Hotărârea nr. 37/2020

HOTARAREnr. 37 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2022, AFERENT ANULUI 2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 640/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 4/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 38/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 257/15.04.2015 de aprobare a Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 715/18.10.2018 privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022;

 • - Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 2007/08.11.2019 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice pentru elaborarea, urmărirea și întocmirea rapoartelor privind realizarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București, respectiv Planul de Menținere a calității Aerului în Municipiul București;

în baza Procesului Verbal nr. 442/16.01.2020 privind elaborarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022, aferent anului 2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTÂRĂȘTE:

Ari.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General respectiv Direcția Generală Investiții, Direcția Transporturi, Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură, instituții de interes public local, respectiv, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB S.A., companii municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Termoenergetica București S.A., Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectoarelor 1 - 6 și instituțiile aflate în subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022.

Art.4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Administrația Fondului de Mediu vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 - 2022.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

Anexa la HCGMB .....1


Raport referitor la stadiul realizării măsurilor din

Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2019

Stadiul implementării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 -2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 715/18.10.2018, este următorul:

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București STB S.A.

Descrierea măsurii:

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin:

 • -  implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fî compatibilizat cu sistemul de taxare al STB S.A.,

 • -   modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor,

 • -  modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel,

 • -  construirea de noi accese în stațiile de metrou,

 • -  achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al Societății de Transport București STB S.A.

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

In cadrul acestei măsuri, în anul 2019 METROREX S.A. a realizat următoarele:

 • 1. Sistemul de taxare pentru metrou compatibilizat cu sistemul de taxare al Societății de Transport București STB S.A. a fost realizat din punct de vedere fizic. Se lucrează în continuare la soft-ul care trebuie să deservească sistemul și să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform ultimelor reglementări în vigoare.

 • 2. Pentru modernizarea căii de rulare pentru Magistrala 2, a fost aprobată finanțarea de către Comisia Europeană și a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare.

 • 3. Construcția accesului de la stația Tineretului a fost finalizată în luna mai 2019.

 • 4. Procedura de licitație pentru 13 trenuri noi este în curs de derulare prin evaluarea propunerilor tehnice. Termenul de depunere a ofertelor a fost 07 august 2019.

Menționăm că diferența de 8 trenuri (până la 21 buc.), prevăzute în cadrul măsurii PICA, au fost achiziționate în anul 2016.

 • 5. Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor de pe tunel: au fost finalizate cele 6 stații prevăzute a fi modernizate în această perioadă. Este vorba de stațiile de metrou de pe tronsonul cel mai vechi (Petrache Poenaru - Timpuri Noi), pus în funcțiune în anul 1979.

Costuri implementare: 1.038.600.000 lei.

Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei.

Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii.

în susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A., respectând obiectivele PICA, prin achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și, suplimentar, prin achiziționarea a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze electrice hibrid, după cum urmează: 400 de autobuze Diesel Euro 6: în trimestrul II, prin recepția a 130 de autobuze euro 6, s-a finalizat livrarea celor 400 de autobuze, demarată în anul 2018. Toate cele 400 de autobuze EURO 6 se află în exploatare, iar repartizarea lor s-a făcut, cu prioritate, pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului.

Costuri implementare: 458.100.826 lei fără TVA.

Costuri suportate până la data raportării: 458.100.826 lei fără TVA. Surse finanțare: buget local PMB.

100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gestionate de depoul Vatra Luminoasă, respectiv pentru liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București".


Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi a demarat în luna februarie, prin publicarea anunțului de participare în SICAP, cu termen de depunere a ofertelor data de 15 aprilie 2019.

în prezent este în derulare procedura de evaluare a ofertelor de către Comisia de Evaluare. Costuri implementare: 255.241.672 lei (fără TVA) pentru 100 troleibuze noi.

Sursă finanțare: AFM și buget local PMB.

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55) - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea lor prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

în anul 2018 au fost semnate două contracte de finanțare, din cele 8 proiecte selectate spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, iar în data de 24.05.2019 au fost semnate și restul de 6 contracte de finanțare.

In data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie i gama de 36 m. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 02-2019, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator, '--'-r au fost publicate documentele de atribuire în SICAP cu termen pentru depunerea ofertelor -prezent este în derulare procedura de evaluare a ofertelor de către Comisia de Evaluare, implementare: 1.006.891.374 lei (inclusiv TVA).


ursă de finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și buget local.

d0 de autobuze electrice noi - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020.

La data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte:

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312,313, 368 și 385 (29 autobuze),

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137,138 (13 autobuze);Bd. Regiia Elisabeta nr 47. cod pofta: 050013 sector 5. BucurajJTRomânia Tel; 021.30555.00 hHptfwww pmbra

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381,601 (33 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335 (25 autobuze).

Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice noi a a avut termen de depunere a ofertelor data de 15 mai 2019.

în prezent procedura de achiziție a fost anulată, urmând a fi reluată.

Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA).

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local.

130 de autobuze hibrid noi - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București". Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018.

în anul 2019 - s-a derulat procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare. Firma desemnată câștigătoare este Mercedes - Benz, iar autobuzul care va fî livrat este Mercedes-Benz Citaro Hybrid.

Contractul a fost semnat în data de 26.07.2019. Livrarea autobuzelor se va face în intervalul mai 2020 - ianuarie 2021. Primul autobuz va fi livrat în luna mai 2020 pentru omologare, iar ulterior, timp de 6 luni, vor fi livrate câte 20 de autobuze lunar. Ultimele 9 bucăți vor fi recepționate în luna ianuarie 2021.

Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA).

Sursa de finanțare: AFM și buget local.

Acțiuni finalizate până la data raportării:

 • - modernizarea sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou pe tronsonul Petrache Poenaru -Timpuri Noi,

 • - construcția accesului de la stația Tineretului,

 • - achiziția a 400 de autobuze EURO 6, care se află în exploatare pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creșterea numărului de călătorii cu mjloace de transport public.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305.713 călătorii/an (s-a considerat valoarea indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferentei măsurii 1.1).

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsuriiData de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare In raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Anul 2019

Stadiul de realizare până In prezent

Observații

2018

3

4

5

6

7

Implementare sistem de taxare compatibil METROREX-STB

Sistemul a fost realizat din punct de vedere fizic.

Se lucrează în continuare la soft-ul care trebuie să deservească sistemul și să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform reglementărilor în vigoare.

Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor METROREX

Au fost finalizate 6 stații pe tronsonul Petrache Poenaru • Timpuri Noi.

6 stații

Modernizarea căii de rulare METROREX și a instalațiilor de pe tunel

Finalizare revizuire SF, depunere aplicație pentru finanțare FEN.

A fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare.

Construirea de noi accese în stațiile de metrou

Noul acces la stația Tineretului este în curs de finalizare.

Noul acces de la stația Tineretului a fost finalizat în luna mai 2019.

1 acces

Achiziția de trenuri noi (21 TEM)

Refacere documentație de licitație pentru achiziția a 13 trenuri.

în derulare procedura de licitație pentru 13 trenuri - evaluare a ofertelor.

8 trenuri

8 trenuri au fost achiziționate în anul 2016

Achiziție 400 autobuze euro 6

100 autobuze recepționate.

300 autobuze recepționate.

400

Achiziție 100 tramvaie

S-a demarat procedura de licitație pentru achiziția a 100 tramvaie. S-au semnat contracte de finanțare pentru două proiecte (liniile nr. 40, 55) din cele 8 proiecte prin programul POR 2014-2020.

în data de 24.05.2019 au fost semnate și restul de 6 contracte de finanțare.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.
Bd.RegnaElisabeta nr 47,codpoțtal050013,sector5, București,România

Tel 021.30555.00

http://www. pmb.ro
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Stadiul de realizare în perioada de raportare Anul 2019
Achiziție 100 troleibuze


S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 100 troleibuze prin AFM.


_______________5_______________

In derulare procedura de evaluare a ofertelor.


TOTAL Indicator măsura 1.1


Creșterea cu

305.713 călătorii/zi la implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în măsură.
S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 130 autobuze hibrid prin AFM.________________

S-au depus 4 cereri de finanțare prin POR 20142020 pentru achiziția a 100 autobuze electrice pentru 4 proiecte, s-a elaborat documentația de atribuire.


în luna iulie s-a semnat contractul de furnizare cu ofertantul declarat câștigător.


S-au semnat cele 4 contracte de finanțare.

