotiți și solicită avizul Academiei Române;

 • 7. Propune eliminarea/înlocuirea exemplarelor degradate de arbori și a celor care fac parte din specii neadecvate în cazul vegetației aferente spațiului public urban;

 • 8. Inițiază elaborarea de studii de specialitate privind specii dendro-floricole recomandate/restricționate spre utilizare în amenajarea/dezvoltarea spațiului urban bucureștean, studii de specialitate privind amplasare/înființarea unui spațiu verde (studii privind tipul de sol/ adâncime apă freatică/ perioadă de însorire/ condiții pedo-climatice punctuale/ zonale/ rezistență boli și dăunători, etc);

 • 9. Participă la programe privind amenajarea-reamenajarea, întreținerea tuturor categoriilor de spații verzi și a vegetației din perimetrul acestora, în vederea asigurării dezvoltării durabile a spațiilor verzi, în colaborare cu instituțiile și serviciile publice de interes local relevante;

 • 10. Colaborează cu administratorii spațiilor verzi publice din municipiul București în vederea încheierii protocoalelor de executare a plantărilor în compensare, refacere și întreținere a spațiilor verzi cu beneficiarii avizelor de specialitate;

 • 11. Colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București (Direcția Patrimoniu, Direcția Juridic, Direcția Urbanism, etc.), cu administratorii spațiilor verzi publice din municipiul București privind inițierea proiectelor de extindere a spațiilor publice de tipul parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi de protecție, aliniamentelor stradale plantate, etc., din punct de vedere al datelor tehnologice de specialitate (horticultura, peisagistică);

 • 12. Participă la ședințele Comisiei de Analiză Tehnică și a Comitetul Special Constituit din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului București, în vederea emiterii acordului/ autorizațiilor de mediu pentru documentațiile depuse spre analiză în domeniul specific de activitate;

 • 13. Asigură participarea la grupurile de lucru organizate conform procedurii de avizare a P.U.Z.-urilor, prevăzute de legislația în vigoare, pentru emiterea actelor de reglementare în domeniul specific de activitate;

 • 14. Participă la grupul de lucru pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Planul local de acțiune pentru mediu;

 • 15. întocmește studii și propuneri pentru îmbunătățirea activității de întreținere a parcurilor și spațiilor verzi;

 • 16. Inventariază și evaluează vizual starea fiziologică a arborilor de pe aliniamentele stradale, de pe spațiile verzi și alte categorii de terenuri situate în zone rezidențiale pe terenuri aparținând domeniului public și privat;

 • 17. îndeplinește măsurile stabilite prin Planul integrat de calitate a aerului în municipiul București aprobat prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București n» nrnhlpmp cnorif ir o nrh/ind ©națiile varzi*


către Serviciul Avize și Acorduri privind plantafife în compensare de arbori, arbuști și amenajare de spații verzi, de către beneficiarii avizelor de specialitate (autoritățile administrației publice locale din municipiul București, instituțiile subordonate acestora, persoanele juridice și persoanele fizice, etc.) conform prevederilor legale și înaintează neconformitățile constatate către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București în vederea aplicării măsurilor legale;
 • 2. Centralizează datele rezultate în urma verificărilor efectuate privind plantările în compensare de arbori, arbuști și amenajare de spații verzi;

 • 3. Verifică pe teren sesizările și reclamațiile privind degradarea/diminuarea spațiilor verzi, nerespectarea prevederilor avizelor de specialitate (intervenții de formare, întreținere, regenerare arbori și arbuști; transplantare arbori și arbuști; amenajare spații verzi) emise de Serviciul Avize și Acorduri și înaintează neconformitățile constatate către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București în vederea aplicării măsurilor legale;

 • 4. Participă la verificări în teritoriu, pe domeniul său de activitate, împreună cu personal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • 5. Solicită administratorilor spațiilor verzi publice din municipiul București planificările de executare a intervențiilor prevăzute în avizele de specialitate emise de către Serviciul Avize și Acorduri și urmărește în teren conformitatea executării acestora;

 • 6. Urmărește starea spațiilor verzi după executarea lucrărilor edilitar-gospodărești prevăzute în avizele de specialitate emise de către Serviciul Avize și Acorduri;

 • 7. Ține evidența arborilor/arbuștilor ocrotiți în baza documentației de declarare a arborilor ocrotiți și a avizelor de specialitate emise de către Serviciul Avize și Acorduri;

 • 8. Ține evidența avizelor de specialitate și a altor documente cu efect asupra spațiilor verzi, emise de către Serviciul Avize și Acorduri, în baza cărora se efectuează verificările pe teren;

 • 9. Actualizează registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului București, conform prevederilor legislației în vigoare;

 • 10. Menține colaborarea cu autoritățile publice locale și instituțiile publice cu atribuții în administrarea spațiilor verzi din domeniul public al Municipiului București, privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului București;

 • 11. Operează în registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului București conform prevederilor legislației în vigoare;

 • 12. Elaborează Strategia spațiilor verzi a municipiului București în colaborare cu


administratorii spațiilor verzi publice din municipiul București, propune adoptarea și urmărește implementarea acțiunilor/măsurilor stabilite prin aceasta;

 • 13. Participă la grupul de lucru pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Plănui local de acțiune pentru mediu;

 • 14. Colaborează cu institute de cercetare-proiectare și de înyș mânt superior, organizații guvernamentale/neguvernamentale de profil, alți reprez,s în domeniul protecției spațiilor verzi.


Ari. 142 Atribu


16.4. SERVI

CONFOR

ii


1. Inițiază Strategia privind scURBANA


și pla Săbfiuni pentru adaptarea și combaterea efectelor schimbărilor climatice, (conform Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2013 - 2020); demarează și monitorizează activitățile de implementare a acțiunilor și a activităților stabilite în Planul de acțiune;

 • 2. Inițiază și promovează acțiuni/campanii de conștientizare în cadrul societății civile privind combaterea efectelor schimbărilor climatice;

 • 3. Colaborează cu instituții de profil privind schimbul de informații referitoare la calitatea factorilor de mediu și efectele schimbărilor climatice;

 • 4. Organizează campanii, seminarii, dezbateri pentru diseminarea informațiilor privind problematica de mediu;

 • 5. Promovează concepte de dezvoltare durabilă: mobilitate urbană, transport durabil, mijloace de transport alternative, non-poluant;

 • 6. Derulează programe și proiecte în parteneriat cu ONG-uri din domeniu, instituții publice pentru conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța problematicii de mediu;


Climatice


 • 7. Elaborează programe educaționale în domeniul ecologiei și asigură implementarea acestora în grădinițe, școli, (pe cicluri de învățământ) și licee din municipiul București;

