Hotărârea nr. 46/2020

HOTARAREnr. 46 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA BUNULUI MOBIL MACARA HIDRAULICA MARCA IVECO, NUMAR DE INMATRICULARE B-164-PLB, DE LA DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra bunului mobil macara hidraulică marca Iveco, număr de înmatriculare B-164-PLB, de la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București către Administrația Străzilor București

t

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi, al Direcției Generale de Poliție Locală si Control a Municipiului București și al Administrației Străzilor nr. 25257/10.12.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 6/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 47/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Administrației Străzilor nr. 37362/28.11.2019, prin care solicită Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București transmiterea în folosință a macaralei hidraulice marca Iveco, număr de înmatriculare B-164 -PLB;

în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 155/2010, privind Poliția Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se transmite dreptul de administrare asupra bunului mobil macara hidraulică, număr de înmatriculare B-164-PLB, identificat conform cărții de identitate anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București la Administrația Străzilor București, pentru desfășurarea de activități specifice.

Art.2 Predarea - primirea bunului precizat la art. 1 se face pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire, în baza unui proces verbal de predare - primire încheiat Administrația Străzilor București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art.3 Plata tuturor cheltuielilor aferente utilizării conform destinației a bunului dat în administrare rămân în sarcina utilizatorului, respectiv Administrația Străzilor București.

Art.4 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 29.01.2020

Nr. 46


r** g

MACARA HIDRAULICA VARIANTA MOTOR J004 OB/12A2031903/30-01-2018CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI

VeMs idenl/tyCarf


ANumărdeinmatrfaifare: B-164-PL2


" Auxr.tate competent care efectuează teraatrcuiarea


C;2. Proprietar;

DIRECȚIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A HUN. SUC.

Data nașterii                         __ ____

(.Nr deInm.laRsg.Com.j         29412052

Adresă:

Bdul Libertății Nr. IE Bl.104,

Sectorul 5, Mun București

A Număr de înmaticularo

C,2 Proprietar

Data nașteri

(Nr de inm. ia Reg Corn.

Adresă.


SRPCIV BUCUREȘTI


Data irrre tnaXânr1 AL'K’Ka'" competent? care efacfireazâ usTEZoiarta.


i, {teta ftwș«Mțu(e.v

Samnâiure ji țiarprș-


A Număr de înmatriculare


1 Air-aîatecornpSirtă cure efectuează i-natxufcirea


C.2. Proprietar-


Eteta nașterii

(Nr de inm. la Reg Corn..

Adresă?St 'ini'etațifU.'-.-aAdresă:
D.l. Marcă:

0.2. Tip:

Variantă:

g Versiune:

x

ui 0.3. Denumire come ■ ♦ :3-

>

JJf E Număr do IderuiScarc:


y 2. An fobricajia:

u.

£ J.   Catogeris;

u:

3 3.   Categorie se lolas -iți

5 * Clasă ( numai pentru M2. M3).

O

5. Caroseria:

K   Număr omol oga: a de tip

6 Număr .național ne ragistru

?/

Sr

I

ir.

V

Dl 7r e

rri ni fi în


2 O

G > ui > h-u 3 CC tn zz


Număr axa


=1


NZ


N3


N.4.Masă maximă tehnic admisibilă., cu excepta motocicletelor (kg): Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg):


Masa maximă tehnic admisibilă a axei 1 (kg):


Masă maxima tehnic admisibil» a axei 2 (kg):


Masă maximă tehnic admisibilă a axei 3 (kg):

Masa maxima tehnic admisibilă a axei 4 (kg):

Masă maxima tehnic admisibilă a axei 5 (kg):


Masă reală (kg):

maximă remorcabllâ cu dispcu.tfv deE

3

3 >C ■£ o .O.


14.


P.l.


P.2


P.l


PA

P.5.


15.Cod motor

C< iMa dllndrfci fwn5);

Putere (kW);

Țip combustibil mu surei de energie:

Turație wuniiulâțnifn’i:

Serie motor


Sistam da pmputoie.

Putere motor aSeetric țkWJ4

».♦ • h*'

«r» *


V.9.


17


R.


Hwrra de poluare C£.

Cod național de btuj'

Culoare.


F4AFS4HC 44â*> <

.. -/      152

MJiom 25W

W15&2&2 Wtl ; /   .

- t

RS


■ni1


D O X UJ p o s Si 2' O O tu g


S.1


3.2


T.


U1


ui.


03


Numir tocuri. todusfv toc conducitonilul auto’

Hun tocuri in ptotoate:

Vitszi mextoti (krrtfh):

Ntt sonor in staționare

— •efr™’. " —

Turație motor |m*n-1>;

NWe sonor in mere [dB4*țJ-.


V.7.______

EiugVU 585200»' 62î/2O14£


Raport puterelmui .kWks) inumal pentru motoadeUr-

COi:


Tracțiune!


18.

  • 19.1, AUWfcpeGante MO fiți 191. Amretop*/|ante axe epata:

  • 28.1. %apemto axe ti^:

291. Suepemte axe spate: CafWciMi rezervor (t): ReprewrrtanU RAR>


w.


21


DtfaehtwMi.

. /


SPATE 24S.WW 5 lȘ7A.15GfS-76XP.5 245/70R17 5437rt j&fei& 75X1 ? 5

NtCWfc

WJ