Hotărârea nr. 371/2020

HOTARAREnr. 371 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 214/18.06.2020 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 75 (FOST B-DUI MIHAIL KOGALNICEANU NR. 55), SECTOR 5, IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SOCIAL ”BEBE DE BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 214/18.06.202O privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor București în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 75 (fost B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 55), sector 5, în vederea implementării proiectului social ”Bebe de București”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 3874/31.08.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 74/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 376/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,

    cu modificările și completările ulterioare;


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 214/18.06.2020 privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor București în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 75 (fost B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 55), sector 5, în vederea implementării proiectului social "Bebe de București”, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărâii Consiliului General al Municipiului București nr. ' 214/18.06.2020 privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor București în administrarea Direcției Generale de Asistență Șo^ialâ; a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în B-dul Regina Eljs^ta-nr. 75 (fost B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 55), sector 5, în vederea implementării proiectului social "Bebe de București”, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 07.09.2020 Nr. 371 ’O^.WzO