Hotărârea nr. 370/2020

HOTARAREnr. 370 din 2020-09-07 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare si Execuție Bugetară nr. 4571/01.09.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 137/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 375/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în Bugetul propriu al Municipiului București, rectificat prin prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local, al căror buget se modifică conform anexei la prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.

ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020          y '              ■

ll'CQjtoJb

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL, din care:

30.02 Venituri din proprietate

Alte venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05.30 de către instituțiile publice

42.02 Subvenții de la bugetul de stat

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor

42.02.10 existente cu destinație de locuință Sume alocate pentru stimulentul de

42.02.82 risc

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care detaliere pe instituții:


7.011.305,00

12.769,00

7.024.074,00

270.167,00

-3.565,00

266.602,00

270.167,00

-3.565,00

266.602,00

363.934,00

16.334,00

380.268,00

0,00

12.769,00

12.769,00

0,00

3.565,00

3.565,00

7.018.220,00

12.769,00

7.030.989,00


mii lei

Cod ciasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Anexa 2.47 BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI

5.757.976,18

-25.040,00

5.732.936,18

din care :

51.02 Autorități publice și acțuni externe

440.016,28

-3.995,00

436.021,28

51.02.01.03 Autorități executive

440.016,28

-3.995,00

436.021,28

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

135.228,90

1.000,00

136.228,90

20.01.01 Furnituri de birou

320,00

200,00

520,00

20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică

7.340,00

60,00

7.400,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

760,00

10,00

770,00

Poștă, telecomunicații, radio, tv,

20.01.08 internet

1.085,00

300,00

1.385,00

Materiale și prestări de servicii cu

20.01.09 caracter funcțional

4.009,00

230,00

4.239,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30 și funcționare

. 18.05&OO

200,00

18.250,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

-4.995,00

22.415,00

71.01.01 Construcții

O 20^6OsQO' ...

-5.000,00

15.600,00


Po. 17 "Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 - PT+DE+AT+ Consultanță+Execuție

HCGMB 42/31.03.2015", creditele de angajament rămân nemodificate Mașini, echipamente si mijloace de

71.01.02 transport

Se introduce poziția ”Kit cu trei lavaliere” cantitate 1 buc, preț unitar 5 mii lei,credit de angajament 5 mii lei

60.02 Apărare

60.02.02 Apăratre Națională

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

/ 'aoio.oD.'oo'


-5.000,00


4.091,00


5,00


4.096,00


5,00

-1.235,00

-1.235,00

-1.235,00

țd.235,00


0,00

2.650,00

2.650,00

2.181,00

2.0Q1^iu^:

OIRECfl* PROGRA'1'1*' .

Paginai W      J


5,00

1.415,00

1.415,00

946,00

766,00


Poz. 1 "Consolidare și reamenajare

sediu administrativ-Centrul Militar Zonal - str. Icoanei nr. 27, sect. 2 -HCGMB nr. 41/2015

Executie+PT+DE+AT”, creditele de angajament rămân nemodificate

2.001,00

-1.235,00

766,00

Ordine publică și siguranță 61.02 națională

84.259,00

-1.999,00

82.260,00

Protecție civilă și protecție contra 61.02.05 incendiilor

18.060,00

-1.999,00

16.061,00

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

9.338,00

-29,00

9.309,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.964,00

-29,00

1.935,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

8.722,00

-1.970,00

6.752,00

Mașini, echipamente si mijloace de 71.01.02 transport

5.614,00

-1.970,00

3.644,00

Se introduce poziția "Power Module 10/16 Kw Symetra PX”, cantitate 1 buc., preț unitar 29 mii lei, credite de angajament 29 mii lei

0,00

29,00

29,00

Poz. 15 "Generator electric”,cantitatea, prețul unitar și creditele de angajament rămân nemodificate

2.000,00

-1.999,00

1,00

65.02 învățământ

140.734,00

-10.000,00

130.734,00

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

58.330,00

-8.000,00

50.330,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

58.330,00

-8.000,00

50.330,00

71.01.01 Construcții

58.330,00

-8.000,00

50.330,00

Poz. 9 "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 92, Aleea Vlahita, nr. 1A, sector 3 -Executie+AT HCGMB Nr.

506/31.10.2017”, creditele de angajament rămân nemodificate

15.000,00

-5.000,00

10.000,00

Poz. 10 "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Alexandru loan Cuza (fosta Școala nr. 199), Bld. Nicolae Grigorescu, nr. 14, sector 3 -Executie+AT HCGMB

Nr.505/31.10.2017”, creditele de angajament rămân nemodificate

14.000,00

-3.000,00

11.000,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

9.528,00

-2.000,00

7.528,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

9.528,00

-2.000,00

7.528,00

71.01.01 Construcții

9.528,00

-2.000,00

7.528,00

Poz. 21 "Construire complex


multifuncțional pentru activități didactice și Sport LICEUL BENJAMIN FRANKLIN, str. Pictor Gheorghe Tattarescu, nr. 1, sector 3 -Executie+AT HCGMB

Nr.512/31.10.2017", creditele de


angajament rămân nemodificate

66.02 Sănătate

6.000,00

25.013,00

-2.000,00

900,00

4.000,00

25.913,00

66.02.50.50 Spitale generale

20.008,00

900,00

20.908,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

19.996,00

900,00

20.896,00

71.01.01 Construcții

1.000,00

900,00

1.900,00Poz. 4 ”Expertiza+ DALI policlinici Titan, Vitan, 11 Iunie, Berceni, Floreasca, Globului, lancului, Povernei, Gomoiu, CAroH, Vasile Lascar, Drumea Radulescu, Dorobanți, Splaiul Independentei, Uranus, Nada Florilor, Eforie, 3 Scaune.’’, creditele de

angajament rămân nemodificate

1.000,00

57C.033.0U

900,00

9.086,00

1.900,00

579.119,00

67.02 Cultură, recreere și religie

67.02.03.03 Muzee

39.257,00

500,00

39.757,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

39.257,00

500,00

39.757,00

51 PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

38.032,00

500,00

38.532,00

Instituții publice de spectacole și

208.386.00

800.00

209.186.00

67.02.03.04 concerte

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

200.772,00

800,00

201.572,00

51 PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

200.057,00

800,00

200.857,00

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12 monumentelor istorice

36.279,00

0,00

36.279,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

35.899,00

0,00

35.899,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

23.710,00

-419,00

23.291,00

Alte transferuri de capital către instituții

51.02.29 publice

12.189,00

419,00

12.608,00

67.02.05.01 Sport

55.342,00

-1.620,00

53.722,00

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

9.214,00

-1.620,00

7.594,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.083,00

-1.620,00

7.463,00

întreținere grădinipublice, parcuri,

67.02.05.03 zone verzi, baze sportive și de

115.564,00

9.406,00

124.970,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

98.560,00

8.000,00

106.560,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

95.804,00

8.000,00

103.804,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

17.004,00

1.406,00            ’

571,oZ> A >

-18.410,00

71.01.01 Construcții

8.058,00

. $.629,00

La poz.1 "Refacere și modernizare

7   7''"--

{ ^7 / i ~7

i * l

I .(

Patinoar artificial M. Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desf. activităților sportive și de

V

agrement HCGMB nr. 128/2013 -

PT+Consultanță+Execuție”, creditele

'^77

626,00

de angajament rămân nemodificate

55,00

Mobilier, aparatura birotica si alte

71.01.03 active corporale

1.900,00

690,00

2.590,00

La poz. 13 "Dotări mobilier și mijloace fixe Arena națională”, creditele de

angajament rămân nemodificate

1,00

690,00

691,00

71.01.30 Alte active fixe

3.422,00

145,00

3.567,00

Se introduce poziția "înlocuire și punere în funcțiune a componentelor

sistemului electromecanic pentru

/

videocub/acoperiș retractabil”, credite

7 z

de angajament 145 mii lei            /   !

0,00

145,00

145,00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02 publica

378.011,67

-13.962,29

364.049,38

70.02.03.01 oezv0|tarea sistemului de locuințe

149.245^ț^AMl V$9îO0 o/ ofi&TJA ,< O PROGRAM??     1

163.014,00

11 -C UJ

n         -1

Pagina 3

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

145.747,00

16.769,00

162.516,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice Alte transferuri de capital către instituții

78.462,00

3.982,00

82.444,00

51.02.29 publice

67.285,00

12.787,00

80.072,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

3.498,00

-3.000,00

498,00

71.01.01 Construcții

Poz.5 "Achiziții imobile, achiziție terenuri, locuințe pentru cadre medicale (medici, asistente medicale,etc)”, creditele de

3.008,00

-3.000,00

8,00

angajament rămân nemodificate

3.005,00

-3.000,00

5,00

.02.05.01 Alimentare cu apa

45.415,67

-3.877,29

41.538,38

71 ACTIVE NEFINANCIARE

45.415,67

-3.877,29

41.538,38

71.01.01 Construcții

40.936,67

-4.453,29

36.483,38

La poziția 1 "Realizarea rețelelor de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda, lot I și lot II HCGMB 335/2009, HCGMB 50/2010, ef.nr.5847/2012 si refnr. 11285/2014”, indicatori tehnico-economici aprobați: realizat cumulat 25.475,53 mii lei atât la credite de angajament cât și la credite bugetare, creditele de angajament se diminuează de la 65.935,97 mii lei la 0,00 mii lei 71.01.30 e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

La poziția 3”Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public , precum si a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henry Coanda sect 1 - LOT I si LOT II" HCGMB 335/2009, HCGMB 50/2010, Ref.11285/25.11.2014”, valorea total actualizată aindicatorilor economici se modifică de la 3.133,41 mii lei la 3.329,23 mii lei, realizat cumulat 990,33 miil ei atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament se diminuează de la 1.000 mii eli la 502 mii lei

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice 71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.30 e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor Poz. 16 "Revizuire Plan Urbanistic


40.936,67     -4.453,29              36.483,381.000,00        576,00                1.576,00


82.308,00    -23.854,00              58.454,00


34.231,00      1.500,00              35.731,00

31.641,00      1.500,00              33.141,00

27.577,00    -25.354,00               2.223,00

26.155,00    -25.354,00                 801,00


General al Municipiului București”, creditele de angajament rămân nemodificate800,00


Poz.17 "închidere inel median de circulație in zona de nord a Capitalei/ autostrada urbana. PUZ si studii de fezabilitate”, creditele de angajament rămân nemodificate

74.02 Protecția mediului Colectarea, tratarea și distribuirea 74.02.05.02 deșeurilor

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții la poziția 7 "Achiziționare teren cu destinația dezvoltare investiții pentru gestiunea deșeurilor”, creditele de angajament rămân nemodificaîe

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

58.03 NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58.03 01 Finanțarea națională

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) Extinderea și reabilitatrea Infrastructurii de apă și apă uzată în zonele; Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din Municipiul București

58.03.01 Finanțarea națională

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

58.03.03 Cheltuieli neeligibile UUMFONtNI AINFKA8IKUUI UNA DE APA SI APA UZATA DIN CADRUL CONTRACTULUI 731/30.12.2013-REALIZAREA REȚELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE HENRI COANDA, SECTOR 1 -LOT1, HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019, 585/24.10.2019, 607/26.09.2018,indicatori tehnico-economici aprobați:la realizat cumulat creditele de angajament rămân nemodificate, iar la creditele bugetare valorea este de 69.585,02 mii lei, creditele de angajamnet rămân

CLI nemodificate, din care:

Finanțarea națională, realizat __ „o cumulat la 31.12.2019 la credite de 58.03.01       .      . _                 ,

angajament 7.334,94 mu lei, la credite bugetare 5.300,88 mii lei

Finanțarea externă nerambursabilă, realizat cumulat la 31.12.2019 la

58.03.02 credite de angajament 29.157,31 mii lei, la credite bugetare 21.Ș71.71 mjj. lei


2.361,00

544.808,23

-2.360,00

-6.746,71

1,00

538.061,52

24.065,00

-11.000,00

13.065,00

24.065,00

-11.000,00

13.065,00

21.311,00

-11.000,00

10.311,00

21.000,00

-11.000,00

10.000,00

>85.720,23

3.453,29

389.173,52

373.613,23      3.453,29            377.066,52

47.667,71        752,20             48.419,91

217.874,49      2.990,06            220.864,55

108.071,03       -288,97            107.782,06

62.288,23      4.453,29             66.741,52

5.017,71        752,20               5.769,91

19.430,49      2.990,06             22.420,55

37.840,03        711,03             38.551,06

11.441,67


4.453,29


15.894,96


1.281,86


752,20


2.034,06

55'54


2.990,06


8.085,60


Cheltuieli neeligibile,realizat __ no no cumulat la 31.12,2019 la credite de angajament 48.987,73 mu lei, la credite bugetare 43.212,43 mii lei

5.064,27        711,03              5.775,30


Componenta privind infrastructura

de apa si apa uzata din cadrul contractului Asistență tehnică pentru managementul si supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului “Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coanda, sect. 1 -Lot I si Lot II-HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019, 585/24.10.2019, 607/26.09.2018, indicatori tehnico-economici aprobațiila realizat cumulat atât la credite de angajament cât și la credite bugetare valorea este de 3.606,25 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 2.000 mii lei ia 74 mii lei vL IX

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

Cheltuieli neeligibile, realizat eo ao ao cumulat atât la creditele de angajament și creditele bugetare 3.606,25 mii lei

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

B. Obiective de investitii noi

Finalizarea statiei de epurare Glina, 2 reabilitarea principalelor colectoare z de canalizare si a canalului colector

Dambovita (Caseta) în Municipiul

București - Etapa II

Reabilitarea/ înlocuirea rețelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului) HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016, indicatorii tehnico-economici rămân nemodificați, creditele de angajament se majorează de la 199.838 mii lei la

CL6 219.822 mii lei

Finanțare naționala,creditele de angajament se majorează de la 17.896 mii lei la 19.685 mii lei, credite

58.03.01 bugetare rămân nemodificate

Finanțare Fond de coeziune, creditele de angajament se majorează de la 101.407 mii lei la 111.548 mii lei, 58.03.02 creditele bugetare rămân nemodificate

Cheltuieli neeligibile, la creditele de angajament se majorează de la 31.907 mii lei la 35.098 mii lei, 58.03.03 creditele bugetare rămân nemodificateAlte servicii în domeniul protecției

74.02.50 mediului

16.845,00

800,00

17.645,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

16.845,00

800,00

17.645,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

14.238,00

800,00

15.038,00

84.02 Transporturi

2.431.001,00

2.912,00

2.433.913,00

84.02.03.02 Transport în comun

2.193.270,00

60.572,00

2.253.842,00

40 TITLUL IV SUBVENȚII

1.370.797,00

110.571,00

1.481.368,00

Subvenții pentru acoperirea 40.03 diferențelor de preț și tarif

1.370.797,00

110.571,00

1.481.368,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

486.928,00

-49.999,00

436.929,00

Mașini, echipamente si mijloace de 71.01.02 transport

486.928,00

-49.999,00

436.929,00

C.b. Dotări independente

Poziția 28 se modifică denumirea "Autobuze hibrid - Acord cadru” în "Achiziție Autobuze hibrid” .creditele de angajament se diminuează de la 232.402 mii lei la 182.402 mii lei

232.402,00

-50.000,00

182.402,00

Se introduce poziția "Achiziția de aparate de sterilizare, de dezinfectare și de igienizare a aerului în salonul de călători al vehiculelor utilizate la transportul public de către Municipiul București - Acord cadru, la credite de angajament cantitate1.800 buc., preț unitar dif., valoare 15.577 mii lei; la credite bugetare cantitate 300 buc., preț unitar diferit

0,00

1,00

1,00

84.02.03.03 Străzi

147.731,00

-57.660,00

90.071,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

241.073,00

-57.660,00

183.413,00

71.01.01 Construcții

213.955,00

-57.660,00

156.295,00


La pozția 7 "Penetrație Splaiul

Independentei-Ciurel-Autostrada

Bucuresti-Pitesti HCGMB

25/2001,266/2006, 123/2007, HCGMB

28/2015 , ref. 418/07.03.2019”,

creditele de angajament se diminuează

de la 1.965.916 mii lei la 1.945.916 mii

lei                                               65.954,00     -20.000,00              45.954,00


La poziția 16 "Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza HCGMB 58/2010,311/2010,337/2010, 27/2015 , ref. 418/07.03.2019”, creditele de angajament se diminuează de la 131.800 mii lei la 116.800 mii lei

La poz.18 "Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești si Supralargire Bd Ghencea si Str. Brașov si Terminal tramvai 41 HCGMB nr. 138/2015, 603/2018 (redenumirea poziției” Penetrație Prelungirea Ghencea -Domnești HCGMB 264/02.11.2006; HCGMB 122/2007, 138/2015")”, credite de angajament rămân nemodificate La pozyiția 19 "Pasaj Dna Ghica -HCGMB 4/2019”, creditele de angajament se diminuează de la

14.885,00La poz. 31 "Parcaje subterane si supraterane - consultanta HCGMB nr. 213/2006, 273/2006, 234/2005”, creditele de angajament rămân nemodificate

1.000,00       -500,00


500,00


Poz. 24 "Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu -intersecția Vitan Barzesti Etapa II -HCGMB 3/2019,72/2019”, valoarea totală actualizată aindicatorii tehnico-economici se modifică de la 63.092 mii lei la 105.692 mii lei, conform HCGMB nr. 340/13.08.2020, creditele de angajament se majorează de la 63.092 mii lei la 105.692 mii lei

Penetrație Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti HCGMB 25/2001,266/2006, 123/2007, HCGMB 28/2015, ref. 418/07.03.2019”,

creditele de angajament 20.000 mii lei

0,00

20.000,00

20.000,00

Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza

/

HCGMB 8/2010,311/2010,337/2010,

27/2015 , ref. 418/07.03.2019”,

creditele de angajament 15.000 mii lei

0,00

15.000,00

15.000,00

Pasaj Dna Ghica - HCGMB 4/2019",

creditele de angajament 15.000 mii lei

0,00

15.000,00

15.000,00

Anexa 1.1.5 BUGETUL CREDITELOR EXTERNE, din care:

TOTAL CHELTUIELI, din care:

650.964,00

0,00

650.964,00

Anexa 2.47.3 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, din care:

TOTAL CHELTUIELI, din care:

650.964,00

0,00

650.964,00

Canalizarea si tratarea apelor

n nn

qr Qfizi nn

74.06.06 reziduale

95.964,00

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

58.03 NEI^AMB. ABILE AFERENTE ‘ LUl'FINANCIAR 2014-202]


0,00


95.964,00


___ rpit i


W-v <’ BUGETARA "

Pagina^OMA^Z


Anexa 1.1.3 BUGETUL CREDITELOR INTERNE, din care:

TOTAL VENITURI, din care:

90.146,00

100.000,00

190.146,00

41 Alte operațiuni financiare

90.146,00

100.000,00

190.146,00

41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne

90.146,00

100.000,00

190.146,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

90.146,00

100.000,00

190.146,00

Anexa 2.47.1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, din care:

84.07 Transporturi

90.146,00

100.000,00

190.146,00

84.07.03.02 Străzi

90.146,00

50.000,00

140.146,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

0,00

50.000,00

50.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de

71.01.02 transport

0,00

50.000,00

50.000,00

C.b. Dotări independente

0,00

Achiziție Autobuze hibrid, creditele de

angajament 50. 000 mii lei

0,00

50.000,00

50.000,00

84.07.03.03 Străzi

0,00

50.000,00

50.000,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

0,00

50.000,00

50.000,00

71.01.01 Construcții

0,00

50.000,00

50.000,00

Finalizarea statiei de epurare Glina, 2 reabilitarea principalelor colectoare z de canalizare si a canalului colector

Dam bo vi ta (Caseta) în Municipiul București - Etapa II

Reabilitarea/ inlocuirea rețelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului) HCGMB 60/2010,121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014,

CL6 376/24.11.2016,

Finanțare naționala,creditele de angajament se majorează de la 48.628 58.03.01 mii lei la 53.491 mii lei

Anexa 2.35 Direcția Generală de Asistență Socială a 1

Municipiului București

68.02 Asigurări și asistență socială

560.097,82

33.309,00

593.406,82

Alte cheltuieli în domeniul asistenței 68.02.50.50 sociale

494.955,82

33.309,00

528.264,82

Titlul VI Transferuri între unități ale 51 admninistrației publice

6.004,00

309,00

6.313,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

5.849,00

309,00

6.158,00

57 Asistență socială

359.147,00

40.000,00

399.147,00

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

359.147,00

40.000,00

399.147,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

45.643,00

-7.000,00

M643.0Q

WWlp

71.01.01 Construcții

45.643,00

-7.000,00

Banca de alimente, Cantina Socială, Centrul de asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio-profesională,

/ o

Sediul administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr. 12, Str. Mihail Sebastian nr. 130-134, sector 5, București HCGMB nr. 490/23.08.2018, creditele de angajament rămân nemodificate

43.000,00

-7.000,00

36^000,00

Anexa 2.40 ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR


Total cheltuieli , din care :                       18.881,00

10 Cheltuieli de personal                         11.234,00

10.01.01 Salarii de baza                                    9.085,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă                   1.176,00

10.01.17 Indemnizații de hrană                              529,00

10.02.06 Vouchere de vacanță                            200,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă r 244,00

20 Bunuri și servicii                    //       6.862,00

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.06 Piese de schimb

Materiale și prestări de servicii

20.01.09 caracter funcțional0,00 -251,00

-50,00

-138,00 -46,00 -16,00

-1,00

238,00 -65,00

-7,00

-4,00

34,00


18.881,00

10.983,00

9.035,00

1.038,00

483,00

184,00

243,00

7.100,00

185,00

63,00

6,00

1.834,00Anexa 2.32 CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care :

24.300,00

2.500,00

26.800,00

67.02 Cultură, recreere și religie

15.600,00

1.000,00

16.600,00

67.02.05.02 Tineret

15.600,00

1.000,00

16.600,00

20 Bunuri și servicii

10.501,00

1.000,00

11.501,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.688,00

1.000,00

6.688,00

68.02 Asigurări și asistență socială

8.700,00

1.500,00

10.200,00

Asistență socială pentru familie și

68.02.06 copii

S.700,00

1.500,00

10.200,00

57 Asistență socială

8.700,00

1.500,00

10.200,00

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

8.700,00

1.500,00

10.200,00

Anexa 2.43 ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI

435.794,00

2.000,00

437.794,00

10 Cheltuieli de personal

125.400,00

-6.000,00

119.400,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

120.683,00

-5.826,00

114.857,00

10.01.01 Salarii de baza

105.123,00

-5.718,00

99.405,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

4.168,00

-108,00

4.060,00

10.03 Contribuții

2.688,00

-174,00

2.514,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

2.688,00

-174,00

2.514,00

20 Bunuri si servicii

149.975,00

6.000,00

155.975,00

20.01 Bunuri si servicii

33.757,00

1.700,00

35.457,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere

20.01.30 si funcționare

31.628,00

1.700,00

33.328,00

20.02 Reparatii curente

39.440,00

300,00

39.740,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

41.151,00

6.000,00

47.151,00

20.04.02 Materiale sanitare

28.861,00

4.000,00

32.861,00

20.04.03 Reactivi

2.308,00

2.000,00

4.308,00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05 inventar

2.242,00

0,00

2.242,00

20.05.01 Uniforme si echipament

100,00

-20,00

80,00

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

0,00

20,00

20,00

20.30 Alte cheltuieli

32.630,00

-2.000,00

30.630,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

26.740,00

-2.000,00

24.740,00

51.02 Transferuri de capital

9.923,00

1.000,00

10.923,00

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital din

51.02.28 domeniul sanatatii

9.923,00

1.000,00

10.923,00

71 Active nefinanciare

92.897,00

1.000,00

93.897,00

71.01 Active fixe

92.897,00

1.000,00

93.897,00

Mașini, echipamente si mijloace de

71.01.02 transport

)    45.494,00

1.000,00

46.494,00

Spitalul Clinic Colentina

z /

Ventilator pacienti critici, 2 buc, preț , '

unitar 318,00 mii lei                j

0,00

636,00

636,00

Ventilator de inalta performanta cu 2

moduri de ventilație: BIAP, APRV, \/

STANDARD, 1 buc, preț unitar 228,^0 mii lei

228,00

228,00

Injectomat dublu canal, 15 buc, preț

unitar 8,20 mii lei

^7/

123,00

123,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere 20.01.30 și funcționare

20.02 Reparații curente

Cărți publicații și materiale 20.11 documentare 20.12 Consultanță și expertiză 20.30.03 Prime de asigurare non-viață 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 59 Alte cheltuieli

59.17 Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu 59.40 handicap neîncadrate

71 ACTIVE NEFINANCIARE

Mași, echipamente și mijloace de 71.01.02 transport

Poz. 1. Ascensor persoane pentru bloc D, strada Mânzului nr. 24, sector 1 (Ansamblul de locuințe sociale Lemon Garden), cantitate 1 buc., prețul unitar se modifică de la 125 mii lei la 120 mii lei, credite de angajament se diminuează de la 125 mii lei la 120 mii lei


1.300,00

1.000,00

75,00

120,00

1.375,00

1.120,00

10,00

6,00

16,00

200,00

37,00

237,00

730,00

-16,00

714,00

700,00

58,00

758,00

460,00

18,00

478,00

300,00

30,00

330,00

148,00

160,00

-12,00

175,OU

-5,00

170,00

125,00

-5,00

 ^0^


125,00Aerogen solo starter kit,2 kituri, preț unitar 6,50 mii lei

0,00         13,00                  13,00

Anexa 2.45 ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR Total cheltuieli, din care :

70.12.06 Iluminat public și electrificări

20 BUNURI SI SERVICII

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84.02.03.03 Străzi

20 BUNURI SI SERVICII

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.02 Reparații curente

20.12 Consultanță și expertiză

59 Alte cheltuieli

Sume aferente persoanelor cu 59.40 handicap neîncadrate 71 ACTIVE NEFINANCIARE

Mași, echipamente și mijloace de 71.01.01 transport

Poz.5 "Expertize si DALI sistem rutier”, creditele de angajament rămân nemodificate

Poz. 6 "Studii de prefezabilitate, fezabilitate proiecte tehnice si detalii de execuție sistem rutier”, creditele de angajament rămân nemodificate Mași, echipamente și mijloace de 71.01.02 transport

Se introduce poziția "Bariere”, cantitate 8 buc., preț unitar dif., credite de angajament 181 mii lei

Se introduce poziția "Panou”, cantitate 1 buc., preț unitar 4 mii lei, credite de angajament 4 mii lei

Se introduce poziția "Pistol vopsit", cantitate 1 buc., preț unitar 9 mii lei, credite de angajament 9 mii lei Poz. 2 "Echipamente IT”, cantitate se majorează de la 5 buc. la 8 buc.., preț unitar dif., se majorează creditele de angajament de la 287 mii lei la 304 mii lei

177.514,00

0,00

177.514,00

3.000,00

1.500,00

4.500,00

3.000,00

1.500,00

4.500,00

3.000,00

1.500,00

4.500,00

173.464,00

-1.500,00

171.964,00

92.778,00

-2.521,00

90.257,00

125,00

20,00

145,00

73.685,00

-2.641,00

71.044,00

50,00

100,00

150,00

2.455,00

-55,00

2.400,00

355,00

-55,00

300,00

52.505,00

1.076,00

53.581,00

26.919,00

300,00

27.219,00

50,00        200,00                 250,00

100,00

100,00

200,00

1.654,00

403,00

2.057,00

0,00

181,00

181,00

0,00

4,00

4,00

0,00

9,00

9,00

287,00         17,00                 304,00

Se introduce poziția "Container metalic”, cantitate 1 buc., preț unitar 17 mii lei, credite de angajament 17 mii lei


0,00


17,00


17,00


Se introduce poziția "Mașină marcaj”, cantitate 1 buc., preț unitar 175 mii lei, credite de angajament 175 mii lei

71.01.30 Alte active fixe

Se introduce poziția "Soft control intern managerial”, credite de angajament 90 mii lei

Se introduce poziția "Branșamente”, credite de angajament 50 mii lei Se introduce poziția "Sistem control acces”, credite de angajament 30 mii , lei

Se introduce poziția ^'Studii trafic", credite de.ang^țârrfent 20Qmli lei /

Poz. 4 ”Uc&3>țe”,Se rnajo          tîtele

de angajamerft de la 1 J-f          124

mii lei


0,00

2.096,00


175,00

373,00


175,00

2.469,00


0,00


0,00


0,00
DIRECȚIA (iiWfi BUGETARA


9,00


124,00BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care:

TOTAL VENITURI,din care

Venituri din prestări de servicii și alte 33,10 activități

3.002.796,00

1.289.915,00

50.413,00

8.691,00

3.053.209,00

1.298.606,00

Venituri din contractele incheiate cu 33.10.21 casele de asigurări sociale de sanatate

1.047.107,00

6.000,00

1.053.107,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume

33.10.30 alocate de la bugetul de stat

137.871,00

320,00

138.191,00

Alte venituri din prestări de servicii și 33.10.50 alte activități

95.425,00

2.371,00

97.796,00

Transferuri voluntare, altele decât 37.10 subvențiile

16.324,00

44,00

16.368,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

16.109,00

44,00

16.153,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03 de dezvoltare a bugetelui local

-24.791,00

-38,00

-24.829,00

Varsaminte din secțiunea de

37.10.04 funcționare

24.791,00

38,00

24.829,00

43 Subvenții de la alte administrații

1.505.786,00

41.678,00

1.547.464,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

721.555,00

16.310,00

737.865,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

43.10.14 domeniu) sănătății

9.923,00

1.000,00

10.923,00

Subvenții pentru instituții publice

94.048,00

12.368,00

106.416,00

43.10.19 destinate secțiunii de dezvoltare

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

615.595,00

12.000,00

627.595,00

« pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care:

3.002.795,00

50.413,00

3.053.208,00

Anexa 2.2 MUZEUL MUNICIPIULUI

Total venituri , din care :

1l'.300,00

500,00

18.800,00

43 Subvenții de la alte administrații

17.100,00

500,00

17.600,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

16.100,00

500,00

16.600,00

Total cheltuieli, din care :

18.300,00

500,00

18.800,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.180,00

-500,00

10.680,00

10.01.01 Salarii de baza

10.000,00

-500,00

9.500,00

20 Bunuri și servicii

6.045,00

1.000,00

7.045,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere

20.01.30 și funcționare

2.133,00

1.000,00

3.133,00

Anexa 2.13 TEATRUL LUCIA STURDZA BULANDRA

Total venituri , din care :

15.083,00

20,00

15.103,00

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile

37.10.01 Donatii si sponsorizări

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

0,00

0,00

14.133,00

14.133,00

20,00

20,00 0,00

20,00

'            20,00

.4 X £ on Afi

ț       14.133,00

' • • •           j W V

Total cheltuieli , din care :

15.083,00

20,00

15.103,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

.. -    12.072,00

-325,00

==5^ 11.747,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

X""? £7     1.002,00

-300,00

' ’ Â jV^702,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

/Z        267,00

-25,00

j   —"-sL/, 242,00

20 Bunuri și servicii

//          2.964,00

345’00

f r- ț\y^,oo

20.01.02 Materiale pentru curățenie / A

53,00

-20,00

' \ ' Ț i \ 33W0 8W0

20.01.04 Apă, canal și salubritate

85,00

(f£$MECTiA W-°°

-£,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

20.01.06 Piese de schimb

-1,00

-w

Materiale și prestări de servicii cu 20.01.09 caracter funcțional

ț     %&ECUT]F        nr,

30,00

20.02 Reparații curente

30,00

150,00

180,00

20.04.02 Materiale sanitare

0,00

7,00

7,00

20.04.04 Dezinfectanți

0,00

8,00

8,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.435,00

176,00

1.611,00

Anexa 2.15 TEATRUL MIC

Total venituri , din care :

16.415,00

0,00

16.415,00

43 Subvenții de la alte administrații

15.415,00

0,00

15.415,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

15.315,00

0,00

15.315,00

Total cheltuieli , din care :

16.415,00

0,00

16.415,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

13.400,00

-810,00

12.590,00

10.01.01 Salarii de baza

10.286,00

-810,00

9.476,00

20 Bunuri și servicii

2.675,00

815,00

3.490,00

20.01.03 încălzit, Iluminat și forță motrică

150,00

160,00

310,00

Poștă, telecomunicații, radio, tv,

20.01.08 internet

40,00

40,00

80,00

Materiale și prestări de servicii cu

20.01.09 caracter funcțional

148,00

150,00

298,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30 și funcționare

300,00

350,00

650,00

20.02 Reparații curente

0,00

100,00

100,00

20.14 Protecția muncii

10,00

10,00

20,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

982,00

5,00

987,00

Plăți efectuate în anii precedenți și

85 recuperate în anul curent

0,00

-5,00

-5,00

Plăți efectuate în anii precedenți și

85.01.01 recuperate în anul curent în secțiunea

de funcționare a bugetului local

0,00

-5,00

-5,00

Anexa 2.20 CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

Total venituri , din care :

16.000,00

0,00

16.000,00

Venituri din prestări de servicii și alte

2.100,00

1.300,00

33 activități

-800,00

Alte venituri din prestări de servicii si

oo.l(J.oU

alte activitati

2.100,00

-800,00

1.300,00

43 Subvenții de la alte administrații

13.900,00

800,00

14.700,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

13.900,00

800,00

14.700,00

Total cheltuieli , din care :

16.000,00

0,00

16.000,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.030,00

357,00

11.387,00

10.01.01 Salarii de baza

9.415,00

385,00

9.800,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

52,00

-2,00

50,00

10.01.17 Indemnizații de hrană

688,00

-77,00

611,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

215,00

27,00

242,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

660,00

24,00

684,00

20 Bunuri și servicii

4.791,00

-356,00

4.435,00

Materiale și prestări de servicii cu

1 400,00

20.01.09 caracter funcțional                  , ■        JV

1.300,00

100,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

/ \

200 00

20.01.30 și funcționare                  > O          \

V TOllOO

100,00

20.03.02 Hrană pentru animale

\ 100100

20,00

120,00

20.04.01 Medicamente                 «

ippo

10,00

20,00

20.14 Protecția muncii              v        \

50,00

10,00     '

60,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.400,00 . 17Q oo

-596,00 _____

_____________-^^804,00 ' 17s nn

Sume aferente persoanelor cu       , * f L l' '

59.40 handicap neîncadrate

179,00

-1,00

178,00

Anexa 2.22 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI

Total venituri, din care:

50.129,00

0,00

50.129,00

46.128,00

^'9'p^%,45.722,00

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care:

10 Cheltuieli de personal

10.01.01 Salarii de baza


^B(ECUflE


1.129,00

;.838,00

507,00

0,00

0,00

0,00

-240,00

■240,00


46.128,00

45.722,00

50.129,00

2.598,00

2.267,00


20 Bunuri și servicii

Materiale și prestări de servicii cu 20.01.30 caracter funcțional

46.931,00

435,00

240,00

240,00

47.171,00

675,00

Anexa 2.27 CENTRUL CULTURAL LUMINA

Total venituri, din care:

9.175,00

0,00

9.175,00

43 Subvenții de la alte administrații

9.080,00

0,00

9.080,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

8.353,00

0,00

8.353,00

Total cheltuieli, din care:

9.175,00

0,00

9.175,00

10 Cheltuieli de personal

930,00

21,00

951,00

10.01.01 Salarii de baza

745,00

58,00

803,00

10.01.17 Indemnizații de hrană

62,00

-24,00

38,00

10.02.06 Vouchere devacanță

20,00

-7,00

13,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

28,00

-6,00

22,00

20 Bunuri și servicii

7.518,00

-21,00

7.497,00

20.01.03 încălzit, iluminat și forță metrică

95,00

40,00

135,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

5,00

3,00

8,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

50,00

-40,00

10,00

20.02 Reparații curente

40,00

-24,00

16,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

206,00

200,00

406,00

20.30.04 Chirii

787,00

225,00

1.012,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

5.098,00

-425,00

4.673,00

Anexa 2.29 CENTRUL DE PROIECTE Șl PROGRAME EDUCAȚIONALE Șl SPORTIVE - PROEDUS

TOTAL VENITURI , din care :

39.507,00

0,00

39.507,00

43 Subvenții de la alte administrații

39.507,00

0,00

39.507,00

Subvenții pentru instituții publice

1 331 00

43.10.19 destinate secțiunii de dezvoltare

1.331,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

39.507,00

0,00

39.507,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

1.331,00

0,00

1.331,00

Se introduce poziția "Aparat automat pt. acoperirea pantofilor”, cantitate 2 buc., preț unitar dif., credite de

angajament 15 mii lei

Se introduce poziția "Calculatoare”,

0,00

15,00

15,00

cantitate 14 buc., preț unitar dif., credite de angajament 70 mii lei

0,00

70,00

70,00

Se introduce poziția "Termoscanner”, cantitate 2 buc., preț unitar dif., credite de angajament 15

0,00

15,00

15,00

Se introduce poziția "Televizor”, cantitate 2 buc., preț unitar dif., credite de angajament 10 mii lei

Se irnntroduce poziția "Sistem încălzire”, cantitate 1 buc., preț unitar

0,00

10,00

10,00

150 mii lei, credite de angajament 150 mii lei

0,00

150,00

150,00

Anexa 2.35.2 Căminul Pentru Persoane Vârstnice Al Municipiului București Academician Nicolae -Cajal

Total venituri , din care :

7.359,00

309,00

7.668,00

43 Subvenții de la alte administrații

6.004,00

309,00

6.313,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

5.849,00

309,00

6.158,00

Total cheltuieli, din care :

7.359,00

309,00

7.668,00

10 Cheltuieli de personal

2.590,00

185,00

2.775,00

10.01.29 Stimulent de risc

0,00

185,00

185,00

20 Bunuri și servicii

4.596,00

124,00

4.720,00

Materiale și prestări de servicii cu

20.01.09 caracter funcțional

450,00

124,00

574,00

Anexa 2.38 AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA Șl PROTECȚIA ANIMALELOR

Total venituri , din care : 43 Subvenții de la alte administrații

16.845,00

16.845,00

800,00

800,00

17.645,00

17.645,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

14.238,00

800,00

15.038,00

Total cheltuieli, din care :

16.845,00

800,00

17.645,00

20 Bunuri și servicii

8.703,00

1.109,00

9.812,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

672,00

70,00

742,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

136,00

80,00

216,00

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, interne1

81,00

20,00

101,00

Materiale și prestări de servicii cu

qi nn

on nn

191 nn

zu.u i .uy caracter runcționai

20.02 Reparații curente           ,X N y

638,00

30,00

668,00

20.03.02 Hrană pentru animale       ' .           s

-7 \ 962,00

150,00

1.112,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar                   \ >

*\\220,00

150,00

370,00

20.14 Protecția muncii          ’     / \     .....\

\\ 66,00

10,00

76,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si Șprtficij         :J \

3)1112,00

569,00

3.681,00

Plăți efectuate în anii precedenți Și <’

O

85 recuperate în anul curent V

■ .'■/ 0,00

-309,00

-309,00

Plăti efectuate în anii precedent si, ' 7T ■

85.01.01 recuperate în anul curent în secțiunea

de funcționare a bugetului local

0,00

-309,00

Anexa 2.39 ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR Șl CREMATORIILOR UMANE

Total venituri , din care :

52.192,00

4.471,00

56.663,00

Venituri din prestări de servicii și alte 33 activități

n Alte venituri din prestări de servicii si

U alte activitati                         /z

20.506,00

2.971,00

23.477,00

/.      20.506,00

2.971,00

23.477,00

43 Subvenții de la alte administrații

31.686,00

1.500,00

33.186,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții public^ l/

u'ÎpF^41,00

1.500,00

33.141,00

Total cheltuieli, din care :

,00

4.471,00

56.663,00

20 Bunuri și servicii              < /

4.649,00

29.789,00

20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrkță'

380,00

2.000,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

7(1 O 9EXECUJÎE ate oo

55,00

450,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

150,00

35,00

185,00

Materiale și prestări de servicii cu

20.01.09 caracter funcțional

21.069,00

3.932,00

25.001,00

Alte bunuri și prestări de servicii cu

100 00

20.01.30 caracter funcțional

75,00

25,00

20.04.04 Dezinfectând

0,00

100,00

100,00

20.14 Protecția muncii

80,00

72,00

152,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,00

50,00

250,00

57 Asistență socială

274,00

25,00

299,00

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

274,00

25,00

299,00

Plăți efectuate în anii precedenți și

85 recuperate în anul curent

0,00

-203,00

-203,00

Plăți efectuate în anii precedenți și

85.01.01 recuperate în anul curent în secțiunea

de funcționare a bugetului local

0,00

-203,00

-203,00

Anexa 2.42 ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI Șl AGREMENT

Total venituri , din care : 43 Subvenții de la alte administrații

103.537,00

87.625,00

8.000,00

8.000,00

111.537,00

95.625,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

82.329,00

8.000,00

90.329,00

Total cheltuieli, din care : Alte servicii în domeniile culturii,

103.537,00

8.000,00

111.537,00

67.10.50 recreerii și religiei

100.992,00

3.000,00

108.992,00

Total cheltuieli, din care :

100.992,00

8.000,00

108.992,00

20 Bunuri și servicii

75.501,00

8.000,00

83.501,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate Materiale și prestări de servicii cu

16.456,00

800,00

17.256,00

20.01.09 caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere

24.827,00

3.300,00

28.127,00

20.01.30 si funcționare

21.946,00

3.300,00

25.246,00

20.02 Reparații curente

5.837,00

600,00

6.437,00

Anexa

2.43.1.1 CENTRALIZATOR SPITALE

TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si

2.108.530,00

19.544,00

2.128.074,00

33.10 alte activitati

1.219.779,00

6.520,00

1.226.299,00

Anexa 2.43.4 SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

TOTAL VENITURI, din care 43.10 Subvenții de la alte administratii

99.339,00

25.045,00

1.000,00

1.000,00

100.339,00

26.045,00

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital din

43.10.14 domeniul sanatatii

35,00

1.000,00

1.035,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

99.339,00

1.000,00

100.339,00

71 Active nefinanciare

16.636,00

1.000,00

17.636,00

71.01 Active fixe

16.636,00

1.000,00

17.636,00

Mașini, echipamente si mijloace de

71.01.02 transport

13.168,00

1.000,00

14.168,00

Lampa Uv germicida mobila.se introduc 10

/

buC) pifei unitar 31,60 mii lei

r 0,00

3WTTO

-buget local-                       /     //y

0,00

sie.oo'X. \

316,00

Lampa UV germicida fixa. 28 buc, preț /

unitar 25,60 din care                /     f

0,00

716,80

716,80

-alte surse-                         /

0,00

32,80

32,80

-buget local-

0,00

S84.00

684,00

Dispozitiv detectare febra, 2 buc, preț.

sN A Ar

unitar 30,60 mii lei                /

94,Q0

,,—•42^0'   \

61,20

-alte surse-

94,60

-32,®iN *\

61,20

lltt3 Șl EXECUTE fjn

k

<y

'W.țș

Anexa 2.43.7 SPITALUL CLINIC COLENTINA

TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si

383.920,00

12.344,00

396.264,00

33.10 alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume

242.480,00

320,00

242.800,00

33.10.30 alocate de la bugetul de stat

Transferuri voluntare, altele decât

9.220,00

320,00

9.540,00

37.10 subvențiile

740,00

24,00

764,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

740,00

24,00

764,00

43.10 Subvenții de la alte administratii

112.700,00

12.000,00

124.700,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

43.10.33

pentru acoperirea creșterilor salariale

100.000,00

12.000,00

112.000,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

383.920,00

12.344,00

396.264,00

10

Cheltuieli de personal

198.290,00

11.900,00

210.190,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

191.490,00

10.900,00

202.390,00

10.01.01

Salarii de baza

117.760,00

4.900,00

122.660,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

37.450,00

6.000,00

43.450,00

10.03 Contribuții

4.196,00

1.000,00

5.196,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

4.196,00

1.000,00

5.196,00

20 Bunuri si servicii

179.369,00

344,00

179.713,00

20.01

Bunuri si servicii

45.571,00

5.750,00

51.321,00

20.01.01

Furnituri de birou

Posta, telecomunicații, radio, tv,

500,00

100,00

600,00

20.01.08

internet

Materiale si prestări de servicii cu

250,00

30,00

280,00

20.01.09 caracter funcțional

23.220,00

5.120,00

28.340,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere

20.01.30

si funcționare

14.500,00

500,00

15.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

120.999,00

-5.656,00

115.343,00

20.04.01

Medicamente

85.041,00

-6.000,00

79.041,00

20.04.02

Materiale sanitare

26.640,00

320,00

26.960,00

20.04.04 Dezinfectanti

7.130,00

24,00

7.154,00

20.30 Alte cheltuieli

650,00

250,00

900,00

20.30.04 Chirii

60,00

50,00

110,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590,00

200,00

790,00

59

Alte cheltuieli

Sume aferente persoanelor cu

700,00

100,00

800,00

59.40

handicap neincadrate

700,00

100,00

800,00

71

Active nefinanciare

5.716,00

n.oo

5.716,00

71.01

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de

5.716,00

0,00

5.716,00

71.01.02

transport

5.573,00

0,00

5.573,00

Sistem de filtrare a aerului cu UV si

4

filtre HEPA uz medical.se modifica denumirea in Sistem de filtrare a aerului cu UV, HEPA si oxigen activ