 • 8. Organizează și susține la sediul instituțiilor de învățământ lecții și acțiuni educative-interactive pe teme de protecția mediului;

 • 9. Coordonează și organizează evenimente conform calendarului ecologic, activități practice de plantare și salubrizare, cât și concursuri cu caracter ecologic în parteneriat cu instituții publice și ONG-uri din domeniu;

 • 10. Elaborează și promovează materiale cu conținut informativ, educativ, care au drept scop informarea cetățenilor asupra stării calității mediului;

 • 11. Colaborează cu instituții publice, instituții de învățământ superior, organizații guvernamentale/neguvernamentale de profil și cu reprezentanți ai societății civile pe domeniul specific de activitate;

 • 12. Participă la grupul de lucru pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Planul local de acțiune centru mediu.


  e?Fal la


instanțele judecătorești și jurisdicționale;

 • 2. Avizează și participă la elaborarea proiectelor de acte administrative ce urmează a fi adoptate de Consiliul General al Municipiului București, în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • 3. Gestionează activitatea de soluționare a dosarelor constituite în baza Legii nr. 10/2001, privind imobilele preluate abuziv de către stat;

 • 4. Are în evidență dosarele constituite în baza Legii nr.112/1995, eliberează copii la cererea persoanelor interesate și răspunde la petițiile care au ca obiect aplicarea acestui act normativ;

 • 5. Pune în aplicare hotărârile judecătorești în colaborare cu compartimentele de specialitate;

 • 6. Avizează din punct de vedere juridic toate actele administrative emise de


 • 1. Primește, înregistrează în format electronic și ține evidența notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • 2. Constituie dosarele administrative în baza notificărilor atribuind număr de ordine acestor dosare;

 • 3. Primește, înregistrează în format electronic corespondența purtată cu notificatorii, reprezentanții acestora, petiționarii precum și cu autoritățile și instituțiile statului, și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite;

 • 4. Poartă corespondență cu notificatorii sau reprezentanții acestora, cu Autoritățile Statului și diferite Instituții, în vederea completării dosarelor administrative cu documentele

ÎS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTIprevăzute de Legea nr. 10/2001, precum și cu dispSZtțrrmconteeta^Gi doveditoare;                                                         / L

 • 5. Redactează răspunsuri la petiții, memorii și cereri în materia restituiri administrativă;

 • 6. Emite adrese cu privire la situația notificărilor înregistrate în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • 7. Solicită informații cu privire la situația juridică și locativă de la direcția de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și de la instituțiile care administrează imobilele;

 • 8. Verifică și analizează documentele depuse în susținerea notificărilor;

 • 9. Participă și acordă consultanță juridică la audiențele solicitate de către persoanele interesate;

 • 10. Transmite/înaintează la solicitarea persoanelor îndreptățite și instituțiilor statului

copia dosarelor administrative întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001;      ,

 • 11. Formulează un punct de vedere motivat asupra           âdrln

  narative


înaintate spre soluționare către comisia internă;

 • 12.  Primește, înregistrează, analizează și redactează r formulate împotriva dispozițiilor emise în temeiul Legii nr. 10/20ț1 legale și în termenele stabilite;

 • 13.  Emite adrese cu privire la situația notificărilor solu^l^ Primarului General;

 • 14.  Transmite/înaintează la solicitarea persoanelor îndreptățite^șî Instituțiilor/ Ă

Statului copia dosarelor administrative soluționate, întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001;    /

 • 15.  Participă și acordă consultanță juridică petenților cu privire la contestațiile

depuse în cadrul audiențelor solicitate de către persoanele interesate;                    \

 • 16.  Formulează un punct de vedere motivat asupra contestației dispoziției Primarului General și înaintează spre reanalizare dosarul administrativ comisiei interne;

 • 17. Modifică/revocă, după caz, dispoziția Primarului General contestată;

 • 18.  înregistrează și ține evidența în format electronic a dosarelor constituite în baza Legii nr.10/2001 și a mișcărilor acestora;

 • 19.  Arhivează și gestionează dosarele administrative și alte documente din domeniul de activitate al serviciului;

 • 20.  Aduce la cunoștință persoanelor îndreptățite dispozițiile Primarului General ce decurg din aplicarea Legii nr.10/2001;

 • 21.  Eliberează persoanelor îndreptățite dispoziția Primarului General modificată și transmite copia acesteia direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiilor statului implicate în inventarierea imobilelor;

 • 22.  Transmite copii ale dispozițiilor Primarului General, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiilor statului implicate în inventarierea imobilelor;

 • 23.  Comunică dispoziția Primarului General cu soluția ,,respins” persoanelor îndreptățite, prin poștă, cu confirmare de primire;

 • 24. întocmește procesele-verbale de afișare ale dispozițiilor Primarului General cu soluția ,,respins” și le afișează însoțite de aceste dispoziții, la avizierul sediului Primăriei Municipiului București;

 • 25.  Pregătește și transmite documentația aferentă notificărilor soluționate prin dispoziția Primarului General cu soluția ,.acordare de măsuri reparatorii prin echivalent” emisă în temeiul Legii nr.10/2001, către Instituția Prefectului Municipiului București potrivit legislației în vigoare (se efectuează operațiuni de multiplicare, opisare, sigilare și comunicare);

 • 26.  înregistrează și ține evidența în format electronic a dosarelor soluționate prin emiterea dispoziției Primarului General transmise Instituției Prefectului Municipiului București potrivit legislației în vigoare și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.


  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  17.2. BIROUL ANALIZĂ Șl SOLUȚIONARE PETIȚII LEGILE PROPRIETĂȚII      < ■—


  Art. 145 Atribuții


 • 1. Primește, înregistrează în format electronic cererile depuse de petiționari, reprezentanții acestora, precum și adresele autorităților și instituțiilor statului și se ocupă de rezolvarea acestora în conformitate cu prevederile legale și înlăuntrul termenelor stabilite;

 • 2. întocmește și redactează note, referate și avize cu caracter juridic;

 • 3. Formulează răspunsuri la cererile și memoriile formulate în temeiul legilor proprietății, repartizate spre soluționare, cu excepția celor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • 4. Emite adrese cu privire la situația cererilor depuse în temeiul legilor proprietății, repartizate spre soluționare, cu excepția celor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • 5. Răspunde petiționarilor și diferitelor instituții ale statului cu privire la dosarele pe care le instrumentează în cadrul serviciului, cu excepția celor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • 6. Transmite/înaintează la solicitarea persoanelor îndreptățite și instituțiilor statului copia dosarelor pe care le instrumentează în cadrul serviciului și a celor întocmite în temeiul Legii nr. 112/1995, aflate în stare de conservare;

 • 7. Ține evidența hotărârilor emise în baza Legii nr.11P/-1 oo*-


 • 8.  Scanează dosarele constituite în temeiul Legii nr.                    sie arhiva

  electronică.


