Hotărârea nr. 48/2020

HOTARAREnr. 48 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COMPONENTELOR TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA (TMAU FAZA 1 SI TMAU FAZA 2) PENTRU ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă -Serviciul UIP Faza 2 Glina nr. 8398/22.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 4/29.01.2020, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 6/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 49/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/29.10.2008 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 578/24.10.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor la asigurarea co - finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) „Condiționarăți”;

 • -  Anexei D - „Obligațiile Primăriei” din Legea nr. 470/2.12.2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Primăria Municipiului București pentru Proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București - Glina, Faza A, semnat la București la 29 mai 2006;

 • -  Art. 2 alin. 2.1 “Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată” din Actul Adițional nr. 4507 din 4 decembrie 2008 la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. APA NOVA București S.A.;

 • -  Contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene privind Proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II", finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 20142020, Axa Prioritară 3, OS 3.2;

 • -  Contractul de finanțare nr. FI N° 82.478/03/08.11.2017 încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de 75.000.000 Euro;

 • -  Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București nr. 1329/20.03.2000, încheiat cu S.C. Apa Nova București S.A.;

 • -  Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 Aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu preveni daunelor aduse mediului;tor 5 București, România, tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

~ Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 3 lit. e), art. 94 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • -  art. 24 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   art. 1 alin. (4) lit. k) și I), art. 10 alin. (12) și alin. (15), art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 454 lit. h), art. 486 alin. (2) și (3) și art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 245/20.10.2005 privind aprobarea contractării unor împrumuturi externe de la Banca Europeana de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea obiectivului “Reabilitare Stație de Epurare a Apelor Uzate București - Faza 1”;


 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)";

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 344/30.08.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)";

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2008 prin care s-a aprobat instituirea unei taxe speciale, denumită Taxă Municipală pentru Apă Uzată, care este colectată de SC Apa Nova București SA în numele și pentru Municipiul București, de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de S.C. Apa Nova S.A.;


Cu respectarea prevederilor:

 • -  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. c), lit. g) și arV

c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Coduj/^i modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘȚI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1

pentru anul 2020, în valoare de de 0,09 RON/m3 apă uzată, calculată conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2008.


Art.2 Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2) pentru anul 2020, în valoare de 0,07 RON/m3 apă uzată, calculată conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 578/24.10.2019.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

Marius Adriah Pav
București, 29.01.2020

Nr. 48 ’

DATE FINANCIARE

A Trageri - BEI

Valoare Max Tragere - 25milioane

Valoare minima Tragere - 3milioane

Nr. Max Trageri - 8


B          Trageri - BERD

Valoare Max Tragere - lOmilioane

Valoare Min Tragere - 0 5milioanc


Rata dobânzii BEI


Dobanda necapitali zala

Rata fixa a


Suma           Data

3.574.016.00

29-May-08

3,600.000.00

23-Apr-09

3.000.000.00

21-Aug-09

4.000.000.00

20-0ct-09

5.000.000.00

II-Mar-10

3,000.000.00

ll-Jun-10

2.825.984.OO

6-Dec-lO

Total    25.000,000

Sold       0


 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30 Total Sold


Data

Suma

3,790.756 50

2l-Jun-07

424,167,00

l5-Mar-08

265.717.78

22-Aug-08

214.565 57

I7-Oct-08

11.358.99

27-Mar-09

105.006 25

3I-Jul-O9

10.858.67

16-Sep-09

25.680.90

5-OCI-09

25,795.95

4-Nov-09

18.706.10

18-Jan-IO

160.541.29

22-Jan-lO

1.209.501.68

15-Mar-10

476.825.77

6-May-lO

237.764.15

1-Jun-IO

662,693.94

9-Jul-tO

360.988.78

19-Aug-IO

218.996.76

16-Sep-IO

565.021.62

16-Nov-10

225.587.72

22-Nov-IO

198.957 08

l0-Dec-10

129.259.26

31-Jan-ll

137.832.38

18-Mar-11

410.782.41

18-Mar-ll

112.633.45

20-Apr-II

10,000,000.00


dobânzii

1

4.685%

2

4.284%

3

4 381%

4

4.142%

5

3.923%

6

3.400%

7

3412%

8


Actual Actual Actual Actual Actual Actual Aciuai Actual


Procentul de recuperare

Arata proporția cumulata din suma facturata in a doua luna care a a fost plătită efectiv la sfârșitul fiecăreia din lunile următoare.

Elina

Procentul de recuperare

Comentarii

1

0%

Cost suportat de client

2

0%

Cost facturat neachitat inca de client

3

45%

Procent de clienti care au plătit integral

4

81%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

5

83%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

6

85%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

7

90%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

8

95%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

Datorii neachitate de 5% din clienti

9

95%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

Taxa colectata, inflație, rata de schimb-conform act adițional la contractul de concesiune

|    118,000 |RON+           |           11%, if>/=            |    12,336,000|

CPI index (publicat pe sitc-ul oficial al Institutului de statistica)

An

Indicele de inflație CPI

An

Indicele de inflație CPI

2008

7.9%

2020

3.0%

2009

5.6%

2021

3.0%

2010

6.1%

2022

3.0%

2011

5.8%

2023

3.0%

2012

3.3%

2024

3.0%

2013

4.0%

2025

3.0%

2014

1.1%

2026

3.0%

2015

-0.6%

2027

3.0%

2016

-1.5%

2028

3.0%

2017

1.3%

2029

3.0%

2018

4.6%

2030

3.0%

2019

1.5%


Inflația cumulata (calculata)

An

Cumulat

An

Cumulat

2008

1.00

2020

1.36

2009

1.00

2021

1.40

2010

1.06

2022

1.44

2011

1.12

2023

1.48

2012

1.19

2024

1.53

2013

1.22

2025

1.57

2014

1.27

2026

1 62

2015

1.29

2027

1.67

2016

1.28

2028

1.72

2017

1.26

2029

1.77

2018

1.28

2030

1.82

2019

1.34


Rata dobânzii BER

Dobanda calculata pe valoarea totala scadenta cu o zi inainte de plata

Dobanda semi-anuala calculata 180/360 x dobanda anuala

A-M^leA- 4-

w Wl$4l4o</o

Perioada de gratie nescutita de dobanda

Rata

Date dobânzii


28/05/2007

0 500%

28/11/2007

4.253%

28/05/2008

4.525%

28/11/2008

4.915%

28/05/2009

2.660%

28/11/2009

0.830%

28/05/2010

0.763%

28/11/2010

0.876%

28/05/2011

1.180%

28/11/2011

1 712%

28/05/2012

1.7%

28/11/2012

1 0%

28/05/2013

1.7%

28/11/2013

1.0%

28/05/2014

0.3%

28/11/2014

0.4%

28/05/2015

0.2%

28/11/2015

0.1%

28/05/2016

0.0%

28/11/2016

-0.1%

28/05/2017

1.0%

28/11/2017

1.0%

28/05/2018

1.0%

28/11/2018

1.0%

28/05/2019

1.0%

28/11/2019

1.0%

27/05/2020

1.0%

27/11/2020

1.0%


Actual Actual Actual Actual

Actual Aciuai


Aciuai Actual Aciuai Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Estimat Estimat Estimat

DIRECȚIA Z<SȘ


management


ș PROIECTE CU


E


O


FRata de schimb lei in euro (pentru convertirea plăților dobânzilor si a taxelor de angajare împrumut)