35,70

s.oo

35,70

Dispozitiv dezinfectie aer cu ultraviolete, 5 buc, se diminuează

prețul unitar la 2,91 mii tei

18,00

-3,45 Z \\ A /y H55

Aparat ecografie abdominala portabil, /

1 buc, prețul unitar se diminuează la I f.

-20,1^/’

86,90 mii tei

Aparat de ventilație mecanica , 1 buc, /

107,00

. n

f I

prețul unitar se diminuează la 79,14-mii tei

90,00

-10,86. K.

Lampa frontala consultatii ORL, 3 buc^-^cîp/^ preț unitar se diminuează, preț unitaj^c'^‘c,t"Efi^z/

«O V*

\°1 <1

L -S\,/ (1 LI L < J

8,16 mii lei                                %W261

l «o 5'KECUT/f >m/)

-8,13

24,48

\» PaginaTO

*Z<

Mașini, echipamente si mijloace de

transport, atât la credite de angajament

71.01.02 cât și la credite bugetare din care:                  1.175,00

Poz. î'Generator",, cantitate 1 buc., preț unitar se modifică de la 70 mii lei la 40 mii lei, creditele de angajament se diminuează de las 70 mii lei la 40

mii lei                                                       70,00

Poz. 4 "Sistem sonorizare”, cantitate 1

buc., preț unitar se modifică de la 150

mii lei la 110 mii lei, creditele de

angajament se diminuează de la 150

mii lei la 110 mii lei                                          150,00


0,00               1.175,00


Poz. 5 "Sistem supraveghere”, cantitate 1 buc., preț unitar se modifică de la 100 mii lei la 80 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 100 mii lei la 80 mii lei                                 100,00


Poz. 7 "Sistem climatizare”, cantitate 1 buc., preț unitar se modifică de la 500 mii lei la 140 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 500 mii lei la 140 mii lei

Se introduce poziția "Lift persoane dizabilități”, cantitate 1 buc., preț unit 30 mii lei, credite de angajament 30 i lei

Se introduce poziția "Autoturism/autoutilitară”, cantitate 2 buc., preț unitar dif., credite de angajament 160 mii lei0,00


direcția‘<2^ ștu programare ?™oo «•a Și execuție <Șm// bugetara30,00                  30,00


160,00                 160,00Venituri din contractele încheiate cu 33.10.21 casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume

33.10.30 alocate de la bugetul de stat

Alte venituri din prestări de servicii si

33.10.50 alte activitati

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile

37.10.01 Donatii si sponsorizări


Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03 de dezvoltare a bugetelui local Varsaminte din secțiunea de

37.10.04 funcționare

43.10 Subvenții de ia alte administratii

Subvenții din bugetele locale pentr finanțarea cheltuielilor de capital

43.10.14 domeniul sanatatii


1.047.107,00

6.000,00

1.053.107,00

137.871,00

320,00

138.191,00

31.471,00

200,00

31.671,00

9.732,00

24,00

9.756,00

9.732,00

24,00

9.756,00

-24.791,00

-38,00

-24.829,00

^'^H.791,Q&

38,00

24.829,00

690.18Q,'00 îy*

13.000,00

V

703.183,00

9,9^3, qb

LOOO.OO

10.923,00


Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

43.10.33 pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza^15.5^5,00 2.108.530,00 ^126.391,00

ZĂ?" DIRECȚIA ^1085.534,00

•Ș uf PROGRAMARE § rȚx7 A05 00

H Șl execuție s^P7-50500

BUGETARA l

t      Paginatiw


12.000,00

19.544,00

12.243,00

10.900,00

4.900,00


327.595,00

2.128.074,00

1.138.634,00

1.096.434,00

672.405,0010.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

Posta, telecomunicații, radio, tv, 20.01.08 internet

Materiale si prestări de servicii cu 20.01.09 caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere

20.01.30 si funcționare

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.04 Dezinfectant!

20.30 Alte cheltuieli

20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

Sume aferente persoanelor cu

59.40 handicap neincadrate

PLATI EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN 85 ANUL CURENT

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea

85.01.01 de funcționare a bugetului local

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de 71.01.02 transport


224.683,00

5.800,00

230.483,00

20.725,00

2G0,00

20.925,00

26.775,00

1.343,00

28.118,00

509,00

50,00

559,00

26.241,00

1.293,00

27.534,00

909.558,00

6.544,00

916.102,00

202.925,00

5.750,00

208.675,00

3.375,00

100,00

3.475,00

32.334,00

200,00

32.534,00

2.420,00

30,00

2.450,00

57.691,00

5.120,00

62.811,00

82.616,00

300,00

82.916,00

607.801,00

544,00

608.345,00

402.450,00

150,00

402.600,00

138.793,00

370,00

139.163,00

20.428,00

24,00

20.452,00

9.823,00

250,00

10.073,00

960,00

50,00

1.010,00

8.787,00

200,00

8.987,00

7.714,00

100,00

7.814,00

7.655,00

100,00

7.755,00


-2.010,00        -343,00               -2.353,00


-2.010,00

-343,00

-2.353,00

92.897,00

1.000,00

93.897,00

92.897,00

1.000,00

93.897,00

45.494,00

1.000,00

46.494,00


Frigider probe sanguine, 1 buc, prețul unitar se majoreaza la 11,90 mii lei

Sistem pentru chirurgie laparoscopica, 1 bucata, se diminuează prețul unitar la 921,66 mii lei

Sistem de filtrare a aerului pentru Săli de operatii, ATI 1 buc, prețul unitar 25,00 mii lei

Nebulizator ceata uscata , 1 bucata, preț unitar 18,68 mii lei

11,20

0,70

11,90

923,50

-1,84

921,66

0,00

25,00

25,00

0,00

18,68

18,68

Anexa

2.43.12 SPITALUL CLINIC COLȚEA

TOTAL VENITURI, din care Transferuri voluntare, altele decât

217.874,00

0,00

217.874,00

37.10 subvențiile

7.121,00

0,00

7.121,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii 37 10 03 de dezvoltare a bugetelui local

-7.100,00

-38,00

-7.138,00

Varsaminte din secțiunea de

37.10.04 funcționare

7.100,00

38,00

7.138,00


Anexa

2.43.15     SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE

TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si

75.457,00

6.200,00

81.657,00

33.10 alte activitati

38.597,00

6.200,00

44.797,00


Venituri din contractele incheiate cu

33 10 21 case'e 0,6 as'9urari sociale de sanatate           37 600 Oq

Alte venituri din prestări de servicii si

33.10.50 alte activitati                                           484,00

TOTAL CHELTUIELI, din care               75.457,00

10 Cheltuieli de personal                         46.560,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani                      44.210,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca                  8.280,00

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani                          409,00

10.03 Contribuții                                        1.843,00


Contribuții de asigurări sociale de stat

189,00

mmn? Contribuția asiguratorie pentru munca I U.Uu.U /

1.645,00

20 Bunuri si servicii

27.377,00

20.01 Bunuri si servicii

11.905,00

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

1.015,00

-alte surse-

925,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere 20.01.30 si funcționare

4.862,00

-alte surse-

3.267,00


__ A. Medicamente si materiale sanitare 20.04

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

PLATI EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE î

85 ANUL CURENT0,006.000,00

43.600,00

200,00

684,00

6.200,00

81.657,00

343,00

46.903,00

0,00

44.210,00

-100,00

8.180,00

100,00

509,00

343,0>-

2.186,00

50,00

239,00

293,00

1.938,00

6.200,00

33.577,00

0,00

11.905,00

200,00

1.215,00

200,00

1.125,00

f

-200,00

3.067,00

6.200,00

19.120,00

6.150,00

16.130,00

50,00

1.930,00Anexa CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF.

