Hotărârea nr. 50/2020

HOTARAREnr. 50 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNEI SOCIETATI DE INTERES LOCAL CU RASPUNDERE LIMITATA AVAND CA SCOP PRINCIPAL PRESTAREA ACTIVITATILOR DE ASISTENTA MEDICALA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 109/23.01.2020 al Direcției Guvemanță Corporativă;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 4/ 28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 52/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 4/14.01.2020 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. i) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 București să hotărască cu privire la înființarea unei societăți comerciale de interes local, cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală.Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

București, 29.01.2020

Nr. 50 ’