28/05/2007

0.3058

28/05/2013

0.2290

28/05/2019

0.2101

10/06/2029

0.2119

10/06/2007

0.3044

10/06/2013

0.2222

10/06/2019

0.2119

10/12/2029

0.2119

28/11/2007

0.2808

28/11/2013

0.2252

28/11/2019

0.2119

10/06/2030

0.2119

10/12/2007

0.2845

10/12/2013

0.2246

10/12/2019

0.2119

10/12/2030

0.2119

28/05/2008

0.2724

28/05/2014

0.2275

27/05/2020

0.2119

10/06/2008

0.2728

10/06/2014

0.2277

09/06/2020

0.2119

28/11/2008

0.2646

28/11/2014

0.2262

27/11/2020

0.2119

10/12/2008

0.2572

10/12/2014

0.2253

10/12/2020

0.2119

28/05/2009

0.2386

28/05/2015

0.2250

10/06/2021

0.2119

10/06/2009

0.2381

10/06/2015

0.2238

10/12/2021

0.2119

28/11/2009

0.2336

28/11/2015

0.2249

10/06/2022

0.2119

10/12/2009

0.2361

10/12/2015

0.2221

10/12/2022

0.2119

28/05/2010

0.2403

28/05/2016

0.2219

10/06/2023

0.2119

10/06/2010

0.2369

10/06/2016

0.2216

10/12/2023

0.2119

28/11/2010

0.2318

28/11/2016

0.2215

10/06/2024

0.2119

10/12/2010

0.2326

10/12/2016

0.2223

10/12/2024

0.2119

28/05/2011

0.2420

28/05/2017

0.2194

10/06/2025

0.2119

10/06/2011

0.2406

10/06/2017

0.2192

10/12/2025

0.2119

28/11/2011

0.2293

28/11/2017

0.2154

10/06/2026

0.2119

10/12/2011

0.2304

10/12/2017

0.2159

10/12/2026

0.2119

28/05/2012

0.2240

28/05/2018

0.2160

10/06/2027

0.2119

10/06/2012

0.2242

10/06/2018

0.2147

10/12/2027

0.2119

28/11/2012

0.2218

28/11/2018

0.2146

10/06/2028

0.2119

10/12/2012

0.2205

10/12/2018

0.2151

10/12/2028

0.2119


(Escrow Account) dobanda acordata de banca ROBID - bank defined reduction (fixed to and 2010) (to be updated)
14%

8%

4%

5%

6%

2%

0%

0%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

14%

8%

6%

4%

5%

3%

0%

0%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

14%

7%

4%

4%

5%

2%

1%

0%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

13%

5%

5%

4%

4%

3%

1%

0%

0%

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

10%

5%

4%

5%

4%

2%

1%

0%

0%

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

10%

7%

4%

5%

4%

2%

1%

0%

0%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

6%

7%

4%

5%

4%

2%

1%

0%

0%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

9%

7%

6%

5%

3%

2%

1%

0%

0%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

9%

7%

6%

5%

3%

3%

1%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

8%

7%

6%

5%

2%

1%

0%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

8%

7%

6%

6%

1%

0%

0%

0%

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

8%

6%

5%

6%

1%

0%

0%

0%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%


mediu jan-may iunie

media iulie-noieml dec

12.69%

6.14%

4.29%

4.02%

4.28%

1.92%

0.41%

-0.07%

0.03%

1.27%

2.58%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

9.58%

6.55%

3.93%

4.53%

3.89%

1.33%

0.43%

0.01%

0.02%

2.38%

2.50%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

222%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

7.77%

6.43%

5.13%

4.97%

2.36%

1.20%

0.40%

0.00%

0.73%

2.63%

2.24%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

7.75%

6.05%

4.97%

5.29%

1.13%

0.17%

0.01%

0.10%

1.24%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2 22%

2.22%

2.22%
Date intrare

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Populația Municipiului București

1,911,000

2,104,920

2,120,141

2,107,828

2,109,699

2,107,465

2,104,920

2,106,474

2,104,643

2,115,597

2,135,257

Populația conectata la rețeaua de canalizare

98.0%

81.5%

82.1%

81.8%

81.5%

81.5%

81.5%

83.1%

83.1%

83.2%

83.2%

Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (1/hd)

190

163

158

153

148

149

148

149

146

142.1

142.1

Procentul de apa care se intoarce in canalizare

100%

95%

99%

97%

95%

95%

95%

95%

95%

93%

93%

Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)

60

17

15.8

14.73

15.28

16.84

16

15.4

18.04

19.71

Volumul de apa uzata din comunitățile invecinate (milioane m3 pe an)

0

3.99

4.1

2.524

5.8

6.18

6.3

6.3

6.95

7.92

( (il w O^âZOL

Volumul lunar de apa uzata

15,674,846

14,417,000

9,510,657

8,880,005

8,525,782

8,697,054

8,569,354

8,715,852

8,779,873

8,620,879

8,685,728

104,590,220

14,000,000

188,098,152

14,913,856

173,004,000

14,913,856

114,127,887

16,022,464

106,560,065

14,461,223

102,309,388

14,454,167

104,364,644

14,308,333

102,832,244

14,339,167

103,450,548

14,337,500.00

105,358,479

14,286,666.67


Valori lunare


Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct

Nov Dec


Decision Report2028

2027

2026

2024

2025

2018

2023

2019

2022

2020

2021

8,072,908

13,176,319

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

9,508,693

15,262,707

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

1,149,347

14,578,638

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

14,141,601

12,986,438

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

15,274,372

14,209,213

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

15,178,815

12,936,112

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

15,134,473

16,586,887

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

14,740,421

14,300,000

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

13,243,789

14,300,000

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

15,916,056

14,300,000

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

13,696,981

14,300,000

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

13,585,027

14,300,000

13,641,667

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063


Total

149,642,483

171,236,314

163,700,004’

105,648,757

105,648,757

105,648,757

105,648,757

105,648,757

105,648,757

105,648,757

105,648,757

32,872,549

56,004,102

54,566,668

35,216,252

35,216,252

35,216,252

35,216,252

35,216,252

35,216,252

35,216,252

35,216,252

122,360,475

142,636,314

136,416,670

88,040,631

88,040,631

88,040>3T

7^88,040,631

88,040,631

88,040,631

88,040,631

88,040,631

• T'A;       ■,

O\yT cw

tfl/J

■37

/j ‘ .^lnehală

/ .-.nACEMCNT

. r. CCTECU V.’   . .ntare

\‘ XTERNÂ .10/09/2019
Decision Report


2021

2022

2023

2024

2025

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

83.2%

83.2%

83.2%

83.2%

83.2%

143

143

143

143

143

95%

95%

95%

95%

95%

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063


2029         2030

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063


105,648,757

105,648,757

35,216,252

35,216,252

88,040,631

88,040,631


2026

2027

2028

2029

2030

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

83.2%

83.2%

83.2%

83.2%

83.2%

143

143

143

143

143

95%

95%

95%

95%

95%

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

8,804,063

Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar inw

\ ’z

tĂ-/ v'-J

z ■ *


Termene de Plata

10/12/2017

22M5/20IH

I0/M/2OIB

28/11/2flI»

10/12/2018

20/05/2019

10/06/2019

20/11/2019

10/12/2019

27/05/2020

O9/W2O2O

27/11/2020

10/12/2020

20/05/2021

10/06/2021

m/i 1/2021

10/12/2021

20/05/2022

Serviciul datoriei către BERD

Trageri, total

Euro

10,000,000

10,000.000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10.000,000

10,000,000

10.000,000

Taxa angajare imprumut, total

Euro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

466.873

466.873

466.873

466.873

466.873

466.873

Dobândă aferentă plății

Euro

17.391

14.584

11.680

11397

11.485

5,710

0

0

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

484,264

481,457

478353

478,470

478358

472383

0

0

0

Suma scadenta (memo)

Euro

0

0

0

0

0

0

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

15.000.000

25.000.000

25,000.000

25,000.000

25.000,000

25,000,000

25.000.000

25.000,000

25,000,000

Sumă rambursată

Euro

657.895

657,895

657,895

657.895

657.895

657,895

657.895

657,895

657 895

Dobândă aferentă

Euro

345.853

328.666

317,031

299.843

288.208

270.061

261.974

244.192

233.343

.otal valoare scadentă (BEI)

Euro

1,003,748

986360

974326

957,7.38

946,103

927J156

919,869

902.087

891338

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

1003.748

484364

986360

481457

974326

478353

957,738

478,470

946,103

478358

927,956

472383

919.869

0

902,087

0

891338

0

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

4648359

2341360

4395396

2255.626

4602353

2277.962

4314.709

2357.901

4464,661

2357373

4379,025

2330.120

4340360

0

4356.947

0

4305.752

0

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plată totală/cumulativă

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

4.648.858.71

2.251343,06

4,679.473.26

2,255,626.31

4.602.252.57

2.277,961.75

4.614,709.14

2,257.900 54

4.464.661 15

2.257373.02

4379.025.22

2.230.119.69

4,340,859.97

0 00

4.256.94735

000

4.205.75233

000

Comisioane bancare

RON

46

23

47

23

46

23

46

23

45

23

44

22

43

0

43

0

42

0

încasări pe serviciile de apă uzată pe ut3

Cumulat anul trecut

m3

159 051.206

161.131 831

140.117,007

142.160359

160.529,498

162.674.498

153,468.754

155.515.004

99,045.710

Anul trecut

m’

50.816 144

2.080.625

51.778.099

2.043.352

51.756498

2.145.000

49.246.418

2.046.250

31.782.668

Cumulat anul curent

m’

0

18,681.467

0

88.338.908

0

30.167356

0

108.773.000

0

28311084

0

104.222336

0

18.400.492

0

67,263 042

0

18,400,492

Anul curent

n?

0

18.681 467

0

69.657,442

0

30.167356

0

78.605.644

0

28.511.084

0

75.711.252

0

18,400.492

0

48,862.550

0

18,400,492

încasări m’

m3

0

69.497.610

0

71.738.067

0

B 1.945.455

0

80.648.996

0

80,267,582

0

77.856.252

0

67.646.910

0

50.908.800

0

50.183.160

Rata 1

ms

50.816.144

2.080,625

51.778.099

2.043 352

51.756.498

2.145.000

49.246.418

2.046.250

31.782.668

Rata 2

m3

18.681.467

71.738.067

30.167356

80.648 996

28311.084

77.856.252

18.400,492

50.908.800

18,400.492

Tarif

RON

0.0900

de la Jan 2018

0.0900

de la Jan 2019

0.0900

de la Jan 2020

0.0900

de la Jan 2021

00900

(pur m3)

încasări

RON

0

5.788.745

0

6.456.426

0

7.375.091

0

7,258.410

0

7.224.082

0

7.007.063

0

6.088.222

0

4.581.792

0

4.516.484

Plăti

RON

4,648.905

2.251366

4,679320

2.255.649

4.602.299

2.277.985

4.614,755

2.257 913

4.464.706

2.257396

4379.069

2.230.142

4.340.903

0

4.256.990

0

4.205,794

0

Sold

RON

2.267.547

5.675362

995.842

5.196.619

594320

7.827,290

3.212335

8.213.022

3.748.316

8.715.003

4335.934

9.177.432

4.836.528

10,924,750

6,667.760

11.249,552

7.043.758

11.560.242

RON

2.137,982.(10

Soldul Dec 2017

2,730,184.00

Soldul Dec 2018

Soldul Dec 2019

Soldul Dec 2020

Soldul Dec 2021

-ff'r direcția

GENERALĂ pV f<T MANAGEMENT S iB PROIECTE CU mi v£, finanțare

. EXTERNĂ //
XtT/ț-ccui/Xf".'            (r&HiServiciul Datoriei ți Fluxul de Numerar in contul EscrowTermene de Plata

10/06/2022

20/11/2022

10/12/2022

2M/05/20 2J

10/06/2023

20/11/2023

10/12/2023

20/05/2024

10/06/2024

20/11/2024

10/12/2024

20/05/2025

10/06/2025

W11/2025

10/12/2025

20/05/2026

10/06/2026

20/11/2026

10/12/202*

Serviciul datoriei elitre BERD

Trageri, total

Euro

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10.000,000

10,000.000

10,000,000

10300,000

10,000,000

10,000,000

Taxa angajare imprumut, total

Euro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SumA rambursata

Euro

Dobânda aferenta plății

Euro

0

0

0

0

0

o

0

0

0

Total valoare scadenta (BERD)

Euro

0

0

Suma scadenta (memo)

Euro

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

25,000,000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25 000.000

25 000,000

25,000.000

25.000.000

Suma rambursata

Euro

657.895

657.895

657.895

657,895

b57,895

657.895

657.895

657.895

657,895

657.895

Dobânda aferenta

Euro

216.942

206.093

189.692

178.843

163.830

150.205

135.192

124.343

107.942

97.093

Total valoare scadenta (BEI)

Euro

874457

863,988

847387

836,738

821,725

808,100

793,087

782338

765837

754,988

Valoare totala a Serviciului datoriei (euro)

Euro

874837

0

863.988

0

847387

0

836,738

0

821,725

0

808.100

D

793,087

0

782238

0

765837

0

754888

Valoare totali a Serviciului datoriei (Ron)

RON

4,128355

0

4,077,160

0

3.999.762

0

3.948367

0

3377,720

0

3313423

0

3.742376

0

3891381

0

3813884

0

3362.789

Recuperarea sumelor de c3tre PMB

Suma rambursați

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

Plata totală/cumulativă

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

4,128354 60

0.00

4.077.160

0

3.999,762

0

3.948367

0

3,877,720

0

3.813,423

0

3,742376

0

3.691,381

0

3.613.984

0

3.562,789

Comisioane bancare

RON

41

0

41

0

40

0

39

0

39

0

38

0

37

0

37

0

36

0

36

încasări pe serviciile de apă uzată pe m3

Cumulat anul trecut

m’

100366.319

99.045,710

100366319

99.045,710

100366.319

99.045.710

100366.319

99.045.710

100.366319

Anul trecut

mJ

1,320.609

31.782.668

1320.609

31.782.668

1320,609

31,782.668

1.320.609

31.782.668

1320.609

Cumulat anul curent

m1

0

67.263.042

0

18.400.492

0

67.263.042

0

18,400.492

0

67.263.042

0

13.400,492

0

67.263.042

0

18.400.492

0

67,263.042

0

Anul curent

mJ

0

48.862350

0

18.400.492

0

48.862350

0

18.400,492

0

48,862.550

0

18.400.492

0

48.862.550

0

18.400.492

0

48.862350

0

încasări m3

0

50.183.160

0

50.183.160

0

50,183,160

0

50,183.160

0

50.183,160

0

50.183.160

0

50.183.160

0

50.183.160

0

50.183.160

0

Rata 1

m1

1320.609

31,782.668

1.320.609

31.782.668

1320.609

31.782.668

1.320.609

31.782.668

1.320.609

Rata 2

50.183.160

18,400.492

50,183.160

18,400,492

50.183.160

18,400.492

50.183.160

18.400.492

50.183.160

Tarir

RON

from Jan 2022

0.0900

from Jan 2023

0.0900

from Jan 2024

0.0400

from Jan 2025

0.0400

from Jan 2026

(pcrm3)

încasări

RON

0

4516.484

0

4316.484

0

4316.484

0

4.516.484

0

4316.484

0

3396.460

0

2.007.326

0

2,007326

0

2,007.326

0

Plăti

RON

4.128.396

0

4.077,200

0

3.999,802

0

3.948.606

0

3.877.759

0

3.813.462

0

3.742.614

0

3.691.418

0

3.614,020

0

3.562.824

Sold

RON

7,431.846

11,948.331

7,871,130

12,387,615

8.387.813

12.904.297

8.955,691

13.472.175

9,594.417

14.110.901

10.297.439

13,893.899

10,151.285

12.158.612

8.467,194

10,474.520

6 860.500

8.867.827

5305.002

RON

Soldul Dec 2022

Soldul Dec 2023

Soldul Dec 2024

Soldul Dec 2025
Decision Report


DIRECȚIA <?


