Hotărârea nr. 369/2020

HOTARAREnr. 369 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 376/24.11.2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI, A DEVIZULUI GENERAL DE PROIECT SI A DEVIZELOR GENERALE PE CONTRACTE PENTRU PROIECTUL “FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA) IN MUNICIPIUL BUCURESTI – ETAPA II”, MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 691/18.12.2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general de proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.

691/18.12.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă -Serviciul UIP Faza 2 Glina nr. 6146/01.09.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 136/03.09.2020, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 19/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 374/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • - Contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene privind Proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, OS 3.2;

 • - Actul adițional nr. 3/30.01.2020 la Contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general de proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 691/18.12.2019 privind aprobarea documentației "Actualizare studiu de soluție pentru definitivarea documentației de atribuire pentru contractul de lucrări CL6 - "Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”, și modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pe proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată,jyj.modificările și completările necesare;

 • - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/200^ priwjnd. jfinaihțșle publice locale, cu modificările și completările ulterioare;                        —X? jX

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. d, lit. g) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general de proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului collector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul Fucurești - Etapa II”, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 691/18.12.2019, se modifică conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Ărt.ll Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general de proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II” modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 691/18.12.2019, se modifică conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Ărt.llI Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general de proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II” modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 691/18.12.2019, rămân neschimbate.

Ărt.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.

București, 07.09.2020

Nr. 369’

Anexa nr. 4 ia HCGMB nr.Indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II"

 • 1) Valoarea totală a investiției (Etapa II):

Conform devizului general (in prețuri curente), cheltuielile necesare investiției sunt:

Total investiție: 1.448.498.700 lei (fără TVA) / 325.337.174 euro (fără TVA)

Din care C+M: 876.697.622 lei (fără TVA) /196.908.928 euro (fără TVA)

Valorile fără TVA sunt exprimate în lei, la cursul Inforeuro valabil la data emiterii de către Comisia Europenă a Deciziei de aprobare a proiectului nr. C(2013) 4583/19.07.2013: 1 euro = 4,4523 lei

 • 2) Eșalonarea investiției (Etapa II: 2014-2021):

  Eșalonare investiție

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  TOTAL

  Valoare (Euro, fără TVA)

  0

  0

  1.886.762

  1.277.258

  18.327.092

  18.708.855

  58.851.405

  226 285.802

  325.337.174

  Valoare (lei, fără TVA)

  0

  0

  8.400.431

  5.686.737

  81.597.713

  83.297.434

  262.024.110

  1.007.492.275

  1.448.498.700

  Valorile nu includ'

  rVA și sunt exprimate în prețuri curente.

 • 3) Durata de realizare a investiției: 92 de luni POIM (începând cu data de 03.01.2014 și până la data de 18.08.2021- inclusiv Perioada de notificare a defectelor)

 • 4) Indicatori fizici:

  Indicator

  UM

  Cantitate conform Deciziei de Finanțare/ Ordinul de finanțare (după caz) - Etapa II

  Extindere Stație de Epurare a Apelor Uzate Glina

  nr

  1

  Construire incinerator de nămol

  nr

  1

  Construire drenaj pe partea dreaptă a Casetei

  km

  10

  Reabilitare colectoare principale de canalizare A0 si B0 >

  km

  10

  Reabilitare structură Casetă

  km

  41

  Reabilitare drenaj partea stângă a Casetei

  km

  10

  Reabilitarățijnlocjfirq rețea de canaliza^    \ A

  km

  304 a) aaa.2.

uiui fc» htGfi ti . 360 /i

Dâmbovița (Caseta) in Municipiul București*

curs Etapa II (lei/euro)4(4523


Deviz general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiect Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

euro

euro

euro

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

2.980.013

566.202

3.546.215

13.267.911

2.520.903

15.788.814

CL1

0

0

0

0

0

0

CL2

11.649

2.213

13.862

51.864

9.854

61.718

CL3

65.633

12.470

78.103

292.217

55.521

347.738

CL4

1.939.312

368.469

2.307.781

8.634.399

1.640.536

10.274.935

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

775.725

147.388

923.113

3.453.760

656.214

4.109.974

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

1.163.587

221.082

1.384.669

5.180.639

984.321

6.164.960

CL5

836.938

159.018

995.956

3.726.299

707.997

4.434.296

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

544.010

103.362

647.371

2.422.094

460.198

2.882.292

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

292.928

55.656

348.585

1.304.205

247.799

1.552.004

CL6

126.481

24.031

150.513

563.132

106.995

670.127

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

1.660.771

315.546

1.976.317

7.394.250

1.404.908

8.799.158

CL1

0

0

0

0

0

0

CL2

0

0

0

0

0

0

CL3

19.974

3.795

23.769

88.930

16.897

105.827

CL4

1.108.178

210.554

1.318.732

4.933.941

937.449

5.871.390

Reabilitare Caseta , sector Ciurel Unirii (lot 1)

443.271

84.222

527.493

1.973.576

374.979

2.348.555

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

664.907

126.332

791.239

2.960.365

562.469

3.522.834

CL5

478.250

90.867

569.117

2.129.312

404.569

2.533.881

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

310.862

59.064

369.926

1.384.053

262.970

1.647.023

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

167.387

31.804

199.191

745.259

141.599

886.858

CL6

54.369

10.330

64.699

242.067

45.993

288.060

TOTAL CAPITOL 1

4.640.784

881.749

5.522.533

20.662.161

3.925.811

24.587.972

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CL1

3.466.230

658.584

4.124.814

15.432.698

2.932.213

18.364.911

CL2

1.053

200

1.253

4.687

891

5.578

CL3

19.002

3.610

22.612

84.603

16.075

100.678

CL4

138.522

26.319

164.841

616.742

117.181

733.923

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

54.448

10.345

64.794

242.421

46.060

288.481

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

84.074

15.974

100.048

374.321

71.121

445.442

CL5

59.781

11.358

71.139

266.163

50.571

316.734

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

38.858

7.383

46.241

173.006

32.871

205.877

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

20.923

3.975

24.899

93.157

17.700

110.857

|CL6

26.198

4.978

31.176

116.642

22.162

138.804

TOTAL CAPITOL 2

3.710.787

705.049

4.415.836

16.521.535

3.139.092

19.660.627

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

_ J2849.6

81.509

510.505

1.910.019

362.904

2.272.923

CL1

55.290

346.290

1.295.619

246.168

1.541.787

CL2                                          J

< O M

X 0

0

0

0

0

CL3

Q- --Q

4X 0

0

0

0

0

CL4                                             // -4

■ ” A r~--^o

\     0

0

0

0

0

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

/ / “0

0

0

0

0

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

'ft

/ ’l 0

0

0

0

0

CL5

/ '          .0

il 0

0

■                0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (Io

C /o,

/ 70

-zx—~~

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2^

0

0

\0

0

CL6

26.219

164.215

614.400

’   116.736

731.136

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatijZ'

APA. '368.568

58.628

367.196

1.373.839

261.029

1.634.868

CL1                            Z

'TT61498

22.135

138.633

518.684

98.550

617.234

CL2                         /  //

1.226

233

1.459

5.457

1.037

6.494

CL3

32.004

6.081

38.085

142.491

27.073

169.564

CL4                              '   /\

94.822

18.016

112.838

422.177

80.214

502.391

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1) Z

37.108

7.051

44.159

165.216

31.391

196.607

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2) '

57.714

10.966

68.680

256.961

48.823

305.784

CL5

41.226

7.833

49.059

183.549

34.874

218.423

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

27.697

5.262

32.959

123.314

23.430

146.744

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

13.529

2.571

16.099

60.235

11.445

71.680

CL6

22.793

4.331

27.124

101.481

19.281

120.762

3.3

Proiectare și inginerie                            Z

22.918.188

4.354.456

27.272.643

102.038.647

19.387.343

121.425.990

cli             . r        /   /

15.869.878

3.015.277

18.885.155

70.657.459

13.424.917

84.082.376

CL2___\ A / / / 7 XT y t / /

779.629

148.130

927.759

3.471.144

659.517

4.130.661

CL3   X/ ///£/( CbC&LZA—

—    404.752

76.903

481.655

1.802.076

342.394

2.144.470

CL4        V C'l/'' L- '-' u

3.807.309

723.389

4.530.698

16.951.283

3.220.744

20.172.027

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

1.704.996

323.949

2.028.945

7.591.152

1.442.319

9.033.471

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

2.102.314

399.440

2.501.753

9.360.131

1.778.425

11.138.556

CL5

814.654

154.784

969.439

3.627.085

689.146

4.316.231

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

549.942

104.489

654.431

2.448.508

465.217

2.913.725

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

264.712

50.295

315.007

1.178.577

223.930

1.402.507

CL6

1.241.965

235.973

1.477.938

5.529.600

1.050.624

6.580.224

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

98.117

18.642

116.759

436.845

83.001

519.845

CL1

0

0

0

0

0

0

CL2

0

0

0

0

0

0

CL3

6.000

1.140

7.140

26.714

5.076

31.790

CL4

35.400

6.726

42.126

157.611

29.946

187.557

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

14.159

2.690

16.849

63.040

11.978

75.018

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

21.241

4.036

25.277

94.571

17.968

112.539

CL5

39.800

7.562

47.362

177.202

33.668

210.870

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

25.870

4.915

30.785

115.181

21.884

137.065

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

13.930

2.647

16.577

62.021

11.784

73.805

CL6

16.917

3.214

20.131

75.318

14.310

89.628

3.5

Consultanță și publicitate

2.767.500

525.825

3.293.325

12.321.741

2.341.131

14.662.871

CS1 - management de proiect

2.620.001

497.800

3.117.801

11.665.029

2.216.355

13.881.384

CS1 - publicitate

147.500

28.025

175.524

656.712

124.775

781.487

3.6

Asistentă tehnică

6.656.358

1.264.708

7.921.066

29.636.101

5.630.859

35.266.960

CS2

6.656.358

1.264.708

7.921.066

29.636.101

5.630.859

35.266.960

TOTAL CAPITOL 3

33.177.726

6.303.768

39.481.494

147.717.191

28.066.266

175.783.458

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

164.545.897

31.263.720

195.809.617

732.607.695

139.195.462

871.803.157

CL1

37.253.925

7.078.246

44.332.170

165.865.649

31.514.473

197.380.122

CL2

757.749

143.972

901.721

3.373.725

641.008

4.014.733

CL3

13.523.104

2.569.390

16.092.493

60.208,914

11.439.694

71.648.608

CL4

51.589.429

9.801.991

61.391.420

229.691.614

43.641.407

273.333.021

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

20.453.210

3.886.110

24.339.320

91.063.829

17.302.128

108.365.957

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

31.136.218

5.915.881

37.052.100

138.627.785

26.339.279

164.967.064

CL5

24.385.509

4.633.247

29.018.756

108.571.601

20.628.604

129.200.205

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

15.830.164

3.007.731

18.837.895

70.480.638

13.391.321

83.871.959

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

8.555.345

1.625.516

10.180.861

38.090.963

7.237.283

45.328.246

CL6

37.036.182

7.036.875

44.073.056

164.896.192

31.330.277

196.226.469

2

Montai utilaje tehnologice

18.929.888

3.596.679

22.526.566

84.281.539

16.013.492

100.295.031

CL1

18.352.674

3.487.008

21.839.682

81.711.612

15.525.206

97.236.818

CL2

4.450

845

5.295

19.811

3.764

23.575

CL3

0

0

0

0

0

0

CL4

473.456

89.957

563.413

2.107.968

400.514

2.508.482

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

189.382

35.983

225.365

843.187

160.206

1.003.393

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

284.074

53.974

338.048

1.264.781

240.308

1.505.089

CL5

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

0

0

0

0

0

0

CL6

99.308

18.868

118.176

442.148

84.008

526.156

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

60.186.864

11.435.504

71.622.369

267.969.976

50.914.295

318.884.271

CL1

55.982.624

10.636.699

66.619.323

249.251.438

47.357.773

296.609.211

CL2

102.985

19.567

122.552

458.519

87.119

545.638

CL3

0

0

0

0

0

0

CL4

3.108.178

590.554

3.698.732

13.838.541

2.629.323

16.467.864

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

1.243.271

236.222

1.479.493

5.535.416

1.051.729

6.587.145

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

1.864.907

354.332

2.219.239

8.303.125

1.577.594

9.880.719

CL5

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

0

0

0

0

0

0

CL6

993.077

188.685

1.181.762

4.421.478

840.081

5.261.559

’.4

Utilaje fără montai și echipamente de transport

0

0

0

0

O1

0

CL1

0

0

0

0

0

0

CL2

0

0

0

0

0

0

CL3

0

0

0

0

0

0

CL4

0

0

0

0

0

0

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

0

0

0

0

0

0

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

0

0

0

0

0

0

CL5

0

0

0

. 0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

0

0

ț 0

____         0

CL6

//      0

0

0

\n

0

0

4.5

Dotări                             /   14/

/       19.947

3.790

23.737

88.810

16.874

105.684

CL1                      /   ///

0

0

0

0

0

0

CL2________________________/   / /

0

0

0

0

0

0

CL3                        ( V

0

0

0

0

0

0

CL4

19.947

3.790

23.737

88.810

16.874

105.684

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)'

7.979

1.516

9.495

35.524

6.750

42.274

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

11.968

2.274

14.242

53.286

10.124

63.410

CL5

0

-0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

0

1                   o

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

0

/o *

// -******

1

0

0

0

CL6

0.

i # ’ z ro

X    • V

0

0

0

4.6

Active necorporale

/ /...O

0

0

0

CL1                ------x

f y*

0

0

0

CL2                  \ j / / / ’

k l /.J.Q

0

0

0

CL3

n / I

Q?-\ l ~o

0

0

0

cl4                                           jfj

..o

' z «

0

0

0

CL5

■'    0

Vpyzjsuj

—o

0

0

0

,CL6

0

' " '■ 0

■’ 7' o

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4                              »

243.682.596

46.299.693

289,982.289

1.084.948.020

206.140.124

1.291.088.144

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

■■

5.1

Organizare de șantier

7.206.897

1.369.310

8.576.208

32.087.268

6.096.581

38.183.849

5.1.1.

Lucrări de construcții

5.313.386

1.009.543

6.322.929

23.656.787

4.494.790

28.151.577

CL1

2.647.610

503.046

3.150.656

11.787.954

2.239.711

14.027.665

CL2

18.705

3.554

22.259

83.282

15.824

99.106

CL3

192.263

36.530

228.793

856.013

162.642

1.018.655

9L4...... „ .        . .............

1.227.136

233.156

1.460.291

5.463.576

1.038.079

I      6.501.655

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unini (lot 1)

410.330

77.963

488.293

1.826.912

347.113

2.174.025

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

816.806

155.193

971.999

3.636.664

690.966

4.327.630

?L5..... - .............. .......

582.096

110.598

692.695

2.591.668

492.417

3.084.085

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

333.310

63.329

396.639

1.483.997

281.959

1.765.956

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

248.786

47.269

296.056

1.107.671

210.457

1.318.129

?L6..... ........

-------645.575

122.659

768.234

2.874.294

546.116

3.420.410

5.1.2.

Cheltuieli conexe orqanizani șantierului

1.893.511

359.767

2.253.279

8.430.481

1.601.791

10.032.272

CL1

652.235

123.925

776.160

2.903.946

551.750

3.455.696

CL2

9.667

1.837

11.504

43.040

8.178

51.218

CL3

111.580

21.200

132.781

496.789

94.390

591.179

CL4

646.248

122.787

769.035

2.877.289

546.685

3.423.974

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

257.081

48.845

305.927

1.144.603

217.475

1.362.078

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

389.167

73.942

463.108

1.732.686

329.210

2.061.896

CL5

302.704

57.514

360.218

1.347.731

256.069

1.603.800

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

196.758

37.384

234.142

876.025

166.445

1.042.470

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

105.947

20.130

126.076

471.706

89.624

561.330

CL6

171.077

32.505

203.582

761.686

144.720

906.406

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2.211.086

420.106

2.631.192

9.844.418

1.870.439

11.714.857

CL1

513.206

97.509

610.715

2.284.945

434.140

2.719.085

CL2

0

0

0

0

0

0

CL3

213.184

40.505

253.688

949.157

180.340

1.129.497

2L4..... „ .      . .............

783.762

148.915

932.677

3.489.543

663.013

4.152.556

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unini (lot 1)

311.785

59.239

371.024

1.388.160

263.750

1.651.910

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

471.977

89.676

561.653

2.101.383

399.263

2.500.646

CL5

367.116

69.752

436.868

1.634.511

310.557

1.945.068

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

238.625

45.339

283.964

1.062.432

201.862

1.264.294

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

128.491

24.413

152.904

572.079

108.695

680.774

EL6.. .......

333.819

63.426

397.245

1.486.262

282.390

1.768.652

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

24.014.906

4.562.832

28.577.738

106.921.565

20.315.097

127.236.662

CL1

11.371.468

2.160.579

13.532.047

50.629.189

9.619.546

60.248.735

CL2

0

0

0

0

0

0

CL3

992.020

188.484

1.180.504

4.416.770

839.186

5.255.956

CL4

5.193.390

986.744

6.180.134

23.122.530

4.393.281

27.515.811

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

2.077.356

394.698

2.472.054

9.249.012

1.757.312

11.006.324

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

3.116.034

592.046

3.708.080

13.873.518

2.635.968

16.509.486

2.659.216

505.251

3.164.467

11.839.628

2.249.529

14.089.157

..... _ .............. .......

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

1.728.490

328.413

2.056.904

7.695.758

1.462.194

9.157.952

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

930.726

176.838

1.107.564

4.143.870

787.335

4.931.205

CL6

3.798.811

721.774

4.520.586

16.913.448

3.213.555

20.127.003

TOTAL CAPITOL 5

33.432.889

6.352.249

39.785.138

148.853.251

28.282.118

177.135.369

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

2.001.152

380.219

2.381.371

8.909.728

1.692.848

10.602.576

CL1

1.356.516

257.738

1.614.254

6.039.616

1.147.527

7.187.143

CL2

22.189

4.216

26.405

98.792

18.770

117.562

CL3

1.460

277

1.737

. 6.500

1.235

7.735

CL4

554.089

105.277

659.366

2.466.970

468.724

2.935.694

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

221.636

42.111

263.746

986.788

187.490

1.174.278

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

332.453

63.166

395.619

1.480.182

281.235

1.761.417

CL5

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

0

0

0

0

0

0

CL6

66.898

12.711

79.609

297.850

56.592

354.442

6.2

Probe tehnologice și teste

4.620.747

877.942

5.498.690

20.572.954

3.908.861

24.481.815

CL1

1.816.182

345.074

2.161.256

8.086.185

1.536.375

9.622.560

CL2

54.437

10.343

64.781

242.372

46.051

288.423

CL3

608.784

115.669

724.453

2.710.490

514.993

3.225.483

CL4

1.079.492

205.104

1.284.596

4.806.224

913.183

5.719.407

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

512.321

97.341

609.662

2.281.008

433.392

2.714.400

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

567.171

107.763

674.934

2.525.216

479.791

3.005.007

2L5..... „ .............. .......

463.497

88.064

551.561

2.063.627

392.089

2.455.716

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești (lot 1)

346.326

65.802

412.127

1.541.945

292.970

1.834.915

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina (lot 2)

117.171

22.263

139.434

521.682

99.120

620.802

CL6

598.355

113.687

712.042

2.664.056

506.171

3.170.227

TOTAL CAPITOL 6

6.621.899

1.258.161

7.880.060

29.482.682

5.601.710

35.084.392

TOTAL GENERAL CAP. 1-6

325.266.680

61.800.669

387.067.349

1.448.184.841

275.155.120

1.723.339.960

Din care C + M

197.140.740

37.456.741

234.597.481

877.729.717

166.768.646

1.044.498.363

|CS3 Servicii de audit ale proiectului

70.494

13.394

83.888

313.859

59.633

373.492

TOTAL GENERAL PROIECT

325.337.174

61.814.063

387.151.237

1.448.498.700

275.214.753

1.723.713.450

Deviz general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) in Municipiul

CL 1 - Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate și construcția incineratorului de nămolcurs Etapa II (lei/euro)             4,4523

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Eur

Eur

Eur

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

|CL1

3.466.230

658.584

4.124.814

15.432.698

2.932.213

18.364.911

TOTAL CAPITOL 2

3.466.230

658.584

4.124.814

15.432.698

2.932.213

18.364.911

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență

3.1

Studii de teren

------29L000

55.290

346.290

1 295619

246.168

1.541.787

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

116.498

22.135

138.633

518.684

98.550

617.234

3.3

Proiectare și inginerie

15.869.878

3.015.277

18.885.155

70.657.459

13.424.917

84.082.376

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

0

3.5

Consultanță si publicitate

1.433.220

272.312

1.705.532

6.381.127

1.212.414

7.593.541

CS1 - management de proiect

1.356.834

257.798

1.614.632

6.041.031

1.147.796

7.188.827

CS1 - publicitate

76.387

14.513

90.900

340.096

64.618

404.714

3.6      sistentă tehnică

3.447.164

654.961

4.102.125

15.347.809

2.916.084

18.263.893

|CS2

3.447.164

654.961

4.102.125

15.347.809

2.916.084

18.263.893

TOTAL CAPITOL 3

21.157.761

4.019.975

25.177.735

94.200.698

17.898.133

112.098.831

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

37.253.925

7.078.246

44.332.170

165.865.649

31.514.473

197.380.122

4.2

Montaj utilaje tehnologice

18.352.674

3.487.008

21.839.682

81.711.612

15.525.206

97.236.818

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

55.982.624

10.636.699

66.619.323

249.251.438

47.357.773

296.609.211

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

o1

0

0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

111.589.223

21.201.952

132.791.176

496.828.699

94.397.453

591.226.152

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3.299.845

626.971

3.926.816

14.691.900

2.791.461

17.483.361

5.1.1.

Lucrări de construcții

2.647.610

503.046

3.150.656

11.787.954

2.239.711

14.027.665

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

652.235

123.925

776.160

2.903.946

551.750

3.455.696

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

513.206

97.509

610.715

2.284.945

434.140

2.719.085

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

11.371.468

2.160.579

13.532.047

50.629.189

9.619.546

60.248.735

TOTAL CAPITOL 5

15.184.519

2.885.059

18.069 578

67.606.034

12.845.146

80.451.180

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

1.356.516

257.738

1.614.254

6.039.616

1.147.527

7.187.143

6.2

Probe tehnologice și teste

1.816.182

345.074

2.161.256

8.086.185

1.536.375

9.622.560

TO '• CAPITOL 6

3.172.697

602.813

3.775.510

14.125.801

2.683.9.12

16.809.703

TC< 3ENERAL CAP. 1-6

154.570.431

29.368.382

183.938.813

688 193.930

130.756.847

818.950.777

Din care C + M

61.720.440

11.726.884

73.447.323

274.797.913

52.211.603

327.009.516

I Servicii de audit ale proiectului

36.507

6.936

43.443

162.540

30.883

193.423

TOTAL GENERAL

154.606.938

29.375.318

183.982.256

688.356.470

130.787.729

819.144.199

Deviz general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului

Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) in Municipiul București- Etapa II

CL 2 - Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

curs Etapa II (lei/euro)             4,4523

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea

1,1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

11.649

2.213

13.862

51.864

9.854

61.718

CL2

11.649

2.213

13.862

51.864

9.854

61.718

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

11.649

2.213

13.862

51.864

9.854

61.718

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

0

0

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

0

0

0

0

0

0

TOT 'APITOL1

11.649

2.213

13.862

51.864

9.854

61.718

CA. i_UL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

1.053

200

1.253

4.687

891

5.578

TOTAL CAPITOL 2

1.053

211

1.263

4.687

891

5.578

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

0

3.1

Studii de teren

0

0

0

0

0

0

ibti un ed bibiei i iuiui ut* ui ei icti tJ ut id pdi tea ui eapid d ei olia hirrări Io cictamnl Ha r-dnoli-rora da awtari tara rlin I annrila___

0

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.226

233

1.459

5.457

1.037

6.494

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

1.226

233

1.459

5.457

1.037

6.494

3.3

Proiectare și inginerie

779.629

148.130

927.759

3.471.144

659.517

4.130.661

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

779.629

148.130

927.759

3.471.144

659.517

4.130.661

3.4    1

Organizarea procedurilor de achiziție

(T

oi

0

0

0

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol

---y

0

0

0

0

0

0

3.5

Consultanță și publicitate \    / 7 / , '

117.123

22.253

139.377

521.468

99.079

620.547

CS1 - management de proiect V// JJ/

—140.881

21.067

131.948

493.675

93.798

587.473

U * r. 4 L- i/tv, Construirea sistemului de drenare de ia partea dreapta ax Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

110.881

21.067

131.948

493.675

93.798

587.473

CS1 - publicitate

6.242

1.186

7.428

27.793

5.281

33.074

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

0

0

0

0

0

3.6

Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor

281.704

53.524

335.227

1.254.229

238.304

1.492.533

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

281.704

53.524

335.227

1.254.229

238.304

1.492.533

TOTAL CAPITOL 3

1.179,682

224.140

1.403.822

5.252.298

997.937

6.250.235

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

0

4.1

Construcții și instalații

757.749

143.973

...,90j?21

3.373.725

641.008

4.014.733

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de        >

evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

757.749

1 ^3.9^2

U 1 d /pjoNi

-X* \\

3.373.725

641.008

4.014.733

4.2

Montaj utilaje tehnologice                             ,

/•//

4.450

II -84$

19.811

~3.764

23.575

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapt; Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

ia / d.

(

4.450

-------l cHi w

I

19.811

3.764

23.575

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

102.985

19.567

122.552

458.519

87.119

545.638

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

102.985

19.567

122.552

458.519

87.119

545.638

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

0

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

0

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

0

0

0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

865.183

164.385

1.029.568

3.852.055

731.890

4.583.945

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

0

5.1

Organizare de șantier

28.372

5.391

33.763

126.322

24.001

150.323

5.1.1.

Lucrări de construcții

18.705

3.554

22.259

83.282

15.824

99.106

('

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

18.705

3.554

22.259

83.282

15.824

99.106

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

9.667

1.837

11.504

43.040

8.178

51.218

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

9.667

1.837

11.504

43.040

8.178

51.218

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

0

0

0

0

r       o

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

0

0

0

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0

0

0

a

0

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

28.372

5.391

33.763

126.322

24.001

150.323

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

0

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

22.189

4.216

26.405

98.792

18.770

117.562

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

22.189

4.216

26.405

98.792

18.770

117.562

6.2

Probe tehnologice și teste

54.437

10.343

64.781

242.372

46.051

288.423

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

54.437

10.343

64.781

242.372

46.051

288.423

TOTAL CAPITOL 6

76.626

14.559

91.185

341.164

64.821

405.985

TOTAL GENERAL CAP. 1-6

2.162.565

410.898

2.573.463

9.628.390

1.829.394

11.457.784

Din care C + M

793.605

150.796

944.401

3.533.369

671.340

4.204.709

I Servicii de auditale proiectului

2.983

567

3.550

13.282

2.524

15.806

TOTAL GENERAL

2.165.549

411.465

2.577.014

9.641.672

1.831.918

11.473.590

Deviz general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului

Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) in Municipiul București- Etapa II

CL 3 - Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (AO și BO)


curs Etapa II

(lei/euro)                                             4,4523

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

65.633

12.470

78.103

292.217

55.521

347.738

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

19.974

3.795

23.769

88.930

16.897

105.827

TOTAL CAPITOL 1

85.607

16.265

101.872

381.147

72.418

453.565

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

CL3

19.002

3.610

22.612

84.603

16.075

100.678

TOTAL CAPITOL 2

19.002

3.610

22.612

84.603

16.075

100.678

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

32.004

6.081

38.085

142.491

27.073

169.564

3.3

Proiectare și inginerie

404.752

76.903

481.655

1.802.076

342.394

2.144.470

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

6.000

1.140

7.140

26.714

5.076

31.790

3.5

Consultantă si publicitate

141.859

26.953

168.812

631.599

120.004

751.603

CS1 - management de proiect

134.298

25.517

159.815

597.937

113.608

711.545

CS1 - publicitate

7.561

1.437

8.997

33.662

6.396

40.058

3.6

Asistentă tehnică

341.198

64.828

406.025

1.519.114

288.632

1.807.746

CS2

341.198

64.828

406.025

1.519.114

288.632

1.807.746

T, . CAPITOL 3

925.812

175.904

1.101.717

4.121.994

783.179

4.905.173

CAr iTOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalatii

13.523.104

2.569.390

16.092.493

60.208.914

11.439.694

71.648.608

4.2

Montai utilaje tehnologice

0

0

0

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montai

0

0

0

0

0

0

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

13.523.104

2.569.390

16.092.493

60.208.914

11.439.694

71.648.608

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

303.843

57.730

361.574

1.352.802

257.032

1.609.834

5.1.1.

Lucrări de construcții

192.263

36.530

228.793

856.013

162.642

1.018.655

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

111.580

21.200

132.781

496.789

94.390

591.179

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

213.184

40.505

253.688

949.157

180.340

1.129.497

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

992.020

188.484

1.180.504

4.416.770

839.186

5.255.956

TOTAL CAPITOL 5

1.509.047

286.719

1.795.766

6.718.729

1.276.559

7.995.288

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

1.460

277

1.737

6.500

1.235

7.735

6.2

Probe tehnologice și teste

608.784

115.669

724.453

2.710.490

514.993

3.225.483

TOTAL CAPITOL 6

610.244

115.946

726.190

2.716.990

516.228

3.233.218

TOTAL GENERAL CAP. 1-6

16.672.816

3.167.835

19.840.651

74.232.377

14.104.152

88.336.529

Din care C + M

13.819.976

2.625.795

16.445.771

61.530.677

11.690.829

73.221.506

—/ ... — — -- ......-......

Servicii de audit ale proiectului

3.613

687

4.300

16.088

3.057

19.145

TU _ GENERAL

16.676.429

3.168.522

19.844.951

74.248.465

14.107.208

88.355.673

Deviz general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului

Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) in Municipiul București- Etapa II

CL 4 - Reabilitarea Casetei și a sistemului său principal de drenare pe partea stângă a Casetei (în sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan) - 2 loturi

curs Etapa II (lei/euro)                       4,4523

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

1.939.312

368.469

2.307.781

8.634.399

1.640.536

10.274.935

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

775.725

147.388

923.113

3.453.760

656.214

4.109.974

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

1.163.587

221.082

1.384.669

5.180.639

984.321

6.164.960

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

1.108.178

210.554

1.318.732

4.933.941

937.449

5.871.390

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

443.271

84.222

527.493

1.973.576

374.979

2.348.555

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

664.907

126.332

791.239

2.960.365

562.469

3.522.834

TOTAL CAPITOL 1

3.047.490

579.023

3.626.513

13.568.340

2.577.985

16.146.325

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea

CL4

138.522

26.319

164.841

616.742

117.181

733.923

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

54.448

10.345

64.794

242.421

46.060

288.481

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

84.074

15.974

100.048

374.321

71.121

445.442

TOTAL CAPITOL 2

138.522

26.319

164.841

616.742

117.181

733.923

C' PITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și

Studii de teren

0

0

0

-----.--) 0

0

0

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

0

0

0

/ j// 0

0

0

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

0

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

94.822

18.016

112.83^

/

'    422.177

80.214

502.391

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

37.108

7.051

44.159

165.216

31.391

196.607

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

57.714

10.966

68.680

256.961

48.823

305.784

3/3

Proiectare și inginerie

3.807.309

723.389

4.530.698

16.951.283

3.220.744

20.172.027

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

1.704.996

323.949

2.028.945

7.591.152

1.442.319

9.033.471

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

2.102.314

399.440

2.501.753

9.360.131

1.778.425

11.138.556

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

35.400

6.726

42.126

157.611

29.946

187.557

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

14.159

2.690

16.849

63.040

11.978

75.018

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

21.241

4.036

25.277

94.571

17.968

112.539

3.5

Consultanță și publicitate

629.119

119.533

748.652

2.801.028

532.195

3.333.223

CS1 - management de proiect

595.589

113.162

708.751

2.651.742

503.831

3.155.573

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

297.795

56.581

354.376

1.325.871

251.915

1.577.786

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

297.795

56.581

354.376

1.325.871

251.915

1.577.786

CS1 - publicitate

33.530

6.371

39.901

149.286

28.364

177.650

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

16.765

3.185

19.950

74.643

14.182

88.825

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

16.765

3.185

19.950

74.643

14.182

88.825

3.6

Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor

1.513.150

287.499

1.800.649

6.736.998

1.280.030

8.017.029

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1 j

756.575

143.749

900.324

3.368.499

640.015

4.008.514

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

756.575

143.749

900.324

3.368.499

640.015

4.008.514

TOTAL CAPITOL 3

6.079.801

1.155.162

7.234.963

27.069.097

5.143.128

32.212.227

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

0

4.1

Construcții și instalatii

51.589.429

9.801.991

61.391.420

229.691.614

43.641.407

273.333.021

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

20.453.210

3.886.110

24.339.320

91.063.829

17.302.128

108.365.957

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

31.136.218

5.915.881

37.052.100

138.627.785

26.339.279

164.967.064

4.2

Montai utilaje tehnologice

473.456

89.957

563.413

2.107.968

400.514

2.508.482

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

189.382

35.983

225.365

843.187

160.206

1.003.393

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

284.074

53.974

338.048

1.264.781

240.308

1.505.089

4.3

Utilaje, echiftamente^tehnologice și funcționale/ cu montaj \// / //j     .     /

/ 3.108.178

590.Ș&1

(3.69^32

13.838.541

2.629.323

16.467.864

Reabilitare Caseta^"^fecVo^C Iurw-CH{riL(lQj

--1-243.271

2$!.2$

? • ■1,.479.4^J

5.535.416

1.051.729

6.587.145

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

1.864.907

^4.332f

Ml9;239 ,    ..’t /

7^

s8.303.125

I

1.577.594

9.880.719

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

‘ ■'“•l '"l"

(T-w

0

0

0

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

0

V'-'-js

*/o

/ //'     . 0

0

0

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

0

____i

'4

~ 0

0

4.5

Dotări

19.947

3.796

t - GOT#

\ 88)810

16.874

105.684

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

7.979

1.516

9.495

35*524

6.750

42.274

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

11.968

2.274

14.242

53.286

10.124

63.410

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

------------°

0

TOTAL CAPITOL 4

55.191.010

10.486.292

65.677.302

245.726.933

46.688.117

292.415.050

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

0

5.1

Org.a^.are de șantier------------------------

1.873.383

355.943

2.229.326

8.340.865

1.584.764

9.925.629

5.1.1.

Lucrări de construcții

1.227.136

233.156

1.460.291

5.463.576

1.038.079

6.501.655

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

410.330

77.963

488.293

1.826.912

347.113

2.174.025

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

816.806

155.193

971.999

3.636.664

690.966

4.327.630

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

646.248

122.787

769.035

2.877.289

546.685

3.423.974

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

257.081

48.845

305.927

1.144.603

217.475

1.362.078

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

389.167

73.942

463.108

1.732.686

329.210

2.061.896

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

783.762

148.915

932.677

3.489.543

663.013

4.152.556

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

311.785

59.239

371.024

1.388.160

263.750

1.651.910

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

471.977

89.676

561.653

2.101.383

399.263

2.500.646

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute..........

5.193.390

986.744

6.180.134

23.122.530

4.393.281

27.515.811

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

2.077.356

394.698

2.472.054

9.249.012

1.757.312

11.006.324

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

3.116.034

592.046

3.708.080

13.873.518

2.635.968

16.509.486

TOTAL CAPITOL 5

7.850.535

1.491.602

9.342.137

34.952.938

6.641.058

41.593.996

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice

0

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

554.089

105.277

659.366

2.466.970

468.724

2.935.694

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

221.636

42.111

263.746

986.788

187.490

1.174.278

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

332.453

63.166

395.619

1.480.182

281.235

1.761.417

Probe tehnologice și teste

1.079.492

205.104

1.284.596

4.806.224

913.183

5.719.407

Reabilitare Caseta , sector Ciurel-Unirii (lot 1)

512.321

97.341

609.662

2.281.008

433.392

2.714.400

Reabilitare Caseta , sector Unirii-Vitan (lot 2)

567.171

107.763

674.934

2.525.216

479.791

3.005.007

TOTAL CAPITOL 6

1.633.581

310.380

1.943.962

7.273.194

1.381.907

8.655.101

TOTAL GENERAL CAP. 1-6

73.940.939

14.048.778

87.989.718

329.207.244

62.549.376

391.756.622

Din care C + M

56.476.033

10.730.446

67.206.479

251.448.240

47.775.166

299.223.406

[Servicii de audit ale proiectului

16.025

3.045

19.070

71.348

13.556

84.904

TOTAL GENERAL

73.956.964

14.051.823

88.008.787

329.278.592

62.562.932

391.841.526

Deviz general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului

Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) in Municipiul București- Etapa II

CL 5 - Reabilitarea CASETEI și a sistemului de drenare de pe partea stângă in sectorul Vitan-Glina - 2 loturi

curs Etapa II (lei/euro)                 4,4523

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

836.938

159.018

995.956

3.726.299

707.997

4.434.296

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

544.010

103.362

647.371

2.422.094

460.198

2.882.292

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina(lot 2)

292.928

55.656

348.585

1.304.205

247.799

1.552.004

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea

478.250

90.867

569.117

2.129.312

404.569

2.533.881

-

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popestiflot 1)

310.862

59.064

369.926

1.384.053

262.970

1.647.023

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina(lot 2)

167.387

31.804

199.191

745.259

141.599

886.858

0

TOTAL CAPITOL 1

1.315.188

249.886

1.565.074

5.855.611

1.112.566

6.968.177

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

2L5..... „ .............. .......

59.781

11.358

71.139

266.163

50.571

316.734

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

38.858

7.383

46.241

173.006

32.871

205.877

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

20.923

3.975

24.899

93.157

17.700

110.857

TOT' "APITOL 2

59.781

11.358

71.139

266.163

50.571

316.734

C/     _UL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

0

3.1

Studii de teren

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

0

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

41.226

7.833

49.059

183.549

34.874

218.423

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

27.697

5.262

32.959

123.314

23.430

146.744

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

13.529

2.571

16.099

60.235

11.445

71.680

3.3

Proiectare și inginerie

814.654

154.784

969.439

3.627.085

689.146

4.316.231

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

549.942

104.489

654.431

2.448.508

465.217

2.913.725

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinațlot 2)

264.712

50.295

315.007

1.178.577

223.930

1.402.507

3?4

Organizarea procedurilor de achiziție

39.800

7.562

47.362

177.202

33.668

210.870

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

25.870

4.915

30.785

115.181

21.884

137.065

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinadot 2)

13.930

2.647

16.577

62.021

11.784

73.805

3.5

Consultanță și publicitate

271.900

51.661

323.561

1.210.580

230.010

1.440.591

CS1 - management de proiect

257.409

48.908

306.316

1.146.060

217.751

1.363.812

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

128.704

24.454

153.158

573.030

108.876

681.906

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

128.704

24.454

153.158

573.030

108.876

681.906

CS1 - publicitate

14.491

2.753

17.245

64.520

12.259

76.779

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popestiflot 1)

7.246

1.377

8.622

32.260

6.129

38.389

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

7.246

1.377

8.622

32.260

I          6.129

38.389

3.6

Asistență tehnică penru supervizarea lucrărilor

653.971

124.254

778.225

2.911.674

553.218

3.464.892

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popestiflot 1)

326.985

62.127

389.113

1.455.837

276.609

1.732.446

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

326.985

62.127

389.113

1.455.837

276.609

1.732.446

TOTAL CAPITOL 3

1.821.551

346.095

2.167.645

8.110.090

1.540.917

9.651.008

LUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază________________

0

4.T

Construcții și instalații

24.385.509

4.633.247

29.018.756

108.571.601

20.628.604

129.200.205

2L5..... „ .............. .......

24.385.509

4.633.247

29.018.756

108.571.601

20.628.604

129.200.205

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

15.830.164

3.007.731

18.837.895

70.480.638

13.391.321

83.871.959

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina(lot 2)

8.555.345

1.625.516

10.180.861

38.090.963

7.237.283

45.328.246

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0

0

0

0

- 0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

0

0

0

0

zfo a

■f ’X 0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

0

0

0

0

. .            0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0

0

0

<"o

"x V/A 0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1) "S"

---1       0

Z7 0

0

zOl

/ z

Ao

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)     \

4 / //~_o

. / / 0

0

' //Z fo

/        o

z\’

0

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport            Z

/'O

xZ &

i ? I ' o

■X >

0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

T)

( C\ 8

/ o

. " ■ 1 'Zt-o

/ *

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina(lot 2)

0

0

( 0

'o

fr/bX.' . ’0

/ J ț/0

4.5

Dotări

0

0

p

o

Z // 0

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popești

0

0

6

0

...... 0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina

0

0

" 0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

24.385.509

4.633.247

29.018.756

108.571.601

20.628.604

129.200.205

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

0

5.1

Organizare de șantier

884.801

168.112

1.052.913

3.939.399

748.486

4.687.885

5.1.1.

Lucrări de construcții

582.096

110.598

692.695

2.591.668

(

492.417

3.084.085

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

333.310

63.329

396.639

1.483.997

281.959

1.765.956

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinațlot 2)

248.786

47.269

~ , 1.10T67T

1.318.128

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

302.704

sTsTÎ

—360218

1.347.731

256.069

1 ?603.800

geabjlițarea Casetei in sectorul Vitan - NHPopesti(lotl)------

196.758

37.384

234.142

x 876.025

166.445

1.042.470

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glma(lot 2)

105.947

20.130

126.076

471.706

89.624

561.330

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

367.116

69.752

436.868

1.634.511

310.557

1.945.068

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popestiflot 1)

238.625

45.339

283.964

1.062.432

201.862

1.264.294

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina(lot 2)

128.491

24.413

152.904

572.079

108.695

680.774

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.659.216

505.251

3.164.467

11.839.628

2.249.529

14.089.157

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popestiflot 1)

1.728.490

328.413

2.056.904

7.695.758

1.462.194

9.157.952

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glina(lot 2)

930.726

176.838

1.107.564

4.143.870

787.335

4.931.205

3.911.133

743.115

4.654.248

17.413.538

3.308.572

20.722.110

.....................................

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

0

6.1

Pregătirea personalului de exploatare      ----- ------

0

0

0

0

0

0

Reab, tarea Casete, jnsectoru Vitan - NH Popes .(lot )------

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

0

0

0

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

463.497

88.064

551.561

2.063.627

392.089

2.455.716

Reabilitarea Casetei in sectorul Vitan - NH Popesti(lot 1)

346.326

65.802

412.127

1.541.945

292.970

1.834.915

Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti-Glinaflot 2)

117.171

22.263

139.434

521.682

99.120

620.802

TOTAL CAPITOL 6

463.497

88.064

551.561

2.063.627

392.089

2.455.716

TOTAL GENERAL CAP. 1-6

31.956.658

6.071.765

38.028.424

142.280.630

27.033.320

169.313.950

Din care C + M

26.342.574

5.005.089

31.347.663

117.285.043

22.284.158

139.569.201

I Servicii de audit ale proiectului

6.926

1.316

8.242

30.836

5.859

36.695

TOTAL GENERAL

31.963.584

6.073.081

38.036.665

142.311.466

27.039.179

169.350.645

Deviz general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului

Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) in Municipiul București- Etapa II

CL 6 - Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

curs Etapa II (lei/euro)

4,4523

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

126.481

24.031

150.513

563.132

106.995

670.127

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

126.481

24.031

150.513

563.132

106.995

670.127

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

54.369

10.330

64.699

242.067

45.993

288.060

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

54.369

10.330

64.699

242.067

45.993

288.060

TOTAL CAPITOL 1

180.850

34.362

215.212

805.199

152.988

958.187

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea,înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

26.198

4.978

31.176

116.642

22.162

138.804

TOTAL CAPITOL 2

26.198

4.978

31.176

116.642

22.162

138.804

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și

3.1

Studii de teren

137.996

26.219

164.215

614.400

116.736

731.136

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

137.996

26.219

164.215

614.400

116.736

731.136

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

22.793

4.331

27.124

101.481

19.281

120.762

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

22.793

4.331

27.124

101.481

19.281

120.762

3.3

Proiectare și inginerie

1.241.965

235.973

1.477.938

5.529.600

1.050.624

6.580.224

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

1.241.965

235.973

1.477.938

5.529.600

1.050.624

6.580.224

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

16.917

3.214

20.131

75.318

14.310

89.628

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

16.917

3.214

20.131

75.318

14.310

89.628

3.5

Consultantă și publicitate

174.278

33.113

207.391

775.938

147.428

923.366

CS1 - management de proiect

164.990

31.348

196.338

734.583

139.571

874.154

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

164.990

31.348

196.338

734.583

139.571

874.154

CS1 - publicitate

9.288

1.765

11.053

41.355

7.857

49.212

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

9.288

1.765

11.053

41.355

7.857

49.212

3.6

Asistentă tehnică

419.171

79.643

498.814

1.866.277

354.593

2.220.873

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

419.171

79.643

498.814

1.866.277

354.593

2.220.870

TOTAL CAPITOL 3

2.013.120

382.493

2.395.613

8.963.014

1.702.973

10.647.690

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

37.036.182

7.036.875

44.073.056

164.896.192

31.330.277

196.226.469

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

37.036.182

7.036.875

44.073.056

164.896.192

31.330.277

196.226.469

4.2

Montai utilaje tehnologice

99.306

018^8

118.176

442.148

84.008

526.156

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

/' *

99.308

____liciti

118.176

A 4

442.148

84.008

526.1 Ș6

Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

Valoare fără TVA

TVA (19%)

Valoare inclusiv TVA

eur

eur

eur

lei

lei

lei

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montai

993.077

188.685

1.181.762

4.421.478

840.081

5.261.559

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

993.077

188.685

1.181.762

4.421.478

840.081

5.261.559

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

0

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

0

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

0

0

0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

0

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

38.128.567

7.244.428

45.372.995

169.759.818

32.254.365

202.014.184

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

816.652

155.164

971.816

3.635.980

690.836

4.326.816

5.1.

1.

Lucrări de construcții

645.575

122.659

768.234

2.874.294

546.116

3.420.410

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni. Regina Maria și Tineretului

645.575

122.659

768.234

2.874.294

546.116

3.420.410

5.1.

2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

171.077

32.505

203.582

761.686

144.720

906.406

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

171.077

32.505

203.582

761.686

144.720

906.406

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

333.819

63.426

397.245

1.486.262

282.390

1.768.652

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

333.819

63.426

397.245

1.486.262

282.390

1.768.652

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

3.798.811

721.774

4.520.586

16.913.448

3.213.555

20.127.003

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

3.798.811

721.774

4.520.586

16.913.448

3.213.555

20.127.003

TOTAL CAPITOL 5

4.949.282

940.364

5.889.646

22.035.690

4.186.781

26.222.471

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

66.898

12.711

79.609

297.850

56.592

354.442

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

66.898

12.711

79.609

297.850

56.592

354.442

6.2

Probe tehnologice și teste

598.355

113.687

712.042

2.664.056

506.171

3.170.227

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

598.355

113.687

712.042

2.664.056

506.171

3.170.227

TOTAL CAPITOL 6

665.253

126.398

791.651

2.961.906

562.762

3.524.668

TOTAL GENERAL CAP. 1-6

45.963.270

8.733.021

54.696.292

204.642.269

38.882.031

223.223.306

Din care C + M

37.988.113

7.217.741

45.205.854

169.134.475

32.135.550

182.833.373

iServicii de audit ale proiectului

4.439

843

5.283

19.765

3.755

23.520

TOTAL GENERAL

45.967.710

8.733.865

54.701.575

204.662.034

38.885.786

223.289.397