Hotărârea nr. 368/2020

HOTARAREnr. 368 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 231/18.06.2020 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFATA DE 1.992 MP DIN IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA TOTALA DE 2.000 MP DE LA ADRESA SOSEAUA GIURGIULUI NR. 164C, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 203194, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND AMENAJAREA DE SPATII VERZI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.


231/18.06.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 11024/02.09.2020 si al Direcției Juridic nr. 15072/02.09.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 73/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 373/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa nr. 57190/27.08.2020 a Primăriei Sectorului 4 al Municipiului București, înregistrată la Direcția Patrimoniu a Primăriei Municipiului București cu nr. 11024/01.09.2020 prin care a fost solicitată prelungirea până la data de 31.12.2020 a termenului de virare a sumelor prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 231/18.06.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 231/18.06.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 2 alin. (1) lit. a), lit. k) și alin. (21), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările

    ulterioare;


  • - art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

Cu respectare prevederilor Legjj.£rr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, reprabii'cată. cu modificările și completările ulterioare;

+402/I 305 55 00; www.pmtj.ro

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (7) lit. k), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 231/18.06.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi, se modifică și va avea următorul cuprins:

  • „ Art. 3 Suma prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurată din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate către acesta până la data de 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii".

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 231/18.06.2020 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 07.09.2020

Nr. 368’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2