17.3. SERVICIUL INSTANȚE CIVILE Șl CONTENCIOS AD

Art. 145 Atribuții

 • 1. Asigură reprezentarea municipalității în fața organelor juțJȘeătdfești în catf2ele\ civile și în cele de contencios administrativ;

 • 2. Asigură reprezentarea municipalității în fața altor organe jurisdicționale;

 • 3. Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • 4. întocmește și redactează întâmpinări, răspunsuri la solicitările instanțelor și la interogatorii, când este căzui;

 • 5. întocmește și redactează acțiuni judecătorești;

 • 6. Promovează căile ordinare și extraordinare de atac, când este cazul;

 • 7. întocmește și redactează răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

 • 8. Depune diligențele prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care municipalitatea este parte;

 • 9. îndeplinește formalitățile de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;

 • 10. Obține titlurile executorii în vederea executării silite urmând transmiterea acestora către Biroul Cauze Comerciale (pentru executările care intră în sfera de atribuții a Biroului Cauze Comerciale);

 • 11. Transmite, la solicitarea direcțiilor de specialitate, informațiile privitoare la litigiile din instanță necesare pentru urmărirea de către acestea a contractelor, debitelor etc;

 • 12. Pune în aplicare hotărârile judecătorești în colaborare cu compartimentele de specialitate;

 • 13. Are obligația să transmită compartimentelor de specialitate documentele și toate

datele și informațiile necesar a fi cuprinse în dispozitivul actului administrativ de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești;                 ✓

«fer

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI     Regulament de Organizare și Funcționare

 • 14. Comunică, prin președintele de ședință, reprezentanților Consiliului General al Municipiului București toate informațiile referitoare la existența litigiilor în instanță unde Consiliul General al Municipiului București este parte, precum și consilierilor Consiliului General al Municipiului București, dacă aceștia sunt chemați în nume propriu în fața instanțelor judecătorești.

 • 15. Primește de la compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului București documentele solicitate de către instituțiile statului (poliție, instanțe de judecată parchete, organe de urmărire penală) și le int transmițându-le către acestea.


  Onpormcuor/G


Art. 147 Atribuții

 • 1. Asigură reprezentarea municipalității în fața organelor judecătorești în cauze comerciale;

 • 2. Asigură reprezentarea municipalității în fața altor organe jurisdicționale;

 • 3. Ține evidența cauzelor comerciale aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • 4. la masuri pentru punerea în executare a titlurilor executorii prin intermediul Biroului Executorilor Judecătorești ce nu sunt de competenta altor direcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (care au în urmărire contracte, debite etc.);

 • 5. întocmește și redactează întâmpinări, răspunsuri la solicitările instanțelor și la interogatorii, când este cazul;

 • 6. întocmește și redactează acțiuni judecătorești;

 • 7. Promovează căile ordinare și extraordinare de atac, când este cazul;

 • 8. Depune diligențele prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care municipalitatea este parte;

 • 9. îndeplinește formalitățile de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele comerciale care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;

  10. Transmite, la solicitarea direcțiilor de specialitate, ipfdȘfețiâe din instanța, necesare pentru urmărirea de către acestea a g6nț?17.5. BIROUL AVIZĂRI CONTFfĂCtE •

Ari. 148 Atribuții


 • 1. Analizează și propune spre avizare contractele câ 'ânsmise de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genefal; *t

 • 2. întocmește și redactează răspunsuri la memoriile și petițiile repartizate de conducere;

 • 3. Participă la diverse comisii colaborând cu toate compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, în probleme de natură juridică contractuală;

 • 4. Formulează puncte de vedere privind aplicarea legislației în vigoare de către aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, potrivit competențelor încredințate, precum și propuneri în sensul avizării, rezilierii, rezoluționării ori modificării contractelor încheiate între municipalitate și diverse persoane fizice sau juridice;

 • 5. Participă la discuții preliminare în vederea încheierii contractelor, precum și (a încheierea de protocoale de intenții;

 • 6. Colaborează cu celelalte compartimente la elaborarea și redactarea proiectelor

de contract;                                            (

u PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare • 1. întocmește, redactează și avizează dispozițiile emise de Primarul General în materia restituirii, în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile;

 • 2. întocmește și redactează răspunsuri la petițiile, memoriile și cererile în materia restituirii, în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile;

 • 3. Analizează și propune directorului executiv spre avizare pentru legalitate dispozițiile ce urmează a fi semnate de Primarul General;

 • 4. Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituției sau la cererea compartimentelor din structura aparatului propriu de specialitate al Primarului General și al instituțiilor și serviciilor de interes public ale municipalității;

 • 5. Exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor prevederi din proiectele de hotărâri pe care direcțiile/serviciile independente le propun spre adoptare Consiliului General al Municipiului București;

 • 6. Participă la elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative (legi, ordonanțe, hotărâri de Guvern, norme etc.) inițiate de către Consiliul General al Municipiului București;

 • 7. Avizează expunerile de motive pentru proiectele de hotărâre inițiate de Primarul

General:                                                               ~. • 1. Asigură managementul resurselor umane pentru personalul angajat în Primăria Municipiului București;

 • 2. întocmește documentația necesară conform legii, pentru organizarea/reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General, al serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale Municipalității București, la propunerea conducătorilor acestora și cu aprobarea Primarului General sau la inițiativa Primarului General;

 • 3. Gestionează evidența și cariera funcționarilor publici și a personalului contractual din Primăria Municipiului București și asigură elaborarea actelor cu privire la conducătorii serviciilor și instituțiilor publice de interes local, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • 4. Pune în aplicare politica de salarizare pentru personalul Primăriei Municipiului București precum și pentru conducătorii serviciilor și instituțiilor publice de interes local.


-113-

18.1.SERVICIUL SALARIZARE Șl

Art. 151 Atribuții • 1.  Asigură inițierea proiectelor de Dispoziții ăle Primarului General și de Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, privind elaborarea, modificarea, actualizarea organigramei, regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului intern și a statului de funcții al Primăriei Municipiului București, în baza concluziilor analizei conducătorului instituției și/sau propunerilor primite de la compartimentele de specialitate;

 • 2.  Stabilește salariile de bază pentru personalul nou angajat și asigură introducerea în aplicația informatică de salarizare a tuturor dispozițiilor privind salarizarea sau modificarea raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă ale salariaților Primăriei Municipiului București;

 • 3. Efectuează demersuri pentru acordarea sporurilor prevăzute de lege pentru personalul instituției, în baza documentelor justificative transmise de compartimentele de resort;

 • 4.  Asigură întocmirea formalităților necesare privind stabilirea;


a modificărilor salariale, pentru salariații Primăriei Municipiului Buca

 • 5.  Gestionează dosarele profesionale ale funcționari^/ personale ale salariaților angajați cu contract individual de mu$că, legale;

 • 6. Asigură completarea la zi a schemei de încadrate^ modificărilor conform dispozițiilor primite;

 • 7.  Asigură relația cu Agenția Națională a Funcționarilor activitate al serviciului, conform legii;

 • 8.  Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, potrivit formatului stabilit de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul acestuia, în termenele prevăzute de lege;

Elaborează și urmărește planul anual de perfecționare profesională, conform

9,

legii;

10.

instituției subordine;


Asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din cadrul în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din

 • 11. întocmește toată documentația și face demersurile necesare perfecționării personalului din cadrul Primăriei Municipiului București și consilierilor generali;

 • 12.  Monitorizează și asigură consultanță și asistență în aplicarea măsurilor privind formarea profesională a salariaților din cadrul instituției publice, întocmește trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate și întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției;

 • 13. Asigură întocmirea formalităților necesare privind plata/recuperarea orelor suplimentare efectuate de salariați în condițiile legii și introducerea acestora în aplicația informatică;

 • 14.  Asigură întocmirea formalităților necesare privind acordarea premiilor lunare și anuale conform prevederilor legale;

 • 15.  Asigură întocmirea formalităților necesare în vederea transformării posturilor vacante și/sau temporar vacante;

 • 16.  Gestionează fișele de post (evidență, arhivare, înregistrare, transmitere la salariați) pentru toți angajații Primăriei Municipiului București;

 • 17. Asigură întocmirea și transmiterea tuturor situațiilor statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale ce țin de competența serviciului;

(             __1 i

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organizare și Funcționare

 • 18. Organizează activitatea de practică a studenților, întocmește și eliberează adeverințe de practică, verifică îndeplinirea condițiilor pentru eliberarea acestora și ține evidența tuturor contractelor de practică încheiate de Primăria Municipiului București cu diverse instituții de învățământ;

 • 19. întocmește puncte de vedere de specialitate la solicitarea Direcției Juridic privind litigiile din domeniul de activitate.

 • 20. în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului București, transmite informațiile actualizate din domeniul de activitate al serviciului;

 • 21. Relaționează cu autorități și instituții publice ale administrației centrale sau locale în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, potrivit legii;

 • 22. întocmește proiectele de dispoziție pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești în baza documentelor, datelor și informațiilor comunicate de Direcția Juridic;

 • 23. Introduce în aplicația informatică datele și informațiile ce țin de competența posturilor vacante și/sau temporar vacante dîrrcadrul Primăriei Municipiului București, conform prevederilor legale;


 • 2. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza rapoartelor finale ale comisiilor de concurs/examen și în conformitate cu prevederile legale;

 • 3. Organizează desfășurarea concursurilor de promovare în clasă/studîi superioare^și în grad profesional;

 • 4. întocmește documentele pentru angajare/numire în funcția publică, angajare personal cu contract individual de muncă, modificarea și încetarea raportului de serviciu/ contractului individual de muncă, precum și documentele pentru acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii sau legislația privind funcția publică pentru personalul Primăria Municipiului București;

 • 5. întocmește și gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale ale salariaților angajați cu contract individual de muncă, conform prevederilor legale;

 • 6. întocmește, eliberează și vizează legitimații de serviciu, urmărește recuperarea lor la detașarea, delegarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă ale salariaților cu instituția;

 • 7. Răspunde reclamațiilor, sesizărilor petențiîor și personalului instituției iar în situația în care se depășesc atribuțiile serviciului, acestea se transmit spre rezolvare organismelor competente, conform legii;

 • 8. Eliberează, la cerere, salariaților proprii, adeverințe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind vechimea în specialitate, privind drepturile salariale pentru perioada lucrată în Primăria Municipiului București în vederea reconstituirii carnetelor de muncă și adeverințe care atestă sporul de vechime în vederea pensionării, indemnizație creștere copil în vârstă de până la 2 ani, etc;

 • 9. Selecționează și predă la arhivă dosarele profesionale și dosarele personale, care au termen de păstrare permanent, conform legii arhivelor;

 • 10. Calculează vechimea în muncă la încadrare și lunar emite proiectele de dispoziție privind salarizarea personalului căruia i s-a modificat vechimea în muncă și i s-a schimbat gradația;                            _ *........———>           ! .


11. Asigură introducerea în aplicația informatică a

concurs, transfer precum și a personalului detașat în instituției;________ j • 12. Introduce în aplicația informatică datele și informațiile ^țim-de4®fng^^|a jo serviciului, necesare generării de către Direcția Financiar Contabilitate a

privind veniturile salariale pentru personalul plătit din fonduri publice Municipiului București, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • 13. Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaților, în baza cererilor acestora;

 • 14. întocmește documentele în vederea acordării de concedii cu/fără plată, de studii, conform prevederilor legale și ține evidența acestora;

 • 15. Transmite lunar direcției de specialitate datele referitoare la numărul angajaților pentru stabilirea obligațiilor angajatorului în legătură cu persoanele cu handicap;

 • 16. Solicită și centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici/ rapoartele și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă;

 • 17. Verifică și avizează foile de prezență colectivă (pontajeie) și le predă Direcției Financiar Contabilitate;

 • 18. întocmește proiectele de dispoziție ale Primarului General privind sancționarea personalului din aparatul de specialitate, pe baza raportului Comisiei de Disciplină și/sau a referatului șefilor ierarhici ai persoanelor respective, cu respectarea prevederilor legale;

 • 19. Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau invaliditate, pentru personalul din Primăria Municipiului București;

 • 20. Solicită personalului din aparatul de specialitate întocmirea și/sau actualizarea declarațiilor de avere, a declarațiilor de interese, le centralizează și le transmite ANI și asigură gestiunea acestor documente, conform legislației în vigoare;

 • 21. Asigură corespondența și colaborează cu organele îndreptățite de lege și transmite datele solicitate de către acestea;

 • 22. Asigură completarea formularelor statistice privind funcțiile publice și funcționarii publici;

 • 23. întocmește orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii și alte prevederi legale.

