Hotărârea nr. 367/2020

HOTARAREnr. 367 din 2020-09-07 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU DESTINATIE MEDICALA SITUAT IN IMOBILUL DIN CALEA DUDESTI NR. 102–104, CORP CLADIRE C3, ETAJ 1, IN SUPRAFATA MASURATA DE 25MP, IMPREUNA CU COTA PARTE DIN SPATIUL COMUN AFERENT, AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, PENTRU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”SF. STEFAN”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind transmiterea spațiului cu destinație medicală situat în imobilul din Calea Dudești nr. 102-104, corp clădire C3, etaj 1, în suprafață măsurată de 25mp, împreună cu cota parte din spațiul comun aferent, aflat în proprietatea Municipiului București, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 9753/10.08.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 20935/30.07.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 72/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 3/2/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei, în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/22.12.2008 privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a 18 spitale aflate în domeniul public al Municipiului București, între care și Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/15.07.2020 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

în temeiul prevederilor art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c, lit. d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea spațiului cu destinație medicală situat în imobilul din Calea Dudești nr. 102-104, corp clădire C3, etaj 1, în suprafață măsurată de 25 mp, împreună cu cota parte din spațiul comua aferent, aflat în proprietatea Municipiului București,

-----------------------------JX5

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, odd'poșUl 050813, sector în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan”.

■40S 005


rpiTib.ro


Art.2 Predarea - primirea se va face între Municipiul București - Direcția Patrimoniu - Serviciul Concesionări și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 07.09.2020Nr. 367


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2