Hotărârea nr. 51/2020

HOTARAREnr. 51 din 2020-01-29 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE INSTITUTII/ SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 649/2017 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 384/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 600/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 648/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 129/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 386/2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind reducerea numărului total de posturi la unele instituții/ servicii publice de interes local al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 856/22.01.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 5/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 53/28.01.2020 din Cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului 63/2010 pentru modificarea șl completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile: Hotărârii C.G.M.B. nr. 384/2019, Hotărârii C.G.M.B. nr .600/2019, Hotărârii C.G.M.B. nr. 649/2017, Hotărârii C.G.M.B. nr. 648/2018, Hotărârii C.G.M.B. 529/2019, Hotărârii C.G.M.B. nr. 129/2019, cu modificările ulterioare și Hotărârii C.G.M.B. nr. 386/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

Cu respectarea prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București de la 1476 posturi la 1401 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de

Nr. crt.

Nr. poz. din stat de funcții

Funcție

Nivel studii

Grad/treaptă profesional(ă)

1-12

4;87;94; 95; 96; 97; 99; 113; 118,

131; 133; 189

Inspector de specialitate

S

IA

13-

19

5; 88; 109; 128; 129; 190; 191

Inspector de specialitate

S

I

20-

24

21; 23; 100; 108,134

Inspector de specialitate

S

II

25-

26

30; 31

Auditor

S

tel. +4021 305 55 00, www.pmb.ro
27-

28

115; 224

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

29-

36

124; 267, 268; 269; 270; 271;

313; 326

Referent

M

IA

37-

61

137; 138; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 312; 324; 327; 328; 329; 330; 332; 333; 334; 335; 336; 338; 339;

340;

Referent

M

I

62

211

Inspector

M

IA

63

212

Inspector

M

II

64

225

Șofer

M;G

I

65-

67

337; 343; 344

Referent

M

DEBUTANT

68-

70

345; 346; 347

Curier

M;G

71-

75

302; 303; 304; 305; 306

Referent

M

II(2) Art.1 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 384/2019, se modifică în consecință, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.2 (1) Se reduce numărul total de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București de la 908 posturi la 828 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:

Nr. cri.

Nr. poz. din stat de funcții

Funcție

Nivel studii

Grad/ treaptă profesional(ă)

1

51

Inspector de specialitate

S

IA

2

65

Inspector de specialitate

S

I

3-8

96; 98; 112; 113; 881; 882

Muncitor calificat

M;G

I

9-12

198; 292; 365; 370

Educator

S

13-15

212; 228; 252

Psiholog

S

Practicant

16-19

227; 326; 352; 902

Medic

S

Specialist

20-34

244; 261; 299; 303; 344; 377;

477; 478; 894; 895; 896; 897;

898; 899; 900

îngrijitoare

35-36

262;383

Educator

M

37

270

Pedagog de recuperare

M

38-39

288; 499

Muncitor calificat

M;G

II

40-49

322; 380; 392; 770; 771; 773;

885; 886; 887; 888

Muncitor necalificat

M;G

I

50

434

Referent

M

I

51-65

472; 473; 857; 858; 859; 860; 861; 862; 863; 864; 865; 866;

867; 868; 869

Infirmieră

G

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectorX Bucuț

'România, tel +4021 305 55 00, www.pmb.m

66-70

831; 832;833; 834; 835

Asistent medical

PL

Principal

71-77

840; 841; 842; 843;844;

845;846

Asistent medical

PL

78

873

Asistent social

S

Debutant

79

875

Referent

M

IA

80

906

Inspector de specialitate

S

II

(2) Art.1 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 600/2019, se modifică în consecință, conform prevederilor prezentei hotărâri,

Art.3 (1) Se reduce numărul total de posturi al Circului Metropolitan București de la 210 posturi la 189 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:


Nr. crt.

Nr. poz. din stat de funcții

Funcție

Nivel studii

Grad/ treaptă profesional(ă)

1

9

Referent de specialitate

S

I

2

13

Referent

M

IA

3

18

Referent

S

I

4

25

Consultant artistic

S

I

5

44

Artist circ

S

I

6-8

122; 125; 128

Muncitor din activitatea specific instituțiilor de spectacole

M;G

I

9-10

133; 137

Muncitor din activitatea specific instituțiilor de spectacole

M;G

II

11

140

Manipulant decor

I

12

162

Tehnician

M

IA

13

167

Șofer

M;G

I

14-16

171; 173; 176

Muncitor calificat

M;G

I

17

192

Merceolog

M

I

18

203

Economist

S

Specialist IA

19

204

Referent de specialitate

S

II

20

205

Economist

S

I

21

210

Casier

M;G


(2) Art.1 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 649/2017, se modifică în consecință, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Se reduce numărul total de posturi al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor - ASPA de la 100 posturi la 89 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:Nr. crt.

Nr. poz. din stat de funcții

Funcție

Nivel studii

Grad/ treaptă profesional(ă)

1

9

Inspector de specialitate

S

II

2-3

19; 59

Inspector de specialitate

S

Debutant

4-6

25; 99; 100

Muncitor necalificat

M;G

I

7

52

Inspector de specialitate

S

IA

8

58

Referent

M

IA

9-10

70; 71

Inspector de specialitate

S

I

11

88

Șofer

f

M;G

I


(2) Art.1 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 648/2018, se modifică in consecință, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 (1) Se reduce numărul total de posturi al Clubului Sportiv Municipal București de la 70 posturi la 62 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:


Nr. crt.

Nr. poz. din stat de funcții

Funcție

Nivel studii

Grad/ treaptă profesional(ă)

1

6

Consilier

S

IA

2-7

40; 41; 50; 52;54;63

Inspector de specialitate

S

IA

8

42

Referent

SSD

IA


(2) Art.1 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 529/2019, se modifică în consecință, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Fondului Imobiliar de la 155 posturi la 145


josturi,

următoarelor

i vacante de

Nr. crt.

Nr. poz. din stat de funcții

Funcție

Nivel studii

Grad/ treaptă profesîonal(ă)

1

7

Inspector de specialitrate

S

IA

2

58

Casier

M;G

3

93

Muncitor calificat

M;G

III

4-8

106; 115; 128; 140; 141

Referent

M

IA

9

9

Inspector de specialitrate

S

I

10

41

Arhivar

M

IA
Nr, crt.

Nr. poz. din stat de funcții

Funcție

Nivel studii

Grad/ treaptă profesional(ă)

1-2

24; 177

Inspector de specialitate

S

IA

3-11

48; 58; 66; 85; 130; 132;

145; 148; 274

Muncitor calificat

M;G

I

12

174

Muncitor calificat

M;G

III

13

315

Muncitor necalificat

M;G

I

14

355

Marinar stagiar

M;G


(2) Art.1 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 386/2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în consecință, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Circul Metropolitan București, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor -ASPA, Clubul Sportiv Municipal București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a București din data de 29.01.2020.

Consiliului General al Municipiului