Hotărârea nr. 47/2020

HOTARAREnr. 47 din 2020-01-29 PRIVIND PRELUNGIREA TEERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SITUATA IN STRADA DONIZZETI NR. 8-10, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de relocare a Autobazei Societății de Transport București STB

S.A. situată în strada Donizzeti nr. 8-10, sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Transporturi nr. 1200/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 7/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 48/28.01.2020 dîn cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare nota de fundamentare a Societății de Transport București STB S.A. nr. 361110/15.01.2020 transmisă cu adresa nr. 73659/15.01.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 16/17.01.2018 privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din strada Donizzeti nr. 8-10, sector 2, în vederea realizării unei parcări;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 53/31.01.2019 privind prelungirea termenului de relocare a Autobazei Societății de Transport București STB S.A. situată în strada Donizetti nr. 8 - 10, sector 2;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de relocare a activității care se desfășoară în imobilul care face obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 16/17.01.2018, cu o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la alte amplasamente care vor fi identificate ulterior.

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București șî Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.