Hotărârea nr. 373/2020

HOTARAREnr. 373 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII CENTRULUI NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4604/03.09.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 4/07.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 380/07.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii de Guvern nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/18.06.2020 privind înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 774/22.11.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piața Universității pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabilite precum și a documentației de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare, în vederea închirierii acestora, în scopul amenajării de puncte de informare turistică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. d) și lit. s) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în amplasamentul situat în Pasajul din Piața Universității, prin reorganizarea fostului Punct de Informare Turistică.

Art.2 Pentru punerea în aplicare a prevederilor de la art. 1, Direcția de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, va asigura un număr de 10 locuri de parcare pentru autoturisme, precum și carosabilul corespunzător amenajării unui număr de 2 locuri de parcare pentru autocare, amplasate pe strada Edgar pQinet.

Art.3 Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public va face toate demersurile pentru asigurarea condițiilor necesare organizării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică prevăzut la art. 1.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.