S-a derulat procedura de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 autobuze electrice.

Procedura de achiziție a fost anulată, urmând a fi reluată.


Bd. Regha Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


Bd. Regha Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel: 021.305S5.00 httpJhvww.pmb.ro


Tel: 021.305S5.00


httpJhvww.pmb.ro


Stadiul de realizare până în prezent


Observații
Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.
Măsura 1.2- Realizarea de benzi unice dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.2: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București SA. (CMSPPB SA).

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe următoarele artere: Șos. București Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere -2,7 km), Șos. Kiseleff (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf - 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru -0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0,75 km). Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Transporturi și Administrația Străzilor a realizat, în anul 2019, suplimentar față de P.I.C.A., lucrări pentru crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii, conform proiectului "Modificări geometrice ale arterelor perimetrele Pieței Unirii, în scopul creșterii capacității de circulație generală și creării de benzi dedicate transportului de suprafața între Str. Halelor și Splaiul Independenței".

Lungime bandă unică: 0,896 km (intersecția B-dul I.C.Brătianu x Splaiul Unirii până la intersecția cu B-dul Dimitrie Cantemir).

Valoare totală a lucrărilor executate: 1.508.104 lei fără TVA.

Proiectul a fost executat de CMSPPB SA.

Indicatorul de monitorizare a progreselor lungime bandă unică transport public. Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 8,4 km.
Data de începere a ■ eethtițății țplaniflcMq înjcadrul ■ ' mâ&urir oV

Data de finalizare

activității planificate \în cadrul

Xmăsurii

1

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Anul 2019

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realiza re%

Valoare rămasă de realizat

2018

■ i r

1 2

3

4

5

6

7

8

9

-

z

2020

Realizare benzi unice

8,4

-

0%

8,4

TOTAL indicator măsura 1.2

8,4

-

-

0%

8.4

Suplimentar față de

Crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii

0,896 km

0,896 km

prevederile PICA

Separarea amprizei liniei de tramvai de traficul general

4,65 km -linia de tramvai 21 0,6 km -linia de tramvai 32

9 km -linia de tramvai 1/10Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013 sector 5, București. România Tek 021.305 55.00 http./Mww pmb ro


©

dbș

V

UKA5 “iswr

wwi-aouwi    QP1Măsura 1.3 - Gestionarea traficului

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. (CMMTB SA).

Descrierea măsurii:

In cadrul acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. In prima etapă vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarele artere: Șos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. In etapa a II-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale. Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

La sfârșitul anului 2019, pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în anul 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de realizare lucrările de semaforizare după cum urmează:

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu-Th.Pallady - DTAC+PT+Executie: Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în derulare lucrări de proiectare și execuție. Documentație în curs de autorizare.

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului - DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului, P-ța. Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitrescu, Olteniței. Stadiul de realizare proiect - 60%.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3-13 Septembrie + Ghencea + Prelungirea Ghencea - DTAC+PT+ Execuție: P-ța. Francofoniei, P-ța. Arsenalului, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina - DTAC+PT+Executie: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufiand, Teiul Doamnei, D-na. Ghica, Maior Vasile Bacilâ, Fundeni, Sportului, Codalbiței-Depou STB, Nicolae Cânea, cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.

Pentru 17 intersecții pe Axa 5 - Calea Griviței - DTAC+PT+Execuție: Dacia, Buzești, Polizu, Gh. Duca, N. Titulescu, Stoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici, RAR, Clăbucet, I. Mihalache, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 în derulare lucrări de execuție. Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este de 33%.

Pentru 15 intersecții: Ion Mihalache-Liceul N. lorga; Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica; 13 Septembrie-Sabinelor; 13 Septembrie-Lacul Plopului; Timișoara 33-Liceul Gr. Moisil; Timișoara 33-lntr. Silistru; Timișoara 33-Costîn Nenițescu; Timișoara 33-Romancierilor; Timișoara 33-AI. Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara; Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței-Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19.10.2018 se derulează lucrări de execuție a semaforizării inteligente, stadiul de execuție proiect fiind de 35%, conform raportării CMMTB S.A. Astfel, conform raportării Administrației Străzilor, au fost finalizate 5 intersecții: Colentina-Cremenița, Colentina-STB Suveica, Ion Mihalache-Liceul N. lorga, 13 Septembrie-Lacul Plopului, 13 Septembrie-Sabinelor.

Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, au fost derulate servicii de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecții/treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire. Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este estimat la 20%. Cost de implementare 117.273.736 lei.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul «întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. PeptriJ aqeașta ește necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate .----------z          deUrifejsecții au fost demarate în anul 2018.

proiectele de semaforizarea delorBd. Regiia EBsabeta nr. 47, cod poțtal 0500

Tel: 021.305.55.00 http j/www pmb.ro

UKAS

■O MM -■aițam

OO1


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii
Activitățile planificate


Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 1 - Cărnii Ressu + Th.Pallady Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 2 - Șoseaua Giurgiului Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 3-13 Septembrie Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 4 - Colentina________

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 5-Calea Gri viței______

Semaforizare inteligentă pentru 15 intersecții Semaforizare inteligentă pentru 86 Intersecții_______

TOTAL intersecții ______semaforizate Indicator măsura 1.3


Documentație în curs de autorizare.


Documentație în curs de autorizare.


Documentație în curs de autorizare.


Documentație în curs de autorizare.


Documentație în curs de realizare.


* conform raportării CMMTB S A.


Valoarea indicatorului: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore.

Măsura 1.4 - implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)

Responsabilitatea implementării măsurii 1.4: CNAIR, aparatul de specialitate al Primarului General - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate următoarele proiecte majore de infrastuctură rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud); Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București (45 km);

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos.

Colentina);

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare^Pasâj.'Cit^elj.^

Danalrnllo Drahtnnimo           _ rînmncirfr                                                ■— 11
Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești; Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu; Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză;

Supralărgire și străpungere Strada Avionului; Supralărgirea Șos. București Măgurele.

Proiectele sunt prevăzute a se realiza până la sfârșitul anului 2022.


Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud)

Cost implementare - valoare estimată fără TVA 2.671.075.471 lei:

 • 1. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 1: Sector 1 km 52+070 - km 52+770 aferent Centura Nord, Sector 2 km 52+770 - km 69+000 aferent Centura Sud.

A fost semnat în data de 26.08.2019 contractul cu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS pentru proiectarea și execuția Lotului 1 din Centura de Sud a Municipiului București la standard de autostradă, contract care cuprinde:

 • - Sector 1 (Km 52+070 - Km 52+770) aferent Centura Nord, în lungime de 0,7 km,

 • - Sector 2 (Km 52+770 - Km 69+000) aferent Centura Sud, în lungime de 16,23 km.

A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 03.10.2019 (12 luni durata de proiectare - Declarație de Proiectare, PAC, PTE).

Declarația de Proiectare a fost predată de Antreprenor în data de 12.12.2019 conform contractului.

 • 2. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900, lotul 2: km 69+000 - km 85+300 aferent Centură Sud.

în data de 11.03.2019 a fost semnat contractul cu Ofertantul declarat câștigător Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș.A. A fost emis Ordinul de începere pentru Activitățile de Proiectare, începând cu data de 10.04.2019 (12 luni durata de proiectare - Declarație de Proiectare, PAC,PTE). Declarația de Proiectare a fost aprobată de CNAIR în data de 23.08.2019.

Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire a fost predat de Antreprenor în data de 11.12.2019.

 • 3. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 3: Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord.

în luna aprilie 2019, a fost semnat contractul cu Ofertantul câștigător, Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR SA) - EURO CONSTRUCT TRADING 98. A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 23.05.2019 (12 luni durata de proiectare - Declarația de Proiectare, PAC, PTE).

Declarația de Proiectare, revizia 3, a fost predată de Antreprenor în data de 02.12.2019.


Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București:

 • 1.  Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 si DN 2-A2:

Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160)

în data de 21.06.2019 a fost reziliat contractul de proiectare și execuție încheiat cu Antreprenorul Asocierea S.C. Delta A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. datorită nerespectării, de către acesta, a termenelor impuse de către Inginer prin înștiințările de remediere și datorită faptului că, prin mai multe vizite în șantier efectuate de către reprezentanții Beneficiarului CNAIR SA și ai Ministerului Transporturilor, a fost constatat atât faptul că de mai bine de un an progresul fizic al lucrărilor nu a evoluat, Antreprenorul neexecutând lucrările pentru care a fost contactat, cât și faptul că Antreprenorul a demonstrat intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din cadrul Contractului Stadiu fizic de realizare la data rezilierii era de 87%.