2.43.18 STELIAN

TOTAL CHELTUIELI, din care

13.616,00

0,00

13.616,00

10 Cheltuieli de personal

10.810,00

0,00

10.810,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

10.460,00

0,00

10.460,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

3.350,00

-100,00

3.250,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

340,00

100,00

440,00

Anexa 2.46 ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

TOTAL VENITURI , din care :

145.751,00

16.769,00

162.520,00

43 Subvenții de la alte administrații

145.747,00

16.769,00

162.516,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

78.462,00

3.982,00

82.444,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.19 destinate secțiunii de dezvoltare

67.285,00

12.787,00

80.072,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

145.751,00

16.769,00

162.520,00

20 BUNURI Șl SERVICII

66.195,00

3.982,00

70.177,00

Materiale și prestări de servicii cu

20.01.09 caracter funcțional

150,00

-18,00

132,00

20.02 Reparații curente

54.673,00

4.000,00

58.673,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

67.285,00

12.787,00

80.072,00

71.01.01 Construcții, din care:

67.285,00

12.787,00

80.072,00

C.d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările, din care:

Se redenumește poz. 9 ”Str. Vanatori nr. 17, sector 5 HCGMB 142/11.03.2019” în ”Str. Vanatori nr.

17, sector 5 HCGMB 142/11.03.2019, HCGMB nr.327/13.08.2020”, valoarea totală actualizată atăt la creditele de angajamnet cât și la creditele bugetare de modifică de la 4.150 mii lei la 7.032 mii lei; valoarea rămasă de executat la creditele de angajament de la 762 mii

lei la 3.644 mii lei și la creditele

bugetare de la 4.030 mii lei la 6.912 mii

lei; prevederile la creditele de

angajament se majorează de la 762

mii lei la 3.644 mii lei, creditele

bugetare rămân nemodificate

Poz. 12. ”Bd. General Gheorghe

Magheru nr. 27, sector 1 (proiectare si

execuție), HCGMB nr.

188/23.04.2019”, se diminuează

prevederile la sursa buget local la                                   _

creditele de angajament de la 6.275

mii lei la 5.078 mii lei, creditele

bugetare rămân nemodificate și se

majorează sursa transfer buget de

stat la credite de angajament de la

0,00 mii lei 1.197 mii lei și la creditele

bugetare de la 0,00 mii lei la 1.197 mii

lei                                                   500,00       1.197,00                1.697,00

Poz.13. ”Str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5 (proiectare si execuție), HCGMB 190/23.04.2019”, se diminuează prevederile la sursa buget local la creditele de angajament de la 6.479 mii lei la 5.230 mii lei,creditele bugetare rămân nemodificate și se majorează sursa transfer buget de stat la creditele de angajament de la 0,00 mii lei 1.249 mii lei și la creditele bugetare 1.249 mii lei

500,00

1.249,00

1.749,00

Poz.14. ”Str. Franceza nr. 52/Str.

Halelor nr. 1, sector 3 (proiectare si execuție), HCGMB 189/23.04.2019”,se diminuează prevederile la sursa buget local la creditele de angajament de la 5.611 mii lei la 4.448 mii lei,creditele bugetare rămân nemodificate și se majorează sursa transfer buget de stat la creditele de angajament de la 0,00 mii lei 1.123 mii lei și la creditele bugetare 1.123 mii lei

500,00

1.123,00

1.623,00

Se redenumește poziția 26 ”Str. Mihai Vodă, nr. 13, Proiect, Aviz CTE nr.38/1855700/770/01.07.2020” în "Lucrări de consolidare, reabilitare, modificări interioare imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare, împrejmuire și organizare de șantier din Str. Mihai Vodă nr. 13, sector 5, București, HCGMB nr.270/15.07.2020", valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 10.915 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, prevederile creditele de angajament și creditele bugetare rămân nemodificate

Se introduce poziția poziția"Lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare, împrejmuire, organizare de șantier la imobil de locuințe și funcțiuni conexe pentru imobilul din Bd. Pache Protopopescu nr. 54, sector 2, București, HCGMB nr.

311/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 2.706 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 2.706 mii lei

0,00

1,00

1,00

Se introduce poziția poziția "Lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare, împrejmuire și organizare de șantier pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 149, sector 2, București, HCGMB nr. 325/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 5.465 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 5.465 mii lei

0,00           1,00                     1,00

Se introduce poziția poziția - "Lucrări de construcții privind consolidare, reabilitare, restaurare, refuncționalizare, modificări interioare, refacere împrejmuire, organizare de șantier pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 74 sector 3, București, HCGMB nr. 321/13.08.2020", valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 3.690 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 3.690 mii lei

0,00           1,00                     1,00

Se introduce poziția poziția "Lucrări de construcții privind consolidare, reabilitare, restaurare, refuncționalizare, modificări interioare, refacere împrejmuire, organizare de șantier pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 82 sector 3, București, HCGMB nr. 322/13.082020", valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 11.118 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 11.118 mii lei

0,00           1,00                     1,00

Se introduce poziția poziția - "Lucrări de construcții privind consolidare, reabilitare, restaurare, refuncționalizare, modificări interioare, refacere împrejmuire, organizare de șantier pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 84 sector 3, București, HCGMB nr. 323/13.082020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de                         _r___- -

10.551 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele                                                    \

bugetare, creditele de angajament

Se introduce poziția poziția "Lucrări de reabilitare, consolidare, refuncționalizare, împrejmuire, organizare de șantier la imobil de locuințe și funcțiuni conexe pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 92, sector 3, București, HCGMB nr. 324/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 4.316 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 4.316 mii lei

Se introduce poziția poziția "Lucrări de reabilitare, consolidare, refuncționalizare, împrejmuire, organizare de șantier la imobil de locuințe și funcțiuni conexe pentru imobilul din Str. Academiei nr. 15, sector 1, București, HCGMB nr. 317/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 5.105 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 5.105 mii lei

Se introduce poziția poziția"Lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare, modificări interioare, refacere Împrejmuire și organizare de șantier pentru imobilul din Str. Dianei nr. 2, sector 2, București, HCGMB nr. 312/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 5.269 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 5.269 mii lei

Se introduce poziția poziția "Lucrări de construcții privind consolidarea, reabilitare, restaurarea, modificări interioare si organizare de șantier pentru imobilul din Str. Franceza nr. 32, sector 3, București, HCGMB nr. 326/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 6.275 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 6.275 mii leiSe introduce poziția poziția"Lucrări de reabilitare, consolidare, refunctionalizare, împrejmuire, organizarea execuției pentru imobilul din Str. Franceză nr. 5, sector 3, București, HCGMB nr.

313/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 3.239 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 3.239 mii lei

0,00           1,00


1,00


0,00           1,00


1,00


Se introduce poziția poziția"Lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare, împrejmuire si organizarea execuției la imobilul de locuințe si spații comerciale la parter pentru imobilul din Str. Gabroveni nr. 18, sector 3, București, HCGMB nr. 310/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 2.961 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 2.961 mii lei

Se introduce poziția poziția "Lucrări de reabilitare, consolidare, refuncționalizare, imrejmuire, organizare de șantier pentru imobilul din Str. Gladiolelor nr. 11, sector 4, București, HCGMB nr. 318/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 2.779 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 2.779 mii lei

0,00           1,00                    1,00

Se introduce poziția poziția- "Lucrări de construcții privind consolidare, reabilitare, restaurare, modificări interioare, refacere împrejmuire și organizare de șantier pentru imobilul din Str. Plantelor nr. 47, sector 2,                                          V

București, HCGMB nr. 320/13.082020",                                   /

valoarea indicatorilor tehnico-                                        —

economici este de 3.337 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 3.337 mii lei


Se introduce poziția poziția "Lucrări de reabilitare, consolidare, refunctionalizare, împrejmuire și organizare de șantier pentru imobilul din Calea Șerban Vodă nr. 107, sector 4, București, HCGMB nr.

314/13.08.2020", valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 3.903 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 3.903 mii lei

Se introduce poziția poziția "Lucrări de consolidare, reabilitare, refunctionalizare, împrejmuire si organizarea execuției pentru imobilul din Str. Sfinților nr. 13, sector 2, București, HCGMB nr. 309/13.08.2020 ”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 5.905 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 5.905 mii lei

Se introduce poziția poziția"Lucrări de reabilitare, consolidare,refunctionalizare, împrejmuire, organizare de șantier imobil locuințe colective pentru imobilul din Str. Șpotul fântânilor nr. 5, sector 1, București, HCGMB nr.

315/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 7.732 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 7.732 mii lei

Se introduce poziția poziția "Lucrări de consolidare, reabilitare pentru imobilul din Str. Smârdan nr. 19, sector 3, București, HCGMB nr.

316/13.08.2020", valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 1.661 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele de angajament 1.661 mii lei

0,00           1,00                    1,00


0,00            1,00                       1,00Se introduce poziția poziția"Lucrări de reabilitare, consolidare, refuncționalizare, împrejmuire, organizare de șantier la imobil de locuințe din Str. Vasile Pârvan nr. 2-4, sector 1, București, HCGMB nr. 319/13.08.2020”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 883 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, creditele deSe introduce poziția "Calea Victoriei nr. 101A+B, sector 1,'HCGMB 96/19.05.2005”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 8.364 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, la sursa buget local creditele de angajament 2.257 mii lei, creditele bugetare 0,00 mii lei și la sursa transfer buget de stat creditele de angajament 6.107 mii lei și creditele bugetare 1.150 mii lei

Se introduce poziția ”Bd. N. Balcescu 32-34, sector 1, HCGMB 292/22.12.2005”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 6.572 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, la sursa buget local creditele de angajament 1.656 mii lei, creditele bugetare 0,00 mii lei și la sursa transfer buget de stat creditele de angajament 4.916 mii lei și creditele bugetare 1.150 mii lei

Se introduce poziția "Str. Batistei nr. 5, sect. 2, HCGMB nr. 296/31.08.2009”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 8.723 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, la sursa buget local creditele de angajament 1031 mii lei, creditele bugetare 0,00 mii lei și la sursa transfer buget de stat creditele de angajament 7.692 mii lei și creditele bugetare 1.150 mii lei

Se introduce poziția ”Bd. Carol I nr. 63, sect. 2, HCGMB 293/31.08.2009 ”, valoarea indicatorilor tehnico-economici este de 5.641 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, la sursa buget local creditele de angajament 729 mii lei, creditele bugetare 0,00 mii lei și la sursa transfer buget de stat creditele de angajament 4.912 mii lei și creditele bugetare 1.150 mii lei


0,00      1.150,00               1.150,00


0,00      1.150,00               1.150,00


0,00      1.150,00               1.150,00


0,00Se introduce poziția "Pta. Pache Protopopescu nr. 11, sector 2, HCGMB 142/30.08.2012”, valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici este de 4.671 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, valoarea totală actualizată a indicatorilor tehnico-economici aprobați este de 4.733 mii lei atât la creditele de
angajament cât și la creditele

bugetare, la sursa transfer buget

stat creditele de angajament 4.733$șT£^

lei si creditele bugetare 1.150 mii l^=

■                a                            execuți?

x, Pagina 26 ' y


0,00


1.150,00Se introduce poziția ”Str. Franceza nr. 9, sect. 3.HCGMB 141/30.08.2012”, valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici este de 20.839 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare, la sursa buget local creditele de angajament 12.051 mii lei, creditele bugetare 0,00 mii lei și la sursa transfer buget de stat creditele de angajament 8.788 mii lei și creditele bugetare 1.150 mii lei

0,00       1.150,00                1.150,00


Se introduce poziția "Str. Sf. Vineri nr. 5, sect. 3.HCGMB 239/15.05.2008”, valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici este de 3.384 mii lei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare,la sursa buget local creditele de angajament 1.577 mii lei, creditele bugetare 0,00 mii lei și la sursa transfer buget de stat creditele de angajament 1.807 mii lei și creditele bugetare 1.150 mii lei


Se introduce poziția "Str. Mihai - Vodă nr. 15, sector 5,HCGMB 143/30.08.2012”, valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici este de 1.978 mii iei, atât la credite de angajament cât și la creditele bugetare valoarea totală actualizată a indicatorilor tehnico-economici este de 2.175 mii lei,la sursa buget local creditele de angajament 276 mii lei, creditele bugetare 0,00 mii lei și la sursa transfer buget de stat creditele de angajament 1.899 mii lei și creditele bugetare 1.150 mii lei

0,00       1.150,00                1.150,00


Anexa 2.48 DIRECȚIA GENERALĂ DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ Șl MONUMENTE DE FOR PUBLIC

Alte servicii în domeniile culturii, 67.10.50 recreerii și religiei

TOTAL VENITURI , din care : 43.10 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice 43.10.19 destinate secțiunii de dezvoltare

TOTAL CHELTUIELI, din care:

20 BUNURI Șl SERVICII

20.06.02 Deplasări în străinătate

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 71 ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții, atât la credite deangajament cât și la credite bugetare, 71.01.01 din care:

Ce. Alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care:

Proiecte în continuare 2019          <


45.855,00

45.855,00

35.898,00

23.709,00


12.189,00

45.855,00

28.321,00

50,00

12.853,00

12.189,00


0,00 0,00

0,00 419,00

-419,00

0,00 409,00 -50,00 459,00 -409,00


45.855,00

45.855,00

35.898,00

24.128,00

11.770,00

45.855,00

28.730,00

0,00

13.312,00

11.780,00


^--=5-3.229,00

4 mutară


270,00


-48,00


3.499,00

0,00

2.761,00


la poziția "Realizare soclu și amplasare mfp NICU CONSTANTIN”, creditele de angajament se diminuează de la 49 mii lei la 1 mii lei

Proiecte noi 2020

49,00

320,00

-48,00

318,00

1,00

638,00

Se elimină poziția "Lucrări de ambientare interioară Arcul de Triumf’

120,00

-120,00

0,00

Se introduce poziția "Proiectare și execuție lucrări de amenajare spații multifuncționale la Arcul de triumf’, credite de angajament 120 mii lei

0,00

120,00

120,00

La poziția "Centru conferințe CASA TURISMULUI” se majorează creditele de angajament de la 200 mii lei la 480 mii lei

Se înntroduce poziția "Realizare proiect tehnic de amplasare și amplasare mfp ABAI KUNANBAEV", credite de

200,00

280,00

480,00

angajament 38 mii lei

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare,

0,00

33,00

38,00

71.01.03 din care:

2.053,00

-303,00

1.750,00

Proiecte în continuare 2019

La poziția "Relizare lucrare de artă, proiectare și amplasare monument comun MARTIN LUTHER și JEAN CALVIN”, creditele de angajament se diminuează de la 515 mii lei la 505 mii

515,00

-10,00

505,00

iei

515,00

-10,00

505,00

Proiecte noi 2020

523,00

-293,00

230,00

Se elimină poziția "Concurs de soluții monument GRUP STATUAR ARTĂ

PLASTICĂ NONFIGURATIVĂ”

30,00

-30,00

0,00

Se elimină poziția "Concurs de soluții monument comemorativ MONUMENTUL INFANTERIEI”

30,00

-30,00

0,00

Se introduce poziția "Sistem fixare bolarzi la Arcul de Triumf’, cantitate buc. dif., preț unitar dif., credite de angajament 42 mii lei

0,00

42,00

42,00

La poziția "Proiect DALI și proiect tehnic FÂNTÂNA GEORGE CANTACUZINO”, creditele de angajament se diminuează de la 130 mii lei la 105 mii lei

130,00

-25,00

105,00

Se elimină poziția "Realizare proiect tehnic, amplasare mfp și iluminat arhitectural mfp MAHTMA GANDHI”

150,00

-150,00

0,00

Se elimină poziția "Realizare sisteme de iluminat artistic la mfp noi - Prințul Rainier al III- lea de Monaco, Gen. H. M. Berthelot, Ștefan cel Mare, luri Gagarin, Nikola Martinoski”

200,00

-200,00

0,00

Se introduce poziția "Realizare sistem de iluminat artistic la mfp Prințul Rainier al lll-lea de Monaco”, credit^ de angajament 55 mii lei


0,00


Se introduce poziția "Realizare sistem de iluminat artistic la mfp Ștefan cel

Mare”, credite de angajament 15 mjW^?'             0,00

ii S £           o c îf

ri^£CuÎIE A '#//55,0.0


15,00


5,00


Se introduce poziția "Realizare sistem de iluminat artistic la mfp luri Gagarin",

credite de angajament 15 mii lei

0,00

15,00

15,00

Se introduce poziția "Realizare sistem de iluminat artistic la mfp Nikola Martinoski”, credite de angajament 15 mii lei

0,00

15,00

15,00

Alte active fixe, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare,

71.01.30 din care:

161,00

144,00

305,00

La poziția "Realizare website instituție”, cantitate 1 buc., prețul unitar se modifică de la 18 mii lei la 59 mii lei, credite de angajament 59 mii lei

18,00

41,00

59,00

La poziția "Realizare platformă digitală Punct Informare Turistică”, cantitate 1 buc., prețul unitar se modifică de la 55 mii lei la 130 mii lei, credite de angajament 130 mii lei

55,00

75,00

130,00

Se introduce poziția "Realizare website Arcul de Triumf’, cantitate 1 buc., preț unitar 28 mii lei, credite de angajament 28 mii lei

0,00

28,00

28,00

Reparații capitale aferente activelor fixe, atât la credite de angajament cât

71.03 și la credite bugetare, din care:

6.746,00

-520,00

6.226,00

La poziția "Lucrări de reparații și transpunere în material definitiv bronz 20 Cariatide și transpunere în piatră 2 Arhitravew ale ansamblului ALEEA CARIATIDELOR” se diminuează creditele de angajament de la 2.750 mii lei la 2.330 mii lei

2.750,00

-420,00

2.330,00

La poziția "Expertiză tehnică, proiectare la MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI - MAUSOLEUL și hemiciclurile”, cerditele de angajament se diminuează de la 211 mii lei la 111 mii lei

211,00

-100,00

111,00

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezenta anexa