Hotărârea nr. 5/2020

HOTARAREnr. 5 din 2020-01-29 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 2246,73 MP CE REPREZINTA PARTE DIN CURTEA IMOBIULUI "SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar ~ Arseni a unui teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 400/17.01.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 1203/17.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 1/29.01.2020, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 1/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 3/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  adresele emise de către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni nr. 40033/10.12.2019, nr. 1025/2020 și nr. 1207/2020;

  • -  adresele emise de către Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia nr. 13100/23.12.2019 și nr. 436/16.01.2020;

  • -  adresa emisă de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 336/08.01.2020;

  • -  adresa emisă de către Primăria Sectorului 4 cu nr. 1599/13.01.2020;


în conformitate cu prevederile:

  • -   art. 163 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență           - Arseni a

terenului în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobfclfi^Si^taltfluJ,Sținic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia” situat în Șos. Berceni nr. 10, sept® 4<1mgEîNțe^aJtarține r

Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia” situat în Șos. Berceni nr. 10, sefni® y? domeniului public al municipiului București.                                l/ot /\    _

>5 55 00; ffiww.UillJju \ V -V-lX' t;Art.2 Terenul precizat Ia art. 1 se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Terenul menționat la art. 1 va fi folosit de către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar -Arseni în vederea asigurării circuitelor funcționale ale acestui spital și executării unui spital de campanie pentru relocarea Unității de Primiri Urgențe ce urmează a fi reconfigurată și reamenajată.

Art.4 Darea în folosință gratuită a terenului precizat la art. 1 se acordă pentru o durată de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", până la finalizarea lucrărilor la Unitatea de Primiri Urgențe.

Art.5 Predarea - primirea bunului precizat la art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin încheierea unui protocol de predare - primire între reprezentanții Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni.

Art.6 Cheltuielile cu privire la executarea spitalului de campanie vor fi suportate de către Sectorul 4, iar cheltuielile necesare funcționării spitalului de campanie vor fi suportate de către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni.


Art.7 Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni are obligația ca la finalul perioadei de folosință gratuită a bunului precizat la art. 1 să readucă acest bun la forma și starea inițială, cheltuielile urmând a fi suportate de Sectorul 4, iar ulterior să predea bunul către Spitalul Clinic de Psihiatrie "Praf. Dr. Alexandru Obregia”.

Art.8 Schimbarea destinației bunului menționat la art. 1, precum și nerespectarea termenelor și condițiilor duce la abrogarea prezentei hotărâri.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia" și Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

1

321304.771

589925.860

0,159

17

321304.862

589925.990

19.527

2

321316.076

589941.976

9.183

3

321321.155

589949.627

4.057

4

321323.627

589952.844

4.130

5

321326.381

589955.922

8177

6

321331.854

589961.997

14.395

7

321339.426

589974.239

5.968

8

321342.212

589979.517

27.351

9

321364.574

589963.769

6.477

10

321369.844

589960.004

24.887

11

321355.614

589939.587

30.885

12

321338.368

589913.966

11.068

13

321332.106

589904.840

18.248

14

321317.192

589915.354

12.504

15

321306.936

589922.507

4.054

17

321304.862

589925.990

0.000

17

321304.B62

589925.990

0.158

S(1 )=2246,73mp P=201,226m
INVENTAR COORDONATE IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970 PENTRU O PARTE DIN IE 210975


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

321304.771

589925.860

0.159

17

321304.862

589925.990

19.527

2

321316.076

589941.976

9.183

3

321321.155

589949.627

4.057

4

321323.627

589952.844

4.130

5

321326.381

589955.922

8.177

6

321331.854

589961.997

14.395

7

321339.426

589974.239

5.968

8

321342.212

589979.517

27.351

9

321364.574

589963.769

6.477

10

321369.844

589960.004

24.887

11

321355.614

589939.587

30.885

12

321338.368

589913.966

11.068

13

321332.106

589904.840

18.248

14

321317.192

589915.354

12.504

15

321306.936

589922.507

4.054

17

321304.862

589925.990

0.000

17

321304.862

589925.990

0.158

S(1)=2246.73mp P=

201.226m