y GENERALA10/09/2019Decision Report


Serviciul Datoriei ți Fluxul de Numerar in contul Escrow
Termene de Plata

21V05/2027

10/06/2027

28/11/2027

10/12/2027

21WBS/2028

10/06/2028

28/11/2028

10/12/2020

28/B5/M29

10/06/2029

28/11/2029

10/12/2029

28/65/2030

10W2030

28/11/20J0

10/12/2030

Serviciul datoriei către BERD

Trageri, total

Euro

10.000.000

104)00.000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Taxa angajare imprumut, total

Euro

0

0

0

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

Dobândă aferentă plății

Euro

0

0

0

0

0

0

0

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

Suma scadenta (memo)

Euro

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

25.000.000

25.000,000

25.000,000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000 000

Sumă rambursată

Euro

657.895

657.895

657,895

657.895

657.895

657 895

657.895

657.895

Dobândă aferentă

Euro

86.783

76,655

62.362

49.458

43318

35-110

21.150

12.742

Total valoare scadentă (BEI)

Euro

744,678

734350

720357

707352

701,413

693.005

679,045

670,6.37

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

0

744,678

0

734350

0

720257

0

707352

0

701,413

0

693.005

0

679045

0

670X137

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

0

3314.136

0

3.466340

0

3398393

0

3337.996

0

33092)68

0

3370391

0

2304411

0

3,164.734

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

Plată totală/cumulați vă

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (in perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

0

3314.136

0

3.466340

0

3398,893

0

3.337.996

0

3309.968

0

3,270.291

0

3.204,411

0

3.164,734

Comisioane bancare

RON

0

35

0

35

0

34

0

33

0

33

0

33

0

32

o

32

încasări pe serviciile de apă uzată pe m3

Cumulat anul trecut

m’

99.045,710

100.366319

99.tM5.710

100.366319

99.045.710

100366319

99.045.710

100366319

Anul trecut

m3

31.782.668

1320.609

31,78X668

1.320.609

31.782.668

1320.609

31.782 668

1320,609

Cumulat anul curent

m3

18.400.492

0

67.263.042

0

18,400,492

0

67.263.042

0

18.400,492

0

67.263.042

0

18.400.492

0

67.263 042

0

Anul curent

m3

18.400.492

0

48.862350

0

18,400.492

0

48.862 550

0

18,400.492

0

48.862.550

0

18.400.492

0

48.862550

0

încasări m5

m’

50.183.160

0

50.183,160

0

50.183,160

0

50.183.160

0

50.183,160

0

50.183.160

0

50,183.160

0

50.183.160

0

Rata I

m’

31.782.668

1.320,609

31.782,668

1.320,609

31.782,668

1.320,609

31,782,668

1320.609

Rata 2

m’

18.400.492

50.183.160

18.400.492

50.181 160

18.400.492

50.183 160

18.400.492

50 183.160

Tarif

RON

0.04IH)

Trom Jan 2027

0.0400

frum Juni 2028

0.0400

Crom Jan 2029

0.0400

fnim Jan 2030

1perm3)

încasări

RON

2.007326

0

2.007326

0

2,007.326

0

2.007.326

0

2.007.326

0

2.007.326

0

2.007.326

0

2,007.326

0

Plăti

RON

0

3314.171

0

3,466375

0

3.398.927

0

3,338,029

0

3.310.001

0

3.270.324

0

3.204,443

0

3,164,766

Sold

RON

7312329

3,798.158

5.805.484

2339.109

4346.436

947309

2.954.836

383,194

1.624.133

-1.685.868

321458

-2.948.866

-941339

-4.145.983

-2.138.656

-5.303.422

RON

Soldul Dec 2026

Soldul Dec 2027

Soldul Dec 2028

Soldul Dec 2029


ZZtP

Z-'ț? DIRECȚIA

7^ GENERALĂ qV [<F MANAGEMENT Q PROIECTE CU mi FINANȚARE *țl EXTERNĂ

10/09/2019


Anexa 1


2- -A
Sold inițial

Alimentare cont

escrow

Tragere BEI cf. estimare UIP

Data

Serviciul datoriei (EUR)

Serviciul datoriei (RON)

Sold final lunar

Sold minim cont escrow

Volum apa uzata facturat anual

TMAU

Estimare TMAU colectat lunar

(RON)

(RON)

(EUR)

Dobanda estimata

1.5% pe an

Curs EUR/RON= 5.00

(Lei)

(m3/an)

(R0N/m3)

(RON/luna)

-

-

-

172,050,000

0.07

1,003,625

-

-

-

1,003,625.00

2020

Jan

1,003,625.00

1,003,625.00

2,007,250.00

Z O      \ *\

r ** ț yS'frrL ț\ j |

direcția

ffș GENERALĂ p1-MANAGEMENT țj PROIECTE CU ni

Feb

2,007,250.00

1,003,625.00

20,000,000.00

l-Feb-20

3,010,875.00

Mar

3,010,875.00

1,003,625.00

4,014,500.00

Apr

4,014,500.00

1,003,625.00

10,000,000.00

l-Apr-20

5,018,125.00

May

5,018,125.00

1,003,625.00

lS-May-20

186,666.67

933,333.33

5,088,416.67

2,800,000.00

Jun

5,088,416.67

1,003,625.00

10,000,000.00

l-Jun-20

6,092,041.67

Jul

6,092,041.67

1,003,625.00

7,095,666.67

Aug

7,095,666.67

1,003,625.00

10,000,000.00

l-Aug-20

8,099,291.67

Sep

8,099,291.67

1,003,625.00

9,102,916.67

Oct

9,102,916.67

1,003,625.00

15,000,000.00

l-0ct-20

10,106,541.67

Nov

10,106,541.67

1,003,625.00

lS-Nov-20

448,541.67

2,242,708.33

8,867,458.33

7,568,750.00

Dec

8,867,458.33

1,003,625.00

9,871,083.33

2021

Jan

9,871,083.33

1,003,625.00

10,874,708.33

Feb

10,874,708.33

1,003,625.00

11,878,333.33

Mar

11,878,333.33

1,003,625.00

12,881,958.33

Apr

12,881,958.33

1,003,625.00

13,885,583.33

May

13,885,583.33

1,003,625.00

15-May-21

490,208.33

2,451,041.67

12,438,166.67

8,154,166.67

Jun

12,438,166.67

1,003,625.00

13,441,791.67

Jul

13,441,791.67

1,003,625.00

14,445,416.67

Aug

14,445,416.67

1,003,625.00

15,449,041.67

Sep

15,449,041.67

1,003,625.00

16,452,666.67

Oct

16,452,666.67

1,003,625.00

17,456,291.67

Nov

17,456,291.67

1,003,625.00

15-NOV-21

575,000.00

2,875,000.00

15,584,916.67

8,578,125.00

Dec

15,584,916.67

1,003,625.00

16,588,541.67

2022

Jan

16,588,541.67

1,003,625.00

17,592,166.67

Feb

17,592,166.67

1,003,625.00

18,595,791.67

Mar

18,595,791.67

1,003,625.00

19,599,416.67

Apr

19,599,416.67

1,003,625.00

20,603,041.67

May

20,603,041.67

1,003,625.00

15-May-22

565,625.00

2,828,125.00

18,778,541.67

8,531,250.00

Jun

18,778,541.67

1,003,625.00

19,782,166.67

Jul

19,782,166.67

1,003,625.00

20,785,791.67

Aug

20,785,791.67

1,003,625.00

21,789,416.67

Sep

21,789,416.67

1,003,625.00

22,793,041.67

Oct

22,793,041.67

1,003,625.00

23,796,666.67

Nov

23,796,666.67

1,003,625.00

15-Nov-22

575,000.00

2,875,000.00

21,925,291.67

8,578,125.00

Dec

21,925,291.67

1,003,625.00

22,928,916.67

. EXTERNA-