Hotărârea nr. 42/2020

HOTARAREnr. 42 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 94/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 2 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 43 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia domnului Catană Claudiu - Daniel din calitatea de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4328/6/19.12.2019 si la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 9065/19.12.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate si Afisaj București S.A.;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 415/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.;

  • - Art. 1, art. 2 lit. c), art. 8, art. 9, art. 10 coroborate cu prevederile titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. și persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

București, 29.01.2020

Nr. 42 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.omb.ro

Pag 2