Hotărârea nr. 45/2020

HOTARAREnr. 45 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE ABROGA HCGMB NR. 217/2016

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 277/15.01.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 3/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 46/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice nr. 5520/17.12.2019 privind cererea de demisie a domnului Alexandru Ștefan Deaconu din funcția de membru titular din cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București;

în conformitate cu prevederile ari. 187 alin. (2) lit. b) și alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Florea Ancuța Doina, reprezentant al Consiliul General al Municipiului București, ca membru titular în Consiliului de Administrație ai Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Art.2 Se desemnează doamna Raiciu Anca Daniela, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 217/25.08.2016 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și art. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

-4

A

a)


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Această hotărâre a fost adoptată ^rȘedință^ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020. ZzK

K W

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^/ o /

Marius Adrian PaveK // |    ■.   .

/ W Vi \

București, 29.01.2021

Nr.45 '