 • 24. înmânează și întocmește dovada de primire a citațiilor pentru personaiui din Primăria Municipiului București chemat în fața organului de urmărire penală sau instanța de judecată, când solicitarea se face la sediul instituției;

 • 25. întocmește proiectele de dispoziție pentru punejga^fcb^licare a hotărârilor judecătorești în baza documentelor, datelor și informațiilor^rr^i^t^^Direcția Juridic;

 • 26. întocmi                                                                irecției Juridic /

privind litigiile din                                                                                     n

Art 153 Atribuții • 1. întocmește documentația privind înființarea unor sen/icii/instituții publice de \ interes local al Municipiului București și le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

 • 2. întocmește, pe baza propunerilor serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, documentația necesară organizării/reorganizării acestora, respectiv pentru aprobarea organigramei, numărului total de posturi, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a statelor de funcții pe care le înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

 • 3. întocmește, pe baza propunerilor structurilor de specialitate, documentația necesară aprobării structurilor unităților sanitare administrate;

 • 4. Colaborează cu Direcția Cultură, învățământ, Turism pentru documentația elaborată în comun privind inițierea proiectelor de ^otărârLce-a^ea obiect aprobarea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


înființării, organizării sau reorganizării instituțiilor sau servic ilor publice dej Municipiului București coordonate de aceasta;--

 • 5. Inițiază proiectul de dispoziție pentru aprobarea statului de funcfîHă insîifnțfl^/ serviciile publice de interes local al Municipiului București, pe baza propunerilor acestora ;

 • 6. Elaborează și aplică regulamente, proceduri și metodologii de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducători ai serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, precum și de evaluare a acestora.

 • 7. întocmește împreună cu Direcția Cultură, învățământ, Turism anunțul public pentru concursul de proiecte de management la instituțiile publice de cultură de interes local ai municipiului București și asigură aducerea la cunoștința publică a acestuia, conform regulamentului aplicabil;

 • 8. Elaborează și aplică regulamente, proceduri și metodologii de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în / funcție a personalului contractual din cadrul serviciilor/instituțiilor publice de interes local al / Municipiului București.

 • 9. întocmește proiecte de dispoziție de Primar General și documentația aferentă de numire/încadrare/reîncadrare în funcție, de stabilire a drepturilor salariale și de . personal, pentru conducătorii serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului^/


  București.

  • 10. întocmește proiectul contractului individual de muncă, contractului de management, după caz, încheiat între conducătorul serviciului public/instituției publice de interes local al Municipiului București și ordonatorul principal de credite, reprezentat de Primarul General, precum și proiectele actelor adiționale la aceste contracte, conform legislației în vigoare;

  • 11. Asigură înregistrarea și gestionarea contractelor de management, precum și actelor adiționale transmise de către Direcția Cultură, învățământ, Turism pentru conducătorii instituțiilor publice de cultură, în urma negocierii acestora, potrivit legislației specifice;

  • 12. îndeplinește procedurile legale pentru modificarea/suspendarea/ sancționarea/ încetarea raporturilor de muncă/de serviciu/ contractuale pentru conducătorii serviciilor/ instituțiilor publice de interes local;

  • 13. întocmește proiectul de dispoziție a Primarului Generai și documentația aferentă de numire în funcție a managerului/managerului interimar și membrilor interimari ai comitetului director la unitățile sanitare aflate în administrarea municipalității, pe baza propunerii structurii de specialitate, în condițiile legii;

  • 14. Gestionează dosarele profesionale/de personal ale conducătorilor instituțiilor/ serviciilor publice de interes local al Municipiului București;

  • 15. Gestionează declarațiile de avere și de interese ale conducătorilor instituțiilor/

  serviciilor publice de interes local, conform legii;                                           _

  • 16. Efectuează demersuri privind întocmirea și actualizarea fișelon^^o^ț conducătorilor serviciilor/ instituțiilor publice de interes local al Municipiul^5 Săgureștljiy condițiile legii; • 17. Gestionează fișele/rapoartele de evaluare ale conducătorilor/ s^jpjfor/ 1

instituțiilor publice de interes local al Municipiului București (altele decât cele de cbl^f        |

condițiile legii;                                                                                        1 v

 • 18. Gestionează documentele ce decurg din procedura de desfășur^fc^eval^i^z conducătorilor instituțiilor publice de cultură de interes local al MunicipiuluN«i&fJ 'T  transmise de comisia de evaluare a managementului, și întocmește proiectul de dispoziție

a Primarului General privind aprobarea rezultatului evaluării managementului, în condițiile legii; _

 • 19. întocmește documentația privind efectuarea și compensarea orelor

suplimentare prestate de conducătorii serviciilor/instituțiilor publice de interes local, în condițiile legii;                                                          y ,.. -                                               ■

X1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


20. întocmește documentația necesară pentru acordarea de premil-sau^ait^^^^^ tură salarîală pentru conducătorii serviciilor/instituțiiior publice


de natură salarîală pentru conducătorii serviciilor/instituțiiior publice „de-ii condițiile legii;                                                         x"' A

 • 21. Analizează solicitările privind organizarea concursurilor "pentru 6 posturilor vacante/ temporar vacante prevăzute în statul de funcții al serviciilor/instl publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual din cadrul serviciilor/instituțiiior publice de interes local al Municipiului București și întocmește documentația necesară în vederea supunerii spre aprobarea ordonatorului principal de credite, conform legii;

 • 22. întocmește documentația necesară supunerii spre aprobare a transformării unor posturi, prevăzute în statul de funcții al serviciilor/instituțiiior publice de interes local, la solicitarea justificată a acestora, în condițiile legii;

 • 23. întocmește documentația necesară pentru aprobarea Planului anual de perfecționare profesională pentru serviciile/instituțiile publice de interes loca! al Municipiului București care au această obligație, potrivit legii, la propunerea acestora;

 • 24. Asigură secretariatul comisiilor de concurs și de contestații la concursurile de proiecte de management organizate pentru instituțiile publice de cultură de interes local al municipiului București, precum și secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de conducători ai serviciilor publice de interes local;

 • 25. Asigură secretariatul comisiilor de evaluare și de contestații constituite in vederea evaluării managementului la instituțiile publice de cultură de interes loca! al Municipiului București;

 • 26. Relaționează cu autorități și instituții publice ale administrației centrale sau locale în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, potrivit legii;

 • 27. întocmește documentația necesară privind prestarea muncii în folosul comunității la serviciile publice de interes local al Municipiului București;

 • 28. Gestionează schemele de încadrare ale serviciilor/instituțiiior publice de interes local al Municipiului București;

 • 29. Urmărește ca propunerile de înființare/organizare/reorganizare ale instîtuțiilor/serviciilor publice de interes local să se încadreze în numărul de posturi alocat municipalității;

 • 30. în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului București, transmite informațiile actualizate privind conducerea serviciilor/instituțiiior publice de interes local al Municipiului București;

 • 31. întocmește proiectele de dispoziție pentru punerea în.aplicare a hotărârilor

judecătorești în baza documentelor, datelor și informațiilor condj^jrecția Juridic;

a/Direcției Juridic


 • 32. întocmește puncte de vedere de specialitate             ~            ■  -,?-


privind litigiile din domeniul de activitate.                     /

fi

SECȚIUNEA 19 v


DIRECȚIA AUDITUL Șl MANAGEMENTWSAWTAȚII

Art. 154 Misiunea și scopul direcției

 • 1. Implementează, menține, evaluează și îmbunătățește continuu Sistem Management Integrat al activităților de management al serviciilor de administrație p locală (ISO 9001) și activităților de management de mediu în site, inclusiv și asociate cu serviciile de management pentru administrația publică locală (ISO 14001) în scopul îndeplinirii politicii și obiectivelor stabilite în Declarația și Angajamentul Primarului General al Municipiului București în domeniul Calității și Mediului;


  !

