Hotărârea nr. 40/2020

HOTARAREnr. 40 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A.


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 90/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 5/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 41/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia domnului Catană Claudiu - Daniel din calitatea de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4328/6/19.12.2019 si la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 9065/19.12.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;

  • - Art. 1, art. 2 lit. c), art. 8, art. 9, art. 10 coroborate cu prevederile titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


  • - Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 aii din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Amzăr Gheorghe ca reprezentant

București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., în locul domnului Catana Claudiu - Daniel.


Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 29.01.2020. ședința ordinară a Consiliului General al


București, 29.01.2020

Nr. 40 '


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2