A fost demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate. După emiterea Raportului expertizei tehnice și stabilirea cantităților de lucrări rămase de executat și a lucrărilor de remediere a lucrărilor deja executate de către vechiul antreprenor, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru execuție lucrări - rest de executat.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu completările și modificările ulterioare și ale O.U.G. nr. 7/2016, autorizațiile de construire obținute și aflate în vigoare la data rezilierii contractului de proiectare și execuție rămân valabile până la finalizarea lucrărilor la obiectul de investiții.

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)

în data de 09.07.2019 a fost aprobată H.G. nr. 490 de transfer a suprafețelor de teren aflate în administrarea MAPN.

Procedura de atribuire a contractului de execuție a fost finalizată. Contractul de execuție lucrări este în .. -CHFsJe semnare.

xl 4 'X

In.dj ta de }4 06.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, H G. nr. 361 privind suplimentarea pe anul 2pl9 a ăurnei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin H.G. nr. 750/2010 privind declanșarea procedurik^ ge expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public ‘Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2", precum și modificarea fi completarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 750/2010. în data de 19.08 2019 a fost emisă Decizia de Apropriere.

^ATost aprcrbată H.G. nr. 383/2019 privind actualizarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ^^jjiyeSuție „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2" pentru ambele sectoare de drum național.

 • 2. Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520:

 • - Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190. Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

 • - Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600. Au fost obținute Certificatele de urbanism. Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri.

 • - "Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești". Au fost obținute Certificatele de Urbanism. S-a emis autorizația de construcție.

 • - Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1 A. A fost finalizat PT. Se desfășoară procedura de evaluare a impactului de mediu în vederea obținerii acordului de mediu.

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost avansate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție, după cum urmează:

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii Și Șos. Colentina):

Lungime Inel median -13,15 km, suprafața structurii rutiere - 52.300 mp, poduri - 2 buc., tunele - 2 buc., noduri -12 buc., intersecții giratorii - 10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. Studiile de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului au fost inițiate în anul 2018. Pentru Nod Petricani - s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate.

Cost implementare SF: 2.361.000 tei.

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești cu o lungime totală de 8,3 km, proiect demarat în 06.07.2010:

Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

 • - Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) - Șos. Virtuții,

 • - Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură,

; Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada A1.

în prezent este în derulare Tronsonul I, pentru care stadiul fizic de execuție a fost de 80%. Termenul estimat de finalizare este trimestrul II 2020.

Costul de implementare al întregului obiectiv: 1.499.865.000 lei, valoare actualizată 2.202.852.000 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 230.485.460 lei pentru Tronsonul I.

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire Bd Ghencea între Str. Brașov și Terminal tramvai 41, lungime prevăzută 6,1 km; proiect demarat în 21.06.2018:

în luna iunie 2018 a fost încheiat contractul de servicii pentru elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic. S-a predat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai investiției.

în anul 2019 s-a derulat procedura de achiziție a lucrărilor de execuție aferente acestui obiectiv de investiții, încheiată cu semnarea contractului de execuție în data de 04.09.2019.        -


S-a obținut Autorizația de demolare a imobilelor de pe tronsonul 1 (str. Brașov - str./PâG) 0 s-a dat ordinul de demolare pentru aproximativ 50 de imobile.


Până în prezent, lucrările de demolare pe tronsonul 1 sunt finalizate în procent de ajfîojf. S-a demarat execuția lucrărilor pe tronsonul 1.

Costul de implementare: 558.669.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: 22.173.807 lei.

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, cu o lungime prevăzută de 3,6 krri, pro) demarat în 16.03.2010:

Stadiul fizic de execuție al proiectului este de 96%.

Până în prezent, stadiul fizic de realizare a lucrărilor suplimentare de iluminat public stradal și arhitectural, semaforizare și separatoare de sens, este de 83%.

Finalizarea întregului obiectiv este condiționată de lucrările de supraînălțare a rețelelor de înaltă tensiune, lucrări ce trebuie executate de Transelectrica și Enel, precum și de exproprierile din zonă, necesare pentru mutarea stâlpilor de înaltă tensiune.

Costul de implementare 330.717.000 lei, valoare actualizată 353.486.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării au fost de 161.357.000,00 lei, valoare actualizată 290.428.590 lei.

Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoză, cu o lungime prevăzută de 1,8 km:


în anul 2018 a fost elaborat Proiectul tehnic iar, ulterior, s-a obținut Autorizația de Construire pentru realizare canalizare ape pluviale pe Șos. Petricani, relocarea și protejarea rețelelor pe Șos. Petricani și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoză.

Primăria Municipiului București a predat amplasamentul pentru lucrările de execuție destinate supralărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoză, care tranzitează zona de nord a Capitalei, acestea constând în lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de stradă, câte 2 benzi pe sens de câte 3,5 m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4,5 m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București - Ploiești - Brașov, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unei canalizări pluviale, precum și prin repoziționarea gurilor de scurgere existente, reamenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal, termenul de execuție fiind de 15 luni.

La sfârșitul anului 2019, stadiul de execuție a lucrărilor a fost de aproximativ 48%, iar finalizarea acestora se estimează a fi realizată în trimestrul I 2020.

Costul de implementare: 205.895.000 lei, valoare actualizată 206.224.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: 87.804.294 lei.                p

Nod Chitila - închidere Ine! Median - proiect demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF):

Urmează să se aprobe în Consiliul General indicatorii tehnico economici. Ulterior, se va demara procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 5. Nod Chitila - închidere inel median.

Cost implementare (SF):133.000 lei, valoare actualizată 10.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Avionului - închidere Inel Median - proiect demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF):

Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străpungere și supralărgire str. Avionului, între Șos. Pipera și Linia de Centură, prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei, cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța, pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu.

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 11, Nod Avionului - închidere inel median.

Cost implementare (SF): 811.000 lei, cost implementare proiect 876.314.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: 345.764 lei.

Nod Andronache - închidere Inel Median - proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 21. Nod Andronache - închidere inel median.

Cost implementare (SF) 405.000 lei, cost implementare proiect: 199.382.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Petricani - s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate. După finalizarea Studiului de Fezabilitate, urmează aprobarea în Consiliul General a indicatorilor tehnico-economici, iar, ulterior, demararea procedurii de expropriere, precum și procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 15. Nod Petricani - închidere inel median.

Supralărgire Sos. București - Măgurele - este în curs de elaborare documentația pentru achiziția Studiului de fezabilitate.

Cost implementare (SF) 140.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării:-

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1,4: finalizarea tuturor proiectelor majore.


Data de începe re a activită iii planifl cate în cadrul măsuri i

Data de finaliza rea activită tii planifl cate în cadrul măsuri 1

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare (Anul 2019)

Observații

2018

1

2

3

4

5

6

2018

2022

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud)

Licitația pentru atribuire servicii de proiectare și execuție lucrări a fost finalizată. Rezultatul a fost contestat.

Lot 1 - a fost semnat contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesislen ve Ticaret A.Ș. A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 03.10.2019.

Lot 2 - a fost semnat contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș.A, a fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare.

Lot 3 - Se derulează activitatea de proiectare în baza Ordinului de începere pentru activitatea de proiectare.

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București

între A1 - DN 7 și DN 2- A2

Lot 1 - sector A1-DN7-87%

Lot 2: Sector DN2-A2 procedură de achiziție in derulare pentru lucrări rămase de executat.

Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160) A fost reziliat contractul de proiectare și execuție, fiind demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate.

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750) Contractul de execuție lucrări este în curs de semnare.vv

UKA5_

eomi na mw

001
Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 și A1

\ j

£

Sector 1; Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) - procedura evaluare oferte in derulare.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) - finalizare evaluare        oferte,

rezultatul     a     fost

contestat.

Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) - Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) - Au fost obținute Certificatele de urbanism. Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri.

"Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București -Domnești"

Proiectul tehnic avizat

Au fost obținute Certificatele de Urbanism. A fost emisă autorizația de construcție.

"Proiectare si execuție Pasaj Mogosoaia pe Centura București peste DN 1A”

I

A fost finalizat PT. Se desfășoară procedura de evaluare a impactului de mediu în vederea obținerii acordului de mediu.

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradâ urbană (situat între Lacul Morii și Șos. ColentinaJ

Emitere ordine de începere pentru realizare SF pentru Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului.

Nod Andronache și Nod Avionului: aprobare indicatori tehnico-economici.

Nod Petricani: s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare -Studiu de Fezabilitate.

Penetrajie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel}

Stadiul fizic de execuție

Tronson I (km 0 - șos. Virtuții)

65%.

Stadiul fizic de execuție Tronson 1 (km 0 - șos. Virtuții) 80%.

Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești

Finalizare SF și aprobare indicatori tehnico-economici. Proiect tehnic în curs de elaborare.

Lucrările de demolare pe tronsonul 1 sunt finalizate în procent de circa 99%. S-a demarat execuția lucrărilor pe tronsonul 1.

Bd.RegnaETsabeta nr 47,codpoțtal050013,seetor5 Buajrețtl,România

Tel. 021.305.55.00

http7Avww.pmb.ro
Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu

Stadiul fizic de execuție 95%

Demarare procedură pentru achiziție lucrări suplimentare (iluminat, separatoare de sens și semaforizare).

Stadiul fizic de execuție 96%.

Stadiul Fizic de execuție lucrări suplimentare 83%.

Supralărgirea Șos Fabrica de Glucoză

Predare amplasament pentru lucrări de execuție.

Stadiul fizic de execuție 48%.

Supralărgire și străpungere Strada Avionului

Emitere ordin de începere pentru realizare SF Nod Avionului.

Aprobare indicatori tehnico-economici pentru Nod Avionului.

Demarare întocmire documentație pentru achiziție servicii de realizare proiect tehnic și execuție lucrări.

Supralărgirea Șos. București Măgurele

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF. Urmează a se demara procedura de achiziție.

TOTAL indicator măsura 1.4

Finalizarea tuturor proiectelor majore.

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.
Bd. Regina Efeabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5. București. România

Tel: 021.305 55.00

http./Avww pmb.ro
Măsura 1.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar- extinderea rețelei de metrou

Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX.

Descrierea măsurii:

 • •  Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești,

 • •  Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5,

 • •  Construcția Magistralei 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km).

Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută a se finaliza la sfârșitul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Continuă lucrările în vederea finalizării acestui obiectiv. Stadiul realizării lucrărilor este de cca. 90%. Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor. A fost aprobată finanțarea de către C.E. pentru secțiunea 1 Mai-Tokio.

A fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de structură. Se află în derulare evaluarea documentelor de precaiificare depuse de ofertanți. A fost finalizată procedura de achiziție pentru exproprieri.

Acțiuni finalizate la data raportării:

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești cu tronsonul de 2,1 km este finalizată și metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017.

Costul de implementare: 8.266.500.000 lei.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.5: lungime linie metrou (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 23,24 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,1 km.Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

■----------------------------------------------

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută in perioada de raportare (Anul 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realiza re%

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

S

iTW/

■ ț?, i X kt i

1 f

2022

J

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu -Străulești

2,1

2,1

2,1

100%

0

Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei -Eroilor Magistrala 5

7,14

88%

90%

90%

7.14

Construcția Magistratei 6 (1 Mai-Otopeni)

14

-

A fost demarată pentru lucrările c finalizată proced exproprieri.

srocedura de achiziție e structură. A fost ura de achiziție pentru

14

i ■    -

TOTAL indicator măsură I.5

23,24

2,1

9,03%

21,14Bd Regina Eisabeta nr 47, cod poșta)050013. sector5. București, Tel: 021.305.55.00 http./Avww pmb ro


2 DE MEDIU S


$

UKA5


Măsura 1.6- Modernizarea și extinderea arterelor de circulație

Responsabilitatea implementării măsurii 1.6: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 -Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 -Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4-Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 -Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialjțate-al^irimanjlui sectorului 6 - Direcția Investiții.                                                            M

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din Bueq^țtiffftirȚr&abilitarpa străzilor.                                                                            /                       \

Măsura a avut ca termen de implementare sfârșitul anului 2018.            I. f /:        \ > l

v cA / *'/

Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2019:

Administrația Străzilor, prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje Bucut^știîs A-. a ftemararîn data de 11.06.2018, în sectoarele 1,3,5 și 6, proiectarea reabilitării străzilor Drum^XfSeșțȘi^ri^Mnic, Drum Costești, Drum Cristești, str. Căruței, str. Căscioarelor, str. Floare de Vârf, Intrafes Gălbenelelor, str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna, str. Bilciurești și la data de 02.08.2018 proiectarea reabilitării străzilor str. Lonea, str. Ocna Sibiului, str. Brățării, str. Mavrogheni, str. Serg. Turturică, intr. Țurcaneî, Drum Dârvari, str. Liniei, cu o lungime totală de 12,27 km străzi.

Pentru 8 străzi, conform proiectului în derulare: Str. Lonea, Str. Ocna Sibiului, Str. Brățării, Str. Mavrogheni, Str. Sergent Turturică, Str. Intr. Turcanei, Drum Dârvari, Str. Linei, a fost finalizat proiectul aferent iluminatului public. S-a obținut Autorizația de Construcție.

Pentru 14 Străzi, conform proiectului în derulare:

Sector 1 - Drum Arieș, Str. Bilciurești, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești,

Sector 5 - Str. Căruței, Str. Căscioarelor, Str. Floare de Vârf, Intr. Gălbenelelor, Str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul,

Sector 6 - Drum Chiajna, a fost finalizat proiectul aferent iluminatului public.

S-a obținut Autorizația de Construcție, s-a executat și finalizat Strada Floare de Vârf - 0,171 km, conform raportări CMSPPB SA.

în str. Teiuș lucrările de reabilitare sistem rutier și lucrări edilitare sunt în curs de execuție pe o lungime 1,62 km.

Lungime totală: 13,89 km

Primăria Sector 1 a demarat proiectul Modernizare sistem rutier 11 străzi:

Pe străzile Mamaia, Medrești, Buclei, Drumul Poiana Ursului, Fiordului, Drumul Gării, Liliacului, Bujorului, Nuferilor, Eugen Brote și Drumul Lăpuș.

Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș.

Primăria Sector 3, prin Direcția Achiziții Investiții:

 • - în anul 2018, a reabilitat arterele de circulație, pe o lungime de 7,087 km,

 • - în anul 2019 au fost executate lucrări de reabilitare a următoarelor artere de circulație: Strada Mărului

(0,83 km), Lunca Dochiei (0,8 km), Malul Mierii (0,45 km), Lunca Merilor (0,23 km), strada Malva (0,55 km), strada N.Teclu (1,14 km), Lunca Bisericii (0,43 km), Lunca Prutului (0,53 km), Lunca Priporului (0,96 km), Lunca Cetății (1,02 km), Lunca Sătească (0,59 km), Lunca Ozunului (0,17 km), AI.Mizil (0,42 km), Lunca Tâmavei (0,28 km), Lunca llvei (0,35 km), Lunca Tornadei (0,11 km), Al.Ninsorii (0,30 km), strada Anghel Ghetu (0,91 km), strada Gura Putnei (0,48 km), strada Gura Siriului (0,36 km), strada Anghel Ghețu (0,86 km), strada Brăilița (0,47 km), strada Mărcușului (0,50 km), strada Drumul Lunca Cetății (N. Teclu - Lunca Priporului) -1,50 km, strada Visagului - 0,35 km, strada Vitioara - 0.07 km, strada Gura Făgetului (strada Brățării - strada GURA Badicului) -   0,39 km

Total km reabilitați în anul 2019:15,05 km                           1____________

Primăria Sector 4, în anul 2018 a reabilitat/asfaltat 14 km străzi pe B-dul C-tin Brâncoveanu (3,5 Km), Șos.Berceni supralărgire (1,6 km), strada Lurcă - supralărgire parțial (0,9 km), strada Turnu Măgurele parțial (3 km), B-dul Tineretului (5 km).

In anul 2019, s-au efectuat lucrări de reabilitare/modemizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șos, Giurgiului - 2,1 km, străzii Emil Racoviță -1,6 km și lucrări de reparații Drumul Binelui - 1,1 km, precum și reabilitare/asfaltare str. Turnu Măgurele - 2,02 km, str. Luică - 3,92 km și Șos. Berceni - 4,11 km. Total: 14,85 km.

Primăria Sector 6, prin Direcția Generală Investiții, a executat în perioada 2017-2018 lucrări de modernizare și extindere a arterelor de circulație din sectorul 6 pe o lungime de 9,85 km - indicator raportat în trimestrul II 2019.

S-au executat în perioada 2018-2019 lucrări de modernizare și extindere a arterelor de circulație din Sectorul 6 pe o lungime de 5.313 km.

Primăria Sector 5 nu a raportat stadiul implementării măsurii.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura L6: lungime străzi (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 93 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 66,314 km.

Q>Q)Data de începere a activități planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)

Stadiu de realizare până în prezent

Observații

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

ai

F

2018

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS1

vezi observații 1)

vezi observații

2)

 • 1) Realizare studiu de fezabilitate pentru 3,8 km de străzi,

 • 2) Aprobare indicatori tehnico-economlci.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS2

-

Vezi observații

S-au modernizat străzile Maior Ion Coravu, Cristescu Dima, Stănescu Gheorghe Șerbănică Vasile.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS3

7,08

15,05

22,13

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS4

14

14,85

28,85

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS5

-

-

-

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS6

9,85**

5,313

15,163

**9,85 km străzi modernizate în anii 2017-2018.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație -Administrația Străzilor

vezi observații

0,171

0,171

13,89 km străzi în curs de execuție.

l

TOTAL indicator măsură I.6

93

30,93

35,384

66,314

Vie străzi modernizate; idicator raportat în t
^L

Bd Regina Elsataa rr. 47, cod poțtal 050013, sector5, Bucutețtl România Tel: 021.305.55.00 httpJ/www.pmb.ro
Măsura 1.7 - Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii 1.7: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. Descrierea măsurii: In cadrul acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:

 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal, C-tin. Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos. Pipera, Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff:

 • 2. Piața Victoriei, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;

 • 4. Bd. Unirii, Piața Alba lulia, Bd. Basarabia (până la Arena Națională)

In etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de biciclete pe artere principale (Bd. D. Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. Pache Protopopescu, Bd Dacia, Șos. Colentina) și în parcurile Izvor, Plumbuita, I.O.R., Carol, Tineretului.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii în 2019:

Direcția Generală Investiții derulează proiectul implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta, prin realizarea a patru trasee de piste de biciclete.

Pentru traseul 1 (P-ța Victoriei - B.dul Aviatorilor - B.dul Beijing - Str.Nicolae Caramfil - Șos.Pipera), procedura de achiziție pentru atribuirea contractului privind realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje) a fost demarată în data de 25.09.2018. în data de 11.01.2019, procedura a fost respinsă de ANAP, returnându-se documentația. Documentația a fost completată conform solicitărilor ANAP, noul referat de necesitate privind achiziția a fost aprobat în data de 12.02.2019. Procedura a fost publicată în SICAP în data de 19.03.2019, data Urnită pentru depunerea ofertelor fiind 19.04.2019. După evaluarea ofertelor depuse, procedura a fost contestată de către Dumava Semnalizare S.R.L. la Tribunalul București (a contestat părți din caietul de sarcini). S-au formulat răspunsuri ia contestație și la clarificări. în ședința din data de 14.06.2019, Tribunalul București a considerat neîntemeiată contestația.Termenul stabilit pentru judecarea recursului a fost 23.10.2019. In perioada aferenta depunerii unui eventual recurs, contestatarul nu a mai depus nicio solicitare. Contractul de lucrări pentru semnalizare orizontală a fost semnat în data de 12.11.2019 urmând a fi emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție. De la data emiterii ordinului de începere, executantul va avea la dispoziție 2 luni pentru finalizarea lucrărilor contractate.

Pentru Traseele 2, 3 și 4 s-a încheiat, conform H.C.G.M.B. nr.130/28.03.2018, Contractul de proiectare și execuție nr.1496/28.12.2018. Conform acestuia, proiectantul a elaborat documentația de proiectare faza Proiect Tehnic pentru toate cele trei trasee, urmând ca finalizarea execuției lucrărilor să se realizeze în termen de 6 luni de la emiterea ordinelor de începere pentru fiecare traseu.

Pentru Traseul 2 (Piața Victoriei - Bulevardul lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu), proiectul tehnic va fi avizat în Consiliul Tehnîco-Economic al Primăriei Municipiului București după obținerea tuturor avizelor. Obținerea avizelor necesare, cu referire la cele ce țin de Comisia Tehnică de Circulație, implică refacerea unor caracteristici tehnice ale traseului, în conformitate cu cerințele comisiei. Pentru traseul 2, se are în vedere reconfigurarea traseului, ca urmare a cerințelor Comisiei Tehnice de Circulație.

Pentru traseul 3, documentația PT+DE+DTAC+POE a fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al PMB în data de 20.06.2019. Conform avizului obținut de la Brigada Poliției Rutiere, ce prevede ’^TSefearea execuției etapizat, pe tronsoane, în funcție de finalizarea altor lucrări ce se află în desfășurare A pe'ti^feșul 3, lucrările vor fi executate pe fiecare tronson în parte.

PehViFțfȘseul 3, tronsonul 1, cuprins între B-dul Regina Elisabeta și Splaiul Independenței, a fost obținută autorizația de construire, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis, începând cu data de


'• ' 2Bt10l201 fi. La aceeași dată, a fost întocmit procesul-verbal de predare amplasament cu deținătorii de utilitâțt si? reprezentanții Administrației Străzilor.
ia Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. s \ 'TeL021.305.55.00 htlpJ/www pmb.ro în data de 28.11.2019, au fost finalizate lucrările de execuție. Ca urmare a finalizării lucrărilor, s-a solicitat convocarea recepției la terminarea lucrărilor pentru acest tronson. în prezent, este în curs de constituire comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Pentru traseul 3, tronsonul 2, ce se va realiza pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunile Unite și Grozăvești și pentru traseul 3, tronsonul 3, în data de 08.11.2019, s-au depus solicitări la Direcția Servicii Integrate din cadrul PMB, în vederea obținerii autorizațiilor de construire. în data de 19.11.2019, au fost solicitate documente suplimentare, în completare.

Pentru traseul 4, Comisia Tehnică de Circulație a PMB a solicitat o serie de modificări ale soluției studiului de fezabilitate. Ca urmare, proiectul tehnic a obținut avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului București în data de 11.10.2019. în data de 17.10.2019, s-a depus solicitare la Direcția Servicii Integrate din cadrul PMB, în vederea obținerii autorizației de construire. Au fost solicitate clarificări privind documentele depuse. După obținerea autorizației de construire, urmează predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere pentru lucrările de execuție.

Pentru cele 4 trasee de piste de biciclete cuprinse în proiectul privind "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București" a fost semnat, în data de 13.11.2019, Contractul de dirigenție de șantier. Tot în data de 13.11.2019, a fost emis și ordinul de începere a serviciilor.

Pentru proiectul privind "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” s-au făcut demersuri (în colaborare cu reprezentanții Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor) pentru elaborarea Convenției privind finanțarea proiectului, care va fi încheiată între Primăria Municipiului București și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care PMB va primi finanțare în valoare de 44,5 milioane lei de la bugetul de stat, pentru construirea celor 4 piste de biciclete cuprinse în proiect, având o lungime le 48,25 km.

Costul de implementare măsura 1.7: 45.000.000 lei.

Costul de implementare proiect trasee 1, 2, 3, 4 : 44.500.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: traseul 1 - 578.000,00 lei realizare SF, 19.814,01 lei pentru obținere avize, 60.505,56 lei pentru proiect tehnic trasee 2, 3, 4.

Sursa de finanțare: buget local/ buget de stat - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.7: lungime piste biciclete (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare


activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


3 Realizare piste de biciclete Etapa 1 -Traseele 1, 2, 3, 4.


“1


Valoare Indicator*
Traseul 1 - atribuire contract de proiectare și asistență tehnică.

Traseele 2,3, 4 -atribuire contract de proiectare și execuție.


Realizare piste de biciclete Etapa 2 -pe principalele artere și în parcuri. TOTAL indicator măsura I.7Traseul 1 - demarare procedură achiziție lucrări semnalizare, care ulterior a fost contestată. Tribunalul București a respins ca neîntemeiată, contestația. în prezent, contractul de lucrări pentru semnalizare orizontală este în curs de semnare.

Traseul 2 - conform cerințelor Brigăzii Rutiere, traseul a fost împărțit pe tronsoane, pentru care se vor elibera avize separat. Pentru traseul 2, se are în vedere reconfigurarea traseului, ca urmare a cerințelor Comisiei Tehnice de Circulație. Traseul 3, tronson 1- finalizare lucrări de execuție

Traseul 3, tronson 2 și 3 în curs de obținere autorizații de construire.

Traseul 4 * în curs de obținere autorizații de construire.


Bd. Regna Eltsabe nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România


Tel 021.305.5500 htlpWwwwpmb.ro
Măsura 1.8 - Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)

Responsabilitatea implementării măsurii 1.8: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A,

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specifice funcțiunii impuse constau în principal, în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci), necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism. Rasțplefâ~peptrrrbiciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.                  O M


Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019. Măsura se va implementa după realizarea pistelor de biciclete.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.8: lungime piste biciclătș

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km.                     v <e(Jci»v

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportăriiNqip 'se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)

Stadiu de realizare%

Observații

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

2019

Dotările specifice funcțiunii pistelor de biciclete.

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete.

TOTAL indicator măsura

1.8

100

Măsură conexă măsurii I.7 (realizarea traseelor de piste pentru biciclete).

* lungime piste biciclete (km)

Măsura 1.9 - Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.9: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția de Mediu.

Descrierea măsurii: Prin aceasta măsură, PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.                                              *     .._______

Măsura a fost începută din anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.

Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu a derulat proiectul "Bicicliști în București”, prin care s-au acordat 30.000 vouchere pentru achiziționarea de biciclete, proiectul fiind finalizat în luna septembrie 2018.
Costul de implementare măsura 1.9: 15.000.000,00 lei.

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei.

Sursa de finanțare: buget local.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.9: număr biciclete achiziționate.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30.000 biciclete.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 30.000 vouchere acordate pentru achiziționarea de biciclete.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea /mp obținută în raportările anterioare

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

2018

Asigurarea de facilități necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni

30.00D

30.000

30 000

100%

0

_

TOTAL indicator măsură 1.9

30.000

30.000

100%

0

Jt^r^iciciete achiziționater^filO - Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public și stații de ‘ intermodale tren-autobuz/metrou porț^abilitatea implementării măsurii 1.10 • Aparatul de specialitate al Primarului General, tiv Direcția Transporturi, METROREX.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, METROREX va construi o stație intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și, ulterior, PMB va construi 3 stații intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 și 55), la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești), pe Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

Măsura este prevăzută a fi realizată până în la finalul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură implementează proiectul terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului (parcaj suprateran de 450 de locuri), care face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos. Pantelimon șî Șos. lancului”.


în anul 2017 a fost aprobat Planul Urbanstic Zonal și în anul 2018 a fost finalizat proiectul tehnic.

în trimestrul III 2019 s-a semnat Contractul de execuție lucrări, inclusiv proiectare, aferent obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos. Pantelimon și Șos. lancului - Finalizare proiect” și a fost emis ordinul de începere pentru proiectare.

In data de 22.08.2019 a fost emis ordinul de începere pentru execuția lucrărilor, cu termen de finalizare a lucrărilor 12 luni de la data ordinului de începere.

în prezent lucrările sunt în curs de derulare, se exepută fundații la parcare.Bd Regina Ebaafcalfl nr 47 cod poștal 050013, sector 5 Tel. 021.305.55.00 Tittp://www.pmb ro în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea, în zona nodului rutier de la Domnești - Prelungirea Ghencea - Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești). După realizarea exproprierilor în zona terminalului intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești se poate începe execuția park & ride.


Costul de implementare total parcări park & ride PMB: 80.332.153 lei.

Sursa de finanțare: buget local.

Primăria Sector 4 a derulat proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

în anul 2019 proiectul este realizat în procent de 100%, parcarea fiind dată în folosință în luna august. Cost implementare: 15.168.721,08 lei fără TVA.

Acțiune finalizată:

în 2018, METROREX a finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018.

La finalul anului 2019, prin Primăria Sector 4 proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida) a fost finalizat.

Costul de implementare măsură 1.10: 64.350.000 lei METROREX, 80.332.153 lei - PMB. Sursa de finanțare: buget de stat, buget local.

Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei METROREX. Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale. Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 4.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2.


Data de începere a activității planificate in cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsuriiActivitățile planificateRealizare sistemul intermodal (park & ride) de la StrăuIești.__________

Realizare terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului.________________

Realizare nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea. Realizare park&ride în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

TOTAL indicator măsura

1.10


număr stații intermodale/ parcări park&ride


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013. sector 5, București, România


Tel: 021.305.55.00 http:Wwww.pmb roLucrările sunt în curs de derulare, se execută fundații la parcare.


100%
Măsura 1.11 ■ Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM)

Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Auto (Programul Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme Euro 6.

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si este prevăzută a continua până in anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

în anul 2019 prin AFM au fost înlocuite 5.735 autovehicule uzate aparținând persoanelor fizice cu domiciliul în Municipiul București.Suplimentar față de P.I.C.A, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a inițiat în 2018 "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere", aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 377/26.07.2018. Programul prevedea acordarea a 5.000 de eco-vouchere, cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București, în perioada 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie 2018, prin înscrierea persoanelor fizice și juridice autovehicule vechi.

în cadrul programului, au fost casate 4.194 autovehicule uzate, din care 4.053 apary fizice.

Costul de implementare este de 37.746.000 lei suportat din bugetul local PMB./i$y$

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFMH £3 Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto?. Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocujt îrr respectiv 0,67% /an.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46 0,9% pentru anul 2019, din care 0,53% din Programul AFM de Stimulare a parcului 0,37% din Programul PMB de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere.

*s-Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută in perioada de raportare (Anul 2019)

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

2018

2022

Eliminare autovehicule vechi

3,38%

0,46%

0,53%

2,39%

Suplimentar față de PICA

"Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere"

-

-

0,37%

I

TOTAL indicator măsură 1.11

3,38%

0,46%

0,9%

1,49%

* procent autovehicule eliminate prin Programul AFM
Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1.12: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele:

Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea park & ride și bucla de întoarcere. A fost emis ordinul de începere pentru execuție lucrări. Stadiul de execuție al lucrărilor este de aproximativ 90%. Cost implementare 322.495 000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 170.085.469 lei.

Șos. tancului- pentru 1,4 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune în anul 2016.

Cost implementare 111.066.000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 44.631.000,00 lei.

Bd. Liviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea supraetajată, pentru care nu a fost găsit încă amplasament.

Costul de implementare este de 164.158.000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 100.333.000 lei.

Bd. Aerogării-3,57 km cale dublă tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune. Lucrarea este sistată din lipsa unui amplasament în vederea realizării buclei de întoarcere.

Costul de implementare este de 68.112.000,00 lei, din care: Costuri suportate până la data raportării 38.115.000,00 lei.

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a depus la data de 20.06.2018 o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul. G-ral. Vasile Milea de la intersecția cu B-dul. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV (lungime de 1,1 km cale dublă).

ie implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență \ Jfinanti^mmprambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.

O^TpTițSiOatoțul de monitorizare a progreselor măsura 1.12: Lungime linie transport electric de suprafață. Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 52,38 km.

"Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate in cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea /mp obținută in raportările anterioare

Valoarea /mp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)

Observații

2018

1

2

3

4

5

6

7

2016

2018

Modernizare linie de tramvai pe Șos Pantelrmon.

-

6,30

3,15 km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Șos lancului.

-

2,8

1,4 km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Liviu Rebreanu.

-

5,56

2,78 km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Bd.Aerogării.

7,14

3,57 cale dublă

Modernizare linie de tramvai Vasile Milea.

-

1,1 km cale dublă - a fost semnat contractul de finanțare

TOTAL indicator măsură

1.12

52,38

21,8


Bd. Regha Eloabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel: 021.305.55.00 httpJ/www pmb.roMăsura IV. 2 - Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IVf2: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

împlementarea măsurii a început din anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2023. în anul 2023 va rămâne de implementat mai puțin de 10% din măsură, rezultând că în perioada 2018-2022 măsura va fi practic realizată în cea mai mare parte.


ta măsurii:

acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de distribuție primară a energiei termice , din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km pentru Magistrala II km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km pentru V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala l-lll Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Conform programului de investiții pe termen lung, pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze, după cum urmează:

 • - în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2020.

 • - în etapa a doua de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 105,969 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 loturi), în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 “Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București". Lucrările pentru această etapă sunt preconizate a fi executate in perioada 2019-2023.

 • - în etapa a treia de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - II! Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1-6.

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două fazeT cu un total de 137,59 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport este finanțată din bugetul local.

Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0.95 km. Contractul nr. 5692/18.09.2018 pentru faza 1 are termen de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei fără TVA proiectare șt execuție.

Stadiul de implementare al fazei 1 este următorul:

Magistrala I Sud Obiectiv 1

în prezent Proiectul tehnic s-a finalizat și s-a avizat în CTE - PMB. Lungime tronson magistrală 5,931 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.


 • -   Ordinul administrativ de începere a lucrărilor nr. 6878/03.07.2019 a fost emis începând cu data de 15.07.2019, fiind comunicat și către Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București.

 • -   în data de 15.07.2019, a fost întocmit Procesul-verbal de predare front de lucru nr. 1, iar în data de 16.07.2019 a fost încheiat Procesul verbal de trasare a lucrărilor nr. 2.

 • -   în anul 2019 s-au executat lucrări de înlocuire magistrală de Dn 900 pe o lungime de cca 680 m de canal ( 1360 m conducta). Stadiu de realizare este de 18,75%.

Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 - proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 9,265 km.

Costul de Implementare: 33.178.270,09 lei din care C+M 28.055.330,86 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 5.257.643,38 lei (fără TVA).

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala ll-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins între căminele C15/20-CS12. în 2019 proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.


Lungime tronson magistrală 5,544 km. Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Berceni: Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 -Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 3,626 km. Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - CHS.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB. Urmează să fie eliberată autorizația de construire. Lungime tronson magistrală 6,305 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5.

S-a eliberat Autorizația de Construire nr. 301/1726188 din 14.06.2019. S-a primit Ordinul Administrativ de începere al Lucrărilor în data de 24.10.2019. Lucrările aufost sistate începând cu data de 09.12.2019

Lungime tronson magistrală 0,95 km.

Costul de implementare: 12.320.972,8 lei din care C+M 10.528.026,99 lei.

Costuri suportate până la data raportării: -

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Faza 2 - cuprinde 105,969 km rețea primară (de transport) de termoficare. Proiectul va fi depus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), Axa 7, Obiectiv Specific 7.2, urmând a fi implementat de Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2020-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km.

Valoarea estimată a proiectului este de 1.323.439.186,26 lei + TVA.

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020,13% buget de stat, 2% - buget local.


Urmare a actualizării devizului general si a modificării analizei cost beneficiu (datorate observațiilor/ expeditor DG Competiton), studiul de fezabilitate si analiza cost beneficiu au fost finalizate si aproba prin HCGMB nr. 588, respective 589 din 18.12.2019.

țb

V

UKAS -aer*

KiMi-aoMt»i     OO1


Bd, Regna Eisabeta nr 47, cod poțtal 050013, sector 5, Bucurețtl, România Tel: 021.305 55 00 http.//www.pmb.ro

Planul tarifar s-a realizat în cursul anului 2018. în luna noiembrie 2019 acesta a fost revizuit ca urmare a modificărilor analizei cost beneficiu si aprobat prin HCGMB nr. 590/18.12.2019.

Analiza instituțională a proiectului a fost stabilită împreună cu experții Jaspers la începutul Junii decembrie 2019T după ce a fost completată cu datele necesare din contractul de delegare a serviciului de încălzire centralizată. Menționăm faptul că contractul de delegare a fost semnat în data de 01.12.2019, iar licența de operare a fost obținută la data de 03.12.2019.

în data de 18.12.2018, Agenția pentru Protecția Mediului București a emis Decizia etapei de încadrare nr. 157 prin care decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29 11.2018 și 06.12.2018, că proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureștf propus a fi amplasat în Municipiul București nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

în luna mai 2019 s-a transmis către Consiliul Concurenței, AM POIM și DG Competition (Comisia Europeană), varianta finală a prenotificării ajutorului de stat pentru proiectul de termoficare. Până în acest moment au fost transmise două serii de solicitări de clarificări din partea DG Competition (iulie si septembrie 2019), iar Municipiul București a trimis răspunsurile aferente (august și noiembrie 2019), urmând să fie primită decizia Comisiei Europene.

în vederea asigurării unui management necesar pregătirii și implementării proiectului, s-a decis înființarea Unității de Implementare a Proiectului prin Dispoziția de Primar General nr. 1424/06.10.2017 (modificată prin Dispoziția nr. 2299/30.12.2019).

De asemenea, în vederea pregătirii în timp util a documentelor aferente procedurilor de licitație, în cursul lunii septembrie 2019 s-a constituit un grup de lucru format din personal specializat din cadrul Municipiului București, Termoenergetica, ADI Termoenergetica șt RADET.


A fost aprobat proiectuî de hotărâre privind cofinanțarea proiectului de termoficare prin HCGMB nr 589/18.12.2019.

Elaborarea cererii de finanțare a început în septembrie 2018 și a suferit modificări pe tot parcursul pregătirii proiectului, datorită schimbărilor apărute și a observațiilor primite de la experții JASPERS. în acest moment cererea de finanțare este completată cu toate dateîe necesare în vederea depunerii aplicației.

în acest moment procedura de depunere a aplicației de finanțare in sistemul informatic Mysmis a proiectului este în desfășurare.

După obținerea documentului de aprobare (“Action Complete Note") din partea experților JASPERS și primirea răspunsului din partea DG Competition referitor ia ajutorul de stat, proiectul va fi transmis către Comisia Europeană.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare. Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Cost de implementare faza 1 - 266.147.834,16 lei fără TVA.


Sursa de finanțare - buget local PMB.

Cost de implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără TVA.&

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator* ”

1

2

3

4

2018

2023

Reabilitare rețete de distribuție primară a energiei termice - FAZA 1

31,621

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 2

105,969

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 3

113,11

1

TOTAL indicator măsura IV.2

250,7

* km rețea de transport energie termică
Valoarea tmp obținută In raportările anterioare

Valoarea Imp obținută in perioada de raportare (Anul 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Valoare rămasă de realizat

2018

5

6

7

B

-

0,68

0,68

-

-

-

0,68

0,68

250,02

UKAS

KIMbOOm   001

Măsura V.1 <■ Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire rezidențială


Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.


Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartamente, din care: 54.816 apartamente în sectorul 1; 162.174 apartamente în sectorul 2; 80.160 apartamente în sectorul 3; 46.464 apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:


Primăria Sector 1: Prin programul de reabilitare termică (Etapa l-a}, finalizat în 2017, s-au reabilitat 745 de blocuri, însumând un număr de 54.816 apartamente, cu un cost de 2.100.000.000 lei, cu finanțare din BEI și buget local PS1. în 2018 s-au demarat lucrările de intervenție în vederea reabilitării termice a încă 19 imobile pe raza sectorului 1, însumând un număr de 705 apartamente.

Cost implementare etapa l-a: 2.100.000.000 lei, aferent reabilitării a 54.816 apartamente. Sursă finanțare: finanțare externă BEI și buget local PS1.


Etapa a Il-a de reabilitare termică, prevăzută a se desfășura până în 2020 pentru un număr total de 170 imobile (blocuri de locuințe), cu un cost de 18.222.238 lei. cu finanțare din BEI. în anul 2018 au fost finalizate 541 apartamente în 16 blocuri.

în 20-19. din cele 19 imobiîe aflate în proces de reabilitare termică s-au realizat lucrări în proporție de X

pigmentare etapa a II a: 18.222.238 lei, aferent reabilitării a 705 apartamente în 19 blocuriMonitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 1: 54.816 apartamente, 'monitorizare a progreselor la data raportării: 54.816 + 541 apartamente finalizate i 2Q1B^up|ftfientarfață de P.I.C.A.

CâstX ■ierta raportării: 4.718.980 lei + 2.100.000.000 lei.

Sursă finanțare: finanțare externă BEI + buget local PS1.


Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, a reabilitat în perioada 2016 - 2019 un total de 50.392 apartamente, din care în anul 2019 -14.783 apartamente.

Cost implementare: -

Sursă finanțare: buget local PRIMĂRIA SECTOR 2.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 2:105.900 apartamente. Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 50.392 apartamente.
Primăria Sector 3 derulează programe de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aflându-se în execuție un număr de 253 imobile, urmând a fi demarate lucrări pentru încă alte 315 blocuri, Au fost reabilitate în anul 2018 un număr de 16.903 apartamente.

în anul 2019, la nivelul sectorului 3, au fost executate lucrări de reabilitare termică la un număr de 18.875 apartamente.