  -                                     Ico^ormcuorigii

  JG PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Regulament de Organici


c

 • 2. Planifică, coordonează, organizează, efectuează,^onitoriz^ză-șL^arjwă/^, auditurile interne ale Sistemului de Management Integrat și~anditufile de

secundă parte conform ISO 19011 la furnizorii externi ai Primăriei Municipiului B&Ă&țlșIr la solicitarea Primarului General al Municipiului București;

 • 3. Asigură armonizarea Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) cmq alte sisteme de management care vor fi implementate/ dezvoltate în cadrul Primăriei Municipiului București (inclusiv Codul controlului intern/ managerial al entităților publice). / //

Art. 155 Atribuții                                                              u

 • 1. Identifică și documentează, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, și asigură suport, din punct de vedere al Sistemului de Management Integrat, pentru operarea proceselor și stabilește succesiunea și interacțiunea dintre acestea în vederea asigurării și menținerii conformității cu prevederile standardelor ISO 9001 și ISO 14001 precum și cu alte standarde care vor fi implementate/ dezvoltate în cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 2. Coordonează și îndrumă proiectarea, documentarea și măsurarea proceselor derulate de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, ținând cont de interacțiunile dintre acestea și evaluează performanța ansamblului proceselor;

 • 3. Elaborează, revizuiește și anulează documentele Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu), atunci când este cazul;

 • 4. Codifică și introduce în sistemul informatic documentele emise și retrage din sistemul informatic versiunile anulate;

 • 5. întocmește, actualizează și publică în aplicația informatică lista procedurilor în vigoare;

 • 6. Asigură traseul de elaborare - verificare - avizare - aprobare ale documentelor Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) și comunicarea/ difuzarea acestora către părțile interesate;


 • 7. Se asigură că politica referitoare la calitate și la m4dQ

comunicată, menținută, înțeleasă și aplicată în cadru! Primăriei w^cibfuluFBtj disponibilă tuturor părților interesate;                                   '         ’ ’ ?

 • 8. Coordonează procesul de instruire în domeniul sistdhnulârt feWan integrat (calitate-mediu) la nivelul Primăriei Municipiului București șfe^lyează-efi acestuia;

  cițatea

  lui de management integrat (calitate-mediu) și asigură suportul pentru instruirile efectuate • 9. Elaborează Programul anuai de instruire în domenWMi^ț conform acestuia;

 • 10.  Evaluează corelarea obiectivelor din documentația SMI cu obiectivele strategice menționate în Declarația și Angajamentul Primarului General în domeniul Calității și Mediului și coordonează procesul de întocmire, avizare, aprobare a Planificărilor obiectivelor aferente compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 11.  Centralizează raportările semestriale ale structurilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București cu privire la realizarea obiectivelor Sistemului Managementului Integrat (calitate-mediu) ia nivelul instituției;

 • 12.  Evaluează măsura în care au fost îndeplinite obiectivele specifice calitate-mediu, formulează concluzii și raportează stadiul îndeplinirii obiectivelor către conducerea instituției, în vederea luării deciziei referitoare la acțiunile care vor fi întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor;

 • 13. Propune obiective pentru Programul de Management de Mediu al Primăriei Municipiului București, asigură elaborarea acestuia, monitorizează și analizează stadiul obiectivelor cuprinse în acesta;în vederea elaborării Raportului Analizei de Management;

 • 16.  Pune la dispoziția compartimentelor de specialitate din cadru! Primăriei Municipiului București, prin intermediul aplicației informatice, concluziile rezultate din desfășurarea Analizei de Management sintetizate în procesul-verbal al Analizei de Management și monitorizează acțiunile stabilite în acesta;

 • 17. Elaborează Programul anual de audit al Sistemului de Management Integrat;

 • 18. Planifică, coordonează, organizează, efectuează, monitorizează și evaluează auditurile interne ale Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) în Primăria Municipiului București conform Programului anual de audit al Sistemului de Management' Integrat (cajitate-mediu), aprobat de conducerea instituției;

 • 19. întocmește și avizează Programul lunar de audit în baza Programului anual de audit intern al Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu);

 • 20.  Planifică și efectuează audituri de urmărire pentru verificarea implementării și eficacității recomandărilor și acțiunilor corective, dacă este cazul;

 • 21.  Informează conducerea instituției cu privire la rezultatele auditurilor;

 • 22.  Formulează, înregistrează și transmite rapoartele de neconformitate referitoare la neconformitățile identificate atât în timpul auditurilor Sistemului Managementului Integrat (calitate-mediu), cât și în afara acestora, dacă este cazul, compartimentului de specialitate în scopul stabilirii corecțiilor/ acțiunilor corective;

 • 23.  Coordonează activitatea de analiză a neconformităților identificate în implementarea și menținerea Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu);

 • 24.  Monitorizează stadiul de soluționare a neconformităților identificate, în scopul evitării reapariției acestora;

 • 25.  Verifică stadiu! implementării recomandărilor stabilite în auditurile Sistemului Managementului Integrat (calitate-mediu) sau în auditurile de urmărire;

 • 26.  Menține evidența centralizată a tuturor neconformitățildFțdeȘtifeațe în

organizație, a acțiunilor stabilite, a responsabililor cu soluționarea ad^sttra^^rpâtțelor limită stabilite pentru soluționarea acestora și a stadiului de soltii^aMȚi^ regtettjuî\de evidență neconformități;                                               f, ț                 i

 • 27. întocmește, la solicitarea organismului de certificare, rafețe ^tadiujrae soluționare al neconformităților identificate, corecțiile și acțiunileX^^qtiveJ^^pjrfce pentru soluționarea neconformităților și le transmite acestuia la te^^âl^,^^â^[te în

-- rapoartele de audit extern;

 • 28.  Menține evidența centralizată a tuturor recomandărilor identificate în organizație, a termenelor limită stabilite pentru implementare și monitorizează stadiul de implementare al acestora în registrul de evidență recomandări;

 • 29.  Monitorizează în audituri acțiunile implementate și respectarea termenelor din Programul de Management de Mediu al Primăriei Municipiului București;

 • 30.  Evaluează în cadrul auditurilor interne conformarea cu legislația de mediu aplicabilă în cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 31. Efectuează audituri de secundă parte la furnizorii externi pentru Primăria Municipiului București, la solicitarea Primarului General al Municipiului București;

 • 32. Acordă consiliere către unitățile subordonate, conform domeniului de activitate al Direcției Auditul și Managementul Calității, la solicitarea Primarului General al Municipiului București;

 • 33.  Răspunde de păstrarea secretului de serviciu și confidențialității datelor și informațiilor la care are acces în cadrul auditurilor interne ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu caracter personal;  Regi lament de Organizare șiy^^țio'nar^^

  CONFORM CU 0

  34. Colaborează cu organismul extern de certificare în


programului de audit extern și îl difuzează către compartimentele de.ipecMaSăMitaSjyt? Primăriei Municipiului București;                                A /   "

 • 35.  Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Pri Municipiului București în vederea pregătirii auditurilor externe efectuate de organismul de certificare;

 • 36.  Participă în calitate de ghizi în cadrul auditurilor externe efectuate de organismul de certificare;

 • 37.  Asigură condițiile de desfășurare a auditurilor externe în conformitate cu cerințele contractuale;

 • 38.  Informează conducerea instituției cu privire la schimbările ale căror efecte ar putea să influențeze sistemul de management integrat (calitate-mediu) implementat și certificat la nivelul Primăriei Municipiului București;

 • 39.  Exercită atribuții privind punerea în aplicare a prevederilor privind Codul controlului intem/managerial al entităților publice;

 • 40.  Asigură secretariatul structurii abilitate să monitorizeze, coordoneze și îndrume metodologic implementarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intem/managerial;

 • 41.  Monitorizează implementarea procesului Managementului riscurilor în cadrul Primăriei Municipiului București, conform cerințelor legale și de reglementare în vigoare.

  SECȚIUNEA 20


  DIRECȚIA DE INTEGRITA


Ari. 156 Misiunea și scopul direcției


 • 1. Promovează etica și integritatea la nivelul Primăriei Muni instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General;

 • 2. Coordonează, îndrumă metodologic și monitorizează implementarea managementului riscurilor de corupție și a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General;

 • 3. Evaluează și raportează, incidentele de integritate la nivelul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General, dacă este cazul;

 • 4. Cooperează, monitorizează/ verifică, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București. Are dreptul de a solicita informații și documente în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor legale, acestea fiind obligate să le furnizeze cu prioritate. Lipsa asigurării cooperării de către factorii de interes implicați reprezintă abatere disciplinară;

 • 5. Activitatea de monitorizare/verificare desfășurată la nivelul direcției nu se suprapune cu cea efectuată de către Corpul de Control al Primarului General al Municipiului București, Direcția Auditul și Managementul Calității, Direcția Audit Public Intern sau Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, aceasta fiind o activitate de prevenție. Direcția de Integritate nu are obligativitatea de a sesiza organe de urmărire penală sau alte structuri competente cu privire la aspectele constatate în cadrul activității de monitorizare/verificare. Sesizarea se va face conform legislației în vigoare sau a procedurilor interne ale instituției, după caz.


Rpgiilnmpnt rlp OrannÎT.qn* <

Art. 157 Atribuții


CONFORM CU ORIG

 • 1. Coordonează, îndrumă metodologic și monitorizează 1 managementului riscurilor de corupție la nivelul Primăriei Municipiului Buâ instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General;

 • 2. Elaborează/actualizează Planul de integritate, Planul anual de acțiune al Direcției de Integritate, Planul anual al vizitelor de monitorizare și Registrul riscurilor de corupție;

 • 3. Coordonează, îndrumă metodologic și monitorizează implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General;

 • 4. Reglementează și monitorizează activitatea consilierilor de integritate din / cadrul instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General;

5.0rganizează și derulează ședințe tematice, ședințe de îndrumare metodologică și efectuează vizite de monitorizare privind stadiul implementării Planului de Integritate aplicabil, potrivit procedurii în vigoare;

6.Identifică, descrie, evaluează factorii de risc instituționali care favorizează ori determină săvârșirea faptelor de corupție în vederea limitării probabilității de comitere a acestora în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție;

 • 7. Recomandă implementarea măsurilor preventive/corective aferente riscurilor de corupție/funcțiilor sensibile identificate la nivelul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General;

 • 8. Planifică, organizează și desfășoară evenimente/activități de instruire/conștientizare pe teme specifice domeniului de activitate, cu personalul specializat al Direcției de Integritate și/sau al altor instituții cu atribuții în domeniu. întreg personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, are obligația de a participa la activitățiie de instruire/conștientizare pe teme specifice domeniului de activitate al direcției;

9.Identifică procesele și elaborează procedurile, metodologiile și instrucțiunile de lucru necesare desfășurării activităților specifice;

 • 10.Realizează procesul de fundamentare și elaborare/actualizare a codului de etică, a politicilor, metodologiilor, normelor și strategiilor în domeniul eticii și integrității;

11 .Coordonează, organizează, monitorizează și raportează activitatea de promovare a eticii și integrității la nivelul Primăriei Municipiului București;

 • 12. Elaborează programa de instruire și suportul de curs/materiale necesare susținerii activităților de instruire/conștientizare/prevenire, pe teme specifice domeniului de activitate;

 • 13. Elaborează și aplică chestionare angajaților Primăriei Municipiului București pentru a stabili gradul de cunoaștere a normelor de conduită, integritate, etică, vulnerabilități, riscuri de corupție, măsuri anticorupție, etc;

 • 14. Analizează chestionarele privind identificarea gradului de cunoaștere a măsurilor de prevenire a incidentelor de integritate și elaborează raportul privind activitatea de promovare a eticii și integrității, precum și de analiză a gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate la nivelul Primăriei Municipiului București;

 • 15. Asigură elaborarea rapoartelor de monitorizare/analiză specifice implementării Strategiei Naționale Anticorupție/ Planului de Integritate adoptat;

 • 16. Asigură aplicarea prevederilor legale privind avertizarea în interes public și protecția avertizoruluiifttecyitate la nivelul Primăriei Municipiului București;

 • 17. Proo#^dfesemâa^ unuia sau mai multor funcționari publici din cadrul direcției pentrUj&hșitîș^' " șr^onitorizarea respectării normelor de conduită;

revederilor legale privind activitățile specifice consilierilor Sfiei Municipiului București;
egu lament oe-Organîzare ș

 • 19. Gestionează platforma de informare aspecte specifice domeniului de activitate al direcției;

 • 20. Analizează și verifică datele și informațiile referitoare la potențiale interese și stări de incompatibilitate în care se poate afla personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București și propune măsuri, conform competențelor legale;

 • 21. întocmește note și rapoarte cu privire la date ce conțin potențiale încălcări ale legislației și a normelor de conduită profesională și formulează propuneri de măsuri administrative și/sau de sesizare a organelor competente, pe care le înaintează spre aprobare Primarului General;

 • 22. Analizează, propune soluții/măsuri și formulează recomandări/puncte de vedere referitoare la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, la solicitările formulate de personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și de personalul instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București;

 • 23. Monitorizează/verifică alte activități ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, pe diverse domenii de activitate, realizând verificări tematice, cu scopul minimizării impactului riscurilor de corupție. în urma acestora, se întocmește un raport care va fi supus aprobării Primarului General al Municipiului București, cu concluzii și propuneri adecvate competenței;

24.Solicită informații, puncte de vedere ori documente de la alte structuri din cadrul instituției ori de la instituțiile și serviciile subordonate Primarului General al Municipiului București, în scopul lămuririi unor aspecte ce fac obiectul acțiunilor verificate;

 • 25. Colaborează cu reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului București și ai altor instituții/autorități ale statului, în limitele competențelor legale și ale mandatului primit;

 • 26. La solicitarea Primarului General, participă la acțiuni de monitorizare/verificare și control desfășurate de alte structuri din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului General al Municipiului București și instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București;

 • 27. Desfășoară activități de colaborare, schimb de experiență și schimb de date și

informații cu Ministerul Justiției, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională de Integritate, Ministerul Afacerilor Interne, precum și cu structurile subordonate acestora, cu instituții din sistemul de ordine publică și siguranță națională, cu alte instituții publice și cu persoane juridice, în vederea realizării atribuțiilor sale pentru desfășurarea activităților de prevenire a potențialelor fapte de corupție si de încălcare a integritățjUprșfeșipnale, în baza ------------ ------- ---------’ • - ■ • ■                                                   A

prevederilor legale și protocoalelor încheiate.SECȚIUNEA 21


DIRECȚIA TRANSPORTA

Art. 158 Misiunea și scopul direcției

 • 1. Colaborează cu alte entități implicate pentru asigurarea managementului

calității serviciilor în transportul public local;                                             k

 • 2. Elaborează metodologia de autorizare a transportului public urban în regim de

taxi, în regim de închiriere și a transportului local de persoane (prin servicii regulate, regulate speciale, etc.);                              v____

3. Promovează relațiile cu Asociația de DeTransport Public București-llfov (ADTPBI) și cu alți parteneri internîwerp^pfwd dezvoltarea locală, metropolitană/ regională, transportul integrat si altemativjM^k^z

 • 4. Promovează conceptul și strategia Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) 2016-2030 pentru regiunea București-llfov;

 • 5. Promovează măsurile aplicabile în domeniul transporturilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului (P.I.C.A.) în municipiul București în perioada 2018-2022;

 • 6. Promovează principiile Proiectului C.R.E.A.T.E. (Congestion Reduction in Europe, Advancing Transport Efficiency), privind reducerea congestiei în trafic în municipiul București, prin încurajarea unui transfer de la autovehicule către moduri de transport mai sustenabile;


7. Colaborează cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice


(A.M.R.S.P.) în scopul coordonării, reglementării și verificării activităților Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. (C.M.M.T.), Companiei Municipale Parking București S.A. (C.M.P.) și Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. (C.M.M.Trans.);


8. Participă cu alte entități specializate ia sistematizarea rețelei stradale din


municipiul București și reglementarea circulației rutiere;

9. Participă, împreună cu alte entități specializate, nivelul municipiului București.Z, -_____

21.1. SERVICIUL SISTEMATIZARE THfAFIC Z I V.


Art. 159 Atribuții


București;


1. Asigură secretariatul Comisiei Tehnice de Circulați&^p^|X^ municipiului


 • 2. întocmește corespondența cu petenții în domeniul sistematizării traficului;

 • 3. Supervizează activitatea Companiei Municipale Managementul Traficului


București (C.M.M.T.), pentru asigurarea tratării unitare și integrate a sistematizării traficului în municipiul București;

 • 4. Ține evidența reglementărilor de circulație și a proiectelor de semnalizare Rutieră, avizate în C.T.C.;

 • 5. Colaborează cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.), în scopul coordonării, reglementării și verificării activității Companiei Municipale Managementul Traficului București (C.M.M.T.);


6.Transmite spre implementare și urmărire la:

 • a) Biroul Reglementare Parcări, toate parcările avizate;

 • b) Instituțiile cu atribuții în administrarea drumurilor, toate reglementările și


stațiile avizate, pentru implementare, materializare;

c)Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (ADTPBI) și la Societatea de Transport București STB SA, toate stațiile avizate pentru transportul local;


 • 7. Fundamentează și propune amenajări și reglementări de circulație;

 • 8. Colaborează cu:


 • a) Biroul Reglementare Parcări pentru tratarea unitară a proiectelor de semnalizare rutieră;

 • b) Serviciul Strategie Transport Urban privind promovarea conceptului și strategiei P.M.U.D., prin simularea în modelul matematic (Trans CAD);

 • c) Direcția Generală Investiții privind semnalizarea rutieră finală și temporară pe timpul execuției pentru marile proiecte de infrastructură;

 • d) Direcția Administrație Publică si Direcția Cultură, învățământ, Turism

privind restricțiile de circulație temporare cu ocazia unoi evenimente aprobate conform legislației specifice în vigoare;                                   .specializate în domeniu pentru coordonarea și siguranță a sistemului de semnalizare rutieră


e) Direcția de Mediu privind proiectele menite să reducă va stabilite prin legislația UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/5$®fâ>

 • 9. Lansează realizarea de studii și proiecte în domeniul de activitate;

 • 10. Colaborează cu structurile verificarea funcționării în condiții de (semaforizare);

 • 11. Colaborează cu structurile pentru supravegherea și controlul traficului;

 • 12. Participă și colaborează la elaborarea strategiilor multîanuale și anuale vizând modernizarea sau reabilitarea sistemelor de semnalizare rutieră în vederea fluidizării și asigurării siguranței traficului rutier;

 • 13. Participă la acțiuni în teren, prin aceasta însemnând prezenta efectivă, analizează, urmărește și propune posibilitatea extinderii studiilor de analiză și modalitățile de organizare a activității desfășurate în cadrul serviciului, urmărind obiect ropuse;

 • 14. Participă la acțiuni comune cu alte instituții cu activit rutiere, în scopul asigurării respectării reglementărilor în domenii/^