Hotărârea nr. 39/2020

HOTARAREnr. 39 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 89/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 4/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 40/28.01.20200 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia domnului Catana Claudiu - Daniel din calitatea de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4328/6/19.12.2019 și la Direcția Asistentă Tehnică si Juridică cu nr. 9065/19.12.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 408/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 571/23.08.2018 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București prin Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. în persoana domnului Catana Claudiu - Daniel;

  • - Art. 1, art. 2 lit. c), art. 8, art. 9, art. 10 coroborate cu prevederile titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și

  • - Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Nițu Florian ca reprezentant al Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A., în locul domnului Catana Claudiu -Daniel.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Adrian Pavel/SECRETAR GENERAL UNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Georgiana Zamfir


București, 29.01.2020

Nr. 39 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București România tel: +4021 305 55 00. www.pmb.ro

Pag 2