 • - în trimestrul I ai anului 2019, la nivelul Sectorului 3 au fost executate lucrări de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale la un număr de 0 asociații de proprietari, respectiv 0 apartamente.;

 • - în trimestrul II al anului 2019, la nivelul Sectorului 3 au fost executate lucrări de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale la un număr 176 clădiri, respectiv de190 asociații de proprietari,cu un număr de 12.147 apartamente. /.
Pegha EUsabeta nr. 47, cod poștal

Tel 021.305.55.00 http.//www.pmfrro


A**"

z®

UKAS

r M*T

MOMII >tMM «Ml

001


 • - în trimestrul III al anului 2019, la nivelul Sectorului 3 au fost executate lucrări de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale la un număr de 23 clădiri, resectiv 28 asociații de proprietari, cu un număr de 2.667 apartamente.

 • - în trimestrul IV al anului 2019, la nivelul Sectorului 3 au fost executate lucrări de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale la un număr de 72 clădiri, respectiv 75 asociații de proprietari, cu un număr 4.061 apartamente.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 3: 80.160 apartamente. Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 16.903 apartamente (2018) + 18.875 apartamente (2019) = 35.778 apartamente.

Primăria Sector 4, în anul 2019, la nivelul sectorului 4, au fost executate lucrări de reabilitare termică la un număr de 27.358 apartamente.

-în trimestrul II2019 a finalizat reabilitarea termică la un număr de 97 de imobile, reprezentând aproximativ 9.200 de apartamente.

- în trimestrul III s-au finalizat lucrările de reabilitare termică la un număr de 18.158 apartamente. Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 4: 46.464 apartamente. Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 4.846 apartamente (2018) + 27.358 apartamente (2019) = 32.204 apartamente.

Primăria Sector 5: s-au încheiat contracte de proiectare și execuție lucrări pentru 130 imobile. Acestea se află în stadii diferite de execuție.

Primăria Sector 6, prin Direcția Generală Investiții, a început în anul 2018 lucrări de execuție pentru un număr de 74 imobile cu un număr de 9.065 apartamente.

în anul 2019 s-au încheiat contracte subsecvente la Acordul Cadru 138/2017, pentru 157 imobile, în vederea întocmirii documentației tehnico-economice.

Au fost demarate lucrări de execuție pentru un număr de 70 imobile ce fac parte din Acordul Cadru nr. 138/2017, cuprinzând un număr de 7.938 de apartamente.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: număr apartamente reabilitate.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în scenariu: 481.198 apartamente. Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1:112.174 apartamente în anul 2018 + 61.016 apartamente în anul 2019, TOTAL: 173.190 apartamente.

Suplimentar, Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, în baza Hotărârii Consiliului General nr.128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 și 6. Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a CGMB.


în anul 2019 pentru blocurile din sectorul 3 (22 loturi), a fost demarată procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție. Procedura a fost publicată în SICAP,. termenul limită de depunere a ofertelor, fiind stabilită pentru data de 08.08.2019, însă, din bugetare din acest an, procedura de achiziție a fost suspendată. Docume sectorul 3 au fost returnate Primăriei Sectorului 3, în vederea continuâHț^ termică a imobilelor.

ii alocărilor obilelordin ef reabilitate

- ■

achiziție pilităPentru 66 blocuri din sectorul 6 (18 loturi) a fost demarată procedui'sP ^cftiziiiepuijliCS pentru contractarea lucrărilor de execuție. Procedura a fost publicată in SIC? ?              44)2.2019,

termenul de depunere a ofertelor, a fost inițial stabilit la data de 24.04.2019J               rjlprfiepuse

de către ofertanți, termenul de depunere a ofertelor a fost amânat pentrukiat^ de.HTU6.20T9. Au fost depuse oferte pentru 15 loturi. Evaluarea ofertelor tehnice a fost finalizată, J re&ânt. " in curs de evaluare, ofertele financiare.


Costul de implementare: 250.495.000 lei. Sursa de finațare: buget local.

Bd. Regna Etsabeta nr 47. cod po;tal 050013, sector 5 Buairețtl Tel: 021305.55.00 http./Avww.pmb.roData de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate in cadrul măsurii

---------------V     \--

Activitățile planificate

r—----•—’       - Vi

ÎZ.IU¥atojpr

- -tndttator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută in perioada de raportare (Anul 2019)

Valoarea obținută până in prezent

Stadiu de realizare% până în prezent

Valoare rămasă de realizat

2018

1 X

2

3

4

5

6

7

8

9

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS1

54.816

54.816

54.816

100%

0

K A

V

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS2

162.174

35.609

14.783

50.392

31,07%

111.782

%

\

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS3

80.160

16903

18.875

35.778

44,63%

44.382

2016

2018

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS4

46.464

4.846

27.358

32.204

69,30%

14.260

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS5

94.553

-

S-au încheiat contracte de proiectare și execuție lucrări pentru 130 imobile

-

-

94.553

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS6

43.031

în anul 2018 s-au început lucrările pt. 9 065 apartamente

Au fost demarate lucrări de execuție pentru un număr de 70 imobile ce fac parte din Acordul Cadru nr. 138/2017, cuprinzând un număr de 7.938 de apartamente

-

-

43.031

TOTAL indicator măsură V.1

481.198

112.174

61.016

173.190

35,07%

308.008

Suplimentar față de prevederile PICA

PS1

541

-

173.731

număr apartamente

Mă ura V.2- Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire instituțională

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Generală Investiții,

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școlare în sectorul 1, 147 unități școlare în sectorul 2, 10 unități școlare în sectorul 3, 22 unități școlare în sectorul 4, 11 unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București" - 102 școli.

Situația școlilor finalizate din acest program este următoarea: 90 școli au recepție finală; 3 școli au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, urmând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală.

Pentru Liceul Nichita Stănescu, în anul 2019, s-a derulat contractul de finalizare lucrări de execuție, încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane SA. Totodată, conform Contractului privind realizare Expertiză Tehnică și asigurare Asistență Tehnică pentru obiectivul "Nichita Stănescu -finalizare lucrări”, încheiat cu Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București, expertiza tehnică a fost realizată de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București și avizată in Consiliul Tehnico-Economîc al PMB în data de 15.04.2019.

Sunt în curs de elaborare documentațiile necesare finalizării proiectului (planșe, dispoziții de șantier și liste de cantități), de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. Aceste documentații și scenariul la foc cu lucrările pe cantități care urmează a fi predat de către Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București, sunt necesare, atât întocmirii unui act adițional la contractul de lucări care va cuprinde lucrările suplimentare necesar a fi realizate, ca urmare a degradărilor survenite la corpurile executate de către fostul constructor (conform expertizei), cât și continuării lucrărilor de execuție de către constructor.

In ceea ce privește dotarea școlilor din programul BEI, în anul 2019, au fost finalizate și ultimele demersuri care erau în desfășurare.

Din cele 102 școli cuprinse în program, 93 școli sunt finalizate, o școală este în derulare (Grup Școlar Nichita Stănescu), 6 școli sunt în litigiu (până la finalizarea litigiului, lucrărilor nu pot fi continuate), un contract este suspendat (Colegiul Viilor), iar o școală (Școala nr.47) a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului din motive juridice (hotărâre judecătorească restituire teren către proprietar).

Cost implementare: 381.703.000 lei.

Cost implementare la data raportării: 1.919.362,75 lei (lucrări execuție Liceul Nichita Stănescu) 123.458,60 lei (expertiza tehnică Nichita Stănescu) 1.338.307,23 lei (dotări).

Sursa de finanțare: Buget local.

Primăria Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, a reabilitat în anul 2019 un număr de 15 unități de învățământ.

Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiți a reabilitat în anul 2018 un număr de 12 clădiri instituționale.

In anul 2019 Direcția Investiții și Achiziții nu a finalizat nicio lucrare de reabilitare termică la clădirj instituționale.


5, București, Române


“țaBf"

■OWH-BQMMI Ofrl


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V,2: număr clădiri instituționale.

Valoare indicator realizată în scenariu: 221.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 120.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare {Anul 2010}

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

2018

Reabilitare termică clădiri instituționale PMB

92

90

93

100%

Reabilitare termică clădiri instituționale PS2

129

-

15

11,62%

TOTAL indicator măsură V.2

221

90

108

Suplimentar față de prevederile PICA

PS3

L----------------

12

120

I


Cjîntocmit în baza informațiilor transmise de către factorii responsabili,

Marina Stanciu

Ionica Brâulete X"

Andrei Bemhard-Lorinczi ttrd-