Hotărârea nr. 372/2020

HOTARAREnr. 372 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “PROMOTOR PENTRU BUCURESTI – ORAS TURISTIC SI CULTURAL”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Promotor pentru București - Oraș Turistic și Cultural”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4601/03.09.2020 și al Direcției Venituri nr. 2556/03.09.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 3/07.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 379/07.09.2020 din cadrul Consjliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

  • - Hotărârea nr. 305/2001 privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și lit. s) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "Promotor pentru București - Oraș Turistic și Cultural” în vederea promovării Municipiului București ca destinație turistică și culturală.

Art.2 Se aprobă realizarea de parteneriate între instituțiile/serviciile publice de cultură de interes local al Municipiului București, Federația Națională a Ghizilor de Turism din România și agenții economici cu activitate de turism care utilizează ghizi de turism, în condițiile legii, în vederea promovării obiectivelor culturale și turistice din Municipiul București.

Art.3 Pentru derularea proiectului prevăzut la art. 1, ghidul de turism care însoțește un grup mai mare de 5 persoane pentru vizitarea obiectivelor turistice și culturale aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București este exceptat de la plata taxei de vizitare.                                     \

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile publice/serviciile publice de cultură de interes local al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ -

Marius Adrian Pave


București, 07.09.2020

Nr. 372         X /


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir