Hotărârea nr. 43/2020

HOTARAREnr. 43 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 96/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 3/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 44/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia domnului Catană Claudiu - Daniel din calitatea de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4328/6/19.12.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 9065/19.12.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 398/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;

  • - Art. 1, art. 2 lit. c), art. 8, art. 9, art. 10 coroborate cu prevederile titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Consolidări S.A. și persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

CABINET SECRETAR GENERAL

NOTĂ


7 î FE>’ 702'3      .

NR................... 6.). .7

20........LUNA...........ZIUA..........

pentru îndreptarea erorii materiale

din Hotărârea C.G M B. nr. 43/29.01.2020

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială din cuprinsul Hotărârii C.G.MB. nr. 43/29.01.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări SA, în sensul că din eroare a fost redactat greșit în cuprinsul articolului 1 ”Se desemnează domnul Nițu Florin...” în loc de ” Se desemnează domnul Nitu Florian..."

>
Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013, sector 5. București România

Tel 021 305.55.00

http://www.pmb.ro


V

UKAS

ao n» ■ no <«oo>      001