Hotărârea nr. 49/2020

HOTARAREnr. 49 din 2020-01-29 PRIVIND RECOMPENSAREA EXCELENTEI SI PERFORMANTELOR ELEVILOR BUCURESTENI IN DOMENIUL DE CURRICULA SCOLARA SI DOMENIUL SPORTIV ABROGA HCGMB NR. 337/2017 ABROGA HCGMB NR. 643/2018

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind recompensarea excelenței și performanțelor elevilor bucureșteni în domeniul de currîculă școlară și domeniul sportiv

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 376/23.01.2020 și al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS nr. 489/23.01.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 1/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 50/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă a României 2030;

 • -   Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă recompensarea excelenței și performanțelor următoarelor categorii de elevi premianți din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din București:

 • a) olimpicii naționali de curriculă școlară;

 • b) olimpicii internaționali de curriculă școlară;

 • c) șefii de promoție ai unității de învățământ pe durata celor 4 ani de studiu;

 • d) campionii naționali;

 • e) campionii europeni;

 • f) campionii mondiali;

 • g) campionii olimpici sportivi;

 • h) elevii care au obținut media 10 la examenul de Evaluare națională;

 • i) elevii care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat.

Art.2 Se aprobă Regulamentul privind recompensarea excelenței și performanțelor elevilor bucureșteni în domeniul de curriculă școlară și domeniul sportiv, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Consiliului General al Municipiului București nr. 643/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 337/2017 privind susținerea în competițiile interne și internaționale.

Art.4 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

ANEXA la HCGMB nr

REGULAMENT

privind recompensarea excelenței și performanțelor elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din București în domeniul de curriculă școlara și domeniul sportiv

SCOPULArt.1. Scopul acestui proiect il reprezintă recunosterea performatelor copiilor ce reprezintă o prioritate pentru administrația locala bucuresteana, din dorința de a crea si stimula un mediu competitional cat mai amplu, dar si fair-play-ul in rândul elevilor bucuresteni, precum si stimularea acestor performante in vederea dezvoltării unui bazin cat mai amplu al elevilor implicați in astfel de activitati.

DOMENII DE ACTIVITATE

Art. 2 Domeniile de activitate vizate de acest proiect sunt următoarele:

 • a) domeniu! de curriculă școlara;

 • b) domeniul sportiv;

CATEGORII DE PREMIANTI

3) b) ') o) e) n

2) r)


Art.3. Categoriile de elevi bucuresteni premianti vizate de acest proiect sunt următoarele: olimpicii naționali de curriculă școlara olimpicii internaționali de curriculă școlara șefii de promoție ai unitat i de invatamant pe durata celor 4 ani de studj campionii naționali campionii europeni campionaii mondiali campionii olimpici sportivi elevii care au obtinut media 10 la examenul de Evaluare naționala elevii care obtinut media 10 la examenul de Bacalaureat


Art.4. Fac. obiectul prezentului regulament elevii claselor V-XII, dar si profesorii materiei de profil, profeso-n dingir.îi sau antrenorii acestora, după caz.

Art.5 Profesorii materiei de profil, profesorii diriginti sau antrenorii vor fi premiati o singura data pentru o categorie de premiu si va fi recompesat cel care este profesorul materiei de profil, profesor diriginte sau ant enor al elevului in momentu obținerii rezultatului, si nu al acordării premiului sau anterior obțineriiCATEGORII DE PREMII


Art.6. Categoriile de premianti vor fi grupate după cum urmeaza:

 • A. Olimpici naționali ce au obtinut locul 1 sau echivalent respectiv Aur, șefi de prombtter(cls. V-VIII), campioni sportivi naționali - locul 1 sau echivalent, respectiv Aur;

 • B. Elevii ce au obtinut media 10 la examenul de Evaluare naționala si cei ce au obtinut media 10 la

  <d


examenul de Bacalaureat si șefii de promoție (cls. IX-XII);

 • C. Olimpicii internaționali de curricula școlara, campionii europeni, campionii mondiali, campionii olimpici sportiv - locurile 1,2,3 sau echivalentele acestora, respectiv Aur, Argint sau Bronz.

Art.7. Cuantumul premiilor va fi acordat după cum urmeaza:

j)  GRUPA A-2.000 lei net.

k) GRUPA B - 3.000 let net.

 • l)  GRUPA C - locui 1 - 5.000 lei net; locul 2 - 4.000 lei net; locul 3 - 3.000 lei net.

* (In cazul șefilor de promoție va fi premiat elevul cu media cea mai mare - doar locul 1 - din toti cei patru ani de studiu. Daca doi sau mai multr elevi au media egala, vor fi premiati toti cei aflati in situația expusa.)

Arc. 8. Elevii care se incadreaza in Grupa A (olimpici naționali sau campioni sportivi naționali) care au obtinut locul 1 la mai multe olimpiade/discipline, vor fi premiati pentru maximum trei olimpiade distincte, astfel, peniru o ohmpiada/diploma vor primi cuantumul integral (2000 lei), pentru a doua olimpiada/diploma va primi 50% din cuantumul integral (1000 lei) iar pentru a treia olimpiada/diploma va primi 25% cin cuantumul integrai (500 lei). Cunatumul premiilor va fi acordat pentru elevi o singura data per olimpiada.

Art. 9. Elev < are se incadreaza in Grupa C și au obținut mai multe premii la mai multe olimpiade disc line, vor fi premiati pentru fiecare olimpiada/disciplina, distinct. Cunatumul premiilor va fi acordat pentru elev^ o singura data per olimpiada/disciplina, nu per categorie sau proba.

DISPOZIȚII FINALE .■ .1.10. Prem sunt acordate pe ani școlari, după finalzarea acestora si pana la finalizarea celui in curs. Exemplu: premiile pentru anul școlar 2018-2019 vor fi acordate in anul școlar 2019-2020.

Lrt.11. Liste'e a erente elevilor din grupele A, B, C vor fi puse la dispoziția Proedus de către ispecto atu Scc ar al Municipiului București sau de Federațiile de Profi ■ pentru sportivi, după caz, îederatii reg; sce in Registrul Sportiv al Ministerului Tineretului si Sportului.

Art.12. Prc riu! va intra in posesia elevului prin Ordin de Plata (transfer bancar), după transmiterea ontului BAN pnntr-un document oficial, eliberat de banca si a unei Copii a Cârtii de Identitate de Identitate de către majori, sau a declarației notariale a părinților de confirmare a contului IBAN al acestora, insotita de o copie a Cârtii de Identitate a elevului si a părintelui.Art.13. Primarul General al Municipiului București poate aproba cererea Proedus de a acorda


premii punctuale unor alte categorii de elevi, ce nu au putut fi previzîonati in prezentul regulament Art.14. Proedus va acorda elevilor si profesorilor materiei de profil, profesorilor diriginti sau antrenorilor din categoriile menționate anterior si tabere interne (grupa A) sau internaționale (grupele B si C), in funcție de bugetul anual aprobat, dar si o diploma de excelenta (grupa A) sau IN HONORIS (grupa B si C) in cadrul unor Gale de excelenta. La Grupa A, vor primi tabere interne si diplome de excelenta si elevii care au obtinut locurile 2 si 3 ori echivalentele acestora, respectiv Argint sau Bronz.

Art.15. Impozitul se retine pe statul de plata, iar elevul, respectiv profesorii materiei de profil, profesorii diriginti sau antrenorii vor primi valoarea neta a premiului.

Art. 16. Premiile restante pentru anul școlar 2017-2018 vor fi oferite in funcție de alocările bugetare in acest sens dispuse de Ordonatorul Principal de Credite, in termen de 2 ani de la data prezentei, procedurile aplicabile fiind in conformitate cu HCGMB 643/2018.

Art. 17. Premiile anterioare anului școlar 2017-2018 care nu au fost ridicate pana la data

prezentei, din motive neinputabile PROEDUS, se anuleaza de drept.

Art. 18. Premiile aferente anului școlar 2018-2019 se vor acorda conform prezentului Regulament.

FORMULAR COD: DG 001