Hotărârea nr. 44/2020

HOTARAREnr. 44 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Societatea de Transport București STB S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 98/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 5/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 45/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia domnului Catana Claudiu - Daniel din calitatea de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4328/6/19.12.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 9065/19.12.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în socoetate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB S.A., cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1, art. 2 lit. c), art. 8, art. 9, art. 10 coroborate cu prevederile titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Ari. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Societatea de Transport București STB S.A. și persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România tel +4021 305 55 00, vww.pmb.ro

Pag 2