Hotărârea nr. 380/2020

HOTARAREnr. 380 din 2020-09-07 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA, IN SCOPUL FINANTARII UNOR CHELTUIELI DE INVESTITII SI REALIZARII IN PARTENERIAT A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE SI ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de Cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 4102/27.08.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 08/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 378/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 185/24.06.2020 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. s), lit. t) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de Cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro